VLAAMSCH LEVEN. 'T EEN EN 'T ANDER DOOD VAN DEN HEER GRAAF DE SMET DE NAEYER, EEN mom SUCCES DER PINK PILLEN. De Studentenlanddag te Qalst. Zaterdag Van in den vroegen morgen wapperen feestvierende vlaggen aan enkele huizen, op de Markt, voor 't Collegie en aan de statie Dat voert me reeds in opkomende feest stemming, 'k wandel vreugdig en opgeruimd de straten op en af, hoor het volk spreken en vragen over dat feest waarvoor reeds zoovele vlaggen uitsteken. Maar wat is er toch te doen met al die drapeau's vraagt eene boerinne aan een ander. Wel, de studenten Wanneer ik 's middags buiten kom hangen er meer andere vlaggen bij en hier en daar zie ik er nog eene haren kop buiten steken. Er hangt iets in de lucht, iets dat 't hoogtij van morgen voorspelt, iets dat 't herte rapper kloppen doet, iets.... wel iets.... iets dat men niet zeggen kan. 's Avonds voorde opvoering van - Jacob van Ertvclde zit heel de prachtige feestzaal van St-Jozefscollegie vol geestdriftig studen tenvolk, en 't is er een blij gegons van stem men. We merken op de tegenwoordigheid van den Heer Burgemeester, en Hoogleeraar Van Hecke. Het stuk werd nogmaals mees terlijk ten tooneele gebracht door de Aalster- sche studentengilde De Witte Kaproenen - We schreven er reeds over in een vorig nummer. Al den lof daar aan onze dappere mannen toegezwaaid,kan hier herhaald. Tusschen de bedrijven in spraken de H.H. Gravez, Brusselmans, De Pillecyn en Gul- dentops. Strijdliederen brachten het hunne bij om de atmosfeer heelemaal warm te maken van begeestering. Een prachtige avond Zondag. Schoon weder zooals op iederen Zondag. Als men dan de straten der stad doorkruist dan waait er u van uit ieder huis bijna een wind van blijheid, vreugde en feestelijkheid toe. Door vreemde studenten van daags te voren aangekomen en al de studenten der stad werd de zeven uren mis bijgewoond en de H. Communie ontvangen, tot heiliging van den grooten feestdag en tot 't bekomen onzer heilige rechten in ons eigen land. Uit alle straten zag men vreemde studen ten aankomen op hun paasch-beste en 't wezen blijstralend van geluk en tevreden heid. Aan het station liep alles heel rustig af. Door de aangeduide commissarissen werden de aankomende studenten naar het midden der stad, naar het kollegie geleid. Op de markt zag men allengskens studenten samen- troepen, de vlag uithalen en in de frissche morgendkoelte laten zwaaien. Voor de H. Mis Op de speelplaats van het Sint-Jozefscol- legie, heel puik versierd, sprak de H. Gra vez, hoofdman van den Aalsterschen Studen tenbond, tot de aanwezigen. De nieuwe vlagge was het voorwerp van zijne bewonde ring, de vlagge legde hij ons uit in al wat ze in haar plooien draagt- Hij toonde ze ons als het heilige dat ons moet voorop gaan in den strijd en ons ter zege zal voeren, als het onmisbare voorde studenten, het wondere dat geestdrift giet in de jeugdige harten der nooit verzadigde VI. jeugd. De vlaggen voorop en in stoet trok men daarna de Sint Martinuskerk binnen. De Hoogmis Vóór de H. Mis had de wijding plaats der nieuwe Vlag van den Studentenbond van Aalst. Innig ontroerend, diep plechtig was het oogenblik alswanneer de Z. E. H. Deken de ontrolde Leeuwenvane besproeidde en be- wierrookte, ze zegende in volle plechtigheid 't Was of God zelve van uit het H. Taberna kel liefderijk naar ons oorbeeld in den strijd nederblikte, ons de vlagge gaf als de heilige standaard door wiens leeuwenklauwen Vlaan deren voor Christus zal veroverd worden ten dage der overwinning. Het H- Misoffer begon daarna, door den Z E. H-Deken opgedragen, geholpen door drie oud-studenten van den bond. Na het Evangelie beklom de E. Pater R. De Vos, O. M. C. den predikstoel om er harde waar heden te verkondigen. Wat Vlaamschgezind- heid niet is, wat Vlaamschgezindheid is, wa ren de twee punten, waarover hij het inzon- der had. Vlaamschgezindheid is een kristelijke deugd, in verband met de vaderlandsliefde, met het vierde gebod. Dat was een van die kanselpreêken zooals men er in Vlaanderen weinig hoort en die men nooit vergeet. Pater De Vos, de Eerste Martelaar de weerspannige leerling van H. Verriest -, heeft daar eens al zijn talent ten toon gespreid In sierlijke bewoor ding, flinke taal, vol zielsgenot en edelen geestdrift heeft hij een - vooruitstrevende flamingantische - kanselrede gehouden, die diep in ieder harte drong en de aanwezigen eens alles klaar voor den dag legde, hunne plichten tegenover Vlaanderen. i« Algemeene Vergadering Na de H. Misstroomdengeestelijken,semina risten, scheutisten en andere priesters, colle gie- en hoogstudenten het Sint Jozefscollegie binnen, recht naar de feestzaal waarde ver gadering moest plaats hebben De prachtige zaal was dra geheel en al vol van zingende en juichende studenten. Op den eersten rang bemerkten wij den E. Pater Taelman, S. J rector van 't Collegie, den E. H. Deken Roelandts, E. H Vlerick, Dok ter Is. Bauwens, enz. Na het teeken des H. Kruis doet de H. A. Geerts zijne openingsrede vol overtuiging en gloed, waarna hij het woord verleent aan Pater Taelman, die in fijne gesproken woor den zijne edele VI. gevoelens en betrachtin gen te kennen geeft- Dat was eene ware openbaring hij is met ons, mochten velen zijn voorbeeld navolgen, dan zou 't kollegie van Aalst een Vlaamsch Collegie zijn. Wel verdiend waren de donderende toe juichingen, die den achtbaren Rector te beurt vielen. De voorzitter bedankt hartelijk den E. Pater, kondigt het nieuws aan dat Dr Verachtert enkel in de namiddagzitting zal spreken en laat Dr Phil. J Goossenaerts aan het woord. Van zoohaast hij begon had hij eenieders sympathie gewonnen door zijn raak woord, zijne gansch eigene zeggingswijze, leuke uitdrukkingen heeft hij gansch de zaal tot zich getrokken en doet de gansche vergade ring aanhoudend lachen door al dat aardige en wondere dat hij weet te vertellen over de waarde onzer taal in vergelijking met het fransch. Of hij bijval had Daarmee was het middag en iedereen liep haastig buiten de stad in om vliegend-snel wat te eten, want om I uur reeds was het kiezing van liet nieuw bestuur. Namiddag. Om 1 uur vergaderden de hoofdmannen van iederen studentenbond om een nieuw bestuur voor Oost-Vlaanderen te kiezen. Uitslag Hoofdman, H. Ph. De Pillecyn. De Optocht. Rond 2 uren stond de Groote Markt vol roerende blijlustige studenten, die met eene wapperende vlagge in troepjes hier en daar liepen om end weer. Met al de vlaggen voorop begon de optocht langs de Molenstraat. Het was alsof een overwinnend leger met blij trompetgeschal de stad hare verwachtingen binnentrok. Bijna in iedere deur stond men den stoet af te wachten om hem te groeten of met ver achtende nijdige oogen te aanschouwen Welk een gejuich en gejubel toen de zin gende en ovationneerende stoet voorbij het huis van den Heer Burgemeester trok, die met blijden welkomlach en handgebaar de toekomst van Vlaanderen begroette De stoet doorliep nog de Statiestraat, Leopoldstraat, Keizerlijke Plaats, Korte en Lange Zoutstraten, waarna men op de Markt voor het Stadhuis stilhield. Ontvangst op t Stadhuis. Voor het Stadhuis werd Groeninghe nog eens gezongen, waarna boven in de daartoe geschikte zaal de H. Burgemeester en Sche pencollege de studenten ontving. Na de aan spraak van H A. Geerts en den Vlaamschge- zinden Brief van den H. Burgemeester werd een heildronk gehouden waaraan bijna al de studenten deel namen Dat was een wonder en diep aandoenlijk schouwspel daar te midden van die prachtige zaal den ouden Burgervader omringd te zien door de juichende toekomst van Vlaanderen en hem vol ontroering te hooren zeggen dat het stadsbestuur van Aalst Vlaamsch is, dat hij ons, Vlamingen, ter zijde stond en altijd zou staan. Aalst heeft ons getoond dat zijn geestelijk en wereldlijk bestuur Vlaamschge- zind is, dat ook zijne getrouwe onderdanen dat moedig voorbeeld eens navolgen 2de Algemeene Vergadering.* Na dien huldeblijk van wege het Stadsbe stuur trokken de immer luide joelende stu- dentenscharen naar het Collegie weer. Aan den ingang was het een gedrum en gestamp om de eerste binnen te geraken en een goede plaats te hebben om den H. Dr Verachtert, die het over beschaafde omgangstaal had. goed te hooren. Neen, de taalstrijd is nog niet uitgestreden, daarom dient er op de taal gewerkt door eene zuivere Nederlandsche uitspraak. Zoo zal men meer veroveren dan door gelijk hoeveel redevoeringen. En waar er eene vereeniging bestaat voor beschaafde uitspraak zal eenieder het zich als een plicht aanrekenen altijd en overal zoo zuiver moge lijk zijne taal te spreken. Na Verachtert komt Hoogleeraar Dr L. Van Puyvelde, de man uit de letterwereld, de gekende VI. kriticus, te voorschijn met zijne heldere grondvaste princiepen in de letter kunde, die hij tevens door voorbeelden tracht te staven De taal is niet van de ziel te schei den, zei hij, en verder legde hij uit hoede taal werkt op ons verstand, onze verbeelding en op ons gemoed. Hoe waarlijk meesterlijk wist hij sommige gedichten van Gezel Ie, i' Een bad in de Schelde van Streuvels voor te lezen en ons al de schoonheden ervan aan te wijzen. Daarna staat de gekende VI. voorvechter Lod. Dosfel recht en neemt in plaats van Pater Lichtenberg het woord. Hij doet een omreisie door Vlaanderen en moet beken nen dat de zege nog in een ver verschiet ligt; dat we nog veel te strijden hebben, dat Vlaanderen zooveel moet veranderen eer het tot zijn recht komt. Hij sluit met eene lyri sche ontboezeming, die de jonge harten in geestdrift doet oplaaien. H. Geerts bedankt de sprekers, de Paters Jezuieten en de studenten van Aalst voor hunne zorgen en goedheid. Dat was na zoovele VIfeesten een dag waarop de jeugdige krachten hertemperd wierden, waarop., de laatste bedenkingen houd ik in mijne pen tot een volgenden keer. BLAUWVOET. KLOKKE ROELAND. Woorden van Muziek van A. JlodenbachJ- Desloop. 1. Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd, 'toiid Belfort, zinbeeld van 't verleden somber en grootsch, steeds stom en doodsch treurt de oude reus op 't Gent van heden; maar soms hij rilt en eensklaps gilt zijn bronzen stemme door de stede. Trilt in uw graf, trilt Gentsche helden, gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden mijn name is Roeland, 'k kleppe brand, en luide storm in Vlaanderland. 2. Een bont verschiet schept 't bronzen lied, prachtig weertooverd mij voor de oogen mijn ziele erkent het oude Gent, 't volk komt gewapend toegevlogen, 't Land is in nood Vrijheid of dood De gilden komen aangetogen. 'k Zie Jan Hyoens, 'k zie de Artevelden, en stormend roept Roeland den helden Mijn name is Roeland, 'k kleppe brand, en luide storm in Vlaanderland. 3- O hel den tolk, o reuzenvolk, o pracht en macht van vroeger dagen O bronzenlied 'k wete uw bedied en ik versta 't verwijtend klagen doch wees getroost zie, 't Oosten bloost en Vlaand'rens zonne gaat aan 't dagen Vlaanderen die Leeu Trilt oude toren, en paart uw lied met onze koren, zingtIk ben Roeland, 'k kleppe brand, luide triomfe in Vlaanderland.» VOOR DIE ZOO WIJS ZIJN NOG WAT TE WILLEN BULEEREN DAT GOED IS. 't Eerste gedacht is doorgaans het beste. De waarheid van dat spreekwoord heb ik reeds iooo maal ondervonden, en toch kan ik niet nalaten van keer op k<_-er iets of wat aan mijn opstel voor «De Denderbode» te veranderen 'k ben altijd verlegen of de lezers me uitlachten, 'k Peins zoo bij mijn eigen 2000 lezers, 2000 beknibbelaars 'k Ga dan nog in mijn hoofd steken dat de liberale gazetkrabbelaars, die fameuze «let terkundigen*, die nu ook eens zouden willen gevierd worden door heel Vlaanderen, gelijk Pastoor Verriest het was over eenige dagen, hun nijperken op hunnen neuze duwen als zij onzen Denderbode doorsnuffelen, en dat zijn FIJNE,want ze zijn van «edel bloed» ze zeggen 't zelf 1... Dus moeten wij het ge- looven... Als ge dat volkje ooit tegenkomt in de stra ten, dan kunt ge u niet genoeg haastep om te groeten ofte te sa!ueeren,en dat nog diepe, zeer diepe, want die «eèldom» wil absoluut gerespecteerd worden... Zou ik die hoogge- leide schepsels, welke zelfs in bijzondere vriendschapbetrekkingen zijn met de fameu ze «ZACHTE LAMMEKENS» van Portu gal die de menschen maar vlakaf te verker keren en tê verteren zetten, niet geducht vreezen en ontzien Onze Vriend TERZ heeft de andere week een vleiend woordje over mijn schrijven ge zegd, en daarom moet hij me nu ook toelaten iets te herhalen dat hij zoo schoonekens heeft ten berde gebracht.'t Is het deze,Vrien den Lezers, e n het is oprecht wel «O OU DERS DIERBARE OUDERS ZENDT NOOIT OF NOOIT UWE KINDERSNAAR EENE SCHOOL OF EEN GESTICHT. GELIJK HETWELK, DAT DOOR GE LOOFSVIJAND! 3 N A A N B E V O L E N WORDT». Ja, ja, 't blijft altijd waarAls de vos de passie preekt, b'oerkens wacht uw ganzen Hu/parbleu! de «hooggeboren en weledele liberale gazetkrabbelaais» durven ons alge lijk veel vragen Die mannen willen wel den schijn aannemen hunne botten te vagen aan den Katholieken Godsdienst, maar zij kun nen dien Godsdienst nooit in rust laten. Ge zoudt gelijk zeggen, dat ze ook wel weten, dat het de eenige ware Godsdienst is. Ze vroegen ons nu of we weten wie DE PA TRONEN ZIJN VAN DE ZEVEN HOOFD ZONDEN... Neen, we, hoogedele heeren» wij weten het niet, zeiden wij hun zoo. De patronen, de patronen dat is "aardig Gij wilt zeker zeggen: de zinnebeelden Ei wel, ja 't kan gebeuren, antwoordden ze ons.«Als 't dat is,sprak Boerjan,die daarjuist voorbij kwam, dat kan ik en BOERJAN begon": Het zinnebeeld van de hooveerdig- heid is een PAUW van de gierigheid, eene EKSTER van de onkuischheid een GEI- TEBOK van de nijdigheid een HOND van de gulzigheid, e'en ZWIJN van de gramschap, een KALKOEN "van de traag heid, eene SCHILDPAD. Boerjan, zei ik zoo, 't zijn FAMEUZE patronen En wat besiuitgij daaruit, Boerjan vroegen de libe rale «hoogedele en hooggeleide»Ik 'k zou nog moeten peinzen, sprak Boerjan.Daar uit leeren wij, Boerjan, gaf ik ten antwoord, daaruit leeren wij, dat de mensch door de zonde aan de onredelijke dieren gelijk wordt. Het kruis o Heer 't is onze troost: De kruisweg is de weg naar 't leven. O neen gij kondet aan uw kroost Niets beters hier dan kruisen geven. Wij danken uwe Majesteit Het kruis leidt ons ter zaligheid. Kloek aan beklim den Golgotha Daar ligt het werk nu, hic est labor Maar ook dan glinstert gij weldra, Met Jezus, op den berg van Thabor. Volgt Jezus hier dan volgt gij Hem Tot in het Nieuw Jerusalem. Fernz. Mechelen. Jubelfeesten van O. L. V. van Hanswyk. De prachtige Cavalcade, (1500 perso- nagiën, 7 praalwagens) die bij de drij eerste uitgangen duizenden vreemdelin gen naar Mechelen heeft doen stroomen, zal onwederroepelijk voor de vierde en laatste maal uitgaan. Zondag 14 Septem ber, om 1 uur namiddag. Den zelfden dag, om 7 1/2 ure 's avonds, in de stedelijke Feestzaal, Frederik de Merodestraal, openbare uitvoering der Cantate ter eere van O. L- V, van I-lans- wyck (350 zangers, volledig orkest). Van 0 tot 9 ure. op de.Groote Markt, concerten door de verschillige maat schappijen, de uitvoerders gekleed zoo ds zij aan de Cavalcade deel genomen heb bon. Oorlogsvloot. Daar is alreeds veel gemompeld ovpis eene oorlogsvloot die België zou noodlg hebben. Hel liberale blad La Gaz.üe meent dat wij die voor den oogenblik kunnen missen en dat wij ons g ld aan nuttiger dingen kunnen besleden. Het zou natuurlijk vleiend zijn voor - onze nationale eigenliefde onze vlag op eenen sclioonen kruiser le zien wap- peren. Maar dat is pracht welke men zich alleen veroorloofl als het noodzakelijk niet ontbreekt. E11 alles toont aan, ongelukkiglijk, - dat de Kongo van hel noodzakelijk nog n niet voorzien is en dat er nog veel lijd en gel.d zal noodig zijn eer hel nood- zakelijke er is. Dat is volkomen waar. En het is niet alleen 111 Kongo dat het noodzakelijke ontbreektin België is er ook nóg vi el le doen, 0111 het land nog meer opbrengend te maken. Vooraleer eenige dozijnen miljoenen le besteden aarv oorlogschepen, met welke Hiigelschen, Duilschers, of Franschon spoedig kort spel zouden maken, verrijke men 011s land met nog een aantal steen water- en andere wegen. Hendrik Conscience. Het was Woensdag, 10 September, 30 jaar geleden dat Hendrik Conscience te Brussel overleden is. Ouders! Ouders! iets hoogstdringends! De vacantietijd slaat op het eindigen 'I Is tijd dat gij eens goed denkt-aan welke school gij uwe kinderen, uwe zoo dierbare kinderen zult toevertrouwen. Daar hangt voel, oneindig voel van af, en ook voor uwe kinderen zelven. Brengt gij uwe kinderen in een middenxoaar al wal goddeloos is, zijne hinderen naartoe zendt, ach dan zijn die kinderen oprecht tc bekla gen, en gij ook. ach ouders gij zijl te beklagen Kunnen de goede appels ooit goed eu gezond blijven in liet midden van bedorven appels 'i -Is een enkel schurftig schaap niel voldoende om de schoonste en gezondste kudde le bederven Vergeet ook nooit welke de goddelooze geest is,die tegen woordig sommige lesgeve-s bezielt, tengevolge van de hevige en aanhou dende werking der vrijmetselaarsloge zulke lesgevers zijn bij machte om in het hert en den geest uwer kinderen het ge loof le doodeu en zoo aan die geliefde en jeugdige wezens den kostelijken schat te ontrooven, die gij hun nalaten kunt.Past dus op past op o Ouders neemt voor onveranderlijke!! grondregel Wij zen den onze hinderen niel naar eene van die scholen, die door goddeloozcn aangeprezen worden - Laat u niet overklappen, 't zij om 't even door wie ook. Wel hoe orn die door zijne eigen schuld, het geloof mist aan de waarheden van onzen heiligen Godsdienst, zouden de ouders hunne dierbaarste panden moeten in de handen leveren van de handlangers van grijnzende sectarissen Nooit Daarbij het staat vast: A'ergens leeren de kinderen beier dan in de katholieke scholenen dit is gemakkelijk te ver slaan voor al wie een greintje verstand heeft De onderwijzers door de goddeloozei: zoo warm aanbevolen hebben rekenschap te geven aan ofïiciëele schoolopzieners de katholieke onderwijzers ook hebben aan diezelfde schoolopzieners reken schap te doen En daarenboven hebben de katho lieke scholen nog de inspectie van de geestelijke overheid die voorzeker in strengheid de officiëele inspectie over ig eft en dubbel is ten minste nog zoo dik En dat alles keert natuurlijk ten voor- deele der loerliingon want het is heele maal voor en daarvoor alleen, dat hel schoolopzicht werkzaam optreedt. Verders is het de lesgevende handlangers van de goddeloozen te 'Joen 0111 den godsdienst te dooden bij hunne le rlingen Ja, maar de onder vinding van eeuwen en de getuigenis van het gezond verstand zeggen klaar, dat de Godsdienst hij het kind en den jonge ling een der machtigste middelen is om het leeren en den voortgang te bevordo ren. Is het misschien do godsdienst niet, die de leerlingen, om 't even op welken ouderdom, afhoudt van duizende dingen en toestanden, welke de jeugd zouden af trekken van leeren en studie Bi jgevolg moeten de kinderen daardoor alléén heler leeren in de godsdienstige scholen dan in de andere. Vervolgens nog, werken de christen onderwijzers niet alleen om eere le doen aam hunnen naam en om hunne toekomst in het leven te verzekeren,gel ijk de ongelovige meesiers ook doen, maar daarenboven werken zij nog omdat hunne godsdienstige consciën tie liet hun oplegt. Zij weten en gedenken immers dal de almachtige God, hun eens zal rekening en zelfs strenge rekening vragen over de manier waarop zij hun onderwijs zullen gegeven hebben en zij weten en gedenken ook dat die God, in zijne bermbertigheid, hun ten overvloede loonen zal over het goed dal zij de leer lingen zullen gedaan hebben. Wie zou rechtzinnig durven beweren, dat zulks geenen invloed hebben moet op de chris- tene onderwijzers dat die beweegrede nen hen niet meer dan dubbel doen wer ken om de kinderen vooruit te helpen. En de goddelooze leugenaars moeten niet afkomen met de oude leugen dat do christene onderwijzers of onderwijzeressen zouden min ge leerd zijn dan de goddelooze meesters daar is hoegenaamd niets van.Zelfs hoor de ik onlangs, en met veel grond van waarheid, een ervaren man beweren, een man die grijs geworden is in het onder wijs, dat onder opzicht van geleerdheid het legertje der goddelooze meesters verte onderligt hij dat der christene Ou derwijzers. Zie en vergelijk hunne hoofd organen, zoo sprak die eerbiedweerdige grijsaard, zie Le Journal des Inslilu- teurs van den eenen kant, eh De Chris tene School van den anderen kant. Ook, zegde hij verder; is hel niet bij de chris tene onderwijzers, dat men mannen aan treft,die zich niet schamen, halve scholen lang, kiezerslijsten te zitten afschrijven, of artikels te zitten aaiieenfiansen voor de eene of andere liberale of socialistische gazeten de vcrontweerdigde man noem de mij namen... Het is niet bij de christen onderwijzers dat men schaamlelooze onderwijzers aan treft die den heden trimester laten voor bij gaan zonder de eenen of anderen suk kelenden leerling eens te ondervragen en tochkwamik zulkeonmensclientegen, sprak de oude schoolman En de man vertelde nog andere schoone dingen van die-edele*categorie vanongeloovige onderwijzers... Ha 'I is niet te verwonderen, dat er van tijd lot tijd zulke hevige artikelen verschijnen tegen de christene scholen sommige onderwijzers zonder geloof, of gewezen onderwijzers van dien caliber weten heel goed waarom zij tegen onze. scholen schrijven. O hoe zouden zij hun lui liertje lucht kunnen geven, indien er geene katholieke scholen meer waren Maar, 't de. de katholieke scholen die hen beletten nog wat meer gazellen- artikels of kiezerslijsten te schrijven on der de schooluren... Maar al die deugnieterij heeft lang genoeg geduurden daar hel gewoon lijk zulke lijddieven - schooliuiaards zi/n, die hunnen bek roeren tegen de christene scholen, roepen toij eens voor goed de aandacht van alle ouders op hetgeen er gebeurt in klassen van mannen the zoo herig gebeten zijn op den katholieken Godsdienst. Ouders! Ouders! ziet dus goed toe waar gij uwe kinderen naartoe zendtDenkt opa! het goed en al het kwaad dat u en uwe dierbare kinderen kan komen uit de scholen Neen nooit eén uwer kinde ren naar eene school, die door goddeloo zen aanbevolen wordt Met zoo te'doen zult gij hel tijdelijk welzijn uwer kinde ren en eene allerbeste geleerdheid verze keren en zult gij terzelfder lijd hun eeuwig geluk behcrligen 1 Meer liciit. De toestand van den graaf verslechtte meer en meer Dinsdag namiddag. Een noodlottige afloop was te vreezen. De bulletijns werden niet meer medege- neeld. De heer graaf stierf in den nacht van Dinsdag tol Woensdag, om 11,20 ure, in zijn hotel le Brussel. Zijne Majesteit Koning Albert werd verwittigd. De onvermoeibare werker onlvange hierboven het loon zijner werken. De achtbare staatsminister was reeds sedert lang ziekelijk en zijn toestand in de laatste maanden heeft zijne omgeving zeer ongerust gemaakt ook werd hem de grootste omzichtigheid opgelegd. I11 de laatste weken, heeft hij ondrage- lijkoingewaudpijnen uitgestaan, alhoewel hij over 8 dagen nog eene zitting der Société Générale kon bijwonen. Maandag heeft het oud-Uabinetshoofd gevraagd naar de Troostmiddelen der Kerk en hij heeft deze in gevoelens van de diepste godsvrucht, onderwerping en gelatenheid ontvangen Een waar voor beeld voor de zijnen. Graaf de Smet de Naeyer was 70 jaar oud en op die jaren kon men natuurlijk niet veel hoop meer hebben hem te redden. De heer graaf Paul de Smet do Naeyer, zoon van eenen der grootste nijveraars der stad Gent, werd alhier geboren den 13 Mei 1843. Mij begon zijne studiën in Sl-Barbara- kollege te Gent, en voltrok die in het College van Marcq (Frankrijk*. Hij werd de eerste maal gekozen als katholieke volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent den 8 Juni 1886. In 1891 na het aftreden van minister Beernaert, word hij door onzen Koning minister van financiën benoemd.Hij werd opvolgenlijk kabinelshoofd den 25 Febr. 1896 en staatsminister benoemd den 24 Jan. 1899, daags na zijn aftreden als hoofd van'het ministerie. Bij het aftreden van liet kabinet van den Peereboom, word M. de Smet de Naeyer door Koning Leopold II den 5 Oogst 1899 opnieuw benoemd tot hoofd van 't ministerie. Hij nam gelijktijdig het hooge en gewichtige ambt waar - van mi nister van fiinanciën 011 van openbare werken Bij koninklijk besluit van 26 Mei 1900 werd hij door koning Leopold II den adel lijken titel van graaf toegekend. 'I Is voornan elijk in deze laatste periode dal. de lieer de Smet de Naeyer eene groo te werkzaamheid aan den dag legde. Als minister vair financiën, gelukte hij erin' drie wetsontwerpen van groot maat schappelijk belang te doen stemmen door de meerderheid der Kamer. Die wellig zijn De wet op de maatschappijen van 011- ■derlingen bijstand de wet waarbij eene verzekeringskas werd gevoegd hij de spaar- en lijfrcntkas en de wet op de landbouwleeningen. Drie wetten dus die rechtstreeks groot voordeel bijbrengen aan den werkman, den kleinen burger of beambte en aan den landbouwer. Graaf de Smet de Naeyer was een groot minister, wiens naam in eenen adem moei uitgesproken worden met de namen van Malou en Beernaert Graaf de Smet de Naeyer stond niet alleen in ons land, maar óok in het bui tenland hekend als een der helderste gees ten van den modernen tijd. Stoffelijk heeft hij aan ons land groote, onschatbare diensten bewezen zedelijk heeft hij aan de katholieke partij eenen ongemeenen luister bijgezet, en, indien de katholieken 29 jaar onafgebroken het bewind in handen hebben in België, dan mag, zonder overdrijven gezegd worden dat liet grootendeeis lo danken is aan de veerkrachtige impulsie, welke, hij aan onze partij wist le geven gedurende om trent het kwart eener eeuw. Laat zijn overlijden eene groote leemte in de gelederen 'Ier katholieke partij, zijn aandenken zal gezegend voortleven, niet alleen hij zijne politieke vrienden maar ook in het hart van alle weldenkende menschen, zonder onderscheid van denk wijze, die de ware verdiensten naar waarde weten te schatten en op prijs stellen. Hij ruste zacht en God looae hem voor al het goede dat hij bewerkte en te weeg bracht De lijkplechtigheden De lijkplechtigheden hebben heden Zaterdag plaats gehad. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijne Jloogweerdigheid de Bisschop van Gent heeft benoemd Onderpastoor te Hansbeke, den E. H. Spitaels,id. le St-Gillis-bij-Denderinonde; te Sint-Gillis-bij-Dendermonde, de E. H. Houtappel, id. le Michelbekete Seve- neecken, den E. II Bogaert, surveillant in 't. college le Rousse te Gent bij do Zusters van Liefde,den E H. Otte, leeraar te Ledeberg. Zondagrust. Van 's middags tot middernacht, eenige di- nstdoende Apotheek, op Zondag 14 September M. Van Calenbergh Leopold straat. Voor uwe iEf 1 W® zijt gij best en snelst bediend ten Bu- reele van De Denderbode. Wel verzorg I werk.Matige prijzen Allerschoonste keus van Eerste Com munie en Doodsbeei.DEKENS. Allerhande nieuws. Groote Magazijnen van Nieuwig heden MERCHIE-PEDE, Leerlooi ers en Spiegelstraat, Brussel. Maandag i5 September en volgen de dagenGroote bijzondere tekoop stelling ter gelegenheid van de heropening der scholext Uitzetten voor kostschoolgangers. Beste koop huis van 't land. Aalst. Zondag nacht traden de ge naamde J. V.. en L. De S.. in de herberg o Au tribunal de Commerce Kapel- lestraat, alhier Zij begonnen met de ba zin le tergen, rukten hare blouse aanstak- ken, sloegen de glazen stuk en verbrij zelden eene brandende lamp. Een ver bruiker, M. Mortier, die baldadig/leden niet langer kunnende zien,deed daarover eene opmerking, docli slecht bekwam het hemhij werd door de woestaards zoo erg op liet hoofd, in het wezen geschujpt, dat hij bloedde Mortier is bedlegerig. Klacht is bij de policie ge daan. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoulslraat dichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalst Ken soldaat die zónder ver lof naar huis was gekomen,liep Maandag als een razende op de Bergekouterbaan rond. Daar de kerel aan zijn proefstuk niet is dierf niemand hem naderen. Na zijn ouden vader mishandeld te hebben greep hij een mes en wilde daarmede zijne woede op den ouderling bot vieren. De politie kon hem zulks beletten, doch hij nam de vlucht door de velden. Aankomst der Zomerkleerstof fen,en andere nieuwigheden, mou- selinen voor bloesen, J. Van den Bergh-Jouret, Aalst, Aalst. Maandag namiddag drongen vier lSjarige kerels in den boomgaard van het kasteel van Overham, langs eene groote epeiiing, door hen in de haag ge maakt Zij stolen er eene groote hoeveel heid fruit en wilden er mede ver'rekken wanneer zij verrast werden door Ach. Woymeersch van Erembodegem, en hun ne zakken in brand lieten. Het vierlal is gekend. Er werd ten hunnen lasle proces verbaal opgemaakt. Openstaande plaats.— Eene plaats van opziener is open voor het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen in eene Bel gische Spaar-Maatschappij. Noch borg, noch aandeelen in te schrijven. Ernstige zaak van eerste gehalte. Aanvraag met bijzonderheden te sturen C B 31, Office do Publicité, Nieuwstraat, Brussel. On- noodig te schrijven als men niet van zeer goede familie, zeer vlijtig, bekwaam en gunstig gekend is. Aalst. Maandag morgend bemerk te de herbergier Polydoor De Ruyter, wonende Gentscheslraat 45,te Geeraards- bergen, dat zijn rijwiel ter waarde van 250 fr. verdwenen was. Ook een genaamde Henri Van dor Moersch, afkomstig van Zonnegem, die bij De Ruyter inwoonde, was verdwenen. De Ruyter vermoedende dat rijwiel en logistgast samen vérdwencn waren,, ging eene klacht neerleggen. Dinsdag werd de policie te Aalst ver wittigd door Jan Roelandt. fruitkoopman alhier, dat een onbekende hem een prachtig rijwiel te koop had geboden voor 21 frank. Do Aalstersche policie deed onmiddelijk een onderzoek en weldra werd uit Gee- raardsbergen lijding gezonden, dat de onbekende niemand anders was dan Van der Meersch en het rijwiel aan De Ruyter toebehoorde. Men liét tevens ook aan de policie welen, dat de kerel sinds een jaar opgezocht werd,daar er een aanhoudings mandaat tegen hem bestond. Van der Meersch werd op slaanden voet aangehouden en opgesloten. Aalst. Pupillenschool. Een ministerieel besluit komt de groote ver lofdagen le verlengen tot 29 September aanstaande. In plaats van op 15 dezer zullen de leergangen enkel 14 dagen later aanvangen, om rede der groote werken, welke wij reeds aankondigden, en die in uitvoering zijn. Reeds zijn twee regenten studie-be stuurder benoemd, M. Alleman voor het Vlaamsch gedeelte en M. Lancelet voor het Waalsch eerstdaags zal de benoe ming der regenten en der onderwijzers gebeuren. Mel October a. s. zal onze Pupillen school 504 leerlingen tellen, zij zullen er voortaan tot hun 17e jaar verblijven. Mejuffrouw M. G. SLruikman, wonen de te 's Gravenhage, Koningshofje 55, schrijft JXXXX 'VVV?f De Pink Pillen hebDen mij genezen van een bloedarmoede die mij ondermijn de. Mijne ziekte was begonnen met het verlies mijner eetlust en zwakte, terwijl mijne spijsvertering, weleer zoo goed, langzaam en moeielijk was geworden. Ik voedde mij slecht en mijne' verzwakking werd iederen dag erger Ik was altijd be nauwd en dikwijls onderhevig aan duize lingen, verblindingen en. schele hoofd pijn. Het kwam mij voor alsof ik geen bloed meer in mijne aderen had en ik was altijd koud. Na zonder succes meer dere geneeswijzen te hebben geprobeerd, besloot ik de Pink Pillen te gebruiken. Uwe pillen hebben mij veel goed gedaan en in eenige weken ben ik volkomen ge nezen. Sedert ik dié behandeling heb gevolgd, ben ik onophoudelijk gezond gebleven. Onder een saamgeperslen vorm bevat ten de Pink Pillen alle bestanddeelen die noodig zijn om nieuw leven en nieuwen rijkdom aan het bloed te geven en de zenuwen te versterken. Zij zijn bij uitne mendheid het onfeilbaar middel tegen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zwakte. De uitwerking der Pink Pillen is snel en zeker. Zij verkrijgen merk waardige resultaten zelfs in gevallen waar de ziekte alle andere behandelingen heeft weerstaan. Zij worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr 17,50 de zes doozen. franco. Te Aalst, M. Gallebaut, Botermarkt. Aalst. Frans Moerenhout 64 jaar, viel Dinsdag morgend in zijne woning Guldcnboomplaats zoo ongelukkig van de trappen dat hij met gebroken been opge nomen werd. Hij klaagt ook over inwen dige pijnen. Aalst. Twee fabriekwerkers der Moorselschebaan, kregen Dinsdagavond in de Molenstraat twist nopens een vrouwspersoon, die een van beiden ver gezelden. Weldra ontstond een gevecht waarin de holleblokken den hoofdrol speelden. De vechters konden slechts ge scheiden worden nadat ze reeds onkenne lijk waren door het bloed. Een der vech ters werd met gebroken knoesel huis waarts gedragen. Ik was bevangen, ik hoeste dag en nacht en niets kon mij helpen, wanneer men mij aanried de Borstpastil Waithéry te gebruiken die mij op min dan 3 dagen genezen heeft. Extrakt uit een brief van Mej. El. Galeur, Brussel. Aalst.Woensdag bracht een kleine smidsgast, een paard huiswaarts die bij zijn meester beslagen werd. Hij bereed het dier. Gekomen op de Boudcwijnkaai, ging het paard op hol en sprong gevaar lijk in de hoogte. De kleine viel er af ge lukkig zonder zich erg te bezeeren. Een weinig verder werd hel dier lot slaan ge bracht. Aalst. Woensdag voormiddag viel de 7jarige Paul Lievens, terwijl liet voor zijne oudere mossols kocht aan de Werf, in hot waler. De bengel lag IiisscIk de kaai en de mössclschuil en het kostte veel moeite hem op het droge te brengen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2