«fe DE MAAGZIEKTEN DEFENSE HUIS OTTO KO ENTGES DE DENDERBODE EZOiMMIEI[)SPILLK\ REPARAT1EN C. PRAET-DE WJTTE, ACH. EEMAN, AALST. GEBROEDERS SCHOONJANS WBomi VRAAGT DE geperfeclionneer-T y A juistheid de Chronometer IrVAil gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelcn Brillen G Lange Zoutstraat, 6, Aalst. Vraagt de Iloi logie Louis Roskopu, S. A. FBBBIEK ïjl|l SUPERPHOSPBBTEN.SCHEIKUNDIGE VETTED EN KUHSTBUHNOS. 8 ET. EEMAN, o •oso#o#ot .Men ZAAK WA ARAL II LR COURARD Aug. DeKegel-Mertens, Grondkrediet van België Wielrijders ALGEMEENE ASSURANTIËN BerlGtit aan de Landbouwers. TE KOOPt Meubels VVC Mallego Agent aanwijzer - WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronchiet en Influenza DE BAESEMPiLLER Voor Maagpijn, I. HEETS, DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, •©©©«©©©•©©©•©©©•©©©«©©©•©©G# Stoom Boek- en Steendrukkerij ¥11 IDE PiTTl-lC TER DRUKKERIJ ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ STOOM VER WERIJ 13, Sint-J.acobsstraat, 13, Brugge. Hulpliuis Ie Aalsl bij Alfons WILLEMS, Oud huis: J.-B. JOU RET-COQUEREAUX Opvolgers 27, Sint-Jorisstraat, 27. AEI.ST. Broek- en Kleersloflen, Laalslc i\icinviglieilen DUIVENMELKERS LEEST HIER VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL het meest de gan- schc wereld door ge bruikt. Het V0LKNHULPM1DDEL baar in alle huisgezinnen. Maatschappij SINGER Vereenigde i\ ij veraars. JOSEPH VAN VAERENBERGH BERICHT. w i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN BERICHT Belgische Hypotheekmaatsehappi i EN SPAARKAS (Let wel op het adres). lloi-lngiecn \an Genève, Btukken geregleerd door liet Oliaorvauiriuiu van Geuève on I\'cufeli»tol. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. I Samengestelde opgeloste Guano DE ZON j GRONDSTOFFEN aan prijs van den Hag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphate», Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet ljzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Pliosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98,99 zuiver. VergruizeiVwiaiorel, Eclair n 1. 8©«© q Ingénieur Chimiste, 0 Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux Q Minerals Alliages Ma q Q tières grasses Albumine. Q e Hal. WEVERS mlict r| p llliri'll schoon Burgershuis met 1 t, 11t11t.11 me( Hof Zjch te beyra gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstraat, T/S. zoekt oen ivo groole en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek tc plaatsen. S. P. I). Ag- nee Star, Strooislraal 22, Brussel. HUIS FRÈRES ATHUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Kalalogus gratis. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cunente Vloertegels, Duk- p uincn (nieuw model mot verbeterd-! aansluiting), Cimcntbuizcn, Patbuizen van 0,80 m. lot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag. Muui deksels, Varkcnsbatkeii, Puardckribben, enz. NAAMLOOZüT~M AATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Gëldleeningen tc bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandclijkseho afkortingen, met of zonder Icvensvcrzekc- ring. Uitgave van obligatien van 100, 200, 500 cn 1000 franken, iutresteude aan <"5 's jaars. GELDIJ1TZETTINGVAN EERSTEN RANG. Kostelooze inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in liet bureel der mant schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot li ure 's morgens. lloofdagcntschap van verzekeringen t-gon brand, ongevallen, op 't leven, enz. vraagt do velos vaardigd met de stuk ken B.S.A. en do velos, mark Créator. De beste en onverslyt- ba u'ste rollementen. Het huis levert ook de beste en goedkoopste nanimachienen Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparation, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op T Leven en Ongelukken van allen aard. Kcnige Premie Ongelukken op den ijzeren weg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met wekc- lyksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz, N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Te bekomen by VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskei k, recht over den ingang links Oud huis den Biën- koif" allerhande soorten van HOVENIERS- ZADEN', eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en hoomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope j-yzen. Gieotc sparren voor inetsorsstcllihgen, in het Tegel- en Pannefabriek Do Kcgel- Meiieus, te Aalst, Meuleschettestraat. G ROOT M A G A Z IJ N van rechtover het Postbureel, H O PM A R K T, N" 3, te AALST. Schoone keus cl voordeelige prijzen. gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (/.onder bedie- i.ing te verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgins beschikbaren tijd, relaties en bc- kwauiubeden, voorwaarden tc bespreken. Relereiieics geëisebt cn aanw ijs liedcndaug- sche bediening. Schrijven Z. Postbus, 166, Antwerpen. 52275. Eene maagziekte is cene ware besmetting van de maag, liet is eene maag die de spijzen'niet goed meer verteert, liet is een algemeen ongemak ergezcld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefceestigheid. gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke cn ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten v olle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene er kele doos Poeiers de Cock geeft betere uil slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door.geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn do BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,25 de doos. Deze Pillen,aangezien hunne aai-genamen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gcbiuikt do Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. Apolhelter, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. I11 dezelfde Apotheek zijn te verkrygen Remedie voor Ekstcioogen 0,50; Tandpijn stillendo drupp"ls stillen cnmiddelijk do tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. do doos. Pakken tegen liet slceht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en merrieën Remedie tegen hot snot der kiekens. Zekere romedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. T A N|D M lï ES T E R - SI' li CI AL IS T te Aalst, Statiestraat, 33, naast hel Hotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren to Aalst. Kostelooze Raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van S tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE, bij Me Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven lan den. Plaatsen van Kunsttandon zonder uittrekken cn. na liet vooraf genezen der wortels van dc oude tanden. Het uit trekken dor tanden volgens do keus van den klient, na volledige gcvoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platiue cn Caout chouc. GEBITTEN zondei plaat, in do wortels vastgezet, nieuw stelsel.— Recht zette» der tanden bij do kinderen (menig vuldige bewijzen)Wit maken der tanden, enz., Reparatie», Hermaken van Gebitton, elders gemankeerd. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit do eerste hand, kan bij deze gocd- kooper leveren on met meer juistheid on gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,by gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. 1 oorden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machien* n van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTLOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, Aki'.Albert-Lienarlslrual, 9. Oeeraardsbergsc/ieslraat. 20 MATTEGE1I Neerstraat, 35 99 Eigen huizen in België. O van o De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachte» oogcuhlikkelijk en genezen spoedig alle ZENU WZIRKTGN:j»mark*o£/<? maand stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hooidduizeling,zenuw- kooi ts, dc hevigste tandpijn, scheuten in do tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), zwaarmoedigheid, stokken in do keel, benauwdheid influenza, koorts, notcl- koorts, poldei koorts, rhumatism, llerccijn, jicht, ruggepij», enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstolken de zenuwen, zij» schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 do doos fr. 3,25 de 3 doozen of driedubbele d >os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. J OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met eenen waarborgband, en een wit kruis van Sinl-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed men van dame::, hoeren en kinders, gordijnen, tafel Moederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wnsschen en solferen van bed lekens. Verwon 011 wassclien in hel droog van handschoenen. Dfi ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Hoe dikwijls zijl gij in de onmogelijkheid do cachot- ton en coiiler-merken op dc vlerken uwer lievelingen to lozen of tc ontcijferen IIoc dikwijls gebeurt liet niet dal cachetlen cn conter-mcrken do<>rdon regen worden uitge- wischl Hebt gij u dan niet af gevraagd, bestaat er dan niets beters in staat de merken to behouden. Toch wel. Niet smeerend stempelinkten Stempelkussen zal u dit ongemak cn ook veel leed sparen. - No Smudge Inkt of Niet smeerende Inkt droogt oogem blikhelijh, maakt de stempels niet kapot en kan niet uilgcwas- schen icorden. Verkrijgbaar alsvolgt Stempeldoos N° 1, fr. 1,30 N° 2 fl\ 2,15. Inkt in fleschjes van 0,80 en 1.25 fr. Alleen verkoop t9 AalstC. VAN DE PUTTE-GOOSSENS. gelast men zich met alle slach van BOEK cn STEENDRUK WERK EN, zooals Boekwerken, Aflicht n, Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrioven, Doodbriovcn en Beddekens, Adres- en Visie-tkaartcn, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, mei alles wat den Boek- en Steendrukkersstiel betreft. Groole cn schoone keus van Doodbeeldckens Men gelast zich desnoods met den opslel van Doodbecldekons. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zyn gemak kelijk om in te nemen' en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. van N A AIM ACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in do bijzondere werkhuizen der Aalst: 9, Albert Liénartstiaat, Spoedige bediening - Goedkoop Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- vcsten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. hut beste isehoudmiddel van het Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan liet Hout en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglyk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentojn- slellingvan Parysl900Gulden eermetaal ter Wereldtei.toonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt dc zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert do kwaliteit en vermeerdert do opbr-uigst Belgische Maatsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België;. Depositaris Mr R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast z!ch met vernieuwingen van bepando schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken va» aangiften van nalatenschap cn ondcrhandsche akten, voor alle processen cn erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld tc bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere grooto keus van vele soorten vorschen ZHEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan do gunst van eeniedor, bezondcrlijk aan de achlbaro ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige pryzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Eonig huis der stad sedert 25 jaren in do Öostendsche Visscherijen gevestigd. Vissciierij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst I.cvcraar der byzondersto huizen der stad. TELEFOON Nr 44. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed cn deftig gehand*ld worden voor liet aankoopen van pulpen van ,hct fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomcn, Sieraadplantcn, Haagplanlen, Boschplanten, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdcgem, deze liandolon altijd met de boste zorgen. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel Ie A^TWIUPKN, fX" 7 1, ln vmu i. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels Collegie df.r Commissarissen MM Jean delta Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Haro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar L.e Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 "/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 0 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. AGIiNTBN Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gemcentebediende Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Llopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, Runé Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkorij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Babten, Eere-S cretaris Molhem, Erans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Gemeente-Secretaris.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4