SPSiï TANDPIJNEN Schoonheid' BANGUI? CENTRALE DE LA DENDR] Dada Dada Dada WOONHUIS DEÜTQQÈNE HOFSTEDE 7 VI Hf F ZggjS Wij Verzekeren ZAAILANDEN Openbare Verknoping. SCHELDE NAGRAS ZAAILANDEN PERCEEL LAND behuisde HOFSTEDE Wordt gevraagd *°°rh^r- Te huren terstond. 50 FRAXK Steekt wel deze waarheid in uw liool'd. LANDEN en iVIEERSCH LANDBOUWERS gaan bezichtigen. Onze vorst werd er ontvangen door MM. Duiiöis en Goucke, bevelhebbers Vervacke, ingenieur, en Crels, bestuurder van (lockeriU's scheeps werven. Indien het vo» dsel u tegensteekt, indien gij geen eetlust hebt, indien gij de tong beladen hebt en het hoofdzwaar, neemt eenige slijm verdrijvende Pillen Walthéry en gij zult eetlust, krachten en volkomen spijsvertering terugvinden. 1 fr. de doos Mont sur-Marchienne. In eene zaal van Mont sur-Marchienne, waar de jonkheid kwam dansen op een orgelmu ziek, heeft eun iöjarige knaap zijne min nares, Carmen Devillers, een kind van 1G jaar, twee revolverkogels in hot hoofd geschoten. De plichlige die dan vluchtte is Maandag aangehouden. Het meisje is zeer erg gesteld. Als zij in het leven blijft, zal zij stellig een oog verliezen. Ook haar kaaksbeen is verbrijzeld. eensklaps de lokomotief door eene rei waggons werd aangereden. De ongeluk kige kon niet bijtijds van onder de inachien geraken. Zijn rechterbeen weid afgereden boven de knie, en hij bekwam verwondingen over gansch het lichaam. Het slachtoffer werd bij hoogdringd- heid naar het hospitaal gevoerd, waar men tot de afzetting van het been over ging, doch de ongelukkige bezweek tijdens dc bewerking. 8> Een beeldendief- - In dén nacht van 2.1-22 November 1912 waren stout moedige dieven in de kapel vanSt Rochus te Ben-Ahin bij Luik, gedrongen en hadden or drie beelden gestolen het eene de heilige Anna verbeeldende en twee andere heiligenbeelden. In den nacht van 8-9 December van hetzelfde jaar, had een gelijkaardige diefstal plaats in de kap. i van Statte (Hoei). Ditmaal hadden de ellendelingen een meesterstuk van Del Cour gestolen. Hel was een houten beeld van een metei hoog. Maria-Magdalena voorstellende Eindelijk werd in Januari 1913 een derde diefstal vastgesteld in de kapel van Chapon-Scraing. Alle opzoekingen door het gerecht ge daan, leidden tol niets. Dank nochtans aan eenen naamloozen brief, werd het beeld gestolen Ie Chapon- Seraing, teruggevonden, doch van d' andere beelden had men geen spoor. Men vreesde reeds nooit de daders 1 ontdekken, toen nu Maandag onverwachts in het polieiebureel van het stadhuis te Luik, zich een persoon aanbood en ver klaarde de dader te zijn van de hooger- genoemde diefstallen. Het is zekere Karei H mecanicien 32 jaar oud, wonende te Luik hij ver klaarde daarenboven dat.hij een mede plichtigehad, wonende te Hoei, die de gestolen beelden, welke eene overgroole waarde hadden, aan den man had ge bracht. Karei II.., verklaarde dat hij door wroegingen gekweld, zich gevangen gaf. liet onderzoek in deze diefstallen werd Dinsdag morgend hernomen Karei H.., werd aangehouden en ter beschikking van het parket gesteld. Dc Sunli£l?t is de meest beleende en be- roemste zeep. HET BEWIJS Al de buismoeders der wereld gébruiken baar sedert vijf en twintig jaar en bevinden er ziel? wel mede. Zi) wordt algemeen hooggeschat om bare voortreffelijke hoeda nigheden en wij verze keren dat zij die altijd zal bezitten,boe boog de prijs der grondstoffen waarmede zij gemaakt wordt ook moge stijgen. j SUNLIGHT ZEtP loiCilPUIttRSMtlft WZC.ï- Het sluk 0.75 jDe doos 2.50 De 1/2 doos 1.5 Onfeilbaar voor de geneezing van kloven, maakt de huid blank IN EEN NACHT AHerfiinst en op 'I gelaal blijvend:ononlbeer- lljk voor elke loiletlalfel. TE KOOP ITI ALLE GOEDE HUlZEn Belangrijke uitvinding van eenen Franschen priester. Sedert ver- sehillige jaren zoeken de geleerden die zich met de draadlooze telegraphic bezig houden, naar een toestel of naar een middel om de telegrammen schriftelijk Ie kunnen opnemen. Tot nu toe. was het maar enkel mogelijk de overgeseinde berichten op het gehoor op te. vangen, he!geen zeer moeilijk is, eene groote inspanning en een zeer lange oefening vcreisclit. Een Fransche priester, de E. H. Tau- leigne, pastoor van Pontigny, heeft een toestoel uitgevonden waarmede hij de telegrams der draadlooze telegraphic op papier opneemt net gelijk de telegrams van den gewonen telegraaf. De Fransche regocring, na kennis te hebben gekregen van deze uitvinding die aan de draadlooze telegraphic eenen onmetelijken slap vooruit deed doen, heeft aanstonds maatregelen genomen om liet nieuw toestel van priester Tauleigne in de bijzonderste posten van geheel het land te doen plaatsen. De draadlooze telegraphic, die uilge vonden werd door Branly, leeraar aan de katholieke hoogeschool van Rijsel en nu, door eenen katholieken priester zoo merkelijk verbeterd wordt, schijnt er bepaald'aan te houden eene katholieke uitvinding te blijven. Dit zal onze tegen strevers niet heietien al onze priesters en geéslelijken voor dompers uit te maken. Voor uw? 3D 2& W W 3S 3X US zijl gij best en snelst bediend ten Bu- reele van De Denderbode. Wel verzorg'! werk.— Melige prijzen Allerschoonste keus van Eerste Com MUNIE en DOODSBEEI.Dp.KENS. BRUSSEL, 6 Augustus. Markt kalm. Men kwoteert Poperinghe (Stadslood) 1-17 1/2 150 fr. Aalst (Sladsmerk) 150 fr. Koopers en verkoopers zijn op hun weer houden, niet wetende wat de maand Augustus zal aanbrengen. SAAZ (Oostenrijk!, 2 Augustus. Markt zeer vast oud gewas rl912) gewone kwaliteit, 195 lot 210 fr. eerste kwali teit, 215-220 frank Goede vordering van den bloei in de hoptuinen. NEURENBERG (Beieren), G Augustus. Handel nog altijd vast gestemd. Reeds kleine baaltjes Oostenrijksche hop, nieuw gewas, verkocht aan 3 lot 3,25 fr. liet pond. In Beieren verbetert de stand der hoptuinen in Elzas blijft het even beden kelijk. (H Z.i POPERINGHE, 7 Augustus. Handel kalm. Men betaalt Poperinghe (Stad) 150 fr. Poperinghe (Dorp) 140 frank. Dank zij het gunstig weder hebben de hopvelden ras en goed gebloeid, zoodal men een middelmaligen hopoogst verwachten mag. ANTWERPEN, 7 Aug. Men kwo- tert Aalst beschikbare - a Aug. 125 a 00,nieuwe oogst 1913,150 a 152,50 Poperinghe beschik. a Aug. 120 a Nieuwe oo^st 1913, 147,50 a 150, de 100 kil. Markt vast. volkomene genezing in 3 uren van den A Hoop of 'tSchijt der kalvers en veulens door bet Amerikuunsche Poeder \)vi ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, in verscheidene dieren te redden en bet kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk i te Aalst, bij De Valkeneer"en Callehaut. OPENBARE VERKOOPING van LAND en MEERSCH te Erpe. De Notaris MEERT, te Erpe, zal met ge win van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Erpe. Koop 1 Woonhuis en erve, wezende de Her berg ('De halve Maan- aan den steenweg van Erpe naar Lede gekadastreerd wijk A nummer 524, 525 en 531a met eene grootte van 21 aren 80 centiaren en volgens meting 23 aren 07 centiaren Verdeeld in tweedeelen. I. Het Woonhuis met Hof, groot 12 aren 67 centiaren. II. 10 aren 40 centiaren Bouwgrond. Bewoond door den heer Victor De Windt. Koop II. 15 aren 10 centiaren Meersch, Hoonegemmeerschen, sectie B nummer 795. Boomprijs 490 franks. Gebruik door de eigenaars dc hecren Claus. Koop lfl 46 aren 40 centiaren, volgens meting 48 aren 65 centiaren land ter wijk «'Den Berg-, gekadastreerd sectie B nummer 297c. Verdeeld in twee gelijke deelen. Gebruikt door den medeeigenaar den heer Gustaaf Claus. ZITDAGEN Instel, Maandag 4 Oogst (]gi3 Verblijf, 18 telkens om 3 ure van den namiddag, ter lier- berg - In de Halve Maan -, te Erpe Kleine steenweg, gehouden door den beer Victor De Windt. op den Bavokauter, gekadasteerd wijk A, Juffrouw Weduwe Van de Meerssche-Dc Sae- i i i -,rr.r, 1 Holnor An ten nnnrrir nnil den lieer CorilU- nummer594, met eene grootte van 14 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan de erven Van den Brulle. ten zuidc aan het Borsbeek- wegelken, ten westc aan den heer Lievens en andere en ten noorde aan het Armbureel van Meire. Gebruiker den heer Jan-Baptist Raes. Tweede en laatste Zitdag Dinsdag 19 Augusti 1913 om 2 uren namiddag ter herberg van Dame Weduwe Xaveer Van Cauter, te Meire, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van goede •te Wichelen. Dc Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen I. Zaailand aan de Diepestraat, wijk A, 865bis, groot 7 aren 70 cent II. Zaailand ook aan de Diepestraat, wijk A, n. 865, groot 52 aren 90 cent. Verdeeld in zuid- en noordhelft. Gebruikster van de beide koopen de Wed. P. De Bruycker. EENIGE ZITDAG Zaterdag 13 September 1913, om 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. TE AALST te verkrijgen lei Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelcnbergh, LeopoUlstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepe-Singelyn, Lcopoklslraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zoul- straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran- gois Mcrcerie, Lange Zoutstrant, 21 Saintes. - Dc genaamde Laurent.van liet gehucht Wiesbeke, had gevochten met zijne vrouw en van haar een duch tige rammeling gekregen. Dit kon hij niet verkroppen en woe dend liep hij naar den Burgemeester om te^cn zijne wederhelft eene klacht noci te leggen. Toen hij, tcrugkeerende, voorbij de schuur van zijnen gebuur De Coster ging, hoorde hij dezen hem bespotten omdat hij door zijne vrouw was afgeklopt. Dit was te veel. Hij ging naar huis, haalde oenen ouden cavaleriesabel on wilde De Coster ten lijve. Doch deze ver dedigde zich met zijnen dosehvlegel, zoo dat Laurent hel moest opgeven. Een minuut later keerde hij echter te rug, ditmaal met een geweer. Nu zou dc spotter hein niét meer ontsnappen. Lau rent mikte van op een paar meters af stand, schoot en trof den gebuur in de horst, Daarop snelde hij andermaal naar den hurgomeesler, .leze maal om zich gevan- gen te geven. Goneesheeren die den toestand van De Coster onderzochten wanhopen hem te redden. Hel parket van Brussel heeft ter plaats geweest. Het Huis C. Praet-De Witte, s langs de overzijde der Lange Zoutstraat. dichter bij de Groole Markt, in n° 6. Bergen. - Doodelijk spoorweg ongeluk. - Tijdens het mameuvreeren van eenen goederentrein te Bergen was de machinist Albert Gouvart, 10 jaren oud, wonende te Quaregnon, liet slacht oiler van een doodelijk ongeluk. Gouvart was bezig met onder aan zijne maclueu eene iiiTJer vast te vijzeu, toen '$20 10)~u BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht Vrouwelijk Huwelijken L. Bruggeinans, leeraar, met P. De Beul, zb- A- De Meyer, rijtuigm. met H. De Man, zb. P- Wesemael, tw. met B. Van der Niepen, br. A. Becckman, wever, met O. Verhuist, tw. - L. Martens, spoorweg- werkm. met M- Van den Bremt, br. C.De Rock, tw. met R. Borms, tw. G. Coen, kok, met M. Van* der Paelt, kleerm. P. De Boom, land. met M. Verleysen, tw. V. Delbecq, bed. met J. Van Mieghem, zb. F. Martin, sergeant, met A. Permanne.zb. Overlydens B Segers, we De Smedt, zb. 81 j. Ouden Denderm. steenw- J- De Smedt, vr. Van den Broeck, zb. 61 j. wonende te Dender leeuw. M. Oosterlinck, we Anckacr, zb. 61 j. Koolstr. C. Van der Poorten, vr. De Wolf, zb. 58 j. St Jorisstr. 2 kinderen onder de 7 jaren. De Notaris BRECKPOT,te Aalstzal, open- baarlijk verkoopen Eene behuisde HOFSTEDE, te Moorsel, Kattestraatje, groot 18 aren 84 centiaren. Boomprijs 50 fr. Bewoond en gebruikt door de verkoopcr M. Alfons Vereecken. ZITDAGEN Instel, Donderdag 21 Augusti (,9I3 Verblijf, Donderdag 4 Sep tem. telkens om 3 uren namiddag ter herberg van Louis Vereecken,te Moorsel nabij de Statie. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste te Wichelen. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal op de hiernabepaalde dagen en uren open- baarlijk verkoopen Vrijdag 22 Augusti 1913, om 2 uren stipt namiddag ter herberg "In de stad Schiedam -, bij de Wede Eduard D'Hooge-Lauwaert, te Wichelen-wijk Margote. Maandag 25 Augusti 1913, om 8 uren voormiddag, het schoon Nagras wassende in de Wichelsche Weerd, op de mcerschen ge naamd Sluisbocht, 24 Vatzaad, Grooten Meersch, Mannematen en Ryen. Te vergaderen bij Christiaens, te Uytber- bergen aan de Kastecldreef. Voor verder beschrijf zie bijzondere plak brieven. De verkoopingen zullen geschieden op de gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Personen die voorgaande venditien nog verschuldigd zijn zullen noch als knoper noch als borgen aanvaard worden. 8,46 2,90 2,50 0,00 80,00 6,00 8,91 0,00 2,75 0,00 90,00 Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 9 Augusti 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,50 A Boter per 3 kilo Roomboter per kilo Eiers de 25 Ajuin de 100 kilo Viggencn liet koppel BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 180 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1450 kgr. HOPMARKT AALST, 9 Augustus. Markt kalm Men kwoteert Aalst nieuw gewas 150 fr. oud gewas (1912 117 IV. met veel vraag van wege de brouwers. In alle hoploch- tingen is er merkelijke beternis te ont waren bet zwart is daaromtrent ver dwenen. (W.) LONDEN, 1 Augustus. - Markt zeer vast, met behouden prijzen voor alle soorten van hop. De berichten uit al de Engelseho streken schijnen uil te wijzen dat de opbrengst 25 minder zal bedra gen dan verleden jaar. (L. M.) OPENBARE VERKOOPING van allerbeste en Meerschen TE WICHELEN De Notaris TIBBAUT, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen A I Zaailand op den Molenkauter, wijk A, n. 537a, groot 31 aren. Gebruiker M J. Van Steendam. II. Zaailand, geschikt voor Bouwgrond aan den steenweg van Wetteren nar.r Dendemonde, wijk A, n. 858a, groot 36 aren 50 cent. Gebruiker M- H. Blondeel III. Zaailand in de Colckte,wijk A, n. 806, groot 18 aren 30 cent. Gebruiker M. Joseph De Keyser. IV. Zaailand, geschikt voor Bouwgrond, aan de Diepestraat, wijk A, n. 753a, groot 24 aren 30 cent. Gebruiker M Henri Blondeel. V Zaailand, op de Bree, wijk A, n. 901A, groot 36 aren 60 cent. Gebruiker M. Henri Blondeel. VI. Meersch op het Knapeveld, wijk B, n. 1677, groot 34 aren 80 cent. Gebruiker M. Henri Blondeel. VII. Meersch, in de Bergeméerschen, wijk A, n. 994, groot 11 aren 30 centiaren. Gebruiker M. Joseph De Keyser. VIII. Den onverdeelden helft van een per ceel meersch zijnde een wissel meersch je, in den Weerd, wijk A, n. 257B, groot in het geheel 17 aren 60 cent. In regie. B. I. Zaailand, op het Haugenen, wijk A, n. 921, groot 12 aren 60 cent II Zaailand, heven voorgaande, wijkA, n. 922, groot 11 aren 20 centiaren. Beide gebruikt door Maria Veer te Uytber- gen. EENIGE ZITDAG Zaterdag 13 September 1913, ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. OPENBARE VERKOOPING van een en eene .TE MEIRE. De Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, zal ingevolge vonnis verleend door de Burgerlijke Rechtbank van Eersten Aanslag, zetelende te Dendermonde in date 27 Juni 1913, met de pleegvormen der Wet van 12 Juni 1816, ter iusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het openbaar verkoo pen Een perceel Land gelegen te Meire, op het IJsgat, gekadastreerd wijk C, nummer 137, met eene groote van 11 aren 80 centiaren, palende ten ooste met halfweg aan de heeren Gustaaf De Muyter en Désiré Maesschalck, ten zuide aan den lieer August Daeseleire, ten weste aan de baan en ten noorde aan Juffrou- en Clementina De Smet. Gebruikster dc medeeigenares juffrouw Wc Van den Eeckhout-Lievens. En zonder tusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter Eene nieuwgebouwde Hofstede met Boom gaard gestaan en gelegen te Meire, gehucht Oostdorp, en gekadastreerd wijk C, nummer 167c en 167D met eene grootte van 3 aren 50 centiaren, palende ten ooste met de half weg aan den heer Désiré Maesschalck, ten zuide aan den heer Amand Burms, ten weste aan denzelfden en ten noorde aan den heer Arthur De Troyer en zuster. Bewoond door de eigenares Juffrouw W° Van den Eeckhout-Lievens. EENIGE ZITDAG Zaterdag 23 Augusti 1913, ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst in het Stadhuis. deleer en ten noorde aan den heer Cornu- Bayens. Verdeeld in 2 deelen Zuiddeel groot 24 aren 52 centiaren. Boomprijs fr. 140. Noorddeel groot 21 aren 10 centiaren.Boom prijs fr. 178,00. Voorschrevenc goederen zijn bewoond en gebruikt door Juffrouw Weduwe Jean Cop- pens-Van Hauwermeiren. EENIGE ZITDAG Maandag 18 Augusti 1913. Ten 2 uren namiddag ter herberg genaamd De Vlasbloem bij den heer Gustaaf Ver- geylen te Lede, Blikstraat. V E N D I T I E Bovengenoemde Notarissen TIBÖAUT en MOYERSOEN zullen op Dijnsdag 26 Augusti 1913, te beginnen om 1 uur namiddag ter behuisde hofstede onder den eersten koop te Lede, Vrijdagmarktstraat, overgaan tot de openbare verkooping van alle de aldaar te bevinden roerende goederen en voorwerpen bestaande voornamelijk in twee stoven, naaimachien, waschmachien, stoelen, kas, ijzeren doos, tafels, bank. zilveren horlogie, horlogie, grooten bascule,anderen bascule,kortcwagen, loog, ladders, dubbele ladder, koffers, ver ders eene groote hoeveelheid landbouwalem, keukengerieven, herberggcrieven, schelfhout, gezaagd hout, brandhout en kiekens. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. eene meid kunnende burgerskeuken. Ook eene nteid voor alle werk. Zich te bevragen ten bureele dezes. TE KOOP een schoone jonge Schapershond, Hollandsch ras. imet kot. Zich te wenden School straat, 14, Aalst. le koop een VÉLO hebbende slechts eenige malen gebruikt geweest, zich te wenden ten bu reele van dit blad. Een MAGAZIJN gestaan en gelegen te Aalst, Hoogevesten, voorheen de mouterij van de heeren Burny Blanckaert, laatst ge bruikt geweest door den heerXavierVan Mol, koopman in Kruidenierswaren: Zich te wen den bij M. Achille EEMAN, Aalst. Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, na'oij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge- en meer p maand kun. verdiend word. met ziekte verzek. zond. werk te verl. of waar borg te storten. - Schrijv. ROTTY, Leo- poldstraat, 48, Aalst. H,>lin<ri>iikr Landbouwers ldllpl IJR" Maatschappij vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers le bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. Eene verwaarloosde valling zet zich ovei van den eenor. inensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wi.i ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, do eenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Siroop liepratere. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs SJ Frankek 111 alle Apot heken, namenlij k te Aalst, bij Valkenreh en Callebaut. VOLKOMENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut en voor altijd door de Dentogrèue. Met de ITeiitoerène. geen tand meer te trekken, geen abcessen geen opzwelii: g meer. geen pijn meer bij het eten. Laat u net bedriegen met gevaarlijke, krachtelooze, namakingen, .le Deiitog-ène. is aangeraden en geprezen door de geneesheeren wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. Eischt dus de echte de descli lr. 1.25 lu alle Apotheken AALST, De Vakkeneer, Esplanade, NINOVE, De Ruwer; SOTTE- GEM, Yan.lersolieuren, ol franco binst de 24 uren toe.-li t'r. 1,30 in postzegels te sturen aan oen der hierboven gemelde Apothekers. Naamlooze Vennootschap. - Agentschap der Sociélè Générale de Belgique SUGCURSAA.L VAN AALST 20. SIIEU WSTR A AT. Telefoon 113. Dépots van geld aan 3 en 4 °/0 Disconto en invordering van wisse' Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbii jollen en munten Beursorders Uitbetaling van koopons Inbewaa neming van waarden. VERHURIIVGSTARIEF DER RRANDKOFFERS I OPENBARE VERKOOPING van TE MEIRE. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal op nagemelden zitdag in het openbaar verkoopen Gemeente Meire. EERSfE Koop Een perceel land gelegen op den Mcirbosch, gekadastreerd wijk A, nummer 96a, met eene grootte van 18 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den heer De Nys, ten zuide aan den heer Lievens, ten weste aan de Boschstraat en ten noorde aan den weg van Erpe naar Bambrugge. Gebruiker den heer Bernardus Wynant. Tweede Koop Een perceel land gelegen op het Nesteveld, gekadastreerd wijk A, num mer 168, met eene grootte van 9 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de baan, ten zuide aan dc erven Van den Dorpe, ten weste aan dezelfde en juffrouw Lievens en ten noorde aan Mijnheer Baron de Béthune. Gebruiker voornoemden heer B. Wynant Derde Koop Een perceel meersch met dc er aanstaande boomen gelegen op Oost dorp, gekadastreerd wijk C, nummer 551 met eene grootte van 22 aren 90 centiaren palende ten ooste aan den heer Van Licrde en andere, ten zuide aan de Oostdorpstraat, ten weste aan den heer Michiels en ten noor de aan den heer Van Impc en andere. Gebruiker den heer Felix Vyverman. Vierde Koop Een perceel land gelegen BRANDKOFFERS Afmetingoahinnonwaarts Prijs dor Verhuring: hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter I Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9.- 15.- B 0 20 0.30 0 55 3. - 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.- 12.— 20 35.— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20 30.— 50.— 1 E 0.53 0.62 0.55 9.- 22 35.— 60 .- DOOR STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde Boomgaard en Land te LEDE. De Notarissen TIBBAUT te Aalst en MOYERSOEN te Lede, zullen op nagemelden zitdag in liet openbaar verkoopen Gemeente Lede. Eerste koop. Eene behuisde hofstede met schuur, stalling en boomgaard, gestaan en gelegen aan de Vrijdagmarkt, gekadas treerd wijk A, nummers 599b, 600b en 604e, met eene grootte van 15 aren 80 cen tiaren, palende ten ooste aan den heer Louis Beelaert, ten zuide aan de Vrijdagmarktstraat, ten weste aan den heer Jean Bay ens en ten noorde aan den weg. Tweede koop. Een perceel land gelegen aan den Vrijdagmarktweg, gekadastreerd wijk A, nummer 583, met eene grootte van 23 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan juffrouw Weduwe Van de Meerssche-De Sae deleer en andere, ten zuide aan den weg, ten weste aan den heer Frans Coppens en ten noorde aan den heer Frans De Winne. Derde koop. Een perceel land en boom gaard, groot volgens meting 45 aren 62 cen tiaren, gelegen aan de Boschstraat, gekadas treerd wijk B, nummer 492D, met eene grootte van 50 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide aan den heer Notaris Velge-De Backer, ten weste aan De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdag van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). VOOR Maïs Inka> naatklaver Spurrie - Mostaard Saradelle Nagras Aller hande voedermengsels Rapen Kool rapen Wortelen, BEPROEFT HET ia "l tl zé li Li mF\ b VI A 3. Krachtige, rijke, spaarzame stikstof mest n m Gij zult verwonderd zijn over den uitslag. Geefl ook. einde Juli, AMMONIAKSUPERFOSFAAT aan uwe K vruchtboomen. Zoo zult gij voor toekomend jaar eenen rijken bloei voor ZU bereiden. IS a ej Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de mesthandelaars en in al de Landbouwsyndikaten. KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET g COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamloos Vennootschap) 8, Berckmansstraat, BRUSSEL R ^*10311 MillilMliIiMiMHIS

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3