DE MAAGZIEITEN DEFENSE HUIS OTTO KOENTGES DE DENDERBODe"! REPARATIËN EZ()\i)HEU)SPILLE\ 11 geperfeclionneer-T t V A juistheid S-i de Chronometer I ilAA gewaarborgd C. PRAET-DE WITTE, 6, Lange Zoutstraat, Aalst. FflBfflEK VfÜ! SUPERPHOSPHHTEH,SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KÜN8TGUHN0S. ACH. EEMAN, AALST. motomomoiomo^om Aug. DeKegel-iYIertens, ALGEMEENE ASSURANTIËN Berictit aan un LandDouwers. Meubels WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza DE BALSEMPïLLES Voor Maagpijn, DE NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, ^Z^P. ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS__NABIJ STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. bij Alfons WILLEMS, Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREAUX GEBROEDERS SCHOONJANS 2i"77 Sint-Jorisstraat, 27. AELST. Broeli- en Kleersloflen, ¥11 DE FITTE»TO©S§1I M 0 RIS 0 N S Wnschmachien J. KEEF S C&RBOHYLE JOSEPH VAN VAERENBERGH J, L. MORISONS, 109, DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. Belgische Hypotheekinaatsehappij EN SPAARKAS VRAAGT Dl£ Horlogieinakerij Juweelen Brillen (Let wel op het adres). Vraagt de Horlogie Louis Koskopf, S. A. lorlogieëii at 11 Genève, Plukken gereftleertl door hel Observatonuiu van Genève en Keiifchntol. Huis gesticht iu 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON LiRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, superpho-phateii. Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, uniet i j.itrsl ikken (Scories' Plaaster, IJzcrsulf-iat Phosphaat Bernard. Magnesium. ~n- rsulf mt (blauwen aluim 98/99 zu ver Vcrgruizers Vermorel. Eclair n 1. ET. EEiAN. o Ingénieur Chimiste, q Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux Q Minerals Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. Q Ma» v.mon.1 WEVERS inliet lvlCll Vlddgl fabriek Mertens Tl* Imi'^n schoon Burgershuis met l cl 11 ui I'll met Hof Zich te ^vra- gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstraat, T/S ZAAKVVAAR \EMLR zoekt eenige groote en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. P. D. Agcnce Star, Strooistraat 22, Brussel. HUIS COURARD FRÈRES A THUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Katalogus gratis. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting). Cimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag, Muut doksels, Vaikensbakken, Paardekribben, enz. Grondhrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandclijksclic afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van iOO. 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 °/o '8 jaars. GELDOITZETTING VAN EERSTEN RANG. Kosteloozo inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in liet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot U ure 'a morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Wielrijders vraagt do velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Créator. De beste en onversljjt- baarste rollementen. Hot iiuis levert ook de beste en goedkoopste naaimachienen Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op don ijzeren weg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- ljjksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Te bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links Oud huis den Biën- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope ryzen. TE KOOP Groote sparren voor metsersstellingen, in het Tegel- en Pannefabriek De Kegel- Mertens, te Aalst. Meuleschettestraat. GROOT MAGAZIJN van We Yl al lego rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. Algemcene Agencie eener oude en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitdoover, te ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 160, Antwerpen. 52275. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur. draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie slapeloosheid, droefgeestigheid. gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door géene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn do BESTE geneesmiddelen «oorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,25 de doos. Deze Pillen, aangezien hunne aai genanten smaak, mngen opgezoden worden. Maagzuur', Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt de Blof.dzuivf.rende Pille.v van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogcn 0,50; Tandpijn stillendo druppels stillen enmiddelijk dc tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchten van koeien en merrieën Remedie tegen het snot der kiekens. Zekere remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. dc 1/2 doos, 2 fr. de doos. worden geleverd met groot gemak van betaling naar keus cler klantenper week, per 14 dagen of per maand. Machitnen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP GOMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27-3i, Oud Kleerkooperstraat, BRUSSEL, A 1.5»'!" s Albert-Lienartstraat, 9- thi AOVI- Gecraardsbergschestraat. 20 uTTEi; I-Al Neerstraat. 36 99 Eigen huizen in België De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten I oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN -.smartvolle maand- J stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hoofdduizelin?,zenuw- I kooits, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), 1 zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, notel- koorts, polderkoorts, rliumatism, flerecijn. jicht, ruggepyn, enz. J De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versteiken de zenuwen, zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. 1 Tc koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 do doos fr 3,25 de 3 I doozen of driedubbele d >os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. 9 OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met I eenen waarborgband, en een toil kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franse hen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. J- .->•» I Hulphuis te Aalst KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed nvn van dame:;, liecren en kinders, gordijnen, tafelkleodercn, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane; enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in hot droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN Y00R- ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Opvolgers Laatste Nieuwigheden •©©©«©©©•©©©•QOÖ»©ÖÖS»ÖÖÖ«ÖÖG Stoom Boek- en Steendrukkerij TER DRUKKEIRIJ -O V A N «v TAN|DMEESTER- SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het ITotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostei.ooze Raadplegingen alle dugtn van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE, bij M* Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling I r bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en 11a het vooraf genezen der wortels van do oude tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, l'latine er. Caout- chouc. GEBITTEN zondei plaat, in do wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig- vuldigebewyzen) Wit maken der tanden, j enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gebitten zelf maakt, j dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere I Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. 1 Begeeft zich ten huize op aanvraag. ©•ÖÖQÖÖQ©GÖ©©Q©«ÖQ©ÖÖ©Ö©ÖQ©G©»G gelast men zich met alle slaclt van BOEK en STEENDRUKWERKEN, zooals Boekwerken, Afllchen. Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven, Rondbrieven en Beeldekens, Adres- en Visiotkaarten, Registers Etiketten, enz. en/.., 111 een woord, met alles wat den Boek- en SleeudrukkerssUel betreft. Groote en schoone keus van Doodbeeldekens Men gelast zicli desnoods met den opslel van Doodbeeldekens. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. van NAAIMACHIENEN aller stelsels en merken irden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Maatschappij SINGER Aalst9, Albert Liénartsti aat, Spoedige bedien in g- Goedkoop Vereenigde i\ ijveraars. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- ve8te», fabriek van chemische meststoffen te Aalst. het beste IIEHOUDMIDDEI. van liet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langeren duur aan liet Hout rn geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeelig'.ijk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus n'" 4 Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt do zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst Belgische Maatscliv. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België!. Depositans M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boude .v ij 11 kaai, 8, Aalst Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatc' schap en onderliandsclie akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. BERICHT. Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVLSCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezondei lijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers voranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Iïonig huis der stad sedert 25 jaren in dc Oostendschc Visscherijen gevestigd. VISSCIIERIJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Lcveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte Wasctit zonder afkoken in 6 minutenon werkt door zijne eigene zwaartekracht MEN WASCH? AL ZITTENDE lk geef een nieuw MORISONS Wachmnchien eene maand op' proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor liet aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomcn, Sicraadplantcn, Haagplaiiten. Bosciiplanlen, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze bandelen altyd met J- b-ste zonjen. VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL bel meest de gan- sche wereld dooi' ge bruikt. Het VOLKSHUI,PMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. ttsar i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel lo' ,V\T\V1 HPCII, ry M licrvHiLi i. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Tliys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie DF.R Commissarissen MM Jean delta Faille de Lëverghem, Voor zitter. de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar L.t Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 0/0 Renteboekjes op Naam met zesmaanieltjksche coupons aan 4 Uitgifte van grondobligatiên aan 4 LEE MNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Aguvthv Aalst, Urbain Rouv, 4 Gentschenstcenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gerucontobediende Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theopiiile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Dbnis Cooseman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst. Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente Ontvanger Moorsel, Benoit Carr^n, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri Dr Kegel, koster; Oordegem, Ai.fons I)k Brauwi k, G mi m. -S ,-ls.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4