GE N O T. ZONDAG 21 SEPTEMBER 1915. 5 centiemen hel nummer 66sle Jaar 4601. 1 Vrij Katholiek, Vlaamsch. Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. ê!nne7genrseh°on! IJZEREN W EG. Vcitick» ren uit Aalst naar BEURTTRAM. Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst W eek-Kalender. Hup Veniesi-l Een Bravo voor Harlekijn a. U. BL.! LEEST HIER Belangrijk Bericht. DE ORGELDBft&ISTER PE ORGELDRSAISTER Politiek overzicht. 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater-| dag van iedere weck onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen. De inschrij ving eindigt met 31 December - De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE GOOSSENS, 31, Korte Zoutstraat en in. alle Postkan toren des Lands. DENDERBODE Geen Taal, Geen Volk Annoncen, per drukregel Ge' wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 1334 regels,; Reklamenfr. 1,00; Von nissen op 3e bladzijde 50 centie men Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk tegen Vrijdag in den voormiddag, oor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden bureele van dit blad. Hofstade. Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, tc Dènderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,01 6,13 7,37 8,27 10.50 14,42 15,20 17,44 I9»I3 21,10 Gent (Zuid) DenderleeuwBrussel (Noord) 3>53 4A4 5;°/ 5-2J 5,39 6,126,46 *7.31 7,44* 8,54* *9,269,26 10,01 *10,13 11,50 *12,48 14.05 14,33 15,30 '15,57 16,24 *16,50 i7»37 *16,36 16,55 19.08 *19,32 *19,37 *19,44 21.08 *22.20 *22,45 *22,54 r°,53- Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5.39 7,44 10,01.11,50 14,33 16,28 17,37 18,55 2i,oS Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4A7 7,4° 6,59 ITÓ4 14.4° *i7>42 *gaat tót Sottegem. Moorsel, Opwyck, Londerseei, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Me.-helen *4,02 3,45 9,02 11,55 !4=46 18,00 *19,50 (*naar Üpwyck) De treinen met een of eenr aangeduid zijn rechtstreeks. 0,55 6,40 7,44 rS,i5 8,28 10,24 12,06 12,17 14,34 ri5,i6 16.26 '17,04 17,39 ri7,46 18.03 18.44 13.38 20,41 (Z. n.) 21.08 22,18 '22,57 '0,39. Lede W etteren r°,55 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,17 14,34 '16,26 18,03 ri8,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,18 Brugge Blankenberghe '6,08 '7,22 9,59 10,24 12,55 13,02 15,15 17,05 18,31 18,38 18,44 21,08 Brugge Heyst 6,08 7,22 9,59 10,24 12>55 13,02 15,15 17,05 18,51 18,38 18,44 21,08 Aalst (Koopiïandolslf.) naai Aalsl (Zeebergbr n. Affligi Oordegein in, Assclle 7,32 8,55 11,55 15,20 19,12 8,25 11,55 14,24 16,45 20,14 Brussel Denderleeuw 4,41 '5,40 5,58 6,34 6,44 7,07 7,40* 7,47 7,53*'8,25 *9,279,32*10,10 10,41 11.40 11,44 12,03 *12,25 12,31 13,24 14,35 '14,42 ri5.-57 '16,07 16.25 16.28 16,32 *17,06 '17,13 17.56 '18.08 18.14 19.52 '20.40 20.57 '22.21 23.55 Bergen, Ath, Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zatexd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelennaar Aalst: 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 7.11 '8.22 '8.43 '9.28 10.55 '12.18 '13,32 13.40 '15.00 Terv. '15.47 '16.24 17-33 i°-59 20-k> '21.50 21.53 °>25 WetterenLede. 4.59 6.1S '7.27 '9.44 11.22 14.07 18.01 '19.15 20.37 2218 Blankenberghe Brugge. 5-5° 6.53 '6.28 10.53 14.53 14-53 i?-2o 20.04 Heyst Brugge. 5.33 '6.07 '6.30 '9.47 10.34 I3-56 '17-14 19-47 CLIIQI'H SUUIM. Oordegem - Aalst 5,15 8,14 11,11 11,20 IS,25 Adlig.m Aalst 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 Assche (Staatsstalie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 UURTABEL van den 1 Juli tot den 30 Sept. Aalst, den 20 September 1913. SEPTEMBER. Laatste kwartier den 23, 0111 12,30 's middags. E. v. d. Z Üe yast zonder bruiloftskleed. Mattii. xxii. 21 Zondag O. 1. Vrouw- der VII Weeën. 11 Mat- thuus. apostel en evangelist. HH. 23 Dijnsdag II. Linns, paus en mart. II. Thecla, maagd en martelares. 21 Woensdag O. L. V. der Slaven. II. Gerardus. 25 Donderdag II. Firminus. biss. en martelaar. 26 Vrijdag HEI. Cyprianus en Juslina, mart. 27 Zaterdag HH. Cosmas en Damianus,martelaren H. Hiltrudis, maagd. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St-Marlimskcrk,5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lof 4 11. St-Jozrfskerk5 1/2, 7, 8 1/2, 9 112,11 u. Lof4 u. 0. L. Vrouwherk, Mijlbeek 5, 0 1/4, 7 1/2, 9 11. Kerk der EB. PP. Jesuïlen 1 1/2, 5 1/2, 6 1/2. 7 1/2 ure, Lof 5 ure. Kerk der EE. PP. Capucienen 5, 6, 7 1/2, 9 u. Lof 0111 5 1/2 ure. NAKLANK der Over ons Verriest-nummer dat wij met eenige woorden van gene genheid aan den grijzen priester kunstenaar hadden gestuurd, ont vangen we heden het volgend schrijven Ingoyghem, ry Septcmb. igi3. Mijn Weerde Heer, Uw prachtig woord in Dcndcr- bode en uwen brief heb ik met gr00te aandoeninggelezen. Ik be waar ze beide met- zorg, en in deze laatste jaren van mijn leven blijven zij mij een stille blijheid. Ik danke U en groete U in genegen hooger achting. (get.) HUGO VERRIEST. Harlekijn, de beruchte pen-clown die er liet - Volks (V.)gazetje- op nahoudt, is nogmaals uitzijn doos gekropen. Dit maal gaat het over den Sludentenlanddag van 7 September 11. Luist'-r nu met wat spitsvondigheid hij dit onderwerp bij de horons weet te pakken, en bewonder de geestige vondslen van onzen hansworst, den groote favori van het lachluslig publiek. De datum van 7 September 1913 had er hom een andere in 'l geheugen geroepen den 7 September 1884 te Brussel, liet jaar beruchter memorie, toon do liberalen voor eeuwig on drie dagen in den afgrond gekegeld werden waarin ze nu nog altijd wanhopig ende machte loos liggen te spartelen. Doch laat 011s hij 't onderworp blijven. Onze hansworst dus, beeldde zich in dat deze 7 September wel de weerwraak kon zijn van de katholieken die in '81 te Brussel door de razende blauwen in eene hinderlaag werden gelokt. En ach, de arme man hij sliep er niet meer van Peis ne keer zegt hij daar gingen 2000 vlaamsche katholieke leeuwen naar Aalst komen om de vlaamsche kwestie op te lossen, en bij voorbaat klonk hun gebrul me reeds in de ooren als de trompetten van 't laatste oordeel (Volks gazet 14 Sept. 11.) O die leeuwen, brullende als... de trompetten van 't laat ste oordeel Beeldspraak, waardig van '11 Michel Angelo. Mijn lieve hansworst ik kan 'tgclooven dat je daaraan verschrikke lijke naclitmerrie's hebt beleefd Alzoo in jou slaap het ontzettend visioen zien van die brullende leeuwen. Je moogt waar achtig oen kaarskete branden zetten voor St-Antonius omdat je uw hersens in dit avontuur niet hebt gelaten,want met jou prikkelbaar gemoed en jou vlammende verbeelding was er grootolijks gevaar heelemaal gek te worden van schrik. Goddank... Harlekijn staat daar nog springlevend voor ons op de planken, met een tronie die straalt van verstand en als er soms een kwaadspreker onder de toeschouwers is die mij in de ooren zou willen fluisteren: -Zou die vent geen slag weg bobben van den molen dan zou ik hem aanstonds antwoorden Zwijg toch Ligt het niet in den aard van alle clowns van drollig te doen Indien ge wist wat genie daar dikwerf achter schuilt! E11 overigens,laat ons voort zijne verlooning bijwonen. Hot eind zal het uitwijzen. Hansworst vertelt ons nu verder dat zijn angst ten top steeg toen bij een brief- kon ontving waarbij men hom uilnoo- digde 't waren dus geciviliseerde leeu wen. Ja, de vooruitgang hé, boste zijn huis te bevlaggen. Dit was toch zoo schrikbarend niet? Wacht een oogonblik. Harlekijn weel liet wel beter: op dit briefken stond-De wille Kaproenendoch het was eene drukfeil volgens hem, er moest staan - «witte Kapuinen». Euréka! wat eene vondst! (Allo heeren toeschouwers een bravoljo a. u. b. Langdurig handgeklap in de volksgalle- rijen). Brullende leeuwen, en daarbij nog een troep kapuinen,een troep patorskappen... Begrijpt ge nu den angst van onzen hans worst Zijn vrouw die al den pleclitigen ernst van liet oogonblik besefte stelde voor van toch de vlag maar uit te steken, liever dan door al die wilde dieren verscheurd te worden. Doch Harlekijn wist raad. Hel vers indachtig van den dichter «Ah, frappe toi le coeur, c'est Ia qu'est le génie sloeg hij niet op zijn hart daar zit bij hem slechts haat en venijn, blaast mij eene kwade tong in, maar wel op zijne hersenpan en zie Ito' volgen de geniaal gedacht straaldo er uil. Hij vertelt liet zelf Neen, neen, riep hij, 'k weeter wat an ders op vrouwken, en 'k ging aan 't schilde ren 's Vrijdags 's avonds was mijn plakkaart gereed om voor het venster te zetten Hier liggen wolvenijzers en schietgeweren I en Iaat nu leeuwen en kapuinen maar afko men.» (Volks(?!)gazct, zie hooger). En de groote dag kwam. Het proza van Harlekyn is te kostelijk, dan dal we liet hier niet zouden aanha len, met al het mooie van zijn heelden- rij kilom- De leeuwen komen binnen, ik hoor ze brullen, ik gluur van achter mijn plakkaart om de koningen der dieren te zien voorbij trekken. Ge kunt denken hoe groot mijne verbazing was, toen ik daar zag oprukken 5 kinderen, 2 pastoors in eersten rok, (Harlekijn schijnt in godsdienstzaken niet zeer te huis te hooren want anders zou hij weten dat een geestelijke in eerste rok nog bijlange geen pastoor is en 1 paardenkop met een vlag waarop een leeuw was afgebeeld en daarachter een drie tal kleine kapuinen van Aalst, en dat groep- ken zong en tierde al verward dooreen, en de paatdekop zwaaide met zijn viagsken... (wat vruchtbare verbeelding die kerel toch heeft 'k Smeet mijn wolvenijzers en schietgeweren op den grond en schoot in eenen schaterlach, dat 'k er nog buikpijn van heb. (Id.) Ei, die schaterlach van Harlekijn Zie je hein daar staan mot z'n banden aan z'11 buik, hem krinkelen van de leute en het uitschetterend 111 een langgerekte litanie van luide lachjes... Dal ligt in zijn rol Al de liefhebbers van cirkspolcn en koddige barakverlooningen kennen die tradilioneele pose van August- als hij zijn Ironie vertrekt 111 allerlei grimassen en door een lachbui overvallen wordt. Klinkt dat schaterlachen soms niet heel erg valsch en gemaakt Lacht men niet veeleer om zijn domheid Allans Harlekijn lacht, en... hij doet lachen. Wat kan men van een clown meer vragen Tot daar onze lachpartij. Een ernstig woord om tc sluiten, want Harlekijn wordt ten langen laatsle ook ernstig. a Maar alle lachen op een einde, zegt hij. Zulke opstoopentrekkerijen zullen voorzeker veel kwaad doen aan de Vlaamsche zaak 't Is een oprechte zwanzerij geweest.- (Id.) Wal komt ge spreken van de Vlaamsche Zaak mijnheer, gij die voor het ernstig streven van jonge studenten die na al de feest vieringen we noemen maar: Verbiest, Do Bo, Verriest, Berclttnans welke zij tijdens dit verlof reeds hadden moeten medemaken, nog in tamelijk eerbied waardig getal naar Aalst zijn gekomen om er het woord van hunne voormannen te hooren, niels over hebt dan honende benamingen ondomme spotternijen welke zoo gezapig aan uwe harlckijnspen ont vloeien Nergens in uw artikel rept ge een woord van de prachtige redevoeringen van E P. Taelman, van D' Van Puyvelde, van Prof. Veracliterl, van Doslel en an dere kranige katholieke sprekers. We vinden er zelfs geen woord over de heer lijke kanselrede van E. Pater De Vos, den schoolmakker van BciTen Rodcnbach, den grooten strijdenden flamingant. Ja loch, we 1110-neu dal ge hem bedoelt wan neer ge zegl dal er dan nog 11 pastoors kwamen «waaronder een meteen lee- lijhcn rossen baardnAlen pastoor met... een baard Pater Ronaat De Vos zou hartelijk lachen, Harlekijn, moest hem ■lie ezelarij onder den blik komen, etr dan... hij zou u eens bekijken in 't wit van uw oogen... zijn krachtig vlaamsch woord zou mannelijk-fier op u afkomen, en ik durf wedden dat je zijn rossen baard dan -heel mooi- zoudt noemen Zoo is heel uw artikel dan niets anderst dan ene ellendige zwanzerij. Al uwe vlaamschgezindheid lucht er zich in bittere uitvallen vol sek tarisme en godsdiensthaat, want gij kapt op den sludentenlanddag,enkel en alleen omdat het eene katholieke belooging was En «lat zijn Vlamingen! Dat is hunne verdraagzaamheid Aan alle dingen, ook de edelste en' meest verhevene, leggen zij den raa'atstaf aan van hunne enggeeslige, walgachtigo politiek. Al los.moeten zij klcineeren en brengen binnen den benepen gedachten-kring waarin zij levon met hunnen ikzucht,met hunnen haat en hunnen nijd. Boven don schoonen geestdrift en 't vu rig juichen van rein-voelende en edel- strevende studenlenharten, boort men do schampere spolstem uitklinken van een Harlekijn met bitteren grijnslach en nijdig kijkende oogen Do gevoelens die ons bij zulk schouw spel bezielen kunnen wij best saamvatten in «lil eene woord dat wij zouden willen doen striemen als ecu geeselenden zweep slag FOEI Een Vlaming, i MSNtMMNM* Heden vangen wij een prachtig mengelwerk aan, waarvan de le zing de uren der nakende winter avonden aangenaam en kort zal maken. Het heet In een vlot-geschreven taal biedt het aan den lezer eene reeks boeiende toestanden en spannende oogenklikken die hem zullen me deslepen endiep ontroeren. Van af de eerste bladzijden zet het verhaal zich belangwekkend in en opent op een wereld vol ge heimzinnigheid en pakkend myste rie, waarin de lezer gaarne dwa len zal aan de hand van den boeienden verteller. LEEST ALLEN Het is een roman die u menig oogenblik van stei ke aandoening zal laten beleven. De zitting tier conferentie op Woensdag was beslissend wat betreft de kwestie der grens en die dei nationaliteiten. Men hoopt het morgen eens te worden over de uitwisseling der krijgsgevangenen en dan het redelijk lange protoeool te kunnen teekenen. Men zal liet goede nieuws met iox kononscho- ten ter kennis van de bevolking brengen. Bulgarië heeft toegegeven op al de hoofdpun ten, maar kreeg den afstand van verscheidene districten Hassihkan, Tirnovadjik, Moestata, Pasja, örtakcui en Soefli, welke nu door de Turksche troepen zijn bezc-t. doch wier bevol king hoofdzakelijk Bulgaarsch is. Op het laatste oogenblik hebben de Bulgaren nog getracht Dcmotika te krijgen, voorstellend op eigen kosten een spoorweg te bouwen van Adrianopel naar Bassaky, in ruiling van de stad, doèli de Turken sloegen dit aanbod af. Gedurende vier jaren zullen de Turksche onderdanen van het nieuwe Bulgaarsch'e gebied het recht hebben tot hunne Turksche nationali teit terug tc keerc-n, doch na die vier jaar zijn zij voor goed Bulgaarschc onderdanen. De vrije uitoefening van godsdienstplichten wordt verzekerd, de 011de gemeentelijke en per soonlijke voorrechten blijven bestaan Strafkwijtschelding is verzekerd aan allen die de wapens tegen Bulgarië hebben opgenomen en zij zijn ontslagen van militairen dienst. Wat de uitwisseling der krijgsgevangenen betreft, schijnt het dat de Turksche afgevaardig den volstrekt geweigerd hebben voor hun onder houd eenige schadeloosstelling te betalen. Eene woelige vergadering in Albanië De grootste opschudding blijft in Albanië heerschen. Te Alessio had een vergadering plaats waarop zooo Albanee/cn vereenigd waren, meest Ma- lissoren en Mirdietcn. Zij waren door de voor- loopige regeering samengeroepen. Prins Bilboa was ook aanwezig. Als hij vroeg of de vergadering de leden der voorloopige regeering als oversten van het land wilde erkennen, braken woelige tooncclen uit. Verscheidene stammen vcrkiaardiyi zich soli dair met de Aibanecsche oversten en weigerden de regeering te erkennen. Allo, het spel is aan den gang 't Is nog maar een begin, maar alles laat voorzien dat er nog veel zo Ik er tooneeltjcs zullen afgespeeld worden in Albanië, want clie menschen zijn woest en wild en waren gewoon onder de drukkenden hiel v.m den Tui kschen dwingeland te liggen. Nu zij vrij zijn kunnen zij met hun zeiven gce- De weelde is een kwaad beest Bloedig gevecht te Tripolitanië Men meldt uit Benghasi, 17 September (Ita- liaansché bron) De troepen aangevoerd door generaal Torelli, rukten gisteren morgend voor uit om de oproerlingen aan te vallen en uit elkaar te drijven Deze hadden hun standpunt van Gsar verlaten en waren in massa samenge trokken op terreinen welke de vallei van Tecniz Het vooruitrukken der Italianen geschiedde in twee groepen De eerste groep moest eene bergachtige streek doortrekken welke daarenbo ven bedekt was met een dichtwasscnd bosch. Die groep ontmoette eenen hardnekkigen tegen stand van wege den vijand «lie poogde aanval lend te werk gaan. Maar. na een geweldig ka non- en geweervuur werden de muiters versla gen, dank zij een onafgebroken kanonvuur der Italiaansche artillerie en het optreden van de tweede legergroep, welke tot driemaal toe, met goed gevolgeenen aanval vernieuwde. De muiters waren verplicht in eene over haaste vlucht hun behoud te zoeken in de Noord-Oostelijke richting. Generaal Torelli, die zich in de eerste front linie bevond, werd door'drie kogels getroffen en gedood. Twee officieren en aS soldaten werden insgelijks gedood 17S manschappen en 13 offi cieren werden gekwetst. De oproerlingen leden groote verliezen. De Italiaansche troepen vochten gelijk leeu wen en behaalden de overwinning, dank zij hunnen geestdrift en hunne voorbeeldige moed en tucht. De dood van generaal Torelli, die een flink en dapper officier was, heeft eenen pijnlijken indruk gemaakt. Ontploffing te Lissabon. Eene ontploffing had plaats op het Camocns- plcm De eigenaar van het huis, een apotheker, is gedood. De pompiers hebben in de apotheek vier bommen gevonden. De apotheker was reeds vroeger als samen zweerder voor dc rechtbank verschenen en vrij gesproken. Handel in blanke slavinnen. Buenos-Ayrcs. 18 Sept. De lvamer heeft bij eenparigheid het wetsont werp tegen den handei in blanke slavinnen aan genomen. Fransche troepen. De Matin meldt dat het bijna zeker is dat de klas. die vóór het einde dezer maand moest naar huis gezonden worden tot 10 of i5 Novem ber onder de wapens zal moeten blijven. Woord vol verleidenden klank, dat nog alleen tot de harten schijnt te kunnen spre ken. Heel ons maatschappelijk leven rolt slechts nog hier op veel werken, veel winnen, veel genieten Genieten Het wordt de gevolgtrekking van alles. Het is het eenigste wat nog bij machte blijkt te zijn onze nijverheid met hare behoeften aan werkersarmen en geestes krachten, aan den gang te houden in al haar machienen-gedaver en haar koortsig verkeer. Werken, omdat het een gehnd is werken uit plicht, om aan een paar krank gezwoegde ouders met het onmisbare levens brood den tol van dankbaarheid te betalen werken uit liefde, 0111 met den arbeid van zijne banden beminde wezens in leven te houden en gelukkig te maken werken uit een edelen zucht naar zelfvol making, naar meer ontwikkeling, naar meer ontzag en waarde als mensch in de samen leving Hoe weinigen denken daar nog aan De geest van genot, met zijn ikzucht, met al zijn stoffelijkheid, met al zijn zinnenlust heeft al de klassen der maatschappij aange tast, en is binnengedrongen tot in de hoeken van onze minste steden en dorpen. Daarmede gaat alle schoonheid in het leven te loor. Daarmede snijdt men de vleugels af aan al de idealen. Werken schijnt nog alleen eene wet te zijn, voorgeschreven door dien tiran die in zoovele harten ten troon zit het Genot- Gij antwoordt mij Daarmede bloeit het nijverheidsleven toch voort. De fabrieken dreunen van stoomge- weld en weefgetouwen de rijk bevrachte handelschepen varen de haven in en uitde treinen volgepropt van handelsreizigers en finantiemannen stoomen dag en nacht door het land de velden dragen gouden oogsten. Inderdaad. Doch een volk leeft niet alleen van brood en geld. Dat maakt er een groot volk van. Aan zijn hoofd moeten er andere werkers staan, mannen van idealen en gedachten, die zijn krachten en zijn rijkdommen richten en beheerschen, die het een hoogere baan van beschaving en kunstuiting doen bewan delen, waarop het het weze dan nog zoo klein in dc afmetingen zijner grenzen met de grootste volkeren gelijken tred zal kunnen houden. Die werkers liet zijn diegenen die nooit hebben geknield voor het Gouden Kalf en het Genot het zijn de mannen met wils kracht, met edele betrachtingen en grootsche plannen. Voor lien moet er op eenen dag van arbeid, geen avond van ont zenuwend zingenot volgen. De belofte van een rood-laaiend feestvcr- schiet is niet de veerkracht die lien in 't wer ken standvastig moet opzweepen en voort jagen. Zij werken in kalme zelfbeheersching, in een drang naar meer weten, in een behoefte aan meer schoonheid voor hen en hun volk, in een verlangen om op te stijgen naar hoogere toppen waar zij de wereld in een schooner daglicht kunnen aanschouwen waar boven het leven grootschere vergezich ten opengaan. En lijk zeldzame bergkruinen boven de vlakten, zoo beheerschen de figuren van die werkers heel hunne omgeving. Het zijn mannen met klinkende namen, waaraan het Genot geen pak heeft gehad cn die in dit vergankelijk leven heerlijke en machtige dingen uitwerken. Eilaas, al de anderen, met duizendtallen, zewroetenalsslaven.de schouders gedwee gebogen onder het prangend juk veel werken, veel winnen, veel genieten EEN KRUIS MET ROZEN. Een kruis met rozen Is 't menschenlot, Is 't rijke leven Uw gave, o God Niet enkel rozen Geen kruis alleen De liefde voegt ze Getrouw bijeen, Een kruis met rozen Och, vroom en goed, Och, leer het dragen Met blijden moed. Ik weet, de rozen, Zij vallen af Het kruis nu legt ge Pas neer aan 't graf P. A.Dc Gcwstet. VOOR DIE ZOO WIJS ZIJN NOG WAT TE WILLEN BIJLEEREN DAT GOED IS. Daar sterven meer menschen van eten EN DRINKEN DAN DAT ER OMKOMEN IN DEN OORLOG. Ergo. Wees sober en matig, en doe geen exces, En houd u met weinig tevreden. Pa taters en pap, en wat mosselen vers ih, Somwijlen een kieksken, of zoo al letswes, Tot verkensvleesch toe moogt gij eten, Met omzichten mate te weten. En als 't op uw prochie zou kerremis zijn, Ge moogt wel een literken drinken, Zelfs naar de bazin om een bottelken wijn, 't Zij rooden of witten, eens klinken. Riksken van Boerjan was koppig en stond te pronken. Zijne moeder kwam buitenge- sprongen en gaf hem eenige kletsen op zijn achterste. Li! Ei! moeder, waarorn slaat gij mij riep Riksken schreeuwend. Om uwen kop te breken, deugnietant woordde de moeder. Dan slaat ge verkeerd, moeder zegde Riksken, mijn kop is daar niet Dat pronken van Boerjans Riksken uit de Verrestraat doet me nu met ne keer pein zen op de fameuze «hooggeleerde en hoogge- leide» liberale scribenten ofte gazetkrabbe laars van AalstDie gastjes pronken en prullen nu ook ze zijn als razend dul en boos, omdat «De Denderbode» geern eens lacht tegenwoordig, terwijl de hoogedele blauwtjes aan 't Z U REMELKP AP eten zijn... Maar alia wat kunnen wij er aan doenlWieoorlogvoeren tegen Onzen Lieven Heer. die hebben het voorzeker lastig en kwaad die gelijken den oudsten zoon van Boer Rechters van het Veldhof, die wetens willens en in vollen galop met zijnen kop tegen den pilant ofte den muurvasten pijler van de hofpoort liep., omdat zijn vader, als een wijze en vooruitziende man, het hof en de landerijen niet wilde afstaan aan zijn oudsten zoon... Wat was het gevolg De fameuze storm looper? lag ten gronde deer lijk gekwetst, en de pilaar... die stond recht, recht en onwrikbaar als te voren. Zoo varen ook al degenen die oorlog voeren tegen Onzen Lieven Heer Jezus-Christus, den Koning der eeuwen. Kunnen zij dus anders dan er zuur en ijnzig uitzien Kunnen ze anders dan altijd grollen cn bijten op 's gewijze van kwade nonden Maar... ze moeten het we ten het is een oud spreekwoord dat zegt WIE ZOEKT, DIE VINDT. O Godsdienst, hoo<rete schat van 't leven, Die ons door God geschonken werd, U blijven we eeuwig vaste kleven Aan 11 onz' ziel, aan u ons hert FERNZ. Vlaamsche belangen. Men schrijft uit Leuven In de hureelen van de ministeries en an dero administraties houdt men steeds den zot met de Vlamingen. Volgens «le laatste wet op liet gebruik der talen in 't leger, moet de briefwisse ling van 't leger met de ouders en de soldaten in het Vlaamsche land en in het arrondissement Leuven in het Vlaamsch zijn. Welnu «1<; oproepingsbevelen voor de jongens die don 10 September binnen moesten, waren in 'l Fransch ingevuld. Ik heb Fransche brieven gezien, door het departement van oorlog geschreven aan Vlaamsche ouders, die er geen zier van verslonden. Wanneer gaan die wetsverkrachtingen eens ophoud- n Tuin en Landbouwschool van den Staat te Gent. De loegangsexamen voor deze beroep- school zullen plaats hebben den 7 October aanstaande, om 9 uren 's morgens, in de School, Tuinbouwlaan 15, (Park), Gent. I)e kennis der voorname vakken van het leerprogramma van liet lager onder wijs is toereikend om dit examen door le komen. Inlichtingen en inschrijvingen kunnen genomen worden alle dagen bij den Bestuurder. Deze school geeft, in drie studiejaren, volledig onderwijs van hel tuinbouwvak, volkomen kosteloos voor de Belgen. Het Nederlandsch is do voertaal van het onderricht. Jongelieden worden aanvaard te be ginnen van vijftienjarigen ouderdom. Er is geen kostschool aan het Gesticht gehecht. Medegedeeld. De drie plichten van den waren katholiek ton opzichte der christelijke bladen zijn Inteekenen Aanbevelen Medewerken. Om het alkoolism te bestrijden. In Zweden en Noorwegen wordt een dronkaard tot gevang veroordeeld. Eens opgesloten, krijgt de overtreder van de wet op de openbare dronkenschap 's mor- gends en 's avonds, voor alle voedsel brood in wijn gedoopt. Do eerste dag smaakt dat den dronkaard lekker de tweede dag is do smaak al zoo aangenaam niet meer. Na eene week "heeft' de dron kaard er genoeg van en weigert kracht dadig hel voedsel. Gewoonlijk verlaat de liefhebber van alkooi volkomen genezen het gevang en walgt voortaan van alle alkooliiihoudende dranken. liet middeltje is gemakkelijk en kost niet veel het is liet beproeven woerd. In het kamp. De vergro'otings- en inrichtingswerken van het kamp van Beverloo zullen tegen den 20 dezer voltooid zijn. Alsdan zullen 21 bataljons infanterie, het is te zeggen 12,000 manschappen, aldaar vereenigd zijn. Karei.. Vader, koop mij eens een ezeltje. Vader Ik heb geen geld om een ezeltje te koopen. Zorg, dat ge veel en goed leert, dan kunt ge later zooveel ver dienen, dat ge zelf een ezeltje kunt koopen. Karel. Gij hebt zeker niet veel ge leerd, vader Tegen de plagerijen der vrijdenkers. Maandag hebben 3000 personen op het Sala-Piaplein te Rome eene protestbetoo- ging gehouden tegen de handelwijze der goddeloozc maatschappijen ten opzichto van vreemde katholieke turners. Al deafdeelingen der Katholieke Ver- ceniging der Eeuwige Stad waren bij de botooging vertegenwoordigd tnen zag er vrouwen, werklieden, ook priesters en kloosterlingen van allerlei orden. De betoogers werden door liet gepeupel aangevallen er ontstonden woelingen tijdens «lewelke twee personen gekwetst werden. Verscheidene redenaars hebben tijdens «le belooging het woord gevoerd zij heb ben bewezen dal de policie blijken gege ven heeft van de grootste partijdigheid de katholieken mochten niet roepen Leve de Paus terwijl de vrijdenkers- maatschappijen in volle vrijheid de ka tholieken de laagste scheldwoorden toe stuurden. De redenaars wezen erop dat de policie, die onlangs nog socialistische, anarchistische betoogingen zelfs, door de stralen van Rome liet trekken, nu de katholieke turners niet toeliet met ont vouwde vlag door de straten te gaan. De H. Vader. Uit Rome wordt gemeld dat Z. II.de Paus eene openbare protestatio gaat afkondigen, tegen de anti katholieke be toogingen die ter gelegenheid van de feesten der katholieke turners, hebben plaats gehad. Hondensport. T Is heden Zondag, 21 September dat de groote Wederlandsehe Hondententoon- stelling van alle rassen, ingericht door -Club duchien de Berger Belgei, geopend \vor«lt. Niettegenstaande het w«*der tot 't inrichten van dergelijke tentoonstelling niet aller gunstigst is zullen er nochtans niet min dan 500 honden in het Halfeeuw- Paleis vereenigd zijn. Wij herinneren dat de tentoonstelling van 21 tol 22 September zal duren. De ingaogspt ijzen zijn als volgtZon dag morgend 2 fr. Zondag namiddagen Maandag 1 fr.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1