ONTROQMER Schoonheid ZWAVELZUUR AMMONIAK ARM-GOEDEREN ONTROOsVIER van de putte fW Dada Dada TTada Karei VAK DE PUTTE Sport. NESTLE'S KINDERMEEL. LANDBOUWBIJVOEGSEL. Wij Verzekeren HUES MET EOT Openbare Vei koopinj TE KOOP Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. lianque Centrale de la Dendre Een Priester Groot Sigarenfabriek Algemeene Ageneie I t is er noodig voor liet goed overwinteren uwer V». ..J Rechten toe. Niettegenstaande de beste zorgen is Van de Velde Woensdag namid dag in do vreeselijkste pijnen overleden. Het slachtoffer is vader van vijf kinderen. Zeep Werkdadigheid tonde weerga legen lomersproe ten en huid aandoeningen 0.75 1 Allerfijnst en op" 3 De doos 2.50 8*'«lb!ijvend:ononlbee De 1/2 doos 1.50 voor elke toilettaffe TE KOOP in ALLE GOEDE HUIZEn TE A.'VIjM ie vei Ki ijgeu lei poUieken Do Valkeneer, Lsplmiadeplein, en Van Gaelcnbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groole Markt, hij A De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- straal, O. Jouret Kerkstraal, L. Fran- gOis Mercerie, Lange Zoutstraat, 21 Vreemde begrafenis. Een rijk fabrikant te Boston, Irines Bush, had bepaald dat na zijn dood zijn lijk moest worden verbrand en zijn ascli tegelijk met zijn lievelingsjacht in den Oceaan moest verzinken. Die uiterste wil is Dinsdag te Portland ten uitvoer gelegd. Er waren duizenden mensschen toegestroomd om 't zonderling schouwspel te zien ONZEN VIJAND. De misdrijven van liet urinezuur zijn bedrieglijk, veran derlijk, noodlottig. Bedrieglijk want voor alle veropen baringen kan er enkel ecnen algemeonen slaat van ongemak, eene zwaarte, eene kwelling, in den onderrug, eene lichte aamborstigheid, troebele, donkerkleurige wateren bestaan. Veranderlijk want hel urinezuur hitst de zenuwen op (zenuwlijden, sciatiek veroorzaakt de pijnen der spieren van den hals (stijven hals) van den rug (lende wee) van dc borst (steken in dc zijden). Noodloltig want 't zij gelijk op welk voorwendsel, (vermoeidheid, verkoudheid) veroorzaakt het urinezuur, rhumatiek, jicht, nierzuchl, met hunne doodeüjke inwikkelingen. Van af het verschijnen van deze ken- teekens en deze aandoeningen, moet men de nieren (gew. lenden) helpen, hunne werkzaamheid regelmatig geworden on derdrukt de oorzaak der kwaal. Dc Foster Pillen voor do Nieren (Aalst, Apotheek Do Valkeneer, 15, Esplanade plaats) smelten het urinezuur en geven aan do nieren de kracht er het stelsel van te verlossen. Alle apotheken i3,50 fr. de doos, 6 doo- zon voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeon depot voor België Engelsche Apotheek, Ch. Delacre, 64, Coudenberg- straat,Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet n terug betalen k al hetgeen het hierne- venstaande merk niet jm£°h'0"Idraagt. 15 Terechtgesteld. Johann Strasscr die te Munchen majoor von Lewinsky en en den politicwachtmeester Bohlcnder doodschoot "cn door het assisenhof tor dood veroordeeld werd Donderdag mor- gend te half zeven terecht gesield. Geabonneerden. Herinnert u dal een doos Borstpastillen Walthéry altijd voldoende is om den veroudersten en pijnlijksteii hoest te genezen. 1 frank de doos. Een vonnis. Dajosics, de man die op den verjaardag van keizer Frans Jo zef baron Skerlecz, den koninklijken commissaris in Kroatië, zwaar heeft ver wond is tot 10 jaar eenzame opsluiting veroordeeld. a s Ij' Neger 143 jaar oud. Richard Hooper, een neger, stierf dezer dagen te Osage City nabij Jefferson City, Mo. Hij zeide dat hij 113 jaren oud was en dat hij te Yorklown was toen Cornwallis, de Engelsche generaal, zich overgaf. Zijn werkelijke leeftijd was niet be kend, hoewel personen, die hem lang ge kend hebben, verzekerd zijn, dat do neger meer dan eene eeuw oud was. Openstaande plaats, Eene plaats van opziener is open voor het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen in eene Bol, gische Spaar-Maatschappy. Noch borg- noch aandeelen in te schrijven. Ernstige zaak van eerste gehalte. Aanvraag met bijzonderheden ie sturen (l B. 31, Office de Publicité, Nieuwstraat, Brussel. On noodig te schrijven als men niet \an zeer goede familie, zeer vlijtig, bekwaam en gunstig gekend is. Congo. Er is gemeld geworden door de dagbladen, voortgaande op ge zegden van met den - Albertville - terug gekeerde passagiers, dat men sedert eenige weken te Boma zonder nieuws was van commandant Rouling en luite nant Heide en dat men vreesde dat zij met 25 zwarte soldaten in het land der oproerige Balékés om het leven waren gebracht. Dit nieuws is gelukkiglijk onwaar. lieu kabelbericht in het ministerie van koloniën ontvangen logenstraft die moordorij en meldt dat beide officieren springend levend en in blakende gezond heid zijn. Velodroom van Aalst. De maatschappij der Honderd Kilos richt op heden, Zondag 28 September, eene veterauenkoers in voor wielrijders meer dan veertig jaar oud en minstens 90 kilos wegende. Voor inschrijvingen zicli wenden tot M. E Ghysbrccht, Molen dries, Aalst. Zijn reeds aangeworven B.Christiaens 98 kilos, Teralphene A. Liénarl, 99 k. Bambrugge P Coppens, 104 k Erem- bodegem-Terjoden Jan De Vos, 106 k. Assche Albert Sonck, 95 k. Erembode- gem enz. Op Zondag 12 October aanst. om 11/2 ure slipt namiddag, zal er in hooger ge noemden Velodroom van Aalst, de grootste Lutte (Kaatsspel) plaats grij pen, die ooit in onze stad of elders heeft plaatsgehad, Quaregnon, Jemappes en Braino-le-Gomte. Prijzen der plaatsen lc plaats (stoelen) 1 fr. 2C plaats 0,50 fr. voor de 3 lutten. Burgerwacht van Aalst. SCHIETPRIJSKAMP Voorloopige uitslag. - Vaste reeksen (Fixe) 1 Mop,mek August 39 37 2 Van den Bergh Ja.ik 39 28 3 Chauinont Maurits 39 20 4 Bonner Gusiaal 38 35 Dfelafortrie Jules 38 33 Voor uwe Schoolbehoeften zijl. gij 'tbest en 't goede koopst gediend ten Bureele van «De Denderbode» 31, Korte Zoutstraat, Aalst. 13 Schrijtboeken voor 1 frank. Stad Aalst.-Werkbeurs. Worden gevraagd door de patroons 2 goede schrijnwerkers 2 kleerma kers leerjongens, en 2 kleermakers halve gasten Werkman voor alle werk; Kou- senstikster, (goede loon. Vragen der Werklieden Werklieden van allen aard. Gebruikt de heeren Joseph en Louis Mocns en Louis Fievs, mits 117 fr. en half. Gewone voorwaarden. Geld beschik baar. Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij Notaris EEMAN voornoemd. KOMT TE VERSCHIJNEN: B EN EDIKTUS'KA LENDER Almanak van O.L.V.van Affligem voor het jaar OII JC. 1914. Verkrijgbaar ten bureele van <- De Dender bode en hij onze verkoopers. Prijs 0,30 fr. franco per post 0,40 fr. 17 BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht Vrouwelijk Huwelijken O. Duval, fabrikant, inel H. De Smet, zb. J. Boemans, tabakb., met M. Ver hulst, br. O. Van de Mecrssche, we ver, met I-. Buyl, tw A Bastiaens, wever, met L. Linthout, tw. A. Van Mol, spoorwegw. met M. Van Rossein, stikster. C. Amant, luslreerder met J. De Pierre, tw. Overlijdens R. Van den Broeck, in. Sterck, zb., 61 j.. Geeraerdsh sir. - C. Herte, wed. Morey, zb. 84 j Esplanade. F. Van der Haegen, schoenm., 15 j SI Job. H. Dierick, vr. Hoffman, zb. 62 j., Lange Zoutstraat. - 6 kinderen onder de 7 jaren. OPENBARE VERK00P1NG. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Gemeente Herdersem. 1. 15 aren 55 centiaren land aan den Breedenweg. Gebruikt door Gust. Beeckman. Ingesteld 2000 fr. 2. 12 aren 40 centiaren land op den Bocht, Gebruikt door Gustaaf Beeckman. Ingesteld 1400 fr. 21 aren 90 centiaren land aan den Peersdriesch Gebruikt door Edmond De Meyst. Ingesteld 850 fr. 4. 7 aren 04 centiaren land op Sint llaes. Gebruikt door Jan Van de Maele tot 10 Febr. 17. Ingesteld 420 fr. 5. 27 aren 89 centiaren land op het Bos veld. Gebruikt door Francois De Meyst tot Meert 1922. Ingesteld 1620 fr. ZITDAGEN Instel, Woensdag 24 September 1913 Verblijf, - 1 October telkens om 2 ure bij René Beeckman, herberg Sint-Cecilia -, Herdersem. 6 Eet s Rol.ei Ik ben vroolijkenbloeiend, mijne gezondheid is het geluk mijner papa en mijner mamma, omdat ik dagelijks gebruik maak, van KOSTELOOZE VERZENDING eener doos als staalmits vraag gericht tot M. Fernand DENY ib, Rue du Grand Hospice V BRUSSEL Mislukte aanslag. Men heeft te Gintra vijf personen aangehouden die in liet bezit waren van bommen. Men deukt dat zij voornemens waren het huis van M. Alfonso Costa aan te vallen. Dc werklieden verklaarden syndikans- tcn te zijn. Volgens de dagbladen van Uissaboii heeft een der aangehoudenen bekend dat zij oen aanslag wilden plegen op den hoofdminister Costa. Hij heeft uitgelegd hoe zij zulks wilden doen en de namen van al zijr.e medeplichtigen opgegeven. Over de aanhouding nog het volgende De syndikalisten waren herhaaldelijk naar Praia Macas gegaan om het terrein te bestudeeren, Woensdag kwamen zij er weer bij 't vallen van den avond. Een hunner droeg een valies met drie verschil lende bommen. Men begroef de valies in hot zand van het strand, terwijl d° daders zicli verborgen hielden 111 een Dosenjc. Bemerkende dat zij bewaakt worden, keerden zij te voet terug naar Gintra. Bij hunne aankomst aldaar bemuktcn zij policieagenten die naar hen toekwamen, een der mannen haalde een revolvei te voorschijn, maar men maakte zich aan stonds van hem meester na een hevigen strijd, waarbij hij gekwetst wonU policic hield al de kerels-aan en sloot ze up. De Valckeneer Ad hem ar 8 Van de Maele Robert 9 Van Lierde Joseph 10 Peirehoum Victor 11 Buys Victor 12 De Gendt All'ons 13 Boin Leopold 14 Van Landuyt Felix 15 Coppens René 16 Leieu Aimc 17 Podevyu Victor 18 De Smet Victor 19 Van llufleltaire Emiel 20 Spitaels Jan 21 Matthys Jan 22 Schelfhout Valera 23 Van Steenwinkel Jean 21 Van Brantcizeui Corneille 25 Cornells Julien 26 D'Haese Victor 27 Meert Karei 2S Camu Gaston 29 Van de Maele Germain 30 Van den Kynde Joseph 31 Van der Meirsch Allons 32 Buys Louis 33 Pract Theophiel 34 De Wolf Adhcmar 35 (Juiutyn Hector 30 Van Branteghem Louis 3? Spanoghe René 38 Kieckens August 39 De Luyck Gustaaf 40 Spceckaert René 41 Eeman Georges 42 D'Haese Dominique 2/ 20 43 Van Acker Ferdinand 15 44 Quintyn Norliorl 25 22 4 45 Van do Maele Emiel 2o 22 3 46 Van Kerkhoven Frans 2o 21 47 Callehaut Albert 23 48 Gocthals Bernard 1,1 Vrije reeksen (Volonté) Drtj seriën samengesteld 1 Van Landuyt Felix 32 32 31-95 2/31 2 Bonnor Gustaaf 33 32 30 -9d 30 3 Meganck August 32 31 21-94 4 De Smet Victor 31 31 31-33 3|31 5 De Valokoneer Adhemar 32 31 30—33 2J 36 31 34 30 6 34 30 5 34 28 33 31 33 29 33 25 33 24 32 29 31 30 28 26 Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 27 September 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 k 0,00 Boter per 3 kilo 9,50 A 10,08 Roomboter per kilo 3,50 a 0,00 Eiers de 25 3,00 k 3,50 Ajuin de 100 kilo 4,00 a 0,00 Viggenen het koppel 80,00 A 90,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 192 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1550 kgr. ^^HTPMARKr* AALST, 27 Sept. - 250 halen prima, 185 a 250 fr. 50 gewone 165 a 195 fr. LONDEN, 22Sept. Markt mot veel vraag. Men kwoteert Engelsche hop, le kwaliteit, 250 fr. 2" kwal., 225-240 fr.; overjaarsche hop, 200 frank. Deze week zal de pluk ten einde looponde opbrengst valt veel minder uit dan men verwacht had. BRUSSEL, 24 Sept. Markt kalm. Men kwoteert Poperinghe (Stadslood) on Aalst (Stadsmcrki, 160 tot 162 1/2 frank. SAAZ (Oostenrijk), 24 Sept. - Markt vast. Saazerhop 290 tot 325 fr.; Auschaer- hop, 235-265 fr.; Stiermarken en Hon- gaarsche hop, 190-245 frank. NEURENBERG (Beieren), 24 Sept Handel iets kalmer bij het begin dezer week, doch zonder daling der prijzen, De laatste noteering der markt is als volgt in frank Soorten Prima-W. Midelb. Geringe Markthop 237-244 225-231 212-219 Berghop 250-256 Spalterhop 275-287 250-269 - Hallertau 275-291 237-269 219-231 Elzasserhop 256-275 237-243 ANTWERPEN, 25 Sept. Men kwo- tert Aalst beschikbare 122,50 a Sept. a nieuwe oogst 1913, 147.50 a 170,Poperinghe beschik.aan 117,50. Sept. a Nieuwe oogst 1913, 147,50 a 170,—'do 100 kil.— Markt vast. POPERINGHE, 25 Sept. Handel vast. Men betaalt Poperinghe, gewone waar, 165-170 fr. groene waar, dooi de Duitschers opgezocht, 170-190 fr. De pluk is gedaan. Misschien is er nog een vierde der opbrengst te verkoopen Openbare Verpachting DER van AALST. Het Bestuur van het Weldadigheidsbureel der Stad Aalst, laat weten dat er op Donderdag 2 en Vrijdag 3 October 1913, telkens om een uur namiddag door het ambt van Meester Oscar T1BBAUT, Notaris te Aalst, zal overgegaan worden tot de open bare verpachting der Arm-Goederen voor eenen termijn van 9 jaren ingang te nemen den 31 December 1913 om aldus te eindigen den 31 December 1922. ORDE DER VERPACHTING Donderdag 2 October voor Erembodegem. Vrijdag 3 October voor Welle. Nederhas- selt, Denderhautem, Denderleeuw, Liedeker- ke en Teralphene. N B Het recht van jagen op voormel de goederen, verdeeld in verschillige loten, zal verpacht worden op Vrijdag 3 October, 1 3 uren namiddag. BEZONDERE AANMERKINGEN. 1" De pachters zullen gehouden zijn op den stond der toewijzing, ten titel van voor aarde, geld te betalen eene som gelijk aan een half jaar pacht. 2° De pachters zullen op den stond der verpachting eenen solidairen medepachter moeten stellen. 3° De pachters wier gevallen pachten niet betaald zijn zullen noch als pachter noch als medepachter aanvaard worden. 4° Het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden berust ten kantoore van boven- genoeinden Notaris T1BBAUT te Aalst, Korte Zoutstraat NAMENS HET BUREEL Dc Sekretaris, De Voorzitter, Aug. De Winter. Th. De Naeyer. 32 31—63 34 28-62 32 29-61 29 31 30-61 29 6 Coppens llené 7 De Wolf Ailliemar 8 Spoeekaort René 9 Van de Maele Germain 10 Podevvn Victor 02 29—61 26 11 Van Branteghem Louis 30 30—60 30 1 2 Delafortrio Jules 13 D'Haese Victor 14 Leleu Aimé 15 Van Huffcltaire Emiel 30—60 29 31 29—60 27 30 30—60 26 30 29—59 29 s 16 Vai 31 28 31 23 du Maele Robert Steen winkel Jean 18 Van de Maele Einiel 19 Matthys Jeau 20 Boin Leopold 21 Van den Eynde Joseph 22 Prnet Theophiel 23 Spanoghe René 24 Van den Bergh Jaak 25 Cornells Julien 20 Van Branies-hem Corneillo 27 Chaumonl Maurits 28 Meert Charles 29 De Gendt Alfons 30 (,'amu Gaston 31 Eemans Robert 32 Spitaels Jean 33 Buys Louis 34 Van Lierde Joseph 35 Buys Victor De opmerkingen legen den voorloopigon uitslag moeien hij M. Van Landuyt Felix, Groote Markt, ingediend worden vour 1 Oetohi-r 1113 3'28 28 28 27 26 24 25 22 Zaaiingen en oogsten in October, 't Is in de maand October, dat de meeste tarwe, spelt, wiulcrgerst en rogge gezaaid wordt. De hoeveelheid zaaigraan vermindert naarmate de akker vrucht baarder is, men zaait van 130 tot 2d0 k£ uit de volle hand, van 100 tot 160 kg per hectare, in rijen van wintergerst is de hoeveelheid zaadgoed wat grooter: van 190 tot 300 on van 140 tot 220 kgr. per heet. Nog blijven eenige vruchten in tc oogsten Zie vervolg in hel Bijvoegsel. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door het .4 merikaansche Poeder I)nr ratere nu Constipogene genoemd. Eeno enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk to Aalst, bij De Valkeneer en Callehaut. OPENBARE VERKOOPING van een zijnde eene Herberg, te MOORSEL, Kruisabeel. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen EENIGE KOOP. Een woonhuis, zijnde Herberg, met aan- hoorigheden en grond, gestaan en gelegen te Moorsel, Kruisabeel, gekadastreerd sectie D, nummer 13c en 13Fbis, groot volgens titel zeven aren zestig centiaren, palende aan de Houtenkruisstraat, aan dc heeren Albien De Smet en Petrus-Joseph Cooreman en aan Dame Wed. Karel-Lodewijk Arys-Vermocsen allen te Moorsel. Bewoond en gebruikt door den verkooper Petrus-Josephus Callebaut- Van Boven. Boomprijs 50 fr. Ingebruiktreding drij maanden na de vt kooping. Gebracht op 2500 fr. LAATSTE ZITDAG 9 OCTOBER 1913 om 4 uur namiddag, bij P. J. Callebaut, tc Moorsel, Kruisabeel. GELD te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. Studie van W Paul EEMAN, notaris Moorsel op Dinsdag 16 en 30 September 1913, telkens om 2 u. namiddag, ter herberg «In de Jager- te MOORSEL, Terhaegen, gehouden door den heer Gustaaf Wautcrs, van een goed per ceel Zaailand gelegen te Baerdegem, op Baerdegemkauter, gekadastreerd sectic A, 53. groot volgens meting 79 aren 92 cent. verdeeld in drij koopen inhoudende ieder 26 aren 64 centiaren. Ingesteld 3800 fr. Rol'ino'i'iiL-p Landbouwers ntldllgl IJkU Maatschappij vraagt werkzame agenten van den huiten om landbouwers le bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agcnce Havas, Brussel. SCHOENEN. Worden gevraagd Goede monteerders met de hand. Goed loon. Van Marcke, Rue du Croissant, 14, Brussel (Zuid). 3 Mfpn vr fin fit in belangrijke nijver- heidsinrichting der stad een meestergast, in de kracht der jaren, voor toezicht tijdens nachtwerk. Goed loon. Schrijven bureel van dit blad onder begin letters E.V. Groote sparren voor metsorsstellingen, in het Tegel- en Pannefabriek De Kegel- Mertens, te Aalst, Meuleschettestraat. Openbare Verkooping. De Notaris Oscar T1BBAUT te Aalst, zal op Dijnsdag 30 September 1913, ter her berg van den heer Petrus D Haens, te Erpe- Meire, aan de Statie, in het openbaar ver koopen Een perceel Meersch, te Burst, op Stuiversveld, groot 20 aren 30 centiaren,wijk A, nummer 439 Gebruiker Ch. Vermeulen. Studie van M. T1BBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge- BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. Groote keus van behangpapier. Engelsche beddens. Matrassen voor Pensionairen Verder al wal den stiel betreft. j PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE. iiiiimai Eene verwaarloosde valling zet zich ovor van den eenen inensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de nigste remedie die u zal alle voldoening geven is de fegiroop lïeprnttM'e. Dit is ean wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs FRANKEN ill alle Apot heken, naraenlijk te Aalst, b(j ValkkNeer en Callebaut. VERE EN IGT VOLGENS het OORDEEL d ;r KENNERS EN SPECIALISTEN de onontbeerl jke voordeelea van een volmaakt machien 1. VOLMAAKTE ONTROOMING HOOGSTE OPBRENGST; 3. EENVOUDIG WERK 4. MINSTE MOEITE KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING; 8. STERKSTE MAAKSEL; (MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE C10. Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAP1TAAL 100.000.000 FRANK) AALST DENDERMONDE LOKEREN NINOVE S1NT-NIKLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels- Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbewaameming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prys der Verhuring hoogte breedte diepte Per tnaand Per 3 maand Per Crnaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5.— 9 15.— B 0.20 0.30 O 55 3.— 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5. 12 20 35.— D 0.50 0 62 0 55 8.— 20 30.— 50.— E 0-53 0.62 0.55 9— 22.- 35.— 60.— De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur Cs Zaterdags van 9 tot 2 uur). Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 o INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST 1 wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van \de terugtrekkingen te ver wittigen. met weldadig doeleinde, stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zweeren, wonden aan de beenen, eczemas, alle huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatiek. Schrijven aan den Eerw. Heer Laurct, Pastoor van Ervauville (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). vraagt overal agenten voor den verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg storten, goede commissie. Schrijven onder C. D. bureel van 't blad. cencr oude en machtige compagnie, loven ongeval, brandramp on uitdoover, to ver- leencn aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op- j zichter brengt tor hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. LANDBOUWERS Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. "Wat is er noodicf om uwe granen in de Lente goed te doen struiken, I om ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeienP I Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. ZWAVELZUUR AMMONIAK in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS I Gebruikt vóór den Winter gccnc te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te - waterachtig, le loeder en min weerstaan baar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren Alle handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5