wie was 't, die dat zeide Stad Aalst.-Werkbeurs. Zondagrust. Nieuwe brand in de Wereldtentoonstelling- Allerhande nieuws. over zijne maag. Hei sonoonc genezing door de pink pillen. .mam «WW*-*™l,ecIt NESTLE'S KINDERMEEL. De rijkste vrouwen ter wereld. De rijkste vrouw ter wereld was Mevr. Russell Sage, die vier honderd vijf-en-twinlig millioen bezat, maar er reeds een flink gat wist in te maken. Daarna komt Mevr. Hetty Green,die vier honderd millioen bezit en geen tien duizend frank per jaar verteert. Na een kort poosje een proef genomen te heb ben om op breeden voet te leven, zon derde zij zich weer afzij kon dit leven niet lijden. Op denzelfden rang dezer zonderlinge orde staat Mevr. von Bohlen. de dochter van den Duilschen kanonnengieter Ivrupp. Mevr. Anna Walkera bezit 350 mil lioen. Mevr. Greel, eene Mexikaansche, ge niet een inkomen dat op ongeveer 25 mil lioen geschat wordt. Verder bezitten nog de hertogin van Roxburgh, 125 millioen de gravin Szechny, geboren Gladys Vanderbilt, 70 millioen, de dochter van Sir Blundell Maple 50 millioen. Verjaagde kloosterlingen. Z. H. de Paus heeft besloten.de Paters Maristen, welke de fransche regeering over eenige dagen uit Toulon verjaagd heeft, te herbergen. De pater-generaal der Maristen werd Zaterdag door den Paus in gehoor ontvangen. Sigaren. Kan men een sigaar beoordeelen zon der ze te rdoken Sidney Brooks, een Engelsche schrijver, heeft, in opdracht van de Times, de sigarenfabrikatie op Havana bestudeerd en hij beantwoord op grond van zijn opgedane ervaring, deze vraag ontkennend. Al de theorieën en middeltjes,zoo schrijfl hij,waardoor men de waarde van een sigaar wil vaststellen voordat men ze gerookt heeft, zijn niets waard. Volstrekt onjuist is do meening van gewone rookers, die een donker dek blad op een zware en een licht dekblad op een lichte sigaar zou wijzen. De klem- van de sigaar heeft daarmee niets te maken. Het is ook. geheel doelloos in een sigaar te knijpen of ei; aan te rieken dat geeft hoegenaamd geen betrouwbare uit komsten. Wie zich wil verlaten op kleur en stevigheid van de asch zal ook bedro gen uitkomen zegt hij verder de beste Havana's branden niet met witte, maar met staalgrijze asch, die bovendien tame lijk gemakken loslaat. Vlekken aan een sigaar beteekenen niets met het oog op goede of slechte kwaliteit. Of de sigaar droog of vochtig is, dat is ook maar een kwestie van mode. De Amerikanen hou- ken van vochtige sigaren, de Engelschen houden meer van droge. Het voornaam ste is, dat een Havanasigaar de gevolgen van de «zeeziekte» gedurende hel trans port te boven is. Uiterlijke teekenen voor do kwaliteit van een Havana beslaan er niet men moet ze rooken. Het kleinste uurwerk ter wereld Een uurwerkmaker van Londen heeft een echt kunstuurwerk van juistheid en geduld voltooid. Hij is er namelijk in gelukt een uurwerk te maken in een pa rel (perlefinei, waarvan de diameter geen 14 1/2 millimeters overtreft. Het is een anker-uurwerkje. Een zeer moeilijk werk was namelijk het uithalen van den parel dit alleen duurde twee maanden. Dit uurwerk, eenig ter wereld, is ongelukkiglijk niet ter beschikking van alle beurzen. De uur werkmaker vraagt er namelijk 30.000 frank voor. lk smeek er alle huisvaders om. dat ze ons toch een geslacht opkweeken, dat het Evangelie kenne ik smeek hen de groote waarheden te overdenken die dat boek bevat en die waarheden diep in het hoofd hunner kinderen te prenen. Wie zeide dat Het was de godsdiensthater VOLTAIRE. De kennis, vooral onontbeerlijk voor de jeugd, is de kennis van den godsdienst, den eenigen grondslag van alle zedelijkheid Wie zeide dat Het was de godloochenaar DIDEROT. Kweekt ons dochters op die gelooven, en geene die enkel redeneeren. Wie zeide dat Het was NAPOLEON de Eerste Meer onderwijs brengt geenszins meer zedelijkheid teweeg, 't Is niet het onderwijs dat verzedelijkt, 't is de godsdienstige opvoe ding. De christene leer moet de grondslag zijn van 't volksonderwijs. Het onderwijs moet christen zijn. De school is een heilig dom, waaruit de godsdienst niet mag ver bannen worden. - Wie zeide dat Het was de ongeloovige Victoor COUSIN - Opdat het lager onderwijs waarlijk goed weze, moet het door en door godsdienstig zijn. Wie zeide dat Het was de protestant GUIZOT. De onwetendheid is beter dan de kwaad stichtende wetenschap lk wil dan rechtzin nig, ja ik wil vurig het godsdienstig onder wijs. Wie zeide dat Het was de ongeloovig geworden Victoor HUGO. Er heeft nooit een volk bestaan, of de godsdienst diende het tot grondslag. Wie zeide dat Het was de ongeloovige J J. ROUSSEAU. Dé godsdienstbeginselen zijn duizend maal meer noodzakelijk aan de volkeren dan alle wetboeken en alle wettelijke instellingen. En wie was 't die dat zeide Het was nog de ongeloovige Victoor COUSIN. Allen mannen van naam zijn voorzeker die zeggers niemand zal be proeven het te loochenen, tenzij misschien de nederige en oprechte menschen - die de fameuze Volksgazet van Aalst aaneenflansen. Die nederige en oprechte menschen ge lijk zij zich heel nederig noemden in hun nummer van 31 Augustus 11., zijn van een heel ander gedachtzij doceeren dat de gods dienst niet het minste nut kan hebben voor het later bestaan der leerlingen En in hunne verregaande nederigheid eigenen zij zich de onfeilbaarheid toe op dat en op alle gebied wee 1 wee wee hem, die aan hunne woorden geen vast geloof hecht... Maar, kom genoeg over de felle helden der VolksgazetEn besluiten wij met de ge noemde mannen en met al de menschen, die de onderwijzingen van ondervinding en ge zond verstand niet loochenen willen Het onderwijs moet godsdienstig zijn en geen verstandig mensch zal zijne kinderen toevertrouwen aan eenen onderwijzer of eene onderwijzeres, die niet godsdienstig weze. ïereona oer Pensioenkassen van Aalst en omiigpenae. - Yemona nar maatschap pijen van Ontleningen Bijstand van net BesinurlijK Arrondissement Halst. Dc twee Verbonden hebben samen eenen Gouwdag belegd op Woensdag 24 September aanstaande, in den Katho lieken Kring Ie Aalst. DAGORDE Voormiddag 1. Opening van den Landdag, Ie 9 ure. Aanspraak door den heer R. Moyer- soen, Volksvertegenwoordiger. 2. Rekening van het Verbond der Pen sioenkassen, dienstjaar 1912. 3. Verslag over de werkzaamheden binst hetzelfde dienstjaar. 4. Opmerkingen van den heer Toezichter. 5. Uitdeeling van de verbondspremiën. Middagmaal. Dank aan de zorgen van de hooger vermelde Verbonden, zullen de leden van den Gouwdag, tegen den spotprijs van 1,75 fr. het volgende noenmaal ge nieten Oxtailsoep Ossenharst, Groenten Aardappels a la maitre d'hölel Kalfsgebraad op zijn Hollandsch Moes - Nagerecht De deelnemers zullen al die spijzen tot volle beliefte mogen gebruiken. De per sonen die aan dat noenmaal willen deel nemen, worden verzocht hunne inschrij ving, vergezeld van een post bon van 1,75 fr. te willen sturen aan M. Th. DE BECKER, Vooruilgangstraat, 15, Aalst Van inschrijvingen, komende na den 22September, of zonder het bedrag, zal geene rekening gehouden worden. Namiddag -. 1. Opening te 2 1/2 ure. Aanspraak van den heer O. Van Lierde. 2. Rekening van het dienstjaar 1912. 3. Opmerkingen. 4. Mededeeliugen en verkiezingen. 5. Voordracht door den E H. Eeckhout, ouderpastoor te Gent, algemeene schrijver van den Landsbond. Dringend verzoek. We verzoeken Ued. dringend den hui- digen omzendbrief aan al de bestuurle den, zelfs aan al de leden van uwe mu tualiteit bekend te maken en ze in ons aller naam tot den Gouwdag uil te noo- digen. Voor uwe Schoolbehoeften zi.it gij 't best en 't goede koopsl. gediend ten Bureele van «De Denderbode» 31, Korte Zoutslraat, Aalst. 13 Schrijfboeken voor 1 Frank. PRIESTERLIJKE BENOEMliNGE.N. Bisdom van Gent. Zijne Hoogweer- digheid de Bisschop van Gent heeft be noemd Surveillant in de bisschoppelijke nor maalschool te St-Nikolaas, den E. H. Roosens.id. in St-Lievensgesticht leGent; in St-Lievensgesticht te Gent, den E H. Van Coppenolle, subdiaken in het semi narie in 'l college van Audonaarde, den E H. De Rouck, subdiaken in het semi narie in 't college van Rouse den E. 11. De Meyer, subdiaken in het seminarie Leeraar in St. Gregoriusgesticht te Ledeberg, den E. H. Van Caeler, gewezen preccpteur, en den E. H. Derre.licenciaat in handelswetenschappen in St. Mar- tensgesticht te Aalst, den E. H. Van Hecke,, subdiaken in het seminarie Onderpastoor te Michclbeke, den E. H. Eeckhout, id. te Baarle te Baarle den E. H. Taeleman id. te Sulsique te Sul- siqne, den E. H Piessens, priester in het Seminarie. Worden gevraagd door de patroons 2 goede schrijnwerkers 2 kleerma kers leerjongens, en 2 kleermakers halve gasten Werkman voor alle werk Kou- senstikster, (goede loon. Vragen der Werklieden I Werklieden van allen aard. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 21 September M. Meganck, Leopohlstraat. Talrijke paviljoenen vernield. Een schrikkelijke brand is Woensdag nacht rond half een uitgeborsten in het Restaurant Rheinland, Belvederelaan, in de wereldtentoonstelling Met ongekende hevigheid sloeg het vuur over naar het magazijn Van Gelder, het paviljoen der pastei-en broodbakkers en naar het Burgershuis. De vier pavil joenen werden geheel vernield. Het vuur tastte ook eene daaraangren- zende particuliere woning aan op de parklaan. De pompiers deden wonderen om het vuur tegen te houden. Ten half 2 waren de pompiers hel vuur geheel meester. Het aangetaste huis op de Parklaan is gedeeltelijk behouden. Het dak en een dool der tweede verdieping zijn zwaar beschadigd. Van de vier paviljoenen blyftnietsover dan aschhoopen. De gendarmen en de soldaten verichlcn den ordedienst en hielden het volk legen dat het terrein wilde overompelen. Want in een omzien was 't treurig nieuws door de stad verspreid en duizen den personen snelden naar de plaats der ramp. Het beschadigde huis der Parklaan is dat toebehoorende aan Mev. de weduwe Rinskopf. Het pompierkorps was volledig ter plaatse, en de reddingswerken werden geleid door den hoofdcommissaris van policie. Nadere bijzonderheden. Een derde brand, nude ergste, bracht weer de stad in ontroering. Toen woensdag nacht de waker Del porto, van de lentoons'elling, de Belve derelaan. in de «Altraclies \andoii kant van de viaduc opkwam, bemerkte hij eensklaps eene klaarte lusschen een magazijn links van de laan en het ciga- renmagazijn Van Gelder, Naderbij komende zag Delporie dat het brandde in de kamer van den bewuket- van het Rheinland, dat zich tegen het cigarenmagazijn uitstrekt. Delporte duwde het vensterken in om zich te overtuigen en liep naar tien brand melder van de viaduc. Dan keerde hij terug en verwittigde zijne kollegas en de policie. Intusschei: kwam tien waker Thion- ponl van de Fortlaan aangeloopen. De surveillanten zeggende dat twee vrouwen in hel Burgershuis sliepen en de brand zich wel tot daar zou kunnen uitbreiden.- Thienpont sprong op de trappen en begon te roepen. Geen antwoord krij gende moest hij alle geweld gebruiken om eene deur op het eerste verdiep in te stampen. Hij gelukte er weldra in, en twee ver schrikte vrouwen, kuischstcrs, stonden voor hem Zonder dralen gaf Thienpont het go- vaar te kennen en eene der vrouwen wil de boven om hare kleederen loopen. Daar was editor geen tijd voor. Men hoorde reeds de vlammen knetteren. De Adjunkt-policiecommissaris was ter plaats gekomen met brigadier Ghisleiro. Veel volk was toegestroomd en elk wilde redden. De policie liet echter niemand aan den brand, maar dalging zoo gemak kelijk niet De brand, eene groote uitbreiding ge nomen hebbende waren de brandweer mannen uit de stad ook ter plaats gesneld en met verschillende lansen bespoot men het vernielend element. Moeren moer begon het te branden en het hooge Burgershuis, was ondanks de ieverige pogingen der pompiers weldra een vuurgloed. Het was ook onuitstaan baar van de hitte. Nu en dan stortte een dak in, om de ylammen weer hemelhoog te doen op stijgen. De daken der huizen van MM. Rinskopf en Polsenaer, in de Parklaan, nevens het Burgershuis uitkomende, hadden ook vuur geval. De inwoners waren aldaar van het gevaar verwittigd geworden en in allerlei waren de kostbaarste voorwer pen buiten.gedeagen. Het dak van het huis van M. Rinskopf evenals de twee eerste verdiepingen, leden geweldig van vuur en water. De brand weer had de meeste moeite dezen blok huizen van vernieling te vrijwaren. Van M. Polsenaer's huis brandde het bovenste gedeeltelijk af en liep evenals bij M Rinskopf het water tot in den kel der. De schade is hier ook groot. Die van de afgebrande gebouwen inde Attracties is tot hiertoe onberekenbaar Donderdag morgend ten 4 ure vertrok de brandweer naar hare kazerne, alle gevaar geweken zijnde. Hel paviljoen Musée de Bolivio dat nevens den sigarenwinkel gebouwd is, heeft een weinig geleden door het water. De eigenaar zat dezen morgend aan den ingang. All s wat eenige waarde had, lag er overhoop buiten. Van de Rheinland blijft niets over, alsook van den sigarenwinkel. Van liet Burgershuis ook niet. Men kan er nog enkel het woordje - Kantien lezen op den hoek der Belvedèrelaan. Het deel dat over eenige weken werd bijgezet en waar het bestuur van liet Bur gershuis moeilijkheden voor had, is blij ven rechtstaan De policienachtwaker zegde dal hij dezen nacht zulk spijt had. den hond die in 't Burgershuis of daarnevens vastlag niet te hebben kunnen buitenhalen. Het •beost kermde dat door merg en been drong. De bewaker van de Rheinland was om 11 u. vertrokken Uit. de koffiehuizen daarrechtover waren de laatste bezoe kers rond 11 1/2 u. weggegaan Er was ten andere zeer weinig volk in de Expositie geweest tengevolge van den aanhoudenden- regen. Het is volgens de verklaringen van per sonen, die spoedig bij den brand waren bijna onmogelijk dat hel vuur er van zelf zou ingekomen zijn. Op min dan een kwaart uurs stond al les in laaie vlam, en van achter dan nog. De eigenaar van de Rheinland is een Duitscher. Men deed er goede zaken. De sigarenwinkel van M. Van Gelder, wonende Noordlaan, 'e Brussel, had ook veel bijval, daar hij zoo wel gelegen was. Het Bnrgershuis, dal weet nu iedereen, daar was steeds het meeste volk, zelfs hij slecht weer. Het parket heeft donderdag een onder zoek ingesteld. Plaatsgebrek nookzaakt ons verscheidene artikels te verschui ven tot Zondag aanstaande. Aalst, De plaat gepoetst. De ondernemer Jos Schuddinck, van Iler- dersem, was den 5 September laatst, op de Moorselbaan bezig aan het houwen van een huis. Een welgekleed heerschap kwam hem aldaar verzoeken, zijn rijwiel te willen leenen, om eens eventjes lot hij den ontvanger der belastingen te rijden. Alhoewel het rijwiel aan Schuddinck zelf niet toebehoorde, had hij nochtans volle vertrouwen in den bezoeker en stond hem voor eenige oogenblikkcn den velo af... 's Avonds wachtte de ondernemer nog op den onlleener en lieden, na dertien dagen, wacht hij nog. Schuddinck heeft bij ile ouders van den onlleener zijn be klag gedaan, maar dezo is sindsdien in zijne woning niet meer geweest. Het rijwiel was onlangs nieuw. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit. enz J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst. Een vrouw en toelier. Terwijl de genaamde De Roeck Engel- berlus, winkelier, wonende ter. stede, Lodebaan, 3,zich maandagin deGentsche Tentoonstelling bevond met twee zijner dochters, naam zekeren Alexander R... deze gelegenheid waar, om in liet huis te dringen. Hij begon zonder reden vrouw De Roeck te beleedigenen te mishandelen; de dochter sprong hare moeder Ier hulp, maar de woestaard greep haar bij keel en rukte bare halsketting aan stukken. Men kon hem slechts met de grootste moeite aan de deur zetten. Vrouw De Roeck werd erg gewond. De vromvon- Ioeker zal met hel gerecht af te rekenen hebben. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutslraat (lichter bij de Groote Markt, in 11" 6. Aalst. De genaamde Barbara Bou- lonne, oud 16 jaren, wonende bij hare ouders in de Dompelstraat, is sedert Maan dag afgedankt op eene fabriek Sinds dien lijd is zij niet meer.in de ouderlijke wo ning teruggezien. Opzoekingen worden overal gedaan. Men oordeele over de f ongerustheid der ouders. I Na drie dagen opzoekingen is zij in de gemeente VVieze teruggevonden. De ouders zijn er spoedig heen getrokken. Openstaande plaats. Eene plaals van opziener is open voor het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen in eene Bel gische Spaar-Maatschappij. Noch borg, noch aandeden in te schrijven. Ernstige zaak van eerste gehalte. Aanvraag met bijzonderheden te sturen C B. 31, Office de Puldiciló, Nicuwstraal, Brussel. On- noodig te schrijven als men niet \an zeer goede familie, zeer vlijtig, bekwaam en gunstig gekend is. Aalst. Do genaamde K. C., schip per op het schip Willy, had Dinsdag zijn geld van eene vracht kolen getrokken, dit in eene kas op zijn schip geborgen en was daarna weggegaan. Zijne bijzit, wel ke zulks gezien had, heeft van zijne af wezigheid gebruik gemaakt, om de kas open te breken, en het geld, zijnde eene som van 400 fr. te stelen. Toen 0. op zijn schip kwam, bestatigde hij dat zijne kas opengebroken en zijn geld gestolen was ll:j deed eene klacht bij do policie die zijn bijzit aanhield. Deze op het bureel gebracht, loochende cersj., maar heeft eindelijk alles bekend. Woensdag mor gend heeft de policie het geld op de door haar aangeduide plaals teruggevonden. Als allo zieken die den kuur met de Pink Pillen hebben gedaan, deelt de heer E. Fournier, kleermaker te Cairanne (Vaucluse-Frankrijkj, ons zijn volkomen tevredenheid mee Ik heb langen tijd aan een maagziekte geleden, schrijfl hij, en ik was tot een uitersten staat 1 verzwakking vervallen. Ik had verschillende ge neeswijzen zonder goeden uitslag be proefd en ik was j troosteloos, daar dacht niet meer luimen genezen; het leven was )r mij zonder mij toen geraden Heer Fournier. uwe Pink Pillen te nemen. Ik heb er een doosje van gebruikt en ik heb mij seffens zooveel verlicht gevoeld, ik heb zulk eene gewaarwording van -welzijn ondervonden dat ik met die zoogunstige behandeling hen voortgegaan. Zoo heb ik mij van mijne maagziekte verlost en uwe goede pillen hebben bovendien mijne door die lange ziekte ontredderde ge zondheid hersteld. Dit voorbeeld moest de arme zieken tot nadenken brengen, die een zwakke en bedorven maag hebben, die zich met moeite voeden en die, in de noodzakelijk heid zich te voeden, zich van zelf bevin den in de noodzakelijkheid te lijden. Ziet eens met welke zekerheid en welke snel heid de Pink Pillen den heer Fournier genezen hebben. En gelooft nu niet dat hier'een buitengewoon geval betreft alle maagziekon die den goeden inval hebben gehad de kuur met de Pink Pillen te doen hebben gelijksoortige uitslagen verkre gen. Het is overigens gemakkelijk u zelf een m'ëèning te vormen. Koop van Jaag nog een doosje Pink Pillen, de prijs er van is maligen hetisgeen groote uitgave. Neem de Pink Pillen gedurende eenige dagen in. Wij zijn zeker dat gij meer eetlust zult hebben, dat uwe spijsvertering zonder pijnen zal plaats hebben en dat gij zelf zult vragen met die weldadige behan deling voort te gaan. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr. 17,50 de zes doozen. franco. Te Aalst, M. Callcbaut, Boter markt. Aalst De policie heeft Donderdag inorgend eene 19 jarige dochter uit de Langestraal aangehouden,wegens ontucht op den openbaren weg. De hoor vrede rechter heeft haar ter beschikking van het Staatsbestuur gesteld vooreen termijn van twee jaren. - Om gezond te zijn en zijn leven te verlengen, is het voldoende allen over daad te vermijden en zorg te hebben zich het lichaam vrij te houden en het bloed goed zuiver met gebruik te maken van het uitmuntende zuiveringsmiddel ge naamd slijmvordryvende Pil Walthóry. Aalst. Donderdag is eene gedeel telijke werkstaking ontstaan in de ver verij en bleekery van M. Schuermans, Burcht, alhier. Deze had voor oorzaak de wegzending van eenen meestergast, waarmede de werklieden zich solidair verklaarden en samen het werkhuis verlieten. Er zijn een 35-tal stakers. Voor uwe Schoolbehoeften zïjTgij 'tbest en 't goede koopst gediend ten Bureele van «De Denderbode» 31, Korte Zoutstraat, Aalst. 13 Schrijfboeken voor 1 frank. Nieuwerkerken. Dinsdag namid dag stond het paard in een bierwagen gespannen en eigendom van M. Wagon te Wieze, aan eene herberg te Nieuwer kerken, toen liet opeens op hol ging. De genaamde Perdaens en Van Wezemael sprongen moedig voor het hollend dier. Na een groot eind ver medegesleept te zijn gelukte zij er in het paard tot staan te brengen. Dezo moedige daad verdiend eene belooning. Wanzele. - Maandag avond kwam een jongeling van de gemeente Eronde- gern naar do kermis van Wanzele, toen hij aldaar door eene bende jonge kerels wiord aangerand en erg mishandeld. Ge lukkig voor hem verscheen de veldwach ter die de aanranders op de vlucht dreef. Smetlede. Eenige jonge nioldeu- gen welke van de kermis van Wanzele kwamen, vonden het geestig allerhande baldadigheden uit te steken. Zoo hebben zij het vorkensliot van den landbouwer Verdonck opengezet,twee strooimijten in brand gestoken en alles wat omtrent den weg stond verwoest. Eene klacht is hij de gendarmerie gedaan. - KRITIEKE DAGEN. - De jonge personen die aan eene rugpijn lijden zelfs licht, of waarvan de wateren troe bel donkerkleurig zijn .dsook menigvul dig, moeten onmiddelijk hunne nieren (gew. lenden1 die zich vertragen verzor gen. Rond de vijftig jaren is deze vertraging der nieren noodlottig. De vermoeidheid en benauwdheid doen zich gevoelen bij de minste krachtinspan ning. Na de eetmalen is den lust tot slapen onwoderstaanbaar. Den spraak verhinderd zich, het geheu gen verzwakt, de ooren fluiten, of zwarle vlekken vliegen voor de oogen. Dezen toestand is gevaarlijk, men moet ten allo prijzen de werkzaamheid der nieren opwekken, zooniet is de schielijke dood te vreezen of misschien nog erger, hersen verweeking, kindsheid. De Foster Pillen (Aalst Apotheek De Valkeneer, 15. Esplanadeplaalsj doen krachtdadig door de nieren al het urine zuur en de onzuiverheden af voeren, oorzaak van al deze pijnen. Op tijd genomen bewaren zij de vol wassen van de slagaderverharding, indien zij gebruikt worden zooals zij het moeten van af het verschijnen der rugpijn, of van af dat de wateren een onregelmatig karakter vertoonen. Zij zijn het geneesmiddel van keus voor al de ouderlingen met verharde en ge knaagde slagaderen, gevaarlijken toestand waarvoor de verwaarloosde nieren alleen verantwoordelijk zijn. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algoimeon depot voor België Engelsche Apolheek,^Gli. Delacre, 64, Coudenberg- straat,Brussel. Vraagt en eischt wél de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet u terug betalen al hetgeen het liierne- venslaandc merk niet .■""'■draagt. 14 St-Gillis-Dendermonde. Brand. Woensdag nacht berstte brand uit te St-Gillis, Brusselschensteenweg, bij M. Aerts, meubelmaker en winkelier in verfwaren. Gansch de woning is ver nield, alsook twee nevenstaande dans zalen. Donderdag moesten meubelen en verf waren dooreenen huissier verkocht wor den. De oorzaak is onbekend. Ik ben vroolijk en bloeiend, mijne gezondheid is het geluk mijner papa en mijner mamma, omdat ik dagelijks gebruik maak, van KOSTELOOZE VERZENDING eener doos als staalmits vraag gericht tot M. Fernand DENY i5, Iiue du Grand Hospice BRUSSEL Gent. Eene auto-laxigarage door brand vernield. - Woensdag middag heeft een hevige brand de aulogarage van M. Ernest De Neef, in de Dierentuinlaan 42, alhier, in asch gelegd. De eigenaar der aulo-taxigarago M. De Neef, was rond 12 u. bezig met zich aan to kleeden om naar Oostende te vertrek ken, waar hij zijne vrouw moest vervoe gen om 's avonds samen terug naar Gent te keeren, toen hij eensklaps van uit de keuken eene groote vlam uit de garage, uitgevende in de Hofstraat, rechtover het speelplein, zag opslaan. Onmiddelijk riep hij op zijnen knecht die met de bewaking der garage gelast is en zich in de smidse bevond, welke juist gelegen is einde de garage en aan de wo ning van M. De Neef paalt. M. De Neef snelde naar den telefoon en verwittigde de pompiers die spoedig ter plaats waren, Midderwijl namen de vlammen groote uitbreiding en kwamen de geburen opge schrikt door het gedurig ontploften van de naphle, toegesneld. Do menigte die hulp wilde bieden moest zich terugtrekken want de vlammen sloe gen uil het dak en do liilts was onuit staanbaar. In korten tijd stonddo garage welke eene breedte heeft van 6 ra. en eene lengte van40 m.,in vlam en weldra stort te alles in. De pompiers vielen dapper het vuur aan, doch aan blusschen viel niet te den kon. Zij moesten zich bepalen de woning van M. De Neef, waarvan de ruiten wa ren slukgesprongen en het houtwerk reeds brandde, te vrijwaren. Na een uur waren zij het vuur meester. De policie was ook spoedig- ter plaals om den ordedienst waar te nemen. In de garage waarvan het voorste deel eono zoldering hoeft en het achterste deel slechts met geleerd karton bedekt is, stonden voorliet oogenblik 5 automobie len, waaronder drie nieuwe. Deze autos waren rondden middag door de chauffeurs naar de garage gevoerd en dezen zouden hunne voertuigen na hun middagmaal komen terug halen. De autos zijn totaal opgebrand, alsook 2 rijwielen de vorniolde autos vormen nog slechts eenen hoop verwrongen ijzer. De balken van het afdak zijn verkoold en dreigen in te storten. Ook aan het voorste deel der garage is het hezetwerk ingestort. De schade wordt op 100,000 fr. geschat. Gelukkig dat de andere 10 auto taxis die stationneeren niet binnengekomen waren, anders ware de brand voorzeker nog heviger geweest en zou er groot ge vaar zijn geweest voor de aanpalende woningen. De ziak Wilmart. Vele lezers vragen zich af, en vooral de aandeelhou ders van do maatschappij Gent-Terneu- zen, wanneer de zaak Wilmart voor de rechtbank zal opgeroepen worden. Het schijnt dat deze beruchte zaak dit jaar haar beloop niet zal hebben. De deskundigen zullen slechts met hun ne verslagen einde October gereed zijn. De heer onderzoeksrechter Devos moet alsdan al de dossiers onderzooken, wal voorzeker niet voor de maand December geëindigd zal zijn. In deze voorwaarden zal de kamer van inbeschuldigingstelling sier,hls in Januari er over beslissen. Zij moet de verzending van Wilmart en zijne medeplichtigen be velen hetzij voor liet assisenhof ofwel voor de boetstraffelijke rechtbank. Het parket zal de betichting van de uit gifte van valschc titels en aflroggclarijen volhouden. Indien de kamer van inbe schuldigingstelling het gevoelen van het parket deelt, zal de zaak waarschijnlijk ingeschreven worden op de rol van den zittijd van den 3° trimester, ten ware men gezien de belangrijkheid der zaak er een bijzondere zittijd aan besteedde. Daar Wilmart beweert dat hij zich on kel plichtig heeft gemaakt aan inbreuken op de wet der maatschappijen dooi het uitgeven van onregelmatige titels en zich beroept op de beslissing der koophandels- kamer van Gent, d e de dragers van val- sche titels aangenomen heeft onder de schuldoischers der spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen, zou het geheel wel mo gelijk zijn dat de betichte voor de boet straffelijke rechtbank moet verschijnen. Dit rechtspunt zal natuurlijk aanleiding geven tot lange debatten, wanneer Wil mart voor de Kamer van inbeschuldi- gings'elling zal verschijnen. Over werking, neurasthenie, en- vrosis, herstellingen. In elk geval waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat het noodig is de roode bloed bol lotjes to vermeerderen om aan het bloedserum toe te laten met goed gevolg te strijden tegen de gevaarlijke microben, geeft het Elixir Saint Vin cent de Paul, wonderbare uitslagen met twintig dagen behandeling. (20 jardn bij val) In alle apotheken. a. De lotgevallen van een kleinen Brusselschen gelukzoeker. Wil lende op eigen wieken drijven, zoo ver liet een knaap van 15 jaren, Victor V zijne ouders die te Brussel wonen, om zich naar Parijs te begeven. Hij verlrok te voet, sliep des nachts in de schuren, leefde van vruchlen van de hoornen gestolen en geraakte zoo tot in Bergen waar hij een achttal dagen ver bleef. Hij knoopte er kennis aan met eenen smokkelaar, die den knaap kanten toe vertrouwde, om derzeivo per rijwiel over de grenzen te brengen, tot Maubeuge. De knaap aanvaardde do kanten, ver kocht dezelve aan eenen leurder en hield het rijwiel voor zich, om ermede do reis naar Parijs voort te zetten. Hij kwam dus te Parijs aan, doch daar ook moest hij leven. Alsdan zocht hij in den «Botlin,» het groot adresboek den naam van eenen grooten handelaar, koos er eenen uit in de Paradijsstraat M. R.., en schreef hem het volgende «Indien gij niet wilt dat uw huis en nijverheidsgesticht afbranden, leg dan duizend frank in eenen omslag gesloten op het venster rechts van het hek van den Berg van Barmhartigheid in do Va- lenciennesslraat. Ik zal daar om 10 ure komen.» Des avonds vond de jonge nietdeug in stede van den omsjag, op de aangeduide plaats twee policieinspekteurs die den jeugdigen schelm naar het bureel leidden van M. Lefort, policiekommissaris. Na ondervraging werd Victor V.', naar het depot gezonden en opgesloten. Luik. Door eene Leeuwin ge- kioetst Zaterdag avond, vertoonde in den cirkus te Luik, een lemmer, M. Jack voor de eerste maal vier leeuwen. De oefeningen liepen bijna ,ten einde, wanneer de temmer eene leeuwin wilde dwingen op eene ton te gaan zitten liet dier was wederspannig. M Jack gaf de leeuwin eenen zweep^ siag en het beest gaf den temmer eenen klauw op de rechterhand, zoodat het bloed uit de wonde vloeide. Do temmer wond zijnen zakdoek om de hand en eindigde de oefeningen. Daarna werd hij verzorgd. De wonde is gelukkiglijk niet zeer erg. Eene Belgische troepen af deeling vermoord. Passagiers van de Al- berlville hier Dijnsdag aangekomen, vertellen dat bij het vertrek uit Boraa groote ongerustheid heerschte over het lot van twee officieren en 25 man, die naar het oproerige gebied der Baketes (Ivasai) waren gezonden, en van wie se dert eenige weken niets meer was ge hoord. Men vreesde, dat zij vermoord waren. Wij moeten doen opmerken dat er hoegenaamd geen zekerheid is over het noodlottig nieuws en dat men enkel vrees en ongerustheid koestert over hun lot. De 25 soldaten zijn negers de twee officieren zijn commandant Rouling en luitenant Heide. Commandant J. Rouling is geboren 20 Juni 1869 hij trad in dienst der kolonie op 21 December 1905 werd kapitein commandant in December 1908 en is hoofdbovcihebber dor troepen in Kasai drager der Ster van Verdienste met twee strepen. Luitenant Gunnar Heide is 28 jaar oud; trad in dienst der kolonie op 5 Maart 1906 luitenant der openbare macht in April 1909 bevelhebber van den post van Lubefu in Kasai drager der Ster met twee strepen. Belgisch strooper aangehouden. De inspecteurs van de eerste brigade hebben Woensdag te Vitry-Maury, Seine et Marne (Frankrijk), aangehouden zeke ren Hendrik Gevaert, 37 jaar oud, gebo ren te Ruddervoordo, België, en zijn lief, Prudence Melkebeke, die zich met stroo pen bezig hielden. Govaert, die reeds achttien maal veroordeeld word, zou op de jachtwachters geschoten hebben, die hem vervolgden. De beschuldigden zijn ter beschikking gesteld van het parket. Voor uwe Schoolbehoeften zijt gij 't best en 't goede koopst gediend ton Bureele van «De Denderbode- 3i, Korte Zoutstraat, Aalst. 13 Schrijfboeken voor 1 frank.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2