DE ORGELDRUflISTER. De Etectriciteit Id Halst Gentsche Tentoonstelling. Wat is dat treurig Daens en de Dronkenschap. aan w;e hït aanbelangt Zondagrust. V1NCENTIUS DE PAULA Kiezers, opgepast Allerhande nieuws. GASTON PHILIPS: eigen studie op, en werd door eigen studio ook, op 20 jarigen ouderdom, bekeerd tot bet katholiek geloof, waarvoor hij voortaan zijn leven lang onverpoosd strijden zou in het dagblad - PUnivers dat hij met Montalemberl en eenigo andere katholieken te dien tijde "slichtte. Hij was ook een voorstaander van de Belgische onafhankelijkheid en telkens eenigo Franschen den wenscli lieten hooren België in te palmen, kwam hij hiertegen op en verdedigde hy ons met zijne gewone dapperheid. Grootmoedigheid. AlfonsXIII heeft een blijk van kiesche grootmoedigheid gegeven. Een der onver- zoenlijkste tegenstrevers van het koning dom, Joaquin Costa y Martinez, is on langs gestorven. Van zoodra de koning vernam dal Costa ziek was, deed hij dagelijks naar den toestand van den kranke vragen. Daarover ontroerd deed Costa den koning bedanken, erbij voegende Zog aan don Alfons (hij wilde niet zeggen Majesteit'dat hij zich een vriend to meer heeft gemaakt en dat de dood hem weldra van een tegenstrever zal verlossen. De prijs der kolen. Men hoopte dat de kolen gingen afslaan. Helaas, er is niets van, in alle geval voor de burgers. Indien het waar is dat de prijs der nijverheidskolen gedaald is, toch beslaat er geene hoop dat de huis- kolen die beweging zullen volgen. I)e markt der huiskolen is geheel ver schillend van déze der nijverheidskolen, want terwijl door de slapte der nijver heidszaken het verbruik dezer soort kolen vermindert, zoo schijnt het toch dal het verbruik der buiskolen vermeer dert. Het nut van adverteeren. Barrett, de president commissaris van Pears Zeep hei ft in eene vergadering beweerd, dat zijne maatschappij in 23 jaar tyds ongeveer drie millioon pond sterling aan annonceeren heeft besleed. Dat zou dan ruim 3 millioen fr. in hel jaar zijn. Hij verzekerde voorts, dal die aankondigingskosten haar product niet duurder bobben gemaakt. Integendeel heeft de uitbreiding van hot bedrijf, die van het adverteeren het gevolg was, de bedrijfkoston zoozeer verminderd dat de zeep tegenwoordig het publiek 30 p c. minder kost. De verwijten, die men zich zelf doet, zijn de eenigstodie vruchten dragen. België boven Het maken van statiestieken in de mi nisteries vraagt veel tijd. Nu eerst wordt de statiestiek van onzen buitenlandschen handel gedurende liet jaar 1911 afgekon digd. Hij beliep tot 7,70-1 miljoen fr. Ons land, vergeleken met zijne drie grooto geburen, zien wij dat België in 1911 voor •150 fr. per hoofd beeft uitgevoerd. Enge land voor 245 fr. Frankrijk en Duitsch- land ieder voor 125 fr. per hoofd. Nemen wij den in en uitvoer samen, dan komen de kleine Belgen nogmaals aan de spits. Wij komen immers tot het benijdens waardig cijfer van 1,032 fr. per inwoner terwijl Engeland maar tot 035 frank ge raakt. Frankrijk tot 302 fr. en Duitsch- land zich met 232 fr. per hoofd moet te vreden stellen. En zeggen dat de liberalen en socialis ten de menschen willen wijs maken, dat onder de katholieke regeering 's lands welvaart geknakt wordt Draadlooze telegraaf. M. Goldschmidt, de eigenaar van den draadloozen telegraaf te Laeken.bij Brus sel, werkte sedert eenigen tijd aan de draadlooze verbinding van België met Congo, en hoopte zijn doel binnen een jaar of twee te zullen bereiken. De feiten zijn nu de hoop van M.Goldschmidt voor gegaan en over eenige dagen is hij er in gelukt belgisch nieuws per draadloozen telegraaf naar Boina, in Congo,te sturen. Nu hoeft men nog den telegraafpost in Congo wat beter in te richten en dan zal Congo ons ook nieuws kunnen zenden. Zulks zou ten andere de grootste voor deden medebrengen. Tot inlichting der reizigers. De minister van spoorwegen beeft naar de statie-oversten en hunne onderge schikten onderrichtingen gezonden, hen gelastende te zorgen dat er steeds vol doende personeel in de spoorhallen aan wezig zij, om bij aankomst en vertrek de reizigers on het publiek de noodige in lichtingen te verschaffen. Het bestuur eiseht dat al de bedienden nauwgezet hunne plichten vervullen, wil len zij zich niet aan strenge berispingen bloot stellen. Pelsdieren. In de Vereenigde Staten en in Kanada zijn nog groote gewesten die heel moe rassig zijn en ongeschikt voor den land bouw. Daaruit weten zekere lieden nut te trekken met er dieren te kweeken welke kostbare pelsen leveren, zooals verschil- lige soorten van vossen, skungs, hermi- nen de gemaskeerde rat, enz Het landbouwministerie der Veneenigde Staten begint zich ook met de kwestie bezig te houden en het heeft in den die rentuin van Washington lot proefnemin gen doen overgaan. Óp de Oostelijke kust van Maryland is het kwoeken der gemuskeerde rat, wier pels eene zoo groote rol speelt in de pels nijverheid, met den besten uitslag be kroond. Uitgestrekte moerassige landerijen zijn lot kweek hoeven ingericht dit wil zeg gen zoodanig afgesloten dat de gekweekte dieren niet kunnen ontsnappen. Uit een verslag van het ministerie van landbouw, blijkt dat die landerijen nu meer opbrengen dan de beste akkers op welke landbouwvruchtengeleclt worden. Bereiding van kunstmelk. Wederom wordt in Hongarië een me thode medegedeeld voor bereiding van kunstmelk. Reeds vroeger werd dan dergelijk po gen uit Amerika, Frankrijk Duitschland,- Italië en Denemarken bericht. De thans aanbevolen methode is van prof dokter Regler uit Rolzviir. Naar wordt gemeld zou het hom ge lukt zijn uit zuiver, plantaardige grond stoffen een vloeistof te vervaardigen, die uiterlijk en ook in de eigenschappen de gewone koemelk zeer dicht nabij komt en door goedkoopte voedingswaarde en steriliteit een uitstekend volksvoedings middel kan worden. Van do voornaamste voedingsmiddelen der melk eiwit, vet en suiker gaf alleen de bereiding van het eiwit bezwa ren. Hij bereidt dit uit graan. Het geheele mengsel wordt machinaal vervaardigt, waarhij de eiwitstofl-n op losbaar worden gemaakt en gedeeltelijk in gezwollen toestand gebracht worden, de noodige zouten worden toegevoegd en dit alles met het plantaardige vet tot een emulsie verwerkt. De productiekosten zouden ongeveer Lwaalf centiemen per liter bedragen. Vervroegde ziekte. Professor (het college binnentredende) Vreemd, waarom is hier niemand Een student (die toevallig van een vo rig college achtergebleven is)Maar pro fessor,u hebt een briefje laten aanplakken dal u wegens ziekte verhinderd zijl colle- le houden Professor (verbaasd): «Wel drommels, dat had die ezel van een pedel eerst van daag over acht dagen moeten aanplak- 1/ Sen verstolde Bewaarder ziet geeme de Dronkenschap heerschen 1 schrijft M. Daens in zijn Werkman van 3 October 11. Dat slaat daar maar zoo heel onschuldig neergeschreven tusschcii twee zinsneden in, gelijk M. Daens daar een handje van beeft Hel is een slange- beet onder 't gras. Paradoxale beweringen, zooals deze, verwonderen ons niet meer onder de pen van een man die reeds lang alle waarheid en eerlijkheid in zijn schrijven als een overtollige bal last over boord beeft geworpen. Het blijft desniettemin eene vermetele en lafïo beschuldiging welke hij daar komt neer te pennen. Zoodus, wij katholieken, zouden geerne de Dronkenschap zien heerschen, die pest, dien kanker van onze samenleving, waar tegen al onze voormannen cn sociale werkers zoo vurig ten strijde trekken... 't Is walgend Wellicht beseft M. Daens zelf, al het akelige niet van die scliaamteloozc be schuldiging. Weet ge dan niet, M. Peteris, dat hel uwe grijze haren onteeren is, en uwen naam als dagbladschrijver dooi den modder sleuren, wanneer ge zulke afgrijselijke dingen op papier durft zet ten. met uwen naam daaronder Droeve man EERSTE DEEL. 2e Vervolg. De boosaardige vrouw liet mij nu geheel het rampzalig lot kennen, dat mij wachtte Gabriël had gelogen toen hij mij verzekerde de toelating tot ons huwelijk van den minister te hebben bekomen. Integendeel was die toelating hem geweigerd geworden, en had bij "niet geaarzeld een valschen naam aan te nemen, zich valsche papieren te verschaffen en onder dien naam en met die valsche papie ren dat hij de afschuwelijke comedie van ons huwelijk gespeeld had. O, vreeselijk oogenblik! Ik kende zelfs den waren naam niet van dengene, dien ik als mijn echtgenoot beschouwd had. Gij kunt oordeelen, dokter in welken toestand ik mij op dat oogenblik bevond. Dat onvoorziene vertrek, die vreeselijke ontdekkingen en mijn verlatenheid maakten op mij zulk een diepen indruk, boezemden mij zooveel angst en schrik in, dat ik reeds den volgenden dag te bed moest blijven en ik vóór den bepaalden tijd moeder werd van mijn lief dochtertje, onder een hevige ijlkoorts, die mij geheel het verstand benomen had Mijn toestand werd door den geneesheer zoo onrustwekkend bevonden, dat hij mij stervend en buiten kennis naar het gasthuis deed vervoeren en mijn kind aan een voedster toevertrouwde. Mijn ziekte duurde lang. Drie maanden bleef ik in het gasthuis, altijd op hoop li vende en op tijding van Gabriël wach tende Maar al die hoop en verwachting wer den teleurgesteld want er kwam niets.Zonder Het publiek klaagt over de gebrekkige verlichting van zekere aannemingspos- ten voor koopwaren in den hangaar der Statie Aalst-Óost. Er is bestatigd dat sommige verzenders zich van licht hebben moeten voorzien ten einde het gewicht hunner te verzen den waren vast te stellen. Het is dus wenschelijk dat bevoegd ambt desaangaande ten spoedigste maat- dc minste middelen van bestaan verliet ik het gasthnis. Men gaf mij mijn dochter terug, en niemand bekommerde zich er over of ik haar kon voeden en zij niet van honger zou omkomen... Waar zou ik mij vervoegen Ik had niets in de wereld. In mijn vorige woning zou ik daar geen onderkomen vinden en misschien ook wel een brief van Gabriël? Ik ging er heen. Helaas, welke teleurstelling Onderkomen was er voor mij niet te vinden; onze kamer was verhuurd en er was van Ga briël niets gekomen gedurende mijne afwe zigheid. Ik vroeg mijn kleederen terug en het overschot van het geld, dat Gabriël mij had achtergelaten en dat in de lade van den les senaar gesloten was. Men overhandigde mij mijn kleederen, maar het geld was zeker ge stolen of de huismeesteres had het ingepalmd. Ik kreeg niets. Zoodus bevond ik mij op straat, zonder een cent op zak.Voor eenige franken verkocht ik bij een oude kleerkoopster een deel mijner kleederenen van mijn linnen, zoodat ik eenige dagen kon leven, maar spoedig was mijn beurs wederom ledig, en ik was nog zonder hulpmiddelen. Van niemand dan van God nog hulp verwachtende, trok ik in een kerk binnen, om de bescherming van den Heer in te roepen over de kleine Martha en haar moeder. Hoe weinig ik het ook verdiende, verhoor de God mijn gebed. Een oude priester raadde dat ik ongelukkig was schonk mij een aal moes en geleidde mij naar een gesticht, waar ik een week lang mocht biijven. In dit toe vluchtsoord wat kracht en moed krijgende, zeide ik aan de overste,dat ik voor mijn kind wilde werken Twee da ;en later bc-z t ik dertig franken, weike de ouJe priester mij geschonken had Ik huurde een zolderkamertje regelen nam om die plaatsen degelijk te verlichten. Aangaande het drinkwater ter Statie Aalst-Oost wordt ook bitter ge klaagd. Wij vernemen dat dit water zeer schadelijk is voor tiet verbruik, liet is volstrekt onmogelijk voor de statiebe dienden gezegd water zonder gevaar te drinken en zicli aan een of andere ziekte bloot te stelten. Ten andere zijn de statiebedionde.n ver plicht ziel) naar eene naburige herberg te begeven om hun dorst te lesschen, zich blootstellende aan strenge straffen. Hel is dus hoogst dringen i de statie van Aalst-Oost van goed drinkbaar water te voorzien. Wij hebben met spijt kunnen beslati- gen dat de HH. ondernemers welke met liet plaatsen der elcctrieke kabels gelast zijn, tzij denken misschien liet monopo- lium der macht lo bezitten) zonder oor deel te werk gaan en zoo maar eenvou dig op vijf, zes plaatsen te gelijk alle verbinding met hel midden der stad heb ben afgebroken, wat groolelijks schade deel aan de Delangen der Burgerij en dat niettegenstaande de herhaalde vermanin gen van den lieer Schepen De Wolf. Men verzekerde ons dat stadswerklie- den bevel ontvingen, aan sommige stra ten en voor enkele huizen, voornamelijk waar gestadig in en uit wordt gereden, de graven toe te leggen. Ook moeten wij die HH. opmerkzaam maken dat het vullen der graven en bet aandammen der aarde met geen de minste zorg wordt uitgevoerd. Karren bij tien tallen voeren aarde weg. Wij kennen plaatsen waar diepe slagen zijn veroor zaakt door het gebrekkig dammen. Voorkorte dagen liggen dekasseiën teil mins'e 20 ctn. diep.verzonken.De kassei- werken voor hel diclitleggen van boven- genaamde graven zijn erbarmlijk, dit werk wordt zonder eenige zorg verricht In de Korte Zoulstraal hebben wij ten minste 100 als niet 150 kasseiën zien wogvoeren, deze hebben nochtans altijd daar gelegen en nu zijn z'er te veel, boe kan dat De zoo prachtige nieuw gekasseide pleinen der keizerlijke plaats zijn geheel bedorven en zullen niet gemakkelijk, in dien nog ooit, goed gebracht worden zon der geheel en al op te breken en opnieuw te leggen. Daar is echt vandaleuwerk verricht. Wij weten dut dit kasseiwerk van de eerste maal niet goed kan gebeu ren, maar wat wij weten is dal bet met veel min nalatigheid kan gedaan zijn. Wat zal het zijn binnen één of twee jaar als de werken der waterleiding aan den gang zullen wezen, en men graven zal moeten schieten driemaal breeder cn tweemaal dieper. Het ware wenschelijk dat men de H11 der eleclricileit eens en vooral deed m zien,dat al is hun werk onderneming het niet te min degelijk moet uitgevoerd worden, voornamelijk voorwal het diclit leggen der graven hel kasseiden aangaat. Wij vernemen dat ons Stadsbestuur letterlijk '1 reglement op de aardwerken en liet herkassciden door de maatschap pij der Eleclricileit zal doen naleven. En 't heeft gelijk. Naklank der Vlaamsche Muziekplechtigheid. Hel had menig kunstliefhebber ver wonderd dat sommigen onzer Vlaamsche toondichters, mannen mei klinkende na men. op de aaiiplakbrievei! niet vermeld stonden. Op de uitvoering van den Liederenavond zagen wc echter weldra dat aan allen, ouderen en jongeren, dezelfde eer ge schiedde. Om onze lezers aangenaam te zijn, en tevens als blijvende herinnering aan dien onvorgeelbaren kunstavond, laten we hier 't volledig programma dei- zangnummers volgen. De portretten der hierna vermelde toondichters zijn allen verschenen in de feestuitgave van De(n) Witten Kaproen i> te Gent, bij Fons Sevens o Programma van den Liederenavond van Vrijdag 19 Sep tember 1913. EERSTE DEEL. 1. Mijn land. Leo Van der Haeghen. 2. Verbeidend. Fl. Loockx. 3. Het Hutteken in de Hei. R. Gesquière. 4. Het Wonderland. A. Wilford 5. A) De Vink Joz. De Klerk. B) Waarom Mevr. Mathyssens. 6 a) Wie draaft daar zoo Iaat nog in spokende Jacht. G. D'Hoedt. b) Lentelied. Hendrik Willeins, 7. a) Nu zag ik rollen de eerste tranen. Mauritz Henderick. B) De vroolijke Smid. H Weyts 8. A)Oude Liefde. Gust. Pape B) Goeden Dag. Jos. Van Hoof. 9. Lentezang. Jaak Opsomer. TWEEDE DEEL. 1. A) Mijn Lied. Karet Candael. B) Nu droom ik. Arthur Meulemans. 2. a) Liefdezang. Lod. De Vocht. B) Levenswonne. Gérard Borré. 3- A) Zeemanslied. C. Hinderdael B) Lief kind, gij wilt dat ik u melde. Mevr.Jenny Cogen-Van Rysselberghe 4. a) Het Liedje van den moten. Franz Andelliof. b) Mijn Moeders lied. V. Stevens. 5 a) Het Liedje van den Beiaardier. Emiel Hullebroeck. Bi Lentelach. E- Brengier. 6. A) Wiegelied. A. De Hovre. b) De Maegdekens. Joz. Ryelandt. 7. a) Moe Lied. Lod. Ontrop. b) Ouderszang. J.Toussaint-De Sutter. 8. a) Moeder en kind. A. Troffaes. B Gent. Adolf Hoefman. Kerk der Theresianen'. Solemnele Octaaf met Vollen Aflaat, ter gelegenheid van den feesldag der H. Moeder Tlioresia, hervormster van het Carmelus Order. Woensdag 15 Oktober, feest der II. Theresia. De eerste Mis ten G uren cn uitstelling van het Allerheiligste Sakra- mi-nl. Om 9 uren, plechtige Hoogmis 's Namiddags, ten 5 uren. Lof en Franscli Sermoen. Zondag 19 Oktober. Ten 6 uren. gcle- zene Mis, uitstelling van liet H. Sakra- ment en Rozenkrans. Do solemnele Mis om 9 uren. 's Namiddags, ten 5 uren, Lof cn Vlaamscli Sermoen. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 12 October 1913, M. Bonnor, Bisschopsl raat; <fmt 4 Openbare ver- Kjiuu iiMiAt, gadering van den Gemeenteraad, welke zal plaats belt- ben, Maandag 13 October aanstaande, om 5 1-/2 ure namiddag, ten Sladhuize, Grooto Feestzaal. DAGORDE 1. Gemeentebelasting. Bijvoeglijke cen tiemen op hel patentrecht. 2. Garnizoen. Priesterlijke benoemingen. Bisdom van Gent. - Zijne Iloogweer- diglicid de Bisschop van Gent beeft be noemd Onderpastoorte Ilillëgom, don E. H. De Jonghe, priester in liet Seminarie; te Deynze, den E. H. Van de Perre, id. Ie St Giilis-by-Denderinonde Schouwburg van Aalst. Koninklijk Zang-, Tooneel- Letterkun dig Gezelschap 'T LAND VAN RIEM Ter gelegenheid van Frederiközanam's eeuwfeest, stichter der St-Vincentiusge- nootschappcn, TWEE PR ACHT OP VOERINGEN van of de Vondelingen van de Brug Notre Dame, beroemd drama in 5 bedrijven (8 tafereelen). Zondagen 19 en 26 October 1913 tel kens te 5 uur 's avonds. Nieuwe decors cn prachtige koslumen. Benedenplaalsen Fr. 2,50, 2,00, 1,50. Boven plaatsen Fr. 1,50, 1,00, 0,50 Kaarten te verkrijgen ten Lokale Land van Riem -,Groote Markt,alwaar voorbehouden plaatsen genummerd wor den Zondag 12 October, voor de vertoo ning van 19 October. Zondag 19 October, voor do vertooning van 26 October, van af 9 uur 's voormiddags. en begon werk te zoeken. Door goede zielen bij eene modiste aanbevolen, vond ik er eindelijk werk, maar het was met moeite dat ik eenige stuivers voor mijn arbeid bekwam. Wilde ik niet van honger bezwijken, dan moest ik dit karige loon aanvaarden. Twee jaren bleef ik te Toulon. Mijn krachten ver minderden van dag tot dag, doch ik hoopte hardnekkig, dat mijn lot eens verbeteren zou en dat de vader mijner dochter want ik mocht hem mijn man niet meer noemen terug zou komen- Die hoop was onzinnig, maar dokter, het is toch zoo wreed te moeten denken, dat men alleen op de wereld en zoo laf en eerloos verlaten is. Ach, wat heb ik geleden. Maar ik verdiende het. Hier zweeg Germaine haar oogen ston den vol tranen, die langzaam langs haar wangen vloeiden. IV. Maar hebt gij er dan toch nooit aan ge dacht aan uw moeder te schrijven vroeg de dokter. Jawel, stamelde de stervende. En heeft zij u niet geantwoord Telkenmale kwam de brief terug met liet opschrift onbekend Waar had gij hem heengezonden Naar nummer 57bis Rue Miromesnil. Lang nadat gij het gesticht verlaten hadt Zooals ik u gezegd heb, durfde ik niet. Ja, het was meer dan een jaar daarna. En hebt ge sedert dien tijd geen nieuws meer ontvangen Daar ik vurig verlangde te weten, wat et-van moeder geworden was, ging ik den braven priester opzoeken. Zoo deed ik ook met de eerwaarde moeder overste, waar ik Wij doen een beroep op de ieverigo bieswerkers van de stad cn den buiten en durven hopen dat alle weldenkende bur gers hen helpen zullen. Het is een onverzuimelijke plicht van alle katholieken, te zorgen dat zij hun kiesrecht hebben en ook onze vrienden liet noodige getal .stommen bezitten. De nieuwe kiezerslijsten zijn versche nen. Men kan zich wenden lot liet Bureel der Katholieke Werken, Grooto Markt, Aalst, om zijn kiesrecht te doen gelden, zonder eenige onkosten. Alle jaren van September tot 31 Octo ber heeft men lijd om zich te doen inschrijven of om meer stemmen te beko men voor Kamer en Senaat Provincie en Gemeente, als men er recht op heeft. Van 1 November tot 31 December kan men de stemmen doen verminderen van personen die er te veel zouden hebben Niet uitstellen, goed nazien of men met voldoende stemmen op de lijst is gebracht. eenige dagen vertoefd had, en verhaalde hun mijn ongelukken en nujn verlangen om nog eens mijn moeder weder te zien. Ten volle keurden zij mijn voornemen goed cn waren nog zoo edelmoedig, dat zij mij het noodige geld gaven om mijn reis te betalen, en als ik te Parijs zou aankomen, nog eenig geld op zak te hebben Met een verslagen hart vertrok ik, maar was toch gelukkig bij de gedachte, die lieve, brave vrouw, jegens wie ik mij zoo slecht gedragen had, terug te zullen vinden en haar vergiffenis af te sinee- ken... Nauwelijks was ik aangekomen of ik snelde naar de Rue de Miromesnil. En toen Helaas, daar werd ik bitter teleurge steld, en de wroeging die mijn hart ver knaagde, werd nog wreeder. Was uw moeder.. Door het uitgestane verdriet was zij gevaarlijk ziek geworden, zooziek.dat men haar naar het gasthuis moest overbrengen, waar zij vier maanden lang in doodsgevaar verkeerde... En o, noodlot gedurende haar afwezigheid was haar plaats aan een ander gegeven, zoodat zij zich nu ook zon der huis of brood bevond En weet gij niet, wat er van haar ge worden is Neen, want men zeide mij alleen dat zij Parijs verlaten had Denkelijk zal zij bij bloedverwanten een onderkomen gezocht hebben- Neen, dokter, want mijn arme moeder had geen bloedverwanten meer Misschien bij die van uw vader. Neen Ik heb alle mogelijke inlich tingen genomen en haar spoor niet kunnen vinden En de officier der zeem.icht De vader EENE BELANGRIJKE LEZING. De huishoudsters welke dezer dagen Brussel bezochten en de nieuwe inrich ting van het Huis Merchie Pêde. Leerlooierstraat te Brussel, zijn gaan bezien, hebben zich rekenschap kun nen geven der buitengewone zeer lage prijzen, aan dcwelken men zich de grooto verscheidenheid van artikels kan ver schaffen. Deze welke de groote Maga zijnen Merche Pède nog niet gezien heb ben, zullen weldoen vóór hunnen uitstap naar Brussel, de. ui uwe katalogus, door hel Huis uitgeven, te vragen, welke men zich zal verhaasten hen te laten gewor den. Een oogslag in dit prachtig brochuur zal al de .«paarzame buishoudsters aan zeilen eens en vooral al hunne aankoopen te doen in liet Huis Merchie Pêde., Aalst Automobiel-ongeluk. Vrijdag 11 kwam een automobiel, ge voerd door I) M.., van Ninove, in volle vaart alhier de Nieuwslraat ingereden, toen hij eensklaps op de bespannen kar van bakker Piron botste. Beide tremen werden verbrijzeld en h-t paard sloeg in den grond, doch dit sprong bijna oogen blikkolijk recht.Men mag van geluk spre ken dat dil ongeluk geen ergere gevol gen had. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst. Sint - Livinus' Gesticht, bestuurd door de Broeders der christe lijke scholen, Keizerlijke Plaats. M. Guslaaf Liebaut onzer stad. leerling van 't Geslicht, komt zijn ingangsexamen voor Ingenieur aan de Hoogesciiool van Gent met onderscheiding (6: plaats) af te leggen, na gedurende een jaar bijzondere lessen van Wiskunde in 't Geslicht ge volgd le hebben Deze nieuwe puike uitslag bewijst eens te meer de grondige en volkomene ge leerdheid welke den leerlingen in Sint- Li vinus' Gesticht gegeven wordt. Onze hartelijkste gelukwenschen Wat is het inderdaad treurig jonge meisjes en jonge vrouwen een groot gedeelte van haar loven, meestal het schoonste, kwijnend en ziek te zien door brengen, terwijl wij weten dat wij haar kunnen genezen en haar oen gelukkig leven bezorgen. Mej. Emma Ro- chon, 2, rue du Gaz, te Cannes, (Alpes - Maritimes- Frankrijk», li ee f l gedurende meer dan twee jaren ge leden. Wat is het treurig, schreef zij op 23 jarigen leef tijd in zulk een bek lagenswaa r d i - Ijgcn toestand te "zijn. Ziehier inder daad een jong Mej. Emma Rochon. meisje die, gedu rende twee jaren, niet één morgen misschien heeft kunnen zeggen Mijn God wat heb ik goed geslapen. Zij heeft niet kunnen zeggen Ik ben goed uitgerust.» Integendeel, iederen morgen zeiJo zij Ik ben alsof ik gebroken ware. Ziehier een jong meisje die, gedurende twee jaren, niet heeft kunnen zeggen O. wat heb ik goed ontbeten of Mijn maal beeft mij goed gesmaakt Neen. zij is alle dagen aan tafel gekomen zonder eetlust, zij heeft een weinig gege ten omdat men moet eten, maar zonder er op gesteld le zijn en te voren wetend dal hare spijsvertering slecht zou zijn. Zij heeft zeer dikwijls schele hoofdsmar- teu gehad, daarbij benauwdheid, zenuw smarton. hartkloppingen, koude handen en voeten, lieel die reeks van ongemak keu die liet leven van bloedai me, bleek zuchtige jonge meisjes vergiftigen. Wat is het treurig, op dien leeftijd, niet een heerlijk dutje te kunnen doen, zich niette kunnen vergasten aan een goeden maaltijd. Wat is liet treurig, wanneer men jong is, or niet jeugdig uit le zien, vreugde te ontberen en le lijden, terwijl anderen zicli vermaken. Wat is het ook treurig dat alles te zien, to weten dat er duizenden wezens in dien toestand ver- keeren en te moeten zeggen Wij kun nen hen genezen, maar wij kennen hen niet. Ja, wij kunnen hen genezen, want wij hebben inct de Pink Pillen Mej. Rochon genezen wij hebben haar genezen en goed genezen, en wij zullen ook haar genezen die in het zelfde geval vorkeeren. van uw kind... Weet gij niet welken graad hij bekleedde Hij was luitenant ter zee. Is uw huwelijk verbroken cn zijn be drog ontdekt Ik denk van neen, want ik heb er niets van gehoord. Hij noemde zich Gabriël... Hebt gij bij het ministerie van oorlog of marine geen in lichtingen ingewonnen Dat heb ik getracht, dokter, maar men vroeg mij, waarom ik dat weten moest Is mijn man een misdadiger, hij is ook. de vader van mijn kind. Dan zou men mijn droeve geschiedenis vernomen hebben Ik ben teruggekeerd zonder iefs te weten, en al de onderzoekingen die ik elders gedaan heb zijn vruchteloos gebleven. Ik heb alle hoop moe ten opgeven. Gij ziet nu, dokter, dat de taak, die gij uit medelijden met mijn arm doch tertje op u genomen hebt, uiterst moeilijk is... Gij zult niet beter dan ik er in slagen hem terug te vinden Dat zullen we beproeven, zeide de geneesheer. Germaine hernam Maar als uw pogingen ook tot niets leiden, als ik sterf voor dat gij mijn moeder gevonden hebt, o, zeg mij, dokter, wat zal er dan van mijn dochtertje geworden Ik zal mij in dit geval wel trachten te verstaan met het bestuur der weldadigheid. Ja, Germaine, wees om Martha niet bekom merd, zeide dokter Bordet, zij zal opgevoed worden zooals het behoort, een beroep lee- ren, men zal over haar waken en haar be schermen, tut het lieve kind meerderjarig zal geworden zijn Een heldere gloed verlichtte de gebroken Mej. Emma Rochon. na ons alle inlich tingen gogovon te hebben over haren slechten gezondheidstoestand die twee jaren had geduurd, voegde eraan toe Gedurende die twee jaren, heb ik vele geneeswijzen gevolgd en heel wat middelen genomen, maar alleen uwe Pink Pillen hebben mij kunnen genezen." De Pink Pillen worden verkocht in allo apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr 17,50 de zes doozen franco. Te Aalst, M. Callebaul, Boter markt. Aalst Maandag namiddag viel do genaamde Jan-I)aplist Van de Velde, wo- nendeOuden Dendermondschou steenweg, op de wijk Kerrebroock ion gronde en word den knocsel gebroken. Hij moest met een gespan huiswaarts gevoerd wor den. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange, Zoutslraal, dichter hij de Groote Markt, in n" 6. Aalst.-— Woensdag avond rond 8 ure is brand uilgebersten in de woning van den genaamde L. Ghysens, Ledebaan. De geburen snelden toe en gelukken erin liet vuur uil te doovcn,alsmede eene 75jarige vrouw behouden uit de vlammen te halen. Overwerking, neurasthenie, en- vrosis, herstellingen. In elk geval waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat het noodig is do roode bloedbolleljes te vermeerderen om aan bet bloedserum loe te lalen met goed gevolg te strijden tegen de gevaarlijke microben, geeft bet Elixir Saint Vin cent de Paul, wonderbare uitslagen met twintig dagen behandeling. (20 jaren bij val) In alle apotheken. a. Aalst. F Parewyck en anderen, kwamen in dronken toestand per rijtuig langs do Moorselbaan gereden wanneer op zeker oogenblik een wiel van hunno kar draaide, waardoor de mannen in «le gracht terecht kwamen.Allen werden ge wond. Parewyck had daarenboven den rechterarm gebroken. NIER PIJNEN. Wat zal er van eene verwaarloosde nieraandoeniiig (gew. lenden) geworden Nooit iets goed. Rhumaliek, jicht, nierzucht cn hunne zoo gevaarlijke in wikkelingen, of de doodolijko nierziekte (Brightziekte of slepende eiwilziekte) bedreigen al diege nen le vervallen die hunne nieren ver- waarloozen. Rluunatieklijders, graveellyders, jicht lijders, nemen zorg voor deze organen om het terugkeeren der kwaal te voor zien of er de noodlottige gevolgen van te vertragen, aan deze is bet niet moeilijk rede te doen verslaan. Het is zoo gemakkelijk niet deze le overtuigen die aan nierpijnen lijden, dal dezelfde gevaren hun bedreigen.Noclitans indien zij spoedig aan de nieren eenen opwekker misschien zoo noodig verschaf ten, zouden spoedige en gelukkige uit slagen toonen dat den goeden weg ge- volgt wordt en de toekomst zou zich zoo duister niet voorbereiden. De Foster Pillen voorde Nieren (Aalst, Apotheek Do Valkeneer, 15, Esplanade plaats) zijn den versterker en den her steller der bedreigden, vertraagde of ge kwetste nieren. Zij ontlasten de nieren en doen hun krachtdadig al de vergiften van het lichaam afvoeren. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek, Cl). Delacre, 64, Coudenberg- straat,'Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet u terug betalen al betgeen het hiern» - venslaandemerk niet 10<I",SEE(I raagt. 17 Aalst. Leonard Luypacrt, wonende St-Job, werkzaam bij M. Albert Van Herrewoghe, Korte Zoutstraat, werd met de hand in de schaafmachien gevat en do twee toppen der vingers vermorzeld. Dr Hertecant heeft den gekwetste verzord. Van de Zuster Overste van St- Germaan Gelief mij nog 10 duozen te zenden der borstpaslillen Walthéry. Ik vind ze goed en boven alio andere reme- diën tegen den hoest en keelpijnen. X Wissel-agent aanvaard ter Beurs f van Brussel. 14, Vrijheidsplaats, BRUSSEL. X Telegram Adr. Philton-Urussel X TéKphone A. 1879 J Beurs orders op comptant i en op termijn. Leening op titels. Gratis uitbetaling van Koepons. J Inlichtingen aangaande alle waarden J gekwoteerd en niet gekwoteerd Inschrijvingen zonder kosten op alle J uitgiften van titels t oogen der stervende, terwijl de dokter deze woorden uitsprak. Een innige vreugde stond op haar gelaat te lezen - O, dokter, is dat waar? stamelde zij... Verzekert gij mij dat mijn kind op de wereld niet verlaten zal blijven Die verzekering geef ik u... Zweer het mij... Ik zweer het Dank, dank Gij brengt mij een groo- ten troost... Nu kan ik gerust sterven. Tranen biggelden langzaam uit de oogen der stervende en bevochtigden haar wangen. Arme vrouw Arme moeder I Zij had vertrouwen gesteld in denman, die haar schandelijk bedrogen had Zij had haar hart aan een onwaardige geschonken. Ja, de ongelukkige had gefaald, maar uit lichtzinnigheid, en hoe bitter had zij haren misstap geboet Inderdaad, Germaine mocht de barmhar tigheid des Zaligmakers inroepen en betrou wen stellen in zijne woorden 1 Dat die vrij van schuld is, haar den eersten steen tocwerpe I Plotseling werd er aan de deur geklopt, welke de dokter, op het zeggen der zieke, gesloten had. Hij opende. De kleine Martha trad binnen cn bracht het medecijn van den apotheker van Saint- Ouen mede, dat de dokter voorgeschreven had. De zieke had het ge hoord zij opende de oogen en vestigde op het lieve kind blikken van teedere liefde. De kleine Martha reikte den geneesheer het fleschje m.t het medecijn- Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2