DE ORGELDRflRISTEB. NIEUWE VLAAIV1SCHE ILLUSTRATIE. LEGERNIEUWS. ViNCENTlUS DE PAULfl g&MS€SS fk&h I Nog een eervoile vermelding veor ee Piek Pillen. 't Ging or heel wat beter tijdens het bestuur van M. Michiels, die moest plaats maken voor den Waalschen hervormer.» Een Belg scheidsrechter te Haïti De heer Staatsminister Do Sadeleer is den 20 September met de «Red Star Lino» stoomboot Lapland naar New .York vertrokken en zal vandaar doorreizen naar Haïti. De oud-voorzitter der Kamer zal te Port au Prince optreden als derde arbiter in een geschil tusschen de Duitsche re geering en eenigc inwoners van Haïti, betreflende eene grenskwestie Beide partijen hadden het scheidsge recht van een onzijdigen slaat, namelijk België ingeroepen en koning Albert heeft dan den heer De Sadeleer als arbiter aangeduid. Do achtbare Staatsminister zal in den loop der maand December in België te- rugkeeren. Mijnheer, de boekhouder heeft mij een oorveeg gegeven,dat verdraag ik niet van hem. Patroon. Gij hebt gelijk ais ge weer een oorveeg verdient, komt dan bij mij, dan zal ik u er een geven. De schoolwet in de Kamers. Achtendertig redenaars zijn reeds inge schreven om het woord te voeren tijdens de bespreking der schoolwet, die den 14 Oktober eerstkomende in de Kamer zal aanvangen. Daaronder zijn 14 katholie ken, 13 liberalen, 10 socialisten en M. Daens. Zijn in dit getal niet begrepen, de heer mininter van wetenschappen en kunsten en M. Woeste, verslaggever van het wetsontwerp. V ogelteelt-Maatschappij - Het Neerhof - van Gent. Deze belangrijke verecniging richt op 29, 30 November en 1 December aanst. hare 12e Groote Internationale Tentoon stelling in. Deze Maatschappij heeft zich noch kosten of moeite gespaard om deze Vogelteelt-Tentoonstelling, welke eene voorbereiding zal zijn voor de groote be tooging van 1914 "(Jubilé op eene bijzon- den; wijze in te richten. Het reglement-programma zal van de volledigste zijn en den 15 October ver schijnen. De liefhebbers welke zich als lid voor dien datum laten voorstellen en aanvaard zijn, zullen de voorrechten aan de leden voorbehouden kunnen genieten. De Tentoonstelling zal in de prachligo zalen van het Casino plaats hebben. Bij zondere schikkingen zullen voor de kana rievogels genomen worden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den algemeenon schrijver, den heer A. Ileyndrickx te Gent. De o Moniteur deelt de volgende vergelijkende label mee van de opbrengsten der uitbating van Staatsspoorwegen, posterijen, telefonen en zeevaart gedurende de maand Mei 1912 en 1913 POST. Mei 1913 fr. 3,427,305,69 - 1912 v 3,498,717,84 Minder in 1913 fr. 71,412,15 TELEGRAFEN. Mei 1913 fr. 529,506,99 1912 518,714,03 Meer in 1913 fr. 10,792,96 TELEFONEN Mei 1913 fr. 1,448 575 57 1912 1,133.952,01 Meer in 1913 fr. 314,623,56 ZEEVAART. Mei 1913 fr. 643,654,04 1912 - 581,881,87 Meer in 1913 fr. 61,772,17 Verwereldlijkt hospitaal. Te Juraet, gemeente van Henegauw, heeft het geuzenbestuur het hospitaal verwereldlijkt; 't is te zeggen, men heeft de kloosterzusters vervangen door we reldlijke ziekendiensters, die uit Zwit serland komen. Er zijn er acht die elk 1080 fr. per jaar winnen boven den kost en inwoon, en er I is een bestuuider die 2500fr trekt. Daarbij is er nog een hovenier, eene strijkster, een portier, meiden en keuken meiden De zus'ers-ziekendiensters wonnen 200 frank per jaar boven den kosteene hun ner was bestuurster, ze streken zelf en hadden zooveel meiden niet noodig. Het katholiek blad Le Rappel van Charleroi heeft uitgerekend dal de we reldlijke dienst nu 18000fr per jaar meer kost dan hij, door zusters gedaan, zou kosten. Maar als de kiezers van Jumet mannen naar het stadhuis zenden die op zulke wijze besturen, dan mogen ze niet klagen dat hunne lasten verhoogen, niet waar Hooge interest. Als ons Gouvernement geld ontleende aan I per honderd, dan schreeuwen de geuzen moord en brand dat liet land om zeep ging. Als de stad Antwerpen door geuzen bestuurd, geld ontleende aan 5%, dan zegden onze geuzen niets. Nu ontleent het liberaal Hollandsch Gouvernement geld aan 6 percent en onze geuzen, roepon niet dal Holland om zeep gaat. Ge ziet dus, dal liet schreeuwen der geuzengazetton van weinig beteekenis is, ze schreeuwen altijd tegen het Belgisch Gouvernement, omdat het katholiek is en niets anders. Daarom ook schreeuwen ze in de woestijn. OP 28 SEPTEMBER aanst. ver schijnt het eerste nummer van den nieuwen jaargang van de Nieuwe Vlaamsche Illustratie. Bij den aanvang van dezen nieu wen jaargang, zij het ons toege laten de bijzondere aandacht onzer lezers in te roepen op deze SCHOONE EN GOEDKOOPE UIT GAAF. Reeds 18 jaar heeft dit goed ver zorgde tijdschrift niet opgehouden, in beeld en in schrift, zijne lezers en lezeressen op de hoogte te hou den van de verschillende gebeur tenissen des tijds. Aldus heeft de Nieuwe Vlaamsche Illustratie het vertrouwen gewonnen van de vele huisgezinnen, waar zij iedere week als een goede en gezellige vriend wordt verwacht. En die goede, trouwe vriend willen wij blijven. Daarom zullen wij in de toekomst, evenals in het verledene, onze beste krachten aanwenden, om ons tijdschrift be langwekkend en aangenaam te maken. Aldus hopen wij het ver trouwen onzer lezers te blijven genieten. De Nieuwe Vlaamsche Illustratie VERSCHIJNT WEKELIJKS in 12 BLADZIJDEN druks en bevat benevens artikelen over weten schap en kunst, beschrijvingen over maatschappelijke vraagpun ten en over hedendaagsche toe standen, alsmede leerzame en boeiende verhalen, dit alles door een aantal prachtige platen duide lijk gemaakt. De Nieuwe Vlaamsche Illustratie is wel degelijk de schoonste en GOEDKOOPSTE illustratie die er bestaat. Onze lezers kunnen haar bekomen aan den uiterst geringen prijs van Fr. 3,6o in de stad. Fr. 4 20 buiten de stad. Om aan de inschrijvers van bui ten de stad de inningskosten te sparen, verzoeken wij hun bij hunne inschrijving den abonne mentsprijs te voegen. Men schrijft in op het bureel van ons blad 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31. SPOORWEGNIEUWS. Het Hooger Bestuur van spoorwegen zond de volgende nota aan Baron Lod. de Bethune, volksvertegenwoordiger van Aalst. NOTA, Het Beheer van ijzerenwegen kómt te beslissen met 12 minuten le vervroegen, van i Februari tot 31 October van elk jaar, den trein nr 2652 uit Geeraards- hergen vertrekkende om 5 u. 15. Er is insgelijks besloten, binst den winter, trein nr 2681, uit Lessen te laten vertrekken om 17 u. 30 in plaats van oin 18,13. Baron Lod. de Bethune, volksvertegen woordiger, komt van wege den Heer Minister van Posterijen, den volgenden brief te. ontvangen. Waarde Collega, Met genoegen kan ik Led. melden dat te Kerkxken de 2e brievenuitdeeling voor gansch het dorp zal worden ingericht. Aanvaard. Get. Segers, Brussel, 24 September 1913. Herinrichting van het leger. Op vrodesvoet zal het leger met eene kla - onder de wapens de volgende sterkte lellen Voetvolk 2110 ofliq. 31.533 sold. Ruiterij 339 4,661 Veldai'lill 501 8,113 Vesting.i 1 illciu 2<7 -1.050 Genie 187 2,363 Vervoer 119 643 Verder de inlendcntie, buheerlroepen, gezondheidsdienst, apotheek- en veeart- seuijdienst, wier sterkte nog niet is opge geven. De 6 afdeeüngen. in dewelke die leger- stnrkte verdeeld is, zijn mot. de lerrito-* riaie bevelhebberschappen als volgt ge vestigd De i1" afd. te Gent, voor beide Vlaanderen; »2e Antwerpen fprov. Antw.) 3e Luik (Luik en Limburg) 4e - Namen (Namen en Luxemb.); 5® - Bergen Henegouw) Öe Brussel (Brabant). Het aantal luitenant generaals wordt niet vermeerderd, zij blijven ton getallo van 11, daar de plaatson van gouverneur der stellingen Luik en Namen zijn afge schaft en vervangen door twee plaatsbe velhebberschappen,uitgeoefend door twee generaal-majoors. Het aantal dezer laalsle is daarentegen van 27 tol 34 vermeerderd. De stellingen van Luik on Namen be vatten artillerie en genietroepen, telegra fisten en mineurs. De afdeeling ruiterij bevat drie briga den, drie bereden batterijen, drie wiel rijderscompagnies, een compagnie wiel rijders-pioniers, eene compagnie van het vervoer en een afdeelingsdepot. Elke brigade zal twee regimenten tellen, elke van drie eskadrons van 4 offi- cieren en 140 man elke bereden ballorij van vier stukken, zal drie officieren cn minstens 89 man tellen elke wielrijders- compagnie 3 officieren en 145 man de compagnie wielrijders pioniers 3 officie ren cn minstens 67 man. Hel tolaal der ruiterijtroepen zal 5000 man bedragen. Voor uwe Schoolbehoeften zijl gij 't best en 't goede koopst gediend ten Bureelevan -De Denderbode- 31, Korte Zoutstraat, Aalst. 13 Schrijfboeken voor 1 frank. Schouwburg van Aalst. Koninklijk Zang-, Tooneel- Letterkun dig Gezelschap T LAND VAN RIEM Ter gelegenheid van Frederik Ozanam's eeuwfeest, stichter der St-Vincontiusge- nootschappon, TWEE PRACHTOP- VOERINGEN van of de Vondelingen van de Brug Notre Dame, beroemd drama 111 5 bedrijven (8 tafereelen). Zondagen 19 en 26 October 1913 tel kens te 5 uur 's avonds. Nieuwe decors en prachtige kostumen. Beneden plaatsen Fr. 2,50, 2,00, 1,50. Bovenplaatsen Fr. 1,50, 1,00, 0,50. Kaarten te vork rijgen ten Lokale - Land van Riem -.Groote Markt.alwaar voorbehouden plaatsen genummerd wor den Zondag 12 October, voor de vertoo- ning van 19 October. Zondag 19 October, voor do vertooiiing van 26 October, van af 9 uur 's voormiddags. PRACHTIGE UITSLAG Onlangs werd naar het Ministerie van Wetenschappen geroepen onze jeugdige stadsgenooL en vriend, Heer Huibrecht DE VEYLDER, medisch student der Hoogesehool van Gent, die deelnam aan den Universiteits- wedslrijd voor 1911-1913. Hij moest aldaar de openbare verdedi ging houden van zijne wetenschappelijke thesis voor eonen jury, samengesteld uit vijf hoogleeraren van Leuven, Gent, Brussel en Luik. Nu bracht het Staatblad van 23 Sept. 11. ons de blijde mare van den prachtigen uitslag dien onze vriend komt te behalen. Inderdaad. De heer De Veylder werd primus uitgeroepen in de analomo- physiologische en biologische weten schappen met 00 punten op 100. Daarmede verwerft hij den eervollen titel van Laureaat van den Hoogeschoolioed- slrijd van België. Wij sturen le dier gelegenheid aan den jeugdigen medicus, onze hartelijkste ge luk wenschen. Onze beste wenschen volgen hem op zijne verdere loopbaan. Hij ga immer crescendo Dan wordt ook hij eens later een man die het wetenschappelijk licht dat glanst rond zijn naam doet terug stralen op zijne geboortestad, en een zegen voor zijne lijdende medem-iischon. Kloek aan, vriend Huibrecht PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Bisdom van Gent. Zijne Hoogweer- digheid de Bisschop heeft benoemd Pastoor to Borsheke, den E. H. Van de Weghe, onderpastoor te Sleydinge Algemeencn bestuurder van de Zusters der HEI. Engelen te Lokeren, en toege- voegden proost van de maatschappelijke werken in het Land van Waas, den E. H. de Leenheer, V., leeraar in do bisschop pelijke normaalschool te St-Nikolaas Onderpastoor le Eecloo, denE. H. De Munter, id. te Deinze Leeraar in do bisschoppelijke nor maalschool to St Nikolaas, den E. II. Spiltaels, Baccalaureus in kerkelijk recht; te Ninove, den E. H. Do Meyer, licentiaat in handelswetenschappen. Zondagrust. Van 's middags tot middernacht, cenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 28 September M. Renneboog, Nieuwstraat. PRACTISCHE LEERGANG om zonder meester FRANSCH te leeren DOOR L. VERVARCKE. le deel 3,00 fr. 2® en 3e deel 3,50 ieder. Verkrijgbaar ten bureele dezes. Allerhande nieuws. Aalst. Stedelijke Nijverheids school. Esplanade7 De prijsuit- deeling aan de leerlingen der Nijverheids school voor hel schooljaar 1912-1913 zal plaats hebben ten lokale der school, Esplanade, 7, op Zondag 5 October te 11 uren voormiddag De werken dei- leerlingen en de toestellen der school zullen te dier gelegenheid ten toon gesteld zijn. De weeklecrgangen herbeginnen op Dijnsdag7 October te 8 uren 's avonds en de Zondaglesscn op Zondag 12 October te 9 1/2 uren voormiddag. De personen die verlangen de lessen te volgen, moeten zich doen inschrijven bij den heer Bestuurder der school, Esplan.7. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst. Dijnsdag hadden eenige kleine meisjes een vuurtje aangestoken langs den trek weg naast de Dender lei dende naar Erembodegen. Weldra sloe gen de vlammen hoog op en tastten liet kleedje aan van een der meisjes. Hare kaïneraadjes namen de vlucht. Gelukkig voor het kindje kwam M. A. Van Vae- renberg van Erembodegem, daar per velo aangereden. Deze, het gevaar ziende; sprong van zijn rijwiel en rukte de bran dende kleederen af. Het meisje, dat het bewustzijn verloren had, werd naar hare woning gebracht. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat, dichter bij de Groote Markt, in 11" 6. Baerdegem. - Zondag morgend om 2 uren bemerkten personen die zich naar Brussel begaven, dat er brand ontstaan was in de groote stoommaalderij aan de kerk van Baerdegem. Zij gaven onmidde- lijk het alarm en wekten den eigenaar die met zijn gezin rustig sliep. Het vuur had reeds eene groote uitbrei ding genomen en stalling,schuur en maal derij stonden weldra in laaie vlam. De beesten konden gered worden en een ge laden wagen, welke nog aan de poort stond werd in veiligheid gebracht doch al het overige word de prooi der vlammen. De pompiers vpn Moorsel li ebben de om liggende gebouwen kunnen vrijwaren.De schade is aanzienlijk en door verzekering gedekt. De vrouw wording bij het jong meisje en den icritischen ouderdom bij de vrouw, 't is lo zeggen bloedarmoede of bloedvergiftiging. Twee moeilijke tijd perken door de storingen die er liet ge, volg van zijn. Het organism versterken de roodebloedbollotjes vermeerdoren, dit is de levenskracht vertienduhheloii om die gevaarlijke tijdstippen te doorworste len dezen uitslag wordt verkregen door een twintigdaagsche behandeling met den Elixir Saint Vincent de Paid (20 jaren bijval). In alle apotheken. b Het tramongeval te Wetteren. In tegenwoordigheid van duizenden personen werden Dinsdag de locomotief en de wagon uit de Schelde opgehaald, Tegen de Schoolwet. De liberalen beginnen zoowat overal in het land meetingen en betoogingen te houden tegen de Schoolwet En liet zijn de mannen die zich liberaal noemen, 't is te zeggen vrijheidsgezinden, die zoo iets op touw zetten Zij willen de vrij heid voor iedereen uitgenomen voor do katholieke huisvaders. Doch 't zal niet balen de Schoolwet zal en moet er door, omdat zij de vrijheid voor al de huisvaders, in de keus der school voor hunne kinderen, waarborgt. Smidje had Felon eon rammeling ge geven... Waarom hedde dat gedaiin i vroeg hem de Juge. Omdat hij mij over een jaar voor aaj> verweten heeft zei Smidje. En ge moet hem daarvoor nu nog slaan Ja, menheere, maar ge moet welen dat ik maar van gisteren en weet hoe leelijk dat 'nen aap is 'k ben in don beestenhof geweest te Antwerpen. Bebel's fortuin. Vooruit heeft zijn best gedaan om te bewijzen, dat Bebel de overleden leider der Duitsche socialisten, zoo rijk niet was als gemeld werd. De uitvoerder van Behels testament had dezes fortuin ge schat op 9C0.000 fr. Vooruit heeft er 200,000 fr. van af gedaan en kwam tot 700,000 fr. Nu, Bebel Jiad een bezet gehad van 509,000 fr. kortom met nog een beetje te nijpen kwam Vooruil ertoe te zeggen dat Bebel niet meer dan 100,000 fr. had bijeengegaard wat nog zoo slecht niet zou z(jn, als men als rijk man heeft geleefd. Maar de waarheid is anders. Aan het fiskaal bestuur van Zurich in Zwitserland hebben de erfgenamen van Bebel eene nalatenschap opgegeven van één millioen zeven honderd duizend franks. Als men daarvan de 500,000 fr. aftrekt van hel bezet dat Bebel gehad heeft dan blijven nog 1,200,000 fr. over welke de socialistische leider vergaard heeft met zich te slachtofferen voor de gaaien. Dal slachtofferen is nog geen slecht baantje. 't Is voor elk zooveel niet Landloopers in België. Uit een rondschrijven van het departe ment van rechtswezen blijkt dat er einde 1911, te Merxplas, 5,417 landloopers op gesloten waren. Op dit aantal trof men er slechts 400 aan, die voor eerste maal in de kolonie werden opgesloten. Van de andere waren er 3,799, of meer dan de twee derden, die er ten minste voor de vyfde maal werden heengebracht. Het zijn daar dus landloopers van be roep en uit ondervinding blijkt dat eens dat de zucht naar landlooperij in den man zit, het zeer moeilijk, zoo niet on mogelijk is, die neiging uit te roeien. Alleen het vooruitzicht van een lang durige opsluiting is van aard die mannen eenige vrees in le spreken. Het departe ment raadt dus aan; wat de vrijstelling van landloopers betreft, eene schifting te doen tusschen dezen die vatbaar zijn voor verbetering en dezen dio van de landloo perij een beroep maken. Cinema op zee. Er is spraak van de cinema in te voeren als vermaak, aan boord van de Lrans- atlauliekers. Aan talrijke zeevaartmaat schappijen werden de voorstellen gedaan doch men ontmoet buitengewone moei lijkheden met de verzekeriugsmaatscliap- pijon, die vooral willen dal niel-brand- bare films worden gebruikt en daarbij nog buitengewone vernieerderingspre- miën vergen. De minister van justicie is naar Madrid vertrokken om het con gres van internationaal recht by te wo nen. De minister reist met zijnen neef, den consul van Spanje le Brussel. Onder de Waalsche postmeesters. Wij lezen alweer in de Vlaamsche Gazet - van Brussel Wij deelden reeds talrijke feiten mede die erop wijzen hoe er in liet hoofdkan toor der posterijen te Brussel wordt ge knoeid. Wij geven hier nog een voorbeeld. Dagbladen 0. d. die ons den Zondag mor gend moeten besteld, komen ons slechts den Maandag morgend, d. w. z. 24 uren later toe. 't Ziet er lief uit in de Brusselsche post, onder liet bestuur van den huidigen post meester, die volgens de Waalsche minis- terieele lioogerc beambten, alles moet herinrichten. EERSTE DEEL. •le Vervolg. Het gelaat van dit kind was de spiegel van al de gevoelens van haar hart het geleek eerder het aangezicht van een volwassene vrouw dan van een kind. Men las er ver stand en wilskracht, en daarbij nog iets ge heimzinnigs in, dat de toekomst misschien zou uitleggen. Diep ontroerd, bezag de dokter haar met bekommering. Gij zijt een eerste verpleegster, sprak hij, gij hebt wel gedaan. Na een oogenblik zwijgens voegde hij er bij Bleef er nog een weinig van die flesch over Neen, mijnheer de dokter, ik heb moe der dezen morgend, te zeven uur het laatste lepeltje ingegeven. Mijnheer de dokter, geheel den nacht heeft het arme schaap gewaakt, gelijk een ziekenverpleegster, murmelde Germaine. Een snik onderbrak hare rede en schudde pijnlijk geheel het lichaam der zieke vrouw. Zij weende. Martha snelde naar haar toe, drukte haar in de armen, begon op haar beurt te weenen, en riep uit Wie zou u nu toch beter kunnen verzor gen dan ik, moedertje lief. Bij het zien van dit hartverscheurend schouwspel, was dokter Bordet diep ont roerd. Germaine overlaadde het kind met kussen. Zij dacht te stikken. Terwijl hij zacht het meisje uit haar armen nam, zeide hij. Kom, beste kind, laat moedertje nu maar wat rusten. Martha ging snikkend in een hoek der kamer zitten. Germaine hief zich ietwat op, om dichter bij den geneesheer te zijn, die zich naar haar boog, en met een stem, die nauwelijks hoorbaar was, zeidc zij Dokter, ik moet u spreken. De geneesheer schoof een stoel dPht bij het bed, zette zich neder en zeide Welnu, ik luister, mijn kind De zieke ging voort Daar ik u spreken moet, zonder dat mijn dochter er bij is, zou ik u verzoeken iets te bedenken om haar voor eenige oogen- blikken te verwijderen. De dokter knikte, stond op en ging naar de tafel. Mijn kleine Martha, ik moeteen recept schrijven, zeide hij. Het. kind droogde de tranen af en zette een inktpot, pen en papier op tafel. Nadat mijnheer Bordet zijn recept ge schreven had, reikte hij het papier aan het meisje over en zeide Gij moet dit naar den apotheker van Saint-Ouen brengen, lief kind, en hem vra gen, of hij die medecijnen bereidt Wacht tot het gereed is en breng ze dan mede Intus- schen zal ik hier blijven tot gij terugkeert, opdat moeder niet alleen zou zijn gedurende uwe afwezigheid. Met een zichtbare verlegenheid nam het meisje het recept, en wendde naar haar moe der een benauwden en pijnlijken blik. De brave dokter verstond dien blik. Met is onnood'g, dit er geld bij is, fluisterende hij haar loc. Ga maar, de apo theker zal de medecijnen geven, zonder u iets te vragen. Dan voegde hij er luid bij Dek u goed, mijn kind, het is hier zeer warm, en buiten is het bijtend koud... Hebt gij dezen morgend al wat gegeten De wangen van het meisje werden hoog rood. Nog niet, dokter, antwoordde zij. Ga dan bij vrouw Aubin, en zeg haar, dat zij u een volle kom van haar beste vleeschsoep moet geven. Gij kunt dan naar den apotheker gaan Terwijl Martha het hoofd boog om haar tranen te verbergen, murmelde zij eenige woorden van dank. Zij was te verstandig om de handelwijze van den dokter niet te begrij pen Zij ging naar haar moeder, omhelsde haar teeder, sloeg vervolgens om haar schou ders een wollen doek, schikte de warme muts op haar hoofd en verliet de kamer, terwijl zij een dankbaren blik op den dokter sloeg. Germaine wachtte in spanning, tot dat ze weg was. Zij hief zich in de kussens recht en zeide nu tot den dokter Sluit de deur goed dicht, mijnheer Bordet, opdat niemand ons kome storen. De geneesheer deed wat de zieke zeide, en zette zich neder op den stoel naast het bed. Met een hijgende en afgebroken stem, door snikken en hoestvlagen gestoord, begon Ger maine te spreken Als ik u bidden mag, dokter, zult gij mij de waarheid zeggen verberg mij niets, geen woord, geen letter. Vrees niet mij te ■verschrikken Ik ben tot alles bereid. Ik wil en moet weten hoe lang ik nog te leven heb. en of cr neg dagen zullen verloopen of nog slechts uren. Mijnheer Bordet maakte een gebaar van verzet. Ja> j3i ik weet wel hoe de zaken staan, zeide zij, ik weet dat er weinig of niets meer aan te doen is, dat er geen medicijnen ter wereld mij nog kunnen helpen. Maar, kind... onderbrak de geneesheer. O, ik weet wel dat mijn oogcnblikken geteld zijn, en daarom, dokter, laat mij als 't u belieft spreken. Ik ben voor den dood niet bevreesd. Ik heb te veel doorleefd, te veel ben ik bedrogen geweest. Ik heb te veel ver driet geleden. Ik hecht niet meer aan het leven en ik zou gelukkig sterven, heel geluk kig, ik verzeker het u,indien ik alleen ware... Maar ik heb mijn dochter... mijn lieve Mar tha. Het is aan haar dat ik denk Het is over haar dat ik bezorgd ben... Binnen drie dagen, binnen twee dagen, morgen, dezen avond reeds misschien ben ik dood, en mijn kind blijft alleen, verlaten, op de wereld, zonder familie, zonder vrienden, zonder steun. Daarvoor is het dat ik bleef Ik ken de wet niet... Ge moet zoo goed zijn, mij te zeggen, water van mij is, mij in te lichten... Na mijn dood, wat zal cr dan van mijn doch ter worden Deze woorden hadden Dr. Bordet diep ge troffen ook begreep de geneesheer dat er mogelijk iets te winnen was, met de stervende moederde waarheid te verbergen. Maar voor alles wilde hij trachten te troosten en een weinig moed in het hart te spreken. Maar vrouw, uw toestand is zoo wan hopig niet als gij het wel meent Germaine liet hem riet voortspreken. Dokter, tracht niet mij te bedriegen en mij met ijdele hoop te paaien, zeide zij. Ik celoof dat alles niet meer... Maar antwoord toch.. Als ik in het graf zal liggen, wat zal er dan van de arme wees geworden Och, spreek toch, dokter, spreek en wacht niet, smeekte Germaine. omdat ik ten minste gerust moge sterven, met de zekerheid dat de wet des lands mijn kind bescherming zal verleenen. De bescherming der wet inroepen is zeer wel sprak de dokter, maar ware het niet beter eerst te rekenen op de bescherming van haar vader De vader is weg, ver van hier, stamelde zij, haar aangezicht met de handen bedek kende. Zijt gij dan nog getrouwd Ja, met een eerlooze, die mij heeft be drogen, verraden en verlaten. III. Na 'n oogenblik van stilte, hernam de dokter Maar Germaine, hebt gij dan geen fami lie meer Op mijn trouwdag, antwoordde Ger main, had ik niemand meer dan mijn moeder. Zij verzette zich tegen mijn huwelijk ik heb haar verlaten en haar nooit wedergezien... Ik weet zelfs niet of ze nog leeft... Arme moe der Heeft zij dien harden slag wel kunnen dragen En blijft er u dan geen enkele bloedver want meer over Er blijft mij niets meer dokter. Ik heb geen enkelen bloedverwant, geen enkelen vriend, niet den minsten steun meer... ik ben alleen, gelijk mijn dochter alleen zal zijn... O, dokter, mijn geschiedenis is zeer droevig. De snikken welke de stervende tot nu toe had kunnen verkroppen, barstten nu los haar borst scheen te breken. die er over eenige dagen, terwijl debrug open stond, waren ingevallen. Hiermede zal dus het verkeer hersteld en liet ongeluk weldra vergeten zijn. Do Pink Pillen genezen zoo gemakke lijk en zoo snel de ziekten die uit slapte van het bloed en zwakte, der zenuwen voortkomen, dat, met een wijziging van de woorden van Seneca Men is half genezen indien men innig zijne genezing wil men zeggen kan Men is half genezen wanneer men de Pink Pillen gekozen heeft om te ge nezen. - Wij ontvangen alle dagen talrij ke brieven van zieken die hunne kwalen gansche jaren hebben met zich gesleept, die daardoor hunne betrekking, hun ne plaats, hunne broodwinning verloren hebben die na nutteloos allerlei middelen te hebben beproefd, het besluit namen de Pink Pillen te gebruiken en in enkele weken genezen zijn. Wij halen iederen dag nieuwe gevallen van genezing aan, het slaat aan de zieken van uit die voor beelden partij te trekken. Mevr. Buisson, wonende le Saint- Bonnet - de - Mure (Isère, Frankrijk), schrijft - De Pink Pillen hebben mij ge nezen van eene bloedarmoede dio mij ge durende twee jaren ondermijnde. Mijn ziekte was begonnen met verlies van eet lust, zwakte en bleekheid en mijne spijs vertering, vroeger zoo goed, was lang en pijnlijk geworden. Ik voedde mij slecht en mijne zwakte werd iederen dag groo- ter. Ik was altijd benauwd en dikwerf onderhevig aan duizelingen, verblindin gen en schele hoofdpijnen. Het scheen mij alsof ik geen bloed meer in de aderen had en ik was altijd erg koud. Na ver scheidene geneeswijzen zonder uitslag te hebben beproefd, besloot ik do Pink Pil len te nemen. Uwe pillen hebben mij veel goed gedaan en mij in enkele weken volkomen genezen. Sedert ik die behan deling gevolgd heb, ben ik voortdurend gezond geweest. Onder een saamgepersten vorm bevat ten do Pink Pillen alle bestahddeelen noodig om een nieuw leven, een nieuwen rijkdom aan het bloed le geven en de zenuwen te versterken. Zij zijn liet onfeil baar middel bij uitnemendheid tegen de bloedarmoede, de bleekzucht, de algcmee- ne zwakte, de duizelingen, de oorsuizin gen, de onregelmatigheden bij de vrou wen. Zij zijn onovertroffen tegen de zenuwuitputling en de neurasthenie. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr 17,50 de zes doozeii. franco. Te Aalst, M. Callebaut, Boter markt. Vreeselijke dood van een huis vader. Op de wijk Broche-de-Fer, te Herseeuwe, is door eene beet van eene mijnvlieg, een brave huisvader, 11a een vreesdij ken doodstrijd, bezweken. M. Jules Van de Velde, 44 jaar oud, wonende dicht bij de spoorwegbarrecl in de huizen Vandemeulebroucke, wijk Broche-de Fer, is werkzaam als wollen scheerder in de fabriek Lefcbvre en Bas tin. Vrijdag acht dagen, loen Van de Velde des avonds van zijn werk huiswaarts keerde, gevoelde hij boven liet linker oog bij den slaap, eene jeuking, veroor zaakt door de beet eener vlieg Denkende dat zulks gecne erge gevolgen kon heb ben, gaf hij er verder geen acht op. Toen hij Zaterdag op zijn werk kwam, begon de beet te zwellen rond 5 ure 's namiddags was de pijn onuitstaanbaar en was hij verplicht zich rechtstreeks bij dokter Maillard, Le Wattrelos, te bege ven. De geneesheer stelde vast dat het een puistje was, denkelijk veroorzaakt door eene mijnvlieg. Hij bevool Van de Velde de grootste voorzorg in acht le nemen. Het gezwel werd langs om grooter verscheidene konsullen hadden plaats tusschen de geneesheeren Maillard en Gasiers. Dinsdag namiddag kwam dokter Bellremieux van Roubaix ook de zieke bezoeken, wiens toestand van uur tot uur verergde, Het hoofd van den onge lukkige zwol op oiirustbare w(ize en het lijden van den ongelukkige was vreesc- lijk om zien. Een priester werd ontboden en deze diende den ongelukkige werkman de H. De dokter nam haar handen in de zijne en hernam Ach, Germaine, bedaar toch en laat ons te zamen naar middelen zoeken om de toe komst wat te verbeteren en minder somber te maken. Gij weet niet of uw moeder nog leeft, maar dat bewijst toch niet dat zij dood is. Het zal misschien mogelijk zijn haar terug te vinden. Misschien was zij vroeger op u ver stoord, heeft zij u vervloekt zelfs, maar als zij een onschuldig kind zal zien, een engeltje gelijk Martha, zou zij een steenen hart moe ten hebben óm niet te vergeven. Mij vergeven, zegt ge, 0 dat zal zij niet, ik verdien geene vergiffenis. In het hart eener moeder is altijd ver giffenis te vinden. Ik verdien geene vergiffenis, herhaalde de stervende. Maar uw man, de vader van uw kind, leeft toch... Hebt gij u dan nooit tot hem ge wend vroeg de dokter. Hoe zou ik dat gedaan hebben?... Ik weet zelfs niet waar hij is. Hoe is zijn naam Gabriël, dokter. Een zware hoest belette haar te spreken. Na eenige oogenblikken wachtens zeide de dokter Gij zegt dat uw man Gabriël heet dit is zijn voornaam. Maar hoe is nu zijn familie naam Ga...bri...ël. De arme vrouw was uitgeput. Zij kon niet voortgaan. Zij sloot haar oogen en doods bleek liet zij het hoofd op de kussen vallen. Aanstonds haalde de dokter uit zijn zak een fleschje ether cn deed haar het vocht opsnui ven. Wordt voortgezet. Mevr. Buisson.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2