CINEMA. ZOMDAG 19 OCTOBER 1915. o centiemen liet nummer 67ste Jaar 4605, Vrij Katholiek, Vlaamsch, Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. DlTeTgeTsehSoSi IJZEREN WEG. Vertrekuren uit Aalst naar Vertrekuren uil de volgende Statiën naar Aalst W eek-Kalender. TWEE BERICHTJES VAN BELANG. POLITIEK OVERZICHT. LANDBOUW. DE NEUTRALITEIT EN DE VLAAMSCHE PERS. 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater dag. van iedere week onder dagteekening van den volgend' dag De prijs ervan is voi de Stad 3 frank met den Post verzonden 3.50 frank 's jaars. voorop te betalen - De inschrij ving eindigt met 31 December - De onkosten der kwittantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 (3 il 4 regels Reklamen fr. r,oo; Von nissen op 3« bladzijde 50 centie men Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen tedoen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit •reemdc landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Geen Taal, Geen Volk T.T. Q.L 3»5: Dendei leeuw—Brussel (Noord) ,024,14 5,0/ 5.265,39 6.126,46 *7.31 7,43* 8,54* *9,26 :o,oi 11,50 *12,48 14.05 14,33 15,30 Terv. 16,16 *16.50 17,37 *16,10 *19.00 *19,32 21,08 '22,20 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5.39 7.-14 10,01 ".50 14.33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sóttegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4,17 7,40 8,53 ".54 H.40 *17,42 *gaat tot Sottegem. Moorse), üpvvyck, Londerseel, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naarMechelen *4,02 3,45 9,02 11,55 *4.48 18,00 *19,50 (*naar Opwyck) Dc treinen met een of eenr aangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st. 3,32 4,01 6.13 7,37 8,27 10 50 14,42 15,20 17,44 19,13 2i, 10 1" T Gent (Zuid) i_ 5CTjjjg 17,44 ^,14 8,38 9,00 10,24 12,06 12,13 14,34 ri5,i5 J 16,26 '17,46 18.09 18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 21,08 22.10 fr '22,57 '0,39. Lede Wetteren 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,19 14,34 ''6,26 18,oj '18,44 j\ 19,38 20,41 (Z. 11.) 22,10 Brugge Blankenberghe '6,087,4410,24 15,15 17,0418,38 r 18,44 Brugge Heyst 6,08 7.44 10,24 I5»I5 I7,°4 18,44 RITÏTRTTRA ll Aals' (Koophandelslr.) naar Oordegein 7,32 S,55 11,55 15,20 19,12 I* L 11 1 Aalsl 'Zeebergbr 11. Affligom, Assche 8,25 11,55 14.24 16 45 20,14 Brussel Denderleeuw 4.41 '5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,45* '8,25 9,32 10,44 11,40 12,oj 13.24 '14,42 15.57 16.2b 16,32 *17,13 ri8.oS 18,14 20.00 20,40 20,57 '22.21 23.55 0,57 Bergen, Ath,Lessen,Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 i7-23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4.55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.I 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 5.ii 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.3S Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 7.09 '8.22 '8.43 '9.2S 10.55 '12.18 ri3.32 1340 '15-00 Terv. '15.47 '16.24 17-42 18,05 18.59 20.10 '21.50 21.53 We tterenLede. 4.59 6.18 7.26 '9.44 11.22 14.07 18.26 '19.15 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5-50 6.53 '8.28 10.53 14-53 17-20 18,37 20.04 Heyst Brugge. 5-33 '6-36 10.36 13.56 '17.03 19.47 CGIQL'K HL'L'M. Oordegem Aalst Afflig.-m Aalst 5,15 8,14 11,11 14,20 18,25 Assche (Slaatsstatie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 6,56 11,17 13,18 15.56 19,41 UURTABEL van den 1 Oct. tot den 30 April 1914. Aalst den 18 October 1913. OCTOBER. Laatste kwartier den 22, om 10,53 's avonds. E v d. Z. Jezus geneest de dochter van Jairus. Matth. ix. 19 Zondag, H Petrus van Alcantara, belijder. 20 Maandag, H. Joannes Caulius, hel. II Caprasius, 21 Dinsdag HM. Ursula en gezellinnen^ mart. H. Hilarioni abt. H. Celina, maagd. 22 Woensdag, ri. Cordula, mart H. OJelbertus, 23 Donderdag, H. Joannes Capistranus, belijder. 2-1 Vrijdag. H. Raphael, aartsengel, 11. Evergisins, biss. en mart. 25 Zaterdag, Iill. Crispinus en Crispinianus, marl. HH. Chnsanlhus en Daria. man. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St-Martinuskerk 5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lol 4 u. St-Jozefskcrk5 1/2. 7, 8 1/2, 9 1)2, 11 u.Lof4 u. 0 Vrouwteerk, Mijlberk 5, 6 1)4, 7 1/2, 9 u. Kerk der EE. PP. Jcsuïlen 4 1/2, 5 1/2, 6 1/2. 7 1/2 ure. Lof 5 ure Kerk der EE. PP. Capucienen 5,6, 7 1/2, 9 u. Lol' om 5 1/2 ure. Met November aanst. verschijnt als bijvoegsel aan ons blad, een maandschrift EXCELSIOR voor Vlaamsche Beweging en Letteren Wij sparen geene onkos ten en opofferingen om dit maand schrift zoo degelijk en aantrekke lijk mogelijk te maken. Onze geabonneerden ontvangen bet gratis. De niet geabonneerden kunnen het zich aanschaffen in de volgen de voorwaarden Afzonderlijke nummers aan tien centiemen. De twaalf nummers aan één frank. Al wie een abonnement neemt op DE DENDERBODE voor het jaar 1914, ontvangt van heden af tot Nieuwjaar gratis ons blad. met den pracht-roman «DE ORGELDRAAISTER die wij begonnen zijn, en met het maandschrift dat eerlang ver schijnt. Wie zou van al die voordeelen niet willen genieten Eenige Beschouwingen Het was bij den middag. Iedereen kwam mij togen inet een strooibriefken in de hand, en lezen, lezen dat men deed Men had geen tijd oin even op te kyken. om rechts of links te zien. M011 liep elkander haast tegen het lijf. Ik zag daar twee rekels op hun vclo, met de rechterband d<« stuurstang men nend, en in de linker het papier houdend waarvan zij de vet gedrukte letters sche nen te verslinden In' dergelijke voorwaarden was het velorijden waarempel geen kinderspel. Een hunner deed aan zijn voorwiel zulke onmogelijke lijnen beschrijven, dal hij bijna tusschon de trekhonden van een voorbij vliegend molkkarreken terecht kwam. Dan sprong bij er af en bleef staan te midden van den weg, met gre tige blikken zijne lezing vervolgend. Ik begreep weldra de oorzaak van die leeskoorls, welke al dal volkje had aan- Ik was de brug genaderd. Daar hadden aan beide kanten dor ijzeren borstlcu- ning, twee kerels post geval met oenen zwaren stapel druksels op den arm. die 7.0 uitdeelden aan ai wie maar grijpen wilde. Vijf, zes schoolbengels staken tege lijkertijd do hand uit. en drumden mekaar uit den weg met ellebogen en knieën, om het eerst een exemplaar te bemachtigen. Ik snapte er ook een, 011 toen zag ik aanstonds het raadsel opgelost t was een cinema-program Ill duimgroolo lotos stonden er do titels vermeld van roorondc drama's on schrik wekkende (lievonliisLorie's on daar onder volgde hel omstandig relaas er van. Verdors liet verhaal van een pen- sionnaatjufferije wiens hart Ie ceder was en dat .'.es nachts ontvlucht met de medeplichtigheid der andere school meisjes, oin terug Ml don beminde lo zijn. Dan nog oenigo kluchtspelen, ter afwisseling Het was wonder om zien hoe al do scholieren, meisjes en jongens, door de lezing van al die vreemds avonturen ge hooid en bekoord werden. Daar hoorde ik or oen paar. in vollen geestdrift uitschateren 0. ik ga kijken, want liet. zal schoon zijn, zulle En ik ook, ik zal aan 't moeder vragen Ik ook Ik ook Al die blikken glinsterden en hun hart popelde reeds bij 't vooruitzicht van al de ontroeringen die ze van den avond be loven gingen Toen ik verder op voorbij enne fabriek kwam, stonden daar in de open poort eenige vrouwen met roode neusdoeken om het hoofd, die 't noenmaal in een toegekuoopten lnnddock brachten. Zij ook, ze hadden een program mede. Ik boorde ze klappen ondereen t Is locli een wonder ding, nio waar Wanne, van alzoo alles op een laken te doen leven Daar zit tooverii in, kind Onze Loddon is er zot van En ons Roze dan, mijn schaap Dal moest go eens hooren 't Zal dezen avond. De rest kon ik niet meer vatten. Zaterdagavond. Ik stond in den specerij winkel van één mijner geburon, toen daar een achtjarige guit kwam binnengestoven. Zijne kriek- roode; verseh gewasschen wangjes geur den als bloemen,en in zijn splinternieuw zondagspakje zag hij er waarlijk ver rukkelijk uit. Een pakje chocolade ging hel op gejaagde» vreugdigon loon, terwijl hij zi jn centen legde op 't loogblad waar boven hij nauwelijks met den blonden kroezelkop reikte. Terwijl mijne gebuurvrouw lachend ging om 't gevraagde naar eene open slaande chocoladedoos die fel-lokkend lag te schitteren in 't gaslicht met al bare zilveren pakjes, zei ik opgeruimd lot den kleine Ge ziet er zoo schoon uit, baaske, moederleen beeft er voor gezorgd, hooi- Wij gaan naar den cinema ant woordde hij me heel triomfantelijk. Naar den cinema," Jaakje vroeg do vrouw hoogst verwonderd, terwijl zij in z'n gretig grijpend handjes het verlei dend snoepgeld stopte. Ja, met paken en maatje. Wij zitten allemaal op den eersten rang. Zoo zoo manneke En go zijl daar niet bang in die donkere zaal Neen ik, zulle madam En zijl. ge niet benauwd van al de wreedo dingen die daar gebeuren, ventje Jaakje bezag ine met zijn blauwe kij kers ilie gloeiden van pret, en schudde driftig met z'n kop Maar vaak krijgt ge tocli zeker •-vel drong mijne gebuurvrouw aan. Neen ik, zulle 't Is zoo schoon Ja. mijn jongsken, ging zij voort, go zoudt gij nochlhans reeds lang in iiw liedje moeien liggen. Jaakje dacht er echter lieel anders over. Hij stond daar nog één poos, een tikje verlegen, met bet kostelijk pakje tegen zijn rozige lipjes gedrukt, terwijl wij beitien hem met vcelbeteekoneinïe blikken aanstaarden. Dan maakte hij plots ommekeer, en wipte do deur uit, met zijn schaterend stemmeken iets roepend dat een groet moest zijn. Ditmaal was liet een groote. Een, die dan nog ontwikkeld scheen, en den naam had van mee le doen aan yolksbesclia ving. Ik sprak hem over een prachtboek dal zooeven verschenen was. en daar achter het vensterglas lag uitgestald. Dat gaat ge toch koopen 't Is een spotprijs, Ja, een spotprijs... maar ik geef liever oen halve frank aan den cinema. Aan den cinema Dat is toch niet ernstig, kom En waarom zou 'I niet Wat kan die nu toch bekoorlijks hebben voor u Zoo ge wist, sprak bij toen, mijn onder v ra geilden blik ontwijkend terwijl hij lachend geurige rookwolkjes uit zijn sigaret trok zoo ge wist wat al mooie meisjes er daar op doek verschijnen De bekentenis was raak. Zij ontsnapte hem heel natuurlijk, en zij verraste mij ook niet in zijn mond. (Slot volgt). De toestand in de Balkanstaten. In welingelichte kringen verklaart men dat de benoeming van Prins von Wied lol vorst van Albanië, welke in sommige Weener kringen als een voldongen feit werd voorgesteld, nog hoege naamd zoo zeker niet is en aan de internationale orde van den dag blijft. D. internationale kommissie. I' De Engelsche afgevaardigden der intcrnalio- nale kommissie. Maandag uit Monasur vertrok ken, zijn gisteren te Coritza aangekomende Turken en Grieken vechten aan de poorten van Xanthi L'it Salonika wordt geseind, dat eene bloedige botsing heeft plaats gehad in de nabijheid van Xanthi, tusschen de Turksche en de Griekscije troepen. De Grieksche troepen hebben de Turksche detachementen verslagen en Koyoum-Keni bezet. Servië en de mogendheden. De Servische regeering heeft aan de vertegen woordigers der mogendheden eene nota gezon den om baar te laten weten dat hare troepen zekere strategische punten van het Albanccsch grondgebied hebben bezet, daar zulks noodig was om het behoud van orde, rust en veiligheid te verzekeren. Het Weener kabinet heeft dadelijk aan Servie geantwoord, dat het gccne rekening hield van die nota daar het geene andere grenzen erkent dan diegene vastgesteld door de konferencie van Londen Chukri Pacha en Yaver Paclia bij den erfprins van Bulgarië. Uil Sofia wordt geseind dat de erfprins van Bulgarië gisteren in gehoor ontvangen heeft den verdediger van Andrinopel, Chukri Pacha, die vergezeld was van Yaver Pacha, die krijgsge vangen genomen werd einde November in de nabijheid van Dcdcagatch Die twee officieren zullen naar Konstantinopel tcrugkeeren alwaar de Portc aan Chukri Pacha de portefeuille van het ministerie van oorlog zal opdragen. De Dardanelles Het besluit om de Dardancllen voor koop vaardijschepen slechts twee uren per dag open te stellen, is door de Turksche regeering geno men uit vrees voor eenen plotselingen overval van de zijde van Griekenland. Italiaansche koopwaar geboycotteerd. Men seint uit Janina Aan de Kamers ven Koophandel te Rome en Milaan, hebben ,'e kooplieden van Janina meegedeeld dat zij, 111 verband met de vijandelijke houding van Italië ten aanzien van Epirus. besloten hebben van nu af aan de handelsbetrekkingen met de Italiaan sche markten af te breken. Demobilisatie in Turkye De werkelijke demobilisatie is vandaag be gonnen te Brekli, Rodosto en Gallipoli, waar heen transportschepen werden gezonden. Neerlaag der Albaneezen. Men seint uit Cettinje De Albaneezen zijn op de linie tusschen Gus- sinje en Djakova totaal verslagen cn op de vlucht gedreven door de Montenegrijnen. Bijzonderheden over het gevecht ontbreken. Mexiko. President Wilson heeft verklaard dat de be trekkingen der Vcrcenigde Staten met Mexiko in den statu-quo zullen blijven Zij zullen de j Mcxikanen het onder elkaar eens laten worden, j Er bestaat nu geene hoop meer om met generaal j Hucrta in betrekking te komen. Uit Washington verneemt dc Kölnisehc Zeilung, dat president Wilson zich vandaag tegenover bezoekers heeft uitgelaten op eene wijze, die lioet verwachten, dat de regeering der Vereenigde Staten de aanstaande verkiezingen in Mexico niet als geldig zal erkennen. De Kölnische Zeilung meldt dat. met het oog op den toestand in Mexiko, de Duitsche regee ring een oorlogschip derwaarts zal sturen. Dat is ten minste eene daad welke eenig uit werksel moet en zal hebben op de woelige Mexikanen Het komplot tegen Yuan Chi Kai. Dc leider der samenzwering legen het leven van den president der Chineesche republiek, de policieoverste van Peking is Maandag ge halsrecht. Yuan Chi Kaï gaat niet meer uit dan omringd door eene zeer sterke lijfwacht. Men ziet dat dc vrede nog ver van hersteld is in de jonge republiek. Katsoera Dc Keizer van Japan heeft aan Katsoera. na diens dood, de keten van de chrysantcemordc verleend. De teraardebestelling van het stoffelijk over schot van Katsoera is bepaald op den 19 dezer. De Engelsche opperrechter treedt af. Lord Alverstone. de Engelsche opperrechter; heeft ontslag genomen- Er is reden tc gelooven dat de prokureur- generaal sir Rufus Isaacs hem zal opvolgen. Ontaarde suiker en melasse. Dat de suiker in de voeding van mensch en dier oenen groote» rol speelt, is een algemeen gekend feit. De suiker (koolhydraten) wordt onmiddclijk opge nomen in liet bloed, en kan dan tot do vorming van het organisme seffens dienst bewijzen. Doch, evenals do voeding der plant niet bestaat in de opname van slechts een voedend bestanddeel, zoo is liet eveneens met den onderhoud van het dierlijk lichaam gelegen. Samenstellin gen van verschillende grondstoffen die nen er tot stand gebracht te worden. Veekweekers cn landbouwkundigen zijn het daarbij eens, dat in het voederen van suiker de voorkeur aan de melasso- voeders dient gegeven te worden. En wat meer is, de voedende eenheid in ontaarde suiker kost het dubbel van deze in molassevoeders voorbanden, en zooals wij hooger reeds te verstaan go- ven is het noodig dat er benevens de suiker ook eiwit, vel, en aschbesland- deelen in liet lichaam worden gebracht. Welnu, die viervoudige werking kan de ontaarde suiker niet uitvoeren, 't Is de Kucroma het gekroond suikervoe der, die volledig voedt, en de beste uit slagen waarborgt. De Sucrema is uitsluitelijk samen gesteld uit voederstoffen van allereerste kwaliteit cn zuiverheid. De gebruikte voeders zijn verder zeer verteerbaar en bevatten geene nultelooze of nadeelige sloffen, zooals turf, enz die do verteer baarheid verminderen. Zij bezitten eene bijzondere samenstelling in betrekking met het doel waarvoor zij bestemd zijn. Het is dus hoogst raadzaam voor de landbouwers, mot dit voeder ceno proef tedoqn, daarna zullen zo zei! oordeclen 011 overtuigd zijn dat ze daarmede dage lijks een schoon profijt kunnen doen, ter wijl ze hunne beesten in den besten slaat van gazondhoid zullen behouden. Deze slrijd is reeds in vollen gang. Van den kant des ongcloofs gaat het, om het monopool voor hel zoogenaamd neu traal onderwijs te bemachtigen van den kant des geloofs, om voor eiken staats burger liet recht en de macht te verwer ven, zijn kind. waarvoor hij verantwoor delijk is, volgens eigen keuze te mogen laten opvoeden en onderwijzen. Van den eenen kant is het, zooals gewoonlijk, louter geweld, opwinding, kwakzalvers aanbeveling van liet sinds lang ontmas kerde, leugen- en huichelach'ig, ja, door zijn vroegere aanhangers zeiven in Frankrijk, zouteloos 011 onmogelijk, en alleen ter begoocheling bruikbaar ver klaarde neulrale systeem. Van den ande ren kant de kalme verdediging der gelijke rechten aller burgers en der gewelens- en godsdienstvrijheid Beide partijen ge ven wel voor. deze laatste in bescher ming to nemen, doch slechts eene der beiden met waarheid cri recht, on dat is toch wel niet die partij, wier aanhan gers overal,waar zij de overhand krijgen, zoo niet de godloochening, toch de loo chening van Christus met sluwe list en geweld opdringen. Te oordeelen naar een Prospectus, dat door de vrijzinnigheid aan de burgerij 111 do stad Seraing is rondgedeeld, wordt liet. neutrale systeem inet kwakzalvers marktgeschreeuw aanbevolen. En zonder nu iets ten nadee'e van liet neutraal onderwijs te willen zeegen, waar dat volgens dc wet met plichtbesef wordt ge geven, mag een woord van protest niet uitblijven, waar men, wal niet voor allen dienstig zijn kan, en daarom slechts door de wet, als zoodanig, mag worden aan bevolen, waar het vrije onderwijs ont breekt of andere .omstandigheden zulks vergen, als voor allen geschikt, ja, als het eenig ware, het eenig afdoende, het eenig al het ander overtreffend wil aan bevelen en opdringen, zooals dal door de vrijdenkerij te Seraing geschiedde. Die wijze heeren beginnen hun Pros pectus met aan katholieke medeburgers ie zeggen, dal de godsdienst op tiet program van lager onderwijs geen plaats mag vinden, en diloin een reden, die ons katholieken, tot nu toe onbekend was, doch die door de mannen des ongcloofs is uitgedacht, 11. 1. wijl de geloofsleer niet. onderwezen wordt,maar ingeprent, ingeblazen en ingeënt in de zielen der geslachten, in de kerken en in den tem pel (?).»De Scraingsche katholieken cn de Belg. priesters mogen die logemannen wei dankbaar zijn voor dit uit hel Gr.'. Ou. opgaande licht. Daarna waarschuwen zij hunne medeburgers, om, nu de wet wordt voorgesteld, hun oor niet te Iconen aan lien, die de vrijheid van geweten, woord en gevoelen schenden, en die van plan zijn, ons te doen afdalen tol den rang van Spanje, door hel katholicismus verkankerd. (Brrr Het is om ervan te huiveren. De kerk buiten de school, dat moet hel devies zijn van hen, die aanspraak maken op de denkbeelden der vernieu wing. 11 En dan volgt er weer kwakzalvers bluf De school moet dc onschenbare vrij plaats wezen der wetenschap, d. w. z. dal men er niets moet onderwijzen dan het geheel der opgeloste problemen. Die blullërs van Seraing zouden voor zichtiger en wijs handelen, zegt de Bien Public als zij hun zienswijze eens in overeenstemming trachtten te brengen met de uitslckendste mannon dor weten schap, ook onder de hunnen, die verkon digen dat de wetenschap in een staat van voortdurende verandering verkeert, dal er bijna geen onbetwistbare wetenschap pelijke waarheid is, slechts relatieve en provisorische waarheden zijn. Doch dc bluf is nog niet ten einde De school, die wij drooraen, is die der algemoene eensgezindheid, der onjtar- tijdigheid, der solidariteit, van den socialen vrede. Nu dan, wij moeten voor den vrede zijn, tegen alle ons omrin gende machten der duisternis. Och arme De Prospectus eindigt eindelijk, gelijk hij begonnen is, 11.1. met kwakzalvers geschreeuw Huisvaders, vergeet dal niet Tus schen de onbetwistbare waarheden der wetenschap en de dogmatische geloofsgeheimen moogtgij geen oogen- bli/t aarzelen. Teekent het bewijs, dat uw kind op school geen deel neemt aan het godsdienstonderwijs - Dat ook tc Seraing, nog vele katholieke ouders ge vonden worden, die voor 'l heil van hun kroost genoeg zorg hebben en aan hun godsdienst genoeg vast houden, om zulke gewetensdwang te verafschuwen, eu voor zulke kwakzalversgeschreouw de ooren le sluiten, is le hopen voor hen zeiven en voor hun kroost. G. KALLEN, Pr. Residentiebode 3/10/13. HET KIND. Hebt gij niet eenmaal over 't wiegje ter sluiks het hoofd gebukt, op zacht fltnveelen kinderwangen een zoeten kus gedrukt? Kan ooit uw hart gesloten blijven, uw wezen stuur en koud, wanneer een kind de mollige armen u toegestoken houdt Het kind heeft veler oog verteederd en veler zorg verjaagd het was voor menig hart de lichtglans die in het duister daagt. Neem alle droeve levensboeken van tranen kil en nat, gij vindt een lieve kinderbeeldnis op ieder zuiver blad. Hoor alle dichterlijke Hedren gezongen wijd en zijd, geen enkel zal u meer bekoren dan 't lied aan 't kind gewijd. Neem al wat schoon en goed en rein is, verbeelding ooit verzint, het evenaart in schoonheid, goedheid, in reinheid nooit een kind Theophiki. Coopman. Wij ontvangen liet hieronderstaand artikeltje, dal we, van Vlaamschgezind standpunt uit, ter inlassching meer dan waardig oordeelen. Niemand zal liier ontkennen dat de pers een natuurlijk uitvloeisel is der bestaande beschaving. De pers is de vergaarplaats waar de gedachtenstroo- mingen op elkaar botsen waar ze ont vangen worden, en van daar over de geheele massa uitgespreid. De pers is de thermometer, waar de beschaving, die zich eerst bij de ontwikkelden doet ge voelen, hare hooge of lage tij komt aan duiden. De inhoud van een blad, het geestelijk voedsel dat het met volle handgrepen uitstrooit aan de hongerige geeslon, is grootendeols de oorzaak van vooruitgang of verval Een goed degelijk blad koopL 011 leest men vast het andere laat men maar liggen. Bladen die nooit, of soms maar een doeltreffend en degelijk artikel opnemen, die buiten de aankondigingen en alle- daagschc nieuwsjes, buiten de Ditjes en Datjes of wereldpolitiek, geen ernstige, waarlijk voedzame geestesspys ton beste geven, mogen zich stellig op geen lezerspubliek betrouwen. Het volk wil ook zijn aandeel hebben in den gees telijken vooruitgang, hel volk heeft buiten zijne handen ook nog een geest, die moet opgevoed. In Vlaanderen leest een pastoor lee- raar, priester, zijn Le Bien Public, een gewoon burger de XXe Siècle of Palriole een werkman Het Nieuws van den Dag een Vlaming... ccn Fransche gazet I11 Vlaanderen dus leest men geene Vlaamsche bladen. I)e Vlamingen hebben liever de Fran sche pers te steunen dan 't werk hunner eigene broeders. Waar blijft dan hunne Vlaamsche overtuiging 'k Zoek er naar doch onmogelijk ze ergens te vinden.... Stijn Slrcuvols joeg de - XXe Siècle zonder boe noch ba do deur uil, cn of hij gelijk had Wie volgt er hem na Hij wist toch wel wat hij deed. Gij zijl Vlamingen en gij gij werkt uw eigen dagelijks tegen met Fransche bladen te koopen, dio tegen u zijn en tegen u werken met volle kracht. Gij geeft aan don vijand den stok waar mee hij 11 afranselt, en dan klaagt ge nog hoe zulks mogelijk is, dan gaat ge zoeken wie het was die u sloeg. Wanneer zal ons Vlaamsche volk eens voor goed beginnen in te zien dat het zijne Vlaamsche Pers moet ondersteunen? Het is maar eerst dan, wanneer al onze burgers en verfranschte Vlamingen zullen inzien dat zij voor hun geestes voedsel gaan bedelen om de broodkrui mels van een andermans tafel, terwijl onze Vlaamsche pers hen deugdelijke en voortreffelijke gedachteuspijze opdischt aan eigen haard liet is maar eerst dan dat Vlaanderen weerom worden zal ontwikkeld en zelfstandig. Blauwvoet. voor die zoo wijs zijn nog wat te willen bijleeren dat goed is. Het is ten tijde van de MIS, gelijk de Kerkvergadering van Trente zegt, dat de Heer op dien troon van genade zetelt, tot welken de Apostel ons aanspoort met be trouwen te naderen om Gods bermhertig- heid af te smeeken en de genaden te beko men die wij noodig hebben. De Heilige Joannes Chrysostomus verzekert dat de "Engelen zeiven HET OOGENBLIK DER MIS afwachten, om des te krachtiger voor ons ten beste te spreken en hij voegt erbij, dat men moeilijk op andere tijden zal be- DIÉ WETEN TE ZORGEN DAT ER AL LE DAGEN TEN MINSTE TOCH IEMAND 'S MORGENS NAAR DE KERK GA OM DE HEILIGE MIS TE HOOREN Weest vroolijk in den Heere. Geen heil zamer kruid dan de vroolijkheid. Een blij gemoed Doet 't leven goed. Als er kwestie mocht zijn van PROCES, ik oordeel dat het beter is een MAGER ACCOORD te maken, dan eene VETTE SENTENTIE te verwachten. Processen zijn kinders van passiën en aardsche driften, van menschen die, op den wind vaneen ijdel woord, krakeel willen maken, met RISKO van hun laatste geld in 't water te smijten, tot groot genoegen van boschprocureurs en boerenadvokaleii Weinig weten, en veel zeggen Veel %'erteeren en weinig leggen, Altijd stoften en weinig vermeugen Zijn zes dingen die niet en deugen Het is gemakkelijk de schoonste dingen te bevuilen het slijk kost zooveel niet als de kleuren. LASTERAARS zijn geen toove- raars achterklappers zijn geen waarzeg gers IJZERBIJTERS en GRIMMERS, ZE- VENTEENS en PEZEWEVERS worden in mijn land niet geteld onder de profeten. Dat doet me denken op de hoogedele en hooggeleide gazetkrabbelaars van Aalst, die durven laster spuwen tegen de SCHOO- NE SCHOOLWET, die ons katholiek Mi nisterie heeft voorgelegd aan de Kamers (ge verstaat, Achtbare l ezers, ik spreek van het ontwerp van schoolwet, want WET is het nog niet, doordien dat de stemming nog moet plaats hebben)het volk vroeg verbe tering van het onderwijs, en het ontwerp verzekert die het volk vroeg de verplichting van het onderwijs, opdat ook het werk manskind de vruchten en de voordeelen van een goed onderwijs noodzakelijk genieten zoude, enhet ontwerp verzekert die gevraag de verplichting op eene allervoorzichtige wijze die ten volle overeenkomt met de ma nier waarop we Belgen eene verplichting het gemakkelijkst verdragen kunnen het volk vroeg een vierden graad in het lager onder wijs, en wederom verzekert het wetsontwerp dien vierden graad en schetst hem ten wijste mogelijk het volk VROEG DAT ELK'EN IEDER ZOU VOLKOMEN VRIJ ZIJN ZIJNE KINDERS NAAR DE SCHOOL TE STUREN. DIF. MEN VERKIEZEN ZOU, en wederom verzeker het voorgestelde wets ontwerp dat alles verder was men ten ac coord dat de heeren onderwijzers te weinig betaald wierden in ons landen daarom stelt het wetsontwerp eene schoone verhooging voor van de jaarwedden der onderwijzers.... Zou men meer en schooner wenschen kun nen in zake van schoolwet? Neen Beter kon het niet geschikt en voorgesteld zijn roept heel 't land en Frankrijk, en Duitsch- land. en Engeland, en Holland, door den mond van hunne meestgezagvoerende dag bladen en schriften, en wil zeggen tijdschrif ten. benijden ons zulk schoon en prachtig ontwerp van schoolwet. EN TOCH, wie zou 't ooit peinzen, indien men de hoog verheven gazetkrabbelaars van Aalst niet kende, toch durven die fameuze FENIKSEN laster spuwen naar zulk prachtig en alom- geroemd werk, het ontwerp van nieuwe schoolwet... Maar alia! laat ze maar spu wen en grollen nog daarbij ze mogen al doen wat ze willen de schoo'lwet zal er door gaan. onder de hoogste toejuiching van heel het land en tot lange, lange jaren geluk en welzijn van ons volk. Fernz, Nationale Bank. Het Vlaamsch Handelsverbond, hoofd kantoor Lange Nieuwstraat, 42 le Ant werpen, zet alle Vlaamsche belangheb benden ten dringendste aan gebruik te maken van Vlaamsche formulieren ter Nationale Bank. Met name wijst het Ver bond 0. m. op de Vlaamsche formulieren voor aanvraag van kredietbewijzen, dio in elke filiaal der Nationale Bank in het Vlaamsche land ter beschikking van het puliliek moeten liggen. Men zende onver wijld bericht aan het VI. Handelsverbond wanneer men do afwezigheid der Vlaam sche formulieren bestatigt. Echtscheidingarmbanden. Do Amerikanen willen een kenteeken voor gescheiden vrouwen invoeren Zij zijn van n ening dat men, zoo goed als een \erlovings- of trouwring, ook een cclitscheidingsring dragen kan. Dit be hoeft nu niet speciaal een ring voor den vinger te zijn, men kan, zooals een dame te New-York, die reeds verscheidene ma len gescheiden is, voorstelt, dunne scha kelarmbanden of dunne gouden armrin gen dragen. Deze nieuwe uitvinding heeft ten doel de. gescheiden vrouw in gezel schap voor ongenaamhedeii te vrijwaren. Roods ziel mot vele vrouwen die deze 1 kenteekens dragen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1