MAANDAG 13 06T0BER ZIJDEN. PELUGH^N, VELOURS, - PELSEN - DE MAAGZIEKTEN Gez< DEFENSE HUIS OTTO KOENTGES )M)IIE!l)SI>ILLEN C. PRAET-DE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS-NABIJ Oud huis: J.-8. JOURET-COQUEREAUX GEB HOEDERS SCHOON J A NS DE NAAIMACHIENEN SINGER Nieuwstraat V AXELAIRE-CLAES BRUSSEL TEKOOPSTELLING FRANCO VERZENDING VAN STALEN, CATALOGEN EN VAN ALLEN AANKOOP TE BEGINNEN VAN -20 FRANK. VRAAGT DE geperfectionneer-r t y A juistheid de Chronometer I /yjAltY gewaarborgd Horlogiemakerij Juweelen llrillcn 6, Lange Zoutstraat, Q Aalst. Vraagt de Horlogie Louis Roskopi S. A. Voor Hoest, Bronchiet en Influenza IE BALSEMPILLEÏf Voor Maagpijn, FHBMEK VEH SUPERPHOSPHATE)!, SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KUNSTGUHNOS. BERICHT WAT IS EENE MAAGZIEKTE ALGEMEENE ASSURANTIËN P/I ORISONS Waschmachien minuienen werkt door zijne eigene zwaariekracni Wasem zonder afkoken in J, L MORISONS, 109. DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS NïLO'S KiftDMEEL ZAAKWAARNEMER Gvondkrcdiel van Belqië - - - STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis Ie /luist bij Alfons WILLEMS, wÏRAriN'^Lljil !fLAERvT#eET0FFEN VOOR R0UW 27, Sint-Jorisstraat, 27AELST. Ilroelc- cn li leerstoffen, I .aal sic 'Nieuwigheden VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND ■si de door hel meest de gan- sche wereld hruikl. YOLKSHULPMIDDEL <.»"»is- liaar in alle huisgezinnen. LA COMPAGNIE SINGER, AU BON MARCHÊ V II A /I U I U i\ (Let wel op het adres). Ilorlttgieën \j»«i Genève, siukken geregleenl door li<>( ObMervaiormiu van Genève en Neiilcholel. zijn de"BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos. Deze Pillen, aangezien hunne aai genamen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spysvcr- teiing, Verstoptheid, Speen, Puisten, en/.., gebruikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. ApothekerOverdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. F In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteioogen 0,50; Tandpijn stillendo druppels stillen cnmiddclijk dc tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. dc doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en merrioën Remedio tegen het snot der kiekens. Zekere remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet ÏJzerslakki n (Scoriesi. Plaa- ttr, IJzersnlfaat Phosphaat Bernard, Magnesium. Kopt i sulfaat (blauwen aluiui 98 99 zu.ver V^rgruizers Vermorel, Eclair n 1. Alle Donderdagen en Vrijdagen bozon- dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. J^Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. E?Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan do acbtbaru ingezetenen die van leveranciers veranderen. fAZeer voordeelige pry zen voor Avondma len, {Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL L Konig buis der stad sedert 25 jaren in dc Öostendsche Visscheiijen geve.-tig-l. j VlSSCHKHIJ. L Lange Zoutstraat, 38, Aalst Lcvcrunr der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44.' Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag. het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak ergezcld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie slapeloosheid, droefceestigheid gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene er kele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen Jan lange maanden van eene andere behandeling Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagzieklen die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenigc Preinio Ongelukken op den ijzerenwpg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, NieuwstraatAalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lykticbe betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zicli te wenden op bovengemeld adres. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug, Dc Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. 1 geheel Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen-aan NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel te AVTlVUf'FM. ?V' Tl, Ku,\stlei. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie der Commissarissen MM Jean delta Faille de Lêverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Anguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar L.e Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 o/0 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatièn aan 4 °'a LKEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. KIMT ui* Aalst, Urbun Roux, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gemeentcbediende Baerdegem, Oscar Joostens, Gemoontesccretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh. Gemeente-Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Denis Cooreman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Bbnoit Carrin, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwf.r, Gcmeontc-Secrctaris. Krachtig voedsei voor kleine kinderen Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alie goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij Dc Ridder, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. zoekt eenige groole en kleine kapitalen op .o'-rste kl is hypotheek te plaatsen. S. P, I>. Ag nee Star, Strooistraat 2.2, BrusS'1. NAAMLOOZE maatschappij ingericht in 1835 Geldleeningcn le bekomen voor het bouwen van luizen, aankoop van gebou- wen cn landen, aan gewonen intrest, all sbuar in eens of mot drij maandelyksebo afkoi ting"ii, mot of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 20n, 500 en 1000 franken, intrestende aan '8 jaars. GELUUITZETTING VAN EEfiSTEK RANS. Koste looze inlielitirigen Ie bekomen ter studio van den Notaris EEMAN t6 Moorsel, en ia let bureel dor maat sehappy te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 lot. 11 ure's morgeus. iioofd.igi'jrtsdiap van verzekeringen t gon brand, ongevallen, ep '1 leven, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten oogcnblikkelyk en genezen spoedig alle ZEN U WZIEKTEN'.smartvolle maand stonden, hoofdpijn,Schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hoöfdduizeling,zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouw en (hystérie)' zwaarmoedigheid, stokken in de koel, benauwdheid - influenza, koorts, notel- koorts, polder koorts, rbumatism, flcrecijn, jielit, ruggepyn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstë'iken de zenuwen zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 doozen of driedubbele d^os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd mei eenen waarborgband, en een wit kruis van Sinl-Andreas, tusschen Vlaamschen en Fransclien tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Rennebooe NINOVE, Cobbaert. S KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, Ideed-o n van linnrm kindi'rs, W.lkl«K|.,«„. ta.,iit0„ cn «alnnga,„Huren, sjaals" l'.uie, enz. - WaMulion en solferen v;,n MWm. - Verwen „Ti w .„oliën -in liet vw I Fr. de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN Oe GEZ0NDHÊIDSP1LLEN DEFENSE zyn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven' slijmen en gal, verzui-' veren het bloed en ge liezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumalism, Speen, Huidziektenenz. icordeu geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per toeek, per 14 dagen of per maand. I Maehionen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTtN PRIJS GEOOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27.31, Oud-Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AFI.ST Albert-Lienart'straat, 9. 1\'I1%OVEï Geer aar dsberyschest raat. 20 Si I»«; Meerstraat 35 Meer dan 100 Eigen huizen in België.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4