ZOXDAG 10 AUGUSTI 1913. 3 centiemen liet nummer 66sl Jaar 4395. GODSDIENST HUISGEZIN, EIGENDOM, VADEIILAND, TAAL VRIJHEID IJZEREN WEG. - Vertrekuren uit Aalst naar BUURTTRAM. Vertrekuren uit de volgende Slaliën naar Aalst - DRIE ZAKEN. Week-Kalender. TOEKOMENDE WEEK DE SCHOOLSTRIJD IN HENEGOUWEN. HET ENGEL DES HEEREN. Politiek overzicht. Hel Vlaamsen incideni in ne Hamers Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere weck onder dagteckening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen De inschrij ving eindigt met 31 December De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31, Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDER BODE Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 13 A 4 regels Reklamen fr. 1,00: Von nissen op 3e bladzijde 50 centie men. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften orden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden iendelijk verzocht hunne in- ...ndingen tedoen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit eemde landen zich tc wenden n bureele van dit blad. t.t. Q.I.. DenderleeuwBrussel (Noord) 3»53 4.H 5.0/ 5.26 5,39 6,126,46 *7.31 7,44* 8,54* *9,269,26! 10,01*10,1311,50 *12,48 14.05 14,33 15,30*15,57 16,24 "^o ï/,37 *18,36 18,55 *i9-°8 *19,32 *19,37 *19,44 21,08 *22.20 *22,45 *22,54 >-0,53. Denderleeuw, Ninove, Gceraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen 5,3J 7,44 ",5o M,33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4,17 7,40 '8,59 xi,54 14,jo *17,42 *gaat tot Sottegem. Moorsel, Opwyck. Londerseel, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 11,55 14>4h ï8,oo *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,ox 6,13.7,37 8,27 10,50 14,42 15,20 17,44 r943 2i,io Gent (Zuid) °»55 6,40 7,44 '-8,15 8,38 10,24 12,06 12,17 14,34 ri5,t6 16,26 ri7,04 17,39 ri7,4o 18,09 18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 21,08 22,18 *22,57 ro,39. Lede Wetteren r°,55 6,40 8,38 1-10,24 12,06 ri2,i7 14,34 *'6,26 18,03 ri8,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghe r6,o8 r7,22 9,59 10,24 12.55 13,02 15,15 17,05 18,31 18,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,22 9,59 10,24 I2>55 13,02 15,15 17,05 18,51 18,38 18,44 21,08 Aalst (Koophandelstr.) naar Oordegein 7,32 8,'55 11,55 15,20 19,12 Aalst (Zoebergbr n. AfHigem, Assche 8,25 11,55 14,24 16,45 20,14 Brussel Denderleeuw 4,41 r5,40 5,58 6,34 6,44 7,07 7.40* 7,47 7.53* r8,25 *9.279,32*10,10 10,41 11,40 li.44 12,09 *I2,^ I2'3T 13,24* 4,35 *14,42 *15,57 *16,07 16.25 16.28 16,32 *17,06 *17,13 17.56 *18.08 18.14 I9,52 *20.40 20.57 r22.2i 23.55 Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 ir.41 13.47 17-23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burs9 Lrpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,361 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzek;, Opwyck, Moorsel. met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Iiecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 1-5,42 1-5.50 17.11 18.22 18.43 *9-28 10.55 *12.x8 *13,32 13.40 '15.00 Terv. 1-15.47 116.24 17-33 18.59 20.10 121.50 21.53 0,25 WetterenLede. 4.59 6.18 7.27 "19.44 11.22 14.07 1S.01 119.15 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5-5° 6.53 18.28 10.53 14.53 14.53 17-20 20.04 Heyst Brugge. 5.33 16.07 *6-30 *9-47 10.34 I3-56 *17-14 19-47 CLIQI K Sl'LAI. Ooi (legem - Aalst 5,15 8,14 11,11 14,20 IS,25 Assche (Slaalsstalie) Aalsl 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 Afllig m - Aalst 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Juli tot den 30 Sept. Terugkeer van Keizer Wilhelm, i Men seint uit Berlijn Keizer Wilhelm is aan boord van de Hohen- ,zollcrn uit Bergen te Sassnitz teruggekeerd. Hij begaf zich Woensdag naar naar Swincmun- de, waar hij tot den 10 dezer schietoefeningen der kustbatterijen zal bijwonen. Zonderling gerucht. 1 Men verzekert in het konsulaat van Portugal te Sevilla (maar wij deelen het onder alle voor behoud mede) dat de president der republiek van Portugal sedert drie dagen zou overleden zijn. De Portugeesche regeering zou de gebeurte nis geheim houden. Inlichtingen, uit het paleis van Belem ont vangen, melden dat de tijdingen uil Seviila totaal allen grond missen en dat de president der republiek, verre van overleden te zijn, inte gendeel voortdurend aan de beterhand bleef. Holland Het socialistisch Kongres. Het bureel van de socialistische partij, te Am sterdam, heeft zitting gehouden en besloten op 9 er. 10 Augusti een buitengewoon Partijcon gres bijeen te roepen, ten einde een besluit te nemen over de gebeurlijke deelneming van de socialisten aan de samenstelling van een nieuw ministerie. Het oproer in China overwonnen. Uit Peking wordt officieel geseind Generaal Longcliikwang heeft de zegepraal behaald op de oproerlingen en is te Kanton binnengetreden oppergeneraal der oproelingen Tsjentsjoenmin, en Psjcn Tsoeën Ibsoeën, voorzitter der oproe rige r'cgccring. zijn naar Hong-Kong gevlucht. De bewoners van Kanton hebben de trouwe groepen geestdriftig ontvangen. De laatste ope ratiebasis der oproerlingen is vernietigd. De laatste oproerige troepen in Kiangsi zijn bijeen in de hoofdstad Nantsjong Maar de trou we troepen omsingelen de hoofdstad en de op roerlingen kunnen niet vluchten. De inneming der stad is op handen. Dan zal de macht des oproers vernietigd zijn. Het oproer is dus over wonnen. President Yerrangchikal zegepraalt. (Vervolg) Zondag 11. sclircef de heer L Itoevcns over Boekhouden. In het 3° van zijn artikel spreekt hij over Geldkwestie. Voldoende geldmiddelen vinden is dik wijls een moeielijk waagstuk voorde kleine burgerij. Meteen paar honderd franks een huis bouwen voor eigen ge bruik is een kinderspelom een handel Ie beginnen moet men zelf het gansche kapitaal bezitten. De eerste vereiscble voor een nering doende is dus het geld waarover hij be schikt, op de beste wijze te benutten goede boekhouding, gelijk hierboven ge zegd, is daarbij van groot belang. Dan komt het netelige vraagstuk der slechte betalers en dercomptante betaling. Hierover zijn reeds riemen papier volge schreven Ik wil er enkel dit aan toevoe gen, dat menige kleine burger ten onder is gebracht door slechte betalers hij was arm en zijn boek rijk. Laatst las ik eeno studie overdegroote magazijnen, dal de contante betaling, die men daar toepaste, op zich zelf alleen voldoende was om aan de aandeelhouders 2 lot 3 percent uit te betalen; de groote magazijnen immers storten dagelijks hunne geldon op de bank, waar zij aanstonds interest op brengen. Wat moeten nu de neringdoenden doen om de contante ot geregelde betaling te bevorderen Er zijn twee soorten van kwade beta lers zij die niet kunnen betalen zij die niet willen betalen. Jegens de eerste soort heeft ieder bur ger maar zijn maatregel te nemen geenc leveringen dan tegen contante betaling. De naïviteit, do dwaasheid van sommige kleinhandelaars in dit punt is waarlijk ongelooflijk zij weigeren nooil krediet, zij doen maar leveringen zonder gegronde hoop op betaling; de einduitslag is steeds veel meer verlies dan winst. De tweede soort kwade betalers zijn lieden die heel gemakkelijk kunnen be talen, maar hunne leveranciers vergeten ter wille van (hm interest dien hu:i geld opbrengt. De houding jegens die lieden is moeilij ker om aan te duiden bet zijn immers in zich goede klanten. Mijns inziens moet de neringdoende zich nooit schamen op betaling met den noodigen takt aan te dringen Zeker zelden zal bij daardoor een klant verliezen, als bij maar goed of goede waren levert. Samenwerking ware bier weder de volledige oplossing, maar daar ziin wij nog heel verre af liet bondsleven der burgerij is nog te weinig ontwikkeld. De wel kan bier ook veel goeds ver richten. Zoo met het onlangs door de Ka mer gestemde wetsontwerp zijn de nala tige betalers in sommige gevallen interest en zelfs schadevergoeding verschuldigd. Maar men overschatte den invloed dei- wet niet jegens ben die niet kunnen be talen, zegt het spreekwoord, verliest de koning zijn recht. Wat ben betreft die kunnen betalen, nu durft men nog geene betaling vragen, wat zou men dan dur ven eisclion Ten slotte moet overal on altijd er op gedacht worden dat iedereen verplicht is zijne schulden tijdig tc betalen; dat zulks een maatschappelijke, een godsdienstige plicht is dal. liet verzuimen van dien plicht dikwijls droeve gevolgen heeft en men soms op straf van zonde kan ver- pl ebt zim dien te volbrengen. Nu blijft nog oen punt te onderzoeken. Hoe den ambachtsman of kleinhandelaar het noodige krediet of geld te verschaf fen Veel is daarover geschrevenen ook wel voel voor gedaan. Er zijn verschillende kredietinstellingen voorden middenstand wier nut en diensten ik niet loochen, ihaar toch zijn zij noodzakelijk ontoe gangbaar voor de overgroote meerder heid der kleine burgers. Daar zouden zoo instellingen moeten zijn in den aard der RalTeissenkassen van den boerenbond, of in den aard der maat schappijen van werkmanswoningen. Een wetsontwerp is ingediend dat zou toela ten zijn handel te verpanden dit wil zeggen te beleenen Ik geloof dat in dien zin moet gestudeerd worden, ofschoon dit ontwerp vele bezwaren en rechtskun dige moei lijk lieden medebrengt. Er moesten dus inrichtingen bestaan, die aan kleinen interest 4a5 percent I». v. aan de neringdoenden leeinngen zouden kunnen doen, als zij bewijzen van vlijt en solvabiliteit kunnen voorleggen. Die in stellingen zouden noodzakelijk een aan- j houdend en degelijk toezicht over den handel hunner schuldenaars moeten uil- oefenen. Dit toezicht uitoefenen zonder degelijk boekhouden vanwege de midden standers is onmogelijk, en zulks bewijst nog eens het noodzakelijke van.regelma tige boekhouding. Ziedaar een kort overzicht van drie punten van groot belang: vakkenis boek houden en krediet. Ik bon overtuigd, dat er innerlijk niets is dat den wederopbloei der burgerij kan beletten, wil deze met moderne wapens strijden. Krachtige sa menwerking zal de machtige' hefboom zijn dor heropkomst van den midden stand. L. Roevens. Zondag eerstkomende, oen klein ant woord aan den heer Roevcns, over zijn zoo belangrijk en wel opgevat artikel. Juva. Aalst, den 9 Augusti 1913. AUGUSTI. Van den 1 lot den 31 korten de dagen 1 u. 59m Volle maan den l(i, 0111 8 n. 37 's avonds. E. van d. Z Jesus geneest tien melaalschen. Lux. x. 10 Zondag II. Laurentius. martelaar. 11 Maandag H. Tilmrtius, mart. H. Suzanna. m. en mart II. Gaugericus, hiss. 12 Dinsdag H Clara, maagd. H. Farciirin», abt en martelaar. 13 Woensdag IIJoannes Berclnnans van Diest, hel. HH Hippolytus en Cassianus, mart. H. Uadegondis, koningin. 14 Donderdag Vastendag. II. Eusebius, pr. en m. II. Werenfried. pr. H. Athanasia. wed. 15 Vrijdag O. L. V. HEMELVAART, H. Arnol- dus. hiss. II. Napoleon mart. 10 Zaterdag H. Rochns, hel. H. Hyacinlhus, hel. Uurtabel der Zondagmissen In Aalst. St- Martinuskerk 5, 6, 78, 9, 11 ure. Lof 4 u. Sl-Jozefskerk5 1/2. 7, 8 1/2,9 112, llu.Lol'4 u, O. L. Vrouwkerk, Mijlbeek 5, O 11, 7 1/2, 9 u Kerk- der EE. PI'. Jesuïten 4 1/2, 5 1/2, 6 1/2. 7 12 ure. Lof 5 ure. Kerk der EE. PP. Capucienen 5, 6, 7 1/2, 9 u. Lol' om 5 1(2 ure. ••••••••••••••••••••••••••I*** zullen wij een prachtig Hugo Verriest-nurnmer uitgeven, gansch gewijd aan tien grooten West-Vlaming, die op 17 Oogst aanst. gevierd wordt door al wie in Zuid en Noord meedoet aan den VlaamschenKul- tuurslrijd. IV Hoe goddelooze onderwijzers er... den Godsdienst onder wijzen. Wij hebben in cou vorig artikel gezien wat al moeilijkheden dc geusgezinde ge meentebesturen aan onze geestelijkheid weten te berokkenen, als liet geval zich voordoet dat de antiklorikaleonder wijzer het geven van den Godsdiensllecrgang weigert, en dal er dan een afgevaardigde in zijne plaats moet aangesteld worden Wij hebben insgelijks kunnen nagaan in welke Treurige voorwaarden de catechismus aldus wordt onderwezen. Dal is nog niet alles. Onze tegenstrevers hebben nog een auder wapen om ons in ons godsdienstig leien te bekampen, en dit wapen is wel het gevaarlijkste van al. Zoo gebeurt het dat op vele plaatsen, altijd volgens een gegeven ordewoord, de goddelooze onderwijzers het op zich nemen zelf de catechismus lessen te geven, juist liet tegenovergestelde van hetgeen wc hoogcr zagen. Wat is het doel, dat zij daarmede najagen Zij willen op die wijze de geestelijken heelemaal builen hunne school houden, en vrij van alle inspectie, hel versland en het hart hunner leerlingen, volgens hunne opvattingen vormen. De in vloed van den priester wordt dus totaal vernietigd. Hel geschiedde 0 a. tc Dam- premy. Na de stemming dor ongeluks wet van 1895, beloofden de onderwijzers en onderwijzeressen, ten gctalle van 23, liet geven 'van den godsdienstleergang voort te zetten, mils de voorwaarde dal de Geestelijkheid nooit meer een voel in (le ofjicieele gestichten zetten zou. Do pastoor zag zich gedwongen er 111 toe te stemmen. Wanneer zijn opvolger aan dien 1. Een glanzende zomeravond ging over de Zuitduitsche universiteitstad W. ten onder ln stroomen golfde het purperen licht der dalende zon over de van oudsher eerbiedige stad, wcerschitterde in de vensters, en over groot torens en daken met een stralend gou den gloed. ln den heerlijken tuin van een oud heeren huis zat een aanzienlijke dame met hare twee kinderen, een knaap van vijf jaren en een meisje van driejaren. Beide kinderen waren beeldschoon. Door het gulden avondrood be straald, geleken zij aan die engelengestalten, die men op de schilderingen van den grooten meester Rafaël bewondert. Vooral de kr.aap had eene bijzondere aantrekking. Zijne oogen straalden van geest en vernuft, en zijn hoog gewelfd voorhoofd getuigde van eene rijk begaafde ziel. Met moederlijke liefde rustte het oog van mevrouw Alpi op hare kinderen terwijl zij bloemen plukten en die aan haar brachten. Hier, moe zeide de knaap en legde haar twee bloemen op den schoot, hier is eene blauwe bloem. «Een lelie en een viooltje,» zoo noemde Vernederenden toestand verandering wilde brengen, dreigde liet onderwijzerskorps in blok den gods- dieustleergang te staken, en eene razende propaganda op touw le zetten ten voor- deele van. de catechismus-vrijstellingen, en... de arme geestelijke moest op zijne beurt toegeven. Men begrijpt allicht wat er van den godsdienstcursus moet worden in de han den van dergelijke meesters De Volgende bekentenis ontsnapt aan de pen van eenen antikle rikalen schepcne, is desaangaande wel sprekend genoeg Wij denken dat de groote meerderheid der besturen van ons oordeel is, namelijk dat het te verkiezen is dat het onderwijs van den godsdienst SLECHT gegeven worde (wij cursiveeren N. D. R.) door vrijzinnige on derwijzers (INSTITUTEURS ÉMANCIPÉS) liever dan door domooren (crétins) aangewezen door de geestelijkheid. Bertrand, schepene Thiméon, 13 Nov.1908. (dd.burgemeester). Dit is een uittreksel van cener. brief gericht tot den Journal de Charleroi Is het niet klaar dat de schaamteloosheid onzer vijanden waarlijk zonder palen is Overigens, de volgende bijzonderheden, werpen volledig licht op de zedelijke waarde dier zoogenaamde godsdienston derwijzers. Te Bracquegnies, to Marche-lez- Ecaussines, le La l.ouvière, te Monti- gny-sur-Sambre zijn die onderwijzers De hoofdmans der socialistenparlij, en drie onder hen zijn getrouwe opstellers van hoogerver- noemden Journal de Charle> oi en Le Clairon een rood orgaan dat geene gelegenheid laat oorbijgaan om schuimbekkend uit te vallen Legen den Godsdienst To Jumet is do hoofdonder wijzer burgerlijk gehuwd, en geeft open bare voordrachten tigen den Godsdienst, en 't is nochlhans dalzelfde heerschap dal gelast is zijne leerlingen op le leiden in de kennis van den catechismus Hetzelfde geval geldt voor Fayt, Marchicnne, Charle roi, ChdtelineauForchies, en twintig andere plaatsen, waar men voor het onderwijs van den Godsdienst meesters j en meesteressen ziet optreden, die heele maal leven builen de Kerk. I11 eene ge meente van het gebied van Charleroi, leeft de hoofdonderwijzer gescheiden van zijne vrouw, en doel door de kinderen zijner klas briefjes dragen aan zijne minnares, of gelast hen ook dikwyls met hot aanbrengen van liberale bladen. Een ander schoolhoofd doet aan veel wijverij en natuurlijk aan socia listische politiek, en houdt eene Schandige boekerij open ten gebruike van zijne leerlingen en hunne ouders. Te Haine-Sainl-Paul, onderwijst een afgevallen monnik, ge trouwd met eene onderwijzeres welke hare Eerste Communie niet heeft gedaan Een waardig koppel Te Courcelles eindelijk, stond gedurendo drie jaren als tusschentijdige onderwijzeres, de ge naamde Emilia Souplyopstelster van het dagblad La Procreation conscien- te en medewerkster van den al te bc- faamden dokter Mascauxmet wien zij des Zondags in do socialistische volks huizen van den omtrek, praktische pro- paganda-voordrachten ging houden over de Wraakroepende practijken van het nóo malthusianisme, dat in Henegouwen vooral zoo ontzettend woe kert, en aan ganscho geslachten den weg tot het leven afsnijdt. Ziedaar eenigo staaltjes. zij de bloemen bij naam. -Dank u, mijn kind, ge hebt mij juist mijne lievelingsbloemen ge zocht. Uwe lievelingsbloemen?» De moeder knikte bevestigend «Waarom zijn dat uwe lievelingsbloemen?» «Omdat zij een beeld zijn van de Moeder Gods. - -Van de Moeder Gods?» Zeker. De lelie is een afbeelding van Maria's reinheid en schoonheid, het viooltje van haar ootmoed.* Mevrouw Alpi was eene vurige veereerster der zaligste Maagd, en nam iedere gelegen heid waar om de godsvrucht tot Maria in de jeugdige harten harer kinderen aan tc kwee ken. Daarom trachtte zij ook nu aan de klei nen, voor zoover hun kinderlijk begrip reikte, de afbeeldingen der Hemelkoningin te ver klaren. Met stralende oogen luisterden zij toe, en als wilde het toeval de vrome vereerster van Maria te hulp komen, daar klonk plotseling het geklepel van het Angelusklokje. Aanstonds onderbrak mevrouw Alpi het gesprek, vouwde de handen en bad den klei nen het Engel des Heeren voor. Als het gebed was geëindigd, trok de moe der de beide kinderen tot zich, en sprak hun En 't zijn dergelijke beoefenaars der vrije zedenleer-, lieden, wier heel leven opgaat in lage driften en in onverzoen- baren haat tegen den Godsdienst, die door de 1cel gelast worden meer dan 47,000 kinderen te onderwijzen in de Christelijke leer welke gansch gesteund moet zijn op gevoelens van toewijding, van zelf opoffering en liefde O spot En wat is zij dan groot, de illusie van dezen die denken dat aan die arme kleinen eene zedelijke en christene opvoeding wordt gegeven (Vervolgt.) Nadere inlichtingen over dit alles zijn te vin den in de reeds dikwerf vernoemde en lel gedocu menteerde studie Les Parages de l Ecole Xautre en Hainaut an den Heer Pierre Ver- haegen, Provinciaal Raadslid. Zij werd uitgegeven in 1910, hij de volgende drukkers Albert De Wit, Koninklijke straal S3, Brussel. Volksboekhan del, Meerstraat IG, Gent. Verkrijgbaar op be stelling ten bureele dezes. De vrede van Bucharest. De nieuwe grensregeling. Bucharest, 6 Aug. De nieuwe Servisch-Bulgaarsche en^Grieksch- Bulgaarsche grens vertrekt van paal 1325 aan de Bulgaarsch-Macedonische grens, daalt neer langsheen de hoogten van Malesj tot aan de bron der Bregalniua.duikt westwaarts in, loopt rond den omtrek der stad Stroemitza; loopt dan oostwaarts, de^heuvelbrug der Malesj volgend tot aan Klatsj. ten noorde van Doiran aldus een soort omgekeerde S vormende, Van Klatsj loopt de grens langs de hoogten van Wrundi en van Busdagh, dan de schcilijn der wateren vad de Karatoe, om dan links over Xhanti, den loop der rivier te bereiken die dan tot aan de Egische zee, dc- grens vormt. Bucharest, 6 Aug. De zitting, in den loop van dewelke het vre desverdrag tot stand kwam, werd eerst ten 5 uren geopend. Van 3 tot 4 uren hadden eerst de Serviërs en Bulgaren, van 4 tot 5 uren de Grieken en Bul garen vergaderd om tot eene overeenkomst te komen. Na heropening der zitting deed M. Majoresch een beroep op de afgevrardigden om een einde tc stellen aan de onderhandelingen. De zitting werd dan weer voor eene uur ge schorst en 't is dan dat eene tusschcnkomst van generaal Goanda, Rumeen, eene gelukkige af leiding bracht. M. Venizelo's had gezegd dal hij besliste or ders uit Athene had en dat hij, niet verder kon gaan dan de monding der Karaloe 't Is dan dat generaal Coanda de wijziging hoogerop, in de buurt van Klatsj vooruitzelte, die de instemming van M.Venizelos vond.waar- op Grieken en Bulgaren het eens werden en M. Majoresu verwittigden. Deze riep dan al de afgevaardigden bijeen en om half 8 kon de voorzitter den gelukkigen afloop der conferentie melden. Men meldt dat buiten de vredespreliminariën, ook eene nieuwe wapenschorsing zal geteekend worden. Niet alleen de stad Stroemii/a. maar ook de havens Lagos en Xhanti blijven aan Bulgaric. Onmiddelijke demobilisatie. Bucharest, 6 Aug. Het is niet zonder eenige verrassing dat de afloop der vredes - onderhandelingen heden avond werd vernomen. Men verwachtte dat de Bulgaarsch-Grieksche overeenkomst eerst morgen zou tot stand ko men. maar naar het schijnt hebben de Bulgaren de nutteloosheid ingezien van nog 24 uren lan ger in een ijdel verzet te volharden. Als ze dan toch op de kwestie v.an Kavala moesten toegeven, was het nog beter bet in eens tc doen, ten einde eene onmiddellijke demobili satie te bekomen Deze maatregel zal morgen vroeg beslist worden. Londen, 7 Aug. Men seint uit Bucharest aan «Times dat Rumenië vooral zal aandringen opdat alle oor logvoerenden oumiddellijk demobiliseeren. Bulgaria en Turkyc. Dc correspondent van den Echo de Paris te Berlijn tcekent hel gerucht op dat Bulgarië onmiddellijk den oorlog zal verklaren aan tur- kye om Adrianopel te heroveren. Uit Berlijn verneemt dc Figaro »dat vijl divisies orders zouden ontvangen hebben om op tc rukken tegen de Turken. over de verhevenheid en den diepen zin van dien hemelschen groet. «Wat is dat schoon moeder, wat is dat schoon-, riep de knaap uit, toen hij met spreken ophield. «Nooit zullen wij dat gebed vergeten.» Jaren zijn vervlogen sedert dit vertrouwe lijk gesprek van mevrouw Alpi niet hare kin deren. De vrome vereerster van Maria was reeds heeggegaan uit dit leven en had zich met haar hemelsche Moeder vereenigd haar echtgenoot, de groothandelaar Alpi was haar spoedig in den dood gevolgd. De twee kinderen waren opgegroeid en de wereld ingegaan. De dochter was in het hu welijk getreden met een arts, dien zij echter na een kortstondigen, gelukkigen echt door een plotselingen dood had verloren.Een aller liefst dochtertje had de doctor zijn ontroost bare vrouw nagelaten, tot herinnering aan hun kortstondige vreugde en tot troost in haar lijden. De jeugdige Alpi had carrière gemaakt en volkomen beantwoord aan de groote verwach tingen, die men van zijn jeugd af op hem had gesteld. Na zijne studiën met glans vol tooid te hebben, was hij tot professer in zijn geboortestad benoemd, en dc faam van zijn geleerdheid had zich niet enkel in zijn vader land, maar ook ver daarbuiten verbreid Zijn naam werd met eere genoemd, en de studen ten prezen hem om strijd als een man van kennis en een voortreffelijk Ieeraar. Hij had voortgang gemaakt in de weten schap, datzelfde kon niet gezegd worden van zijn christelijk leven. Bij zijn toeleg op de studiën had hij zijne plichten als christen ver waarloosd en was ten slotte tot volslagen on geloof gekomen. Alpi's vrienden en bekenden, die trouw ge bleven waren aan het geloof, gevoelden innig medelijden met den armen verdoolde. Zijne zuster vooral weende in stilte over zijn afval en trachtte meermalen hem tot inkeer te bren gen doch alles te vergeefs. Als louter mensch beschouwd was de onge- loovige professor een volmaakt karakter liefdevol jegens de zijnen, middadig voor de armen, voorkomend jegens zijne minderen, werd hij overal gaarne gezien.Hij leefde bijna uitsluitend voor de wetenschap en het heil van den medemensch In zijn ambt ging hij zoo geheel en al op, dat hij geen andere uit spanning kende, dan een korte wandeling en een uurtje gezellig samenzijn met zijne zuster haar familie. Hier had hij voorat het hart gewonnen van zijn nicht Angelica, een meisje van nog geen vier jaar. Zij was ook zoo naïef, zoo aantrekkelijk, die kleine Angelica. Uit hare groote blauwe oogen straalde rein heid en zachtheid, over geheel haar wezen lag zulk eene betoovcring van jeugdige on schuld, dat men haar voor een engel des He mels zou aanzien. In den omgang met dit meisje werd de professor bijna weder kind hij keuvelde met de kleine,nam deel aan haar spel, vertelde haar sprookjes. Geen wonder, dat Angelica zich hechtte aan «oom professor» en met verlangen het uur te gemoet zag, waarop hij gewoon was te komen. Op een vroolijkcn zonnigen lentedag zat professor Alpi met zijne zuster en Angelica in den kleinen tuin. Het kind leunde aan ooms knie 0111 hem met hoogernstig gezicht tc vertellen, dat haar pop 's morgens op den grond was gevallen en een arm had gebroken. O, dat is zoo erg niet, zei oom. Wij laten den arm genezen of koopen eene nieuwe pop - «Neen, neen, geen nieuwe pop!» antwoord de haastig de kleine. De oude genezen Ik houd zooveel van haar «Goed, goed*, knikte de professor. -Weet ge wat, oom professor/- zoo begon Midden groote landen ligt ons kleine land als in gouden randen echte diamant. Hooge boomen, blijde stroomen, duin en zee, en berg en dal; werklijkheid der zoetste droomen België, België bovenal Over vlas en koren, hoeve en lindetop, schiet een spitse toren scherp ten hemel op Bijlen, zagen, hamerslagen, weelgetouwen, vlegel val en, na 't werk, de kermisdagen België's dorpen bovenal Open gaan de steden in een grootschen groei prat op mooi verleden, prat op huidgen bloei Ronde schouwen, praalgebouwen, huizen, hoven, liefgetal Vroede mannen, vrome vrouwen België's steden bovenal Laat de vreemden loven vreemde zede en aard 't vaderland gaat boven alle land der aard. Eigen wegen, eigen zegen geen, die ooit verleeren zal ïuer vooruit, en onverlegen, Belgen België bovenal Het heeft er gespannon op Dinsdag 5 Aug 11. Iedereen weel op welke hate lijke wijze de liberale heer Braun, Bur gemeester le Gent, de openlucht-meeting heeft verboden aan onze Vlaamsche voor mannen die eene Reuzige protestbetooging wilden houden in de oude Gravenstad. Iedereen weet ook hoe do franskiljons- kliek die baas speelt in de Gentsche Tentoonstellinger stelselmatig alle Vlaamsche kunst weet buiten te dringen of met miuachtigheid tc bejegenen Dat is nu eens te berde gekomen ter Volkskamer, want de lijd dat wij Vla mingen ons als Bloode lammekens lieten scheren is uit Kier en krachtig heeft er het protestwoord geklonken van onze kranige Vlaamsche katholieke do- batters Hcndrickx en Van Cauwelaerf en 't waren als zoovele zweepslagen inhei aangezicht van czar Biaun die ons Vlaam sche volk wil aan den muilband leggen, en plat op zijnen buik In aanbidding neerligt voor Frankrijk! Dc socialistische flamingant Iluysmans Ik eft ook eens duchtig zijnen fransche» bol ingewreven met vlaamsche zeep, terwijl daarentegen schepene Anseele nog eens te meer heeft bewezen d<»t hij ook een verrader van zijn volk is, en hel goud kust van de Gentsche verbasterde aristocratie. Van Cauwelaert heeft het hem in volle Kamers toegeroepen. Dit incident heeft nog eens klaar aan getoond, op welke banken de Vlaamsche gekozenen zijn te vinden die Vrij en vrank durven optreden als de verdedigers van onze heilige Vlaamsche zaak. Llulde aan hen Dat zij spijts togen kanting, judasserij 011 verraderij, steeds stroom- opwaarts gaan met vereenigde krachten, 011 brok voor brok de rechten van ons volk veroveren I Goede gazetverkoopers voor den Buiten worden gevraagd. de kleine weer, zooals kinderen gewoonlijk doen, van het een op het ander oversprin gend, «u moest mij eens een mooi versje of spreukje leeren.» «Een mooi versje of spreukje?- •Ja oom. Mama zei van morgen, dat ik al oud genoeg bem 0111 zoo iets te onthouden. U kent er zeker vele, en daarom moest u er mij een voorzeggen.» Het lieve gezichtje van het kind staarde vol verwachting professor in de oogen. Een mooi versje of spreukje,- herhaa'de de professor nogmaals en streek peinzend met de hand langs het voorhoofd. Een oogenblikgeduld, dan zult ge er een hebben. Maar hoe hij nadacht, daar wilde hem niets voorden geest komen, wat voor het beg.ip der kleine vraagster paste. Ontevreil n schudde hij het hoofd. Als u niets geschikts invalt, hielp h m zijne zuster, - leer haar dan een klein gebedii - Een klein gebedje Ja, een schietgebedje tot den engel bewaarder of iets dergelijks. De professor dacht opnieuw na. Sinds zoolang had hij zelf niet meer gel> den 1 Daar was geen enkel gebed in z n geheugen achtergeblevenniets, volstnkt niets meer, niets (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1