ZOXDAG 14 SEPTEMBER 1915. o centiemen hel nummer 06sk Jaar 4(»0(>. §een voiki Vrij Katholiek, Viaamsch. Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. D^eTgerschoon^ 1JZEREN \V EG. Vertrekuren uit Aalst naar BUURTTRAM. Vertrekuren uit de Statiën naar Aalst volgende W eek-Kalender. DE SCHOOLSTRIJD IN HENEGOUWEN. HET ENGEL DES HEEREN. Politiek overzicht. Het Huwelijk. Dil blad verschijnt den Zater dag van iedere week onder clagteekening van den volgenden dag De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den l'ost verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen. De inschrij ving eindigt met 31 December De onkosten der kwittantien door de Post onuaugen zijn teni laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C VAN DE! PUTTÉ-GOOSSENS, 31 Korte j Zoutstraat en in alle Postkan- DENDERBODE Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 1334 regels;; Rcklamen fr. 1,00; Von nissen op 3° bladzijde 50 centie men. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in- Izendïngen te doen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden Iten bureele van dit blad. r.'r. q.l. Denderleeuw—Brussel (Noord) 3ö3 4-i-l S>°? 5-^5.39 6." 6,46 *7.31 7,4+* 8,54* *9,26 9 H 10,01 "10.13 TI,50 "12,48 14.05 14,33 15,30-*15,57 «-3.24 *16,50 r -.3/ ♦18,30 18,55 *19.08 *19,32 *19,37 *19,4.5 2?,c«S *22 :;o *2245 :*22>54 r°:53- Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath. Bers en 5;3J 7,4 4 10,01 11,50 14,33 16,28 17,37 18,55 21,oS lirpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met am lu ting te Sottege.11 en Ronsse voor Konrijk *3.23 4,17 7,40 8,59 11,54 1^40 *I7,42 'gaat tót 80..eg.- h. Moorse!, Opwyck, Lotiderseei, WiUebroeek, Boom, An.- werpen, met aansluiting te Londèrzele naar Me .die'.en *4,02 3,45 9,02 11.5.4' 14.18 18,óo *19,50 (*n'iar Op.vy -ki De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. ',44 19,13 21,10 Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Lccloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.j: 3,32 4,01 6,13 7,37 8,27 10.50 14,42 Gent (Zuid) °.*55 6,40 7,44 r8,i5 8,28 10.24 12,o5 12,17 14,34 ri5>16 16,2 ri7,04 17,39 ri7s4^ 18.09 18.44 t >.38 -20.41 (Z. 11.) 21,08 22,i« '22,57 '0,39. T Lede \Vetteren ■"0,55 6,40 8,38 rio,24 12,06 '12,17 iy.34 '16,26 18,09 ri^>44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghe '6,oS '7,22 9,59 10,24 12,55 I3>°2 r5)r5 ^7>°S 18,38 18,44 21,08 'Brugge Heyst 6,oS 7,22 9,59 10,24 12,55 *3>°2 I5.-I5 17.05 18,51 18,38 18,44 2t,08 Aalsl (Koopiiamlelsli'.) naar Oordegetn Aalsl. 'Zneberglir 1 n. Affligetn, Asschc 11,55 15,20 19,12 14,24 16 45 20,14 met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Brussel Denderleeuw 4,41 '5,405,58 6,34 6,44 7,07 %«loo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijscsg; 7.40* 7.47 7,53*'8,25 *9.279,32*10,10 10,41 11,40 xx,44 I2i°9 Hots tarn *12,2512,31 13,24 14,35'14,42 rr5,57 '16.07 16.25 i6-2X i6,32 j 5.11 8.: *17,06 '17,13 17.56 '18.08 18.14 T9.-52 r2o-40 20.57 '22.21 23.55 I Gent (Zuid). Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergcn, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 i/-23 18.3° I9»5° Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, lirpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aaist (Zaterd. v. Sottegem 5.36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorscl. met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 42 '5.50 '7.11 '8.22 '8.43 '9-28 10.55 ri2-i8 3.40 '15.00 Terv. '15.47 '16.24 17-33 &-59 2010 riz rt3?32 ra-5o WetterenLede. 4.59 6.18 '7.27 '9.44 11.22 14.07 1S.01 '19.15 20.37 2218 Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 '8.28 10.53 *4-53 I4-53 17-20 20.04 Heyst Brugge. 5-33 r6.o7 '6.30 '9.47 10.34 13.56 '17-14 19-47 CljIQt K - Aalsl 5.15 8,14 11.11 14,20 18,25 Assclie (Staatsstalie) Aalsl 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 Aalst 6.56 11,17 13.18 15.56 19,41 UURTABEL van den 1 Juli tot den 30 Sept. Aalst, den 13 September 1913. SEPTEMBER. Van den 1 tot den 30 korten do dagen 2 u. 2 11 Volle maan den 15 ton 12 u. 46 's middags Ifi. 14 Zondag.II. Naam van Maria. H. Kruisver heffing. H. Maternus, b. van Tongeren. 15 Maandag II. Nicodemus, martelaar. 16 Dijnsdag II. Cornelius, paus en Mart. II. Cy- 17 Woensdag Quatertemperdag. II. Lamberlus, hiss, en martelaar. 18 Donderdag H. Josephus a Cupertino, belijder. 19 Vrijdag Quatertemperdag HH. Januarius en gezellen, martelaren. 20 Zaterdag Quatertemperdag HH. Euslachius en gezellen, martel. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St- Martinuskerk 5, 6, 7, 8, 9, 1 l'ure. Lof 4 u. St-Jozrfskerk5 1/2. 7, 8 1/2, 9 1/2,11 n.Lof4 11 0. L. Vrouwkerk, Mijlbeek 5. (31/4, 7 1/2, 9 li. Kerk der EE. PP. Jesuiten 1 1/2, 5 1/2, 6 1/2. 7 1/2 ure, Lof 5 ure Kerk der EE. PP. Capucienen 5, 6, 7 112, 9 u. Lof om 5 1/2 ure. Ons Besluit Waarin zondigt de Schoolwet van 1895 Wat brengt ons de Nieuwe Schoolwet Voor al wie onze vorige artikels heeft gevolgd, staat het onorastoolbaar vast hoe het onderwijs van den God dienst in - Henegouwen, door de zoo genaamde officieele onzijdige school tcencmaal wordt verkracht en vernietigd. Het oogenblik is thans gekomen de noo- dige gevolgtrekkingen te maken. Laat ons veronderstellen dat de Gods dienstlecrgang zooals de wét van '95 hem voorschrijft, in de onzijdige school, ge geven worde door eenen geestelijke of oen praktizeerende christen. Wal goeds kan die leergang daar stichten in de vol gende omstandigheden 1°) Hij is omgeven van een gansch onzijdig onderwijs, onzijdigheid zooals onze tegenstrevers die verstaan dat alle godsdienstige gedachte verloochent 2°) Hij beslaat één onnoozel half uurtje per dag, en hij wordt als een toespijs aan den beginne of liet einde der leergangen geplaatst 3°) Hij wordt niet, zooals de andere vakken, onder den kontrool der Staats- toezichters gesteld 4°) Hij wordt gegeven mol de toelating van den onderwijzer of het gemeente bestuur, en bij de minste opmerking van wegc de geestelijkheid, hoeft de onderwijzer de macht den godsdionst- cursus té staken, en de - verplichtingen- der wet vierkant uil te lachen. Een onderwijs, in zulke oor waarden gege ven. zelfs als christelijke mannen er zich mede gelasten, kan niets uitwerken in de zielen der kinderen, of althans, het kan er slechts eenige zwakke kiemen inleg gen die bij gemis aan licht en lucht ver smachten. Als nu dit onderwijs, berust in handen van meesters, die in hun openbaar en privaat leven al de plichten van den Godsdienst met de voeten treden, zooals wij vroeger zagendan wordt hel daarenboven een gevaarlijk wapen waarmede zij ons bekampen. Dit wapen, wij zegden liet reeds lang - hebben wij zelf gesmeed. Dat is de groote misgreep geweest der wet van 1895. Zij is willen terugkomen tot het princiep der wet van 1842, die hel volledig godsdienstig onder wijs algemeen miek, zelfs voor diegenen welke van decatechismuslessen ontslagen waren, maar zij heeft op die wijze de onzijdige gestichten het middel aan de hand gedaan 0111 eene valsche etiket op hunne leer te plakken. In den schijn heeft zij de gewetensvrijheid van een zeker getal onverschillig eo fgoddelooze familievaders willen doen eerbie digen, doch feitelijk, heelt zij meteen de gewetensvrijheid geknakt van de overgroote meerderheid der katho lieke huisvaders. En dit, misschien nog meer dan de ongelijkheid der officieele toelagen, valt er in hel huidig systeem, te laken en te betreuren. Want dit geeft aanleiding tot schreeuwende misbruiken, niet alleen in Henegouwen, maar in al de nijverheidscentrums en grootsteden waar de antiklerikalen het bestuur in handen hebben, en soms ze fs in de ge meenten waar onze mannen aan het roer slaan. Een strijdwapen dat onze tegenstrevers met gretige handen vastgeklampt heb ben, dat is geweest. hel recht van vrij stelling in z dke Godsdienstonderwijs Inderdaad, welk is het doel dal zij daar mede in de gemeentescholen nastreefden Het was niet zoo zeer om een handvol andersdenkende kindei en aan den katholieken invloed te ontruk ken ;maar wel om eene massa katholieke hin deren te onttrekken aan de leer van den Godsdienst, waarin zij gedoopt werden, en aldus de jongere geslachten heelemaal te onlckristenen. Men herin- nere zich de hatelijke uittreksels van hunne pers welke wij vroeger aanhaal den. Hét Godsdienstonderwijs,zooals hei op heden is ingericht in de niet katholieke scholen, mag een ware valstrik genoemd worden. De gemeentebesturen gebruiken hel als een uithangbord oin de kinderen van katholieke ouders naar hunne scholen le lokken. Het dient tot voorwendsel aan de christene huisvaders die hunne zonen naar de officieele scholen sturen, liever dan ze in vrije gestichten te plaatsen. En het is eene veronlschnl - diging voor sommige begoede katho lieken, die met den ernst van den keus ecner school weinig bekommerd schij nen. Eindelijk, de ueestolykhetd -lie den cursus van Godsdienst moet beheerschen, wordt er in do onmogelijkheid door ge steld met goeden uitslag het onzijdig onderwijs le bekampen. Iedere klaarziende katholiek, is op de hoogte van al die kwalen. De wel van 1879 was totaal slecht. Het volk wist hel, en hield de kinderen uit de officieele school verwijderd. De wel van 1884, schreef den Gods dienst niet op het schoolprogramma 3° Vervolg. Wees moedig, sprak de geneesheer Wat zou het baten, indien ik u in die ijdelc hoop versterkte. Veel beter is het den nade renden dood onbevreesd in de oogen te zien en dengene, dien hij treffen zal, op gepaste- wijze voor te bereiden. Gij hebt gelijk, dokter, kwam aarzelend van de lippen der weduwe. En terwijl de geneesheer de ziekenkamer binnentrad, ging zij haastig naar het studeer vertrek van haar broeder, waar zij haar kleine lieveling reeds aantrof. Zij trok Angelica moederlijk teeder tot zich en begon haar zacht maar dringend iets ge wichtigs meê te deelen Het kind luisterde opmerkzaam naar moeder en knikte met het hoofd ten teeken, dat zij alles had begrepen Dan begaven zich beiden naar de ziekenka mer. Voorde deur ontmoette hen de dokter. Ik heb uw broeder 'het noodzakelijke zoo bedekt mogelijk gezegd, zeide hij met bewogen stem. Zorg gij voor het overige. Hij zag de weduwe ernstig, beteekenisvol aan, en haar blik gaf het antwoord. Ik zal alles doen. wat ik kan. Zij bracht haar dochtertje voor het bed van den kranke, die met halfgesloten oogen en doodsbleeke trekken daar nederlag. Het was duidelijk, dat het gesprek met den dok ter hem diep had aangegrepen. Hier breng ik u Angelica, begon zijne zuster. doch, zij schonk aan de gemeenten het volle recht terug tot zelfwetgeving in zake lager onderwijs, en zij liet aan de plaatselijke katholieke scholen toe eene gansch godsdienstige atmosfeer le behouden welke door geen enkele vrijstelling van den calechismuslecr- gang kon onzijdig gemaakt worden. in de antiklerikale gemeenten, wel is waar, was liet officieel onderwys onzij - dig, maar 'lil was minstens toch niet slechter dan nu. En hel volstond dat de katholieken eene katholieke school open den tegenover eene ongodsdienstige 0111 terstond, dank zij hun monopool van het christen ouderwijs, daarheen 'c zien stroomen al de kinderen wier ouders den Godsdienst verkleefd gebleven waren. Dv wel van 1895, heeft den godsdienst onder de verplichtende vakken op het schoolprogramma willen schrijven, doch op welke manier Men gedenke maar art. 4 betrekkelijk de vrijstellingen van den catechismus-lccrgang'.Daarmedekan een snotneus van zeven jaren en jonger nog, in onze eigene aangenomene scholen den godsdienst gedurende de negen tien don der lessen, op een gansch dwingc- landsche wijze, uit de school doen verbannen, en aldus feitelijk, eene volledige Gndsnerlnoc/irning doen keerschen, daar waar de wel gemeend had hel godsdienstonderwijs ie zullen herstellen. Ziedaar de toestand klaar en duidelijk. Het is niet van belang ontbloot, daarover de raak-ware woorden te hooren van een paar mannen die in zake onderwijs een bevoegd oordeel kunnen uitbrengen. lieer Pierre Verhnegen, provinciaal raadslid, vat al de gevolgtrekkingen die we komen te maken, als volgt saam De wet van '84 eerbiedigde het recht van zelfwetgeving der gemeentenen stelde in 't algemeen de officieele school in haar waar daglicht, of zij dan ook godsdienstig weze of niet. De wet van '95, die de vrijheid der ge meenten besnoeit, heeft terzelvertijd aan die gemeenten hel middel aan de hand gedaan om van deze vrijheid misbruik te maken zij brengt daarenboven eenen valschen toestand mede, daar zij een godsdienstig uithangborgd geeft aan scholen die het niet zijn. Van beide stelsels,schijnt het eerste mij het meest recht zinnig toe, op voorwaarde wel te verstaan, dat in de klassen waar de leergang van Gods dienst wordt gegeven,het onderwijsder overige vakken zelfs indien er vrijgestelden zijn een openhartig religieus karakter drugc, en op dit punt, onder toezicht sta der geestelijk heid. Dit stelsel is ook het meest rechtvaar dig, en eerbiedigt het meest de vrijheid der familievaders, als ook de gelijkheid van toe lagen er maar bij komt. De Eerw. Hee>- Kanunnik Fourez, pastoor deken van Ghalelel, doet op zijne beurt do volgende verklaringen van gansch plaaisolijkon aard De wet van 1895, heeft hier niets veran derd de leeken-scholen zijn noch beter noch slechter dan onder de wet van '79. Alleen onze houding tegenover hen is veranderd: wij mogen niet slecht verklaren eene wet die uitgaat van katholieken... Is er belang bij dat de Godsdienst verplichtend deel uitmaakt van het programma der officieele scholen Dit is voorzeker eene hulde welke men aan den Gods dienst bewijst, maar anderzijds is 't een be- driegelijk opschrift Inderdaad, in de veron derstelling dat het opschrift van den Gods- Angelica. Een zonnestraal verhelderde het gelaat van den zieke, hij maakte eene snelle bewe ging, als wilde hij zich opheffen Maar het gelukte hem nieteen looden zwaarte drukte opnieuw op zijne leden. De weduwe hief het kleine meisje op en zette haar op den tand van het bed. Liefkoo- zend vatte de kleine de koortsige hand van oom en bracht haar mondje dicht bij zijn oor. Oom, fluisterde zij, lieve oom, ik ben het, ik, uwe Angelica. Mijn lief, goed kind. De ontroering belette den kranke bijna het spreken. Gij zijt ziek, praatte het onschuldige kind voort, mama heeft het mij gezegd en weet gc, wat men dan moet doen Wat dan, mijn lieveling Bidden moet men, bidden tot den goe den God, dat Hij ons bijsta- Een diep-wecmoedige zucht steeg op uit den boezem van den kranke. E11 weet ge, lieve oom, zoo vervolgde het kind, wat men nog meer moet doen Nu Biechten moet men, opdat men geen zonden meer hebbc en de goede God ons kan beminnen Mama heeft liet gezegd. Een lichte rilling voer den kranke door de leden. Met een snelle beweging drukte hij het kleine handje van het kind aan de lippen. En ik lieve oom, praatte Angelica voort, ik bid met u mede. O, ik heb al veel, zeer veel voor u gebeden, vooral het Enge! des Heeren, dat ik van u geleerd heb dienst naar willekeur ware voor de gemeenten, dan zouden de goede gemeenten .het op hun ■programma brengen, en voor die gemeenten, zou de uitslag dezelfde blijven wat de anti katholieke gemeenten aangaat zij zouden het opschrift daar laten maar is het beter dat de Godsdiehst in slechte voorwaarden onder wezen worde dan dat hij heelemaal verzwegen blijve Wat denken de kinderen als hun de verplichting der Zondagmis wordt uitgelegd door eenen meester die naar de Mis nooit gaat En als de onderwijzer" weigert den Godsdienst te onderwijzen en moet vervangen worden door eenen man die min bekwaam is en zonder gezag gewoon geval j, wat moet er dan komen in 't gedacht der leerlingen tenzij dat de Godsdienst de laatste en de minste van al de leervakken is.... Het redelijk stelsel ware de gemeenten heele maal vrij te laten en de onderwijzerste betalen naar verhouding van het getal leerlingen, r Dit alles ingezien, is het gemakkelijk te begrijpen hoe alle rechtgeaarde lieden iset geestdrift de Nieuwe Schoolwet begroet hebben, die verandering brengen komt in dien toestand voor ons katho lieken, zoo vernederend en ondragelijk. Meer vrijheid, meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid het is al wal wij vra gen, en hoe de tegenstrever ook huile, het moet er door Reeds vroeger hebben wij het wetsontwerp van Minister Poullet beschouwd in verband met het puur wetenschappelijk onderwijs, en gezien dat het op dat gebied groote weldaden medeb- engt, vermits het een echt volks gezind onder-wijs invoert, dat een grondig rahonderricht lot basis heb- ■ben «al. In verband mot hot godsdienstig onderwijs dat ons hier inzonden aanbe langt, zal het ook een groote stap zijn op den weg der voldoening van onze wettige eischen. Zonder in liet minst de gewetensvrijheid van andersdenkenden te krenkeneerbiedigt het de gewe tensvrijheid onzer katholieke familie vaders, en stelt hen in staal als vrije plichtbewuste mannen eene school le kiezen voor hunne kinderen De volgende punten dragen vooral onder dat opzicht een ieders goedkeuring weg aDe ouders worden ontslagen van hunne kinderen naar de school le zenden, als zij gewetensbezwaren aanvoeren -, en in den ointrekgeene school aantreffen die met hunnen godsdienstzin zou overeen stemmen. (In liet Walenland valt hel meer dan eens voor) b) Al de scholieren worden gelijk ge steld voor hol kosteloos bekomen van school behoeften c) De schoolsoef),én alle andere menseli- lievcndo werken zullen insgelijks aan al de scholieren, zonder onderscheid, L"n bate komen. Tot op lieden bleven onze katholieke scholen van dil alles verstoken tot groot voordeel der tegenstrevers dit was eene schreeuwende ongelijkheid. Het nieuw wetsontwerp maakt daar eens voor goed mede gedaan. En de behoeftige katholieke ouders, zullen niet langer gevaar lijden, om wille van hun brood, hunne gods dienstige overtuiging le moeten slacht offeren. Verders juichen wij ook loe het verbe teren van hol loontarief der onderwijzers: verbetering, die insge- De borst van den zieke ging onrustig op en neder, het hart klopte gejaagd, zijne koortsige oogen weerspiegelden de ontroe ring zijner ziel. Zijne lippen bewogen zich als wilden zij spreken, maar konden geen geluid voortbrengen. De weduwe hief het meisje van den bed rand en beduidde haar dat zij de kamer zou verlaten. Zij gehoorzaamde, maar riep bij de deur nogmaals Bidden moet men, lieve oom, en biech ten, opdat de goede God ons kan liefhebben. Ik zal ook voor u bidden cn nu aanstonds het Engel des Heeren Met gesloten oogen lag de kranke onbe weeglijk uitgestrekt. Maar het beven zijner lippen verried de ontroering zijner ziel. Naast het ziekbed stond de weduwe met gevouwen handen nooit had zij met zulk een aandrang tót God en Maria gebeden. Eensklaps wendde de kranke zich om. Een vreemde glans straalde uit zijne oogen Zijne sidderende hand tastte onzeker rond naar de hand zijner zuster en haar krampachtig om kneld houdend riep hij uit Zuster, 0 zuster. Mijn broeder Ik moet sterven cr is geen twijfel meer mogelijk. De toegesprokene antwoordde slechts met ccne zucht. IIn na den dood, zuster Komt het oordcel. De zieke zakte ineenEen oogenblik bleet hij sprakeloos en staarde met holle, schitte- lijks berusten zal op grond van recht vaardigheid en gelijkheid. Mochten dan al onze katholieke geko zenen, sterk door hun rechten hunnen plicht, hij het heropenen der Kamers op de bres staan censgszind en voet-bij-stek houdend opdat zonder dralen deze wet •gestemdworde,die vele grieven herstellen komt en niets dan rechtmatige eischen bevredigen. Na eene massa nieuwe troepen, kanons en forten gestemd te hebben om onze grenzen te verdedigen tegen ingebeelde vijanden, wordt hol tijd ook eens ons godsdienstig en volksgezind onderwijs door eeuc nieuwe rechtvaardigheidslievende wet te beschermen tegen de razende aan vallen van vijanden die in ons landeken alle gewetensvrijheid willen verinoorden, en allen Godsdienst tot den wortel toe uitroeien. Katholieken, houdt liet oog op 't rot Henegouwen het oogst de vruchten van zijn goddeloos onderwijs Wij achten het goed, teneinde zoo veel klaarheid mogelijk aan ons zeggen le geven, liet hier nogmaals in voelnola aan le halen Al was er slecht- één leerling ontslagen van den cursus van Godsdienst, dan zal de onderwijzer ook verplicht zijn uitzijn weten schappelijk onderricht alles te bannen, beschouwing of uitlegging, wat betrek heeft op de dogma's van den godsdienst. Zijn ONDERWIJS ZAL GEEN ENKEL PRINCIEP VAN GELOOFSBELIJDENIS MOGEN INHOUDEN, CDZ. (Wet van '95. Art. 4) De toestand in de Balkanstaten. De beslissing der groote Europeesche staten en Griekenland. De vertegenwoordigers der groote Europee sche mogendheden hebben Woensdag te Athenen aan den Griekschen minister van buitenlandsche zaken eene kollektieve nota overhandigd betreffende de beslissingen van de vergadering of konlërencie te Londen gehouden. In die nota wordt de kwestie behandeld der ZuiUerhjke en der Zuid-Oostelijke grenzen van Bulgarië en Turkyé. In de geheime bijeenkomst, die de Hulgaar- sche en Turksche gevolmachtigden Dinsdag ge houden hebben, heeft de beraadslaging over de kwestie der nationaliteiten aanmcrkelijken voortgang gemaakt. Turkyë heeft in een kort en bondig voorstel waarborgen gevraagd voor de burgerlijke cn godsdienstige vrijheid en de rechten van de Slahommedaanschc bevolking inde streken, die van nationaliteit veranderen. Donderdag zal de conferentie een artikel in dien geest opstellen. Op het stuk van den nieuwen toestand van üumuldjina lieten de Turken uitkomen, dat de houding, die de Mahommedaansche bevolking thans tegenover de bezetting door de Bulgaren aanneemt, met zeitmoord gelijk slaat. Als de Buigaren de bevolking waarborgen willen vcr- lecncn, zal de Porte doen wat zij kan om de bevolking te overreden, zich aan het Buigaar- schc gezag tc onderwerpen De Bulgaarschc ge volmachtigden gaven toen te dien opzichte geruststellende verzekeringen. Zij verklaarden zich voorts bereid, oin Turkyë in den omtrek van Andrinopel een strook van 20 kilometers ten Westen van de Maritsaafte staan, maar Demotika konden zii den Turken niet afstaan. Die zaak liet men voorloopig-in het midden. Om een bewijs van welwillende gezindheid tc geven.heeft de Porte een Bulgaarsch regiment infanterie, in Juli bij Andrinopel gevangen ge nomen, in vrijheid gesteld. De Grieksch Servische betrekkingen Er zou een geschil opgerezen zijn tusscben dc Gnckschc cn de Servische regeeringen, aan - gaande het bezit van Guevghely cn Monastir, en dit van de havenstad Vodena De Grieken willen kost wat kost Monastir houden, ter wille van het behoud van den Griek schen invloed in Macedonië. rende oogen voor zich. Dan barstte hij in heftige ontsteltenis uit En over mij zal het oordeel op vreese- lijke wijze komen, mij zal de rechtvaardige Rechter op schrikkelijke wijze veroordeelen. Neen, mijn broeder, sprak zij met over tuiging in de stem, nog is het tijd tot bekee ring. Nog hebt gij het in uwe macht den ge- vreesden Rechter tot een barmhartigen Vader te maken. Een barmhartigen Vader voor mij Een sombere twijfel lag in de laatste woor den van den kranke; angstig staarde hij zijne zuster in het gelaat. Zeker, mijn broeder, hernam zij rustig en kalm als gij wilt, zal Hij voor u een erbarmende en liefdevolle Rechter zijn- En zij begon met klem te spreken over Gods goedheid, die den diepst gevallen zon daar opricht en aan zijn vaderhart drukt, als hij oprecht tot inkeer komt. Dc genade des Hemels is zonder grens zij vergeeft den waren boeteling alles. In het oog van den professor blonk een straal van hoop, gretig luisterde hij naar de woorden zijner zuster, die hij steeds had ver eerd en liefgehad. En als zij ophield met spreken, fluisterde hij diep bewogen Ik wil doen, wat gij mij aanraadt, ik zal biechten. En na een oogenblik vervolgde hij Hoe zal ik u danken, goede innig goede zuster. Een vreugdekreet ontsnapte aa i de lippen der weduwe Zij omklemde dc hand van haar broeder, en terwijl in beider oogen een traan blonk, riep zij uit Zoodat al de Balkanstaten, Montenegro uit gezonderd, opnieuw ruzie maken over het bezit van het voormalige Turksch grondgebied. In Mexiko- Ecn telegram uit Piedas Negras (Mexico) meldt dat generaal Vilarol, bevelhebber der opstandelingen te Mouclo'-a. aan het hoofd kwartier der opstandelingen rapporteert dat eene gansche kompagnie regeeringstroepen in de pan is gehakt na een verwoed gevecht nabij San Bucno Venturö. Volgens een nieuw telegram uit Piedas Negras verklaart generaal Vilarol, dat dc gedoode re geeringstroepen zich aan verraad plichtig ge maakt hadden. Zij hadden gedaan alsof zij zich overgaven cn schoten toen op de rebellen, die hen kwamen gevangen nemen. Eindelijk, eindelijk Groote God, he- melsche Voorspreekster, ik dank U uit geheel mijn hart- Aanstonds begon zij de verzoening haars broeders met God voor te bereiden. Eerst bracht zij de opgewekte stemming, waarin hij verkeerde, tot kalmte, en spoorde hem dan aan zijne gedachten te verzamelen tot het afleggen der biecht, terwijl zij zich eenige oogenblikken zou verwijderen. Als zij de deur der ziekenkamer opende, drong de zilverreine stem van Angelica tot hem door Heiige Maria, Moeder Gods, bid voor ons; zondaar, nu en in het uur van onzen dood. Amen, amen, stemdeR broeder en zus ter beiden met haar in. Eenig uren later was professor Alpi met God verzoend zijne bekeering was oprecht, zijne biecht rouwmoedig. Van nu af ging hij zichtbaar achteruit. Behalve enkele heldere oogenblikken, waarin hij gedurig bad en zijne oogen op een beeld der Moeder van Smarten gericht hield, lag hij gewoonlijk buiten kennis. Tegen den avond van den volgenden dag trad de doodstrijd in. Het gelaat van den zieke begon te vertrekken, zijne oogen te breken, uiterste zwakheid belette bijna iedere beweging. Toen de zon hare laatste straicn door het venster naar binnen zond, scheen h j een oogenblik tc herleven. Hij richtte het hoofd een weinig op en riep zijne zuster. - Nogmaals d;.nk ik u voor alles, - sprak hij met stervende stem, voor alles We leven in eenen tijii van rusteloos zoeken naar rijkdom, vóór en in alles wordt de vraag gesteld hoeveel zal het opbreugen Zelfs liet Huwelijk is voor velen eene handelszaak geworden, men ziet naar liefde noch naar deugd, het eenige dat den mensclt bekommert, is of het eene goede partij is, haar gewicht in goud waard. Hoeveel jonkhedon worden door den onverbreekbaren band des Huwelijks verbonden, na elkaar slechts één of twee maal le hebben gezien. Zulke ziekte heerscht vooral in de hoogcre klassen. Ik geef toe. dat er mit: of meer reke ning moet gehouden worden van den maatschappelijken stand, waarin bruid of bruidegom geplaatst zijn, maar een Huwelijk aangaan, enkel en alleen om geld, is eene dwaasheid eenen langen staart van onheilen na zich slepend. Gelooft toch niet zegt Kardinaal Mercicr, dat ge wijselijk handelt, met uwe kinderen uit te 1100- digen op dezelfde maatschappelijke sport te komen plaats nemen waartoe uwe wilskracht en uwe zuinigheid u deden opklimmen. Leert hun, dat het vertrek punt weinig in rekening komt, maar dat het eenig aanbelangende voor hen wel degelijk het eindpunt zal wezen. Geen verfoeilijkeren dienst kunnen de ouders aan hunne kinderen bewijzen, dan ze te onttrekken, ik zeg niet aan de wet, want de wet staat boven hunnen wil. maar aan de noodzakelijkheid van te werken zonder werken geene man nelijke ziolen.geene krachtige volkeren.» (Herderlijke Vastenbrief). Het Huwelijk schrijft Pater Guibert, - is geen zaken- verdrag. maar eene door liefde bereide en 111 liefde voltrokken verbintenis, 't Huwelijk zonder liefde is evenmin dankbaar als leven zonder ziel... Alleen de liefde adelt het huwelijksverlangeu, en zij alleen kan de echtelingen in oen eere- en vredeverbond vereenigd houden.Diens volgens dient liefde over 't algemeen aangemoedigd,niet tegengewerkt te wor den. (Reiner Leven). Tiieodoor. Algemeen Nederlandsch Verbond. Ter gelegenheid der uilvoering van het meesterwerk van Peter Benoit, u L)e Schelde in het Feestpaleis der Ten toonstelling van Geut, wordt door het Algemeen Nederlandsch Verbond eene reis tegen verminderden prijs (fr. 1,30,) naar de Tentoonstelling ingericht op Zondag 21 September. De personen die inschrijven vóór 17 September krijgen de kaarten van ln 011 2n rang aan fr. 1,50 en fr. 0,50 en de ingangskaart voor de Tentoonstelling aan fr. 0,50. Men schrijft in ten lokale van het Alg. Nederl. Verbond, Duitsch Bierhuis, Nieuwstraat, Aalst. De ontroering belette haar te antwoorden. Zwijgend hield zij de hand van den dierbaren broeder omklemd, terwijl de tranen haar oogen ontstroomden. - Nog ééne bede, bracht hij met moeite uit, Angelica. In een oogenblik stond het kind aan het sterfbed. Hij reikte haar de hand en zag haar met teederheid aan. Bid, mijn lieveling, sprak hij nauw hoorbaar, bid het Engel des Heeren. Hoewel bevreesd om het ongewone uiterlijk van den zieke, knielde de kleine toch neer en bogon - De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van den heiligen Geest, antwoordde de moeder, en ook de zieke bewoog zijne lippen om mede te bidden. Maar hij bracht dit gebed niet meer ten einde. Toen Angelica het laatste Wees gegroet was begonnen, en zacht lispelde Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onzen dood, onderbrak een lichte zucht van den zieke haar gebed. Zijne zuster snelde hem ter hulp, schoof haar arm onder zijn hoofd en riep hem met innige liefde bij den naam. En nog eenmaal helderde zijn gelaat op, nog eenmaal richtte hij het oog op zijne zus ter, op Angelica en op het beeld der Moeder van Smarten. Dan sloten zich voor immer zijne oogen, zijn hoofd zonk zwaar op den arm zijner zuster,hij had den strijd volstreden. EiNDE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1