Aan de Volksgazet Bij de Damen van Maria. VLAANDEREN LEEFT! Het gevaVan Hees en de Godsdienst. 'T EEN EN 'T ANDER !)e pelil Coureur. Bedevaart Legeniieuws. Aalst. Tentoonstelling. Zondagrusl. Allerhande nieuws. mmi BIGEON ZEST DAT DE PINK PILLEN EEN WONDERDHDIBIHIDDEL ZIJN. Afgebrande sloor, noemt ge de Den- derbode omdat ze, volgens u, niet meel is het officieel orgaan der Aalstersche katholieke partij. Afgebrand zijn is erg, maar met noeste vlijt kan nvn er dik wijls in gelukken, dugeledene schade Ie herstellen, onnoozelheid, integendeel, is raeeslens ongeneesbaar en nnnoozol zijl ge in den hoogste graad. Ik antwoord dan ook op uw artikel enkel om wille dei- waarheid,uil liefde lot mijnen godsdienst. Dat '11 geloovig mensch kan vallen, zich kan misloopen wie is gek genoeg 0111 daar een oogenblik aan twijfelen wij, katholieken.zijn daarvan ten zeerste over tuigd, en zoeken daarom in ons geloof den noodigen steun en sterkte Maar kan 'u godsdienstig mensch vallen, 'n niet- christen moet bezwijken. Elk mensch is van natuur geneigd lol het kwaad elk wordt go*, dreven door den drang van te genieten, lot hel voldoen dor zinnelijke driften elk heeft 1c kampen tegen veel laagheid en ruwheid, die hij op zijnen levensweg ontmoet, on hem, als met duizenden ar men tol zich trekken. De godsdienst smeedt om de zie! een stalen pantser, waarop de vergiftigde pij len. door Satan en de wereld afgeschoten aan stukken springen; hij schenkt 11'ijze ren loom 0111 de driften in bedwang te houden en zoo niet alleen hel eeuwig welzijn, van den mensch te verzekeren, maar ook zijne gezondheid le vrijwaren Bezoek, de gasthuizen, tol de ongluk- kige slachtoffers der zedeloosheid, der dronkenschap en van andere booze drif ten ondervraag dc dokters over de lichamelijke en zedelijke gesteltenis d r kinderen van wulpsche of drankminnende ouders, weel dal in de laatste vijftig jaren het getal zelfmoorden (waarbij vele kin deren' in Europa met 400 pereent heeft toegenomen, bij eene gelijktijdige ver meerdering der bevolking van 600 per cent, en dat sinds den christen godsdienst en zijne zedenleer verlaten worden, en ge zult moeten toegeven, indien ge wilt rechtzinnig zijn, dat een mensch zonder '1 christen geloof zeer moeilijk, ja, niet goed kan leven dc godsdienst, en bij alleen, de bron is van hoog edele gevoe lens. Dit getuigen de oude wijsgceren. Vir bonus et summae Pielatis ergo Deus (Seneca Ep. 68).De man, die het goede beoefent, is man vangroo'e godsvrucht.» «Neemt de godsvrucht weg», zegt Cicero, tiet vertrouwen en de reebtveerdigheid zullen verdwijnen». Degenen die het Geloof aanrandt, bemint zijn Vaderland niet, want de goddeloosheid is de onder gang van den Staat.(Plalo). Wat zeggen uwe mannen De goddelooze J. J. Itousseau roept uit»Een jongeling, die dank aan eene ebristene opvoeding zijne onschuld tot zijn twintigste jaar bewaard heeft, is op dien ouderdom de beste, de beminnelijk ste en de edelmoedigste der mensclien-. Zonder God geone ware rechtscha penheid. En Vol/aire - Een god loochenend volk zou zijn eene bende ban dieten. Meer nog. De maatschappij zonder godsdienst zou zijn oen nest van wilde dieren. - Wat het lijden ver zacht», zegt Victor Hugo,-Wat het werk heiligtwat den mensch goed, sterk, wijs, verduldig, goederen tieren maakt weordig van de vrijheid, het is de hoop in een heler namaals hoop door den godsdienst geschonken. - Ik wil rechtzin nig, ik zeg meer, ik verlang vurig voor «Ie jeugd een door en door godsdienstig onderwijs. Hoort ge 't, Volksgazel, goddeloo- zen bekennen in eene vlaag van recht zinnigheid, dat een mensch zonder godsdienst lager zakt dan het laag ste dier; dat ongodsdienstig onder wijs van de maatschappij moet maken eene bende schurken, geluigt 0. k Frankrijk, waar men de vruchten plukt der scholen zonder God. Gij libe ralen, draagt de hoofdschuld va» het be derven der maatschappij. Aan u dankt liet schandig en laffe neomallhusianisme zijn bestaan aan u zijn le wijten, die eerlooze aanslagen, het verkrachten van onschuldige schepsolkens; aan 11 de schuld dier eindelooze reeks drama's;gij heblde bloedige tranen gebrouwd van bonderden arme ouders, die weenon 0111 het slecht gedrag- van dit of «lat hunner kinderen, bedorven door liet lezen van goddelooze schriften ja, gij draagt de hoofdschuld, want gij zijl de moeder van liet socia lisme. Tiieodoor. den dag gelegd Een nijveraar vernemende dat de nieuw gestichte beroepschool een groot deel had in den welverdienden lof, dien hij uitsprak, voegde er bij hoe is het mogelijk Zij is pas ontloken Wel, waarom doet gij die niet meer kennen Het is inderdaad waar de uitslag door de beroepsschool der Dainen van Maria gegeven, overtreft alle verwachting, en toch zijn er nog menigvuldige ouders die niet weten, wat er in de stad voor de meisjes van volk en burgerij wordt gedaan. Wat wij zeggen van de Prachtige Tentoonstelling der kermisdagen, past ook op de bijzondere tentoonstelling van Zondag 3 Augusti. Dan was het de beurt van het tweede Externaat alleen. Wie bleef niet met genoegen en ver bazing staan voor die mooie en goed afge werkte klcedingstukken door die jonge kin deren vervaardigd Daarom roepen wij de aandacht van iedereen op de belangrijkheid van alles wat voor het publiek in het gesticht der Damen wordt gedaan, en zeggen en her halen Gaat zien naar de tentoonstellingen, gaat zien naar de beroepschool die voor U open staat Vraag uitlegging bij de Damen en Juffrouwen zij zullen U uitleggen hoe zij de meisjes opleiden om ernstige huismoeders en bekwame naaisters en kleermaaksters te worden hoe zij aan velen koophandel, boek houden, talen, snel- en machiensehrift onder wijzen hoe zij terzelvertijd ai de vakken van het officieel programma, zooais geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke wetenschappen aanlecren en bovenal door Godsdienst en gegronde zedenleer de meisjes aan de gevaren van de woelige wereld onttrekken. Gaat zien, Ouders van Aalst en den omtrek. Reeds een schoon nieuw gebouw zal aan de Damen toelaten hunne welgelukte pogingen te vermeerderen en aan het kroost van Aalst te geven, wat tot hiertoe enkele groote steden van het land hebben kunnen schenken. Het heen en weer reizen naar andere steden, zoo verderfelijk voor de jeugd, heeft voortaan geen reden van bestaan meer. Onder de oogen der familie, en met winst van geld en tijd, kunnen alle meisjes van volledig kunst en vakonderwijs genieten. Vergeten wij niet te zeggen dat er een nieuw cursus van practisch onderwijs" voor huishoudkunde zal gegeven worden, hetgeen zeker veel genot zal verschaffen aan de ouders. Wij zijn volop in de prijsuitdeelingen 1 Wie zal betwisten dat zij allernuttigst zijn, niet alleen voor ouders en kinders, maar voor al wie in de opvoedkunde belang stellen. Zij doen hooren en zien wat er zoo al in de school wordt onderwezen en aangeleerd. Deze week was het bij de Damen van Maria de derde en laatste prijsuitdeeling voor de kinders der betalende leergangen. Wat heb ben wij dan niet gezien De Froebelklas, 't lager en middelbaar onderwijs wedijverden om het meest van de voordrachten, van dat zingen en spelen, van het afroepen der vak ken en hunne bekroonden, wie oordeelt niet over de wetenschappen en kunsten door de Damen en hunne onderwijzeressen aange leerd Jammer is het dat de omstandigheden aan het publiek den toegang dier vertooningen beletten. Zien doet gedenken Over drie weken, stond dc zaal van 't gesticht wijd open. Dan was het iets anders. In eene prachtige tentoonstelling kqn eenieder de werken der leerlingen van nabij aanschouwen Langs den eenen kant lagen daar bescheiden aangaande het koopen, verkoopen en "ervoeren der koopwaren, tol verklaringen, allerhande handelseffecten, mo dellen van snelschrift en machiengeschrift, enz., kaarten van Europa die de handelsbe trekkingen van België aanwezen. Langs den anderen kant waren het lofwaardige teeke- uingen en schilderijen, sierlijke albums, brie- ventasschen, hloeinenbakken in gedrukt koper en tin, meesterstukjes in 't leder bewerkt, pyrogravuren. Het grootste deel dér zaal was door alle soorten van naai- en borduurwerk ingenomen. Opmerkenswaardig waren de kostumen, de schetsen van patro nen, en het maken van allerlei onderwerpen. Wie heeft arsdan zijne bewondering niet uit gedrukt, en, is het niet uitwendig, toch in wendig een dank gezegd, voor den ijver door de D3ir.cn van Maria in het onderwijs aan Iedereen kont liet vuil geval van dien koster van Opprobais. onlangs met zijne vrouw veroordeeld door bet assisenhof van Brabant, wegens moordaanslag op een'jong meisje waarmede bij schuldige betrekkingen onderhield. Ons blauw or gaantje 1 De Volksgazet dat zich bij al dergelijke histories de vin gers aflikt van danige lente, is nu bijzon der geestig gestemd, en juist gelijk de haan die boven op den mestput zijn ko- keriko's gaat verkoopen, is bet boven op die vuile historie gaan zitten om ons van laar triomfantelijk toe le kraaien Hé wat zegt genu ran dien braven gods- dienstigen koster Wat zegt ge nu van turen godsdienst Wat we zeggen, kraaiertje Dat we een dief geen eerlijk man hee- ten, dat we een zwarten muur niet wit noemen, en «lat wc eenen koster overspe ler on moordenaar voor geen braaf on godsdienstig man wat bittere spot kunnen nemen. Het is een oud spreek woord dat zegt«Hel kleed maakt den monnik niet», en die vent mag honderd maal koster geweest zijn, zijn wraakroe pende handelwijze heeft geloond dat hij om geen centiem godsdienst in zijn lijf had. Wat Moet dit geval dus bewijzen tegen de Godsdienst? Nie mendal! Integendeel, liet bewijst ons dat, had die kerel in zijn hart een greintje Oprecht godsdienstgevoel gehad, hij nooit zoo laag zou gevallen zijn, want de vreeze van de straffen Gods zou hem van den weg der misdaad gehouden hebben. Men ziel dus hoe waar de H. Aus/us- linus schreef toen hij zegde Neem den godsdienst slechts tien dogen ail de samenleving teeg en de wereld wordt een roovcrshol. Ieder een zal doen wat hem aanstaat iedereen zal zijne hertstochten den vrijen teugel geven, enz. En hiermede basta We laten ons kraaiertje, als hot hem lust, zijn keeltje heersch schreeuwen tot grool vermaak van al liet volkje der «basse our- Elkeen wilt nu gevleid zijn De waarheid staat bedrukt Te kijkenen als 't lukt Dat zij eens moetgezeid zijn Dan... weeg maar ieder woord En wik maar elke letter Zoo niet, hij, dien het raakt, verzet er Zich tegen, en is dan wellicht nog meer gestoord. FERNZ. Kostbare vrachtjes. De Nationale Bank van Brussel heeft Dijusdag met den trein van 8 ure52 ccbe som van 8 miljoen in goud naar Antwer pen gezonden. Donderdag en Vrijdag wierden er nog dergelijko sommen verzonden. Spoorwegtarieven. I)'1 Hollajidsche, Belgische, Duilschc en "Italiaansche spoorwegen hebben eene overeenkomst gesloten met bet oog op b"t in voege brengen van een nieuw larief voor hot snelle vervoer van eetwaren per volledige wagonladingen van Italië naar België en Holiand. Vroeger namen die vrachten den weg langs Pino bij liet verlate» van Italië. Do nieuwe weg zal loopon langs Folie (Sim- plon). Deze verandering zal den duurtijd der reis vcrkorlen en «Ie vervoerpryzen ver minderen. Van den anderen kant hebben de En- gelsehe spoorwegbosturen zich bij boven genoemde aangesloten om hetzelfde tarief iB-voege te brengen voor het vervoer van eetwaren van Italië naar Engelend via Antwerpen en via Oostende. Men merko op dat dagelijks moer dan 40 wagons dier waren, van uit de twee havens de markten van Londen, Liverpool en Manchester bevoorraden. Schoolwets ontwerp. Donderdag hield de middunnfdeeling hare laatste bijeenkomst voor de bespre king van liet school wetsontwerp Het voorstel van M. Buyl na bestreden te zijn geworden door MM Woeste en Van Cauwelaert, wordt verworpen door 5 stemmen tegen 2. Het voorstel van Masson art. 28. De onderwijzer clic 30 jaar oud is, en meer dan 5 jaar dienst telt in h t onder wijs, zal ontslagen worden van de ver plichting een diploma te bezitten. Dal voorstel wordt aangenomen. Art. 29 wordt insgelijks aangenomen na eene kleine wijziging er aan voorge steld door den lieer Woeste. Art. 31 gewijzigd door M. Woeste en volledigd door M. Van Cauwelaert (De schoolbesturen der aangenornene en aan neembare scholen, zullen zich mogen be roepen op den koning, in zake advies der gencesheeren, betreffende den gezond heidstoestand der scholen), wordt aange nomen door 5 stemmen logen 2. Het wetsontwerp wordt in zijn geheid aangenomen door 5 stemmen tegen 2. In den loop der aanstaande week zal de middenafdeeling andermaal bijeenko men om de lezing le hooren van het ver slag op te maken door M. Woeste. De Katholieken in Pruisen. In 1885 waren in Pruisen 3.398 katho lieken op 10,000 inwoners. Nu is de ver houding 3,630 katholieken op 10,000 in woners. In de scholen is de verhouding nog sterker daar zijn dc katholieke» 4034 op 10.000 Hel néo-mallhusianisme dat op groote schaal verspreid is onder dc proteslant- scbe bevolking is oorzaak van den voor- uilgang der katholieken. Indien het nog eenige jaren zoo voortgaat zullen de ka tholieken de helft uitmaken der Prui sische bevolking. VOOR DIE NOG WAT LEEREN WILLEN. Vaders, moeders aai wat zal 't u spijten, wat zal 't u rouwen op zekeren dag, ja nog binst uw leven op deze aarde, aai wat zal 't li rouwen, dat ge gij zeiven het voorbeeld niet geeft aan uwe zonen en doch ters, aan uwe kinders groot en'klein, van iederen Zondag en iederen Hoogdag naar dc Heilige Mis te gaan Een streng gebod van de I Ieiligc Kerk gebiedt aan iedereen de- Mis te hooren eiken Zondagen eiken groo- ten Feestdag en daarenboven hebt gij nog den strengen pli .ht te zorgen voor de gods dienstige opleiding van de kinderen die God u geschonken heeft... Aai, ja, wat zal 't u spijten, dat ge die strenge geboden hebt dur ven met de voeten treden Vier oogen zien meer als twee zegt Jan Mokyal, en met den bril op een neus, ziet hij zijne eigen gebreken niet!... Maar Jan heeft toch nog eene goede gdve liij is niet gestoord als De Denderbode hem eens de waarheid zegt... Wilt gij vet worden, zijt niet ja- i.okrscii De jaloezij is eene terende ziekte; zij slacht het eiloof, hetklemmer- blad, dat gemeenlijk maar groeit aan oude en dorre boomén. Ieder iutskhn meket zijn kruisken Gij hebt 't uw, ik heb het mijn. Zeg eens, zou 't niet beter zijn, Als wij stil, gelijk een muisken, 't Leed verdroegen en de pijn De wijze man gaat mj den zot te rade, EN MIJ VINDT ER DE WAARHEID, "k Geloof het wel de zotten zijn 1111 de wijzen gewor den. en vice versa... Mochten de prinsen, koningen en keizers, gelijk eertijds, nog eenen zot aan het hof hebben, die hun al lachend de waarheid zegtMaar neen Nc: De policio van Brussel is op ronde ge weest om al de herbergen waar het luischspel werkte te beginnen van 10 11. 's avonds te do-n sluiten. Overal was bet spel verdwenen en geone enkele overtreding werd bestatigd. Oostende heeft do spelen met een taks van 25,000 fr. belast, en reeds Zaterdag hadden drie lokaalhoudcrs reeds do Laks betaald, en men verwachtte dat nog anderen dit voorbeeld zullen volgen. Een bewijs dater geld mee le winnen is. Men zegt 80 Te Antwerpen zagen wij een herberg, waar goed leesbaar voor hel venster Staat De J'elil- Coureur ligt op sterven. Nog eenige dagen en het is er 'mee gedaan Dan volgt een oproep 0111 gedurende dien korten lijd nog eens goed zijn best te doen, ook in 't Franseh en als slot Un ne paie qu' en sorlant. Kan de policio dit schandaal niet belet ten In antwoord op vragen van verscliillige volksvertegenwoordigers heeft de minis ter van Justicio verklaard dal de regec- ring zich reeds bezig heeft gehouden met het zoeken naar middelen om c-en einde te stellen aan de misbruiken. Hij zegt De rechterlijke overheid is reeds aan zocht liet in praktijk stellen varvdit spel slreng le bewaken en te vervolgen op grond van artikels 1 en 2 der wet van 21 October 1912. - De aandacht der gemeontcoverlieden zal ook worden geroepen op de macht, die de wet hen geeft, in liet belang der openbare orde. In geval die maatregels zullen blijken geen gevolg te hebben, zal ik onderzoe ken of er geenc wijzigingen aan de wet kunnen worden gebracht, om doelmaLig de misbruiken te treffen avond tol den Zondagavond, hun korps mochten verlaten en zich in den familie kring begeven. Van heden af wordt die toelating ingetrokken, in al de korpsen, die in '1 kamp verblijven, gedurende de schietporiodo of de krijgsbewegingen. Prijsuitdeelingen. De plechtige Prijsuildeeling voor de Sladsjongensschool N'r 1 zal plaats heli- ben op Stadsschouwburg, Maandag 11 Oogst, om 9 1/2 ure. De plechtige Prijsuitdeeling voor de Stadsmeisjesschool zal plaats hebben op Dinsdag 12 Augusli 1913, 0111 9 ure voor middag, in de Zaal van den Stadsschouw burg. Examen afgelegd M. Omcr Van Breughel van Aalst, heeft aan de Faculteit van Namen liet 2de exa men van kandidaat in Wijsbegeerte en Letteren afgelegd, met Onderscheiding. Grot van O. L. V. van Lourdes te Aalst-Mijlbeeh. Vrijdag 15 Augustus, Feest van O L. V. Hemelvaart. Om 5 ure Bedevaart en Offerande door de vereeniging De Ware Broeders Lofzang Akte van toewij ding aan de Allerheiligste Maagd. Ser moen door den E. I' Taelman van bet klooster van Drongen. Lofzang en ver- cering der reliquic Parochie van O. L. Vrouw. Op Zondag lö Augustus, en de twee volgende dagen, Tentoonstelling van do naaiwerken der leerlingen van beide Meisjesscholen der phrochio, in de school der Moorselbaan, (Mijlbeke) den voor middag van 9 ure lol 12 ure, den namid dag van 2 ure lol 5"''o. naar O. L. Vrouw van Sittard. Even als de vorige jaren wordt er een warmen oproep gedaan tot do geloovi- gen, 0111 deel te nemen aan de vermaarde Bedevaart naar bet Heiligdom van O. L. Vrouw van Sittard. Zij grijpt dit jaar plaats op Dijnsdag, 2 en Woensdag, 3 September. Alles doel voorzien dat de toeloop wederom buitengewoon zijn zal. Daarom is liet geraadzaam in tijds zich te laten inschrijven, wat men kan doen bij Eerw. Deer Andries, Pastoor te Buggenhout-Opslal Juffrouw Melanie De Backer, le Erembodegem of Heer Karei Verhegge, kosior orgelist te Erem bodegem Daar kan men ook alle verdere inlich tingen bekomen. BEDEVAART naar O.L.V. ter Muren op Maandag 11 Oogst. Te 4 1/2 ure 's namiddags vertrek uit St-Martenskerk. Te 5 ure plechtig Lof aan de kapel van O. L V. ter Muren met korte aanspraak door den Z. E. II. Deken van Aalst. Te 6 ure terugkeer naar Sint- Martonskerk. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijne Hoogweerdigheid heeft benoemd Onderpastoor te Ledeberg, den E. II. Gevaert, id. te Basscvcldete Zwijn drcchl, den E. II. De Vleesschauwer, id. le St Martens Laethein. Tucht- en verbeteringskorps. Te beginnen met 12 Augustus zullen.de lucht- en verboteringsafdeelingen van Beverlooen Vilvoorde naar Diest worden overgebracht. Het Zondagverlof ingetrokken Men weet dat bij omzendbrief van den minister van oorlog van 1911, de verdienstelijke soldaten, voor zoover do .li.-n-l I bun loclid. van den Zaterdag Hij nadert, de groote dag Nog lieerscht de stilte hier alom en de lucht is onberoerd. Maar in 't hoofd van den land man die werkt op liet veld, leeft als een ver moeden dat liern verontrust omdat hij niet grijpen kan 't geen er te gebeuren staat De leeuwerik schuifelt nog en 't windeke fluistert in het koorn, maar ginder dreigt die groote beroering,daar woekert liet opkomende geweld dat hier alles zal omverre keereil en de stilte overrompelen. De landman heeft er iets van gehoord maar hij twijfelt nog - hij weet niet wat het wor den zal. Hij heeft geen besef van 'tgcen er leelt in Vlaanderen. Hij weet niet dat, sedert de trompetten bet sein gaven, zoo gauw over heel Noord-en-Zuid de roering begonnen is en iedereen rechtsprong om 't ordewoord te herhalen. De landman gelooft niet aan plots ontstane wonderen, zijn geest is bot geworden in de omgeving van het gewone en hij twijfelt. Ik laat hem aan zijn werk en mijner wel gevallig aan 'tgeen als een wezenlijk tafereel voor mijn geest verspreid ligt. Ik hoor al iets van 't rumoer en den dreun der tiegende scharen in de stilte die allen- thenen mij omgeeft, klinken de koperen hoor nen Ik zie de samengedrongen menigte die op komt ujt de lage landen, en hier, over de slingerende heuveling, den weg begaat die naar de hoogte leidt. In heerlijk vergezicht liggen, ommelands, de velden in hun rijkdom van kleur als een zee zijn de verten wijds en zijds, waar de vruchten in genadige gol ving, heffen en deinen onder den adem van den wind. De bane is er over heel haar lengte vol fusschen de twee reien zware boomen, onder een koepel als een hooge kerkbeuk zonder einde, met lommergroen gevuld, waaruit de vanen hangen die in schelle kleuren van fees- telijken tooi volmaken. De rollende vloed drumt vooruit en van uit de hoogte waar men heel de vallei beheerscht, schijnt de dubbele booinreeks der lange dreef, iets als de over- eindstaande wanden, de opgestormde baren van die groene zee, die voortgolft rechts en links en waartusschen, beveiligd, het volk in dichten drom, droogvoets, opstapt naar de verovering van het beloofde land De vreugdezangen galmen door de lucht, de koperen kelen schetteren en het geluid is als de zonnesching die 'tal beglanst eu de wereld omlaait met glorie. Op de hoogte wijden de rangen open, ze vervullen de pleinen en daar wordt de roering der drommeu als een maalstroom die alles inneemt, alles overwatert, zoodat het een zee wordt van krioelende volk, een zwerm die zijn einddoel heeft bereikt, een leger dat zijn tenten slaat en jubelt na den langen tocht Nu is de lucht vol geluid en lang na den aftocht, als alles weer stil schijnt en gewoon, ruischt dat geluid nog voort, het vaart mede op den wind over de vier streken om neer te regenen als eei vlaamsche land. levensdauw over heel het J. M. J. F, C. C. G. Z. J. G. Vollen Aflaat in de kerk der Arme Glare» Colelienen. Dinsdag 12 Augusli, Feestdag, van de 11. Moedor Clara Om 5 1/2 ure de eerste Mis met Uitstelling van liet Allerheilig sle Sacrament lot na bet Lof. Om 7 ure de tweede Mis. Om 3 ure het Lof. Er zijn geluiden die niet vergaan en geba ren die eeuwig duren. Op de hoogten hier in de verheve sfeeren, hebben de Vlamingen elkaar in de oogen ge keken en zij hebben elkaar verkend. Zij zijn komen jubelen rond hun aartsvader en zij hebben hem hunne opgetogenheid in klin kend geluid van liederen voorgezongen aan gemeenzamen disch, onder dezelfde tent, hebben zij male gehouden en den beker geheven De stilte ligt weer over de vlaamsche vel den, maar van hier heeft elke vlaming een nieuw bewustzijn meêgedregen en over al de gewesten wordt de fierheid van het vlaamsche ras verkondigd. O111 de vijf jaar nu zal het vlaamsche hier uit dc lage landen, bij drommen, de heuvel neggen beklimmen 0111 hier wapenschouw te houden en den aartsvader - te komen groeten. De heuvel hoogte Avaar de - Levenwekker» woont, moet het Mekka worden voor de vlaamsche bedegangers Styn Streuvels. De tentoonstelling der werken van dc leerlingen der Lagere School St Jozef en der Ambachtsschool zal plaats heb ben den Vrijdag 15 Oogst (O. L. Vrouw Hemelvaart), Zondag en Maandag 17 011 18 Oogst en Zondag 24 Oogst, telkens van 10 1/2 lol. 12 ure voormiddag en van 2 lol 6 ure namiddag. Ingang langs de zaal van den Volkskring. Den Maandag 18 Oogst, zal men de leerlingen aan 't werk zien. Leeraars en leerlingen zullen altijd ten dienste zijn 0111 uitleg te geve». STAD AALST. KIOSK GROOTE MARKT. Donderdag 12 Juni 1913, te 8 1.2 ure 's avonds, CON CERT door de Koninklijke Harmonie, onder liet bestuur van M. René Lenssèns. PROGRAMMA 1. Marcbe Lorraine, L. Ganne. 2. Zampa, ouverlure, Ilerold. 3. Le long du Missouri, karaktersluk Ghristiné. 4. Hórodiade, fanlazieop hel. opera, L. Delibes. 5. Les Mcrvcillcuscs, Lecocq. wals uit het operette La Fille de Mn,° Angol 6. La Caravane, Geo Ascli. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 10 Augustus, M. Meganck, Leopoldstraat. Op Vrijdag 15 Augusti, M Renneboog, Nieuwstraal. Aalst. Verleden Zondag kwam een wielrijder op de Boudewijnkaai gereden, toen hij met zijn voorwiel lusschen de trainriggels kwam en de stuurstang brak. Dc jongeling vloog een viertal meters verre, en bekwam twee gapende wonden aan het voorhoofd. Aalst Ilevolr er dramaMaan dag middag, werd de buurt der Graan markt in rep en roor gezet door een vree- selijk revoiverdrama. Sedert geruimen tijd viel Henri Heysse, oud 25 jaren, wonende Genlschestraat, zijne 18jarige zustor Clementina lastig met allerhande hatelijke voorstellen. Daar deze laatste hom van de hand wees had hij zich met een revolver gewapend. Nu Maandag middag plaatste bij zich op de Graanmarkt en wachtte zijne zuster af die met haar werk naar de Peperstraat ging. Nauwelijks had hij haar bemerkt of hij sprak baar wederom aan, doch zij weigerde nogmaals daarop begon bij baar te mishandelen Het meisje vluchtte, waarop de lafaard zijn revol ver trok en vijf schoten op haar loste. De ongeluk kige <ierd door drie kogels getroffen, twee in.de borst en een in den rug. Zij zakte buiten kennis ten gronde. Ooggetuigen name» het slachtoffer op en droegen haar in eene naburige herberg, waar zij dc eerste geneeskundige zorgen heeft ontvangen van de heeren D™ Bau- wens en Hertecaul. en is na eerst de HH. Sacramenten le hebben ontvangen naar liet burgerlijk hospitaal overgebracht. Haar toestand is zi er zorgwekkend. Do moordenaar werd' door de burgers en ooggetuigen aangehouden, toen hij een einde aan zyn leven wilde stollen. Men heeft hem naar de gendarmerie over gebracht. Het parket werd verwittigd. In den nacht van Maandag op Dinsdag is het parket van Dendermonde in gezel schap van een wetsdokter alhier afge stapt, ten einde het slachtoffer van den moorddadigen aanslag te ondervragen. Het parket begaf zich naar hot gast huis, waar de gendarmerie den dader ook bracht, ten einde'mot zijn slachtoffer ge confronteerd te worden, maar de ellen deling bleef gansch onverschillig bij het zien van zijn slachtoffer. Daar de toestand van Clementia Heysse erg gevaarlijk was, duurde do confron latie maar eenige minuten. Daarna word Henri Heysse langdurig ondervraagd en 'een aanhoudingsmandaat werd tegen iiem afgeleverd. Het parket is om 7 1/2 ure vertrokken. De toestand van het slachtoffer was nog zeer bedenkelijk en men vreesde voor een noodlotligen alloop, daar de longen door de kogels geraakt zijn. Do moorde naar is beden morgend naar Dcndormon de overgebracht. De bureelen, stapelhuizen en fabrieken Adolf Delhaize en O' zijn overgebracht Reedersplaats, Brussel-Zeehaven (recht over het Koninklijk Stapelhuis), Aalst Woensdag was de genaam de B., in de Koolstraat alhier bezig met zijne bonden te mishandelen. E. DeSmet, beenhouwer, welke deze mishandelingen niet langer zien kon, kwam er lusschen, maar dit kwam hem duur te staan, want de woe6laar«l keerde nu zijne woede op De Smet, gelukkig daagde er een agent op, die een einde stelde aan deze mishan delingen en eene klacht op het policie- burcel nederlegdc. Erpe. Woensdag morgend rond 1 uren, is er brand uitgeborsten in de wo ning van F. D'Herdo, le Erpe In weinige oogenblikken stonden huis, stallen en schuur in laaie vlam. Alles is vernield. Dank aan bel moedig optreden der gobu ren, heeft men de aanpalende woning kunnen vrijwaren. GentDe dokschuimers. Men herinnert.zich het drama, verleden week voorgevallen, in 't welk, hij eene jacht op vlasdieven en kaaisohuimers revol verschoten werden gelost, waarin oen man getroffen werd. Maar volgens zekere getuigen en na strenge ondervraging door liet parket, is liet eindelijk gebleken dat nog een vierde persoon zat in de boot, met welke de dieven poogden le vluchten. Er worden dus peilingen bevolen en zoo heeft men Dinsdag legen den avond liet lijk opgetrokken van zekere Oscar Meert, wonende teWondelgom. Hel parket onderstelt dat hij in bet gevecht met depolicie overboord is geval len of gesprongen. Het lijk bad eei:e kogelwonde aan bet hoofd. Het werd voor vorder onderzoek naar hel hospitaal gebracht. Men zal begrijpen dat het recht is dat Mad. Bigoon de Pink Pillen een wonder dadig middel noemt, indien men weet dal deze dame onlangs genezen is, terwijl zij sedert 10 jaren leed aan een staat van bloedarmoede die alle behandelingen had weerstaan. Dit blijkt uit den hier volgen den brief. Mad Bigeon, die Le Chateau- du Loir(Sarthe,Frankrijk) woont, avenue de la Gare, schrijft Madame Bigeon. - Ik kan zeggen dat, sedert tien jaren, de eerste maanden zijn aangebroken dat mijn ziekte mij met rust Iaat en het is aan uw wonderdadig middel dal ik die overheerlijke verandering dank. Ik was inderdaad sedert tien jaren blöedarm. Altijd bleek, altijd zwak en huiverig, voelde ik wel dat ik te weinig bloed had. Ik had altijd een ongemak, of wel schele hoofdpijn, benauwdheid, hartkloppingen of duizelingen Mijn spijsvertering was langzaam. Door voortdurend te lijden, had ik smaak in niels. Ongeveer zeven maanden geleden, hébben wij, omdat mijn man. die ambtenaar is, verplaatst werd, moeten verhuizen Do vermoeienis sen van die verhuizing hebben mij geheel ziek gemaakt. Toen besloot ik uw genees middel te nemen, hopende dat liet voor mij zoo doen, hetgeen het voor zoo vele anderen had gedaan en dat het zoo slagen mij de gezondheid weer te geven, wal andere middelen niet hadden kunnen doen. Na een week van behandeling, heb ik mij van een merkbare verandering in mijn toestand kunnen rekenschap geven. Ik had meer eetlust en meer kleur, was helder en ik gevoelde mij sterker. Ik Ifijii dus met die weldadige behandeling voort gegaan en dezeheefl de ziekte overwon nen. Gedurende vele maanden, zooals ik u reeds zeide, ben ik nu uitmuntend gezond. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in hel depotApollieek Dorneville, 66, Waterloolaan, Brussel. 3.50 de doos fr. 17,50 de zesdoozen fronco. Aalst apotheek Gallebaul, Boter markt. Schaerbeek.— Een werkman raakte in do statie van Schaerbeek onder de locomotief van eoneh voorbijsnellenden xprcsslrein. Toen do trein voorbij was, vond men nog slechts onerkenbare over blijfselen, die geen menscheljjken vorjp meer hadden, Het was vreosolijk om aan te zien. Brussel. Dc wattman van een Iramrijtuig wilde in de Schaarbtekslraat loor eene spelende harmonieraaalschap- pij rijden. De muzikanten hielden op met spelen, sprongen den wattman ten lijve, rammelden liern af en zouden hem mis schien dood geslagen hebben, zoo niet agenten er lusschen waren gekomen om liern te bevrijden. HET SPEEN.—Zijne gevaren. Bloedverliezen. Besmetting. De Foster's Zalf (Aalst Apotheek De Val- keneer, 15. ESpIanadeplaats) in toepas sing op het speen doet het spoedig en volstrekt verdwijnen en vermijd alzoode pijnlijke krisiën en hunne vreeselijke inwikkelingen (koudvuur, speenbloed- aderontslcking). ljechtstreeks naar bin- i.en gebracht hij voorkeur mol hel spuil- pijpje Foster, bijzonder gemaakt voor djt gebruik, handold zij met denzelfden uit slag op'het inwendig speen. Onfeilbaar legen het speen is zij het ook tegen, eczema, dauwworm, haar worm, gordel uil slag, puistjes, jeukingen, netelbrand huiduitslag en wormzuchtig heid der kinderen, winter, kloven, wind pokken, moskietsteken. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, .6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek, Ch. Delacro, 64 Coudenberg- slraat, Brussel. Nij vel. Een lieer, de oudheden- haiulolaar Do Leener, ging door de Naam- scheslraat, op bet oogenblik dal eene automobiel eene andere auto mijden wildo. De slijkweerder van eene dor au tos raakte M. De Leener, wierp hem omverre en het zware rijtuig ging hem over liet lijf Dc oude man werd dood bij de policie binnengebracht. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh Jouret, Aalst, Oostende.Z. M. de Koning met de prinsen Leopold en Karei zijn gisteren de nieuwe postboot Slad Antwerpen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2