Dubbel is nog zoo dik. De Historische Stoet. b>: 'T EEN EN 'T ANDER oei van Halst Db vermBBrdering der genezingen. Een woordje tiolourlljke tiisiuiic. ÜS ten zij het toch niet beneden hunne waar digheid aanzien te gaan knielen voor hei ligenbeelden Is het niet oprecht aardig dat zij, wier partij onzen godsdienst het hard- nekkigst bokampt soms de vurigslen zijn om in dien godsdienst hulp en troost te komen zoeken, wanneer gevaar en onge lukken hen boven het hoofd hangen Dat is het werk der Voorzienigheid die er behagen in vindt,op tijd en. stond, al die felle roepers eens te beschamen, en hunne daden in tegenspraak te bren gen met hunne princiepen, om aan te toonen hoe al hunne leerstelsels slechts opgebouwd zijn Op drijfzand en als kaartenhuisjes ineenstorten bij hel minste windstootje dat er fcegen hunnen gevel bolst. Ja, heerschap, overal, onder de linde- booinen op den buiten, op de hoeken onzer straten, in de huizen van den min st', daar hangen Maria kapelletjes, daar slaan heiligenbeelden vereerd en gevierd gelijk Geen koningen dezer aarde, omdat er nog dagelijks met duizenden mensehen zijn die lijden, die in tegenspoed verkeeren, die sterven gaan en die alleen daar hulp hunnen vinden bij die machtige vrienden, de heiligen, die daarboven bij den Heer voor hen ten beste spreken, hunnen doodstrijd verzachten, hunne huisgezinnen bescher men en bewaren. Wellicht is Uw geest te grof en te verwaand, uw hart te verdorven om te vatten wat al schoonheid er ligt in dien eeredienst der heiligen wij bekla gen n rechtzinnig, want spijts al uwe geleerdheid die als waterverf over uw lomp schertsend proza ligt gestreken, kunt ge nog almachtig veel afloeren van den eenvoudigsten christen die zijn zen ding als rnensch zoo oneindig bete- begrijpt dan gij, en de Hoogste levenswijsheid betracht, namelijk zich hier op aarde voorbereiden tot het eeuwig leven van hierna. Gewis krijgt de taal die wij voeren, eenen erg spotlenden klank in uwe lange ooren, die misschien meer verwend zijn aan operettenmuziek en vuile patershisto- riekens waarvan uw bladjchetmonopool beeft. Doch, weet wel,wanneer wij proza als het uwe onder de oogen krijgen,proza waar om geen rooden duit zieleleven in huist, waar om geen centiem hart in klopt, maar dat riekt naar de besmette atmosfeer van de een of de andere Kroegzaal, weet wel dat wij dan medelijdend de schouders ophalen, en beschaamd en ver nederd staan in uwe plaats, als wij ons moeten gaan al vragen Zijn dal ook redelijke schepselen Gods, met ziel en versland begaafd Gezondheidsleer. Reinigen van verschillende kleedingstukken Handschoenen. Men rekke bij het uitdoen de ledoren handschoenen licht in de lengte, liever dan ze ineen te rollen. Zij moeten ook onder het reinigen en drogen gespannen blijven, om hunnen vorm te behouden het is daarom best ze aan te treken. Geglaceerde handschoenen moeten vlug en onophoudend gewreven worden met een fijn lapje, dat men in naphta doopt, of in een mengsel van am moniak met even zooveel water voor men begint te wrijven moet de geheele handschoen bevochtigd worden, anders ontstaan vuile kringen. Men laat de met naphta gereinigde handschoenen in de lucht drogen om den reuk weg te nemen zij mogen volstrekt niet bij het vuur drogen. Lichtkleurige glacéhandschoenen wor den door wrijving met kruim van oud bakken brood verfrischt. Lederen handschoenen worden ook ge reinigd floor wrijving met een flanellen lapje, gedoopt in afgeroomde melk, waarin een weinig witte zeep opgelost is glacéhandschoenen krijgen daarna hunnen glans weer, als men ze overwrijft met droog flanel. Voor zoemleeren handschoenen ge bruikt men eenvoudig een sop van regen water en witte zeep. Stelen, mensclien vermoorden, huizon iu brand steken, zie dat willen ook onze fameuze goddeloozen nog als kwaad aan zien Verschiet niet, vrienden lezers daar is een heele hoop kwaad, en nog van, hel ergste, dat die slimme bestwelers niet meer willen aanveerden als kwaad. Maar, spreken wij daar nu niet verder over voor den oogenblik zij zijn toch nog t' accoord met ons in 't deze stelen, menschen vermoorden, huizen in brand steken en eenige schromelijke andere schelmstukken, zijn kwaad..,. En in hunne scholen leeren zij aan de kinders dat de kiuders die dingen niet mogen doen. Zie dat is wel Ën als er een leerling dan aan den meester vraagt waarom men dat niet doen mag, wat antwoordt dan de meester Vriendje, zegt de meester dan, die zulks doel," verliest daardoor de achting van alle tredelijke menschen en loopt zware straiten op vanwege de Maatschappij, die voor de orde zorgen moet. En als de meester oen man is van kennis in de zaak van kinderopleiding, dan zal hij meer bepaald gewag maken van gendarmen en van de pijnlijkheid der gevangenissen... Ja, maar... in onze scholen, spreekt de meester ook zoo En daaren boven leert hij de kinders, dat het kwaad verboden is door de wet Gods... En dat God alles ziet, tot zelfs do gepeinzen van ons hert, hoe diepverborgen ze ook wezen mogen en dat Gcd alles weet... En dat God almachtig is en dat hijgevolg niemand zich tegen Hem verweren kan, of Hem kan ontsnappen... En dat God oneindig rechtveerdig is en de looner is van het goed en de straffer van het kwaad... Is het dan niet zonneklaar dat onze scholen krachtiger werken op de zedelijke vorming van de kinders dan de sc.iolcu der goddeloozen t En hoe krachtiger zedelijke vorming by de kinders, hoe meer en hoe grooter braafheid. Dubbel is nog zoo dik zei Boer Jan. op zekeren dag, als die qnestie der scholen eens ten berde kwam. Doch do ian, hoewel met het beste inzicht, was toch mis daarin 't is omdat er hier geen .praak kan zijn van - dubbel De vrees van den oncindigen, almachtigen God is meer dan duizendmaal zoo machtig om len mensch af Le houden van het kwaad, dan de vrees van gendarmen en gevang. Terz. Aan «le uilvoerders der Maria-Canlalc Antwerpen, IS Juli 1913. e duurbare Vrienden. Ik kar len IJ eden Zondag 11 .e wijs erlialingei Aan Mevr. Lodewijk de Vocht. Door liefde en trouw Zijn man en vrouw Versmolten tot één wezen Dezelfde kroon Is beider loon Een eer dient hun bewezen Bij Godes gunst, Door heilige kunst, Is Lodewijk hoog gestegen Een jongling nog. Behaalt hij toch Reeds zegepraal na zege. Nooit luistrensmoe Juichte Aalst hem toe, En u, Mevrouw, tezamen Ons volk verkondt Met luiden mond Uw beider glorienamen Hij heeft u naam Met kunst en faam En heel zijn hart, gegeven Uw liefdestem Verwekke in hem Den lust tot zingend leven Leeft lang te gaar Als minnend paar Voor toonkunst, God en kindren En dat geen smart Van 't ouderhart Uw blijdschap ooit vermindre Dat dorp en stad Uw als een schat Van Vlaanderens toonkunst roemen! Dit zeggen u Bij 't scheiden nu De kleuren dezer bloemen Uit erkentenis. Aalst 6-13 Juli 1913., r-ilijk werk als d >'enl<likk(-i terst schor Ichtig iteschenk jveeï liartrlijklx lange loden. Hel zal voor mij ecu Idijvend zijn uwer eilele grooihariighcid. Ik hen zoo dikwijls geslicht geweest doo onvermoeibare!» i.-v durende de lange een betrekkelijk mi aan le leerenmag men me» ie laten verloren gaan. Dank aan 1 is de uilvoering geweest dal ze de bewondering van al de ware ken ners heel'l afgedwongen. Dank aan u hebben duiden de toehoorders in vervoering gestaan en oogenhlik- ken van veredelende blijdschap gekend. Aan uwe zoo geestdriftige vertolking is bet te danken dat allen ja zelfs andersdenkenden eenparig de Maria-Cantate, eene verheerlijking der verpersoon lijkte zuiverheid hebben toegejuicht. Troostend is het voor ons,dat. kristene kunst tot zulke algemeene verbroedering leidt. Dat dus onze leuze blijve Ons heilig katholiek geloof verheerlijken door de kunst Geen eentonigheid is daarin le vreezen, neen onze godsdienst is eene onuitpuibare bron van schoon heid. Dat ilus ieder van ons in de mate zijner krach ten jneehclpe tot het verwenzenlijken van dat verhe ven ideaal en Aalst wordt eene stad waar do kriste ne kunst opbloeit, de harten hoog houdt t verheffing en veredeliDg strekt van ons Vlaa Volk, tot groot glorie van God Gij hebt vc Zondag getoond dat gij zulks kunt. beter da ook. Daarom hulde en dank aan li. Mijne duurbare vrienden, tot weerziens Uw verkleefd LOD. du \'0(. msche Na de onvergoctbaro triomfdagen der Maria-Canlale van Lod. de Vocht, was liet nu Zondag 11. een nieuwe zegedag voor de inrichters en figuranten van den groolen geschiedkundigen stoet De straten konden het volk niet slik ken dat van overal hier heen was ge stroomd. De stad had waarlijk een Feestelijk uitzicht. Talrijke bewoners hadden er aan ge houden, spijts het dreigend 011 winderig weder, hunne huizen prachtig te versie ren en overal bijna, wapperde de wit blauwe Mariavlag. De Molenstraat was een juweelken van smaakvolle on alge meene versiering. Veel indruk maakte er de Pontificale Hoogmis, met de gloedvolle en roerende aanspraak van Pater Boeckaert. Dergelijke plech tigheden doen waarlijk deugd aan liet christenharten zij getuigen van het groot en diep godsdienstgevoel dat ligt in de volksziel GoddankAalst blijft nog altijd de christelijke stad van voorheen en Maria telt er meer dan icvers anders misschien, trouwe en verkleefde vereerders. *s Namiddags is dan de historische cortege, mol onbeschrijfbare pracht,door onze slad getrokken. De bijval was on- zeggelijk en de duizenden menschen die op de bijgangen en tegen de huizen opeen gepakt stonden, gaven luid hunne be wondering lucht over al die heerlijke groepen, afgewisseld door puik muziek en hemelsch gezang. Toekomende Zondag zullen wij Trouw verslag doen over dien schooilen stoet.Intusschen besluiten wij nog eens Aalst kun wel als liet wil VOOR DIE NOG WAT LEEREN WILLEN. «Die wat jaren heeft, zag al vele», zei 't grijs Neelken, en ik weet nog niet eenen ZONDAG-WERKER die rijk geworden is». De ouderling had groot gelijk, want het is van ouds bekend en als spreekw oord eeuw na eeuw herhaald Mis hooren en verlet met Zondag-werk en verrijkt niet Men vraagt mij dikwijls Hoe is 't moge lijk dat goed zaad slechte vruchten kan voortbrengen hoe komen er BRAND STOKKEN van de helle voort van kostelijk hout droeve kinders van brave ouders Ik antw oord hierop met Jan de Bruun 't is dat vader en moeder bijtijds niet toe zien, en het rijs niet buigen, terw ijl het nog teer is. 't Kwaad moet in de botten geweerd worden, eer dat het takt en vruchten geeft. Df. rupsen DIENEN IN DE POP GEDOOD TE WORDEN. Een hert dat veel bemint, Vindt licht al iets te geven En 't is geen schade, want men dobbel [wedervindt, In dit of 't ander leven. ZietLieve Vrienden dat is waar. En mogen geven doet deugd en genoegen aan het nerte. Riksken ging naar de avondschool, en de meester gaf eene vraag op te lossen over het behangen van eene kamer. Riksken bekeek dat vraagstuk langs alle kanten, zette zijne schalie vol cijfers maar vond aan het vraagstuk noch kop noch steert. Ten einde geduld kwam de meester tot bij hem vroeg Welnu, Riksken, hoe is 't, hoeveel rollen papier zoudt gij noodig hebben Te veel om wel te zijn, Mijnheer zei Riksken daarom ware 'tbest die kamer te wittenEERNZ. De linkerzijden. I)t socialistische linkerzijde der Kamer, Woensdag morgend vergaderd om de dagorde der Kamer na te zien, besloot zich krachtdadig te verzetten tegen de stemming van het school wetsontwerp voor de vakanciën en zich op geen enkel punt ma! de rechterzijde te verslaan. l)p liberale linkerzijde hield ook eene morgendzitting. De grondige studio dei- School wet werd er aangevangen. Gedenkteeken Beernaert. De provincieraad van West-Vlaanderen heeft voor dit monument eene bijdrage van 10,000 fr. gestenul. De provincieraden van Oost-Vlaande ren en Antwerpen stemden 3000 fr. Middenstandsbond van het Arr. Aalst. Hel Centraal Bestuur van den Midden standsbond van het Arrondissement Aalst, Vergaderd op Zondag 20 Juli 1913, te Ninove Samen met de besturen van den Katholie ken Burgersbond van Ninove, van het Syndi- kaat der ReizigersBedienden, Handelaars en Patroons, af deeling Ninove, en van den Stiel- en Neringbond van Soltegem, met afgevaardigden van de verschillige be trokken gemeentebesturen, en met meer andere belanghebbenden, stemden het volgende dagorde De noodzakelijkheid van de rechtstreeksche verbinding, van al de tramlijnen uit Brabant en de Vlaanderen, uitkomende te Ninove, met dezer staatsstatie, wordt erkend en vermits deze verbindingslijn reeds is vast gesteld dient er zonder verwijl overgegaan te worden tot de uitvoering van dit werk. Stellen vast dat de uitvoering der werken van de lijn Ninove-Sottegem, sinds jaren ontworpen, buitengewoon lang worden ver schoven, alhoewel deze lijn van het grootste belang is voor de talrijke gemeenten die er moeten door bediend worden, en dat die ver traging de grootste schade berokkent aan nering en handel der beide steden van Ninove en Sottegem Aangezien eene nieuwe lijn, namelijk Herzcle Geeraerdsbergen, alhoewel later ontworpen, reeds aangelegd en in exploi tatie is, en dat deze lijn het verkeer met Sottegem en Ninove heeft onderschept en dus die neringdoeners gevoelig heeft ge schaad Gehoord de gegronde klachten geuit door de afvaardiging van Denderhautem, eene der bijzonderste gemeenten van het Arrondisse ment, die nog altijd van alle trein- en tram verkeer blijft verstoken en zijn plaatselijke nijverheid ziet wegkwijnen Zijn van oordeel dat er spoedig dient aan gedrongen te worden bij de Katholieke Volks vertegenwoordigers en Senators van het Arrondissement, om voetstappen te doen bij de bevoegde overheden opdat door hen eene delegatie worde ontvangen van de bovenge noemde bonden met afgevaardigden van de betrokken gemeenten, om de grieven nopens 'ons tramverkeer bloot te leggen en onze voor stellen te doen gelden. Gelasten M. Cosyns, Burgemeester van Meerbeke, plaatsvervangend volksvertegen woordiger, het noodige te doen om deze sa menkomsten voor te bereiden en het Bestuur van den Middenstandsbond, desgevallend tot bet samenstellen der delegatie. in slaat is verschillige dagen te leven zonder eenen druppel water. De kieuwen nochtans moeten vochtig gehouden wor den, en men heeft bevonden, dat de graten die de kieuwen ondersteunen, water irojiocg bevatten 0111 hot dier in leven te houden. l)e Sidderrog. Weinige visschen hebben ooit. zooveel verwondering ver oorzaakt dan de sidderrog, die .Ie macht bezit eenen galvanischen schok teweeg le brengen, als men er aan komt. De organen welke dien schok voortbrengen, maken een groot deel van het lichaam uit Ze bestaan uil twep massa's. Bij bet opensnijden van die massa's bevindt men dat elke beslaat uit vijfhonderd geleiach tige staafjes, dicht legen elkander ge plaatst. Die dubbele batterij is verbonden door vier buitengewone zenuwen, die dienen als verbindingsdraden. Maar hoe gaat die werking Hier blijven wij het a::twoord schuldig, want lot hiertoe woel niet een geleerde te verklaren hoe liet komt, dat de sidderrog eigenlijk de ont zettende schokken veroorzaakt, waar mede hij al degenen straft die liet wagen hem aan le raken. Hoe wonder is de groote God 111 zijne schepping SPEURMAN. EXAMENS AFGELEGD De volgende heeren, oudstudenten van het St-Jozefscollege van Aalst, hebben deze week hun examen afgelegd M. Raphael Cartuyvels, van Aalst, het e.c examen van kandidaat in Natuurlijke Wetenschappen, metgroóte onderscheiding. M. Ernest Heynderickx, van Wieze, het 2- examen van doctor in de Rechten. M. Marcel Lallemand, van Brussel, het i1 examen van doctor in de rechten. M. Jozef Walraeve, van Laerne, het 2l examen van Landbouwkundige. M. Leon Velge, van Lennick-St-Quintin, het ic examen van doctor in de Rechten. M. Jozef Nf.rincx van Hal, het examen van kandidaat in Geneeskunde. M. Abel Verstrakten, van Gavere, het •2l' examen van doctor in de Rechten. M. Antoon Delva, van Wervicq, het c examen van kandidaat in Wijsbegeerte en Letteren. M. Benoit Lamot, van Boom, het voorbe reidend examen van doctor in Wijsbegeerte en Letteren, 2C proef, met onderscheiding. M. Hilaire Gravez, van Hofstade, het ii examen van doctor in Geneeskunde. M. Alb. De Beer, van Hofstade, het voor bereidend examen van doctor in Wijsbe geerte en Letteren, 2C proef, met onderschei ding. Ecu woord van dank. De Teringsbond stuurt het Aalstersche publiek zijn welgemeentlen dank. Vijf en dertig duizend bloempjes werden ver kocht Wie had zulke uitslag durven verhopen iedereen, zonder uitzondering droeg het bloempje of don ruiker van den bond, en wij mogen het met fierheid bekennen, onze stadsgenoten hebben mild gegeven. Zondig toekomende, zal dan ook, de bloem niet meer verkocht worden aan de Aalstenaars, maar enkel aan de vreemde bezoekers, en aan dezen onzer modeburgers, die misschien 'do gelegenheid nog niet vonden, ze zich aan te schaffen De Teringsbond aanziet het als eene plicht, zijnen innigsten dank te betuigen aan de Darnen en Jufirouwon, -die zich zoo bereidwillig ten ^dienste hebben gesteld van dit liefdewerk. Het is grootelijks aan hun iever Ic wijten, dat wij op zulk een prachtigen uitslag wijzen mogen. Nog eens, aan allen onzen oprechten dank, aan het publiek, dat onzen oproep builen alle verwachting beantwoordde, aan de Datnen en Juffrouwen die zich, met zooveel iever, met den verkoop heb ben gelast" Bij u allen, hebben wij den steun cn do aanmoediging gevonden, noodig om met vrucht hel werk uit te breiden, dat wij op ons hadden genomen. Namens de.i Teringsbond Dc Schrijver, De Voorzitter, Dr A. Hoorens. Dr Is. Bauwens. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Bisdom van Gent. -Zijne Iloogwecr- digheid heeft benoemd Pastoor te Korkxkcn; den E. II. Roman, pastoor te st. Margerite pastoor te Botlelaere, den E. II. Lerminiau, onderpastoor te Ztvijn- d recht. BEDEVAART NAAR OL.V. VAN LOÜRDES Van 4 tol 13 Augusti zal de Derde Fran- ciskaansche Bedevaart naar O. L. V. van Lourdes, naar het H. Hart to Bordeaux en naar do Gelukzalige Jeanne d'Arc le Orleans plaats hebben. De prijs der reis kaart- n is 165 fr in ll' klas 110 fr. in in 2' en 70 fr. in 3e klas. Iedereen mag deelnemen aan de Bedevaart. Voor inlichtingen en inschrijvingen wende men zich tot P. Faustinus, Capu cienenklooster, St-Job. Baron Lod de Béthune, volksver tegenwoordiger te Aalst, komt van wego den Heer Minister van Posterijen den vol genden brief te ontvangen Waarde Kollega, Ingevolge uwe pogingen aangewend ten gunste van talrijke inwoners der ge meente Bavegem, neb ik het genoegen Ued. te melden dat ter wijk «Hoog Bave gem eene brievenbus zal worden ge maakt in don muur van buis De Cooman. Op ile werkdagen zal zc worden gelicht rond 8,15 en 15,30 uur; op Zon- en Feest dagen rond S,-l5 in dun Zomer en rond 9,15 's Winters. Aanvaard M... enz, Gel. Segers Brussel, 18 Juli 1913. Verandering aan den wegwijzer zoolang, dat ii Allerhande nieuws. Onderscheiding Wij vernemen met genoegen dal de Firma G. Eemxn- Callkbaut, Hophandel en Brouwerijar tikelen alhier, in de wed- rlandsche Ten toonstelling van Gent, met liet Eere-Di- ploma komt vereer te worden. Onze beste gelukwensehen. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Aalst. Prachtige onderscheiding Wij vernemen mot genoegen dat de Kantschool van Mijlbeek-Aalst in de Ten toonstelling te Gent met. het Diploma van Groolen Prijs bekroond is, de hoogste onderscheiding die door den keurraad kan toegestaan worden. Wij zijn gelukkig dit nieuws te mogen aankondigen omdat die onderscheiding liet vertrouwen dat ouders en leerlingen, in die school lt,ebben gesteld nog zal ver meerderen en omdat het aan de inrichters en Beschermers der school tot groole eer en aanmoediging zal strekken. Men weet dat de Kantschool van Mijlbeek,niet enkel eene werkschool is maar eene ware on derwijskan tschool, waar inen met gedi plomconie let raarsters de kantnijverheid op methodische leerwijze aanleert, theo- risch en praktisch in een vierjarigen leer- gang- Als dusdanig is zij eene nieuwigheid die nergens bestaat dan hier, cn die eene ware haanbreekslcr is voor de verbete ring en de veredeling der kantnijverheid, 't Is een eer voor Aalst en voor de Katho lieke Sociale werking te Aalst dat die school hier is tot stand gebracht Wij wenschen een hartelijk en welver diend proficiat aan den E.H. Past oor Lau- svereys van Mijlbeek, aan zijne mede inrichters en aan het onderwijzend per soneel Wij drukken hier terloops nog maals alle openbare besturen, bijzonder liet Stadsbestuur, op hart dal zij voor plicht hebben een rijkelijken steun te vor- leei.en aan die zoo nuttige en verdienste lijke inrichting, die. tol een groOLe toe komst geroepen is. De plechtige prijsuitdeeling aan de leerlingen van St-Jozefscol lege zal plaats hebben op Woensdag 30 Juli om 8 1/2 ure Prijsdeelingen.— De plechtige prijs uitreiking aan de leerlingen der Staats Middelbare Jongensschool zal plaats heb ben 111 de groote zaal van den Schouwbur op Vrijdag 1 Oogst, te9u.'s voormiddags. Er geschiedt te Lyon, met de Pink Pil len. een verschijnsel gelijk aan dat van de sneeuwbal die grooter wordt naai n.ate zij meer rolt. Het zijn inderdaad d. personen door de Pink Pillen genezen, die hun best doen bet geb nik er van aan te raden aan hen die lijden. Zij maken de Pink Pillen bekend en zoo gebeurt hel dal de genezingen vermeerderen. Mejuffrouw Josephine Lebaulch, kook ster te Lyon, 0, rtic Pierre-Corneille. is onlangs door do Pink Pillen genezen. Baron Lod. de Béthune, volksver tegenwoordiger te Aalst, komt van wege den Heer Minister van Spoorwegen den volgenden brief te ontvangen Waarde Kollega Ik heb het genoegen U le melden dat ik beslist heb trein 2079 uil Geeraardsber- gen naar Aalst om 21,52 u. vertrekkende, 'sZondags te Geeraardsbergen in aan sluiting te stollen met trein I) 448, aldaar uit Gent iS. P.) om 21,50 u. aankomende. Deze maatregel zal cumiddolijk in wer king treden. Aanvaard, M.., euz. Get. Var de Vyvere. Brussel, den 22 Juli 1913. Visschen die kunnen gaan. De bcstgekende van dc visschen, die hunne zwemvliezen weten te gebruiken als beencn, is eene soort van baars, klim- baars geheeten. Deze kan verre over het droge land gaan, als -hei gebeurt dat de rivieren waar hij verblijft, uitgedroogd zijn in het hcetc jaargetijde. De bijzon derste verblijfplaats van de klimbaars is Ceylon (groot eiland van den Indische» Oceaan). Men vindt hem ook in de Gau ges (den voornaamste stroom van den Hindoustan, komende uit liet Himalaya- gebergte en eene lengte hebbende van 0000 Belgische mijlen of uren). De kliin- baars is erkend als een kostelijk voedsel. De visschers vangen hem als hij zich op het Tlroge land waagt. Slechts een weinig water is dien viscli noodig, welke zelfs t de Geeracrdsbergsekestraat, door do Zi Kerkstraat, Brusselschestraat en Zonnas liegeven gelijk het aangeduid is up liet pre hel hoofd van den stoet noodzakelijkere.'ij hoek der Zonneslraat zou tegengehouden wordqi door het overige van den stoet. Om die roden zal d( wegwijzer veranderd worden, niettemin hij dozolfdi straten zal doorkruisen, llij zal dus zijn als volgt Ajuinstr.iat, St-Camielstraat, Oceraordshergschi straat, Keizerlijke plaats (roohts). Vrijheidstraat Esplanade, Statiestraat, Albert Liéuarlsi pollestraat, Groote Markt, Kerks straat, Houtmarkt, Zonnestraal, Korte Zo Lange Zoutstraat, Groote Markt. Speciale treinen Dc tweede uitgang van den Stoet zal pl: hen op Zondag 27 Juli km Ka raat, Brussolsclie- Hel i weten telkei t. Aalst was letterlijk inge nomen door OO.OOO vreemdelingen. En noa groolere toeloop wordt voorzien voor den tweeden cn laatsten uitgang van heden Een groot getal nieuwsgierigen hebhen gezegd, dal zij eenen tweeden keer willen die schoone lees ten zien, en al dc tehuisldijvers v; u verleden Zon dag die zooveel praclitisch helihcn hooren vertellen, zuilen er op uit ziju. Zondag naar Aalst te komen. De heer Minister van Spoorwegen heelt zich dit maal persoonlijk mei hel inrichten van dc Idjzondore treinen bezig gehouden en al ■rden v ir hot v gors. Men 1110 zal zijn, h gekeurd. De volgende s Dendennonde Gysegem Hofstade Aalst Opwvck Nyversoel Baardegem Moorse! Aalst Schende!hek<r Idegem Santbergen Appelterrc Ninove Okcgem ld.lergem Denderleeuw Eremhodegem Aalst Sottegem li'iücgem L Ilerzelo Terhaegen Burst Bamhrugge Erpe-Meiro Vijf-Huizen Aalst liet ongerust zijn (lal ïcn ongelukkiglijk der ;rh den Zondag i oiale trc nen zijn ingericht I.%55 14.01 14.11 II.10 14,21 Dezen trein zal '3 avonds vertrekken uit Aalst naar Den- dermondo om 19,05 u. 14,15 14.:ji 14,39 's avonds vertrokken uit Aalst naar Opwvck 13,18 1-1, U'. 14,1(1 14,14 Zondagrust. Van 's middags tot middernacht, cenij dienstdoende Apotheek, op Zondag 27 Juli, M. Van Caelciib« rgli,l.eopoldstraal Madame Lebaulch. (i Het zijn dc personen die zeiven door uwe uitmuntende pillen genezen zijn, die, ziende dat ik ziek was, mij geraden heb ben de Pink Pillen te nemen. Ik heb bun goeden raad gevolgd en nu ben ik op mijn beurt genezen. Ik leed gedurende ccnigeu tijd aan een zware bloedarmoede met gebrek aan eetlust, bleekheid, uiter ste zwakte, volhardende schele hoofd pijnen, hartkloppingen. Gedurende lan gen tijd ben ik om zoo te zoggen onbe wegelijk gebleven door de ziekte en ongeschikt voor mijne werkzaamheden. Sedert ik dc behandeling met dc Pink Pillen gevolgd heb, is mijne gezondheid volmaakt en ik zal met genoegen zien dat gij mijne genezing openbaar maakt. Lezer, hij of zij die, goon rekening houdend met zekere verouderde veroor- dcelcn, vraagt dat zijn getuigschrift van genezing wordt openhaar gemaakt, be wijst geen eigenbaatzucht te bezitten en toont een ware vriend van u te zijn. Houdt rekening met zijn uitmuntende daad cn volg in alles zijn voorbeeld. Genees u zelf eerst 011 doe dan aan andere zieken welen wat u genezen heeft. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depót voor Bel gië, Apotheek Derneville, 60, Walcrloo- laan, te Brussel. Frank 3 50 de doos. Fr. 17 50 do zes doozen, franco. Depot te Aalst, Apotheek Callebaut, Botermarkt. Den heerlijken Beker toondichter Lodewijk de Vocht aangeboden bij de tweede uitvoering zijner Maria-Cantate, werd niet geschonken in naam dor Zan gers Luciferisten zooals verkeerdelijk in ons blad werd gemeld, maar was de har telijke huldeblijk der acteurs van «TLand van Riem» uit Vondels «Lucifer» ten jare 1911 in St-Jozefsc'ollege Opgevoerd. Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. BERICHT. Ter gelegenheid der Feesten welke plaats hebben te Aalst, zullen op Zondag 27 Juli de volgende bijzondere treinen ingericht worden met stilstand aan alle tusschenstatiën 1. Verlrek uit Asscho om 13.15 u. om aan Le komen te Aalst B. om 14,05 u. 2. Vertrek uit Oordegem om 13,20 u. om aan le komen te Aalst B. om 14,00 u. 3. Vertrek uit Aalst B. om 14,12 11. om aan te komen te Aflligem 0111 14.45 u. 4. Vertrek uil Aflligem om 18,50 u om aan te komen te Aalst B. om 19,15 u. 5. Vertrek uiL Aalst B. 011119,17 0111 aan te komen te Asscho om 20,15. f>. Vertrek uil Assche 0111 20,30 u om aan te komen tc Aalst B. om 21,30 u. 7. Vertrek uit Aalst B. om 21,39 om aan tc komen le Oordegein om 22,06 11. Hel Bestuur. Aalst. Erg gestampt. Gisteren voormiddag ontstond in een fabriek onzer stad een verwoed vrouwengevecht. Vrouw Van Cauler Frans, wonende Gold- liofstraal, huizen Bruylandt, ontving ver scheidene stampen op den buik De gebu- ren hebben een geneesheer bijgehaald om haar te verzorgen. Vrouw Van Cau- ter, ligt te bed. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs dc overzijde der Lange Zoutstraat. lichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalst. Slechte daad. Ecrgis ter ontving zekere K... uit de Breede- straat, van ecu zijner kinderen eene zoo duchtige rammeling, dat hij met eene bloedende wonde aan het voorhoofd uit Ion slag kwam. De lendenpijnen,derhumalisrnen en len andere al de kwalen veroorzaakt door de slijmen, zijn vlug genezen door de slijmverdrijvende Pil Wallhéry. 1 fr. de doos overal. Aalst. Diefstal. Dinsdag nacht hadden de wed De Bruyn, Amand en Petrus De Bruyn alsook Kamiel Mens, Pieter De Neef en Edinoiul De Doncker, allen wonende op den Geeraardsbergschen steenweg, hun waschgoed laten builen liggen in een afgesloten hof. Stoutmoe dige dieven hebben alles medegenomen. Groote Historische Stoet. - Post kaarten van den Ilistorisclicn Stoet, drie reeksen van tien kaarten elk, zijn ver krijgbaar ten burcelc van De Dender - bode aan 0,50 fr. per reeks van tien kaarten of 1,50 fr. dc 30 kaarten. Met de post 0,10 meer voor vracht. Aalst. Ongeluk. - Woensdag morgend rond 11 ure wilde Petrus Do Boeck, stoker, wonende Oude Oude Gent- schebaan en werkzaam in de brouwerij van M. Max Moens, Molendries, de wa terleiding afgesneden, toen opeens eene buis sprong waar kokende water door loopt De Boeck werd erg aan armen ert voelen verbrand. Doctor 1-Ierteeant heeft hem verzorgd lint slachtoffer word inet een rijtuig naar huis gebracht, Schele hoofdpijnen - Zenuw pijnen Sciatiek. De pijnen (stij ven hals, lendewce) het zoo lievig én wanhopig lijden der zenuwpijnen (sciatiek lussehenribbigo) de schele hoofdpijnen, de wanorden en inwikkelingcn van het rhuinatick, de jicht, zijn veroorzaakt door de verzameling van het urinezuur dat de nieren (gew. lenden) niet meer kunnen-afvoeren. Ook al hel werk der nieren op te hitsen ziet men dit lijden en deze aandoeningen verdwijnen zoo meinigvuldig bij de zitten de, bij deze die zich over zware werken bukken,.of die blootgesteld zijn aan ver koudheden, aan kuchtlocblen. De Foster Pillen voor de nieren fAalsl Apotheek De Valkeneer, 15. Esplanad<!- plaats versterken deze organen, doen hun krachtdadig al de vergiften afvoe ren, die al de zenuwen prikkelen, deze aandoeningen veroorzaken en die zeer dikwijls voorgeloopen zijn door eene rugpijn of troebele, donkerkleurige wa teren of die zinksel na ialen. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek, Gli. Dolacre, 64, Goudenberg straat, BrusselV raagt on ei sell t wel de echïe Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doel 11 terug betalen al hetgeen het hierne- vonslaandc merk niet draagt. 0 Aalst. Ongeval. Terwijl men bezig was met do grachten te del ven op de Moorselbaan, die dienen moe ten lot leiding der oleclricileilinrichling, viel een peerd, gebezigd voor deze wer ken, in eene der pullen. Het mag een wonder genoemd worden, dat men het trekdier levend uit zijn |benarden toe stand redden kan. Lede. Aanranding. De genaam de Pelagic Van N.., wonende te Lede, wilde Dinsdag namiddag huiswaarts kee- ren, toen zij door een kerel werd aange rand, die haar poogde te mishandelen óp de schandigstc wijze. Op haar hulpgeroep snelde een landbouwer ter hulp, waarop de aanvaller de vlucht had genomen. Hij is echter gekend en ceno klacht is tegen hem ingediend. 1 Laeken. - Donderdag morgend werd de policie der Masuistraat verwittigd dat men op de Werkhuizcnkaai, in eene vuil niskar, menschelijke overblijfsels ontdekt kommissaris begaf er zicli iu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2