DE OHGELDBJIBISTER. NESTLE'S KINDERMEEL, ALMANAK VAN AFFLIGEM. Rechterlijk kronijk. DE KAMER Congo. Zondagrust. Examens voor noogesctioolsiudenien. Allerhande nieuws. VLflflJHSCHE «OM BIBLIOTHEEK. 1d zitting des Gemeen! eraads In de Parijsche hel. Nacht- en dagslaap. De geleerde Vaschiede die bij -11 perso nen uit de arbeidende klasse proeven nam met betrekking tot den nacht- en dag slaap, kwam tot de volgende besluiten Do dagslaap is oppervlakkig en wordt vaker afgebroken dan de slaap bg nacht, is ook minder verkwikkend en men rust er minder bij uit. Allo verrichtingen van het lichaam (hartslag, bloeddruk, adem bewegingen, enz.) d:e tijdeus den waren nachtslaap. automatisch verminderd of verlangzaamd zijn, vertoonen tijdens den dagslaap wat rhylitmus en standvastig heid betreft, duidelijke afwijkingen. De dagslaap bereikt slechts zelden en alleen in gevallen van buitengewone geestelijke of lichamelijke vermoeidheid, do diepte van den nachtslaap. Door gewoonte kan wel is waar, de dagslaap langduriger ge maakt worden maar weken en maanden zijn noodig. volkomen duisternis en stilte begunstigen zeer den dagslaap. Er schijnt een nauwe betrekking te bestaan tusschen de duisternis van den nacht en de diepte van den slaap. Wat hel doel van den slaap betreft, het vernieuwen der gebruikte krachten, staat dagslaap zeer wezenlijk bij nachtslaap achter en alle personen die op den dag moeten slapen, klagen over oen gevoel van vermoeidheid, dat hun niet verlaat. De steenkol. Men herinnert zich dal ovèr een paar weken het nieuws verspreid werd dat de kolen zouden aflaan, een nieuws dat na weinige dagerggelogenslraft werd. Nu wordt weer gemeld dat de mijnen van Charleroi het bericht hebben aange plakt dat zij te beginnen van 1 November de loonen met 10 ten honderd zullen ver minderen. De mijnen van den Borinage, dit voor beeld volgend, hebben een dorgclijken maatregel genomen. Eene vermindering van 10 per cent zal worden toegepast op de ader werkers en eene van 5 per cent op de sclauneurs en dit te beginnen van 4 November. De mijnbestuurders verklaren dal zij die beslissing hebben moeten nemen ter oorzake van de zwakte der markt van nijverheidskolen. Weer thuis. Do koning, de koningin en hunne kin deren zijn Maandag avond van hunne buitenlandsche reis te Brussel terugge keerd. Zij stapten ten 8 uren af in de statie der Leopoldswijk en reden in auto mobiel naar het paleis van Brussel. Een averechts succes. Het verlies, ondergaan door de ten toonstelling van Charleroi, bedraagt 2 millioen. De aandeelhouders, die maar 25 t. h. van hunne inschrijving hadden gestort, zijn uitgenoodigd geworden de andere 75 t. h. te betalen, Goedkoope maaltijden voor Staatsbeambten. Gelegenheid om op goedkoope manier den inderlijken man te versterken, zal aan het kleine legertje ambtenaren en beambten van het hoofdbestuur van 't spoor worden aangeboden. Het spoorwegbeheer heeft .inderdaad beslist dat eene spijszaal zal gevoegd worden bij de lokalen van het ministerie en de beambten voor den prijs van 60 centiemen, een volledig eetmaal zullen kennen gebruiken. Reeds hebben 250 beambten ingetee- kend van 's middags hun maaltijd in de kantien te nemen. Maatregelen zullen anderzijds genomen worden om hét treinpersoneel in de ge legenheid te stellen zich insgelijks op goedkoope wijze onder weg een maaltijd aan te schaffen. De Belgen in het buitenland. Aan advocaat Louis Franck, volks vertegenwoordigervan Antwerpen, werd door den minister van verkeer te Tokio, bij zijn vertrek uit Japan, een officieel déjeuner aangeboden, waarop de minis ter hulde bracht aan der. arbeid, door Mr Franck op internationaal gebied ten voordeele van den zeehandel verricht. Een ander Antwerpenaar, graaf della Faille de Leverghein, die onze gezant is in Japan en daar zeer gezien wordt, woonde de feestelijkheden bij, ter eere van Mr Franck ingericht. Katholiek en liberaal vertegenwoor digden daar het land te zamen en eens gezind Zoo moest het in hel buitenland altijd zijn. In de Gendarmerie. Bij koninklijk besluit worden de vol gende wijzigingen toegebracht aan de sa menstelling van het korps gendarmerie 1° Het grondgebied wordt verdeeld in vijf groepen in plaats van vier, ieder onder het commando van eenen major. Die groepen zijn aangeduid en samenge steld alsvolgt EERSTE DEEL. 4e Vervolg. Lief kind, sprak de dokter, geef alle uur aan uw moeder een lepel van dien drank... Vergeet het niet, Martha. Ik zal het zeker niet vergeten dokter, want ik zou veel te gaarne hebben dat moeder beter werd. De oudé geneesheer omhelsde het kind met ontroering, drukte de hand der zieke en fluisterde Germaine zacht in het oor Goede vrouw, vertrouw op God en wees kalm. O, ja, ik vertrouw op God, op. Hem alleen, want ik ben een Christin en ik heb Hem vergramd. Hij weet wel, dat ik er berouw over gevoel... Met schier onhoorbare stem voegde zij er bij Dokter ik wilde wel biechten... Ik zal den pastoor van Saint-Ouen zenden, Germaine. Diep ontroerd verliet de geneesheer de kamer. Juist op het oogenblik, dat de dokter uit het huis van vrouw Aubin trad, waar de stervende, een weinig getroost, maar uitge put na haar lang verhaal, insluimerde, stoomde de exprestrein nummer 14 van Mar seille binnen. Ondans de verwarmingsbuizen, die zich in de wagons bevonden, waren de reizigers bijna verstijfd. Een kapitein ter zee bevond zich onder hen. Op z'jn bnrst prijkte het kruis van het Legioen van Eer. Zijn aange zicht was door de zon verbrand zijn haar Groep van Gent (Wcst-Vlaanderen en Oosl-Vlaanderen) Groep van Brussel (Brabant). Groep van Luik (Luik en Luxemburg); Groep van Bergen (Henegouwen en Namen) Groep van Antwerpen (Antwerpen en Limburg). 2° Er wordt een nieuw dis! rikt opge richt, waarvan de hoofdplaats te Wa- remmc zal gevestigd zyn, en de kantons gendarmerie van Fexhe-le-Haul Clocher, Hannut, Landen, Oreyo, Othéo en Wa- remme zal omvangen 3° Er worden 37 brigaden opgericht, waarvan de standplaatsen in hierna ver melde gemeenten zullen gevestigd zijn Blaesveld, Boisschot, Berondrccht, Moil- sel, Rumpsl, Beauvechain, Lubbeek, Op- prebais, Tubebe, Jabbeke, Ledcghem, Moerkerke, Lede, Eygenbilsen, Burdinne Fallais, Grupont, Halanzy, Les Bulles, Libramont, Poupehan, Casteau, Frasuos- les-Gósselies, Ham-sur-IIeure, Meinvault, Raosart, Sivry, Gros-Fays, Mcux, Spon- tin, Vencimonten Vresse. 4° De brigaden van Waregem, Avel- gem, Nederbrakel, Aarschoot. Maaseik, Wandre, Herve, Aubel Anderluus. Erque- linne Frasnes-bij-Buissenal, Sottegeie en Thourout zullen in brigaden te voet veranderd worden. 5® De brigaden van Alle, Aubange ei. Musson en de postgendarmerie van Wolf- donck zullen afgeschaft worden. De Almanak van Affligem voor het jaar 1914 is verschenen. Groot in 8", 160 bladz. druks en prachtige illustratie, kost hij slechts dertig centiemen. Onnuttig hier zijnen lof te verkonden. Wie hem eens gezien heeft, wil hem niet meer missen. Zeggen wij terloops dat de Almanak van Affligem in alle families onontbeerlijk is en dat hij er lOOOmaal in 't jaar zal geraad pleegd worden. De Almanak bevat buiten de volledigste aanwijzingen van al wat betrek heeft op Zon-, Maan- en Hoogwaterstanden, middelen tegen allerhande ziekten en kwalen nuttige voorschriften om azijn en bier te maken, ap pelen en peren te bewaren, marmer te kui- schen, linnen te wasschen en voor de lekkerbekken om haas- en patrijspastei en visch in andovi (a la daubete bereiden. Geestelijke en Wereldlijke Overheden van België Al onze Ministers en Leden van Kamer en Senaat met hunne politieke kleur alleraangenaamste en verzettelijkste lezing, om de zwarte gal der droefgeestigheid te ver drijven en de lachspieren uit te rekken de kronijk der bijzonderste gebeurtenissen in de gansche wereld, sinds Juli 1912 tot Juli 1913. Jaar-, maand- en wekelijksche markten in België. Uitslag van den Raadselprijskamp 1913 en Nieuwe Raadsels voor 1914. Dit al, opgeluisterd met de prachtige portretten van Z- M. Koning Albert en deze van onze door- luchtigstc overledenen Oud-Minister Leo de Lantsheere den Abt Heigl van Affligem H. K. H. de Gravin van Vlaanderen. Voorts al de portretten onzer Katholieke Senateurs Eindelijk eenige aankondigingen van ver trouwbare handels- en nijverheidshuizen. De Almanak van Affligem mag niet ont breken op de tafel van alle Vlamingen, én nog min in de huisbibliotheek van alle staats bedienden. Prijs 30 centiemen 't afdrukselfranco 't huis 38 centiemen, welke prijs de vragers vriendelijk verzocht zijn in postzegels bij hunne bestelling te voegen. Wie den Almanak van Affligem begeert te verspreiden of voort te verkoopen, is beleefd verzocht, zich voor de voorwaarden te wen den tot Don Urbanus Hendrickx, te Affligem, Hekelgem of ten bureele van dit blad. Men zegge het voort Dat 't eenieder hoort. Priesterlijke benoemingen. Bisdom van Gent. Zijne Hoogweer- digheid de Bisschop heeft benoemd Leeraar te Dendermonde, den E. H. Van Kerckhove, candidaat in germaan- sche philologie. Vermaarde Kaarskensprocessie te Scherpenheuvel. Aanstaanden Zondag 2 November, zal alhier de wijdvermaarde Kaarskenspro cessie haren jaarlijkschen omgang doen. Do Vespers worden gezongen om 2 1/2 ure, waarna uitgang der processie. De missen zullen geschieden om 5-9 7-8-9 en 10 uren. Bijzondere treinen zijn ingericht ten dienste der duizende bedevaarders die jaarlijksch dien dag de Moeder Gods ko men bezoeken. Rechtbank van Dendermonde. Slagen. Lod. Van Schuylenbergh, van Aalst, vóór slagen aan Frans Roe land, 2 maand en 50 fr. was bruin, maar op de slapen met wit door- spikkeld zijn gelaatstrekken schoon en zijn stap vast Zijn gelaat was echter door droef geestigheid en kommer overschaduwd Moeilijk zou het geweest zijn zijn ouder dom te raden hij kon vijf-en-veertig maar ook vijf-en-vijftig jaren tellen. Al het reisgoed, dat hij bij zich had, be stond uit een tasch, dien hij in de hand droeg. Aan den uitgang gaf hij zijn kaartje af. Met de hand een teeken gevende, kwam er aanstonds een rijtuig aangereden, waar hij instapte, zeggende Wij rijden per uur. Eerst naar het Hotel du Louvre. Hier gaf de zeeofficier zijn reiszak in het bureel af, besprak een klein appartement, waarvan hij het nummer aanteekende, en stapte wederom in het rijtuig. Naar nummer 65 der Rue de Miromes- ml, riep hij tot den koetsier. Om van het Hotel du Louvre naar de aan geduide plaats te rijden, waren niet meer dan twintig minuten noodig en de koetsier hield vlak stil voor het huis 57 bis. De reiziger stapte uit. Alvorens den drempel te betreden van het huis, waar hij zich heen had laten rijden, scheen de man te aarzelen. Druppels zweet parelden op zijn slapen, ondanks het gure weder. Eenige seconden bleef hij onbeweeglijk als een beeld op de straat staan. Eindelijk maakte hij een beweeging als öm te zeggen Het moet zoo zijn. Daar een der poorten openstond, liep hij de gang in, waar de kamer van den concierge was.Voor de tweed: mn! deed hij eei poging om zie izeif meester te worden en draaide de deur open. S C H O O L W E T. Zitting van Vrijdag 17 October. M Royer komt terug op do kwestie der toelagen aan de vrije onderwijzers, zelfs kloosterlingen. Het is ontwijfelbaar dat de belangrijke sommen, aan deze betaald, rechtstreeks zullen gestort worden in de beurs van liet bestuur dier scholen. M. Poullet stelt vast dat de toelagen niet worden betaald aan de kloosterlin gen der aangenomen scholen. M.Roger. Er zal 645,000 fr. nieuwe toelage zijn voor de aangenomen scholen. Het doet or weinig toe of er kwestie is van wereldlijken of kloosterlingen. M. Poullet. Er is niets nieuws daarin. Dat spruit voort uil het gemeen recht van art. 8. Al de onderwijzers zullen moeten gedi plomeerd zijn, het zou dus onrechtvaar dig wezen, niet aan allen dezelfde toe lage toe te kennen. Maar er zijn er die uitsluitend zijn voorbehouden aan de wereldlijken. Het incident is gesloten. M. Woeste deelt mee dat bij de kritiek van de kleinigheden, voorgebracht bij de bespreking der artikelen, niet zal beant woorden. Hij wil op de hoofdzaak van bot ont werp aandringen, op het verschil dat er bestaat eii zal blijven bestaan tusschen de bijzondereen de oflicieele scholen. Deze genieten van de schoolgebouwen en de bijzondere scholen moeten ze te huuncn laste oprichten, dat zal zoo blij ven. De bijzondere scholen ontvangen niets voor het onderhoud van hunne klassen, en «le offlcieele scholen hebben langs dien kant niets uit te geven. De bijzondere scholen ontvangen niets voor de gewone kosten van bet lager onderwijs en omtrent een vierde van die kosten zullen ten laste blijven van de oprichters dier rcholcn. In de liberale gemeenten zullen de offl cieele scholen de gunsten van de begroo ting blijven genieten, zonder vergoeding voor de bijzondere scholen. Dit belet niet dat men blijft beweren dat hel wetsontwerp hot openbaar on derwijs klerikalisecrt. Hel land beeft u aan 't werk gezien. Het gelooft u niet meer. De achtbare minister maakt het histo riek der school wel ten sedert 1848. Hij bewijst dat de oude liberalen tot 187S steeds hadden aangenomen dat de atmos feer der school godsdienstig moest zijn. De aanstaande vertrekken Schepen zich Zaterdag middag in aan boord der Elisabethcille MM. Fonlier bestuurder van de A. P. C. de ëerw. paters Kuck, Gulh en Fas- scnbeinlor, der missiën van Falls de eerw pater Ferry en broeder Gonzague, dor Paters van den H. Ge st Zweifel, van de firma Kreglinger Dansey, bij zondere I)r Cappedge, der Engelsche missiën Peelers en Buelinner, bijzonde- ren Filbry, van de N. A! H. V. Grod- roohl, van de Comp. francaise du Bas- Congo Scbadiie, bijzondere Tilquin, der Chantiers navals du Stanley Pool RediDg, der Huiieries du Congo Tay«rt de Borms, van de Comfina Mortens en Fretai, van do üoloniale beige üodart, Voutral, Cloudet, Feron en Coupez, der Huiieries du Congo; Smeilers, bijzondere; Serdel en De Vries, van de N. A. H. V. Cook, dei Huiieries du Congo Dewari- chet, van dc Foreminière. Dus eerst het garnizoen en dan den Schouwburg liet garnizoen is dan aanvaard en goed gekeurd door den Gemeenteraad, en zoor kortelings zal men aan het oprichten der kazerne de hand slaan. Het garnizoen dat hier in Aalst komt is een nieuw regiment laneiers, met dit vcfêèliihlal de soldaten een helm zul) n dragen vuorzii-n van een paardenstaart, zooals de F. anscho kurassiers. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 19 October, M. Ghyssolinckx, Molenstraat. De Juli-zittingen waren voor de Oud-Stu denten van ons St-Jozefscollege een ware triomf. Drie onder hen legden hun examen af met de grootste onderscheiding, vier met groote onderscheiding,elf met onderscheiding, vijf-en-twintig met goeden uitslag. Geen min dere zegepraal behaalden zij in dc kortere October-zittingen M. Frans Boeykens van Aalst, onderging de proef met groote onder scheiding. M. Frans Eeman, van Aalst, en M Prosper Thuysbaert, van Lokcren, met onderscheiding. De HH. Josef De Vis, van Aalst, Lievens, Tant, Dieudonné, Bus- schaert en Veri-ieughe met goeden uitslag. Huis MARCHIE PÈDE, Leer looiersstraat, Brussel. Heden veertiendaagsche verkoop van Sjaals. Breigoed, Schoenen.Bijzon dere prijzen. Buitengewone gele genheid. De Magazijnen blijven des Zon dags tot den middag open. Aalst Examen afgelegtl. Wij vernemen melgenocgend.it: Mijn heer Ferdinand De Gheest, zoon van wijlen Notaris De Glicest, zijn laatsto exaam als kandidaat Notaris komt af te loggen. Mijnbeer Frans Eeman, zoon van wij len heer Rudolf eeman, in leven lid dor Bestendige Deputatie, heeft zijn laatste exaam van Dokter in de Rechten afge legd. Met voldoening heeft Mijnbeer Robert De Waele, zijn derde proef van Land bouwkundige doorslaan. Onze welgemeende gelukwensclicn. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit, enz J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst Men is er in gelukt de daders te ontdekken welke zich aan de heilig schennis hadden plichtig gemaakt met liet O. L. Vrouwbeeld, hangende sedert ecuwen aan een boom op den Dries, te vernielen. Proces-verbaal is legen hen opgemaakt. De geboren bereiden eene plechtige eerherstelling aan het heilig dom. Hot Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat, diehler bij de Groote Markt, in n° 6. Abonnementsprijs 3,50 fr. 's jaars voor de stad. 4.00 fr. voor den builen. Proefnummer tegen 0,40 centiem.in postzegels. Men schrijft in ten Bureele van DE DEN DERBODE -> Aalst. van Maandag 13 October 11 werd de lieer Huibrechl De Veylder, welke in de laatste Hoogeschoolwedstrijden als laureaat is uitgeroepen, in bet openbaar gehuldigd. De heer Schepen De Hert in naam der Stad Aalst, benevens de liooron Bauwens in naam van hot geneeskundig korps, Baron do Bélhune en M. De Blieck, stuurden den jongen medicus hunne beste gelukwenschen toe. M. Jos. Arys huldigde in naam van do K011. Maatscli. 'I Land van Riem. In zelfde zitting wordt na een lange c-n heftige bespreking het volgende gestemd. De som 200,000 fr. ingeschreven voor den Schouwburg wordt behouden, maar daarvan wordt gebruik gemaakt zoolang de noodige kapitalen voor liet garnizoen niet verzekerd zijn. In het vertrek, waar hij binnentrad, zat een man een dagblad te lezen Zoodra hij den officier bemerkte, stond hij op en kwam dezen tegemoet. Wat belieft u, mijnheer? Zou ik de weduwe Sollier kunnen spre ken De weduwe Sollier Ik ken haar niet.. De man scheen echter na te denken. Wacht... zeide hij na een oogenblik weduwe Sollier., is dat de naam r.ict van een brave vrouw, die hier over een jaar of acht concierge was Juist, mijnheer. Waar is zij Reeds geruimen tijd is zij weg, mijn heer, want ik ben reeds de derde concierge na haar. Zoudt gij mij dan niet kunnen zeggen, waar zij woont Indien ik het wist, zou ik u dit gaarne zeggen, mijnheer, maar ik weet in het geheel niet waar zij is. Ik heb van haar weinig hooren spreken, en het was dan nog over haar dochter, een die zich slecht gedroeg en haar moeder ontvlucht is Zulke dingen vallen alle dagen voor. Maar hier is het huis zeer fatsoenlijk, en men heeft daar veel over gesproken. Ik ben hier nog maar sedert twee jaren De officier scheen gansch teneergeslagen. Gij weet zeker ook niets meer van de dochter stamelde hij. Hoe zou ik daar iets van weten, mijn heer, ik ken haar niet Zijn er in huis geen bewoners, die haar gekend hebben Dit zal niet mijnheer, want de oudste bewoner woont hier nog maar drie jaren... Alles wordt duurder, Alleen blijft de prijs van het beste voedsel voor jonge kinderen steeds Onverandert, en voor rijk en arm geschikt. Beter en goedkooper als koe-melk. Fr 1.60 de doos. In ieder apotheek en goede kruidenierswinkel. Aalst. Woensdag morgend waren eenige werklieden aan het ontladen van een wagen geladen met hopbalen, in de Statiestraat. Opeens rolde er een der ba len naar beneden, met het ongelukkig gevolg dal zij op bel linkerbeen van H. Meert,wonende te Assche, terecht kwam waardoor het been gebroken werd. Aalst. Aan den dood ontsnapt. Alfons -Van de Velde, landbouwer, wilde met kar en paard over den ijzerenweg rijden van de Oude Deuder- mondschëbaan,waar de bareel onbewaakt is en van uit een cabien omboog en om laag getrokken wordt, toen opeens de afsluitingsboom viel, tusschen het paard Ten prooi aan een hevige ontroering, bleef de bezoeker een oogenblik nadenken. Ik dank u, mijnheer, sprak hij eindelijk, terwijl hij den concierge een stuk geld in de hand stopte en zich verwijderde. Ik moet haar nochtans vinden, zeide hij in zichzelve. Ik moet weten wat er van haar geworden is. Terwijl hij weder in het rijtuig stapte zeide hij tot den koetsier Naar dc Rue du Faubourg Saint- Honoré, 228. Het huis van de Rue du Faubourg Saint-Honoré, dat dit nummer droeg, zag er keurig uit- Een ruime vestibule met marmeren vloer gaf toegang tot de trap, die belegd was met een purperen looper. Een groot geëmailleerde plaat was rechts van den ingang aan den muur bevestigd. Zij had de vorm van een sciild en droeg in gou den letters het volgende opschrift ALGEMEEN INFORMATIE-KANTOOR. Vertrouwelijke en volledige inlichtingen voor familie- en handelszaken Onderzoek voor familiebelangen. Onderzoek voor het aanstellen van voogden en toeziende voog den Inlichtingen voor huwelijken en echtscheidingen. Dagelijkschc bewakin gen. Bijzondere kennissen. Stipte ge heimhouding. Bureelen en kabinet op de eerste verdieping. Nestor Fauvette, een gewezen opzichter van politie, was de bestuurder eigenaar van dit huis, waar zooveel klachten gedaan, zooveel verdiet uitgestort, zoovele tranen vergoten, zoovele complotten gesmeed, zoovele verbor gen familiegeheimen geopenbaard, zoovele oneerlijkheden bedreven en met hoopen gouds betaald waren. en hel voertuig juist op dit oogenblik kwam de trein van Dendermonde voor bijgestoomd. Gelukkig kon liet paard zich niet losrukkenhet is daaraan to danken dal er geen doodelijke ongeluk ken te betreuren zijn, in de kar bevon den zich de Wed. Van den Bossche, haar zoon on do voerman. Ze zijn van den doorstane schrik nog niet bekomen. In de parijsche hel is het aantal groot van hen die ziek zijn geworden en gene zen zijn door de Pink Pillen, die mach tige hersteller van liet bioed, versterker der zenuwen. Dat geneesmiddel is werke lijk zeer geschikt om dc langzame of snulle uitputting Ie bestrijden waar door vroeg of laat bijna allen aange tast worden die verplicht zijn te werken in de pa rijsche smeltoven of zelfs eenvoudig er te ademen of Ic leven. In de-provincie, in de groote fa brieksteden leiden velen een neer- drukkend bestaan. Mevr. Marques. Zy rtie zich aan do de behandeling met Pink Pillen onder werpen, kunnen op een zeer snelle gene zing hopen, want zij genieten van een zuiverder, een verkwikkender lucht dan de arme Parijzenaars. Mevr Marqués, wonende te Parijs, 39 rue Jouffroy, schreef ons Mijne gezondheid liet langen tijd te wensclien over. De slechte lucht van Parijs bad mij bloedarm gemaakt en ik was zoo zwak dat ik moeite had mijn werk lo doen Ik at niet meer dan zeer weinig en toch was mijne spijsvertering heel moeiolijk. Ik had geen nut van mijn voedsel, wat mijne verzwakking nog verergerde. Ik sliep weinig cn mijn slaap was meestal onrustig. Dan had ik hel voortdurend benauwd en vreesde ik een borstkwaal te krijgen. Men heeft mij toen aangeraden van de Pink Pillen ge bruik te maken. Zij hebben mij krachten, eetlust en eene goede spijsvertering weergegeven. Hel komt mij voor dat ik veel meer bloed heb en ik ben nu zeer gezond, n De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken on in het depot Apotheek Dernevillo, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 do doos, fr 17.50 de zes doozen. franco. Te Aalst, M. Callebaut, Boter markt. 55 Brussel. - - Eenige dagen geleden werd de genaamde Louis P., dokwerker, tot verscheidene dagen gevang verwezen voor mishandelingen van polieie-agenten. Het is niet de eerste maal dat hij tegen de policie in opstand kwam P. draagt de handhavers der openbare orde eenen doo delijken haat toe en dit bezorgde hem een 20tal veroordeel ingen. Maandag avond vernam men in liet kommissariaat der nieuwe Graanmarkt, dat P. bij zijne minnares die in den Dui- velslioek eene zolderkamer belrekt, ver borgen was. Dinsdag morgend vroeg begaf zich de adjuncl-poliliecommissaris met !weo agenten naar gezegd verblijf. P die zich aldaar inderdaad bevond, weigerde te openen en riep' tot de policie agenten dat zij hun indringen zouden be rouwen. M Dupont politieofficier liet zich echter door deze bedreigingen niet afschrikken en stampte de deur in, ter wijl de iwee agenten met den revolver in de vuist hein volgden. P. werd vastgegrepen doch bood hevi- gen wederstand. Hij moest echter voor de overmacht zwichten en werd naar het gevang geleid. De Verstoptheid en al hare gevol gen, draainissen, schele hoofdpijn, ver blindheid, zwarigheid, slechte spijsver tering, lendenpijnen, enz., zijn altijd vlug genezen door de slijmverdrijvende Pil Wallhery. 1 Fr. de doos. Gent. Woensdag namiddag, rond 21/2 ure, ontstond in het magazijn van de spinnerij van M. Geirnaert, gelegen Rooigemlaan, brand, door het heeldraai- en eener as der blutagemachienen. De werklieden in het magazijn werk zaam gaven spoedig het alarm en tracht ten het begin van brand te blusscben mol liet bluschmateriaal waarvan de fabriek voorzien is. Het vuur bad echter in korten lijd zulke groote uitbreiding genomen, dooi de groote hoeveelheid werk in liet maga zijn voorhanden, dal men verplicht was de pompiers per telefoon te verwittigen, die 11a weinigen tijd met hun materiaal ter plaats waren. Midderwijl sloegen dc vlammen door het dak. Toen de pompiers ter plaats kwamen, vormde liet magazijn, palende aan de machionkamer, slechts een vuur poel. Tien jaren lang had dc eigenaar deel uit gemaakt van de geheime policie. Hoe hoog het bestuur zijn slimheid schatte, was het haar onmogelijk die te betalen gelijk Fauvette wel zou gewild hebben. Dit leven eindelijk moede wordende, verliet hij den dienst en begon een eigen politie te oefenen voor reke ning van bijzondere personen, om alzoo te trachten fortuin te maken. V. Hét zal den lezer niet verwonderen als wij zeggen, dat door lange ondervinding Fauvette in den dienst der policie veel geleerd had. Door zijn dagelijksch werk had hij wel haast de gcheele inrichting der policie begrepen, en wist hij hoe elke dienst zijn inlichtingen inwon en hoe die informaties samengeweven worden en tot verdere gevolg trekkingen leidden. Tot de kleinste bijzonderheden had hij bestudeerd, hoe men zonder den schijn aan te nemen cr naar te zoeken, tot de geheimen der familiën kan doordringen. Het was dus geen wonder dat hij zich haastte al de opge dane ondervinding ten eigen bate aan te wenden. Een bijzondere gelegenheid bood zich voor hem aan. Hij kreeg een erfenis van ongeveer veertigduizend frank, en nam dadelijk zijn ontslag. Hij telde toen vijf-en-dertig jaar. Fauvette haastte zich nu zijn plan uit te voeren. Voor langen tijd huurde hij het schoon appartement van den Faubourg Saint-Honoré. liet de bureelen prachtig inrichten, spaarde zijn erfdeellje niet, wierf bedienden aan onder de agenten der geheime policie, die hij J vroeger onder zijn bevelen had, en gaf hun Het dak stortte met groot gedruis in cn aan blusscben viel niet te denken. De werklieden hadden inmiddels de koopwa ren van een ander magazijn, palende aan de spinnerij buiten geDracht en door de krachtdadige poging der pompiers en het werkvolk, weiden de andere magazijnen dooreen dubbel muur afgesloten van de spinnerij gevrijwaard. De pompiers stelden eene pomp op aan den oever van een der armen der Drie Leie, waaraan de fabriek paalt, recht over den Drongenschensteenweg en zoo werd het vernielend element mot stroo men water besproeid. Na een uur werkens was allo gevaar van verdere uitbreiding verdwenen en moest men zich slechts bepalen den vuur gloed te blusscben. Hot magazijn beslaande eene opper vlakte van ongeveer 280 vierkante me ters, is geheel vernield, alsook twee ma- chienen on ongeveer 60000 kilos koopwa ren. De fabriek, waar een 40 lal werk lieden arbeiden, zal niet moeten stilleg gen, daar zooals wij hooger zeggen, de macliienzaal behouden is. Geheel den nacht zijn een zestal man nen Ier plaats gebleven om de smeulende puinen te bewaken, waaruit gedurig groote rookzuilon opsloegen. De schade is groot, docli door verzekering gedekt. TALRIJKE SLACHTOFFERS. Indien bij gebrek aan zorgen de nier aandoeningen (gew. lenden) door eene rugpijn of onregelmatige wateren aange duid, naar den sleepende staat overgaan, vormen zij de doodelijke Brightzickte of sleepende eiwitziekte, versclirikkolijke ziekte, verrails het diegene is die na de tering liet meeste slachtoffers maakt in alle standen der samenleving. De kwaal is al zeer gevaarlijk toen de aangedane nieren de onzuiverheden en wateren niet meer afvoeren, deze zetten zich in de weefsels en veroorzaken de witte onvaste opzwelling van het onder ste der oorgen, der enkels, der handge wrichten, (waterzucht), zij kunnen de boenen 011 den buik innemen, (buikwa terzucht) de longomhulsels (benauwdhe den, verstikking) het hart samendrukken waarvan de kloppingen kunnen ophou den (bezwijming of schielijke dood). De Foster Pillen (Aalst, Apotheek Do Valkeneer, 15, Esplanadeplaats) geven aan de nieren de kracht werkzaam al de wateren en onzuiverheden af te voeren die deze opzwellingen veroorzaken en aan houdend blootstellen aan doodelijke voorvallen. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek,^Gli. Delacre, 64, Coudenberg- straat.Brussel. Vraagt en eisclit wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet u terug betalen al hetgeen het hierne- vensiaande merk me t ofpomj raagt. 18-41 Schrikkelijk drama te Ertvelde. Dinsdag avond is te Ertvelde een schrikkelijk Iramongeluk gebeurd. Tus schen het Aardeken en den Bouw, loopt den tram links van den steenweg van Ertvelde naar Kluizen. Langs den rechten kant van den steenweg heeft men pulten gemaakt om de kabels der electriekc ver lichting te plaatsen. Daardoor was bel verkeer met rijtui gen aldaar zeer moeilijk, daar men niet kon uitsteken om elkander te wisselen. Dinsdag avond, 0111 6.45 ure kwam Theoflel Van Durmo, knecht bij Gustaaf De la Rivière van Kluizen, met een voer slroo van den Polder. Op den wijk het Aardeken hield hij stil om den tram die om 5.54 ure uil Gent- Rabot vertrekt to laten voorbijrijden, daar hij veronderstelde dat den tram hem op de gevaarlijke plaats zou ontmoet hebben en er geen middel was om ermede le kruisen, daar eene lading stroo te ver uitspringend is. Eens den tram voorbij zette hij zijne reis voort. Ongelukkiglijk had Van Durme er niet aan gedacht dat er ook een tram in aan tocht was van tegenovergestelde rich- ling, deze die om 16 ure 24 uit Bassevclde vertrekt en aan do Eekloostraat kruist mot den tram uit Gent. Van Durmo word door deze ingehaald juist op de gevaarlijke plaats. Niet kun nende uitsteken moest den tram op zijne lading botsen, hetgeen dan ook gebeurde. De botsing was zoo geweldig dat de wagen een 30tal meters vooruitgeslingerd werd om aldaar in de kabelgracht om te kantelen het paard werd uitgespannen en liep voorl naar Kluizen waar het door Trifoon Ysebaert werd tegengehouden. Het had geen letsel. Met Van Durme was het slechter gesteld, de ongelukkige had eenen slag gekregen van do voorkant van den wagen, was op de tramlijn gevallen en werd door den tram overreden. De onge- ruimc jaarwedden. Daarna begon hij overal bekendmakingen rond te zenden en wachtte. De klanten kwamen weldra aanzetten. Er waren er zelfs meer dan Fauvette had durven hopen. Men wist toch, dat men op zijn slimheid staat kon maken en, zoo dacht men tenminste ook op zijn eerlijkheid- De eerste zaken, waarmede hij belast werd vereffende hij meesterlijk, en hij werd er ruim voor betaald. In alle deelen van het land had Fauvette kennissen en correspon denten, welke hij gekozen had onder de bedienden der prefecturen, gemeentebesturen en kantongerechten. Wat de dorpen betreft, daar had hij de veldwachters op zijn hand, en, daar hij flink betaalde werd hij overal goed gediend. Met altijd grootcr succes bestuurde hij zijn agentschap reeds gedurende acht jaar, en het fortuin van Fautvette werd steeds aanzien lijker. Met overgrooten pracht waren de bureelen van het kantoor van inlichtingen ingericht, ln de groote voorzaal zat een portier.Verderop bevond zich een wachtsalon, voorzien van stoelen met kussens bekleed. Daarnaast een ruime zaal waar de bedienden werkten, en waarvan de muren geheel betimmerd waren met vakken, gevuld met kartonnen doozen, van nummers en opschriften voorzien. Aan het einde van dit kantoor gaf een groote dubbele deur, met lederen kussens voorzien, toegang tot het kabinet van den meester. Deze salon was prachtig gemeubeld, met bronzen beelden en schilderijen van groote meesters die van den kunstsmaak van den gewezen agent der geheime policie getuigde. fWordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2