ONTROOmER ZlVAVELZÜÜR AMMONIAK Schoonheid' cmomhi REPARATiEN Vallende Zie te 0NTR00MER VANDEPUTTE Dado Dada NESTLE'S KINDERMEEL, HOFSTEDE J. HEEF NOOIID-GESTICHT AL de onon'beerl jke voordeelen BEKNOPT SPORTNIEUWS. WINKELHUIS Open hare Verknoping. Berlclti aan He Lanioowers. WIJ VERZEKEREN Openbare Verkooping VARKENS (arel VAM DE PUTTE SleekI wel deze waarheid in uw hoofd. Algemoene Agencie C0URARD Aug. DeKegel-Mertens, BERICHT JOSEPH VAN VAERENBERGH Meubels \V' .Hallego Alen vraagt f'f"smeis'evj"° TE KOOP Een Prieslei met weldadig Maatschappij SINGER d tvnuiim 14, Pelikaan straat, rechtover de groote statie, den l en 3d" Zaterdag in de maand, van 8 tot •12 ure voormiddag. Groot Sigarenfabriek Vereenigde (Vijveraars. llcinque Centrale de la Dendre Wal is er nooflig voor het goed overwinteren uwer granen? ZWAVELZUUR AMMONIAK Il/Yfi/V WerMa1'ghe'<l zonder VUUU reerR? n z°mcrsproc- Het sluk 0.75 Crème '■75 De beste vuur i ocnouit een«r Irlssche gelaai» kleur. Onfeilbaar »oo geneering van kl, maakt de huid IN EEN NACHT Allerfijnjt en op""i jDe doos 2.50 gelaalbli|vend:onontbeer- De 1/2 doos 1.50 ""fl* vo°' elke loiletlallcl F£ KOOP IM ALLE GOEDE HUIZEM TE A AIjö l' m veti ikiijguii lei Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplcin, en Van Caelenbergh, Leopoldstraal 24, Ier dro gerij o. Taymans, Groote Markt, bij A De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- straal, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran gois Mcrcerie, Lange Zoutstraat, 21. Alles wordt duurder, Alleen blijft <le prijs yan het beste voedsel voor jonge kinderen steeds Onverandert, en ïoor rijk en arm geschikt. Beter en goedkooper als koe-melk. Fr 1.60 de doos.* In ieder apotheek en goede kruidenierswinkel. Baerdf.gem, op Baerdegemkauter, gekadas treerd sectie An. 53. groot volgens meting 79 aren 92 cent verdeeld in drij koopen inhoudende ieder 26 aren 64 centiaren. Gebruikt door de heeren Joseph en Louis Moensen Louis Fievs, mits 117 fr. en half. Ingesteld 4000 fr. LAATSTE ZITDAG 5 Dinsdag 14 Oktober 1913, om 4 u. namiddag, ter herberg In de Jager* te MOORSEL, Terhaegen, gehouden door den heer Gustaaf Wautcrs Gewone voorwaarden. Geld beschik baar. Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij Notaris EEMAN voornoemd. Football. Matchen van 12 October 1913 C. S. Verviers R. C. Gand C. S. Verviers. Leopold C. B. Antwerp F. C. Antwerp. Beerschot A. C. Standart C. L. Beerschot. C. S. Bntgcois Daring C. B. Daring. A. A. Gantoise U. St. Gilloise U. Sl.Gilloiso. Racing C. B. F. C. Brugeoiu F. C. Brugeois. Winter velodroom, Brussel. Om 8 uren, tweede vergadering met de medewerking der beste wielrijders. Op het programma zijn: eene snelkoers en tandemkoers waarin wc zullen zien Hourlier, Perchicot, Poulain, Van Bever, Comos, Merager, Oliveri. Koers van 10 kilomeiers en cene koers vau 50 kim. op Amerikaansche wijze met Van Houwaert, Moltiat, L. Goorget, Engel, M. Buysse. P.Verstraete, Dossche, V. De Velde, Debaets, Aerst, enz. alsook de bovengenoemde sprinters. Boksen. Te Parijs. Heden avond, Georges Carpentier, kampioen van Europa, tegen tien Amerikaander Jeff Smith. Den Belg Demlcn tegen den An erikaander Frank Madole. OPENBARE VERKOOP1NG van een le AALST, Lange Zoutstraat 31. o De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen,openbaarlijk verkoopen: EENIGE KOOP Een zeer gerieflijk Winkelhuis met aanhoo- righeden en koer,gestaan en gelegen te Aalst, Lange Zoutstraat, N 31, gekend ten kadaster sektie A, nummer 1066h, met eene grootte van negentig centiaren, palende langs voren aan de Lange Zoutstraat, langs de eene zijde aan Mijnheer Camiel Boeykens.te Aaist van de andere zijde aan Mijnheer Louis Van Branteghem, te Aalst, Gebruikt door Mijnheer L. Gosseye-De Cock, mits 850 fr. per jaar. ZITDAGEN Instel Donderdag 6 November) Verblijf 20 telkens om 3 uren namiddag, ter herberg Het Beiersch Hof gehouden door den heer Felix Van Landuyt, te Aalst, Groote Markt. GELD te bekomen bij voornoemden Nota ris EEMAN. De Notaris OscarTIBBAUTte Aalst,zal ter herberg van den heerPetrus D'Haens,te Erpe- Meire, aan de Statie, in het openbaar ver koopen Een perceel Meersch, te Burst, op Stuiversveld, groot 20 aren 30 centiaren,wijk A, nummer 439. Gebruiker Ch. Vermeulen. Ingesteld 900 fr. Tweede en laatste Zitdag DINSDAG 14 OCTOBER 1913. Zevende en laatste Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op Smalis aan de Boschbeek, gekadastreerd wijk B, nummer 725G, met eene grootte van 32 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan den heer Philemon en juffrouw Marie Baeyens, ten zuide aan de Kinderen Roggeman-Lau- I waert, ten westc aan de straat en ten noorde over de beek aan den heer Joannes Goeman. Boomprijs fr. 100 Gebruikt door den heer Camiel Van Hau- I wermciren. EENIGE ZITDAG j Zaterdag 8 November 1913, ten 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N. B De verkooping zal beginnen 0111 3 uren zeer stipt, na het aankomen der trei nen uit Wichelen. Ti; bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk, recht over den ingang links o Oud huis den Biên- korf» allerhande soorten van HOVENIERS- ZADEN, eerste kwaliteit van BLOE.M- KOOLZAAD, ex!ra goed MAASKLAVER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomvaards, sclioone keus van BLOEM ZADEN alles gewaarborgd aan goedkoope rijzen. 1913 BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslachtll)9n Vrouwelijk 9) Huwelijken E. Verraes, kopersl. met M. Wouters, zb. T. De Brabander, hairk. met M. Meganck. zb. P. Petit, tw. met P. Meganck, tw, C. Hofman, treinw. met A. Spaens, kleerm. G Rcunis, werkm. met A. Van Cautcr, tw. Overlijdens M. Ardyns, naaister, 64 j. Gaslhuisstr. S. Rombaut, zb. 60 j. Kloosterstr. J. Scliollaert, in. Janssens, labakbew. 35 j. Ledeb. J. Molen, m. Jacob,gladsl. 58 j. St-Camielslr. E. De Brucker, m. Van Cauteren, tw. 33 j. Koolstr. L. Saey, \ve Van de Meerssche, renten. 68 j. Dirk Marlensstr. J Van Auden- liove, br. 28 j. St-Camielstr. A. I)e Moor, m Van de Meerssche, zb 56 j. Oud. Denderm. stcenw. 2 kinderen onder de 7 jaren. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 11 October 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 a 0,00 Boter per 3 kilo 8,91 a 9,72 Roomboter per kilo 3,50 0,00 Eiers de 25 3,50 a 3,75 Ajuin de 100 kilo 4,00 0,00 Viggenen het koppel 90,00 a 100,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 199 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1600 kgr. HOPMARKT AALST, 11 Oct. - 70 balen, prima 170 a 212.50 fr.; gewone 150a 180 fr. LONDEN, 6 Oct. Markt kalm met vaste prijzen. Men kwoleert Engelsclie hop, ie kwaliteit. 250-275 fr. 2e kwal., 225-250 fr. BRUSSEL, 8 Oct. Markt kalm. Men kwoleert Poperinghe (sladslood) en Aalst (sladsmerk), 160 tot 162 1/2 frank. NEURENBERG (Beieren', 8 Oct, Handel kalm, met zwakker prysnoteo- ring. Tot nu toe is de Duitsclic brouwe rij op haar weerhouden om Ie koopen. Weldra zal zij gedwongen zijnle koopen; dan vreezen sommigen grooten opslag. POPERINGHE, 8 Oct. Markt kalm Men betaalt Poperinghe (stad) en Pope ringhe (dorp), 160 tot 165 frank. ANTWERPEN, 10 Oct. Men kwo- teert Aalst beschikbare 122,50 a Oct. a -,nieuwe oogst 1913, 162 50 a' Poperinghe beschik.aan 117^50. Sept. a Nieuwe oogst 1913,162,50 a de 50 kil.—Markt va si. volkomonc geneïilig In 3 uren van don Allooi, of 't Scliyl der kalvers en veulens door liet A mcrikaa'itche Poeder Dbt ratkiik nn Constipogcne genoemd. Eene enkele doos is voldoende, rui verscheidene dieren to redden en bot kost maar een frank. To bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkeneer en CaUehant. Studie van Mle' Paul EEMAN, notaris te Moorsel van een goed perceel Zaailand gelegen te OPENBARE VERKOOPING van eene BOUWGRONDEN en ZRfllLHNDEN T E W I C H E I.EN De Notarissen Oscar TIBBAUT en Char les DE VIS, beiden te Aalst, zullen ingevolge een vonnis verleend door de Burgerlijke Rechtbank van Eersten Aanleg, zetelende te Dendermonde, in date van 3 October 1913, met de pleegvoimen der wet van 12 Juni 1816, ter tusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het open baar verkoopen GEMEENTE WICHELEN. Eerste Koop. Een Woonhuis met Schuur, Stal, Erve, Tuin en Boomgaard, gestaan en gelegen wijk Hulst, gekadastreerd sectie B,nummers 1796c 1796D en 1799F, groot te zamen volgens meting 9 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan dc steenweg met eene breedte van 55 meters 60 centimeters, ten zuide aan koop twee, ten weste en ten noorde aan de erven van wijlen den heer Pepinus Luyckx. Boomprijs fr. 140 Het Woonhuis met Schuur, Stal en Erve, groot 5 aren 80 centiaren, bewoond en ge bruikt door den heer Domien Van de Putte. En den Tuin en Boomgaard, groot 3 aren 60 centiaren, gebruikt door den heer Sylvain Van Leuven. Tweede Koop. Een perceel Hooiland, zeer goed geschikt voor Bouwgrond gelegen alsvoren, nevens voorgaanden koop één, gekadastreerd wijk B, n 1799e en deel van n. 1794b,groot te zamen volgens meting 20 aren 45 cent. palende ten ooste aan den steenweg met eene breedte van 25 meters 40 centimeters, ten zuide aan de Weduwe Van den Abbeele-Van Leuven en de heeren Seraphir.us Picters en Leo-Frans Roe- landt, ten weste aan de Kinderen Van Hau- wermeiren-Dalschaert, met eene breedte van 22 meters 45 centimeters, ten noorde aan de erven van Pepinus Luyckx en koop één. Boomprijs fr. 60 Gebruikt door M. Sylvain Van Leuven. Derde Koop. Een perceel Zaailand, zeer goed geschikt voor Bouwgrond, gelegen alsvoren, op het Helsrot, gekadastreerd wijk B, n. 1785e bis, groot volgens kadaster 16 aren 10 centiaren en volgens meting 15 aren 38 centiaren, pa lende ten ooste aan den steenweg naar Lede, ten zuide aan den heer Gustaaf Van Petegem, ten weste aan de heeren Adolf Pieters en Frederic Pante en ten noorde aan den heer Charles-Louis D'Haese en het gemeentegoed van Wichelen en Lede Verdeeld in twee gelijke loten Lot een zijnde den noordkant, hebbende ter straat eene breedte van 17 meters 10 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters 43 centimeters. En lot twee zijnde den zuidkant, hebbende ter straat eene breedte van 15 meters 90 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters. Gebruikt door den heer Scraphien Pieters. Vierde Koop. Een perceel Zaailand, gelegen alsvoren op het Knapeveld, gekadastreerd wijk B, num. 1703b groot 18 aren, palende ten ooste aan juffrouw Maria D'Haese, ten zuide aan den heer Gustaaf Luyckx, ten weste aan de straat en ten noorde aan den heer Hippoliet D'Haese. Gebruikt door den heer Seraphien Pieters. Vijfde Koop. Een perceel Zaailand, doorsnede met de beek, gelegen alsvoren op het Boschveld of Hulst, gekadastreerd wijk B. nrs 741c en 742a, groot te zamen 35 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan de baan, ten zuide den heer Constant Van Hauwermeiren, ten weste aan de Hosstraat en ten noorde aan de Wed" Temmerman-De Clercq. Boomprijs fr. 50 Gebruikt door den heer Domien Van de Putte. Zesde Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op den Bogaert, gekadastreerd wijk B. nummer 859 groot 25 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den lieer Philemon Bayens ten zuide aan de familie Janssens-Beeckman, ten weste aan de Kinderen Van Hauwermeiren- Dalschaert en ten noorde aan den heer Hip poliet Lippens-de Kerch ave de Denterghcm en de Kinderen Mocns-De Bruyckcr. Gebruikt door den heer Leonard Goemans. Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TfR HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erembodegem. wijk A nR 769, 770, groot 92 aren 90 centi aren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele wijk C n° 158 groot 48 aren 80. Studie van den Notaris DE SAEDELEER, te Erembodegem. VERKOOP VAN te Erembodegem en Haelfert, door den heer Jules Moens, koopman in vakens te Haekendover. I. Tc Erembodegen-Dorp, nabij de Statie, ter herberg van den heer Louis De Ryck op Maandag 13 October 1913. om 8 uie 's morgens II. Te Haeltert Statie, ter afspanning De Graaf van Vlaanderen gehouden door den Remi Van de Perre op Woensdag i5 October 1913, om 8 ure 's morgens. Tijd van betaling tot 1 Mei 1914 mits borgstelling. BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. J Groote keus van behangpapier. j Engelsclie beddens. Stores en Gordijnen. Verder al wal den stiel betreft. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:i inonsch aan den anderen en is gevaarlijk 01. zelfs doodolijk voor kin doren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogclyk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, de oenigste icincdtc die u zal alle voldoening geven is de Siroop nepraterc. Dit is O-Mi wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Fiia,\ue\ in alle Apot heken, numenlyk 'e Aalst, by Valkeneer en Callkbaut. ET. EEMAN, Ingénieur Chimiste, Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux q Minerals Alliages Ma- A tières grasses Albumine. g cenor oude en machtige compagnie, leven Ongeval, brandramp en uitdoover, ie ver* leenon aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde r.f te spre ken, (onnoodig bediening to verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. HUIS FRÈRES ATHUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Katalogus gratis. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannon (nieuw model mot verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag. Muuidoksels,Varkensbakkcn, Paardekribben, enz. aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandeld worden voor liet aankoopon van pulpen van bet fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanten, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van do statie van Baerdegem, deze handelen altijd met de beste zorgen. Zaakwaarnemer Esplanadestraat 14, Aalst, gelast z:cli met vernieuwingen van bcpande sehuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderhandsche akten, voor allo processen en erfenissen en allo moeilijkheden. Dij hem is >>ok g-11 t L koinon am kleinen ii In-st "j. eerste hyp itlicek. Wordt k'.st I s raad g-gev. n. GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N« 3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. den buiten voor alle werk een weinig fransch sprekend. Zich aan te bieden Brusselschestraat 77. R(»lan<rriiliP Landbouwers J Maatschappij vraagt werkzame agenten van de buiten om landbouwers te bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. Groote sparren voor metsersstellingen, in liet Tegel en Pannefabriek Do Krgel- Mertens, te Aalst. Meuleschettestraat. doeleinde, stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zweeren, wonden aan de beenen, eczemas, alie huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatiek. Schrijven aan den Eerw. Heer Lauret, Pastoor van Ervauville (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). Wielrijders vraagt de velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Créator. De beste en onverslijt- baarste rollemonten. Het buis levert ook de beste en goedkoopste naaimaohienen Sparta o. Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. het beste behoudmiddel van het Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan het Hout en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeligüjk het teer en do olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stellingvan Parijsl900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen he aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbr. ngst Belgische Maatsch. 0. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, 'l'ROOZ, (België). Depositaris M' R Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewy 11 kaai, 8, Aalst van N A AIM ACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening - Goedkoop TAN'DMEESTER- SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comle de Flandre sedert voertion jaren te Aalst. Kostei.ooze Raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE, bij Me Van Labr. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling -lcr bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en 11a liet vooraf genezen der wortels van do oude tanden. Het uit trekken der tanden volgons de keus van den klient, na volledige govoclloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen).Wit maken der tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gebitten zelf maakt, dus uit do eerste hand, kan hij deze goed kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. AANVALLEN, CRISEN. DRAAIINGEN AFWEZIGHEID, SCHEMERINGEN GROOTE EN KLEINE ZENUWKWALEN Ganscheen gewaarborgde genezing door cene enkele cn weinig kostende behan deling der dokters specialisten van het 102, Nieuwstraat, Brussel-Noord. Raadplegingen alle dagen en Zondags van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdag uitgenonvn Indien gij niet kunt komen, schrijft om de brochuur te ontvangen tegen fr 0 70 in postzegels Talrijke getuig schriften van genezingen volkomen. IJ K'<stelaoze. raadgeving door briefwisseling H D:?siaHBBnnBsnKr vraagt overal agenten voor den verkoop van Verzekering* tegen brandgevaar, sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hooge- storten, goede commissie. j vesten, fabriek van chemische meststoffen Schrijven onder C.. D. bureel van 't blad. j to Aalst. VEREEN IUT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN van een volmaakt macnien 1. VOLMAAKTE ONTROOMING; 2. HOOGSTE OPBRENGST; 8. EENVOUDIG WERK; 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING; B. STERKSTE MAAKSEL; V> 10 MET HANGBOI. EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE C"3, Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAl'JTA AL 100.000.000 Fit ANK) AALST - DENDERMONDE LOKEREN NINOVE S1NT-N1KLAAS CEERAARDSBERCEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels. Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons, Inbewaarneniing van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breoille diepte Per maand Per 3 maand Per Omaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 6.12 0.30 0.55 2.— 5 9 15.— B 0.20 0.30 055 3.— 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.- 12.— 20.— 35.— D 0.50 0.62 0 55 8.— 20 30.— 50 E 0.53 0.62 0.55 9.— 22.— 35.— 60.— 1 De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags v in 9 tot 2 uur). Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. f LANDBOUWERS Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. Iis de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. 9 Wat is er noodig om uwe cfranen I 111 de Lente goed te doen struiken, 5 om ze vanaf het ontwaken van den wasdom krachtig te doen groeien Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS Gebruikt vóór den Winter gecne te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, le leeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die. met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. Alls handelaars en landbouwsyndlkaten verkoopen die meststof, Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3