ONTROOMER TANDPIJNEN WAVELZUUR AMMONIAK Schoonheid HanflelsrecntlianRvanflaiBt. KaTeFvIfDEPUTTE r: ARM-GOEDEREN DENTOGÉNE Voorkomen! Concordaat van Faillissement. Wij Verzekeren HOPMARKTEN Partij LAND HUIS ME$ EftYE Openbare Verkooping OPENBARE VERKOOPING. Openbare Verkooping. Z&&X&&OSK Openbare Verkooping. WOONHUIS H O O V II V 1 S Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. 30 FRANK 8 f4 ftanque Centrale de la Dendre t is er noodig voor het goed overwinteren uwer ZWAVELZUUR AMMONIAK Werkdadigheid tonder weerga legen zomersproe ten en huid aandoeningen. De besle voor "I behoud eener trissche gelaais- Onlellbaar e ■.lil'..; maakt dc tN EEN NACHT Allerfijnst gelaal blijvend QÜe doos 2.50 De 1/2 doos 1.50 "1* yoor elke toilellanei. r TEKOOP IM ALLE GOEDE HUIZfn' TE aalöt io voiivnjgou ier Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Gaelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran cois Mercerie, Lange Zoutstraat, 21. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht14)O0 Vrouwelijk 8) Huwelijken _F, Standaert, werkopz. met L. Van Holen. zb. J. Luycx, kleerm. met M. Cooman slikster. - B. Wauters, dienst knecht, met R. Scheerlinck, tw. G. Goedgezelschap, tw. met T. De Wit, tw. G. Van Haeverbeeck, werkman, met S. Van Delsen, tw. P. Van den Spie gel, leurder, met M. Van Geert, br P. Corthals, brouwersg. met F. Ael- brecht, zb. Overlijdens C. Meganck, vr. Gysens, zb. 64 j. Moorselb. W. Bal, ra. Wuliaort, mees- terg. 39 jKeizerslr. 2 kinderen onder de 7 jaren. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 20 September Ï013. Aardappelen de 100 kilo 5,00 a 0,00 Boter per 3 kilo 9,36 a 9,63 Roomboter per kilo 3,20 0,00 Eiers de 25 3,00 a 3,50 Ajuin de 100 kilo 4,00 a 0,00 Viggenen het koppel 80,00 a 90,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 170 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1370 kgr. HOPMARKT AALST, 20 Sept. - 82 balen prima, 165 a 200 f'"- 27 gewone 155 a 165 fr. LONDEN, 15 Sept. Markt weinig voorzien van nieuwe hop, daar de plan ters op bun weerhouden zijn, omdat de pluk beneden de schatting uitvalt. Nieu we Engelscbo hop noteert 183 lot 215 fr. oude hop 150 frank. BRUSSEL, 17 Sept Markt vast. Men kwoteert Poperingho (Stadsbod) en Aalst (Stadsmerk), 147 1/2 tot 150 frank ANTWERPEN, 19 Sept. Men kwe- tert Aalst beschikbare 122,50 a Sept. a nieuwe oogst 1913, 147,50 a 150,Poperingbe beschik.aan 117,50. Sept. a Nieuwe oogst 1913, 147,50 a 150,-de 100 kil.— Markt vast. POPERINGHE, 17 Sept. Handel vast. In cultuur. Men betaalt Poperingbe (stad) en Poperingbe (dorp) groene hop, veel gevraagd door de Duilsche hande laars, 150 tol 165 fr. gewone kwaliteit 140 tot 147 1/2 fr. De hopoogst zal nu niet meer dan 2/3 van den oogst van 1912 bedragen. POPERINGHE, 19 September.- Markt zeer vast. Groene hop, 170 tot 190 frank; gewone hop, 150 tot 160 frank. SAAZ (Oostenrijk), 15 Sept. Markt prijshoudend. Saazer hop 290 tot 325 fr.; Auschaer 235-265 fr.; Stiermarken en Hongaarsche hop 190-235 frank. NEURENBERG (Beieren), 16 Sopt Hande! vast voor primrahop middelbare en ook geringe waar zijn verwaarloosd, doch aan onveranderde prijzen verkocht. De laatste noteering der markt is als volgt in frank Soorten Prima-W. Midclb. Geringe Marklhop 225-231 215-220 206-212 Berghop 237-244 Spaiterhop 262-285 244-256 Hallertau 262-281 237-256 219-231 W ti rtcmbcrgcr 244-262 225-237 Bij vonnis van 11 September 1913 heeft de Rechtbank de rechtspleging gemachtigd tot het bekomen van het voorkomend concor daat der failliet aanzocht door Van de Sype Georges, velofabrikant te Erpe. Vergadering der schuldeischers op Don derdag 9 October 1913, om 10 1/2 uren voormiddag, ter gehoorzale der Rechtbank. Zij mogen zich aanbieden 't zij persoonlijk, 't zij bij gemachtigden, Aelst, den 13 September 1913. De Referendaris, E SCHEERLINCKX. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door het A merikaansche Poeder Dw ratkre nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, cm verscheidene dieren te redden en liet kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkeneer en Gallebaut. VAN AELST. OPROEP tot de Planters en Kooplieden. Het College van Burgemeester en Schepe nen der Stad Aalst, brengt ter kennis dat er 5 PRIJSKAMPEN worden uitgeschreven voor de landbouwers welke van hun eigen gewas de BESTE HOP op de Markt zullen brengen. De Prijskampen zullen plaats hebben 1. Zaterdag 13 Sept. 1913 ten 10 lire 2. 20 3. 27 4. 4 Oct. 5 n - Er zullen prijzen verleend worden van o. 10, 15 en 20 fr. in evenredigheid der hoe veelheid op de Markt te koop gestelde Hop. In het beoordeelen der hop zal de Jury re~ kening houden van1° de rijkheid in lupuline (gcclstofj en geur reuk) 20 punten 2 de fraaie kleur: 5 punten 3" dc verzorgde pluk: 10 punten de wijze waarop zij gedroogd is: 15 punten. Den 27 SEPTEMBER zal de groote regi onale Prijskamp plaats hebben, waaraan alleen de leden der Vakvereenigingen mogen deelnemen, er kunnen 1000 franks premies toegekend worden. Elke variëteit Groene Belle, Witte Rank en Carnau zal een af zonderlijken prijskamp uitmaken. De loten moeten zich vóór 8 uren op de Hopmarkt bevinden. Er zal een Gouden Eermetaal verleend worden aan den koopman die op vijf prijs kampen meest hop gekocht heeft waaraan de eerste, tweede of derde prijs is toegekend. Wij denken de planters te mogen aanraden hunne hop van rijke, geurige hoedanigheid, zooals de Groene en Friesche niet te vermen gen, met deze die arm is aan hoedanigheid zooals vorige jaren zullen de Brouwers de beste bij voorkeur koopen, zelfs aan een hoo- geren prijs. Van heden af kan men inlichtingen beko men bij de leden der Hop-commissie MM. M.-L. Gheeraerdts, Voorzitters, Baron LOD DE BETHUNE, DÉS. De WOLF, C. Eeaian-Callebaut, Ridder, R. SCHELLE- kens, Od Van der Schueren, L. Van Overstraeten, J. Reyniers, Schrijver. Gedaan te Aelst, den 12 Augustus 1913. De Secretaris, Dc Burgemeester, Osc. Reyntens. M.-L. Gheeraerdts. Nutteloos bet linnen te verslijten met bet in stulpen te wrijven, of scbeibundige mengsels te éebruiben. De Sunli£bt doet bet werb étebcel alléén. Het is niet noodia meer den wascb te I;o- ben; bij sal beter gerei nigd zijn en bet linnen zal veel langer duren. sunlight in 'T,',"!. OPENBARE VERKOOP1NG van eene TE HOFSTADE De Notaris MEERT, te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Gemeente Hofstade. Een perceel land gelegen ter wijk Voorste Denderland, gekadastreerd sectie B, nummer 304, met eene groote van 33 aren 60 centi aren, palende ten noorde den heer Arthur Possemiers, te Hofstade, ten ooste den Trek- weg.ten zuide den heer Theodoor De Naeyer, te Aalst en ten weste den heer Louis Catle- baut teNieuwerken ZITDAGEN Instel Donderdag 11 September Verblijf 25 1 telkens om 2 ure namiddag ter herberg Het Veerhuis bij den heer Frans Ledegen, te Hofstade. OPENBARE VERKOOPING van een zijnde eene Herberg, te MÖORSEL, Kruisabeel. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, opcnbaarlijk verkoopen EENIGE KOOP. Een woonhuis, zijnde Herberg, met aan- hoorigheden en grond, gestaan en gelegen te Moorsel, Kruisabeel, gekadastreerd sectie D, nummer 13cen 13Fbis, groot volgens titel zeven aren zestig centiaren, palende aan dc Houtenkruisstraat, aan de heeren Alhien De Smet en Petrus-Joseph Cooreman en aan Dame Wed. Karel-Lodewijk Arys-Vermoesen, allen te Moorsel. Bewoond en gebruikt door den verkooper Petrus-Joscphus CallebautWan Boven. Boomprijs 50 fr. lngebruiktreding drij maanden na de ver- kooping. ZITDAGEN Instel, Donderdag 11 September Verblijf, Donderdag 25 September telkens om 2 ure namiddag, bij den heer Petrus-Josephus Callebaut-Van Boven, te Moorsel, Kruisabeel. GELD te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. Studie i M,Pr Paul EEMAN, notaris te Moorsel op Dinsdag 16 en 30 September 1913, telkens om 2 u. namiddag, ter herberg - In de Jager* te MOORSEL, Terhacgen, gehouden door den heer Gustaaf Wauters, van een goed per ceel Zaailand gelegen te Baerdf.gem, op Baerdegemkauter, gekadastreerd sectie A, n. 53. groot volgens meting 79 aren 92 cent. verdeeld in drij koopen inhoudende ieder 26 aren 64 centiaren. Gebruikt de heeren Joseph en Louis Moens en Louis Fievs, mits 117 fr. en half. Gewone voorwaarden. Geld beschik baar. Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij Notaris EEMAN voornoemd. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Gemeente Herdersem. 1. 15 aren 55 centiaren land aan den Breedenweg. Gebruikt door Gust Beeckman. 2. 12 aren 40 centiaren land op den Bocht, Gebruikt door Gustaaf Beeckman. 3 21 aren 90 centiaren land aan den Peersdriesch. Gebruikt door Ldaiond De Meyst. 4. 7 aren 04 centiaren land op Sint Haes. Gebruikt door Jan Van de Maele tot 10 Febr. 1917. 5. 27 aren 89 centiaren land op het Ros- veld. Gebruikt door Frangois De Meyst tot 6 Meert 1922. ZITDAGEN Instel, Woensdag 24 September 1913 Verblijf, 1 October telkens om 2 ure bij René Beeckman, herberg Sint-Cecilia Herdersem. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalstzal, open baarlijk verkoopen Een perceel bouwgrond, te Aalst-Mijibeke, omtrent de Drie Sleutelstraat, verdeeld in vier loten, samen groot 8 aren 34 centiaren- (zie grondplan op de plakbrieven). EENIGE ZITDAG Dijnsdag 23 September 1913. Om 3 uren namiddag in de Café du Centre bij M. Emile De Vylder, te Aalst, Kapellestraat. De Notaris BRECKPOT te Aalst, 'zal openbaarlijk verkoopen Een woonhuis, met groote poort en hof, te Aalst-Mijlbeke, Groenstraat, groot 5 aren 90 centiaren. Bewoond door den verkooper M. Jules Casier. Ingesteld 6000 fr. ZITDAGEN Instel, Maandag 8 September) .qn Verblijf.Maandag 22 September telkens om 4 uren namiddag ter te ver koopen huis en herberg, tc Aalst, Groen straat. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste en Meerschen TE WICHELEN. De Notaris TIBBAUT, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen A) 1Zaailand op den Molenkauter, wijk A, n. 537A, groot 31 aren. Gebruiker M. J. Van Steendam. Ingesteld 1600 fr. 2. Zaailand, geschikt voor Bouwgrond aan den steenweg van Wetteren naar Dendermon- de, wijk A, n. 858a, groot 36 aren 50 cent. Gebruiker M- H. Blondeel. Ingesteld 2200 fr. 3. Zaailand, in de Colckte, wijk A, n. 806, groot 18 aren 30 cent. Gebruiker M. Joseph De Keyser. Ingesteld 800 fr. 4. Zaailand, geschikt voor Bouwgrond, aan de Diepestraat, wijk A, n. 753a, groot 24 aren 30 cent. Gebruiker M. Henri Blondeel. Ingesteld 1620 fr. 5 Zaailand, op de Bree, wijkA, n. 901a, groot 36 aren 60 cent. Gebruiker M. Henri Blondeel. Ingesteld 1500 fr. 6. Meersch op het Knapeveld, wijk B, n. 1677, groot 34 aren 80 cent. Gebruiker M Henri Blondeel. Niet ingesteld. 7. Meersch, in de Bergemeerschen, wijk A, n. 994, groot 11 aren 30 cent. Gebruiker M. Joseph De Keyser. Ingesteld 520 fr- 8 Den onverdeelden helft van een perceel meersch, zijnde een wisselmeerschje, in den Weerd, wijk A, n. 257B, groot in het geheel 17 aren 60 cent. In regie. Ingesteld 200 fr. B) 1. Zaailand, op het Haugenen. wijk A, n 921, groot 12 aren 60 cent. Niet ingesteld. 2. Zaailand, nevens voorgaande, wijk A, n, 922, groot 11 aren 20 cent. Beide gebruikt door Maria Veer te Uyt- bergen Niet ingesteld. TWEEDE EN LAATSTE ZITDAG Zaterdag 27 September 1913 ten 2 uren namiddag ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. Openbare Verpachting DER van AALST. Het Bestuur van het Weldadigheidsbureel der Stad Aalst, laat weten dat er op Dijnsdag 23 Woensdag 24Donder dag 25 Vrijdag 26 September Donderdag 2 en Vrijdag 3 October 1913, telkens om een uur namiddag door het ambt van Meester Oscar TIBBAUT, Notaris te Aalst, zal overgegaan worden tot de open bare verpachting der Arm-Goederen voor eenen termijn van 9 jaren ingang te nemen den 31 December 1913 om aldus te eindigen den 31 December 1922. ORDE DER VERPACHTING a) Ter herberg - De Casino bij den heer Camille Vcrleysen te Aalst, Nieuwstraat. Dijnsdag 23 September 1913 voor Aalst- Schaerbeek. Woensdag 24 September nog voor Aalst- Schaerbeck en Aalst-Mijlbeek, Herdersem, Gysegem, Lede en Schoonaarde. Donderdag 25 September voor Nieuwer- kerken. b) En ter herberg Het Zwitsersch Bierhuis bij den heer Frans Bomon, te Aalst, Kerkstraat. Vrijdag 26 September voor Erpe, Meire, Burst, Borsbeke, Aygem, Kerkxken cn Hael- tert. Donderdag 2 October voor Erembodcgem. Vrijdag 3 October voor Welle, Nederhas- selt, Denderhautem, Denderleeuw, Liedeker- ke en Teralphene. N B. Het recht van jagen op voormel de goederen, verdeeld in verschillige loten, zal verpacht worden op Vrijdag 3 October, om 3 uren namiddag. BEZONDERE AANMERKINGEN. 1" De pachters zullen gehouden zijn op den stond der toewijzing, ten titel van voor waarde, geld te betalen eene som gelijk aan een half jaar pacht. 2° De pachters zullen op den stond der verpachting eenen solidairen medepachter moeten stellen. 3° De pachters wier gevallen pachten niet betaald zijn zullen noch als pachter noch als medepachter aanvaard.worden. 4° Het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden berust ten kantoore van boven- genoemden Notaris TIBBAUT te Aalst, Korte Zoutstraat, N. B. Te rekenen van 10 September zullen er ten kantoore van Meester TIBBAUT voornoemd, alsook ten bureele van het Wel- dadigheidsbestuur te Aalst, Kapellestraat, boekjes aanduidende den aard, de grootte en de ligging der goederen te bekomen zijn. Aan de tegenwoordige pachters zal een boek je toegezonden worden. NAMENS HET BUREEL Dc Sekretaris, De Voorzitter, Aug. De Winter. Th. De Naeyer. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 30 September 1913, ter her berg van den heer Petrus D'Haens, te Erpe- Meirc, aan de Statie, in het openbaar ver koopen Een perceel Meersch, te Burst, op Stuiversveld, groot 20 aren 30 centiaren,wijk A, nummer 439. Gebruiker Ch. Vermeulen. Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. OPENBARE VERKOOPING van een schoon TE WELLE Nino fschensteenweg De Notaris DE SADELEER te Érembode- gem, zal ten verzoeke van den heer Philemon De Raedt, te Welle, openbaar verkoopen Eenige koop. Een schoon Woonhuis, met alle verdere Afhangen en Tuin, gestaan en gelegen te Welle, op het Langeveld, aan den Ninof schensteenweg, ter plaats genaamd Klein Brussel gekend ten kadaster Sectie A, nummer 346l, met eene grootte van vier aren vijftig centiaren, en volgens meting vier aren zestig centiaren, palende noord de Kinderen Van De Winckel, oost de Kinderen Maldrie, zuid-west den ljzerenweg en den Los Op te leggen voor boomprijs 10 frank. Bewoond en gebruikt door den verkooper den heer Philemomon De Raedt. EENIGE ZITDAG Donderdag 25 September 1913 om 2 uren namiddag, ter herberg van den heer Augustinus De Gendt, te Welle, aan den Ninofschensteenweg. Er zal geen tweede zitdag gehouden worden. OPENBARE VERKOOPING van een nieuw gebouwd te Erembodegem.Bergestraat. De Notaris DE SADELEER, te Erembodc gem zal openbaar verkoopen Eenige Koop Een nieuw gebouwd woonhuis met verdere afhangen en medegaanden grond, te Erem- bodegem aan de Bergestraat, wijk Capellen, groot 3 aren 30 centiaren EENIGE ZITDAG Donderdag 25 September 1913, om 3 12 ure namiddag ter herberg van den heer Louis Dc Ryck, te Erembodcgem-Dorp. BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. Groote keus van behangpapier. Engelsche beddens. Matrassen voor Pensionairen. Verder al wal den stiel betreft. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:: mensch aan den anderen en is gevaarlijk ci. zelfs doodolyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, de ccnigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Miroop DepiNilero. Dit is em wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs *2 Fiiaivuen in alle Apot lieten, namenlyk te Aalst, bij Vai.keneer en Cai.i.euaut. VOLKOMENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut en voor altijd door de Dentogèno, Met de Dentof^ène, geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzwelling meer, geen pijn meer bij het eten. Laat u net bedriegen met gevaarlijke, krachtelooze, namakingen, dc üentoffène, is aangeraden cn geprezen door de geneeiheeren wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. EUcht dus de echte «ie fleeoh fr. 1.25 In allo Apotheken AALST, De Valokeneer, Esplanade; NINOVE. De Ruyver; SOTTE- GEM. YaiulursohoUrer, ol franco binst de 24 uren logen fr. 1,30 in postzegels te sturen aan een der hierboven gemelde Apothekers. RullinoiiiLf Landbouwers J Maatschappij- vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers le bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. SCHOENEN. Worden gevraagd Goede monteerders met de hand. Goed loon. Van Marcke, Rue du Croissant, 14, Brussel (Zuid). 3 Men vraagt stad een meestergast, in de kracht der jaren, voor toezicht tijdens nachtwerk. Goed loon» Schrijven bureel van dit blad onder begin letters E.V. en meer p maand kun. verdiend word. met ziekte verzek. zond. werk te verl. of waar borg te storten. -- Schrijv. ROTTY, Leo poldstraat, 48, Aalst. VERE EN IGT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN de onontbeerl jke voordeelen van een volmaakt machien VOLMAAKTE ONTROOMING H OOGSTE OPBRENGST EENVOUDIG WERK MINSTE MOEITE; KLEINSTE SLEET; STILLE GANG GROOTSTE BESPARING STERKSTE MAAKSEL; MET HANGBOL EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE Cie, Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAPITAAL iOO.OOO.OOO FRANK) AALST - DENDERMONDE LOKEREN NINOVE SINT-NIKLAAS 6EERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels. Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbewaarneming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afnietingenbinnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per Omaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.- 5 9.— 15.— B 0.20 0.30 0-55 3.— 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5— 12 20 35.— D 0.50 0.62 0 55 8.— 20.— 30.— 50— I E 0.53 0.62 0.55 9— 22. 35.— 60.— De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt dc Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. LANDBOUWERS Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. HET is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. Wat is er noodig om uwe granen I in de Lente goed te doen struiken, om ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeien? j Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. J het in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS I Gebruikt vóór den Winter geene te snelwerkende stikstof- mesten die de plaöten aanjagen, ze doen opschieten, ze te - waterachtig, le leeder en min weerslaanbaar maken aan den vorst en die, met dc waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt, alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht cn houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. Alle handelaars en landboowsyndikalen verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5