Schoonheid FKarêivïWDEPUTTÊl WAVELZÜÜR AMMONIAK CNTROOMEfl VA^D^PUTTE LA DKNIIRK Dada f AHI HlfïS mm IMl ARM-GOEDEREN PESTLE'S KINDERMEEL. Wij Verzekeren HOPMARKTEN Partij LAND WOONHUIS Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. ZAAILANDEN 50 FRANK U ordt gevraagd v00'Bur- Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. AL de onontteerl ;,ke voo dselen is er noodig voor liet goed overwinteren uwer granen? g ZWAVELZUUR AMMONIAK J DE GEVOLGEN VAN T KRAAM BED De rugpijn, de troebele, onre gelmatige wateren, kunnen de cenige kenteckcns zijn eener nieraandoening (gew. lenden) na een kraambed Bij gebrek aan zorgen verergert de kwaal meer en meer en er kunnen zich onherstelbare gevolgen voordoen De nieren zijn alleen bekwaam kracht dadig al de onzuiverheden van het bloed af te voeren die zich in het lichaam ver zamelen, vooral na oene geboorte. 't Is dus eene voorzichlighei lsregel en eene waarborg van zekerheid (zelfs indien er geene zichtbare kenteekens zijn) de zoo beproefde en bedreigde nieren te ver sterken 11a een kraambed. De Poster Dillen voorde Nieren (Aalst Apotheek De Valkeneer, 15 Esplanade- plaats) beantwoorden met zekerheid dit doel, zij herstellen en versterken de nie- ivn. Alle apotheken ,3,50 fr. de doos, 0 doo- zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek, Ch. Delacre, 04, Coudenberg- straat, Brussel. Vraagt en eiseht wel de échte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet 11 terug betalen al hetgeen hel hiern< - venslaande merk niet ""draagt. 13 Aalst. Woensdag nacht liep een bedronken kerel in de Botormelkslraat die door zijn helsch lawaai de inwoners alle rust belette. Bij Theophiel Van der Eecken brak hij eene vensterruit en ver nielde gedeeltelijk hel raam, terwijl hij tegen Van der Eecken doodsbedreigingen uitte. Eene klacht is ingediend. TJc ben vfoolijk en bloeiend, mijne gezondheid is het geluk mijner papa en mijner mamma, omdat ik dagelijks gebruik maak, van KOSTELOOZE VERZENDING •.ener doos als slaal, mits vraag gericht tot M. Femand DENY 15, Rue du Grand Hospice BRUSSEL Kiekendieven op den trein, De goederentrein n. 9505, die reed tnsscben Luxemburg en Sterpenich, was Woens dag nacht het tooneel van oenen stouten diefstal. Onder het rijden braken dieven in een wagon, geladen met 6500 levende kiekens. Eens binnen, wisten zij zich van bij de drie duizend jonge kiekens meester te maken. De diefstal gebeurde met groote behendigheid. De kiekens waren uit Borgo-St-I)omino (Italic; naar België ge zonden. Het stuk 0.75 Crème Tube 0.75 Poede Werkdadigheid zonder weerga legen zomersproe ten en huid aandoeningen frisschc gelaais- Onteilbaar voi geneezing van t maakt de huid IN EEN NACHT. \De doos 2.50 De 1/2 doos ».50 Allerfijnst en op't gelaal blijvend:ononlbcer- HJk voor elke loilellaffel. f TEKOOP IM ALLE GOEDE HUIZEN TE A Alibi' ie vei Kt ijgen lei Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbcrgh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran cois Mercerie, Lange Zoutslraat, 2i. Montignies-le-Tilleul. Een jonge strijkster 18 jaar oud, Berliia Hembise, wonende alhier, kwam 11a eenen heelen dag gewerkt te hebben den 2 dezer maand 's avonds naar huis. Eenige stonden nadien viel zij in eenen diepen slaap en alle popingen om haar I,; doen ontwaken bleven vruchteloos. Bertha Hembise is gestorven van uitput ting. Het arme meisje word Dinsdag be- graven. SPORT Aalsterscbe Velodroom. Op Zondag 14 September, om 3 uren namiddag, sensationneel Sportfeest. Rijwielkoers met de beste beginne lingen van hel oogenblik.— Hel kilometerrekord door een koersautoniobiel, bereden door een winner van verscheidene schalen. Grooie boksmatch tusschen A. Minne, Brusselsch kam pioen en den vermaarden negerbokser Jim Harris match tot knoc-out. Hetooging en uitdaging van Jiu Jitsu door den vermaarden Ito de beste specialist, die de gansch wereld heelt doorreisd. Premie aan hem die 3 minuten /al weerstaan. - In volle snelheid op wielschaat- sen achter een koers automobiel, door Maurice Mondt bijgenaamd de Koning van het Sport Maurice Mondt voerde uit428 maal den Looping the Loop 635 "'aal den Dood- sprong»; 128 maal den «Levenden Luchtstecn» 63 maal de «Hedendaagsche Zelfmoord» 54 maal den «Looping» Wereldrekordman van de xooo meters op rol schaatsen. Eenig in de wereld die per velo den slierbevechter voorstelde. Hij behaalde meer dan 300 eerste prijzen en stelde alle sporten met succes in praktijk. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht9)16 Vrouwelijk 7) Huwelijken P. Vertonghen, machinist, met E.Pots, kleerm. F. Aelbrecht, tw met G. Verraocsen, tw. B. Linlhout, vellen- bew. met M. Bonns, 11111H. Beeckman, tabakbew. nu l K Do Sutler, twijmJer. Overlijdens M Wauters, wc Glaessens, zb. 87 j. Ouden Denderm.st.w. C. Ongena, wr Temmerman, hoven. 90 j Hoveniersstr. G. Pilaele. zb. 19 j. Leopoldslr. A. Winnepenninckx, wr Spanoghe, rij- tuigm. 74 j. Veldstr. G kinderen onder de 7 jaren. KOMT TE VERSCHIJNEN BENEDIKTUS'KALENDER en Almanak van O.L.V.van Affligem voor het jaar O. H. J. C. 1914. Verkrijgbaar ten bureele van De Dendbrbode en bij onze verkoopers. Prijs 0,30 fr. franco per post 0,40 fr. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 13 September 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 a 0,00 Boter per 3 kilo 9,00 a 9,99 Roomboter per kilo 3,00 a 0,00 Eiers de 25 3,00 a 3,25 Ajuin de 100 kilo 4,00 a 0,00 Viggenen het koppel 80,00 k 90,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 211 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1690 kgr. HOPMARKT AALST, 13 Sept. 57 balen prima, 150,— a 170,— fr 9 gewone 135 a 150 frank. BRUSSEL. 10 Sept Markt" vast. Men kwoleert Poperinghe (stadslood) on Aalst (stadsmerk) 110 tot 142,50 fr. Sommige verkoopers vragen 145 frank. ANTWERPEN, 12 Sept. Men kwo- tert Aalst beschikbare 115,a Sept. a nieuwe oogst 1913, 142.50 a 145,Poperinghe beschik.110 .Sept. a Nieuwe oogst 1913, 142,50 a 145,--de 100 kil. Markt vast. POPERINGHE, 10 Sept. Handel vast. Mo.11 betaalt Poperinghe 'stad) 140- 142,50 fr. Poperinghe (dorp) 135-140 fr. Reeds werden er belangrijke sclioonc loten door vreemde kooplieden verzon den naar Aalst en naar Duitschland. 12 Sept. Hopmarkt prijshoudend. Groene hop, 160 fr. gewone hop 140 fr. LONDEN, 9 Sept. Markt vast. Vol gens sommige berichten zou de opbrengst hier en daar minder bedragen dan men verwacht heeft. De hop vertoont goede kwaliteit. NEURENBERG (Beieren), 10 Sept. - - Handel vast, met merkelijken opslag se dert 8 dagen. Veel vraag, terwijl er zoo veel hop niet aangevoerd wordt als het voorgaande seizoen De laatste notcering der markt is als volgt in fr Soorten Prima-Waar Middelbare Markthop 220-228 212-218 Spalterhop 225-2G2 Hallertau 237-202 218-231 Wurtemb.-hop 225-250 SAAZ (Oostenrijk), 8 Sept. Markt vast. Prima-hop, 280-310 fr.middelbare hop 260-275 fr. Auscha 210-240 l'r. Stiermarken, 180 210 frank. volkomenc genezing in 3 uren van den Afloop of 't Sehijt der kalvers en veulens door het A merikaansche Poeder Dra raterk nu Constipogene genoemd. Eeuo enkele loos is voldoende, 'm verscheidene dieren a; redden en hel kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Vnlkeneer en Callebaut. VAN AELST. OPROEP tot de Planters en Kooplieden. Het College van Burgemeester en Schepe nen der Stad Aalst, brengt ter kennis dat er 5 PRIJSKAMPEN worden uitgeschreven voor de landbouwers welke van hun eigen gewas de BESTE HOP op de Markt zullen brengen. De Prijskampen zullen plaats hebben 1. Zaterdag 13 Sept. 1913 ten 10 ure 20 27 4 Oct. 11 4. 5. Er zullen prijzen verleend worden van 5, 10, 15 en 20 fr. in evenredigheid der hoe veelheid op dc Markt te koop gestelde Hop. In het beoordeelen der hop zal de Jury re kening houden van: l°de rijkheid in lupuline (geelstof) en geur reuk) 20 punten 2° de fraaie kleur: 5 punten 3° de verzorgde pluk: 10 punten dc wijze waarop zij gedroogd is: 15 punten. Den 27 SEPTEMBER zal de groote regi onale Prijskamp plaats hebben, waaraan alleen de leden der Vakvereenigingen mogen deelnemen,er kunnen 1000 franks premies toegekend worden. Elke variëteit Groene Belle, Witte Rank en Carnau zal een af zonderlijken prijskamp uitmaken. De loten moeten zich vóór 8 uren op de Hopmarkt bevinden. Er zal een Gouden Eermetaal verleend worden aan den koopman die op vijf prijs kampen meest hop gekocht heeft waaraan de eerste, tweede of derde prijs is toegekend. Wij denken de planters te mogen aanraden hunne hop van rijke, geurige hoedanigheid, zooals de Groene en Friesche niet te vermen gen, met deze die arm is aan hoedanigheid zooals vorige jaren zullen de Brouwers de beste bij voorkeur koopen, zelfs aan een hoo- geren prijs. Van heden af kan men inlichtingen beko men bij de leden der Hop-commissie MM. M.-L. Gheeraerdts, Voorzitters, Baron Lon de Bethune, Dés. De Wolf, C. Eeman-Callebaut, Ridder, R. Schelle ken, Od. Van der Schueren, L. Van Overstraeten, J. Reyniers, Schrijver. Gedaan te Aclst, den 12 Augustus 1913 De Secretaris, De Burgemeester, Osc. Reyntens. M.-L. Gheeraerdts. OPENBARE VERKOOPING van eene TE HOFSTADE De Notaris MEERT, te Erpc, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in liet openbaar verkoopen Gemeente Hofstade. Een perceel land gelegen ter wijk Voorste Denderland, gekadastreerd sectie B, nummer 304, met eene groote van 33 aren 60 centi aren, palende ten noorde den heer Arthur Posseinicrs, te Hofstade, ten ooste den Trek- weg.ten zuide den heer Theodoor De Naeycr, te Aalst en ten weste den heer Louis Calle- baut te Nieuwerken ZITDAGEN Instel Donderdag 11 September /Olo Verblijf 25 1 telkens om 2 ure namiddag ter herberg Het Veerhuis - bij den heer Frans Ledegen, te Hofstade. OPENBARE VERKOOPING van een schoon TE WELLE Nin o fschens leen weg De Notaris DE SADELEER te Érembode- gem, zal ten verzoeke van den heer Philemon De Raedt, le Welle, openbaar verkoopen Eenige koop. Een schoon Woonhuis, met alle verdere Afhangen en Tuin, gestaan en gelegen te Welle, op het Langeveld, aan den Ninof schensteenweg, ter plaats genaamd Klein Brussel -, gekend ten kadaster Sectie A, nummer 346L, met eene grootte van vier aren vijftig centiaren, en volgens meting vier aren zestig centiaren, palende noord de Kinderen Van De Winckel, oost de Kinderen Maldrie, zuid-west den IJzerenweg en den Los Op te leggen voor boomprijs 10 frank. Bewoond en gebruikt door den verkooper den heer Philemomon De Raedt EENIGE ZITDAG - Donderdag 25 September 1913 om 2 uren namiddag, ter herberg van den heer Augustinus De Gendt, te Welle, aan den Ninofschensteenweg. Er zal geen tweede zitdag gehouden worden. Studie van den Notaris DE SADELEER, te Erembodegem. VERKOOP te Erembodegem en Haeltert, door den heer Jules Moens, koopman in var kens te Haekendover 1Te Erembodegem-Dorp, nabij de statie, ter herberg van den heer Louis De Ryck, op Maandag 15 September 1913, om 8 ure 's morgens 2. Te Haeltert-Statie, ier afspanning De Graaf van Vlaanderen - gehouden door den heer Remi Van de Perre, 'op Woensdag 17 September 1913, om 8 ure 's morgens. OPENBARE VERKOOPING van een zijnde eene Herberg, te MÓORSEL. Kruisabeel. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen EENIGE KOOP. Een woonhuis, zijnde Herberg, met aan- hooriglieden en grond, gestaan en gelegen te Moorsel, Kruisabeel, gekadastreerd sectie D, nummer 13c en 13Fbis, groot volgens titel zeven aren zestig centiaren, palende aan de Houtenkruisstraat, aan de hceren Albien De Smet en Petrus-Joseph Cooreman en aan Dame Wed. Karel-Lodewijk Arys-Vermoesen, allen te Moorsel. Bewoond en gebruikt door den verkooper Petrus-Josephus Callebaut- Van Boven. Boomprijs 50 fr. Ingebruiktreding drij maanden na de ver- kooping. ZITDAGEN Instel, Donderdag 11 September ,q,o Verblijf, Donderdag 25 September telkens om 2 ure namiddag, bij den heer Petrus-Josephus Callebaut- Van Boven, te Moorsel, Kruisabeel. GELD te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. Studie van Mtur Paul EEMAN, notaris te Moorsel op Dinsdag 16 en 30 September 1913, telkens om 2 u. namiddag, ter herberg -In de Jager- te MOORSEL, Terhaegen, gehouden door den heer Gustaaf Wauters, van een goed per ceel Zaailand gelegen te Baerdegem, op Baerdegemkauter, gekadastreerd sectie A, n. 53. groot volgens meting 79 aren 92 cent. verdeeld in drij koopen inhoudende ieder 26 aren 64 centiaren. Gebruikt de heeren Joseph en Louis Moens en Louis Fievs, mits 117 fr. en half. Gewone voorwaarden. Geld beschik baar. Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij Notaris EEMAN voornoemd. De Notaris BRECKPOT, te Aalst zal, open- baarlijk verkoopen Een perceel bouwgrond, te Aalst-Mijlbeke, omtrent de Drie Sleutelstraat, verdeeld in vier loten, samen groot 8 aren 34 centiaren, (zie grondplan op de plakbrieven). EENIGE ZITDAG Dijnsdag 23 September 1913. Om 3 uren namiddag in de Café du Centre bij M. Eniile De Vylder, te Aalst, Kapellestraat. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een woonhuis, met groote poort en hof, te Aalst-Mijlbeke, Groenstraat, groot 5 aren 90 centiaren. Bewoond door den verkooper M. Jules Casier. Ingesteld 6000 fr. ZITDAGEN Instel, Maandag 8 September Verblijf.Maandag 22 September telkens om 4 uren namiddag ter te ver koopen huis en herberg, te Aalst, Groen straat. Openbare Verpachting der van AALST. Het Bestuur van het Weldadigheidsbureel der Stad Aalst, laat weten dat er op Dijnsdag 23 Woensdag 24Donder dag 25 Vrijdag 26 September Donderdag 2 en Vrijdag 3 October 1913, telkens om een uur namiddag door het ambt van Meester Oscar TIBBAUT, Notaris te Aalst, zal overgegaan worden tot de open bare verpachting der Arm-Goederen voor eenen termijn van 9 jaren ingang te nemen den 31 December 1913 0111 aldus te eindigen den 31 December 1922. 1913 ORDE DER VERPACHTING a) Ter herberg - De Casino bij den heer Camille Verleysen te Aalst, Nieuwstraat. Dijnsdag 23 September 1913 voor Aalst- Schaerbeek. Woensdag 24 September nog voor Aalst- Schaerbeek en Aalst-Mijlbeek, Herdersem, Gysegem, Lede en Schoonaarde. Donderdag 25 September voor Nieuwer- kerken. b) En ter herberg Het Zwitsersch Bierhuis bij den heer Frans Bomon, te Aalst, Kerkstraat. Vrijdag 26 September voor Erpe, Mei re, Burst, Borsbeke, Aygem, Kerkxken en Hael tert- Donderdag 2 October voor Erembodegem. Vrijdag 3 October voor Welle, Nederhas- selt, Denderhautem, Denderleeuw, Liedeker- ke en Teralphene. N B. Het recht van jagen op voormel de goederen, verdeeld in verschillige loten, zal verpacht worden op Vrijdag 3 October, 1 3 uren namiddag. BEZONDERE AANMERKINGEN. 1" De pachters zullen gehouden zijn op den stond der toewijzing, ten titel van voor waarde, geld te betalen eene som gelijk aan een half jaar pacht. 2° De pachters zullen op den stond der verpachting eenen solidairen medepachter moeten stellen. 3° De pachters wier gevallen pachten niet betaald zijn zullen noch als pachter noch als medepachter aanvaard worden. 4° Het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden berust ten kantoore van boven- genoemden Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zoutstraat N. B. Te rekenen van 10 September zullen er ten kantoore van Meester TIBBAUT voornoemd, alsook ten bureele van het Wel- dadigheidsbestuur te Aalst, Kapellestraat, boekjes aanduidende den aard, de grootte en de ligging der goederen te bekomen zijn. Aan de tegenwoordige pachters zal een boek je toegezonden worden. NAMENS HET BUREEL De Sekrctaris, De Voorzitter, Aug. De Winter. Th. De Naeyer. OPENBARE VERKOOPING van goede te Moorsel De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen in het openbaar verkoopen GEMEENTE MOORSEL. Eerste koop Een perceel land gelegen op Waverkauter, groot 15 aren 45 centiaren, gekadastreerd wijk C, nummer 742 en deel van 745, palende ten ooste aan den heer Muylaert-De Vis, ten zuide met de baan aan den heer Felix De Hert-De Coen, ten weste en ten noorde ook aan den heer Muylaért-De Vis. Ingesteld 800 frs. Tweede koop: Een perceel land gelegen op Waverkauter, gekadastreerd wijk C, num mer 765c met eene groote van 17 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan den derden koop, ten zuide met de baan aan den heer De Hert-De Coen, ten weste aan den heer Muylaert-De Vis en ten noorde ook aan den lieer.Muylaert-De Vis. Ingesteld 900 frs. Derde koop Een perceel land gelegen op Waverkauter, gekadastreerd wijk C, nummer 766 met eene grootte van 19 aren 60 centi aren, palende ten ooste aan den heer Petrns- Joseph Caudron en kinders, ten zuide met de baan aan de heeren Léon De Clerq en De Hert-De Coen, ten weste aan voorgaande koop twee en ten noorde aan den heer Muy laert-De Vis, en Dame Weduwe Van Nuffel- Hutsebaut en andere. Ingesteld 900 frs. Voorschrevene goederen zijn gebruikt ge weest door het sterfhuis Muylaert-De Vis. ZITDAGEN Instel Donderdag 4 September Verblijf Donderdag 18 September) ten 3 uren namiddag ten, koffiehuize De Klok bij den heer EdmondD'Hoir, te Aalst, aan de groote markt. (1913 Openbare Verkooping'. Dc Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 30 September 1913, ter her berg van den heer Petrus D'Haens, te Erpe- Meire, aan de Statie, in het openbaar ver koopen Een perceel Meersch, ie Burst, op Stuiversveld, groot 20 aren 30 centiaren,wijk A, nummer 439 Gebruiker Ch. Vermeulen. Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. Groote keus van behangpapier. Engelsche beddens. Matrassen voor Pensionairen. Verder al wat den stiel betre/'t. PRIJZEN BUITEN ALI.E CONCURRENTIE. Men vraaql '".Jbdan«r';kc ni'vf- o heidsinrichting der stad een meestergast, in de kracht der jaren, voor toezicht tijdens nachtwerk. Goed loon. Schrijven bureel van dit blad onder begin letters E.V. SCHOENEN. Worden gevraagd Goede monteerders met de hand. Goed loon. Van Marcke, Rue du Croissant, 14, Brussel (Zuid). 3 Rol 1110*1*11 kp Landbouwers neidll^l ljke Maatschappij vraagt werkzame agenten van den builen om landbouwers le bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. en meer p maand kun. verdiend word. met ziekte verzek. zond. werk te verl. of waar borg te storten. -- Schrijv. ROTTY, Leo poldstraat, 48, Aalst. TE KOOP een schoone jonge Schapershond, Hollandsch ras, «mLj^aasaniet kot. Zich te wenden School straat, 14, Aalst. T/» I-,.,,,. een VÉLO hebbende I e koop slecllU ecnig6 malen gebruikt geweest, zich te wenden ten bu reele van dit blad. T) gershuis I eene meid kunnende burgerskeuken. Ook eene meid voor alle werk. Zich te bevragen ten bureele dezes. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:: inonsch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodclyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, do cenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Nïi*oo|> Depr.iit re. Dit is een wetenschappelijk produkl dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs 2 in allo Apot heken, nainenlijk tc Aalst, bjj Valkeneer en Callebaut. VERE i:iv HrT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN van een volmaakt machien 1. VOLMAAKTE ONTROOMING; 2. HOOGSTE OPBRENGS'i 3. EENVOUDIG WERK; 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING 8. STERKSTE MAAKSEL MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE C" Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Sooiété Générale de Belgique SUCCURSAaL VAN AALST 20. MIEUWSTft 4AT. Telefoon .113. Depóts van geld aan 3 en 4 °/0 Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbil jetten en munten Beursorders Uitbetaling van ko spons Inbewaar neming van waarden. VERHURINGSTARIEF DER BR WDKOFFERS BRANDKOFFERS Af motin^on binnenwaart s Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per G maand Per JAAR Motor Motor Meter Frank Frank Frank Frank Model A 012 0.30 0.55 2.— 5.- 9.- 15.— B 0 20 0.30 0 55 3. - 8.— 15. 25 C 0.50 0 30 0.55 5- 12.— 20 35.— D 0.50 0 62 0 55 8.— 20 30.- 50 E 0 53 0.62 0.55 9. 22. 35. 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). LANDBOUWERS Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. HET is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. Wat is er no o dip om uwe granen j in de Lente goed te doen struiken, j om ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeienP I Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. g 11 ET in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen, LANDBOUWERS Gebruikt vóór den Winter geene te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, tc teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door dc draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststihstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaal door onder- aardsche indringingen niet verloren. Alle handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3