MAANDAG 23 JUNI en volgende dagen DE MAAGZIEKTEN DEFENSE Buitengewone occasiën aan al onze toonbanken. REPARAra huis ottoT^oen TG ES GeZOMUIEIDSPILLEN C. PRAETDE WITTE, ACH. EEMAN, AALST GEBROEDERS SCHOONJANS Nieuwstraat VaXELAIRE-CLAES Brussel VRAAGT DE geperfeclionneer-r 4 a juistheid de Chronometer J AAiI gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Brillen 6 Lange Zoutstraat, Aalst. Vraagt (Ie llorlogie Louis Roskopf, S. A. s FH11IEK VHN iOPEBPBOIPHHTEH,SG1EIKDHDI&E VETTEN EN KUNSTQDfiNOS. Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen. I. KEEf S, BeriGtn aan de Landliouwers. WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza m BALSEMPILLEK Voor Maagpijn, Maatschappij SINGER DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, Nan~ohap. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ STOOM VER WER1J 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, DUIVENMELKERS LEEST HIER Oud huis:J.-B. JOURET-COQUEREAUX Opvolgers 2*7, Sint-Jorisstraat, 27. AELST. Broek- en Klcersto/Jen Laalslc Nieuwigheden VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Hel VOLKBHULPMIDDEL ««mis baar in alle huisgezinnen. AU BON MARCHÊ EINDE SEIZOEN (Let wel Of. het adres). Ilorlogieën \»»n Genève, «tukkeu geregleerd door liet Observaioruiiw van Genève en IVeufchatel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories), Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. De Cachets antinévralgiques Jos. Guthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), tegen Rliunuitisine, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RAD1KAAL en om zoo te zeggen oogenblikkeiijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geene de rninsle scnadelijke noch gevaarlijke stoffen; zy mogengenomen worden, zelfs door personen welke geene A ntipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den in het vak, en hebben de algemeenc goedkeuring verworven. De maatschappy van Gezondheids leer van België n heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 24 Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zyu in alle goedinge- richto apotheken te bekomen, in e« n docsje van 6 cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als «clit en onvervalsclit aanzien, on kel en alleen de cachets,welke in blauw gedrukt, het merk dragen Antiné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker ergeen bezit en 1 iets anders aanraadt, w endt u dan tot bet algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, MECHE- I.EN. Tcleph. 96. De doosjes worden geheel het land door vrachtvrij, tegen postmandaat, verzonden mits eene verhooging van 10 centiemen. Depóts te AalstI)e Valckeneer. Esplanadeplein en Callebaut, Boter markt. TANDMEESTER- SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast hel Hotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze Raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, teNINOVE, bij M* Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan dei, Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na liet vooraf genezen der w ortels van do oude tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gcvoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in do wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen).Wit maken der tanden, enz., Reparation, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit de eerste hand, kan liy deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten dip,by gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. Te bekomen by VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS- ZADEN, eerste kwaliteit van BLOE.M- KOOLZAAD, exlra goed MAASKLAVER- ZAAÖ, GRASZADEN voor weiden en l ingaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope pryzen. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, liet is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk 11a het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakir.gen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefceestigheid, gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Hel is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene er kele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maag/ieklen die door geene enkele andere remedie konden genezer, worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o lr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos. Dezo Pillen,aangezien hunne aai genamen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt do Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. ApothekerOverdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zyn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpijn stillendo druppels stillen cnmiddelyk do tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen het8lecht boter geven der Roeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchten van koeien en merrieën Remodio tegen het snot der kiekens. Zekerci remedie voor den cholera dor kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. van NAAIMACHIENEN aller stelsels en marleen worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst: 9, Albert Liénartstiaat, Spoedige bediening - Goedkoop xcorden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienm van alle mDclellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT j Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AliLST Albert-Lienarlstraut, 9. i*Ii*OVK: Geeraardsbergschestraat. 20, SOTTKGËM Neerstraat36 NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel te ANTWERPKW, I\i° Tl, Wu\sri,i:i. Beheerkaad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooien, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels Collecte der Commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter. de Graaf Adrlen de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Raro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar ie Grelle. SPAARBOEKJES AAN" 3.60 Renteboekjes op Naam met zeemaan ielijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. AG6NTE.\ Aalst, Urbun Rguy, 4 Gentschensteenweg, Baerdegem, Oscar Joostbns, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gomeente-Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder 1 Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Hrauwf.r, Onv'oiite-S-eretaris. I Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten P oogenblikkeiijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN smartvolle maund- stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (m •graine),draaiing,li.x.fdduizeling,zenii w- kooits, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, I j telden, zenuwzwakte, vallend ziekte, zenuwaanvallen l>ij do vrouwen (hystérie), I zwaarmoedigheid, stokken in do koel, benauwdheid - influenza, koorts, netel- I koorts, polderkoorts, rhumatism, flerecyn. jicht, ruggopijn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstolken de zenuwen, zijn I schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. To koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 do doos fr. 3,25 de 3 8 doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos OPGELETAanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met\ eenen icaarborgband, en een icit kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Rennebooe NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed ;ron van dame::, hoeren on kindors, gordijnen, tafelkleedercn, tapijten en salongarnituren, sjaals' pane, enz. - YVassclif» en solferen van boddekens. Verwen en wassclien in hot droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. IIoc dikwijls zijl gij in de onmogelijkheid de cachet ten en conter-merkcn op de vlerken uwer lievelingen te lezen of te ontcijferen Hoe dikwijls gebeurt het niet dal cachetten en conter-merken door den regen worden uitge wischt Hebt gij u dan niet af ,<J| gevraagd, bestaat er dan niets beters in staat de merken te behouden. Toch wel. «Niet smeerend stempelinkten Stempelkussen - zal u dit ongemak en ook veel leed sparen. No Smudge Inkt of Niet smeerende Inkt - droogt oogen blikkeiijkmaakt de stempels niet kapot en kan niet uitgewas- schen iv or den. Verkrijgbaar alsvolgt Stempeldoos N° 1, fr. 1,30 N° 2 ft\ 2,15. Inkt in flesclijes van 0,80 en 1.25 fr. Alleen verkoop te AalstC. VAN DE PUTTE-GOOSSENS. rar i Fr de doos van 3o pillen in ALLE APOTHEKEN De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpyn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4