Schoonheid SERULINEi TANDPIJNEN BANÜU' Dli LA DENDIE ZWAVELZUUR AMMONIAK DE DENDERBODE HOFSTEDE DENTOGÈBE VacaniieDedevaan naar Jeruzalem Wij Verzekeren WOONHUIS ZAAILANDEN EN MEERSCH ET EEMAN, UNDB0UW-B1JV0EGSEL. LANDEN en MEERSCH •öi o®ö*ew II PUTTMdDOSSilS l....,^^-r.l.J.rff_u BOiFUraOHDEH <^saceoeeooeoi3o>eo3ees3eeseoe8e LANDBOUWERS t allerhaast heen en stelde een onderzoek in. Aan voornoemde kaai ligt eene schuit gemeerd, waarop de vuilnis der gemeen ten Laeken en St-Joosl-ten-Noode geladen wordt. De vuilnis wordt uitgestort op de kaai. po vodden en heenderen, alsook het blik, worden uilgeraapt. liet overige wordt naar de verbrandingsfabriek van Thisselt gevoerd. Woensdag vonden do uitrapers twee armen en twee boenen tusschen de vuil nis. Zij gaven er echter geen acht op en smeten ze met de andere beenderen. Don derdag morgend nochtans verwittigde een hunner een policieagent, die onmid- delijk zijn overste liep medeelcn wat hij vernomen had. Het was de kar n. 10 van St-Joost-ton-Noode. die de vuilnis weghaalt in de Liedekerke- Verbiest Pacht en andere straten, die de mensche- lijke overblijfsels had medegebracht. liet parket werd onmiddelijk verwit tigd en kwam rond li 1/2 ter plaats. Daar de gebcenlen zich in vergevorderden staat van ontbinding bevonden, konden tie doktoois bij eerste onderzoek geen uitspraak doen. Zij veronderstelden dat de ledematen moesten toebehoord hebben aan een kind van rond de vijftien jaar. Men bemerkte dat de boenen niet over- gezaagd waren, maar gescheiden aan de gewrichten. Do akelige overblijfsels wer den naar het laboratorium van wettelijke geneeskunde in het justiciepaleis ge bracht. 's Namiddags ondervroeg de onderzoeksrechter den voerman der kar n. 10. Deze legde volledige bekentenissen af Een opvuller der de Liedekerke- straat te St-Joost-tcn-Noode, had hem de vier gebeenten overhandigd meteen frank drinkgeld. De zoogezegde «menschelijke- overblijfsels waren niet anders dan de poolen van oenen beer, welke de natuur kundige opgevuld had voor den Dieren tuin van Antwerpen. Dus veel lawijd voor een niemendalle Groote rondreis in de Middellandsche Zee. Vertrek 19 Augustiterugkomst 30 September. Vraagt het volledig programma aan E. P. Legrand, bestuur der, Halfstraat, 14, Leuven. Ninove. Bloedig gevecht. In een der kompartimenten van den buurl- tram Brussel-Ninove, had rond 8 ure 's avonds, een bloedig gevecht plaats tus schen twee reizigers, die elkander ecnen hevigen haat toedroegen. In hetzelfde komparliment gezeten zijnde, ontstond tusschen beiden twist, die zoo hoog opliep, dat zij weldra hand gemeen werden. Op zeker oogenblik bracht Van Stricht zijnen tegenstrever Slonns vier dolksle ken in de borst toe. Deze laatste doode- lijk getroffen viel ten gronde. Bij de aankomst te Ninove werd het slachtoffer door het personeel van dei: tram en eenige reizigers naar zijne wo ning gebracht, waar een geneesheer en eon priester werden ontboden. Zijn toe stand is hopeloos. De moordenaar werd aangehouden. Het parket is ter plaats geweest. De brug van Hollebeke geheel ingestort. De volledige instorting dei- nieuwe brug, over het kanaal der Leie en de IJperlee, waarvan vijf weken gele den, do eerste ruimte tusschen de twee pijlers instortte, had Woensdag morgend om 9 1/2 ure, met oen verschrikkelijk gedruisch plaats. Slechts twee werklieden waren ooggel uige van deze onherstelbare en onberekenbare ramp. In Mei laatstleden, ontstonden in eenige dagen lijds, in het brughoofd en den pijler, langs den kant der herberg In de Vaart -, groote barsten, zelf van 50 cen timeters breedte en de ruimte stortte den 10 Juni laatst in, door liet losspringen der ijzeren gebinten. De instorting was het gevolg van het rcgcoachlig weder. Spoedig werden maatrcgen genomen en daar de weergesteltenis verbeterde, werd alles in het werk gesteld om het overige van de brug voor eene instorting te behoeden Ongelukkiglijk is alles vruchteloos ge weest. De aanhoudende regen sedert de laatste veertien dagen en daarbij oen he vige wind, hebben de werken nog meer ondermijnd, wat de volledige instorting der brug voor gevolg had. Het is een verschrikkelijk schouwspel. Geheel de massa is als een kaartenhuis ingestort in de richting naar Komen. Gekromde ijzeren balken en arduinen pijlers, alles ligt dooreen volkomeno genezing in 3 uren van den Allonp ,if 't Schijt der kalvers en veulens door liet A merikuansche Poeder Dra raterk nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, m verscheidene dieren ',e redden en liet kost maar een frank. Tc bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkeneer en Callebaut. Nutteloos bet linnen te verslijten niet bet in stukken te wrijven, of scheikundige mengsels te gebruiken. De Sunligbt doet bet vverb £ebeel alléén. Het is niet noodig meer den wascb te k©- benbij zal beter gerei nigd zijn en bet linnen zal veel langer duren. Sunlight LLP Werkdadighcid Hel sluk 0.75 Crème Tube 0.75 Poeder ktterninsl tipt voot elke j _\De doos 2.50 De 1/2 doos 1.50 [TE KOOP Ifl ALLE GOEDE HUIZEn Een schrikkelijke nacht. Zekere Charles Cafïery, mijnwerker, wonend te Ackwort (Engeland), dio door eenen trein was verrast geworden, bezweek aan de bekomen verwondingen, na eenen sclirik- kelijken nacht te hebben doorgebracht. Dc man kwam van zijn werk, en nam de yzeronbaan om don afstand te verkor ten. Onderwege werd hij door eene loko- inoticf verrast, viel tusschen de riggels en werd verscheidene ribben gebroken, benevens wonden die hij bekwam aan het hoofd. Hij verloor nogthans hel bewustzijn niet, doch was onbekwaam zich te bewe gen, om zich uit zijnen ijselijken toestand te bevrijden. Des anderdaags morgends vond men den ongelukkige, die naar hot hospitaal werd overgebracht. Aldaar verhaalde hij vooraleer te ster ven dal in dien sclirikkelijken nacht veer tig treinen over hem waren heen gereden, zoodat hij er zich alle oogenblikken aan verwachtte medegesleept en vermorzeld te worden Eene Fransche stoomboot ge strand. De Fransche stoomboot Ville de Dijon toebohoorende aan eene reedersmaatschappij te Nantes, is te Popudo, op de kusten van Chili gestrand en vergaan met man en muis. Twee en twintig matrozen bevonden zich aan boord 19 manschappen ver dronken. Het schip meette 2700 ton en was geladen met kolen. Kapitein Meuuicr, die bet bevel over het schip voerde, is ook onder de slachtoffers, TE AALST te verkrijgen ter Apotheken Do Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. Do Paope-Singolyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- straat, O. Jou ret Kerkstraat, L. Fran- yois Mercerie, Lange Zoutstraat, 21. Blankenberge. Hevige storm.— Woensdag morgend heerschte een lievige storm op onze kust. De meeste sloepen die in zee waren, hebben eene schuil plaats moeten zoeken waar zij konden. Eenige Hebben hier de haven kunnen be reiken, andere zijn in Zcebrugge of in Oostende binnen geloopen. Sommige met averij. De cirk Do Jonghe die de op markt stond had fel te lijden door den storm. Zeilen gingen aan 't scheuren en men was ver plicht alles alles op te breken. Lessen Poodelijk ongeluk. In de Porfiergroeven van Lessen had Dins dag een schrikkelijk ongeluk plaats.Paul Friant, 48 jaar oud, wonende te Ovor- boelaro, gehuwd en vader van familie, was bezig de wagon te laden, toen bij door een misstap ten gronde viel en door een overgroote steenklomp aan de borst getroffen werd. Do ongelukkige die de borstkas was ingedrukt werd stervend naar bet gasthuis gebracht, waar bij bij zijne aankomst bezweek. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 9)9« Vrouwelijk 14) Huwelijken J. Giets, land. met M. Van de Velde, landb. F. Van Geit, leurder met M. Franck, zb- C.Van de Velde, tw. met E.Van den Borrc, zb. T.Van lscghcm,steenk.met C.D'Haese, br. L. Cardon, lustreerder, met J. Van Gysegcm, tw. T. Van Gysegliem, hoven- met M. Bosman, kleerm. J. Gysbreclit, vuurst. met C. Janssens, br.C. De Bruyne, handel, met E. Verleysen, winkel. J. Kieckens, schrijnw. met M. Van der Stock, kantw. Overlydens E. De Backer, vr. Van Cauter, zb. 63 j. Hovenierstr. C. Beirens, m. Heiremans, kleerm. 26 j. Molenstr. F. Verbanck, m Popicul, spoorwegbed. 53 j. Bergemeersche- str. A. De Schrijver, br. 18 j. Keizersstr. J. Schutyzer, m. Van Gussem, zb. 60 j. Withuisstr. 3 kinderen onder de 7 jaren. OPENBARE VERKOOP1NG van LAND en MEERSCH te Erpe. De Notaris MEERT, te Erpe, zal met ge win van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Erpe. Koop I Woonhuis en erve, wezende dc Her berg «De halve Maan - aan den steenweg van Erpe naar Lede gekadastreerd wijk A nummer 524, 525 en 531a met eene grootte van 21 aren 80 centiaren en volgens meting 23 aren 07 centiaren. Verdeeld in twee deelen. I. Het Woonhuis met Hof, groot 12 aren 67 centiaren. II. 10 aren 40 centiaren Bouwgrond Bewoond door den heer Victor Dc Windt. Koop II. 15 aren 10 centiaren Meersch, Hoonegcmmeerschen. sectie B nummer 795. Boomprijs 490 franks. Gebruik door de eigenaars dc hecrcn Claus. Koop III 46 aren 40 centiaren, volgens meting 48 aren 65 centiaren land ter wijk «Den Berg-, gekadastreerd sectie B nummer 297c. Verdeeld in twee gelijke deelen. Gebruikt door den medeeigenaar den heer Gustaaf Claus ZITDAGEN Instel, Maandag 4 Oogst JQ Verblijf, 18 - telkens om 3 ure van den namiddag, ter her berg - In de Halve Maan -, te Erpe Kleine steenweg, gehouden door den heer Victor De Windt. Bij stergcval. OPENBARE VERKOOPING van te Erondegem en Ottergem De Notaris MEERT, te Erpe. zal na mens wien liet behoort, zonder gewin van palmslag en gelagen.in het openbaar ver koopen Gemeento Erondegem. Koop een. Een perceel land, gelegen op den Kleinen Meulenkauter, gekadas treerd sectie B, deel van nummer 666 met •ene grootte van 18 aren. Koop tw ee. Een perceel hooiland on land op den grooten meerseh gekadastreerd sectie A nummers 50 en 52 mut eene grootte van 28 aren 20 centiaren. Koop drij. Een perceel zaailand op n kleinen Meulenkauter, gokadastreei d sectie B, nummer 668a, met eene gmottè van 21 aren 60 centiaren Gemeente Ottergem. Koop vier. Een perceel land, geleden op den Meulenkauter, gekadastreerd eenige sectie, nummer 837, met eene grootte van 12 aren 40 centiaron. ZITDAGEN Instel Donderdag 24 Juli Verblijf Donderd ig 7 Oogst Telkens om 3 ure namiddag ter herberg n den lieer Jean De Wint, tc Erondegem, Kapelhof. 23 aren 20 centiaren, palende tenoosteaan Juffrouw Weduwe De Saedelecr, ten zuide aan den weg, ten weste aan den heer Frans Coppens en ten noorde aan den heer Frans De Winne. Derde koop. Een perceel land en boom gaard, gelegen aan de Bosch straat, gekadas treerd wijk B, nummer 492D, met eene grootte van 50 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide aan Juffr. Evelina De Backer, ten weste aan Juffrouw Weduwe De Saedeleer en ten noorde aan den heer Joseph Camu. Voorschrevene goederen zijn bewoond en gebruikt door Juffrouw Weduwe Jean Cop- pcns-Van Hauwermeiren. EENIGE ZITDAG Maandag 18 Augusti 1913. Ten 2 uren namiddag ter herberg genaamd De Vlasbloem bij den heer Gustaaf Ver- geylen te Lede, Blikstraat. Te Imi'cu terstond. Een MAGAZIJN gestaan en gelegen te Aalst, Hoogevcsten, voorheen de mouterij van de heeren Burny Blanckaert, laatst ge bruikt geweest door den heer Xavier Van Mol, koopman in Kruidenierswaren Zich te wen den bij M. AciilLLE EEMAN, Aalst. ©•©•©•©•Q Ingénieur Chimiste, 9 1913 Zaaiingen en oogsten in Augusti. De Koolzaad, gezaaid in Augustus, kan voor den Winter op den akker worden overplant, maar men kan koolzaad ook rechtstreeks ter plaats zaaien, uit de hand of rijen, in het eerste gebruikt men 12 tot 18 kg. zaad per hectare, in het tweede geval slechts 8 tot 12 kg. Daar deze teelt zeer gevoelig is aan het slechte winter weer, vorkiezon vele landbouwers, daar aan geenen stalmest te besteden, om al leen in de Lente, als ze zien dat er geen gevaar van mislukken meer bestaat, su perfosfaat en nitraat te gebruiken. 't Is ook in Augustus dat men de tus schen vruchten, rapen en spurie zaait,men heelt zoo spoedig mogelijk na den oogst ontsloppeld, superfosfaat aangewend, zoo dit noodig is en nitraat altijd. Wij zijn nu in het volle tijdstip dor oogsten tarwe, spelt, rogge, garst en haver. Zie vervolg in hel bijvoegsel. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 26 Juli 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 h 7,50 Boter per 3 kilo 7,19 8,09 Roomboter per kilo 2,90 0,00 Eiers de 25 2,50 h 2,75 Ajuin de 100 kilo 2,50 a 0,00 Viggenen het koppel 80,00 A 90,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdah wer den 207 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1660 kgr. wonderbaar •ctenpoedcr de doos blaasbalg. OPENBARE VERKOOPING van TE M ET R E. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal op nagemelden zitdag in het openbaar verkoopen Gemeente Meire. Eerste Koop Een perceel land gelegen op den Mcirbosch, gekadastreerd wijk A, ner 96a, met eene grootte van 18 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den heer De Nys, ten zuide aan den heer Lievens, ten weste aan de Bosclistraat en ten noorde aan den weg van Eipe naar Bambrugge. Gebruiker den heer Bernardus Wynant. Tweede Koop Een perceel land gelegen op het Nesteveld, gekadastreerd wijk A, num mer 168, met eene grootte van 9 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de baan, ten zuide aan de erven Van den Dorpe, ten weste aan dezelfde en juffrouw Lievens en ter noorde aan Mijnheer Baron de Béthune. Gebruiker voornoemden lieer B. Wynant Derde Koop Een perceel meersch met de er aanslaande boomen gelegen op Oost dorp, gekadastreerd wijk C, nummer 551, met eene grootte van 22 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan den heer Van Licrde en andere, ten zuide aan de Oostdorpstraat, ten weste aan den heer Michiels en ten noor de aan den heer Van Impc cn andere. Gebruiker den lieer Felix Vyverman. Vierde Koop Een perceel land gelegen op den Bavokauter, gekadasteerd wijk A, nummer 594, met eene grootte van 14 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan dc erven Van den Brutlc, ten zuide aan het Borsbeek- wegelken, ten weste aan den heer Lievens cn andere en ten noorde aan liet Armburcel van Meire. Gebruiker den heer Jan-Baptist Raes. EENIGE ZITDAG Zaterdag 2 Augusti 1913 0111 2 uren namiddag ter herberg van Dame Weduwe Xaveer.Van Cauter, te Meire, Dorp V E N D I T I E Bovengenoemde Notarissen TIBBAUT en MOYERSOEN zullen op Dijnsdag 26 Augusti 1913, te beginnen om 1 uur namiddag ter behuisde hofstede onder den eersten koop te Lede, Vrijdagmarktstraat, overgaan tot de openbare verkooping van alle de aldaar te bevinden roerende goederen en voorwerpen bestaande voornamelijk in twee stoven, naaimachien, waschmachien, stoelen, kas, ijzeren doos, tafels, bank, zilveren horlogie, horlogie, grooten bascule, anderen bascule,kortewagen, toog, ladders, dubbele ladder, koffers, ver ders eene groote hoeveelheid landbouwalem, keukengericven, lierberggerieven, schelfhout, gezaagd hout, brandhouten kiekens. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van een PERCEEL LAND en eene beh uisde H O FSTED F TE MEIRE. Dc Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal ingevolge vonnis verleend door de Burgerlijke Rechtbank van Eersten Aanslag, zetelende te Dendermonde in date 27 Juni 1913, met de pleegvormen der Wet van 12 Juni 1816, ter iusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het openbaar verkoo pen Een perceel Land gelegen te Meire, op het IJsgat, gekadastreerd wijk C, nummer 137, met eene groote van 11 aren 80 centiaren, palende ten ooste met halfweg aan de heeren Gustaaf De Muyter en Désiré Maesschalck, ten zuide aan den heer August Daeseleire, ten weste aan de baan en ten noorde aan Juffrou wen Clementina De Smet. Gebruikster de medeeigenares juffrouw We Van den Eeckhout-Lievens. En zonder tusschenkoinst van Mijnheer de Vrederechter Eene nieuwgebouwde Hofstede met Boom gaard gestaan en gelegen te Meire, gehucht Oostdorp, en gekadastreerd wijk C, nummer 167c en 167D met eene grootte van 3 aren 50 centiaren, palende ten ooste met de half weg aan den heer Désiré Maesschalck, ten zuide aan den heer Amand Burms, ten weste aan denzelfden en ten noorde aan den heer Arthur De Troyer en zuster. Bewoond door de eigenares Juffrouw Wc Van den Eeckhout-Lievens. EENIGE ZITDAG Zaterdag 23 Augusti 1913, ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst in het Stadhuis. Analyses et dosages Ma- tières fertilisantes Eaux Minerais Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. i\lcn vi'lüol WEVEKS.nl,ct 1"L1I fabriek Mertens. P UI) I ici 1 ei Iwy vragen er n- stige personen om advertentiën op te zoeken. 100 franken te verdienen in 8 dagt n tijds. Schrijven Publicity te Ju pille (Luik). Worden gevraagd in de Werkhuizen DINCQ-GILBERT te Cuesines een buizenmaker kunnende w< r- ken met ijzer en koper, ook kotelmakc rs welke plaat van middelbare dikte kunnen bewerken. Men vraagt voor 0CMf- d een ernstig reizi ger. Zeer gemakkelijk werk, groote win sten. Schrijven Publicité te Jupillo, Luik. Tc huren sch°™ «"^uis met met Hof. Zich te bevra gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstra.it, T/S. V0LK0MENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut cu voor altijd door de Dentogéne. Met de Dentogène, geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzwelling meer. geen pijn meer bij het eten. Laat u net bedril krachtelooze, namakingen, de Dentogjène. is aangeraden en geprezen d wier familieleden bet geneesmiddel gebruikenEiaeht dus de echte de ilesch tr. 1.S5 In alle Apotheken AALST, Dc Valckeneer, Esplanade: NINOVE. IV Ruyver; SOTTE- GEM. Yanderscheoren, 01 franco binst de 24 uren tegen fr. 1,30 iu postzegels te sturen aan een der hierboven gemolde Apothekers. ►©©©•©©©•©©©•©©©•©©©«sGGGBQG©# Stoom Boek- en Steendrukkerij (S TER DRUKKERIJ o VAN n UIT DER HAND TE KOOP Schoone en welgelegene TE AALST, nabij den Gentschen Steenweg. Zich te wenden ten kantoore van den Notaris TIBBAUT, te Aalst. gelast men zich met allo slach van BOEIv- cn STEENDRUKWERKEN, zooals Boekwerken, Aiïichen Omzendbrieven. Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven! noodbrieven en Veldekens, Adres- en Visietkaarton, Registers! Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat den Boek- eii Sleendrukkersstiel betreft. Groole en schoone keus van Doodbeeldehens Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekcns. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. G G Studie van de Notaris TIBBAUT, te Aalst. Uil ter hand te koop Ben welgelegen woonhuis, zeer dienstig voor winkel of koffiehuis te Aalst, aan de Groote Markt. Zich te bevragen ten boven gemelde kantoore DOOR sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde Boomgaard en Land te LEDE. De Notarissen TIBBAUT te Aalst en MOYERSOEN te Lede, zullen op nagemclden zitdag in het openbaar verkoopen Gemeente Lede. Eerste koop. Eene behuisde hofstede met schuur, stalling en boomgaard, gestaan en gelegen aan de Vrijdagmarkt, gekadas treerd wijk A, n. 598, 599, 600 en ex-num- mers 604a en 604b, met eene grootte van 15 aren 79 centiaren, palende ten ooste aan den heer Louis Beelaert, ten zuide aan de Vrijdagmarktstraat, ten weste aan den heer Jean Bayens en ten noorde aan den weg. Tweede koopEen perceel land gelegen aan den Vriidagmarktweg, gekadastreerd wijk A, nummer 583, met eene grootte van Uit ter hand te koop Schoone en goede HOPPE PERSEN met toebehoorten. Zich te bevragen ten kantore van den Notaris Tibbaut te Aalst. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst zal, open baarlijk verkoopen Een HUIS te Aalst, Molendriesch, getec- kend n.'ll), gebruikt door Ferdinand De Smet. EENIGE ZITDAG Zaterdag 2 Augusti 1913, om 3 uren namiddag ter Zittingzaal van den heer Vrederechter, te Aalst Groote Markt. Men vraaffl een magazijnier kun- nende lezen en schrij ven zich te bevragen, bureel van dees blad. Naamlooze Vennootschap. - Agentschap der Société Générale de Belgique SUCCURSAaL VAN AALST 20. NIEUWSTRAAT. Telefoon 113. Depóts van geld aan 3 en 4 Disconto en invordoring van wissels Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten - Beursorders - Uitbetaling van koepons - Inbewaar. neming vau waarden. VEKHURIXGSTAIUEF DER BHANDKOFFERS Oude Firma, de belangrijkste in zijne specialiteit, hebbende klanten in gansch liet land, zoekt vertegenwoordigers bij voorkeur beschikkende over eene vi- trien voor uitstalling. Zou betamen voor modist, kleer maakster, cllcgoed- hoeden- of schoen winkel. Schrijven T. P. V. 77, bureel Office de Publicité, Brussel. 3-6-7 Belangrijke vraagt werkzame agenten van don builen om landbouwers te bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agcnce Havas, Brussel. Steekl wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eenen mensch aan den anderen en is gevaarlijk er. zelfs doodehjk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, do eenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Niroop Depratere. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs *2 I ka^kia in allo Apot heken, nainonlijk le Aalst, hij Valkknrhi on Callebaut. BRANDKOFFERS Afmotis genblnnonwaarts Prijs dor Verhuring; hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Pei' JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.— 15.— B 0.20 0.30 0-55 3. - 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12.— 20.— 35 D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.- 30.- 50 E 0.53 0.62 0.55 9.— 22. 35.- 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). "II Maïs Inkarnaatklaver Spurrie Mostaard - Saradelle - Nagras Aller- 1 hande voedermengsels - Rapen - Kool- rapen Wortelen, 2 BEPROEFT HET j® Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest H Gij zult verwonderd zijn over den uitslag. i B :a 01 Geef) ook. einde Juli, AMMONIAKSUPERFOSFAAT aan uwe W vruchlboomen. Zoo Iu|, „ij voor ,«komend j„„ Hjk 11 W bereiden. ;"i 5 Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de mesthandelaars en in al de Landbouwsyndikaten. jjj KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE S (Naamloos Vennootschap) H 8. Berckmansslraat, BRUSSEL

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5