MARIAFEESTEN r OP ZONDAG, 27 JULI 1913 Grooten Historischen STOET Groot VUURWERK en LICHTFEEST 3I1II "DE VOLKSGAZET ALLEN NAAR AALST! ZONDAG 27 JULI 1915. GODSDIENST HUISGEZIN, E I G E N I) O M V A D E IS L A N D T A A I, VRIJHEID Sluiting der T W IE IE X) IE TTITG ANG OJI 2 UREN NAMIDDAG. 's Avonds op den Dender DRIE ZAKEN ajiEiii mi Politiek overzicht. TOEKOMENDE WEEK 5 centiemen liet nummer 66slc Jaar .4595. Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere weck onder dagteckening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen De inschrij ving eindigt met 31 December i De onkosten der kwitlantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOÖSSENS. 31. Korte Zoutstra t alle Postkar s Lands. DE DENDERBODE Vrij onafhankelijk volksgezind orga-m de Stad en 'i Arrondissement van Aalst. Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleini Aankondigingen fr. 0,60 (3 4 4 regels,; Reklamen fr. 1,00; Von- en op 3= bladzijde 50 centie- Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften vorden niet teruggestuurd. Heercn Notarissen worden riendelijk verzocht hunne in zendingen tedoen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit zeemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. TxIZEiR K'N W Rffif Vertrekuren uit Aalst naar Hofstacle, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerheke, aanslui t.t. q.i.. DenderleeuwBrussel (Noord) 3-53 -M4 Sï°7 5,39 6,12 6,46 *7.317,44* 8,54* *9,26 9,26 I Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.j: 10.01*10,1311,50 *12,48 14 05 I4.33 I5)30*T5>57 i6-24 *l6,50! 3.32 4,01-6.13 7.37 8,27 IO.5O 14,42 IU.-20 I7.44 *9^3 2UO 17-37 18,36 18,55 *19.08 *19,32*19,37 *19,44 21,08 *22,201 J/,3/ .vl' J *22.45 22,54 rpö3- Denderleeuw, Ninove. Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5-3J 7.44 i»-01 ".5° r4.33 16,28 17,37 18,55 21.0s Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui- te Sottegem en.Ronsse voor Kortrijk "3,23 4,17 7,40 8.59 li,54 14,jo *17,42 *gaat tót Sottegem. Moorsel, Opwyck, Londerseel, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 ix,55 !4,4S lS,°° *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Gent (Zuid) o,55 6,40 '7,44 "8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 ri5»16 16,26 '17,04 17,39 1 i7.-4'J 18,09 18.44 19,38 20.41 (Z. n.) 21,08 22,18 r22,57 ro, 39. Lede Wetteren r°,55 6,40 8,38 '10,24 12,06 ri2,i7 14,34 rr6,26 18,oj ri8,.|4 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghe "6,08 7,22 9,59 10,24 12,55 13,02 I5>45 I7,°5 lS»3r 18,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,22 9,59 10,24 12,55 13,02 15,15 17,05 18,51 18,38 18,44 2i,08 lil 11 lit TT It 4 II Aalst (Koopliandelstr.) naar Oordegem 7,32 8,55 U l 1 1,1Aalst (Zeebergbr n. Aflligem, Asscho 8,25 11,55 11,55 15,20 10,12 14,24 10 15 20,14 Vertrekuren uil de volgende Statiën naar Aalst Brussel Denderleeuw 4.41 r ;.^o 5.58 6,34 6,44 7,07 7,40* 7,47 7,53*'8,25 *9,279,32*10,10 10,41 Ti,40 it,44 12,09 *12.-512.31 13,24 14,35'14.42 r'?-57 '16.07 16.25 16.28 16.32 *17,06 ■'17,13 17.56 ri8.o8 18.14 19.52 r20-40 20.57 "22.21 23.55 Bergen, Ath,Lessen,Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 4.42. 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17-23 18.30 19,50 Ronsse. Sottegem, Herzele, Burs', Krpe-Meir-e met aanslui ting te Ronsse en Sottegem (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele. Opwyck, Moorsel. met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6.12 6,42 8,14 0,49 (10,05 «ver Denderm.I 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 11 Kortrijk naar Aalst ,23 11,45 15,33 (19,43 tot Eecloo, Moerheke, Lokeren, Dtndermonde, Gijsegem, Hofstade.' met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 7,42 '5.50 7.ii "«.22 rfl-43 '9-zo 10.55 "I2.l8 '13,32 13 40 ri5.ooTerv. "15.47 ""16.24 17-33 lS-59 20.10 "21.50 21.53 0,25 WetterenLede. 4.59 6.18 7.27 '"9.44 11.22 14.07 18.01 "19.15 20.37 22-lS Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 "8.28 10.53 14.53 14.53 7-2o 20.04 Heyst Brugge. 5.33 "6.07 "6.30 "9.47 10-34 I3-56 ri7 M !9-47 1 Aalst Aalst 5,15 8,14 11,11 14,20 18,25 Assehe (Slaatsstalie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 6,50 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Juli tot den 30 Sept. van den Aalst, den 26 juli 1913. W eek-Kalender. JULI-AUGUSTI. E. v. d. Z. l)e bermhartige Samaritaan Luc. x. 28 Maandag HH. Naearius en Colsus, martelaren. II. Victor, pausen marl. 20 Dinsdag H. Martin, maagd. H. Pclix II paus en mart. H. I.upus, biss. H. Bertrix, man. 30 Woensdag IIII. Abdon en Sennen, martelaren. 31 Donderdag H. Ignatius van I-o\ol.a, lie). II.Joan nes Colunibinus, belijder. 1 VrijdagSt-PietcrsbanAen H. Joanutns, abt. 2 Zaterdag Portiuncah HAlpbonsus de Ligorio, biss. en kerk. H Steplianns, paus en mart. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. SI-Martinuskerh 5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lof 4 u. Sl-Jozefskerk5 1/2. 7, 8 1/2, 9 12,1 lu. Laf4 u O. L. Vromvkerk, Mijlbeek 5. 6 11, 7 1/2, 9 n. Kerk der EE. PP. Jesuïlen I 1/2, 5 1/2, 6 1/2, 7 12 ure. Lof 5 ure Kerk tier EE. PP. Capucicnen 6, 7 1/2, 9 u. Van geachte zijde vestigt men onze aandacht op een artikel, voorkomende in het wekelijkscli nieuws- en aankondi gingsblad voor Brasscliact Polder en Kempen Het artikel is zeer langzaam en bevat nuttige wenken voor den handeldrijven- den burgeren ambachtsman. Het luidt als volgt Drie zaken zijn voor iederen handel- drijvenden burger of ambachtsman vol strekt noodzakelijk om in de wereld vooruil te komen Vakkennis, boekhou den, en voldoende geldmiddelen Vakkennis. Niemand zal ontkennen dat 'eene grondige vakkennis volstrekt noodzakelijk is. en zulks niet alleen voor don eigenlijken vakman aannemer, schilder, drukker of soortgelijke, maar ook voor den eenvoudigon handeldrijven de» winkelier. Hij, die uitmunt in zijn vak, gaat voor- legende. Door Petrus COSYN. 1° Vervolg. Die woorden, maar nog meer de athlctische vormen van den reus eii zijn bliksemend oog dwongen eerbied op en het mirakeleuse beeld ontsnapte aan de plundering. Jaak echter had zich in de sakristij eene kostbare gouden ketting toegecigend en wou die te huis gekomen, met vaderlijken trots om den hals zijner schoone vijftienjarige dochter hangen doch het meisje uitte bij het zien van het prachtig juweel een kreet van matelooze schrik en smart en eene ijselijke bleekheid overtoog haar gelaat. De ketting van Ons Lieve Vrouwken van Lede, snikte het meisje en viel schreiend op den vloer. Des anderendaags lag de ketting in den hof der pastorij. Jaak was dus een roover, en een ruwe weinig meedoogende roover was hij, doch voor zijn kind had hij veel en voor de onbe vlekte Moeder Maagd ook iets over. Dit was Jaak's zwak Dus alhoewel hij verwonderd opkeek bij het verzoek van zijne dochter, uit een fijn vakman beeft steeds werk in overvloed een winkelier, die zijne zaken zoo weet te schikken, dat hij steeds voldoeqjjéoieus van waren voorbanden heeft, de nieuwste artikelen inkoopt, en alles uit de eerste hand kan inkoopen, zal zijn cliënten weten te voldoen, ze behouden en er nieuwe bijwinnen. Vakkenis ontbreekt zeer dikwijis. Hoe kan het anders Na een vaak onvoldoend lager onderwijs op li- ot' 12-jarigen ouderdom moet Jan zi jn vader meehelpen in zijn werk Jan wordt niet vakkundig opgeleid, maar onkel als werkjongen beschouwd buiten de werkuren is er nooit sprake van stelselmatige vakkun dige opleiding. Als Jan vijf en twintig jaren is, zal hij zooveel kennen als zijn vader kende, soms wat meer, soms wat minder. Zulk aanleeren van een vak, vooral in onze dagen, nu het publiek zoo veel eischend is, is verre van voldoende. Wat zoo men zeggen, zoo de lioógere standen dokters, ingenieurs, advokaten. notarissen enz. hunne vakkennis op zoo'n manier moesten opdoen Van deze eisclit- men eerst de noodige opvoeding, moeie- lijke middelbare studiën, en eerst op •JOjarigen ouderdom Begint de eigenlijke vakstudie. Voor den kleinen burger ook is er vooreerst meer opvoeding, meer alge- meene ontwikkeling nootlig. Het is de allereerste plicht der ouders, hunne kin deren een grondig lager en ook middel baar onderwijs le verschaffen, vooraleer ze bij voorbeeld een vak te laten aanlee ren, en in dit aanleeren moeien zij prin cipieel alleen de vakkundige opleiding en niet het geld verdienen in aanmerking nemen. Voor velen gewis ontbreken daartoe de geldmiddelen, maar men doe zooveel als men kan. Het is dan ook een groolo plicht voor de openbare machten, de kleine burgers daarin te helpen door liet inrichten van verplichtend en gansch kosteloos lager onderwijs, avond- cn vakscholen enz terwijl de neringdoenden zelve door stu die, vakschriften cn vakverecnigingon toch zou hij het doen om zijn kind te believen en ook 't was voor die Goede Hemelmoeder waarvan zijn kind hem zooveel wonders, zoets vertelde. En vóór de zon met hare gulden stralen door het loover gewelf van het woud heen drong, lagen op den weg aan den boschkant, ontelbare bloemen gestrooid, als een veel kleurig donzig tapijt. En of ze er dik lagen De voeten zonken er in weg en een gevoel van tevredenheid en vreugde vervulde het hart van Jaak toen hij naar de hut terugkeerde. Aan 't azuren henieluitspansel schittert in vollen glans en gloed de Juni middagzon en zendt hare heete stralen op het aardrijk neèr Geen wolkje is er te bespeuren aan het blauwe eindeloos diepe firmament, geen windje verfrischt de drukkende warmte en treurig neigen de bloemen hunne kelken en bladeren ten gronde. In Lede's, prachtvol bedehuis, in het hoog koor op een met bloemen omringden troon, onder een rood fluweelen met gouden sterren bezaaiden en met zijden franjes omhangen baldekijn, is het Moeder-Godsbeeld uitgc steld De gulden stralen der zon die in bun dels door de hooge vensters dringen, doen ook hot limine Lot meerdere ontwikkeling moeien bijdragen. Uit persoonlijke studie, uit onderlinge samenwerking en uit den steun van Staal, en gemeenten moet de liörophenring van ilon middenstand Komen. (Vervolg in een ander nummer). vooruit. lit op eer Bulgarië en de vrede. Men telegrafeert uit Belgrado aan de Cor- rcspondance Sud-Slave Wij vernemen uit stellige bron dat Bulgarië zich onvoorwaardelijk onderworpen heelt aan ïischen van Rumcnië en van de Balkan- staten. Des te beter De Rumeniers rukken Het Rumeensch leger rukt ongelooflijke snelle wijze. Diinsdag heeft eene afdecling Rumeensihe uitcrij Ochrania bezet die plaats vormt een .trategisch punt van het grootste gewicht, daar lie versterkte stad al dc wegen beheerscht welke 'an den Donau naar Sofia leiden. De Rumeniers rukken, evenals de Ser- •lërs, de Grieken en de Montencgrijnen immer :cgevierend vooruit cn, o wonder, dat alles ge beurt zonder dat zij stoot of slag moeten geven. In het oud testament leest men, dat Josué, ■or de stad Jericho komend, aan zijne man schappen het bevel gaf op de bazuinen te blazen n dat dc muren en de torens dier stad omver 'ielen, De Rumeniërs en ook de Balkanbondgenoo- en verrichten op dit oogenhlik wonderwerk die de kracht der bazuinen van Josuc's wapen knechten overtreffen. Inderdaad, dc mui en en torens vallen niet omver, integendeel, zij blijven staan, maar dc vijanden van Bulgarië hebben het zoover weten te brengen, dat de troepen van Czaar Ferdinand van Bulgarië, die den grooten Turk menige grootc veldslagen deden verliezen, het op een wanhopig loopen zetten, zoodra zij de punt van den neus zien van eenen Rumeniër, eenen Ser- ër. eenen Griek of eenen Montenc-grijn Dat heetcn wij kunnen Dat begint naar hyp notisme te rieken. De Grieken slapen er niet bij. De Grieken hebben, na eenen dag gerust te hebben, hunne voorwaartsmaaseh hernomen. Ki emen is Woensdag bezet geworden even als de zuidelijke ingang van den bergpas van Krcsna. De linkervleugel van het Gricksch leger, dat de Bulgaren achterna zit,heelt de hoogten over schreden van Boukovilch dc gouden met diamanten omzette juwcelen, den met goud gestikten hermclijnermantel, giften van dankbare harten, waarmee het Maria beeld is omhangen met oogverblinden den fonkelenden glans schitteren. En op het ruime plein vóór de kerk verdringt zich eene bonte menigte rond kramen, tenten en barak ken wijl dichte scharen van godvruchtige Mariavereerders, want de Moeder des Heeren de Onbevlekte Maagd was en is immer de lieveling van het Vlaamsche volk, den omgang doen rond het roemrijk bedehuis. Een ver ward gedruiscli stijgt boven de menigte op kunstenmakers en goochelaars voeren onder vroolijke kwinkslagen cn lachverwekkende zetten allerlei toeren uit, kramers cn koop lieden prijzen 0111 ter meest in schilderachtige taal hunne waren aan en liet volk, lacht giechelt cn schatert om de tenten dat hooren en zien vergaat. Straks echter zal alles op dit groote plein doodstil zijn, zullen al de knieën buigen, al die hoofden zich eerbiedig ontblooten en een godsdienstige ernst de luidruchtige vroolijk- heid van daar straks vervangen, 't Is wan neer de processie uit de kerk treden zal en de Moeder Gods haren triomtocht door de rijkversierde straten van liet haar zoo duur baar Lede zal beginnen. Daar luiden reeds de klokken die het einde Valsch gerucht. De Minister van Bulgarië te Weenen, heeft laten waten, dat het gerucht, over den zooge zegden troonafstand van den koning van Bul garië, volkomen valsch is. I)ic tijding zal voor vele troebelwatervisschers eene groote ontgoocheling geweest zijn. De Rumeensche oorlogsvloot. Naar gemeld wordt, had Rumenië aan Tur kije de toelating gevraagd om een deel zijner oorlogsvloot door de Dardanellen te laten va ren, De Turksche rcgcering heeft daarop een weigerend antwoord gegeven. Dat was tc voorzien, overigens de vraag van Rumenië was vermetel, omdat de Bulgaren voor jict Rumeensch leger vluchten zonaer tegen stand te bicden, dat is geene reden voor den Sultan om te zeggen Kom maar binnen, vriend, en doe gelijk gij ten uwen waart Oneenigheid tusschen de bondgenooten. Uit Belgrado komt het bericht toe, dat er te Guevgheli eene schermutseling zou plaats gehad hebben tusschen .Servische en Grieksche troe pen, men weet niet voor welk geschil. Het is te" Guevgheli dat ook tusschen Grieken en Bul garen de eerste slag is geleverd geweest, den 30 Juni. Nu dat Bulgarië uit de voeten en onschadelijk is. zullen de Balkanboudgenooten nu verder on der elkaar krakeelen. De heer Danef gevlucht. Het gerucht is nu in omloop, dat de heer Danef. gewezen voorzitter van den Bulgaar- schen ministerraad, verplicht werd uit Sofia te vluchten, om aan de volkswoede te ontsnappen. Wij weten niet in hoever dat gerucht op echte gronden gesteund is Wat er ook van zij. het zou ons niet verwonderen moest het echt zijn Als men overwint, is men een held, wordt men lauweren om den schedel gevlochten, en. als er zaad in 't bakske is, krijgt men een standbeeld maar. als men eene neerlaag oploopt, dan is men. op zijn minstgenomen een onbekwame; als men de zaak wat erg opneemt, word. men uit gekreten voor een verrader een omgekochte cn men mag God danken als men maar verbannen wordt, want een kogel door den kop is door gaans hel korst? cn meest afdoende middel Ondankbaarheid is des werelds loon De gruwelen van den oorlog. Men seint uit Salonika dat eene Fransche zen ding naar Cavalla vertrokken is. om onderzoek te gaan instellen over de gruwelen in dit dorp gepleegd. De bezetting van Adrinopel Andrinopel werd bezet door eene afdeeling onafhankelijke ruiterij, gesteund door eene vlie gende kolom infanterie, aangevoerd door Envcr Bex.Dc Bulgaren hnden tc Kirk-Kilissc maar zwakken tegenstand. Zij deden dc voorraad plaatsen springen, alsmede ccnige regcerings- gebouwen van Andrinopel. Riimenië en Bulgarië De Daily Telegraph» deelt het telegram mee van koning Carol van Rumenië in antwoord op hei telegram van Czaar Ferdinand van Bul garië. Koning Carol antwoordt dat hij ook bezield is met den w ensch om zoahasat mogelijk een einde te stellen aan den bcstaanden toestand. Hij voegt erbij dat zijne regeering reeds aan liet Bulgaarsche gouvernement de voorwaarden deed kennen welke kunnen leiden tot het her stel der betrekkingen van vertrouwen tusschen Koning Carol verzekert Czaar Ferdinand dat zijne gevoelens van vriendschap voor hem door de laatste gebeurtenissen niet verminderd zijn. De Serviërs in Bulgarië Dc Servische troepen zijn zegepralend binnen gerukt te Belgradsjik, eene m Bulgarië gelegen stad,na een verwoed gevecht tegen de Bulgaren De Serviërs werden met geestdrift onthaald door de bevolking. Zij beweren op dc Bulgaren buit gemaakt te hebben 3000 geweren. 3o kanonnen, 'eene hoeveelheid mondvoorraad en een veld- hospitar De 1 mg h .■intuit Buulta tan M. Ghenadief, Bulgaarsch minister cnlandschc zaken, den tekst geseind der vc vaaiden van Rumenië. Het antwoord ;an Bulgarië is nog niet ingekomen. vervolgen wij onze artikels over de SCHOOLSTRIJD IN HENE GOUWEN. Thans dat de NIEUWE SCHOOLWET te berde komt zijn zij van actueel belang. van het lof aankondigen, dc muziek in de barakken en tenten zwijgt het volk plaatst zich eerbiedig op rijen voor <dc prachtige luisterrijke processie, 0111 haren rijkdom cn schoonheid liet gansch land van Aalst door geroemd, een ruimen doortocht te verleenen wanneer plots aan den gezichteinder grijze wolken zich samenpakken, die weldra het heldere zonnelicht doen verbleeken en eene reusachtige donkere vlek op het daar blauwe hemelgewelf af teekend. Groote regendroppelen vallen neer, vurige slangen doorklieven de lucht een knetterende donderslag doorscheurt de lucht en doet de vensterglazen in hunne looden ramen ringe len, het onweder barst met ongeëvenaarde woede los, 't is alsof al de elementen der natuur zijn ontketend en wedijveren 0111 den aardbewoners schrik aan te jagen. Angstig vlucht het volk in de herbergen of in de huizen van vrienden en bekenden en als een nieuwe zondvloed stort de regen neër openen zich de sluizen des hemels om een watervloed op de aarde te doen neerstroomen. Neen, in zulke voorwaarden zegt de herder van Lede, kan de processie niet uitgaan- En wanneer eindelijk het onweder is uitge woed, de kalmte en dc natuur is terugge keerd, en het regenen heeft opgehouden Telkenmale als de- kleppers uit de Volksgazet zich uitlaten over Gods dienstzaken. gaan die pretentieust! heer- kens zoo laag legen den grond liggen in al hun verwaande domheid, dat een kind van zeven jaren, dat zijnen catechismus kent, ze schaamrood zou kunnen zetten (indien ze nog schaamtegevoel bezaten) om al De ezelarijen, die ze heel ernstig uitkramen, met een watervernisje van wetenschap er op. Oprecht medelijden gevoelen wij voor die geleerde hoilen, die nog geen ver sland genoeg hebben om te weten dat ze best zouden zwijgen over zaken waar ze niets af kennen. Maar kom, een gods diensthater te doen zwijgén over gods dienst Dat gaal al even min als een ezel het halken te verbieden Hun hersen pan is doorgaans ledig, maar daaren tegen is hun hart Vol van haat en venijn, en dal moeten ze nu en dan eens lucht geven in uitvallen tegen de religie dan disschen zij u een afkooksel op van aller lei beesligheden welke de eerste de beste 0 commis voyageur die al zijne ge leerdhoid is gaan rapen in La D&miére Heure of in eenen smerigen centen roman van Zola, in zijn valies heeft. Ditmaal dus heeft een van die groot- geleerden gevonden dat wij, katholieken, aan Afgoderij doen, omdat wij de beelden der heiligen vaceren, daar voor licht aansteken, daar voor knielen en bidden Is dat geen geniale vondst Is het niet klaar dat ér 111'L lokaal «Ier - Vijf 14zeis spilsvun- dige koppen zitten? (Zijn hun ooien soms wat lang. dit moet niet verwonderen, want het is een erflceken der familie.) Ziehier lieer Langoor hoe een Kind van acht jaren 11 zou antwoorden Misdoen wij niet legen het eerste gebod als wij «le heiligenbeelden ver eeren Neen. Verklaar ti nader. Wij aanroepen de heiligen niet als goden maar als de vrienden van God, en wij sinecken hunne voorspraak af bij God 0111 gemakkelijker van Hem iets te bekomen. De heiligen vermogen dus door hen zolvon niets i Neen, want de Heer alleen is al machtig en uit Hem alleen komt alle goed. Waarom roepen wij dan de hulp in van de heiligen in nood en ziekten Omdat zij machtige vrienden zijn van den Heer lie gaarne 011sdoor hunne tussehonkomst iets verleent, evenals een koning der aarde gemakkelijker gunsten uitdeelt als zij hem afgesmeekt worden door tusschcnkomst van do hooggeplaat ste personen van zijn hof. Hebben de heiligen reeds mirakelen gedaan Ja, en dikwijls. Hoe legt gij dit uit Dit geschiedde door de macht van God die hun toeliet in zijn naam die won deren te verrichten. Wat beteekenen de woorden dat wij de beelden alleen vereeren als ge dachtenis van dc heiligen Dat wij die steenon of houten beel den niet nemen voor de heiligen zelf, maar allen als een afbeeldsel om onze aandacht te vestigen en om ons in onze godsvrucht lo slichten en te helpen. Ziedaar hoe oen eenvoudig kind, dat de lessen van zijne meesters onthouden heeft, al de domheden van uw Godslasterend artikel in duigen slaat -Op de klare cn logieke antwoorden van dit kind, laten wij nu het volgende staaltje van uw proza volgen, om er al de hoogmoedige dwaasheid te doen van uitkomen, en lot stichting van alle def tige lieden aan wie het Volhsgazetje in Tijd van kiezing het gewoon refreintje komt zingen «c Wij zijn tegen den godsdienst niet 1 (V. 1 (Die schuldelooze lamtnokens toch - Elke natuurkracht, vrucht of ziekte wordt door eene dier halfgoden beheerscht, de don der door Donatus, de regen door Medardus, het vee door Berlindis, de huidziekten door Blazerus enz. enz. en de menigte gaat dc beelden bezoeken en vereeren op de bepaalde plaatsen, hun eenvoudig gemoed, hun een voudig verstand klimt bij 90 ten honderd niet hooger op dan het beeld waarvoor zij knielen en waaraan ze bijna overal op 't zeggen hun ner priesters bovennatuurlijke macht toe schrijven. De mirakuleuze beelden bestaan er bij duizenden - (Volksgazet 20 Juli 1913). En verder Wel zeggen de priesters de beelden die nen maar alleen tot gedachtenis van God of zijne heiligen, en wij vereeren die niet als goden enz, dat zijn eenvoudig uitvluchtsels, God heeft gezegd gij zult geene gesneden beelden of gelijkenissen maken, ge zult die niet aanbidden of godsdienstig eeren, danr is geen uitweg links of reehts, Gód heeft immers toch wel geweten wat hij zei, wat hij schreef De godsdienst van een volk is hooger of lager volgens den graad zijner beschaving vergelijk de beelden waaraan de inwoners van Congo offeren, bij degene waarvoor ónze minst ontwikkelde medeburgers centen in den offerblok steken. De verklaringen van al de catechismussen zijn niet bij machte te verhelpen, dat de onontwikkelde geloovige bij 't beeld stil houdt en zich de moeite ontziet zijn geest door verder denken af te matten zijn godsdienst blijft beperkt bij de beelden en bij de uitwen dige ceremonien welke er rond deze vertoond worden. Wat meer is de geestelijkheid beult zich niet af om de massa aan die afgoderij te ontrukken, het materieele maakt meer indruk op de menigte dan het abstracte en daarbij komt nog, dat onder den voet van ieder beeld een offerblok staat... (id). Wij vragen onze lezers verschooning omdat wij hun deze gemeene platte rege len onder de oogen brengen, doch wij achten liet noodig hen 1111 en dan eens het verheven gevoel en de groote geestes waarde tc laten polsen van al die Kale fluiters die wekelijks in 't blauw orgaantje een spotdeuntje op den godsdienst komen vor- koopen. Weet dat heerschap niet, ivanneer hij aldus de Vereering der Heiligen op de gekste manier wil belachelijk maken, dat hij meteen eenen klinkenden kaak- siag toedient aan een groot getal van zijne partijgenoten die teel nooit een roet in de. Kerk zullen zeilen, maar toch altijd de eersten zijn. wanneer ziekte of tegenspoed hen dreigen, om kaarsen van een vuist dik gaan te branden zetten voor St-Anlonius, om al de omliggende bedevaartplaatsen of te loopen,om missen te doen lezen, om rijke offergiften te beloven Die moeten dus wel overtuigd zijn, dat do ecredienst dor Heiligen Heilzaam en goed is, en alhoewel hoog ontwikkelde man nen zijnde, zooals ons schrijvertje, moe- trekken de meeste bedevaarders teleurgesteld huiswaarts. Achter een grooten eikenboom in het woud langsheen den weg verscholen, staat IJzeren Hand de komst der processie afwachtende om dan zijne kranke dochter te halen en haar nog eens het heerlijk schouwspel der prach tige processie tc laten genieten. Hij hoort het dondergerammel in de verte steeds nader en nader komende, de bliksem slaat in de eiken en beuken en splintert de reuzerstammen, de regen plast in stroomen neêr en haastig keert dc roover tot zijne hut terug om zijne kranke dochter het treurig nieuws dat de processie niet kan uitgaan te melden. Het zieke meisje heeft een zucht geslaakt en verbergt het bleeke gelaatje in de versleten dekens 'k Had toch gaarne nog eens de Moeder Gods gezien murmelt ze met smartvollcn toon. Dat de processie niet uitgaat daar kan Jaak nu toch niets aan doen alhoewel de smart zijner dochter hem diep in het 't harte prent. Langzaam, traag, heql traag verloopen de uren voor de bewoners van de hut in het woud. In smartvol gepeins verzonken staart de roover doelloos in dc ruimte cn denkt soms aan de goede Moeder Gods, aan wie zijn kind zoo is gehecht. En flauwer cn flauwer worden de zuchten en het hoesten in het beddeken. Jaak kan liet niet meer uitstaan en wandelt daarom buiten voor de hut. 't Is nacht, maar een prachtige heerlijke zomernacht boven zijn hoofd dit onmetelijk diep firmament bezaaid met millioenen en millioenen sterrekens, als zoovele lichtjes daar ginds door eene onzichtbare hand ont stoken. Die peillooze ruimte als met ccn donker blauw fluweelen met gouden slipjes bezaaid tapijt overspannen. Het! windje, ritselend suizend, eene geheimzinnige god delijke taal sprekend tot de sluimerende natuur, en achter hem in dc hut zijne kranke stervende dochter, dit alles doet een vreemd ongekend gevoel in zijn hart ontstaan en zijn oog zoekt dc maan, die als eene reusachtige zilveren tamp, het nachtelijk tafereel verlicht. En is het een speelbal zijner begoochelde zinnen. De maan neemt de vormen aan van eene vrouwelijke gestalte. Hij ziet duidelijk een zacht liefdevol magestatisch gelaat, het hoofd met eene kroon van gouden sterren omkransd, de lenden met een blauw fluwee len met zilverglans doorweven koninklijken mantel omhangen. (Verboden nadruk) (Wordt voorgezt t

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1