DE MAAGZIEKTEN DEFENSE DE DENDERBODE REPARATiEN zmomz H UIS OTTO KOENTGES (jEZO M)HEII)SPILLE\ C. PRAET-DR WIT CR, ACH. EEMAN, AALST. I. HEETS, DE NAAIMACHIENEN SINGER ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ Oud huis: J.-B. JOUR ETC OQ U ERE All X GEBROEDERSSCHOONJANS VRAAGT DE geperfectionneer-r i juistheid w de Chronometer gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Itrillen Lange Zoutstraat, Aalst. Vraagt de llorlogic Louis Roskopf, S. A. FRBfflEK VflN SüPERPlSPiTEN, SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KÜNSTGÜflNOS. o f ZAAKWAARiVEMER COURARD Aug. DeKegel-Mertens, Grondkrediel van België Wielrijders ALGEMEENE ASSURANTIËN BericDi aan de Landbouwers. TE KOOP M e u bels VV° Mallcgo Agent aanwijzer WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza SE BMiSEMPiLLEN Voor Maagpijn, Bloedzuiverende Pillen DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GKOOTE korting op comptant LA COMPAGNIE SINGER, ^Zoo^. iöööfö©e»ööö«©ö©#©ö©»©ööoe 5 Stoom Boek- en Steendrukkerij DE PUTTS-SSilS TER DRUKKERIJ Maatschappij SINGER Vereeuigde A ij veraars. JOSEPH VAN VAERENBERGH BERICHT. BERICHT STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulp huis te Aalst bij Alfons WILLEMS, Opvolgers 27, Sint-Jorisstraat, 27. AEEST. Broek- en Kleerslojjen, Laatste Nieuwigheden M 0 RIS 0 N S Waschmaehien Wascht zonder afkoken in 6 minuienen werkt door zijne eigene zwaartekracht J, L. MORISONS, 109. DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. het meest de gan- sche wereld door ge bruikt. Het VÖLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. Belgische Hypotheekmaatsehappii EN SPAARKAS (Let wel het adres). IlorlogioCn \»i» Genève, nlukkcn geregleertl door liet Observnioriuiii van Genève en IVeufclinlel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON LiRONDSTOFFEN aan prijs van den day Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Sup-'.-jpho-phaton, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, K.;;:'1 :ict IJzersi.ikken ;Scoiiesi Plaaster, IJzersnlf mt Phosphaat Bernard, Magnesium, <op'-rsu".i"aat (blauw.n aluini gS gg zu ver Vcrgnrizer* Vermorel. Eclair n i. I ET. EE W1A N g Ingénieur Chimiste, Analyses et dosages Ma tières fertilisantes Eaux I Minerais Alliages Ma- I tières grasses Albumine. \Ipii Vl-llo-l WEVERS in het ill (11 Altlil^l fabriek Mertbns, TTp li n l i'11 schoon Burgershuis met M «"'LU met Ho{> Zjch te bevra gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstraat, T/S zoekt eenige groo'e en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek tc plaatsen. S. P. D. Agcnce Star, Strooislraat 22, Brussel. HUIS FRÈRES A THUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS /Catalogus gratis. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimei te Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muui deksels,Varkensbakken, Paardekribben, enz. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningon to bekomen voor liet bouuen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met di ij maandelijksrhe afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 's jaar8. 6ELDU1TZETTINGVAN EERSTEN RANG. Kostelooze inlichtingen to bekomen ter studio van den Notsris EEM A N te Moorsel, en in liet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven. enz. vraagt do velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en do volos mark Créator. De beste en onverslijt- baarste rollementen. Het huis levert ook de beste en goedkoopste nanimacliiencn (i Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt allo rcparaliên, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuiostraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met wekc- lijksclie betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zicli te wenden op bovengc meld adres. To bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links Oud buis den Btën- korf» allerhande soorten van HOVENIERS- ZADEN', eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN' voor weidon en boomgaards, schoono keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope ryzen. Grootc sparren voor metsersstellingen, in het Tegel- en Pannefabriek De Krgel- Mertens, te Aalst. Meulesehetlestr.iut. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Sclioone keus er. voordeelige prijzen. gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (zonder bedie ning te verlat, n; Jaarwedde tot 3600 fr. volgt us beschikbaren lijd, relaties n be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies gcëisclit en aanwijs licdei.daag- sche bediening. Schrijven Z, Postbus, 106, Antwerpen. 52275- Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak v ergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen-, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag. die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid én zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene erkele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen Jan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Ppeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr-. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,2S de doos Deze Pillen,aangezien hunne aai gcitamen smaak, m"gen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, en/,., gebruikt dc van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpijn stillende druppels stillen cnmiddelijk de tandpijn, 0,50 Pillen -tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen hot slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchten van koeien en merrieën Remedio tegen hot snot der kiekens Zekere remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. T A N|D M E E S T E R - S P E CIA LIS T te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Ilotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze Raadplegingen alle d igt*n van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, teNINOVE, bij Me Van Laer. Dijnsdag namiddagte Aalst. Genezing en opvulling tier bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na bet voorat' genezen der wortels van de oude tanden. Het uit trekken der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Gaout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen).Wit maken der tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit dc eerste band, kali hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. icorden geleverd met groot gemak van betaling, naar heus der klanten, per tocek, per 14 dagen of per maand. Machienen van alle modellen aan eenieders bereik Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, A.KI..ÖT Albert-Lienartstraat, 9. MI\OVË: Oeeraardsbergschestraat. 20. ^DTTKGtlll Neerstraat, 35 99 Eigen huizen iri België. O V A N (V - gelast men zich met alle slach van O BOEK 011 STEENDRUK WEKKEN, zooals Boekwerken, Afïichen. O Omzendbrieven. Facluren, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven, O Q Doodbrioven en Beeldekens, Adres- en Vfsiètkaartcn, Registers, Q Etiketten, enz. enz., in een woord, mol alles wat den Boek- en' O Sleendt'ukkerssliel betreft. Q Groote en schoone keus van Doodbeeldekens O Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekens. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. ©•©©©©©©©©©©©©©•ÖÖÖÖÖOÖOÖOÖÖÖ»© van NAAIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in do bijzondere w otkliuizcu der Aalst: 9, Albert Liénartstiaat, Spoedige bediening-Goedkoop Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEM AN, Hoogo- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. Int beste BEHOUDMIDDBL van iiet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan liet Hout en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt vooi'deeligüjk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen. het'Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt do zaaisels tegen de aanvullen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit cn vermeerdert de opbrengst Belgische Maatsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België). Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aalst Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast z ch met vernieuwingen van bepande schuldvot deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van naiutc schap en onderhandscbe akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook gold tc bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. „Wordt kosteloos raad gegevi n Allo Donderdagen en Vrydagen bezon- dere gr oote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzon. Allo Vischwarcn worden zoor wel gerei nigd op verzoek ten huizo gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bczondei lijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VEND AEL Honig huis der stad sedert 25 jaren in dc Oostendsche Vissclierijen gevestigd. Visscherij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Lovcraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed cn deftig gehandeld worden voor liet aankoopen van pul pen van het fabriek Wittouck oin U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplaritcn, Boschplan ten, tegen zeer ge ringe prijzen. Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze Op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze bandelen altijd in- t de beste zorgen. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten P oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN -.smartvolle maand- I stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hoofdduizelinsr,zenuw-1 kooi ts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, I jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij do vrouwen (hystérie), j zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, polderkoorts, rhumatism, flerecyn, jicht, ruggepyn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versteiken de zenuwen, zyn g schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 j doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met 9 eenen waarborgband, en een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen 1 Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed -ren van dame::, boeren en kimlers, gordijnen, tafel kleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wassche» en solferen van beddekens. Verwon en wassehen in bot droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN Y00R ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonderstaaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den .buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan O De GEZONDHEIDSPILLEN IJ DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. i wtr i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 6:000.000 Frank Zetel Ie AI\T\VHtPEa, Tl, Uunstlëi. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henrt-J. Engels. Collegie der Commissarissen MM Jean delta Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrten de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiên aan 4 0'0 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Agkntbn Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbkeck, Gemeentebedicnde Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophilb De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herderseni, Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Bakten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emkri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Gcmccnlc-S.cretaris.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6