MAANDAG 30 JUNI en volgende dagen G DEFENSE Buitengewone occasiën aan al onze toonbanken TïeTfIT" REPARAT1EN H UIS OTTO KOENTGES EZONDHEIDSPILLEIN C. PI?AET-DE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. GEBROEDERS SCHOONJANS N ieuwstraat VAXELAIRE-CLAES Brussel V R A geperfectionneer-T v xr juistheid de Chronometer liVAil gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen ltrillcn Lange Zoutstraat, Aalst. Vraagt de llorlogie Louis Roskoim S. A. FflBBlEKVIN SUPEBPHOSPHHTEN.SGHEIKDPIBE VETTEN EB KUNSTGUHNOS. 1 Belangwekkende uitvinding. Laat U niet omklappen aan de WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza DE BALSEMPILLER Voor Maagpijn, Maatschappij SI i\ G B DE NAAI MACH I EN EN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, Belgische Hypotheekmaatsehappij EN SPAARKAS ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ STOOM V ER W ER 1J 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Ilulpluiis le Aalst bij Alfons WILLEMS, DUIVENMELKERS LEEST HIER Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREAUX Opvolgers 2*7% Sint-Jorisstraat, 2V- AELST. U roe li- en Kleerstofjen, Laatste Nieuwigheden VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. AU BON MARCHÉ EINDE SEIZOEN (Let wel of. het adres). Geiiève, mi ukken ««''«'SleeiHl «looi- lllïl Ob«ei'vaioriimj van Genève en .%(>iifclinlol. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda. Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98 99 zuiver. Vergruizers Vermorel, Eclair n. 1. De Cachets antinévralgiques Jos. Gllthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), togen Rl'iunatisine, tegen alt NE V R A LG I ISK li 11J N EN zooaIs TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RAD1KAAL en om zoo te zeggen, oogenblikkeiijk. De Cachets antinévralgiques Jos. Gauthier, bevatten geenc de minste sciindvlyke noch gevaarlijke stoffen; zij mogen genomen worden, zelfs door personen welke gecne A nlipyrine kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor onstelde magen. De Cachets antinévralgiques JOS. Gauthier, zijn onderzocht ge weest door de meest bescheiden overhe den m het vak, en hebben de alg«-meenc goedkeui ing verworven. De maatschappij van Gezondheids leer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, goedgevonden en aanbevolen (zitting van 2d Juli 1907). De Cachets antinévralgipue Jos. Gauthier zijn in alle gnu-1 inge richt 0 apotheken te hekomen, in ei n docsje van G cachetten, aan 1 fr. of van 13 cachetten aan 2 fr. Als dit en onvcrvalsclit aanzien, en kel en alleen de cachets,welke in blauw gedrukthet merk cragon Anliné vralgiques Jos, Gauthier Indien uw apotheker ergoen bezit en iets ander s aanraadt, w endt u dan tot het algemeen depot CENTRAL APO THEEK JOS. GAUTHIER, WEGHE DEN. Telcph. 9G. Do doosjes worden geheel het land door vrachtvrij, tegen p06tmandaat. rzonden mits ene vcrli oging van 10 centiemen. Depóts te Aalst I)c Valeheiicer, Esplanadeplcin en Calleba.nlBoter markt. TANDMEESTER-SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostet.oozk Raadplegingen alle dagtn v.m 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE. hij Me Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling r bedorven tan- d< 11. Plaatsen van Kunsttanden zonder uiurekken in na het voorat genezen der w..i tels van dc oude tanden. lid uit lek kuil der tai den Volgens de keus vuil i'.cn klient, na volledige gevoelloosmaking go waarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, l'latine ei: Caout dn 11c. GEBITTEN zoi dei plaat, in do wortels vastgezet, ni'-uw stelsel.Keclit- uili'ii der t.inden bij de kinderen (inenig- e lige bewijzen).Wit maken der tanden, iiz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, ehlers gemankecid. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit dc eerste hand, k.m hij deze gocd- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan rndero dentisten dm,hij gebrek van kennis, hunne Gebitton elders moeten doen maken. Bl.GEEFT ZICH TliN HUIZE OP AANVRAAG. Te bekomen hij VAN DER VORST, te Aalst, aan du St-Martenskerk, recht over den ingang links u Oud huis den Biên- aorfi allerhande soorten van HOVEN IERS- ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en lm. mgaaids, schoolie keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoops pryzen. fitt. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiïngen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag. die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefeeestigheid, gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene er kele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,.5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen "corzeker van Fr. CALLELtAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,28 de doos. Deze Pillen, aangezien hunne nat genanten smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid; Speen, Puisten, en/,.,, gebruikt de B LO EDZUIV ER EN I) E Pi L LEX van Fr. CALLEBAUT. A pof he herOverdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpijn s'illende druppHs stillen cnnnddelyk dc tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakk< n tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchten van koeien en merrirën Remcdio tegen het snot der kiekens - Zekeie remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. dc doos. van NA AIM AOHIENEN aller stelsels en merken de 'kliuize i der t w orden zorg vuldig god; bijzondere Aalst 9, Albert Liónartfiti aat, Spoedige bedien ing- Goedkoop icor den geleverd met groot gemak van betaling naar keus der klanten, per xoeek, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller Btelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN Vennootschap. 27=31, OucUKleerkooperstraat, BRUSSEL, AICJL.SX Albert-Lienartslraat, 9. %!.XOVlC: Geeraardsbergschestraat. 20. SOTTEGMH Nccrstruat, 35 NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel te AJ^TWEItPEX, I\'" TM, I4u.xsxi.ici. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie df.r Commissarissen MMJean delta Faille de Lèverghem, Voor zitter de Graaf Adrien de Borchgrate d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Lts Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60»/» Renteboekjes op Naam met zesmaandeltjksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEENTNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Agim i v Aalst, Urbmn Röuv, 4 Gentschen8teenweg, Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Thfophilr De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herderseni, Denib Cooreman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Awons De Brauwer, Gemeente-Secretaris. I)e Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten oogenblikkeiijk en genezen Spoeditr alle ZENU W7.IKKTEN smartvolle maand stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn ,'ir.<graiiic),draaiing,hooidduizclimr,zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten 111 de tanden, hartklopping, slapeloosheid, j-telden, zenuwzwakte, vallend ziekte, zenuw aanvallen bij de vrouwen (hystérie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, polderkoorts, rliumatism, flerccijn, jicht, ruggepijn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versteiken de zenuwen, zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 0 dooten of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd mei eenen waarborgband, en een toit kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed m n van dame», heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals' pane, enz. Wasscheii en solferen van beddekens. Verwen en wasselien in het droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Hoe dikwijls zijl gij in de onmogelijkheid de cachet ten en conter-merken op do vlerken uwer lievelingen te lezen of te ontcijferen Hoe dikwijls gebeurt het niet dat cachetten en conter-merken door den regen worden nitge wischt Hebt gij u dan niet af- gevraagd, bestaat er dan niets beters in staat do merken te behouden. Toch wel. «Niet smeerend stempelinkten Stempelkussen zal u dit ongemak en ook veel leed sparen. No Smudge Inkt of - Niet smeerende Inkt - droogt oogen blikkeiijk, maakt de slempels niet kapot en kan niet uitgewas- schen worden. Verkrijgbaar alsvolgt Stempeldoos N° 1, fr. 1,30 N° 2 fr. 2,15. Inkt in fleschjes van 0,80 en 1.25 fr. Alleen verkoop te AalstC. VAN DE PUTTE-GOOSSENS. iKT i Fr de doos van 3o pillen, in AL De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zfjn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism Speen, Huidziektenenz. LE APOTHEKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6