A DE MAAGZIEKTEN DEFENSE DE DENDERBODE HUIS OTTO KOENTGES (jEZOMUIEIOSPILLEiN REPARAT1EN C. PRAET-DE WITTH, FABRIEK VjW 8UPERPH0SPRRTEII.SGHEIKURD1GE VETTEN EN NÜNSTBÜflNÖS. ACH. EEMAN, AALST. S ET. EEMAN. •oso*o«o« Aug. De Kegel- Mertens, ALGLMEENE ASSURANTIËN "Bericm aan üëTanflöouwers. Meubels WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza DE BILSEMPIEI.ER Voor Maagpijn, DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, ¥1! IE PitTl=®IiSSElTi 1 1. HEEF 3 ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ bij Alfons WILLEMS, Oud huis:J.-B.J0URET-C00UEREAUX GEBROEDERS SCHOONJANS DUIVENMELKERS LEEST HIER VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND C&RB0m£ Hel VOLKBHULPMIDDEL mis baar in alle huisgezinnen. JOSEPH VAN VAERENBERGH Belgische Hypotheekmaatschappij VRAAGT DE geperfectionneer-T t ~xr juistheid de Chronometer gewaarborgd llorlotjieinakerij Jtnveelen Brillen 6, Lange Zoutstraat, 6, Aalst. (Let wel of. het adres). Vraagt de Horlogie Louis Roskopi S. A. Ilorlegieën tan Geneve, «lukken geregleenl tloor liei ob«ervaioriiiiu van Genève en Neulcliuiel. Huis gesticht in 1876. 'V Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak. Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, .taïniet. IJzerslakken (Scoriesi. Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium. Con^rsnifant (blauwen aluin i qS'qq zuiver Vergruizers Vermorel. Eclair n i. g Ingénieur Chimiste, g Analyses et dosages Ma- q tières fertilisantes Eaux Q Minerais Alliages Ma- tières grasses Albumine. WEVERS in liet Ta lm Pi'II schoon Burgershuis met 1 c II UI CII met Ho{ Zich te bevra. gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstraat, T S ZAAKWAARNEMER zoekt eenige groolc en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. P. D. Ag< nee Star, Strooistraat 22, Brussel. HUIS COURARD FRÈRES A THUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Katalogus gratis. AALSTMeuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak- p.imcn (nieuw model met verbeterde aansluiting), Gimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr ui. aanvraag. Muui dek seis. Varkensbakken, p. ardekribben, enz. Crondkrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen to bekomen voor bot bun ven van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandelijksche afkoi tingen, met of zonder levensverzeko. Uitgave van obligatiën van 100, 2DD. 500 en 1000 franken, intrestende aan A °l„ 's jaars. UELimiTZETTING VAN EERSTEN RANG. Kosu looze inlichtingen Ic bekomen ter atii.ii- van den Notaris EEMAN te Moorsel, en ill bet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 int 11 ure 's morgens. lli.ofdagentschap van verzekeringen t- gen brand, ongevallen, op 't loven. enz. Wielrijders vraagt do velos vcr- vaardi.d met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Ci'éator. De beste en onvcrslyt- ba uste rollementen. Het huis levert ook do beste en goedkoopste naaimachieni 11 I. Sparta Groot gemak van betaling. Mei, .uinvaardt alle reparatiën, goed en G ustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. AATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar. ,.p T 1.' ven en Ongelukken van allen aard. Benige Premio Ongelukken op don ijzorenweg en tramways. Hoofdagent Aug DE WINTER. Nieuws fraai, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lijksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zicli te enden op bovengemeld adres. IV 1.. tomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerlc, recht over don ingang links Oud buis don Biën- ui f allerhande soorten van HOVEN IERS- /.Al»KN, eerste kwaliteit van BLOEM- KOOI.ZAAD, extra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en mgaurds, scboone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope rijzoo. TE KOOP Gi'.'ote sparren voor metscisstellingen, in In t Tegel- en Pannefabriek De Krgel- Mei loi s, te Aalst, Meuleschettestraat. GROOT MAGAZIJN van We Mal lego rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N°3, te AALST Scboone keus er. voordeel ige prijzen. Ageut aanwijzer gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zor.dor bedie ning to verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgens beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Keferci.cies geêiscbten aanwijs bcdei daag- Bclie bediening. Schrijven Z. Postbus, 166, Ant 011" 52275 Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, liet is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorza ikt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie slapeloosheid, droefceestigheid. gevoel-van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten Hel is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene erkele doos Poeiers de Cock geeft hetere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBaU T, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos. Deze Pillen, aangezien hunne aai genamen smaak, m-gen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsvci- teiing, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gel» nikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteioogen 0,50; Tandpijn stillende druppels stillen cnmiddelyk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen liet slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en merrieên Remedie tegen het snot der kiekens. Zeker» remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. worden geleverd mei groot gemuit van betaling naar heus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machi nen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP OOMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN Naamlooze Vennootschap. 27=31, OucFKleerkooperstraat, BRUSSEL, Ai'.LST Albert-Lienarlstraat, 9. MNOVK: Geeraardsbergsckeslraat. 20 SM>T K.NI Neerstraat35 99 Eigen huizen in.België. •©©©•©©©•©©©•©©©•©©©•O©©» Stoom Boek- en Steendrukkerij T A N|D M E EST ER - S P EC IA LIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostei.ooze Raadplegingen alle digt-n van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE, bij Me Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na bet vooral genezen dei- wortels van de oude tanden. Hot uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gcvoHloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in do wortels vastgezet, nieuw stelsel.— Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen)Wit maken der tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit de eerste hand, kan hij deze gocd- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, liunno Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. TER DRUKKERIJ gelast men zich met allo slach van BOEK- en STEENDRUK WERKEN, zooals Boekwerken, AlFiclien. Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven, Boodbrioven en Beddekens, Adres- en Visietkaarten, Registers, Etikelten, enz. enz., in een woord, mei. alles wat den Boek- en 0 Steendrukkorsstiel betreft, Groolc en schoone heus van Doodbeeldehens O Men gelast zicli desnoods met don opstel van Doodbeeldekons. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (<-n deze alleen) verz.ie.bien f oogeiiblikk. lijk en genezen spnediir alle ZENUWZIEKTEN'Smartrollc maand- stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn .nrgirti»o),di;i.iiing,lH>ofdiliii/.eliii;.\zeni koorts, de h"Vigslc tandpijn, schouten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, I jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), I zwaarmoedigheid, stokken in do koel, benauwdheid influenza, koorts, netol- koorts, polder'koorts, rhumatism, fl-recyn. jicht, mggopyn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstoiken do zenuwen, zij sch.iib-loos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in allo apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr 3,25 de doozen of dri 'dubb-le d os fr. £,25 do 6 doozen of zesdubbele doos OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met 'eenen waarboegband, en een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen (j Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. STOOM VER WEIUJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis le /lalsl KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed nvn van dame:;, beeren en kinders, gordijnen, tafelkleoderen, tapijten on salongarniiuren, sjaals, pane, enz. Wasschen en solferen van boddekens. Verwen en wasse.hen in bet droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Opvolgers 2*7, Sint-Jorisstraat, 2V_ AEI.ST. Broek- en lileersloflen, Laatste Nieuwigheden Hoe dikwijls zijt gij in do onmogelijkheid do cachot ten en conler-morken op de vlerken uwer lievelingen te leze» of te ontcijferen Hoe dikwijls gebeurt liet niol dal eacliellen en eonter-merkon door den regen worden uitge- t Hebt gij u dan niet af Sevraa&d> bestaat er dan niets beters in staat de merken te behouden. Toch wel. «Niet smeerend stempelinkten Stempelkussen zal u dit ongemak. 011 ook veel leed sparen. No Smudge Inkt of - Niet smeerende Inkt - droogt oogen- blikkelijkmaakt de slempels niet kapot en kan niet uitgewas- sclien worden. Verkrijgbaar alsvolgt Stempeldoos N° 1, ft*. 1,30 N° 2 fr. 2,15. Inkt in fleschjes van 0,80 en 1.25 fr. Alleen verkoop te AalstC. VAN DB PUTTE-GOOSSENS. sclie wen: brui kt. si (le door liet meest de gan- van "NAAIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Maatschappij SINGER Aalst: 9, Albert Liénartstiaat, Spoedige bediening-Goedkoop Vereeuigde l\ ij veraars Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Aciiillf. EEMAN, llooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. het beste iseiioudmIddel van liet Hout. Bederfwerend. Ongedierl vernielend. Verzekert een driemaal langeren duur aan bet Hout rn geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeliglyk bet teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen. het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal Ier Wereldtentoon stellingvan Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert do kwaliteit en vermeerdert do opbr. ngst Belgische Maalsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België;. Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid Maagpijnen, Scheel hoofd pijn. Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14. Aalst. gelast y/ch met vernieuwingen van bepande schuld'01 dcriiigen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatcrsdiap en onderliaiidscbe akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook gold tc bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos rand gegeven BERICHT. Allo Dondci dagen en Vrijdagen bezon- derc grootij keus van vele soorten vorschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordcclige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Menig buis der stad sedert 25 jaren in do Oostendsche Visscherijen gevestigd. Vissen ER IJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Lcverastr der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44. i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN BEKICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt voed en deftig gehand* ld worden voor bet aankoopen van pul pen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook allo soorten van Fruitboomen, Sieraadplan ten, Haagplanten, Boschplanlen, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op lieu minuien afstand van de sta'ie van Baerdegcm, deze bandelen altijd met de beste zorgen. EN SP AA BK Al S NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zelcl le AM'UMtPKrw, 71, I4tjXHri.i i. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon ]/an den Bosch, Henri-J. Engels, Coi.LEGiE der Commissarissen MM Jean delta Faille de LéverghemVoor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 °/0 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. /%<ii-:xTiox Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenwe'g, Assche, Jan Van Ransheeck, Gemeentobediende Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theopiiile De Brouwer, Melkorij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookkman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Embri Dk Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwrr, Gemeonte-Secrotaris,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4