Schoonheid* SERULINE NESTLE'S KINDERMEEL, Dada Dada Dada 'T EEN EN 'T ANDER DE HISTORISCHE STOET WBreimetilooDsteiiiDg van Gent 1913 VOOR DIE NOG V LBEREN WILLEN Iet bij wat Is dit bij dat zei Threese Kwistekoi. en zij at gansch haren middel op, en ze moest dan gaan bedelen. Kakel Slimbroeck. integendeel, was veel slimmer. Karei zei Iet bij niet, dat is profijt En hij wrocht gelijk een slave. En zijn kave Rookte schier ten allen tijd. Het geld verzoet den arbeid dat was de geliefkoosde spreuke van Drieskbn, en 't ventje wrocht maar twee uren op cene weke. Driesken wier.d arm, dat kunt ge peinzen en als hij dan eindelijk zijne boterhammen moest gaan vragen, dan riepen de boeren hem toe Driesken, die niet werkt, moet ook niet eten en 't manneken is aan den kant van eenen gracht liggen sterven van honger en koude. 't Is alge lijk nog jammer misschien had het dutseken eene breuke, wie kan dat weten - Hoort eens Hoort eens 1 moeders daar is gccne kwestie van ons brieven te schrijven of van gestoord te zijn ik herhaal het nogmaals en zeg het luideGij kunt uwe kinders de godsdienstigheid niet inprenten als gij zeiven, moeders, het goede voorbeeld daarin niet geeft aan uwe kinders. ('ij moet bidden, als gij wilt dat uwe kinders bidden gij moet den Zondag naar de H. Mis gaan.alsge wilt dat uwe kinders er blijven naartoe gaan gij moet op tijd te Biecht en te Communie gaan.alsge wilt dat uwe kinders blijven oppassen naar de H H. Sacra menten J enz, enzen daar is niet aan te praten of te redeneeren,zijn uwe kinders niet godsdienstig, gij zult er later miseries, ja veel miseries mee tegenkomen. Kijkt rond u, over ziet uwe gebuurte en oordeelt of het niet alzoo Riksken was koppig en stond te pronken. Zijne moeder kwam naar hem gesprongen en gaf hem ecnige kletsen op zijn achterste. Ei Eimoeder, waarom slaat ge mij riep Riksken al schreeuwend. Om uwen kop te breken, deugnietant woordde de moeder. Dan slaat ge verkeerd, moeder, zei Riks ken, mijn kop is daar nietFkrsz. Ontevreden drankslijters. Dq Drankslijtersbond van hel arrondis sement Doornik heeft cene vergadering gehouden, waarop de Ie nemen maat regels werden onderzocht in verband mot de nieuwe lasLen op het gedistilleerd Gevraagd werd dat de Landsbond der herbergiers en drankslijters zou verga deren en een verhoor den minister aan vragen om hem de nadeelige gevolgen der nieuwe wet voor oogen te brengen. De drankslijters beweren dat door de nieuwe tarieven den afzet van storken drank met 50 t. h. zal verminderen, wat voor do meeste een aanzienlijk verlies zal zijn. Wij moeten doen opmerken, dat de Antwerpsche herbergiers heel anders redeneeren. Die vorkoopen over 't alge meen liever bier, omdat daar moer aan te verdienen is. Eu de vermindering van het jenever- verbruik, zeggen zij. zal stellig liet bier- verbruik doen toenemen. Het voorzitterschap der Kamer. De gezondheidstoestand van M. Scliol- lae'rl noopt hem rust te nemen op zijn buitengoed te Vorst, in de Kempen. Het is nu reeds zeker dat M. Scliollaert zal weigeren zich lol kandidaat voer den presidontszetel der Kamer tc laten voor dragen in November aanstaande Stappen zullen dan ook worden gedaan bij M. Cooreman, om terug te willen plaatsnemen ;u «Jen zetel en naar iiel blijkt, zou het Kamerlid van Gent ge neigd zijn de aangeboden plaats aan te nemen. De groot hertogin van Luxemburg zal tijdens haar verblijf in België denke lijk ook do tentoonstelling van Gent be zoeken. Met verblijf der jonge vorstin zal duren van 4 lot 6 Juli. De Middenstandsbond van het Arrondissement Aalst, in vergadering van 23 Juni te Geeraards- bergen Teekent verzet aan tegen de overdre ven kontrool en de plagerijen welke de uitvoering der bepalingen van de nieuwe belastingswetten doen voorzien Drukt den wensck uit dat die belastin gen zoo voordeelig mogelijk gemaakt worden voorde kleinburger ij, reeds meer dan genoeg getroffen en belast, en name lijk Dat hel ontwerp op zegelrecht en wel bijzonderlijk op de kwijtschriften totaal veranderd worde Dat in het wetsontwerp op de erfenis- rechten, de kleine nalatenschappen tot een zeker bedrag van de voorgestelde verhooging bevrijd mogen blijven En dat in bel wetsontwerp op do ver gelding der milicianen, de kleinburgery niet verward worde met de begoede stan den, maar ook rechthebbeop vergoeding. Het gebruik van vrouwen en kin deren in de steenbakkerijen Dinsdag morgend om 10 ure vergaderde in het paleis der Akadcmiën, de hoogere arbeidsraad, onder voorzitterschap van M. Cooreman, voorzitter van den raad. Aan de dagorde stond Oordeel over de onderzoeken, waarbij de steenbakkers- bazen vragen te genieten van de schik king van artikel 6 van de wet van 10 oogst 1911, alle nachtwerk voor vrouwen in de nijverheid verboden wordt. M. Verhaegen ontwikkelt zijn verslag welke hij in naam der bijzondere kommissie bewerkt heeft, daartoe aan geduid om de vraag te onderzoeken. De syndikaten steenbakkers van de boor !en der Schelde, de Rupcl, en de Nellie, bevattende de groepen van Rumpst- Terli.i'gen, Niel en Scliello.Ruppelmondc Steendorpe, Boom doen opmerken dat le t in voege brengen der wet van 31 Oogst 1911, waarbij de vrouwen ver plicht zijn eene onafgebroken rust van 11 uren te genieten, hetzij van 6 uren 's avonds tol 5 ure 's morgends, aan meer dan 3060 volwassen werklieden een uur arbeid per dag doet verliezen, wat voor de baz- n ook zeer nadeolig is. 800 ploegen steenbakkers werklieden worden gebezigd, en in ieder groep is er een meisje van 12 lol 14 jaar oud. Daar deze een uur vroeger dan de andere liet werk moeten verlaten, zijn de volwassen werklieden van de ploeg ook verplicht het werk te staken. Ook regen en onweders, daarbij de menigvuldige kermisdagen, doen vele schooue dagen verliezen en wanneer men alles afrekent dau bereikt do werkdag in de steenbakkerijen geen 11 uren. De werkopzi'liters van Brusml, de bijzondere wcrkopzichters van het 3e distrikt, te Antwerpen en de bijzondere werkopzichters van Gent, steunen de vraag der steenbakkersbazen lol afwij king der wet. M. Verhaegen doet opmerken dat do solidariteit van het werk. enkel door de steenbakkers wordt bevestigd, maar niels aantoont. De achtbare verslaggever is van gevoe len dat de. rusttijd der vrouwen gesteld op lluren moet behouden blijven. De ploegen kunnen niettemin voort- werken. De wet van 10 Oogst, waarbij de nacht arbeid voor de vrouwen wordt afgeschaft is eene wet die algemeen geworden is bij de beschaafde volkeren. Er is dus geene reden om aan de sloen- bakkersbazen toe te staan, wat aan andere nij vera ars verboden wordt. Indien de toepassing der wet, voor gevolg zal hebben de verwijdering van alle vrouwen en kinderen uit de steen bakkerijen, he wel dan zal zulks eene groote weldaad zijn, zoowel onder zede lijk opzicht als onder oogpunt van ge zondheid. Het werk der vrouwen en kinderen kan ook door mannen verricht worden. De besluitselen van het verslag van den heer volksvertegenwoordiger Ver haegen ter stemming gelegd, worden bij eenparigheid aangenomen. Hollandsche kiezingen. Een geuzenbladschrijver is verwonderd dat de kiezingen in Holland zoo rustig zijn.Iviesmanifesten die moet men koopen weinig artikels in de gazelten geene meetings, en ten slotte geene ruiten ge broken. Inderdaad, 't is wel zoo. Ouzo Noorderburen bezitten nog geene enkele soort geuzenjanbagel waarmede wij zoo mild bedeeld zijn, zooals liet bij alle kiezingen blijkt. Af te keuren betooging. Zondag avond hebben een aantal per sonen, die zeggen strijdende Vlamingen to zijn, het Fransch concert gestoord dat in het Feestpaleis der Tentoonstelling werd gegeven, met er den «Viaamschen Leeuw- en andere Vlaamsche liederen te zingen. Indien ze meenen daarmede de zege praal te verhaasten van de Vlaamsche. zaak, zijn ze voorzeker mis. Wij hebben altijd de Walen of Frans kiljons afgekeurd, die Vlaamsche iriee- tingen, feesten of betoogingen gingen sloren evenzoo de socialisten die anti socialistische of andere vergaderingen innamen; zoo ook keuren wij het go- beurde van Zondag avond af niet alleen omdat hel do Vlaamsche zaak schaadt, maar ook omdat het onwaardig is van menschen welke voor eene rechtvaardige zaak strijden. Men werke en men feesteen men late anderen feesten zonder stoornis le ver wekken. Naar Rome. Het comiteit der Bedevaarten (afdeeling der jeugd) onafhankelijk van alle agent schap, heeft twee reiswegen naar Rome voorbereid, ter gelegenheid der interna tionale feesten van September. A. Brussel, Bazel, Lurerne, Vier Wouden Meer, Fluelen, Sinl-Golbard, Miianen. Genua, Rome (vier dagen ver blijf gedurende de Sporlfeesten des Vati- kaans) Florentië, Miianen en terugreis. Vertrek den 2" 's avonds Terug den 11" 's 'morgens Prijzen le klas 315 fr 2"klas 230 fr. 3e klas 178 fr. B 3russcl, Bazel, Miianen, Genua, Rome (zes dagen verblijf) Napels, Floren tië, Venetië, Lugano, Lucerne en terug reis. Vertrek den 3le Oogst terug den 15 September. Prijzen le klas 445 fr. ;2e klas 340 fr. 3" klas 260 fr. Nevengeschikt uilstapje naar Napels le klas 80 1'r. 2e kas 65 fr. De inschrijvingslijsten zullen ten aller laatste op 319 Juli gesloten worden. Voor het uitgebreid progamma en alle inlichtingen, zich te wenden tot het ALGEMEEN SECRETARIAAT, 16, l'UO des Aloxiens, Brussel. NAAU AALST. Het is dus op Zondagen 6 en 13 Juli a. s. telkens om 5 uur namiddag, ter Groote Markt van Aalst, dat de Cantate ter eere van O. L. Vr. ter Druiven uitge voerd wordt. 't Is een prachtwerk 1 De woorden komen van den Eerw. lieer Vlerick.den dichter van het bekende schoollied oZij zullen haar niet heb ben de schoone ziel van 't hind Do muziek is van Lodewijk De Vocht. De naam van Lodewijk De Vocht is de beste reklaam voor de Cantate. Wie kent de schoone liederen niet wel ke deze jonge kunstenaar te /.amen met pastoor Cuppens in het licht gaf Kent ge iets inniger, iets edeler dan die gewijde gezangen Het bestuur der Nederlandsche Con gressen stond er zoodanig over verrukt, dat het hen eenparig den eersten prijs toekende, tusschen de beste liederen, welke sinds jaren bij liet Nedcrlandscbe volk verschenen. In de Cantate "ter cere van O. L. Vr. ter Druiven slaat de jonge arend vrij en vroed zijne breede vleugelen uit en bereikt do lioogtse toppen van machten schoonheid. Op 6 en 13 Juli zullen te Aalst alle kenners en fijnproevers sameustroomen. Ze zullen den «primeur» willen genieten van 't eerste uitgebreid koorwerk van den jongen Dc Vocht, die na Benoit en Tinei, met eigen gangen stap, het spoor volgt onzer grootste kunstenaars Maar ook de anderen moeten er been Deze muziek immers, komt niet uit bet hoofd, maar vloeit uit het hart en spreekt tot het hart. Zij zal verstaan worden door de eenvoudigsten onder de ecnvoudigen Allen,allen die belang stellen in de glorie .van ons Christen Vlaamsche Volk, zullen Aalstwaarts stroomen. Wegwijzer van den Stoet. Wij vernemen dat de stoel gansch de stad zal doortrekken, niet alleenlijk in de kuip der stad, maar zelfs lot. in de volkswijken. Wij twijfelen niet of dit nieuws zal uilcrst welkom zijn bij gansch onze bevolking, en namelijk in de volks wijken, waar men aldus de gelegenheid zal hebben zijne familie en vrienden ton huize uit te noo'igen, om aldaar den stoet le kunnen bezichtigen. Zoo doende, zal de nering ook overal gaan en ver dceld zijn, zooveel mogelijk over gansch de Stad. Voor den eersten uitgang op 2 Juli Vorming ran den StoetEsplanade, Statiestraat, Esplanadestraat, Vrijheid straat. Wegwijzer Dcndermondscho steen weg, Dirk Martensstraat. Schoolstraat, Gcntschestrant, Nieuwstraat, Groote Markt, Leopoldstraat, Vnarlslraat, Bier- straat Molenstraat, Groote Markt, Lan ge Zoutstraat, Korte Zoutslraat, Keizer lijke Plaats ilinks), Nieuwstraat, Groote Markt. Voor den tweeden uitgang op 27 Juli. Vorming van den Sloot: Houtmarkt, Sint Jansstraat, Van Langonhovestraat, Burgemeestersplein Wegwijzer: Ajuinstraat. SI. Camiel- straat, Gceraerd*bergschesliaat, Korte Zoutstraat, Lange Zoutstraat. Kerkstraat, B ru sselsclicst ra a tHoutmarkt, Zonne straal, Keizerlijke Plaats (rechts Vrij heidstraat, Esplanade, Statiestraat, Al- bert Liénartstraat, Kapelleslraat, Groote Markt, Het Comiteit voorziet een prooien toe loop van volk, bijzonder uil de omlig gende buitengemeenten, waar er bijna zooveel over den sloot gesproken wordt als in do. stad van Aalst zelf Uit vele gemeenten zal men komen met ganselie maatschapp en. I11 verseliillige stralen der stad, zijn er reeds in- vele hiii'on. vensters besproken en verhuurd wij raden onze lezers aan zich op lijd te voorzien bij limine kennissen en vrien den te Aalst, om zicli een goede plaats voor te behouden. Bijzondei e D einen en trams, zijn aangevraagd in alle richtingen, ten einde de vreemde bezoekers toe te laten, ge makkelijk naar Aalst te komen en terug te keeren. STAD AALST K ERMIS 1913. F-aardenprijskamp en Jaarmarkt De jaarlijksche prijskamp en markt van Paarden en Veulens van het zwaar In- landsch Trek ras van gansch het land, welke zal plaats hebben, op Zaterdag 12 Juli a.s.'zijnde2°Zaterdag der maand) ten 8 u.'s morgens,op liet Esplanadeplein nabij de statie van den ijzerenweg, be loofd dees jaar builenwoon luisterrijk te zijn. Een groot getal inschrijvingen zijn reeds toegekomen en alles doet voorzien dat hel getal paarden en veulens, ten loon of te koop gesteld, verre het getal van verleden jaar zal overtreffen. Gelukkige instellingDe liefhebbers zullen terzolvertijd dat ze de veulens be zichtigen ook de stamouders ervan zien. Eene bijzondere commissie is gelast om. hun den oorsprong er van te bevestigen en hunne koslelooze inschrijving te vragen 'op het Belgische Paerdens'amboek. Een bijzondere prijskamp is ingericht voor de Voorltelers vergezeld van het puiksle lol zuigelingen-afstammelingen,, ten minste zes (6), welke eene zekere aan moediging zal voortbrengen bij onze me nigvuldige hengstbonden. STAD AELST. ^cadenjie van Schoo: e Ku slcn Maandag, 7 Juli, te li uren voormid dag, zal in do groote Feestzaal, ten Stad- hnize, geschieden de Plechtige Prijsuit reiking aan de leerlingen der Academie van Schoone Kunsten. De werken van don Prijskamp zullen ten loon gesteld blijven in bet lokaal der Academie St Martensplaats, gedurende de drie oersto Kermisdagen van 10 uren 's voormiddags tot 1 uur namiddag van 3 lot 6 uren 's namiddags. 44' BELGISCHE BEDEVAART naar O. L. V. van Lourdes, naar bet I-I. Hart van Montmartre en O. L V. van Zegepraal, ingericht door L'AlIiance Calliolique -, Noordlaan 45, Brussel, van 4 tot 12 Oogst 1913. De deelnemers aan do bedevaart wen den zich tot M. Van de Puttc-Goossens, drukker, Korte Zoutslraat 31, AaU. Den 5, 6, 7 Juli lc Wedstrijd voor het Paardenras,'313 inschrijvingen.) 2® Wedstrijd van Hóek- smederij, (70 deelnemers). 3e Wedstrijd voor Paard- en Schapenrassen, (294 inschrijvingen). Zondag 6 Juli, wedstrijd voor Trekhonden, (87 inschrijvingen). Den 12, 13, 14 Juli le Wedstrijd voor Runderras, (466 in schrijvingen^. 2e Wedstrijd voor Var kensras (165 inschrijvingen. Er z deen wedstrijd zijn voor Hoenderteelt), (233 inschrijvingen. Eindelijk ook een wed strijd voor Bijenteelt uit 56 inschrijvin gen bestaande. De dieren lol de prijskampen bestemd mogen naar de statie «Gent Tentoonstel ling - gezonden worden en zullen nevens hunne stallingen gelost worden. De leden der landbouwcommissie van Oost-Vlaanderen zullen kosteloozen in gang bekomen voor eiken dag van wed strijd alsook eene vermindering van50°/o op den ingangsprijs in de algeinecnc Ten toonstelling en dit op 't vertoon van oen ingangsboekje welke hun zal gezonden worden. Du leden der landbouwcommissies der an-lere provinciën zullen eene prijsver mindering van 50 bekomen op den ingang der landbouwvvedstrijden. Zondagi'ust. Van 's middags tot middernacht, ecnige dienstdoende Apotheek, op Zondag 29 Juni, M. Renneboog. Nieuwstraat. Pupillenschool des Legers. Programma van 't Concert, te geven op de Groote Markt, den 29 Juni 1913 0111 11,30 ure, onder hot bestuur van M. R. Van den Broucke. Man favori, W. Van Perck La Dame de Cceur, Ouverture, Duval Petite Aubade, Deneufhourg La Trariala. Fantaisie, Verdi Les ragues bleues, Valse de concert. J. De Marest f Slerfgeval. Vrijdag namiddag is alhier schielijk overleden Mevrouw P. Van Schuylen- berg. Wij bieden aan onze confrater on;.e oprechte christene deelneming in liet pijnlijk verlies dat hij ondergaat. Z. R. I. V. Allerhande nieuws. Legernieuws. Voor de Hoogeschoolcompagnies. Hel is van 5 tot 27 Augusti dat in het kamp de oefeningen voor de hoogeschool compagnies zullen plaats hebben. Rechterlijk kronijk. RECHTBANK VAN DENDER.MONDE. Rcmi C. landwerker le Vlierzele, die Gustaaf Raes, nachtwaker op de werken van den ijzerenweg met eenen revolver bedreigde en schoten loste, wordt ver oordeeld tot 2 maanden gevang en 26 fr. boot. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijne Hoogweerdigheid de Bisschop heeft benoemd Bestuurder van de Zusters Penitenten van Velsique, den E. II. Smet, bestuurder der Zusiers van den H. Vincentius te Aygein Onderpastoor op St-Martens te Aalst, den E. H. Fonck, onderpastoor te Waarschoot. Gewestelijke Landbouwwedstrijd inge richt door de provinciale landbouwmaat- scliappij van Oosl-Vlaandoron en onder de hooge bescherming van Z. M. den Koning. Deze wedstrijden worden ingericht op hek Sporlplein (Village moderne', zij be- looven groolen bijval en zullen verdeeld worden als volgt. Aalst. Zonde' lingOver eonige dagen kwam er bij Jozef De Bruycker, handelaar, wonende alhier Esplanade- straat, een onbekende aanbellen, die geleider was van een nieuw motocyc'ette en vroeg naar eene garage, waarop Do Bruycker antwoordde: als hel voor niet lang is, moogl ge hem in mijn poort zet ten. Zulks stond de onbekende zeer wel aan en men plaatste bom in de poort, maar tot heden heeft hij naar het prach tig machien niet meer omgezien. De molocycletle is naar het policieburcel overgebracht het draagt de nummer plaat 6134 de provinciale plaat draagt het nummer 68 en Brabant Later. De motocyclette welke over eenigc dagen bij De Bruycker was ge- plaats is lieden door den eigenaar afge haald en behoort aan een Brussclsche geneesheer, gehecht aan liet St-Pieters- hospitaal. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lauge Zoutstraat dichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalst. Beschadigingen. De inwoners der Kluiskonsstraat, klaagden sedert geruimen tijd, dat hunne veld vruchten beschadigd weiden. Thans korrfen wij le vernemen, dat men op een goed spoor is van de daders. Het zijn mannen die denken dal wat ze zien, hun toebehoort. Aalst. Teruggevonden. Over eenige dagen hebben wij liet verdwijnen gemeld van den 1 tjarigoCh. Van Sande, welke van af 13 Juni dc ouderlijke wo ning had verlaten, en sinds dien niet meer was teruggevonden. Nu heden komen doouderseen telegram uit Leuven te ontvangen, waarin zij verzocht waren hun zoon op het policiebureol te gaan afhalen. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Aalst. Opzoeking. De policie onzer stad zoekt eene ISjarigo kleer maakster op, welke jonge minderjarige knapen uit de ouderlijke woningen lokt en ze mee neemt naar groote sleden. Eene klacht is door de ouders tegen deze oplichster ingediend. Aalst. Onwetlige uiloefening der geneeskunde. Wij trekken de aan dacht van onze lezers en lezeressen, op een soort van kwakzalvers, welke hier in onze stad en buitengemeenten, de een voudige lieden zoeken geld uit den zak le kloppen met geneesmiddeleo aan te bieden, w.iardoor zij beweren alle ziek ten to kunnen genezen. Er zijn reeds ver scheidene huiszoekingen door het parket van Denderinonde gedaan geweest en eene hoeveelheid medicamenten aange slagen. Geabonneerden. -- Herinnert u dat een doos Borst pastillen Walthcry altijd voldoende is om don veroudersten en pijn lijksten hoest le genezen. 1 fr. de doos. Aalst. Vernieling. Zondag nacht hebben gekende schelmen het ijzeren hok der Vischmijn vernietigd. Er is voor on geveer 75 fr. schade, proces-verbaal is opgemaakt. Aalst. Verdronken. Maandag rond 5 uren. kwam de genaan.de Arthur Stalpaert, smid en herbergier, wonende alhier St-Jobstraat. por rijwiel van Erem- bodegem gereden aan de ijzerenbrug, grondgebied Erembodegem, sprong hij van zijn rijwiel, sukkelde in 't water en verdronk. Voorbijgangers die bet onge luk hadden gezien dodende grootste moei te om de ongelukkige te redden, maar alles was vruchteloos. Aalst. Mot genoegen vernemen wij dat de Balboogmaatschappij De Ware Vrienden, gevestigd bij de wed. Welle- kens, Geeraardsbergscheslraat, in den prijskamp te Brussel zich zeer heeft on derscheiden en niet minder dan 515 fr. prijzen heeft gewonnen. Proficiat. Aalst. Maandag avond ging in de Kerrebroekslraal liet paard op hol van C. Leersmans, van Schaerbeek Zekei e P. Dierickx sprong naar hel dier en gelukte er na vele moeite in hot paard tot staan te brengen. Aalst. Dinsdag namiddag kwamen drie bedronken kerels in de herberg van Fr.Van Driessche, Gheeraerdlslaan. Na het wat al te bont te hebben gemaakt, stool oen dor kerels 2 flossclicn likeur die hij in zijne zakken wilde verbergen, doch Van Driesche had zulks bemerkt en wilde de flesschen aan den kerel ontne men. Een gevecht ontstond en den dron kaard kwam erg toegctakkelk uil den slag. Aalst. Dinsdag namiddag werd de genaamde B.V Ledebnan, betrapt op het oogenblik dat hij bezig was mot eenen appelboom te plukken in don hof van M. L.Van Overstraclen Aalst. Brawl. Woensdag nacht om 2 ure is brand ontstaan in dc woning van Alfons Van Nieuwenborgh, bloemist Lodobaan.Op eenige oogenblikken stond het gebouw van onder tot bovenin brand. Goburen snelden toe en konden den in boedel, behalve ecnige hoenders redden Het huis brandde ten gronde af. Men kent de oorzaak niet. Alles is verzekerd. Louis Giels, oud 20 jaar, die aan do red dingswerken hielp werd door een omval lend stuk muur getroffen en moest met erge inwendige kneuzingen naar't gast huis overgebracht worden. WATERTROEBELEN. Het is van alle noodzakelijkheid te waken op de goede werking der nieren (gew. lenden) dat den staat der wateren aanduid, en krachtdadig te handelen zoohaast zij ver anderen. De wateren der nieren in slechten staal, zijn troebel, besmet, donkerkleurig, laten bij het rusten een overvloedig zink- sel na, 't zij witachtig, 't zij roodachtig, v rgelijkbaar aan vermorzelden karccl- stoen. 'L zij geel vergelijkbaar aan zand. Al deze zinksels duiden cene overmaat van urinezuur in liet bloed aan, oorzaak van jicht, rliumatiek, nierzucht, enz. Indien do wateren overvloedig, klaar gelijk water, schuimend zijn, verkondi gen zij zelfs vervorderde nieraandocniu- gen (niettegenstaande dat er geene onuit staanbare pijnen bestaan Deze wateren zijn inderdaad zeer dikwijls eiwilachtig en T is juist de ontsnapping van dit eiwit, dat gekwetsto nieren laten doorgaan, die eene oorzaak is van bloedarmoede en die naar dc verschrikkelijke Brightziekte of sleepende eiwitziekte leid, doodelijke ziekte in vele gevallen eenvoudig voorge- loopon door eene zwakke rugpijn. Het overvloedig wateren vooral des nachts vergezeld door brandingen, moei lijk wateren, komende druppel per drup pel, verkondigen blaasaandoeningen. Dc Foster Pillen 'Aalst, Apotheek De Valkeneer, 15 Esplanadeplaals) herstel len en versterken de nieren, zij vergroo- ten de waterafscheiding en bevoordeeld! alzoo «le uitdrijving van al de vergiften en overblijfsels van het stelsel, zij ont lasten de blaas en zijn onfeilbaar tegen alle watertroebelon. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo- ztn voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek, Cli. Delacre, 64, Coudenberj straat, Brussel. Vraagt en eisclit wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet n terug betalen al hetgeen bel liierne- venstaande merk niet :draagt. 2 Lede. -- Twist. Zondag avond ontstond er twist tusschen eenige perso nen. August Praet en Fr. Blondeel wer den geweldig geschopt en geslagen en bo vendien kreeg Blondeel eenen messteek in den rug en werd de linker klcii.e vin ger afgesneden. Aug. Praet werd ook den schouder ontwricht. Massemen. Drie paarden loebe- hooreml'; aan M. Temmerman, landbou- liopen in eene weide, toen zij eensklaps verschrikten door hel voorbijrijden van eenen automobiel. De paarden sprongen uil do weide en gingen op den loop. Met groote moeite konden zij te Oosterzeele' tegengehouden worden. St-Lievens-Houtem. - Zonderling geval. Toen Remi Rysschaerl, oud 60 jaar, landbouwer, die met eenen knecht alleen inwoont,van zijn land terugkwam bestatigde hij dal er in zijn huis was in gebroken Alle deuren stonden open en uit eene kleerkas was eene som van 1150 frank in papier verdwenen. Maandag morgend vond de knecht bij liet naar zijn werk gaan in den stal een bruin zakje dat bij aan zijn meester droeg en waarin liet verdwenen geld werd teruggevonden Het parket heeft ter plaats geweest en een onderzoek gedaan. Mechelen. Erge treinbotsing. Woensilag morgend om 71/2 u. had in de static alhier eene schrikkelijke spoorweg ramp plaats. De lokaaltrein 222 die om 7,40 uren de statie van Mechehm moet verlaten stond op de 4e lijn om den inter nationalen trein 112 te Antwerpen ge vormd, in bcslemming voor Parijs, eerst door te laten. Deze laatste trein samen gesteld uit 2U klasrijtuigen, moest om 7,34 ure Mechelen verlaten in. bestem ming voor Brussel-zuid.Deze trein kwam op het gestelde uur aan; de machinist be merkte met ontzetting dat de 4° baan niet vrij was. Hij deed al liet mogelijke om te sloppen, doch de sneltrein bolste met geweld op de lokaaltrein, waarvan de achterste wagons verbrijzeld werden. De ramp was vreeselijk om zien.De loco motief van den sneltrein Amsterdam Pa rijs stond boven een derde klasrijluig dat gansch in splinters geslagen werd. Vier andere wagons ondergingen hetzelfde lot. Langs alle kanten lagen stukken hout en ijzer. Spoedig kwam liet personeel der statie van Mechelen toegesneld en verlos ten de gekwetsten die uit de aangereden waggons hartverscheurende hulpkreten slaakten. I)e gekwetsten werden in de wachtzaal van eerste klas gebracht waar zij door bijgeroepen geneeshecren denoodige zor gen ontvingen. De reizigers van den sneltrein hadden niet veel le lijden en oenigen werden maar licht gewond dooi de glasscherven. De reizigers van den lokaaltrein werden liet ergst beproefd. Onder de ergst gekwelsten bevonden zich Galix Cuypers, van Humpsten do echtge- nooten Verbiessen. Buiten deze zijn nog 8 andere gekwetsten wiens toestand geen gevaar oplevert. Rond 8 ure werden 2 lijken van onder onder de verbrijzelde wagons gebaald. M. Loewe van Amsterdam, welke ook erg gewond was en naar een geslicht werd overgebracht, bezweek er rond 11 uren. De toes'and van M. Clement Backx van Mechelen, is onrustwekkend. Twco waggontjes, waarop een twin tigtal personen zaten werden rond 8 ure iu beweging gebracht, toen eensklaps halfwego. de trein plotseling bleef staan om een oogenblik nadien in duizeling wekkende snelheid terug te keeren om dan nogmaals aaneen omdraai te blijven slaan. De twee waggontjes werden uiteenge slagen en de inzittenden langs alle kanten geslingerd alle werden gekwetst. De slachtoffers zijn mejufler Dierickx, wo nende Brabantdam, ribben gebroken en aan het rechterooggekwetsiMad.Hanze, wonende te Oostende, Karei Janssenlaan, inwendige kneuzingen M. Ryscnaere, bellanger, Sluizeken, arm en linker sleu telbeen gebrokenalsook twee ribben zijn broeder doktor Rysenaore werd aan den knie gekwetst Paul Everaert, 16 jaar,Zuivelslecg,kwetsuur aan het hoofd. Lndwig Lange, van Herten (Duitsch- land) kwetsuur aan den neus, en zijn broeder Frans, wonden in het aangezicht. Al de gekwetsten werden na verzor ging huiswaarts gebracht. Een half uur nadien was het parket ter plaats. Alles wordt duurder, Alleen blijft de prijs van het beste voedsel voor jonge kinderen steeds ODïerandert, en mi rijk en arm Beter en goedkooper als koe-melk. Fr 1.60 de doos. In ieder apotheek en goede kraidenierswinkeL Droevig einde van eenen advo- kaat. M. Wilfried Casteleyn, advokaat le Antwerpen, werd Dinsdag namiddag, om 3 ure, in de vestinggrachten te Wil- ryk, verdronken gevonden. M1' Casteleyn bekleedde bij de balie eene voorname plaats hij was vroeger stafhouder. Zijne dood wordt toegeschreven aan verzwakking van verstandsvermogen. Sedert eenige maanden lood hij geweldig aan aanvallen van zwaarmoedigheid. Meisje aangerand te Klinge- Waas. Dinsdag namiddag is do ge meente in opschudding gebracht door eene laffe aanranding. Rond 4 ure hoor den de landbouwers die zich op de «vijk Capellenbrug, aan do grens, op liet veld bevonden, hulpkreten van kinderen. Zij snelden toe en een klein meisje, om streeks lOjaren ou«l, met name F.lisa Rh. kwam hen te gemout en vertehieal wee- nendo dat een onbekende met haar zus tertje in liet koren was gevlucht. Op hetzelfde oogenblik kwam de veld wachter met zijn speurhond voorbij. Het kind duidde de Uoornplek aan waarin den aanrander was gevlucht en onmiddelijk ging- men op zoek. Enkele oogenblikken later werd het aangerande meisje, di ll jarige Maria Üli.., door den speurhond ontdekt. Het kind lag bedwelmd. Dank aan de goede zorgen die het seffens ont ving bekwam het, maar kon weinig uitleg geven over zijnen aanrander. Deze had zich uit de voeten gemaakt. Daar men veronderstelde dat hij mogelijks reeds de grens was overgestoken, verwittigde men den rijksveldwachter der Zeeuwsche Klinge. Met den speurhond werden al de graan velden nabij de Hollandsche grens door zocht. Het duurde niet lang of de lafaard werd door den hond uit zijn schuilplaals gehaald. Hij bevond zich in een koorn- veld op Hollandsch grondgebied. De kerel werd herkend als zijnde de genaamde V, C. leurder te St-Nikolaas. De veldwachters der Hollandsche en Belgische Klingo hadden de groolste moeite om den kerel tegen de volkswoede te beschermen. Streng gebonden, werd hij voorloopig in het gemeentegevang' der Zeeuwsche Kling.i opgesloten. Daar hij op Hollandsch grondgebied aangehomlen is, werd hij Woensdag mor gend naar het centraal gevang van Mid delburg overgebracht. Toen bij uit de Klinge vertrok, hadden er opnieuw vijan delijke betoogingen plaats De bevolking was zeer opgewonden. Crème 0.75 \De doos 2.5Q De 1/2 doos 1.50 Onfeilbaar voo geogezing van kh maakl Je huid IN EEN NACHT. Allerfijnst er gelaal blijvend:o« lijk voor elke loilettaffel. I wonderbaar Insecten poeder 40 c. de doos .blaasbalg. Gent Ongeluk in dc Tentoon stelling. Zaterdag avond had aan de Scenic Railway een nieuw erg onge val plaats. TEKOOP in ALLE GOEDE HUIZEH TE AALST le verkrijgen lor Apotheken De Valkoneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergli, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, en bij de Gezusters Meganck, Lange Zoutstraat. Doodelijk ongeluk. Een verbuis- wagen met twee pearden, geleid door cenen voerman en zijnen helper, vertrok 's avonds van dc Tcrvurenlaan naar Wa ver. Wanneer zij aan Quatre-Bras op d-n Waversclien steenweg kwamen, besloten do mannen, die midden in de nacht waren moeten opslaan, een tijdje Ie slapen en lieten den gang van den wagei aan liet instinkt der paarden over. Wat er verder gebeurde weel men niet, doch rond 4 ure vonden werklieden die zich naar hun werk begaven, op on geveer 4 kilometers van Quatre-Bras een lijk op den steenweg liggen. De ongelukkige was door een voertuig verpletterd, liet lijk werd naar liet don-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2