TANDPIJNEN DE DENDERBODE BANQUE CR E DE LA DENIiRE DENTOGÊNE LANDBOUW-BiJVOEGSEL. Wij Verzekeren Openbare Verkooping. ZAAILANDEN EN NIEERSCH Agent aanwijzer EOIEWGHOHDEH LAND BOUWALEM TE KOOP BERICHT Aug. BeKegel-Mertens, Vereenigde Vijveraars. GiRBOmB Uil Ier hand te koop Openbare Verkooping. Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. ROOZELAARS Wielrijders Meubels W° AI al lego JOSEPH VAN VAERENBERGH Oude wonden der beenen en velziekten O G Q TER TTI- DRUKKERIJ g>: :-g Alen vraagt koop Gevraagd. UÏÏIÏÏ lt vi TlvÏÏlTs ZAAKWAARNEMER I ET. EEMAN, Grondhrediet van België ALGEMEENE ASSURANTIËN B E RI C H T Men II' orden gevraagd NOIIRII-OESTICIIT LANDBOUWERS n a pi £3 ii Rhïm denhuis van Genval overgebracht, en her kend voor oenen der werklieden, ver huizers, waarvan hierboven sprake. Het slachtoffer is Leon Verhuist bijge naamd cSeld» 27 jaar oud Terwijl hij en zijn gezel sliepen, werd Verhuist door eenen geweldigen schok van den wagen geworpen en viel voor de wielen die hem over het lichaam reden. De ouders van het slachtoffer die Woluwe bewonen wer den met alle omzichtigheid van hel tra gisch einde van hunnen zoon op de hoogte gebracht. Moord en kerkdiefstal te Maasyck. - Het is kermis te Maasyck. Te dezer gelegenheid zijn er allerhande barakken en spelen opgesteld. Zekere Henri S.., 18 jaar oud. was bezig mot aan een toe stel zijne kracht te beproeven. Ziende dal. hij tot goenen bijzonderen uitslag geraakte, lachtte oen jongeling, Emiol E.., den eerste uil. Daarop bedreig de S.. den spotter met eenen hamer. De foorekramer kwam lusschon om S.. te bedaren. Deze echter achtervolgde E... en stak hem zijn mes in de borst De longen wer den doorboord, en het slachtoffer werd b:j dringendheid naar het hospitaal ge dragen. Ondertusschen word de E II. Pastoor verwittigd die zich verhaastte aan het slachtoffer de kerkelijke hulpmiddelen te brengen. Inderhaast had hij verzuimd achter zich de kerk te sluiten. Wanneer de priester wederkeerde hestal igde hij dat ondertus schen schelmen verscheidene voorwerpen van waarde hadden gestolen. Deze waren nog niet weggeborgen, daar zij gediend hadden voor de processie van Zondag. De jongeling E.., waarvan hooger sprake is, is aan de bekomone wonde be zweken. Het parket van Tongoren heeft nopens deze twee erge gevallen een on derzoek geopend. Doodelijk ongeluk te Langer- brugge. Op het grondgebied van Evorgem (wijk Langerbruggo), wordt eene eleclriciteitfabriek opgericht, om de omliggende gemeenten met hel elektrisch, licht te begiftigen lletgebouw is reeds ver gevorderd en de ijzerenkap staat er roods op Twee werklieden waren Maandag avond, rond 0 ure, bezig met eenen mast neder t" laten, toen eensklaps de 'Mjarige Willem Lomme, monteerder, wonende te Hal, door een misstap het evenwicht verloor en van eene hoogte van 9 meters ten gronde stortte. Do ongelukkige werd spoedig door wei lieden opgenomen, doch het slachtoffer bezweek na enkele ston den. Een priester werd gehaald en dokter Van de Velde van Evergem ontboden, kon slechts den dood vaststellen. Het slachtoffer is gehuwd en vader van een kind. Het parket van Gent is ter plaats geweest. Uitslag der kiezingen in Holland. Van de herkiezingen voor de Tweede Kamer van Dinsdag zijn op dit oogenblik de volgende uitslagen gekend GEKOZEN 30 liberalen; 7 vrije demo kraton 18 socialisten 11 anti-revoluli- onnairen 2 vrije kristen historische 7 kristen historische 25 katholieken. De meerderheid die vroeger christen was gaat naar do linkerzijde over. Men verwacht zicht aan hot ontslag van liet ministerie Heemskerk. De besmetting van eene Duitsche kazerne De besmettelijke ziekte uitgebroken onder het 78" linieregiment, te Osnabruck, breidt zich uit op schrik barende wijze en hooft reeds hel. tweede bataljon aangetast. Elk oogenblik doen zich nieuwe gevallen voor. en het getal der zieken dat Maandag 200 bedroeg was Dinsdag reeds tot 300 geklommen, De toegang tot do kazern van hgt 78e is ver boden. Men gelooft niet dat er van eene vergiftiging door vleesch kan spraak zijn. Botsing tusschen eenen Belgi schen en eenen Griekschen stoo- mer De groote Griekschc stoomcr Ellespontes is op eene mijl afstand van de monding der Tyno in botsing ge komen met den Belgischen stoomcr Kasbeck De - Ellespontes op het punt van te zinken werd in allerhaast naar de kust van Soutshields (Engeland1 gesleept Het schip staat nu vol water. Dc Kasbeck die den voorsteven werd ingedrukt, kon nogthans den stroom op varen. Na 5o jaar in 't gevang. Koning Victor-Emmanuel heeft de beruchten Si- ciliaanschen bandiotenoverste Giuseppe Ferrara, die zich sedert 50 jaar in het gevang van Ancona bevond, genade ge schonken. Toen Ferrara torug in vrijheid gesteld was, stond hij als aan den grond genageld van schrik toon hij een trein zag rijden, iets dat hem geheel onbekend was. On danks zijn schrik moest hij den trein nemen voor Palermo, waar hem zijn broeder en oude medeplichtigen wacht ten. Voor zijn verlrek heeft hij de ver bintenis aangegaan schriftelijk reken schap te geven van den indruk welke liet modern loven op hom maakt. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 9)14 Vrouwelijk 5) Huwelijken P. Van do Putte, brouwersingemeur, met J. Borreman, zb. K. Van Uncliem, wever, met B. De Sterol:, lw. M. Ernst, tieinw. mot H. Van Laetliem, zb, J. Beeckman, meubclm. met L. Van der Niepen, br. A. Bcurms, grondw. met M. De Neef, tw. E. Do Loose, kleerm. met M. De Ketelbuttcr, zb. V. Lange- rook, rekenpl. mctl. Meert, bediende. Ovcrlijdens K. Leeman, m. Van der Maolen, hoven. 76 j. Groenstr. A. Fermon, zb. 25 j. Moorselb. A. Stalpaert, m. Dc Schrij ver, werktuigk. 33 J. St-Jobstr. J- Ringoir, m. Valckenborglt, stofbew. 60 j- Van Langenhovcstr. O. De Wael, m. Keymeulen, politieagent, 46 j. Oud. Den- derm. stw. - I. Wauters, vr. Spaens, zb. 29Korte Ridderstr. 4 kinderen onder de 7 jaren. Navruchtenteelt. 't Is eeno dwaling te meenen, dat de navruchten, rapen, wortels, spurrie, den landbouwer geen voordeel aanbrengen, omdat ze zijnen akker uitputten. Men kan altoos de uitpuiling der gronden vermijden door overvloediger le bemes ten en dc opbrengslen zullen altoos meer - waarde lu-bbe» dan do gebruikte mest stoffen. Door de tussclionvrucliten te telen doet men de pacht op twee oogsten in plaats van op eenen drukken Dc scheikundige meststoffen zouden toelaten eene veel grootere uitbreiding aan de navruchten en (Zie vervolg in liet Bijvoegsel.) Nutteloos bet linnen te verslijten met bet in stukken te wrijven, of scheikundige mengsels te gebruiken. De Sunli£bt doet bet werb £ebcel alléén. Het is niet noodig meer den wascb te k©- ben; bij zal beter gerei nigd zijn en bet linnen zal veel langer duren. 5UNUGHI Zeep MurUl prijzen. Aalst. Zaterdag 28 Juni 1913 Aardappelen de 100 k. 5.00 a 7,00 Boter per 3 kilo 8,45 a 9,27 Roomboter per kilo 3,00 a 0,00 Eiers do 25 2.25 a 2.75 Ajuin do 100 kilo 2,00 a 0,00 Viggenen per koppel 70,00 a 80,00 BOTERMERKT. Heden Zaterdag werden 217 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 1750 kgr. volkoinene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door hei AmeriJcaansc/te Poeder Dei raterk nu Constipogene genoemd. Eeno enkele doos is voldoende, rm verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Val heneer en Callehaut. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verknopen Eenen Nijverheidsgrond met liet Maga- zyn erop staande en 28 Woonhuizen, te Aalst, in de Eilandstraat, nabij het Sas. Samen ingesteld fr. 66100 ZITDAGEN Instel, Maandag 16 Juni Verblijf, - 30 - )15 telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet van den lieer Van der Vorst, Zaadhande laar te Aalst, aan do St-Martenskerk. 19. Land, Hoesestraat, Laarkapel, groot 8i aren 90 c. Gebruikt door Piron. Ingesteld 4500 fr. LAATSTE ZITDAG Donderdag 3 JULI Igi3 om 1 ure nanoen, ter herberg gehouden door M. F. Van Landuyt,te Aalst, Groote Markt. By stergcval. OPENBARE VERKOOPING van te Erondegem en Ottergem De Notaris MEERT, te Erpo, zal na mens wien het behoort, zonder gewin van palmslag en gelagen in het openbaar ver- koopen Gemeente Erondegem. Koop een. Een perceel land, gelegen op den Kleinen Meulenkauter, gekadas treerd sectie B, deel van nummer 666 met eeno grootte van 18 aren. Koop twee. Een perceel hooiland en land op den groolen meerseh gekadastreerd sectie A nummers 50 en 52 met eene grootte van 28 aren 20 centiaren. Koop drij. Een perceel zaailand op den kleinen Meulenkauter, gekadastreerd sectie B, nummer 668a, met eene grootte van 21 aren 60 centiaren. Gemeente Ottergem. Koop vier. Een perceel land, gelegen op den Meulenkauter, gekadastreerd cenigc sectio, nummer 837, met eene grootte van 12 aren 40 centiaren. ZITDAGEN Instel: Donderdag 2-1 Juli Verblijf: Donderdag 7 Oogst inó Telkens om 3 ure namiddag ter herberg van den heer Jean Dc Wint, te Erondegem, Kapelhof. gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies gcëischt en aanwijs hedendaag- sclio bediening. Schrijven Z. Postbus, 166, Antwerpen. 52275 UIT DER HAND TE KOOP Scboone en welgebgene TE AALST, nabij den Gcntschen Steenweg. Zich te wenden ten kantoore van den Notaris TIBBAUT, te Aalst Docr uitscheiding van Landbouwbedrijf. VEN DITIE VAN en Vruchten te velde, TE A A L S T-M IJLBEEK, Ouden Dendermondschensteemveg De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 1 Juli 1913, to beginner, om 8 uren voormiddag, ter hofstede van Juffrouw Weduwe Joseph Do Smedt-Van Laugenliove.le Aalst-Mijlfceek, Oudjn Dendcrmond«clienstcenweg, n. 273, overgaan tot de openbare verkooping van liet aldaar tc bevinden groot en klein Land- bouwalcm, als Ressortkarre, kruiwagen, reeki'ii, schuppcn, braken, boir- eri andore kuipen, botervat, tobbens, teelon en meer andere voorwerpen. Verders eenen trekhond en brandhout. Daarna op landen gelegen te Aalst Mijl- boek, in de Larewee en Ouden Dender- mond.sehenstcenweg 30 aren hoppe met de staken, 60 aren tarwe ei: koorn, 60 aren aardappelen, 45 aren hooi- en nagras, 7 aren schorsenden, enz. Gewone voorwaarden entijd van beta ling, mits borgstelling. Groote sparren voor inetscrsstellingcn, in het Tegel- en Pannefabriek De Kegel- Merlens, te Aalst. Meuleschettestraat. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gy wilt goed en deftig gehanddd worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, togen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van BaerJegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiiing), Cimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muurdeksels,Varkensbakkcn, Paardukribbcn, enz. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achillf, EEMAN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. hut beste dehoudmiddel van Jiet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan liet Hout ril geeft eene schoone bruir.e kleur. Vervangt voordeeliglyk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stellingvan Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aan vallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert dc opbrengst Belgische Maalscli. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België). Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst Studie van de Notaris TIBBAUT, to Aalst. Een welgelegen woonhuis, zeer dienstig voor winkel of koffiehuis tc Aalst, aan de Groote Markt. Zich te bevragen ten boven gemelde kantoore. door de Notarissen L1MPENS, te Aalst, VAN WEZEMAEL, te Sint Martens-Len- nick en VAN I)E VELDE, te Lebbekovan: Aalst 1. Land, Hocsekauter, groot 27 aren 3 centiaren, gebruikt door de Wed. Van Landuyt. Ingesteld 1500 fr. Erembodegcm 2. Land, Terjodendries, groot 33 aren 80 centiaren, gebruikt door B. Coppens. Ingesteld 2100 fr. 3. Land, Terjodendries, groot 25 aren 2 centiaren, gebruikt door B. Coppens. Ingesteld 1450 fr. Denderleeuw. 4. Meerseh, Bruggcmeerscb, groot 45 aren 6 centiaren, gebruikt door Van Neck. Ingesteld 1700 fr. 5. Land, Aalzak, groot 20 aron 11 centi aren, gebruikt door Cortvriondt. Ingesteld 800 fr. 6. Land, Helleput, groot 32 aren 50 cen tiaren, gobruikt door Do Bolster. Ingesteld 1300 fr. 7. Land, op d'Estmeer, groot 15 aren 84 centiaren, gebruikt door Van Driessche. Ingesteld 500 fr. 8. Land, alsvorcn. groot 90 aron 22 c., gebruikt door Van der Poorten. Ingesteld 2800 fr. Erpe. 9. Land, Duynaert, groot 29 aron 75 c., gebruikt door Victor Callebnut. Ingesteld 1200 fr. 10. Land, Boschveld, groot 28 aren 74 centiaren, gebruikt door Tb. De Vuyst, te Moiré. Ingesteld 1100 fr. 11. Bosch, Koeibrugmeersch, groot 34 aren 5 centiaren, boomprijs 900 fr. 12. Land en Meerseh, Rommelstraat, groot 16 aren 58 centiaren, gebruikt door De Geyter. Ingesteld 400 fr. Nieuwerkerken. 13. Hofstede, Boomgaard,Kloinderbeek, groot 24 aren 12 contiarcn. Onverliuurd. Ingesteld 6800 fr. 14. Bouwgrond, groot 22 aren 40 cent. gebruikt door Do Waegenoer. Ingesteld 1950 fr. 15. Land en Meerseh, Edixvcld, groot 37 aren 59 centiaren, gebruikt door Adam en Hoebeeck- Ingesteld 1600 fr. 16. Land, Streek, groot 35 aren 21 een tiaren, gebruikt door Callehaut üoomprij9 100 fr. Ingesteld 1400 fr. 17. Land en Meerseh, Teerlinckveld, groot 20 aren 92 cent., gebruikt door Do Schutter. Boomprijs 150 fr. Ingesteld 1000 fr 18. Land, Hoesestraat, groot 42 aren 50 gebruikt door Van Landuyt-Van de Velde. Ingesteld 2000 fr. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:; mensch aan den anderen en is gevaarlijk en zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, de ocnigste remedie die u zal alle voldoening geven i» de Siroop Deprnlcro. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prys Ti Fhankgiv in alle Apot heken, namenlyk te Aalst, bij Valkeneer en Callehaut. De vermaarste en schoonste verscheidenheden van ZIJN DIE VAN SOUPERT NOTTING te LUXEMBURG, (Gr. Hertogd.) Leveranciers van 6 Koningshoven. Eerste Specialist ingericht sedert 1855 Schoon geïllustreerde Prijscourant FRANCO. REK LA AM COLT 20 Dwerg of 15 klimmende Rozelaars, 9 frank, (FRANCO). GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N° 3, te AALST. Schoone keus er, voordeelige prijzen. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. Genezing door de eigenaardige behandeling van Doctor CL VAN VOSSEL, te Wieze bij-Aalst. Talrijke getuigenissen sedert 20 jaar uit Aalst en omliggende. SPREEKUREN dagelijks na do aan komst der Postkoets. Verzorging ook ten huize. Stoom Boek- en Steendrukkerij G G G G G G gelast men zich met alle slach van BOEK- en STEENDRUKWERKEN, zooals Boekwerken, Afflchen, Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven, Doodbrieven en Beeldekens, Adres- en Visietkaarten, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat den Boek- en Steendrukkerssliel betreft. Groote en schoone keus van Doodbeeldeltens Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekens. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. G G G G voor eene maand een ernstig reizL gor. Zeer gemakkelijk werk, groote win sten. Schrijven Publici'é te Jupillc, Luik. een VÉLO hebbende slechts ecnige malen zich te wenden ten bu- gebruikt geweest, •eolo van dit blad. KEUKENMEID kunnende goede bur- gerskeuken. Zich te bevragen ton bureele dezer. Het huis Gillard te Frameries, vraagt goede kleermakers goed loon en werk voor ganscb 't jaar verzekerd bij kontrakt. Men moet te Frameries wonen verhuis kosten worden terugbetaald. zoekt ecnige groote en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. P. D. Agcnce Star, Strooistraat 22, Brussel. *GG*Ö*G*G*G*G*G Ingénieur Chimiste, A Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux Alliages Ma- vraagt do velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Créator. De beste en onverslijt- baarste rollementen. Hot huis levert ook de beste en goedkco'pste naaimachienon <1 Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflusbaar in eens of met drij maandelyksche afkortingen, met of zonder levensverzeke- ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 's jaars. GELDUITZBTTING VAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Huofdagcntschap van .verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. "maatschappij van tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Ecnige Premie Ongelukken op den ijzeronweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, NieuiostraatAalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lykscho betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dore groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaron worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlyk aan do achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Eonig huis der stad sedert 25 jaren in do öostendsche Visschcryen gevestigd. VlSSCHERIJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. - V0LK0MENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut cn voor altijd door de Dentog;ène. Met de Oentosrène, geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzwellii g meer. geen pijn meer bij het eten. Laat u net bedriegen met gevaarlijke, krachteloos, namakingen, de Dentosfüne, is aangeraden en geprezen door de geneesheeren wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. Eischt dus de echte de fleach fr. 1.85 In alle Apotheken AALST, De Valckeneer, Esplanade NINOVE, De RuyverSOTTE- GEM, V a n dersch ouren01 franco binst de 21 uren tegen fr. 1,30 iu postzegels te sturen aan een der hierboven gemelde Apothekers. Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique SUCCURSAaL VAN AALST 20. MIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Depóts van gold aan 3 en 4 #/0 Discouto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- cn verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van koepons Inbewaar- neming van waarden. VERHURINGSTARIEF DER BRAND KOFFERS BRANDKOFFERS Afmotia^oabinaeawaarts Prijs dor Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 I 2-— 5.— 9.— 15.— B 020 0.30 0 55 3. - 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20 30.— 50.— E 0.53 0.62 0.55 9.— 22.— 35.— 00 .- fa Minerals tières grasses Albumine. WEVERS in liet I ««gl fabriek Mertens, te Hal. in de Werkhuizen DINCQ-GILBERT to Cuesmes een buizenmaker kunnende wer ken met yzer en koper, ook ketelmakcrs welke plaat van middelbare dikte kunnen bewerken. INDIEN GIJJLIJOT gevolge van overdaat, overtollig of verdriet aan verschillige pijnen, hoolilpijn.ar pu. vermoeienis in armen en beenen. neersla. ,d,l moedeloosheid, droefgeestigheid. lemleze naagpijn slecht slapen, geen •cilust. vermagering, verstoptheid, vuile long. hartkloppingen, zweel.n. korte adem. bevangenheid, algemecne cn vroeger rzvrAking. indien gij alles nutteloos beproef* met genezen zijt, schrijft of vrendl u lot d. •sspecialisten van hetoud en welgeKen. (IS^ iAABGASG) 102 Nieuwstraat (Brussei-Noordstatie) Raadplegingen alle dagen eu Zondag van 8 tot 12 (Dinsdag en Zaterdag uitgenomen). ANTWERPEN rechtover de Groote. Statie), tederen I en 3 terdag van iedere maand, van 8 tot la ure. Verzending der uitleggende brochnwmet gelnif schriften van genezingen tegen fr. O.iO in postzegel. Raadgevingen en behandeling door briefwisseling. De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). VOOR: Maïs Inkatnaatklaver Spurrie - Mostaard Saradelle Nagras Aller hande voedermengsels Rapen Kool rapen Wortelen, BEPROEFT HET Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest Gij zult verwonderd zijn over den uitslag. Geefj ook. einde Juli. AMMON1AKSUF ERFOSFA AT aan uwe vruchtboomen. Zoo zult gij voor toekomend jaar eenen rijken bloei voor bereiden. Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de mesthandelaars en in al de Landbouwsyndikaten. KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8. Berckmansstraat, BRUSSEL ''i sa maar

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5