AAN FRED NICHELS. ZONDAG 29 JUNI 1913. 3 ccnlicmcn lid nummer 66sle Jaar 1389. G 0 1) S D I E N S T HUISGEZIN, EIGENDOM V A D E K L A N D T A A E VRIJHEID Vertrekuren uit Aalst naar HUUR TRAM. Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalsl W eek-Kalender. DE SCHOOLSTRIJD \n HENEGOUWEN. LICHT en SCHADUW Politiek overzicht. Gezondheidsleer. Door oe (Hom Schoolwel WBreldiemoonsteillng nl. Inhuldiging van net Hedendaagscn Dorp(Village moderne). Dit blad verschijnt den Zatkk-| i)AO van iedere week onderj Men schrijft in bij C VAN DE PUTTE GOOSSENS. 31. Kort. DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orga n de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Annoncen, per drukregel Ge- vone 15 centiemen Kleine \ankondigingen fr. 0,60 1334 egels; Reklamen fr 1,00; Von- ïissen op 3e bladzijde 50 ccntie- nen - Dikwijls te herhalen 1 bij a jrd. - ipgenomen handschriften teruggestuurd. Notariss orden Heerc ricndelijk verzocht hunne in zendingen tedoen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiiïn uit eemdc landen zich te wenden ten bureele van dit blad. t.t. q.i.. DenderleeuwBrussel (Noord) 3.53 4A4 5,o; 5.--J 5>39 6.12 6,46 7,44 *7.31 *8.54 *9.26 0,26 10,01 11,50 *12,48 14.05 14,33 15,30 *16,16 16,28 *16.so 17,37 *18,3b 18,55 "19.08 *19,32*19,37*19,45 21,08*22,20 *22,54 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen, Lessen, Ath. Bergen 5,39 7,4+ 01 ",5o i4,33 16,28 17,37 x8,55 21,08 Erpe-Meirc, l'i:, Jcrxdi-, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sotu.-ge.ii en Ronsse voor Kortrijk -3,23 4,17 7,40 8,59 11,54 14,43 *17,42 *gaat tot Sottegem. Moorse), Op yck. Lunderseel, VVillebroeek, Boom, Ant werpen, met aan.s'uiting te Londerzele naar Mechelen *4,o'. 3,45 9,02 ix,5.) 14,48 18,00 *19,50 (*naar Opwyok) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Holstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokercn, Moerbeke, Eeeloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,ox 6,13 7,37 8,27 10.50 14,42 15,20 17,44 I9A3 21,to IB Gent (Zuid) 55 6,4° 7,44 *8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 rt5,i6 16,26 '17,04 17,39 ri7,46 T8.09 18,44 i),38 20.41 (Z. 11.) 21.08 22,18 '22,57 ro,39- Lede \V etteren '0.55 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,17 14,34 ""16,26 18.09 ri8-44 B 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Bla ikenberghe '6,08 7,44 9,59 10,24 12,55 15,15 I7,°4 18,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,44 9,59 10,24 *2,55 15,15 "17,04 18,38 18.44 21,08 Aalst (Koophandi Aalsl Zoebergbr Islr.) naaf Oordegcin 7,32 8,55 li,55 15,20 19,12 11. Affligom, Assche 8,25 11,55 14,24 16.-15 20,14 Brussel Denderleeuw 0,06 '5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,40* 7,47 7,53* "*8,15 "8,25 9,06 *9,27 9,32*10,10 10,44 11,40 12,09*1-2,25 13,24'14,42 '15,57 '16 0716.26 16.29 16,32 *17,06 '17,13 I7.l6 '18.OÖ IÖ.I4 r20-40 20-57 '22.21 23 55 Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zateid. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzeie. Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antw erpen (Middenst.) n. Aalst 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 '7.II '8.22 '8.43 '9.28 IO-55 I2.I8 ri3,32 i3-4° '15-00 Terv. '15.47 '16.24 *7-33 18.59 20.10 '21.50 21.53 W etterenLede. 4.59 6.18 '7.27 '9.44 11.22 14.07 [18.01 '19.15 20.37 22.1S Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 ^.28 10.53 14-53 14-53 17-20 20.04 Heyst Brugge. 5.33 '6.07 '6.30 '9.47 10.34 13-56 '17.14 1947 Cl"K>i 1 su Oordegein Aalst AfBig- in Aalst 5,15 S, 14 11,11 14,20 IS,25 Assche (Slaatsstalie) Aalst 6,30 10.53 13,18 15,30 19,15 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Mei tot den 30 Juni. Aalst, den 28 Jui.i 1913. ••••••••••••••••••••••••••••e* Juni Juli. Den 1 gaal de zon op ten 3 u. 33 tn onder ten 8 u.OO min. Van den 1 101 den 31 korten de Nieuwe maan den 4, 0111 5 tl. 06 's morgens. I-:. v. d. \lr.n k nl den boom aan lijne vrachten. Matth. VII. 2J Zondag IIII. Petrus kn I'aulus, apostelen, PLKCimr.iiBtn. 30 Maandiw Gedachtenis ran tien II. Paulas, II Adilia. maagd. 1 Dijnsdag II Rmnoldiis, loss. en 111.. bescherm li. van de staden 't aartsbisdom Mechelen. i Woensdag O. I, V. Bezoekiiaj H Ötlio liis*. 3 Donderdag II Hyacinllms, m II Anatolius, lus. H. Phocas. hov-eni< r. mart. 1 Vrljdasr II. O.lon. l.iss, II. Berlin, wed. H. lil- ri.di, Jiiss 5 Zaterdag Ilri Cyrillus en Methodius l.iss II. Philomena, 111 en marl. II. Petrus van Luxemburg. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St- Martinaskerk 5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lof 4 11. SI-Jozefskerk: 5 1/2. 7, 8 1,2,9 1/2, llu Lof4 u. 0. Vvouw kerk. Mijlbeek 5, 6 1.4,7 1/2, 9 u. Kerk der HE PP. JcsuUen t 12, I 2, 6 1/2, 7 1 i ure. Lof 5 ure Kerk der EEPP. Capucienen 5, 6, 7 1 2, 9 u. Loi om 5 12 ure. II De zielen-jagers aan het werk. Om do leerlingen van dit Godsdienst lessen le doen vrijstellen, gaan onze tegenstrevers in IlgjjegQiiwen als volgt te werk. Op het kommando der loge, worden jaarlijks, eenigc dagen vóór do herope ning der klassen, formelen voor vrijstel ling aan de ouders der scholieren uiige vent of rechtstreeks overhandigd aan de scholieren zelf. Al wie op de gemeente wal van aanzien is, of eenigc drukking kan uitoefenen, wordt met dit hatelijk werk gelastgemeenteraadsleden, leden van het bureel van weldadigheid, onder wijzers, politieagenten, social isle jonge wachters. I)e gemeentebes'uren steunen opentlijk die propaganda. Het ging zoo ver dat een minisleriëelo omzendbrief van 1907 aan de gemeenten verbod heeft moe en doen nog formule» uil te doelen, wat niet belet dat de werking onderduims even gewel dig voortgaat. In 1902, werd te Jumet eeueu ronden plakbrief uitgehangen, dra gende hot hand toeken van burgemeester en sekrelaris, en waarop het dagorde der aanstaat do gemeenteraadszitting werd aangekondigd. Welnu, daar stond in volle.letters te lezen Schikkingen le nemen, ten einde vrijstellingen van den Godsdienstleer gong uit te lokken. Iii de eerste jaren wist men die propa ganda te verbloemen, on oenen pbarisee erschen draai le geven, ten einde liet geweten der ouders niet te verontrusten. Aldus deed het bestuur van Lodclinsart de uitreiking der fonnulen gepaard gaan mot deze verklaring liet is wel verstaan, dal het on derwijzend peisoneel, niettegenstaan de de get, even vrijs/elling zal voort gaan de hem toerei trouwde kinderen zedelijk op te leiden Schets uit het Volksleven. 6' Vervolg. Aldus sprekend besproeide bij het hoofd van den knaap met bet water, trok zijn jasje uit, en vóór de knaap ten volle be greep wat er gebeurde, bad de sluwe neger hein met zijn tooverraiddcl gewasschen. Zoo] trek nu het jasje maar weer aan, maar ge moogt u niet afdrogen. Zeg ook niets aan tante Lina, want bet «dressi» kan alleen werken, als men er met memand over spreekt. De dag ging treurig voor Willem voor bij, hij gevoelde geen iust in bot spel, en zat droomend en stil voor het lmis onder den amandelboom. Wel bracht Lina hem spijzen, maar boe de oude vrouw ook aan drong, bij raakte zo niet aan, en nauwe lijks begon de avond te vallen, of hij vroeg aan L;na naar bed te mogen gaan. Als hij zijne slaapkamer binnentrad, viel zijn oog op bet beeldje van bet II. Hart togen den muur. Maar hoe geheel anders schee» dc goede Heiland hem aan te zien Vroeger was het hem een troost voor dat beeldje neer te knielen en langon t.jd te bidden. Dan was liet, alsof Jezus' oog vel liefde op hem nederzag,alsof Hij hem wees op de wonde zijns harten, en hem troostte en bemoedigde 0111 zijn treurige ziekte met geduld te lijden, alsof Hij bom zij-' Hemol 't Waren wolven in schapenvellen. Maar langzamerhand werd de loon min gematigd, de handelwijze min lie dekt, en de drukking groolor omdat zij voortdurend veld wonnen. De ond< rwijzers speelden daar voor het meerondoel oenen ontzagwekkende» rol in, 11 tie goddelonze bladen spaarden hen geen lof. Een dier gazetten Les X'.u- vetles - tlierf in 1901 (BOSepl.) drukken - Eene heilzame propaganda. Wij hebben dezen morgen menig vuldige onderwijzers ontmoet uil de' inlichtingen die zij ons schonken blijkt dat de /n op iganda van het Venièdi- gingscoihileiï reeds al zijne e- uchJên heeft gedragen, t'e verhouding van het getal ontslagene leerlingen heeft grenzen bereikt die wij nooit hadden verhoopt nadat er nog maar slechts 15 dagen propaganda werd gevoerd. In de scholen van hel Centrum telt men een honderdtal ontslagenen .- le Bonn/ en te Bourne 50 le Long- lain 90 "j„. Wij moeien dus kulde brengen aan die verkleefden die deze beweging hebben op louw gezel. De tol, dien de onderwijzers, uil eigen wil of door drukking, in dit verderfelijk weik spelen, zullen wij toekomende week bespreken. De tusschenkomst der mogendheden. HetBerliner Tageblatt verneemt uit diplo matische bron dat Duitschland cn Italië, eener- zijds en Frankrijk cn Engeland anderzijds van zin zijn beurtelings dringende voetstappen aan te wenden te Sofia en te Belgrado, ten gunste van den vrede. Men verzekert insgelijks dat. indien de onder handelingen te St Petersburg dc scheidsrechter lijke tusschenkomst van den Czaar onmogelijk maken, men wellicht zou overgaan tot hel be werken der tusschenkomst van al de mogend heden. Eene samenzwering. Volgens eencn briefwisselaar meldt, zou men te Salonika eene samenzwering ontdekt hebben, die voor doel had het palcis van koning Kon- stantijn te doen springen Bloedige botsing tusschen Bulgaarsche officieren. In dc kleine stad Vidin, gelegen ten Noorden van Bulgarië, bijkans rakend aan de Rumcen- sche grens, is er eene bloedige botsing ontstaan tusschen twee groepen Bulgaarsche officieren, waarvan de eene gunstig was aan eenen oorlog met Servië en dc andere vijandig aan een gewapend optreden tot slechting van het Bul- gaarsch-Set visch geschil De degens werden gekruist cn de revolvers voor den dag gebaald Een luitenant werd ge dood en verscheidene officieren gekwetst. Een officiëele Servische nota. Eene officicele nota meldt, dat de inhoud van dc overeenkomst tusschen Servië en Bulgarië, die medegedeeld werd door een vreemd blad, niet voortkomt uit officiëele Servische bion en dat.de inhoud niet volledig is. Bulgaarsche benden Men meldt uil officiëele bron dat op 18 en 19 Juni eene bende Buigaren, onder hel bevel van zekeren Blakko. gepoogd heeft in de ge meente Zletovo te dringen. De soldaten van het 7" regiment dreven hen terug. Twaall Bulgaren werden gedood. De Serviërs verloren drie manschappen waar onder een officier Het oordeel van een Duitsch blad Een gezaghebbend Duitsch blad schrijft het volgende Het eenige middel om den vrede er door te helpen, zou een beioep zijn op Europa, dat een gemeenschappelijk pogen zou aanwen den. Een nieuwe oorlog in de Balkans zou voor zeker lastiger te beperken zijn dan de vorige. Het evenwicht van Europa zou er door kunnen lijden. Servië en Bulgarië. De Mir het ontslag van M. Pachitch be toonde als het onvergelijkelijk loon voor zyn grievend leed. En thans Scheen Jezus hom niet te ver wijten, dat hij zijn goddelijk Hart had be- dioefd Scheen Hij hom niet loc te spre ker: Mijn kind, waarom zijt gij mij ontrouw geworden Scheen Hij niet hem van zich af te stooten, hief Mij niet drei gend den vinger tegen l.em op Onder liet avondgebed durfde hij de oogen niet opslaan, cn toen Lina hein in het hooge bed geholpen en de kamer verla ten had, begon de arme knaap bittor te schreien, cn viel eindelijk snikkend in slaap. De volgende dagen weigerde Willem, als Thomas hem met zich naar het gado- hosso wilde nemen, was voortdurend afge trokken cn stil en at zeer weinig. Do ver andering in den anders zoo vroolijkc» knaap beangstigde do oude vrouw, en .zij had reeds hot plan gemaakt Nieuwport te waarschuwen, toon de tentboot van Sluis- dam voorde plantage versaheen. Welk een vreugde liet kart van den knaap vervulde, nu hij bij vader \yas, laat zicli niet beschrijven. De avond begon reeds té Vallen, en vader en kind begaven zich naar hunne kamer. Krampachtig greep Willem hem bij do hand en staarde Item met zijne groote oogen zoo smeckenu aan, dat Nieuwport ongerust werd. Willem, begon hij, zorgen die oude lieden wel goed voor u Mij dunkt gij zijt oordeelend, zegt dat dit besluit voor doel schijnt te hebben beslissingen uit te stellen, maar dal is onmogelijk met eencn gespannen toestand als den bestaande Servië moet onmiddelijk kiezen tusschen erkenning van het verdrag of oorlog want nu zijn niet meer alleen de dagen, maar zelfs de uren kostbaar. Volgens eene nota aan de pers aanzag men in diplomatische kringen het vertrek van den Servischcn minister le Sofia niet a's eene breuk van betrekkingen, doch als eene gewone reis, die niets gemeens had met den politieken toe stand. die onveranderd is gebleven in de laatste 24 uren. De Samoupravabevat een artikel om andermaal le trachten de kwade trouw van Bulgaria in het geschil te doen uitschijnen. I In uitvoerige verklaringen kloeg gisteren dc minister van buitenlandsche zaken over de onverdraagzaamheid van Bulgarië in dc kwestie der grensregeling. Het wijst op de weigering van Bulgarië, om de zaak aan het scheidsgerecht te onderwerpen cn vraagt of men zal voortgaan allerlei ingebeel de grieven uit te vinden om den oorlog uit te lokken De moord op den Groot-Vizier in Turkyë. Veroordeelingen. De Sultan heeft twaalf lerdoodveroordeelin- gen, door den krijgsraad uitgesproken, bekrach tigd. Dama -Salch Pacha is ook onder de veroor deelden. Dinsdag morgend, om 4 ure, werden de twaalf lerdoodveroordeclden gehangen. De strafuitvoering had plaats in tegenwoor digheid van den minister van oorlog, op de Bavazidplaats,dicht bij de plaats waar Mahmoud Chefkct Pacha werd vennoord De plaats was door eene sterke troepenmacht afgezet De veroordeelden betoonden veel moed. Gedurende verscheidene uren bleven de lijken 1 >n dc galg hangen. Eene ontelbare menigte verdrong zich rond de plaats der strafuitvoe ring. Dc orde werd door politieagenten, gen darmen cn soldaten gehandhaafd. Olieverf- en vernisvlekken moeten zoo spoedig mogelijk met terpentijngeest gewreven worden. Drooge vlekken laai men weeken in een mengsel van alcohol met evenzoovecl terpentijngeest dan wrijft men inen haar met benzin. Pek- en teervlekken maakt men uit tnet alcohol of terpentijngeest oude vlekken moet men eerst met boter be strijken en week laten worden. Wagensmeervlekken worden met terpengeest uil gemaakt. Kragen van manskleedere», alsook liet onderste- der mouwen, worden gereinigd met een mengsel van atnoniak met evenzooveel regenwater, of met zuivere benzin. Men bevochtigd den kraag daarmee hij middel van eene spons, waarna men hem afkrabt met den rug van een mes, dat men tel- kensafvaagt De kraag wordt beurtelings bevochtigd 011 afgekrabd, tot dat mes geen vet meer wegneemt men spoelt hem dan met de spons, 'wascht hem af, en hangt hel kloedingstuk te drogen. Zwarte linten en stollen wrijft men met. alcohol, als zij door het dragen vet wor den. Slijk wordt met eene natte spons van den boord der kleuren afgenomen. Als de slijk de stof deed verkleuren, wrijft men tie vlekken met den dooier van oen ei, en spoelt zo dan met zuiver wa'er. Zoodit niet hclpl, kan men op de verkleurde plaats lichtjes natgcinaakten wijnsteen leggen. wegen wederom grootore lasten op de gemeenten voornamelijk op die wier be volking groolendeels uit werklieden beslaat, en welke reeds al overlast zijn Wij deuken dat hel oogenblik daar is 0111 de belofte gedaan door Minister de Sraedl de Naeycr in 1998 te verwezent- 11 iet zee vioolijk ais anders. Zijt ge ziek Spreek, mijn jongen, .vat schoeit eraan? Vader, zeide de knaap, ik zou zoo graag weor naar huis gaan. Naar huis - Ja, vader ik kan hier niet langer blij ven. En terwijl hij zoo sprak, blonken tra nen in zijne oogen, Maar wat is or dan, mijn Willem, wat hebben zij 11 gedaan Vader, antwoordde de knaap en ver borg het gezicht aan vaders borst, oom Thomas heeft my gewasschen iu de gado- hosso. Als had een adder hem gebeten, sprong Nieuwport woedend op. Diep griefde liet don geloovigen christen, dat men zijn dier baar, ongelukkig kind tot afgoderij had verleid. Zijn oiiituimig karakter met mees ter, overlaadde hij Thomas en Lina met scherpe verwijten, en nog geen lijn minu ten later voerde de tentboot vader cn kind naar Sluisdani terug. III. Bij zijne aankomst te Sluisdani was Nieuwport's eerste zorg een goed verblijf voor Willem te zoeken. Hij vroeg den mi8sionnaris, Pator Van Ruijten, om raad, cn deze had al spoedig een geschikte wo ning gevonden. Daar leefde in een der buitenwijken van Paramaribo een bejaarde weduwe. Eenvou dig en rijk aan deugden, als zij was, deed zij het goede in stilte en verlichtte door lijken, namelijk één frank of één 1/2 fr. per inwoner lo storten in hot aandeel van liet bijzonder fonds. Dit zou voorzeker dienen gedaan, zoo niet voor al do gemeentel', dan toch ten minste voor die welke eene groote wei- korsbevolking hebben, liet waar maar billijk, indien men die stol ling niet alge meen maakt, dal men een onderscheid miok lusschcii nijverheids- en andere steden. De lasten welke de nieuwe schoolwet oplegt zal aan de .nijvorheidssteilen hun bestuur veel vermoeielykeii ofwel onmo gelijk maken. Aan Aalst zal het openbaar onderwijs dus oen schoone stuiver meerkosten. Tot de Katholieken schreeuwL gij op alle tonen wij zijn tegen tien Godsdienst niet In uw wokelijksch orgaan /{echt en Vrijhei van 8 Juni, in een antwoord aan uwen bondgenoot Daens, schree.l gij nog dal uwe werklieden op godsdiens tig terrein volkomen vrij zijn, dal op hun geweten geen dwang wordt uitge oefend dol zij mogen leven en sterven in dc 1 eligie die zij verkiezen. Niets is meer valsch Als gij aldus spreekt, weet gij in hart en ziel dat gij moedwillig liegt, en uwe arbeiders voor den aap houdt. Niet langer dan veertien dagen geleden stond er in uw weekblad eene lijkrede te lezen, gehouden op het graf van den so cialist De Neef, en waarin gij uwe leden aanzet om tol.de vrijdenkerij over te gaan zonder hulp van Kerk of Priester te sterven en begraven te worden Niet langer dan een drietal weken ge leden, werden aan dc weduwe van één uwer overledenen, schandige voorstel len gedaan, om haren man als een hond in den put. le lalen steken, vol gens de mode der vrijdenkers It dat iemands gewetensvrijheid eer biedigen Is dat gematigd en verdraagzaam zijn, in zake godsdienst O spot Wanneer gij aldus handelt,dan doet gij niets nwlers dan de lessen volgen uwer hoofdmannendie zonder doek jes er om,verklaren dal hel socialisme den dood teil van den godsdienst. Tot stichting uwer werklieden, welke gij zoo gewetenloos voor den gek houdt, zullen wij eens aantoouen hoe liet gaat in dc Walen waar .de socialisten haas spelen. In de voorrede van het boek vllistoire du Socialisme et. de la oopëcalïon dans le Centre schrijft uw Belgische leider, Emiel Vandervelde, letterlijk het volgende - De vrijdenkerij voert tot het socialisme; het socialisme heefter dus belang bij den vooruitgang dei- vrijdenkerij te bevoordeeligen De strijd tegen de Kerk is het onmis baar bijvoegsel van den klassen strijd. Dal is ten minste zijn gedacht durven Z'-ggen niet waar, Fred Wanneer gij op het graf van uw afge storven lid propaganda maaktcL voor do vrijdenkerij, dan hebt ge niet anders ge- daan dan propaganda gemaakt voor uwen politieken winkel, omdat ge weel dat gij de werklieden moet trachten le winnen ten prijze van hun geloof Dat weten uwe leiders van 't Walen land maar al te goed, cn 'L is daarom dat de bonden der vrijdenkerij er zoo bloeien. Al die bonden gesticht door socialisten hebben meestal hunnen zetel in het Volkshuis 11 en 't is met eenen Wraakroependen dwang dat men de arme werklieden verplicht er deel van te maken met vrouw en kinde ren. Gelijk eene bende roofvogels, zoo ioo- jien de propagandisten van het vrij ge dacht er de gemconlon af, kroegha zen, bedienden van het «Volkshuis be stuurders van coöperatieven. en zij persen hunne slachtoffers allerlei ver bintenissen af'tol burg er lije begra ving, tol burgerlijk doopsel, lol huwe lijken en eerste communiën builen de Kerk, enz. Lieve vrijheid niet waar Fred En 't is daarmede dal gij ook ons Vlaainsch volk hier wilt cadeau doen Gij probeert stilaan van ons Christen Vlaanderen een tweede Walenland te maken Verloren moeite, man Onze Vlaamsche werklieden zijn nog niet verdorven genoeg,om zich zoo goed willig en karakterloos het geloof hunner voorvaderen te laten ontstelen. Trek er liever uit, en ga naar de Wa len om aan de uitvoering van uw helsch plan te werken daar zult gij op uwe plaats zijn Doch, houdt de handen van ons volk, dat van al uwe vrijdenkerij schuwt en walgt haar christelijke liefdewerken den arbeid der missionnarissen. Tante Frida, onder dien naam was zij algemeen bekend, was meter van bijna alle katholieken. Hoeveel heidenen bad zij reeds tot liet Doopsel, hoeveel tot do eerste H. Communie voorbereid! Moest een zieke do laatste H. Sacramenten ontvingen, dan was tante Frid 1 altijd aanwezig zij zorgde voor allrs en bemocdigdo 011 troostte den stervende. Ook voor de armen was zy een engel van goedheid, want hoe gering het pensioen, waarvan zij leefde, mocht zijn, toch schonk zy menige abhnoes. In hare woning zou Willem een schuil plaats en liefderijko verzorging vinden. Spoedig gevoelde hij zich daar thuis, en do zachte hand van tante Frida deed hem bijna zyne smarten vergeten. Haar voornaamste zorg wijdde de vrome weduwe aan zijne voorbereiding tot de eer ste II. Communie. Mot gretigheid luisterde de knaap naar hare uitleggingen, als zij des avonds hem den zin der groote geloofs geheimen verklaarde. Weldra was hij ge noegzaam onderricht, en nog was geen jaar verstreken, toon het groote geluk, waarnaar hij zoo vurig verlangde, dat liy zoo dringend had afgesmeekt, hem werd geschonken. Do plechtigheid der eerste H.'Communie zou in Tante Frida's woning plaats hebben, daar een lepralijder zich nooit in het open haar mag vertoonen. Op het kleine huisaltaar prijkte de beel- 't Verdoolde Schaap. Wie was het schaapje dat ging dwalen En dolen, buiten spoor en palen, Door 't woeste veld en wilde woud Zoo ver van huis, in vreemde oorden, I11 priikei van een wreed vermoorden, Wijl zich den eter daar onthoudt Ik was het zelf, en ging 'al verder Maar gij, mijn allergoedste Herder, Hebt mij zoo trouwelijk opgezocht En eindeling met vreugd gevonden, Eer mij de wolf nog had verslonden, En óp uw schouders thuisgebracht... Gelukkig mag het schaapje heden, Dat onder uwen staf mag eten, En drinken uit de koele beek Van klare liefde uit Godes Herte, Een balseming voor dorstend smerte 't Moest vee! zijn, dat hierbij geleek. Jan Luiken. Welke is de voornaamste ziekte van onzen tijd Op zekeren dag zei de godloochenaar Voltaire Het verveelt me, aanhou dend te moeten hooren, dat twaalf man nen voldoende zijn geweest om het christendom in te voeren. Nu wil ik eens bewijzen, dat één man voldoende is, om dat zelfde christendom te vernietigen.» En zijn trouwe sleepdrager D'Argens, schreef aan Frederik II, koning van Pruisen Ik ben aan een boek bezig, waarmee ik denk, voor altijd het bijgeloof te ver nietigen dat men godsdienst noemt. D'Argens en zijn afgod Voltaire zijn al lang lot slof vergaan en vergeten, maar wat zij als bijgeloof uitscholden, namelijk de Katholieke Godsdienst, die leeft nog altijd, meer en meer uitgebreid over de geheele aarde, en zal altijd blij ven bestaan zoolang de aarde draaien zal; want God is met zijne Kerk. Toch valt het niet te ontkennen dat het tenis van Jezus' H. Hart door brandende kaarsen omgeven. Die beeltenis was den kleinen lyder zoo dierbaar voor liet door wonde Hart van zyn goeden Verlosser vond hy moed en kracht om liet kruis, hem op gelegd, met liefde en geduld te torsen. En toen Jezus voor liet eerst rustte op zijn tong, toen hy hart aan hart met Hein mocht sproken, bij Hem al zijn lijden uit klagen, Hem het offer brengen van zijn bittere smart, toen gevoelde hij zieh over gelukkig, was er een hemel in zyne ziel. En met tranen in de oogen beschouwden de ouders hun arinen, kleinen lieveling. Vijf jaren zyn voorbijgegaan 011 Willem is zyn veertiende jaar ingetreden. Vreese- lijke verwc cstingen had intusschen de ziekte aangericht. Geheel zyn lichaam had de melaatsehhe d aangegrepen van zyne handen waren slechts een paar stompen over, en het verlies zyner ledematen ging telkens gepaard met ondragelijke pijnen en aanhoudende koorts. Toch klaagde hij nooit. Tot dan had hij in prentenboeken en godvruchtige lezing eenige afleiding gevon den. Maar God, die den mensch soms schrikkelijk bezoekt, kwam don arinen lijder ook nog het offer van deze lafenis vi-agen. Langzamerhand gingen zyne oogen achteruit, cn op zekeren dag zeido hij Tante Frida, het is juist alsof ik niet goed meer zie, ik loop overal tegen aan, en het rezen valt my zoo moeilijk. De weduwe had het reeds lang bemerkt indifferentisme, dat is do. onverschillig heid op liet stuk van godsdienst, meer en meer toeneemt, en dat niet alleen onder de hoogere standen, maar ook in allo rangen der bevolking. Vraag maar eens aan de geestelijkheid onzer groote sleden hoeveel mcnschcn hunnen Paaschplicht niet meer vervul len... Wat komt er van zulke mensehen terecht?... De onverschilligheid is de eigenlijke ketterij van onzen tijd, de voornaamste ziekte op godsdienstig gebied, die als een kanker hoe langer hoe meer de tegen woordige samenleving aantast en ver woest cn zoo het tijdelijk en eeuwig onge luk van velen veroorzaakt. Hoe hoogst dringend is het dus noodig daartegen zonder ophouden do waar schuwende stem le laten hooren en uit al onze krachten de overschilligheid te be kampen. Ter/.. Het meerendeel onzer lezers, tol den landbouwerslaiid behooreude, of belang hebbende in dezen zoo voornamen nijver heidstak, achten wij het nuttig hun hier onder oen uittreksel le geven uit het dagblad - Le Patriote - betrekkelijk de inhuldiging van het Hedendaagsch Dorp - en wel bijzonderlijk der model- hoeve Moreels, door den Heer Hellcpulte. Minister van Landbouw. De kwestie der woning van den land bouwer is ongelukkig langen tijd ver waarloosd geweest, zoowel onder oog punt van gezondheidsleer als onder dat van pracklischen geest. Nu echter de landbouw op hot pad van den vooruit gang is eene betere toekomst te gomoet gaat, vinden wij het doelmatig den boer te toonen hoe mon zonder veel kosten eene hoeve kan inrichten, derwijze dat bovengemelde bezwaren vermeden wor- denen men er terzeivertijd een aangenaam verblijf kan van maken. Wij laten diensaangaande hel woord aan de Patriote Eere aan wie oere toekomt Het is met het bezoek aan de modellioeven Moreels dat de Heer Minis ter zijne landelijke wandeling begon, want zonder de krioelende meni'gle in de straten en openbare plaatsen zou meu zich in een bekoorlijk boerendorp ge waand hebban. Do modelhocve Moreels is daar wel op hare plaats. Inwendig zoowel als uitwen dig, is het de idiale opvatting van eeno uitbating waar al de voordeden welke dergelijke oude instellingen opleverden, in verbinding gebracht zijn met de nood wendigheden van het hedendaagsch leven zoowel onder opzicht van gemak als onder dat van vooruitgang in de vor- schillige lanibouwvakken. De verblijfplaatsen van den boer zijn zoodanig geschikt dat men zich niets huiselijker noch blijmoediger kan voor stellen. De andere afdoolingen der hoeve, zooals de melkinrichting, de paarden- koeien- en varkenstallen, wagenhuis, schuur, zol ders, enz.. zijn ieder op zich zeiven een voorbeeld van wat zij moeten zijn. Licht en lucht stroomen er in vrijheid rond en al do voorschriften der gezondheidsleer vinden er hunne toepassing, wat groote- lijksde belangstcllingheeft opgewekt van 'hui Heer Minister en zijne omgeving. Ook heefl de Heer Hulleputte zijne lof- tuigingen niet gespaard en heeft hij den I-Icer Moreels warm en hartelijk geluk gewenscht... W. Orldstair, en Nieuwport bij zijn laatste bezoek erop voorbereid, dat Willem wellicht blind zou worden. Ook dat nog mompelde de arme vader. Mijn kind ziet er uit als een lijk. E11 snikkend was hy op een stool neerge vallen. Tante FriJa had gepoogd hem te troos ten, hem gewezen op Gods vaderlijke Voorzienigheid, die ook, wanneer zij be proeft, liefderyke bedoelingen beeft. Ja, antwoorddo Nieuwport, zoo praat men altijd maar als bet noodlot u vervolgt blijf dan inaar tevreden. Zeker, hernam Frida, tevreden kan men zijn. als men zyn toevlucht neemt tot God en zijn troost zoekt in het gebed. Och, spreek toch zoo niet, zeide Nieuwpoit misnoegd. Wij bidden al zoo lang, en wat heeft liet gebaat Neen, onderbrak Frida hem, zoo moogt gij niet spreken. Ik bob mijn echt genoot aan deze ongelukkige ziekte zien sterven, maar ik heb troost cn kracht ge vonden in het gebed. Nu het zy zoo, ieder heeft daaromtrent zijne meening, en met deze woorden ging hij heen. Do treurige waarheid, dat het mensche- lyk hart, zoo liet in diuk en lijden niet by God hulp en uitkomst vraagt, die tot eigen verderf elders gaat zoeken, was reeds in Nieuwport bewezen. (Wordt vervolgd.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1