A DE MAAGZIEKTEN I DEFENSE DE DENDERBODE REPARATiEN HUIS OTTO KOENTGES (iLZONblILIbSfMLLIvN VRAAGT DE geperfeclionneer-T 4 ~\r- juistheid de Chronometer JllA/l gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen Brillen C. PRAET-DE WITTE, 6 Lange Zoutstraat, 6, Aalst. Vraagt de Horlogie Louis Roskopu, S. A. F8BHEK ÏBH 5UPERPIIflSP|illTE)l,SCHEIKUNDIGE VETTER EN KÜRSTGOHROS. ACH. EEHAH. AALST. ET. EEIViAM, o ZAAKWAARNEMER COUltARD NELO'S KINDERMEEL Aug. DeKegel-Mertens, Grondkrediel van België Wielrijders WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronchiet en Influenza DE BAiiSEMPILLEü Voor Maagpijn, ALGEMEENE ASSURANTIËN BeriGki aan de Laonnomis. Meubels VV° Mallego I, HEETS, NAAIMACHIENEN SINGER LA COMPAGNIE SINGER, I MI 11 PiTTi-SllSSi™*' 1 ►<- G TER DRUKKERIJ ZENUWLIJDERS STAAT OP UW HEIL IS NABIJ ©•G©ööööööööO©ö®öööö©©ööööGGG#© Maatschappij SINGER Vereeuigde Xijveraars. G&RBOHYLE JOSEPH VAN VAERENBERGR STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, Oud huisJ 8 J0URET ^OQUERËAÏFx GEBROEDERS SCIIOONJANS 27 Sint-Jorisstraat, 2*7. AELST. Broek- en li leerstof] en, Eaalslc Xieuwiglicdei MORISONS Waschmachien J. L, MORISONS, 109. DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest dc gan- sche wereld door ge bruikt. BERICHT. BERICHT Hel VOLKBHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS (Let wel oj. het adres). Hoi logieën an Genève, stukken «eregleerd dooi* liet Observaiornmi van Genève en I\'e»ilcliatel. Huis gesticht in 1876. -w Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den-dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphate», Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaiiuet IJzcrslaltken rScoriest Plaa.-ter, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kon rsulfaat (blauwen aluim 98)99 zu.vci Vhrgrui/.er* Vennorel. Eclair n 1. ©•©•OtO* Ingénieur Chimiste, q Analyses et dosages Ma Q tières fertilisantes Eaux Q a Minerais Alliages Ma- q tières grasses Albumine. Q •ÖêÖ#Ö#Öi VI ««*«.1 WEVERS in l.ct iilCll Vr83ffl fabriek Mertkns, 'IL 1111 kii schoon Burgershuis met t, IIUI (,ll met Hof Zich te ^ra- gen bij de Kinderen De Haeck, Moutstraat, t;s zoekt eenige grooto en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. P. D. Agcnce Star, Strooistraat 22, Brussel. HUIS FRÈRES A THUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Katalogus gratis. Krachtig voedsel voor kleine kinderen. Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alle goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij De Ridder, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. AALSTMeuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muui deksels,Varkensbakken, Paardekribben, enz. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of metdrij maandclijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan ■4 °'/o 's jaars. GELDU1TZBTT1NG VAN EERSTEN RANG Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te MoOrsel,en in het bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentschap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. vraagt do velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en do velos, mark Créator. De beste en onvcrslyt- baarste rollementen. Het buis levert ook de beste en goedkoopste naaimachienen Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparation, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak - ergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag. die krampen veroorzaakt, kolijken, brakir.gen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid,droefeeestigheid,gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maa°ziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in dp. meest ingewikkelde gevallen Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft, eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5ofr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,28 de doos. Deze Pillen, aangezien hunne aai genamen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. ApothekerOverdekte Botermarkt AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrygen Remedie voor Eksteroogcn 0,50; Tandpijn stillende druppels stillen cnmiddelyk de tandpijn, 0,50 Dillen tegen de razende tandpijn, fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en merrieën Remedie tegen bet snot der kiekens. Zekere remedie voor den "cholera dor kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. maatschappij van tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard." Eenige Premie Ongelukken op den ijzeren weg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraat, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lyksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te w enden op bovengemeld adres. To bekomen by VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Marlenskerk, recht over den ingang links Oud buis den Biën- korf allerhande soorten van HOVEN IERS ZADEN, eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MAASKLAVER- ZAAÜ, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, scboone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope ryzen. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N»3, te AALST. Scboone keus er. voordeelige prijzen. T A N'D M E ESTER - S P ECIA LIS '1' te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Flandre sedert veertien jaren lo Aalst. Kostelooze Raadplegingen alle d.igon van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, teNINOVE, bij Me Van Laeu. Dijnsdag namiddagte Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en 11a bet vooraf genezen dei- wortels van de oudo tanden. Het uit trekken der tanden volgens de kous van den klient, na volledige gcvoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platiue en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in do wortels vastgezet, nieuw stelsel.— Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen).—Wit maken der tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gebitten zei.f maakt, dus uit de eerste band, kan hij deze gocd- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten dio,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. worden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Machienon van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27=31 Naamlooze Vennootschap. Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, rlLkCt.SCl Albert- Licnarlstrnut, 0. s GeeraardtbergscheslraaI. 20 UTKIa IC\1 Neerslraat. 36 99 Eigen huizen in België r3«©öö#ööö«0©©»ööö*öö0*ö0öf Stoom Boek- en Steendrukkerij -=.0 V A N O- gelast men zich met alle slacli van BOEK- en STEENDRUK W ERKEN', zooals Boekwerken, A (lichen Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrieven, Dood brieven en Beeldekens, Adres- en Visiolkaarlen, Registers, Etikellcn, enz. enz., in een woord, met alles-wat"den Boek-en Sloend ruk kersstiel betreft. Groole en schoone keus van Doodbeeldeliens Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbecldekens. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. G Q G De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten f oogenblikkelijk 011 genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN•smar/ToWt' maand stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hooldduizeling,zenuw koorts, do hevigste tandpijn, scheuten in dc tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), I zwaarmoedigheid, stokken in do keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- I koorts, poldorkoorts, rbumatism, flerccijn. jicht, ruggepijn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versterken do zenuwen, zijn j schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 I doozen of dri ,-dubbelQ d. os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met j keenen ivaarboegbanden een wit kruis van Sinl-Andreas, tusschen I i Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. van NAAIMACHIENEiN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening-Goedkoop Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achili.e EEMAN, llooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. het beste bbhoudmiddel van liet ilout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langeren duur aan het Ilout en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeelig'.ijk liet teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen. het Prospectus nr 4 Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900.—Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 190">. CHAULINE, beschermt dc zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook t'-gen de ziekte, verbetert do kwaliteit en vermeerdert de opbivngst Belgische Maalsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België). Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boude wij 11 kaai, 8, Aalst Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast zich met vernieuwingen van bcpando scbuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalato- schap en onderhandsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bü bom is ook geld te bekomen aan kieinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed-ren van dame::, hoeren 011 kindors, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wassohen en solferen van beddekens. Verwen en wassclien in liet droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Opvolgers Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte. Wasem zonder afkoken in 6 minutenen werkt door zijne eigene zwaarlekractil MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef i België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. geheel Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan Alle Donderdagen en Vrijdagen bezon- dcre grootc keus van vele soorten vorscben ZEEVLSCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vischwarcn worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan de gunst van eenieder, bczonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige pryzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Honig buis der stad sedert 25 jaren in de Oostcndsche Visscberijen gevestigd. Visscheru. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Lovoraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpij n.Zy verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en R hu mat is m, Speen, Huidziekten, enz. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor het aanlcoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuien afstand van de statie van Baerdegem, deze handelen altyd met de boste zorgen. i Fr de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN NAAMLOOS VENNOOTSCH \P Kapitaal 5.000.000 Frank Ketel te I.ItPKiV, Tl, UUNSTLlil. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie df.r Commissarissen MM Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave (TAItena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste Delbeke, Edouard Joly, de GraaOscar t e Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. Agi<:i\ti:w Aalst, Urbun Rouv, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gemeentebediende Baerdegem, Oscar Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile-De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookeman, Gemeente-Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benolt Carrvn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Ai.fonb De Brauwer, Gm--ou^-S (rotaria. 1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6