EEK MOOI PORTRET ZONDAG 12 OCTOBEK 1915. 5 centiemen hel nummer 67s,« Jaar 4604. Geen voikVrij Katholiek, Vlaamseh, Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Slnne7genrsehSoni MZERENWEQ, Vertrekuren uit Aalst, naar Vertrekuren uit de volgende Statiën naar Aalst BUURTTRA1I. W eek-Kalender. TWEE BERICHTJES VAN BELANG, POLITIEK OVERZICHT. LAND EN TUINBOUW. Een Danspartijtje. DE SPOORBAAN IN AALST. 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere week onder dagteekening van den %-olgenden dag De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post venronden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen. - De inschrij ving eindigt met 31 December - De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij VAN DE PUTTEGOOSSENS, 31, Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 <3^4 regels.; Reklamen fr. 1,00; Von nissen op 3C bladzijde 50 centie men Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit eemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. (Ledeganck). DenderleeuwBrussel (Noord) 3.53 4.02 4,14 5.07 5.26 5.39 6,12 6,46 *7.31 7,43* 8,54* *9,26 9,26 10,01 11,50 12,48 14,05 14,33 15.30 16,16 *16,50 17,37 *l8,IO *19.00 *19,32 21,o3 *22,2) Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen, Lessen, Ath, Bergen 5.39 7.44 10,01 11,50 14,33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4,17 7,40 8,59 u,54 14.40 *17.42 *gaat tot Sottegem. Moorsel, Opwyck. Londerseel, VVtllebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 11,55 M.40 l8.°° *19.50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3.32 4.01 6,13 7,37 8,27 1050 14,42 15,20 17,44 19,13 21,10 n Gent (Zuid) gj "7.44 rS.i4 8,38 9,00 10,24 12,06 12,19 14,34 r*5.i5 16,26 '17,46 18,09 18.44 19,38 20,41 (Z. n.) 21,08 22,20 M '22,57 '0,39. Lede VV etteren 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,19 14,34 '16,26 18,03 '18.44 Sfi 19,38 20,41 (Z. n.) 22,10 Brugge Blankenberghe '6,087,4410.24 15,15 17,0418,38 18,44 Brugge Heyst 6,08 7.44 10.24 i5»*5 17.04 18,44 Aalsl (Koophandelslr.) naar Oordegein Aalsl (Zeebergbr n. Affligem, Asscho - 7,32 8,55 8,25 11,55 55 15,20 19,12 24 16 45 20,14 Brussel Denderleeuw f 4,41 '5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,45* '8,15 *9,09 9,32 10,44 11,40 12,09 13,24 '14,42 16.2b 16,32- *I7,l6 '18.17 19,08 20.00 20,57 '22.21 23.55 O.57 Bergen, Ath,Lessen,Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen n3ar Aalst 4.55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm. 1 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 5.ir 8.12 10.02 xi.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 '7.19 '8.22 '8.43 '9.28 10.55 '12.18 '13,32 13.40 '15.00 Terv. '15.47 '16.24 17-42 18,05 18.59 20.10 '21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 7.27 '9.44 11.22 14.07 18.01 '19.15 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 '8.28 10.53 14-53 I7-20 18,37 Heyst Brugge. I 5-33 '6-36 10.36 13-56 'X7-03 19-47 20.04 ClilQl i: NI LM. Oordegcm - Aalst 5,15 8,14 11,11 14,20 48,25 Asschn (Slaatsstalie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 Afflig. m Aalst .- 6,56 11,17 13,18 15.56 19,41 j UURTABEL van den 1 Juli tot den 30 Sept. Aalst, den 11 October 1913. ••••••••••••••••••••••••••••A* OCTOBER. Volle maan den 15, om 6,07 's morgens. E. v. d Z. Geeft den keizer vat den keizer en God icat God toekomt. Matth xxii. 12 Zondag 11. Wilfridus, bisschop. 13 Maandag n. Eduardus. koning van Engeland. 11. Lubr-ntius, bel. HH. Zeven Minderbroe ders, mart. 14 Dijnsdag 11. Calixlus, paus en mart. H. Dona- tianus, biss., bescbermb. van Brtigge 15 Woensdag II Theresia, maagd. lli Donderdag H. Floreutiuus. biss. H. Wlomino- linu.'.. bisschop van Doornik. 17 Vrijdag H. Hedwigis, weduwe. Gelukz. Mar- garetlia Maria Alacoque, maagd. 18 H. Lucas, evangelist. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St-Martinuskerk 5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lof 4 u. SI-Jozefskerk: 5 1/2. 7, 8 1/2, 'J 1/2, 11Lof 4 u. 0. L. Vrouwherk, Mijlbeek 5, 1/4, 7 1/2, 9 u. Kerk der EB. PP. Jcsuïtcn 1 1/2, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2 ure. Lof 5 ure. Kerk der EE. PP, Capuciencn 5, 6, 7 1/2, 9 u. Lof om 5 1/2 ure. Met November aanst. verschijnt als bijvoegsel aan ons blad, een maandschrift EXCELSIOR voor Vlaamsche Beweging en Letteren Wij sparen geene onkos ten en opofferingen om dit maand schrift zoo degelijk en aantrekke lijk mogelijk te maken. Onze geabonneerden ontvangen het gratis. De niet geabonneerden kunnen het zich aanschaffen in de volgen de voorwaarden Afzonderlijke nummers aan tien centiemen. De twaalf nummers aan één frank. Al wie een abonnement neemt op DE DENDERBODE voor het jaar 1914, ontvangt van heden af tot Nieuwjaar gratis ons blad. met den pracht-roman DE ORGELDRAAISTER die wij begonnen zijn, en met het maandschrift dat eerlang ver schijnt. Wie zou van al die voordeelen niet willen genieten De afgod onzer vrijzinnige liberalen. Vrijzinnig onderwijs. Fiat Lux. De discipelen van Voltaire. Van jou vrienden moet je 't hebben .7. J. Rousseau, heeft met rake pon het volgende portret geschilderd van den meester in de leugen 011 den godsdienst haat, den droevig bcruchten Voltaire. - Gij spreekt me van dien Voltaire, schrijft hij aan M. de Moultou. Waa rom komt de naam van dien hans worst uwe brieven bevuilen Ik zou hem meer haten, indien ik hem min kon misprijzen. Ik zie in zijn groot talent niets anders dan een schande ie meer die hem omteert, om wille van het onwaardig gebruik dat hij er van maakt... Zijn talent, evenals zijne rijkdommen, dient- hem alleen om de bedorvenheid van zijn hart te voldoen. Zoodus, zijn hel schimpdichtde zwarte leugenen de smaadschriften de wapens geworden van M. I bltaire. Die kampvechter van het ongeloof, die lage ziel, die man zoo verachtelijk door het gebruik dal hij van zijne gaven heeft gemaakt, zat onder ons 'langdurige en wreede herinneringen natalen. De ondergang der z-eden en het verlies der vrijheid, welke er hel noodlottig gevolg van is, zulten bij uwe nakomelingen de monumenten van zijnen roem uitmaken. Indien er in hun hart eenig ge voel van vaderlandsliefde overblijft zullen zij zijne nagedachtenis veraf schuwen en hij zal er dooivervloekt worden. Zijne bedorvenheid bedekken mei den gevaarlijken mantel der schijn heiligheid is niet de deugd vereeren. mam7 is haar belecdigcn en kaar misprijzen. Hel is de lafheid en de valschheid bij al de andere ondeug den voegen. Rousseau was zelf een godsdiensthater van eerste gehalte. Doch, in sommige oogenblikken, toen zijn verstand en zijn geweten de bovenhand schenen Ic hebben op zijne driften, pende hij groote en harde waarheden neer over zijne tijdgenooton, en schroei prachtige bladzijden over onzen godsdienst. Die bekentenissen zijn er ons des te kostbaar der om, daar zij ontvallen zijn aan dn pen van oenen tegenstrever. Diezelfde Voltaire, hierboven zoo vlei end geportretteerd, zit als een afgod Ion troon op liet altaar onzer vrijzinni ge liberalen en tutti quanli, die hem aanbidden en bewierookon als een 0 man van het licht liet is onder zijn pa troonschap dal zij ijveren voor hunne vrijzinnige scholen. En alsof zij zelf allen twijfel daarover willen wegnemen, zor gen zij er voor dat de naam van dien afgod voortdurend als een wapenleus uitklinkê hoven al hun woordgerammel ten voordeele van 't antigodsdienstig onderwijs. Het is waar, dal gebeurt hier nog niet in ons midden. Hier zien wij den vijand meer kruipen en sluipen arglistig en schijnheilig. Hun klauwen zijn... fluweelen pootjes, 't Is venijn in bloemen dat zij aanbieden, 't Zijn wolven in schapenvachten. En dan komt daar uit het blauwe kamp den oenen of den anderen eposdichler voor do piniie, die zich verschuilt onder ron kende deknamen als Fiat Lux en op zijn speeltuig cenigc zielsroorende tremolo's aframmelt over de wreedheid van paters en monnikken, die de, zon der wetenschap willen nitdooven welke de vrijzinnige onderwijzer over de wereld doet stralen.(Volksgazet, 28 Sept.) Onze lezers zullen zich nog dat meesterstuk van Fiat Lux herinneren, waar wij allen zooveel pret hebben aan beleefd, verleden week. In Henegouwen waar de menschen zoo sentimenteel niet meer zijn, zien wij andere tremelospelers optreden Voltaire staat er aan hel hoofd van dit vioolkrab bers-orkest, en hij, de virtuoos van de leugen en den laster, hij slaat er de maat in al die hatelijke muziek waarmede men daar het geweien van het volk tracht in slaap te wiegen. Ziehier een brok uit dit repertorium Fiat Lux kan daar aan loeren hoe hij in 't vervolg zijne ge dachten klaarder en duidelijker moet uitdrukken, zonder ze laten te verwate ren in don dichterlijken en duisteren Octoberinist waarin heel zijn epos lag te baden. Het is eó«ie proclamatie die uit gaat van den vrijdenkersbond van Houdengdie zich zelf heeft betiteld - Les Disciples de Voltaire - De Discipelen van Voltaire Een veel- beteokenende tilel De geestelijkheid, die van dag lol dag haren invloed voelt verminderen en hare dogma's instorten voor de Rede en de Wetenschap, (sic) tracht zich meester te maken van het offici eel onderwijs, met de medeplichtig heid van een terugwerkend gouver nement. (resic) Zij zal er niet in ge lukken De gemeenten van Houdeng heb ben steeds 0]> duidelijke wijze hunne verzuchtingen te kennen gegeven naar de begrippen van ontvoogding en vooruitgangzij hebben sedert vete jaren kunne plaatselijke belan gen toevertrouwd aan antiklerikale en de/nok rat ische besturen zij zullen niet onverschillig blijven aan de. slagen welke de reactie hen wil toebrengen, en heden evenals in 't ver leden, zijn zij besloten krachtdadig te wederstaau aan de pogingen eener geestelijkheid die steeds b'egeen'g is 'naaiheerschen en reqeeren het be wijs daarvan is dat zij nieuwe capu- cienenklooslers slichten waar zij de jeugd zulten heenlokken waar zij, onder voorwendsel van hen eenige uitspanningen te verschaffen, van de gelegenheid zulten gebruik maken om hunne jonge hersens saam te persen, (sic) ben de godsdienstige vooroordee- len inprentend in een woord, waar zij van uwe kinderen onderdanige wezens zullen muiten, hen influiste rend van altijd hunne blikken nam den hemel te wenden, en aldus hunne aandacht af heerend. van de ellenden en de schandige dingen die zij op deze aarde zulten moeten doorma ken. (7 September 1904) Hot is waarempcl geen aangenaam werkje zulk kilometriek proza te verta len Deze periode heeft toch altijd dit voor op de lange koestaarten van zinnen die onze Fiat Lux auncc rik noopte zij blijft verstaanbaar Het slot vooral geeft stof tot nadenken ...hunne aandacht afkeerend van de ellenden en de schandige dingen die zij op deze aarde zullen moeten doormaken. En achter die verdachte zinsnede zien wij Voltaire staan, de groote zedenbederver, de kampvechter van liet ongeloof (J. J Rousseau). Allo, chrisleiie familievaders, gauw uwe kinderen loevertrouwd aan die ze- denpredikers 111 plaats van hun brein te vullen, mei al die zotte sprookjes van heil en hemel, zal men ze lot mannen op- kweeken, 1*) men zal ze leereii vrij den j kenen vrij leven, en ge zult verbaasd slaan over hunne vroegtijdige kennis van al het kwaad en het bederf dezer aarde Dal is immers 't opvoedingswerk dier vrijzinnige gestichten, cn 't zijn de 11 Discipelen van Voltaire «lie ze aan-, bevelen.... Wal aarzelt go nog Het is niet met pater's cn ave's, dat men mannen kweekt, - uit eene andere pro clamatie van den vrijdenkerskring van Strepy- Braquegnies. De toestand in de Balkanstaten. Albaneezen op Montenegrijnsch grondgebied. Uit Cettingne wordt gemeld, dat de Albanee zen gisteren in het distrikt van Djakovo op; Montencgrijnsch grondgebied verschenen zijn en de Montenegrijnsche troepen hebben aange vallen. Voor het oogenblik ontbreken alle bij zonderheden De Serviërs in Albanië. Volgens tijdingen uit Goritza ontvangen, zou den de Serviërs reeds de Albaneesche grenzen hebben overschreden. Generaal Ivanovitch. Servisch bevelhebber te Monastir, beschikt thans over 6000 man. Men vei klaart, dat wanneer hij andere ronforttroc- pen zal ontvangen hebben, hij zal oprukken na?r Dqrazzo, welke srad hij schikt in te nemen. Geen geheim Italiaansch-Turksch verdrag Men logenstraft uit Rome dat Italië een ge heim verdrag heeft gesloten met Turkyë, voor wat betreft de kwestie der eilanden De kwestie van Gumuldjina Men meldt uit Konstantinopel, dat de kwestie van Gumuldjina moet aanzien worden als zijnde volledig opgelost. De afgevaardigden dier stad hebben eenen zekeren weerstand geboden aan het sluiten eener overeenkomst met de Bulgaren, maar ten gevolge van een bemiddelend optreden van TalaatBey, hebben zij verklaard het gezag van Bulgarie té aanvaarden De houding der Balkanische mogendheden Men meldt uit Bucharest aan de Zat. dat, dc aanhoudende geruchten aangaande De werkdadige politiek van Bulgarie Men meldt uit Sofia aan de Politische Cor respondent dat eene sterke strooming waar te nemen is in de politieke kringen ten gunste eener werkdadige politiek van Bulgarie in geval er zich Gricksch-Turksche verwikkelingen moesten voordoen. In de gouvernementeele kringen is men kale- goriek gekant tegen eene nieuwe tusschenkomst; men zal evenwel trachten langs diplomatischen weg de herziening van het verdrag van Bucha rest te verkrijgen. De koning van Bulgarië. Na eene lange zitting van den ministerraad, is koning Ferdinand Maandag avond uit Sofia naar den vreemde vertrokken. Hij begeeft zich eerst in Opper-Hongarië, waar zijn broeder, prins Filip van Coburg, groote eigendommen bezit. Het spoorwegverkeer Servië verklaarde nog gecnen datum te kun nen vaststellen voor het herstel van den gere- geldcn treinenloop, De verbindingen lusschen Sofia en Konstantinopel zijn hersteld. Turkyë en Griekenland. Over de Gricksch-Turksche onderhandelin gen sprekend, zegt het Turksch blad tcretjumuni Huk katZoolang dc kwestiën van Macedonië en Albanië niet opgelost zijn, kan de vrede niet als hersteld tusschen Turkyë en Griekenland aanzien worden. Turkyë, geen deel genomen hebbende aan dc konferencic van Bucharest, is door dezer beslis singen niet gebonden cn aanziet ze dan ook als voor nul en van gecner waarde. Het blad verklaart dat. aangezien het verdrag van Londen ook alle waarde verloren heeft, Griekenland enkel op zijne eigene krachten moet rekenen voor de oplossing der eilanden- kwestie. President Poincaré in Spanje Gisteren avond, om 7 ure. ontving de presi dent het diplomatisch korps. Daarna woonde hij den gala-maaltijd hij, door den koning te zijner eer gegeven in de groote zaal van het Paleis Er waren 105 dischgcnooten Koning Alfons XIII heeft in de Fransche taal eenen heildronk uitgebracht aan den president en aan den voorspoed van Frankrijk President Poincaré antwoordde met te drinken op de gezondheid van Z. M. den koning, H M dc koningin. H. M de koningin-moeder Marie- Christinc. Z. K. H. den prins der Asturiën, cn aan de grootheid van Spanje De Fransche bladen zijn in dc wolken over de ontvangst van M. Poincaré, in Spanje De Gaulcis is tevreden omdat het woord bond genootschap niet werd uitgesproken. De Engelsche bladen en namelijk Daily Graphic cn Morning Post verheugen zich voor dc toenadering tusschen Frankrijk en Spanje, toenadering welke zeer vooraeclig is voor Frankrijk. De onderpresident van China Men seint uit Peking D' Li Yuan-Heng is onderpresident gekozen der Chineesche repu bliek met 610 stemmen op 719. Zwitserland alsook België hebben reeds de Chineesche republiek erkend. Men raeldt uit Me.xiko De Bondstroepen hebben gisteren namiddag, zonder slag of stoot, de stad Piedos Neyros ingenomen, de vooi loo- pige hoofdstad der oproerlingen De bewoners waren bij het naderen der troepen uitgeweken. Veertiendaagsche werkzaamheden. De gunstige nazomer heeft veel hersteld en heeft toegelaten alles in den hof nog eens op te kuischen. Gedaan nu het zaaien gedaan nu het planten De tuinman heeft thans slechts de armen te kruisen en wij deze pen neer te leggen O neen de waak- en werkzame tuinder heeft nooit gedaan. Wellicht immers kan men nog een bed winterspinazic zaaien ofwel een bed koornsalade (m&cliu). Men heeft immers zelden groenten te veel en laat gezaaide spinazie of Iaat gezaaide koornsala de schiet in de lente veel later op. Men ge niet er dus zooveel te langer van. Vergeten wij niet bij het zaaien 3 kgr. zwavelzuur ammoniak per are goed in te werken en des noods te begieten om het kiemen der zaden te bespoedigen en te verzekeren. De ledig gekomen perceelcn worden met eene goede laag stalmest bedekt en tot win terbedden opgezet. Deze bewerking is heel voordeelig daar zij toelaat den grond veel vroeger te bewerken in de lente. In zware gronden is zij vooral aan te hevelen, daar de aarde bij liet ver vriezen murm en poederachtig wordt. Door het op winterbedden leggen vermeer dert de laag teelaarde immers, wij raden aan tamelijk diepe voren te maken, van 30 tot 40 cm. diepte die doenwijze brengt dus tetkens een deel ondergrond aan de opper vlakte en stelt ze aan de heilzame inwerking van lucht en licht bloot. Hoe vochtiger en kleiachtigeren grond, hoe smaller de winterbedden gemaakt worden. Door de jaarlijksche verplaatsing der voren zal de tuin op korten tijd eene diepe omwer king ondergaan hebben. Het is nu ook tijd om eene plaats te kiezen voor het inleggen van witloof. Hoe drooger hoe beter de bereiding van den grond moet bij droog weder geschieden de breedte der bedden verschilt volgens de aanjagingstoe- stellen, van 0,80 tot 1,25 m. Schikken wij ons dus naar de aangenomen breedte en gaan wij volgender wijze te werk Na eenen dubbelen stoop, 't is te zeggen 50 tot 60 cm. in de breedte uitgehaald te hebben en de aarde uitgevoerd, werkt men den grond vooruit. Het omwerken, beter ge zegd het licht leggen, bestaat in het verkrui melen van den grond. De zoo bewerkte en bereide grond moet dienen tot liet dekken der wortelen naliet inleggen. Om te beletten dat de aarde weder vast komc door regen, dekke men hem met ra men, stroo, matten of planken. BOOMTEELT. Men gaat voort met het rijpwordende fruit te oogsten, te laten zweeten en vervolgens op de aangeduide plaats te brengen voor bewaring, Men zal ook gaan dienen te denken aan gereedschappen te maken voor liet planten van fruitboomen Niet dat 't altijd is om tot planten over te gaan, gewis neen, maar ge reedschap maken zeggen wij, namelijk liet delven der putten Wij weten dat men tegen woordig, vooral in zware kille gronden, aan raadt den boom boven te planten cn met goeden grond aan te aarden. Niettemin is het aan te prijzen op de plaats waar men eenen boom gaat planten, eenen tamelijk wijden put te delven en de aarde aan de inwerking van licht en lucht bloot te stellen. Men be giet met vloeimcst cn mengt die aarde met kalk, staalslakken, potaschzouten. Later wordt er zwavelzuur ammoniak bijgevoegd. Der wijze zal de jonge plant een vruchtbaar mid den vinden. William. Belangrijk bericht aan de buizendansers. De Volk$(?!)gazel van Zondag 11. heeft het over den dans. Zij wil ons, katholie ken, doen doorgaan als vijanden van den volksdans. Dat is hoegenaamd niet waar. Wij weten maar al Ie wel dat de liberalen veel houden van danspartijtjes, en daa rom ook zullen onze kiezers, toekomende jaar, hen nog eens hunnen gelief koosden buizendans of 0 den dans naar den dieperik laten uitvoeren, liet schijnt dal zij in de uitvoering van dien dans, een waar mees terschap hebben verworven, want het is nu bijna reeds dertig jaren dat zij zich daarin niet veel brio hebben mogen oefe nen, en de liberalen zijn mannen van den vooruitgang... Tot de toekomende kiezing dus Bericht aan de buizondansers. KINDERLEVEN. Hoe schoon is 'tweeldrig kinderleven Hoe juicht het kind het leven toe. Wat weet het toch van daaglijksch streven, het wordt alleen van spelen moe... Is vader, moeder zoo vol zorgen, en weenen zij bij 't slapen gaan, het kind begroet een schoonen morgen, de vreugde biedt het rozen aan. Zijn tranen zijn geen bitter tranen een kus, een lach, wat suikergoed doet 't kind zich in een hemel wanen, brengt dartelheid in zijn gemoed. Zijn leven is gelukkig wezen, een vreugde zijn die vreugde baart: zijn leven is de bloemen lezen, de schoonste van den levensgaard. Nestor DETifeRF.. EENE HERINNERING. Ilct daarstellen van eene nieuwe reebt- streeksehe spoorbaan van Brussel-zuid naar St Pieters Gent, zonder stilstand, of verbinding in Aalst, heeft de gelegen heid verschaft aan een liberaal lid van onzen gemeenteraad, het stadsbestuur lichtzinnig te beschuldigen van nalatig heid of onvoorzienheid om de uitsluiting in onze stad van deze werken te voor komen. Welnu onderzoeken wij eens aan wien de verantwoordelijkheid toe te wijden is van den hu id i gen betreurenswaardige toestand van de ijzerenwegen en statiën in Aalst, wij moeten daarvoor de herin nering opwekken over de gebourteuissen in de jaren 1849 en 1850. Het plan opgemaakt door den inge nieur Desart, voor het daarstellen eener spoorlijn van Aalst op Gent-zuid, voor zag voor deze, eene richting van Erem- bodegem naar den westkant onzer stad en het oprichten eener statie op de gron den der Nieuwbeekstraat achter de later opgebouwde fabrieken van de heeren Van der Smissen, Keizerlijke Plaats. De stad Aalst moest de verbintenis aannemen der bekostiging van den aan koop van het Hótel d'Aulriche alsdan staande nevens het huis van den heer Van Wambeke, het aanwerven van de andere noodige gronden en gebouwen, tot het aanleggen en kalseiden der statie- plaats en laan leidende volgens het plan naar de Kastanjevesten. De bruggen over den Dender achter het kasteel van Overhamme en alhier over de vaart waren aldus vermeden, maar dit plan. zoo voordeelig onder alle opzichten, voor onze stad viel in de gunst niet van zekere invloedhebbende liberalen van dien tijd. Ziehier wal er geschiede De eigenaarster van het hotel d'Au lriche, Mme Bidart, vroeg voor haren eigendom, de som van 22.000 fr. wal voorzeker niet overdreven moest voor komen en nochtans alzoo niet aanzien wierd Aan de vaart lag eene uitgestrekte vochtige weide, palende aan eene belang rijke hofstede, beide eigendommen behoo rende aan invloedhebbende liberalen en aan die plaats (honni soit qui mal y pense) wierd den voorkeur gegeven voor het daarstellen van ijzerenweg en statie- plaats. De werken aldaar hadden onmiddelijk voor gevolg de gedeeltelijke vernietiging onzer schoone vaarlkaaiën, thans cn de tegenwoordige verdeeling en scheiding iler slad door een gebergte met allerlei planten en moeskruiden versierd cn enkelijk door viaducten saamverbonden Indien onze stedelijke regeeringin 1850 heter de belangen barer medeburgers, van handel en nijverheid begrepen had, thans zouden wij voorzeker lieden de afschuwelijke werken aan onze static en aan den ijzeren weg niet te betreuren hebben, en ter plaatse vroeger aangeduid door den ingenieur Desart, 't is te zeggen aan dc Nieuwstraatpoort, zou men voor zeker met zekerheid eene gemakkelijk verbinding voor de nieuwe spoorbaan op Gent bekomen hebben. De uitvoering van het plan Desart, zou een gansch voortreffelijker uitzicht aan onze stad Aalst verschaft hebben, eene breede laan leidende van de Genlscho naar de Geeraardsbergsche steenweg was hierom ook voorzien, de plaats der tegenwoordige statie wierd alsdan aan geduid door een beslaande plan voor eene veilige havenkom aan wiens beide oevers handel- en nijverheidshuizen zouden op gerezen hebben. Thans zijn de schepen verplicht aan te landen langsheen de kaaien en beletten de regelmatige door tocht in onze rivier. Aan '.vien dus de schuld, wanneer onze stail zijne schoonheid en zijne voordeclige ligging verloren heeft voor die zoo wijs zijn nog wat te willen bijleeren dat goed is. Moeder Moeder gij klaagt dat uwe kin deren niet genoeg gewillig en gehoorzaam zijn... gij hebt misschien meer dan gelijk te klagen, meer dan gelijk, en voorzeker heb bende binders groot ongelijk en het is zeer leelijk niet gehoorzaam te zijn aan hunnen vader en hunne moeder, aan wie zij naast God alles verschuldigd zijn... maar. laat mij het 11 eens vragen Z1JT GIJ EN UW MAN ZELVEN WEL GEHOORZAAM GENOEG AAN UW OVERHEID?... ZIJT Gif NIET VAN DE SOORT DIE WIJZER WILT ZIJN DAN PASTOOR, BISSCHOP EN PAUS, EN DUS OOK WIJZER DAN ONZE LIEVE HEER ZELF?... Als'tzdó is, dan moet ge u aan niet veel gehoorzaamheid ooit verwachten van wege uwe zonen en dochters, dat is meer dan zeker. Wie den arme geeft, leent aan den Heer, En deze geeft net tien-, ja honderdvoudig weer. De gierigheid bedriegt de wijsheid, zegt het oude spreekwoord, en die 't al wilt, en heeft niet, en die te veel schrijft en schrijft niets van weerde Ha dat doet me eens peinzen op 't effect ofte uitwerksel dat het schrijven van de fameuze Aalstersche Volks gazet wel kan hebben op redelijke menschen alsze in dat liberaal schimpblad lezen van de rijkdommen der kloosters en van hoe de kloosters de erfenisrechten niet betalen en van «hoede kloosters concurrentie doen aan de hijzonderen Meenen de haat- volle mannen, die zulke stom migheden uit braken, meenen zij misschien, dat de men schen van ons arrondissement ook geen oogen hebben en dat zij ook niet zien dat de rijkdommen tegenwoordig HOEGENAAMD NIET IN DE KLOOSTERS TE VINDEN ZIJN, maar wel elders?.... Daar zijn im mers weinige familiën of zij hebben eene zuster, of eene nicht, of een broeder, of een kozijn in het een of ander kloosterén ZOO KAN ELK EN IEDER KLAAR ZIEN EN VAN NABIJ ZEER GOED VASTSTEL LEN. DAT ER BITTER WEINIG RIJK DOM EN WEELDE TE ONTMOETEN IS IN ONZE KLOOSTERS. En elk en ieder ook is op de hoogte van de groote sommen erfenisrechten, die de kloos ters van tijd tot tijd te betalen hebben voor de gebouwen en gronden die tot hun gebruik staan. Al die gebouwen en gronden immers hebben eenen wettigen bezitter en telkens die bezitter sterft,komen die goederen aan eenen anderen,gewoonlijk iemand die hoegenaamd geene nare familie is van den voorgaanden en daardoor heeft het klooster de grootste en hoogste erfenisrechten te storten die een burger ooit kan te betalen hebben... en de «rechtzinnige» liberale gazet van Aalst noemt dat «de erfenisrechten ontduiken» En de schaamtelooze leugenaarster durft ook haren bek roeren over «concurrentie» van de kloosters. Daarover nogmaals doen we een beroep op al hetgeen te zien is rond ons en in ons arrondissementdat de recht zinnige menschen zien en oordeelen, en zij zullen met ons moeten besluiten dat het orgaan van het liberalism van Aalst niet verdient door een rechtzinnige mensch, 't is om't even van welke denkwijze, in handen genomen te worden WIE MET OP ZET EN WETENS 1LLEXS LEUGENS SCHRIJFT, DRAAGT DE DIEPSTE VER ACHTING WEG VAN AL WIE DEN- NAAM VAN EERLIJK MAN HEBBEN YVIL De duivel schijnt nu overal meester te zijn, maar het Duitsche spreekwoord zegt Hersht der Teufel heut auf Erden, Morgen wird Gott Meister werden. Dat is Heeft Sa-tan nu den bovenzang, Als God maar wil, 't en duurt niet lang. 'k En wil geen honden bijten, zei de schaaphond, want ik moet mijn tanden sparen voor den wolf. O mochten de men schen ook alzoo spreken, hoeveel twisten en tweedracht cn wierd er dan niet vermeden Bleve de wolfin 't woud, men zoo er geen kwaad van zeggen. Men mag openhartig zijn, maar de openJ HARTIGHEID EN GEBIEDT NIET DAT MEN JUIST DE BOKST VAN GLAS OI" KRISTAL MOET HEBBEN. De MAUWENDE KATTEN EN VANGEN GEEN RAT TEN. Zoo sprak Liefken Erot. deze week, Sabre de bois Lief ken, dat is een stek op mij, zei ik zoo. Wat belieft er u, vroeg Lief ken. Ik vraag u of ge mij, tegen Maandag, geenen haas en kunt bezorgen. Liefken en hoort niet wel, moet ge weten KERNZ. Wanneer de geloovige eenige droefheid gevoelt, moet hij aanstonds zijne toe vlucht nemen lot het gebed en zich oot moedig houden vóór zijnen Vader en Heer, tot dat dc vreugd zijner Zaligheid hem teruggeschonken wordt. S Franc. Oracl. et Sent. XIII Een groot katholiek in Frankrijk herdacht. Heden Zaterdag 11 October, heeft men in Frankrijk de honderdste verjaar dag gevierd der geboorte van den grooten dagbladschrijver Louis Veuillot, die jaren lang zijne kerk en zijn geloof tegen de verwoede aanvallen der goddeloozen op zoo meesterlijke wijze verdedigde. Louis Veuillot uit eene anno kuipers- familie gesproten en buiten allen gods dienst opgebracht, werkte zich door

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1