ONTROOMER Zwavelzuur ammoniak Schoonheid TANDPIJNEN DENTOGÊNE ONTROOMER VA^DEPUTTE Dada Dada Dada BEURSOVERZICHT ♦GASTON PHILIPS: BURGERWACHT. WIJ VERZEKEREN WINKELHUIS HOFSTEDE (arel VAN DE PUTTE Winst 10 franks daags. IHeo vraag) goede reiziger om annoncen op le zoenen. Zeer gemakKelljR werK. Sclirijv. Hg. PuDiiclig te Jupliie (Luik). ET. EEMAN, e©cG Agent aanwijzer Uien TE KOOP Een Priester Grool Sigarenfabriek Vereenigde Vijveraars. fianque Centrale (le la Dendre I Wal is er nooflig voor liet goed overwinteren ower granen? j V.. lukkige werd onder liet machien raedege- sleept tot wanneer de machinist kon stoppen Spoedig werden de reddingswerken ingericht om Van Durrae van onder het machien te halen. De ongelukkige was ijsolijk verminkt, een arm en een been afgereden en gekneusd over gansch hel lichaam. Geen teeken van leven was er nog aan te zien. Mij lijk werd naar het doodenhuis te Ertveldc overgebracht. Behalve den tram die zijne reis heeft voortgozet, moot alles onaangeraakt blijven lot de komst van het parket om de verantwoordelijkheid vast te stellen. De kabelleggers zijn dan ook Woensdag niet mogen beginnen werken en zijn huis waarts gezonden. Later. 's Namiddags konden de werkzaamheden hernomen worden en werd men verwittigd dat het parket Donderdag zou komen. Brussel 17 October 1913. MARKT OP TERMIJN. De Kanadeesche waarden alhoewel hard bewerkt, dalen merkelijk heden Mexico- tram daalt schrikkelijk, hij valt op 428 onder den invloed van 't slecht politiek nieuws. Ziehier de koers Argentijnsche 145 146,50. Barcelona 159.50. Brazilië 444 416. Divid. Buenos-Aires 64,75 64. Héliopolis 159,50 159. Métro. 625. Mexico 434428. Nitrate Rail. 452—454. Nord 472. Railways 795 791. Mijnen 149.50. Rio Tinto 1955 1940. Russian Oil 58,50. Saragosse 449. Tanganika 56. MARKT OP COMPTANT. Voor wat de andere titels betreft, weer staat de koers, maar de verkoop is zeer ge ring. Belgische Rent. 77.50. Brussel 1905, 70,25. Toskaansche obl. 485.50. De Bankwaarden houden stand. Banque de Reports 775. Sté Générale 5960. Spoorwegen. De Fond. Congo is in opslag 4025 De tramwegen weerstaan goed en 't is nog aan deze dat het publiek het rapst zijn voorkeur geven zal. Div. Brqxel- lois 1077,50. Economiques 596.50. La Ca pital Murcie verhandeld zich goed aan 21. Div. Mutuelle 910. Dc Toskaansche hebben vraag in cap. aan 116.50 en aan 53 in div. Tramways Electricité zijn vast aan 85 in capit. en 35.50 in divid. De Metaalnijver heid behoudt daar af omtrent zijn ouden koers. Cockerill 1985. Ougrée 1361. Thy-le- Chèteau 2775. In de koolmijnen wordt niets verhandeld. Hasard 780. Unis Ouest 950 Bij de Electri- sche ondernemingen (Entreprises Electri cité) noteeren wij de gewone a 167. De koloniale waarden zijn verslapt. Commerce Congo 2900. Kasaï 55,50. Ord. Katanga 2450. Onder de verschillende,gaan de Petroleums achteruit tot 3430, in Priv. Groeny 3300 in gewone Ord. Pontelongo 510.De vreemde waarden zijn veel beter. Dniep. 3275,50. Metal. Russe 1930. Tram de Beyrouth 54,25 in afwachting van verbetering. X Wissel-agent aanvaard ter Beurs X van Brussel. f 14, Vrijheidsplaats. BRUSSEL. X Telegram Adr. Philton-Brussel Téléphone A. 1879 J Beurs orders op comptant J en op termijn. Leening op titels. Gratis uitbetaling van Koepons. i Inlichtingen aangaande alle waarden j gekwoteerd en niet gekwoteerd 4 Inschrijvingen zonder kosten op alle X uitgiften van titels. J Seraing. Dinsdag avond kwam een clown per velo langs de leeuwenkooi die achter het tooueel van den nieuwen cirkus is opgesteld. Hij klopte op do ijze ren staven der kooi om den leeuw in beweging te zetten, en ook wel om hem wat te plagen. Plots sprong de leeuw recht en naar de traliën toe, waarachter de clown zich ophield, slak een zijner poolen door de staven heen en klauwde den onvoorzichligen man in de borst. De klauwen veroorzaakten gelukkig slechts oene vloeschwonde. Een paar dokters spoedig ontboden dienden hem de noodige zorgen toe. Na het leggen van een verband,kon de clown zijn op het programma voorkomend num mer uitvoeren. Instorting in eene koolmijn. Woensdag namiddag rond 1 ure had in de koolmijn «Six Bonniers» le Seraing, eene instorting plaats. Drie werklieden werden gedood en drie gekwetst. 0.75 Weldadigheid zonder weerga legen zomersproc- De besle voor 'l behoud eener (nssche gelaats kleur. Onfeilbaar vor geneeting van k maakt de huid IN EEN NACHT de Allerfijnst en op" De doos 2.50 «elaalblijvendronontbce yDe 1/2 doos 1.50 ,i'k v<>0f elke loilellaBel. ^3 TT. KOOP IM ALLE GOEDE HUIZEh" TE AALST te verkrijgen ter Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Leopoldstraal 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A. De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout- slraat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran gois Mercerie, Lange Zoutstraat, 21 Valenciennes.Doodehjke gevecht lusschen Belgen. In eene herberg van Cambrai, had tussclien werklieden van Vlaamschen oorsprong een doodelijk gevecht plaats. Voor eene nietigheid ontstond twist en weldra werd men handgemeen. I)e mes sen kwamen ook spoedig te voorschijn. Eensklaps viel Theoduul De Meulenaere oud 40 jaar, afkurastig van Mater bij Oudenaerde, ten gronde. De ongelukkige was met een liereuaar getroffen 111 den buik en de ingewanden puilden uit de afgrijselijke wonde. Na enkele minuten was hij een lijk hij was weduwnaar en vader van 2 minderjarige kinderen. Onmiddelijk werd een onderzoek ïnge- sleld de genaamden Medard Moerman, 21 jaar, J. Pollet, beiden van St-Miclnels bij Brugge en J. Lauwick, 21 jaar, van Brugge, werden aangehouden. Deze laatste beweerde geen wapen in zijn bezit te hebben gehad, terwijl te twee iiiiilcivn clluiar b. sellillüiBUi. Ueiloodulglto steek aan De Meulenaere te hebben toe gebracht. Nutteloos bet linnen te verslijten met bet in stulpen te wrijven, of scbeil{undi£e mengsels te £ebruilfen. De Sunli£bt doet bet werb §ebeel alléén. Het is niet noodig meer den wascb te pe llen bij zal beter £erei- ni£d zijn en bet linnen zal veel langer duren. SUNLIGHT BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht6). Vrouwelijk 5) Huwelijken A. Van der Meirsch, schild, met L. De Grevc, bed. F. Van Ilelsuwé, houtdr. met C. Van Goethem, tw. F. D'Hondt bed. met D Van Hiel, dienstm. E. Petit zb. met M Iluylebroeck, zb. E. Rons mans, schoenm. met C Zerr, zb. E. Aorls, pastcib. met M. De Bolster, zb. Overlijdens M. Vermassen, naaister, 27 j. Pieter Coockcstr. J. Declercq, m. Destobbele hovenier, 51 j. Kerkstr. F. Lauwereys m. De Costcr, zb. 75 j Geeraerdsb "str. 3 kinderen onder de 7 jaren. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 18 October 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 a 0,00 Boter per 3 kilo 8,91 a 9,72 Roomboter per kilo 3,50 a 0,00 Eiers de 25 3,75 40,0 Ajuin de 100 kilo 4,00 a 0,00 Viggenen het koppel 90,00 a 100,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 194 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1560 kgr. HOPMARKT AALST, 18 Oct. - 40 balen, prima 105 a 190 fr.; gewone 160 a 170 fr. BRUSSEL, 15 Oct Markt kalm met behouden prijzen, Poperiiighe (Stadslood) en Aalst (Stadsmerk), 165 tot 162 1/2 fr. Op de laatste markt waren er 120 balen die 155 tot 210 fr. verkocht werden. ANTWERPEN, 17 Oct. —Men k«o- teert Aalst beschikbare 122,50 a Oct. a nieuwe oogst 1913, 160,— a Poperiiighe beschik.aan 117,50. Sept. a Nieuwe oogst 1913, 160,—a de 50 kil.—Markt vast. POPERINGHE, 16 Oct. Handel prijs houdend, Men betaalt Poperinghe in cul tuur, groene gop, 160-170 fr. volgens hoedanigheid gewone waar 155 160 fr. NEURENBERG (Beieren), 15 Oct. Handel kalm,docli met behouden prijzen. De laatste noleering der markt is als volgt in frank Soorten Prima-W. Midelb. Geringe Markthop 240-247 225-231 219-237 Berghop 250-256 Spalterhop 281-287 250-269 Hallcrtau 287-295 243-275 Elzasserhop 240-268 231-237 LONDEN, 13 Oct. Markt vast. Men kwoteert Engelsche hop, lc kwaliteit 250-275 fr, 2° kwal. 220-240 fr. Belgi sche hop. Is klas wordt wel gegeerd aan 175-225 fr. Volgens berichten uil Amerika zal dit land niet meer dan 50,C00 balen kunnen uitvoeren tegen 100,000 balen gemiddeld in voorgaande jaren. SAAZ (Oostenrijk), 13 Oct. Markt prijshoudend. Saaz prima, 270-330 fr. Auscha 255-280 fr.Dauba, 208-240 fr. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. STAD AELST. ZITTIJD van den buigerlijken Revisieraad. De Voorzitter van den burgerlijken Revisie- raad bericht de inwoners der Stad Aelst, dat de Raad zal Zitting houden op Dijnsdagen 11 en 25 November, 9 en 23 December 1913, telkens van 17 tot 19 uren, ten Stad- huize te Aelst, Militiezaal. Aelst, den 11 October 1913. Dc Voorzitter, O. Van der Haegen. 0 UITTREKSEL DER WET Art. 20. l)e burgerlijke Rovisioradcn zijn lo De insclirijvingslijsten per gemeente vast te stellen, ze a.in le vullen of Ie wijzigen, zelfs ambts halve 2° Uitspraak te doen over de toelating of de schrapping der vrijwilligers 3» Uitspraak te doen over alle bezwaren gericht zoowel duur bet Hoofd der Wacht als door de be langhebbende schutters, tegen de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 4<J Uitspraak te doen over de bezwaren van de schutters, .lie redenen tot ontslaging of tot vrijstel ling zouden te hebben doen gelden, ontstaan na hunne bepaalde inlijving 5° Overeenkomstig artikel 48, de opgave le ma ken, voorbereid, tol het vormen der korpsen li» Jaarlijks de nieuw aangewezen schutters to vordeelcn onder dc verschillende eenheden gevormd overeenkomstig art. 48 7o Uitspraak le doen ov.-r de bezwaren legen de geldigheid dor verkiezingen. volkoinene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Selijjt der kalvers en veulens door liet A merikaansche Poeder Dki ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, -"m verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Val/toneer en Calle/iaut. OPENBARE VERKOOP1NG van een le AALST, Lange Zoutstraat 3L 0 De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen,openbaarlijk verkoopen: EEN1GE KOOP. Een zeer gerieflijk Winkelhuis met aanhoo- righeden en koer,gestaan en gelegen te Aalst, Lange Zoutstraat, N 31, gekend ten kadaster sektie A, nummer IO6611, met eene grootte van negentig centiaren, palende langs voren aan de Lange Zoutstraat, langs de eene zijde aan Mijnheer Camiel Boeykens.te Aalst van de andere zijde aan Mijnheer Louis Van Branteghem, te Aalst. Gebruikt door Mijnheer L. Gosseye-De Cock, mits 850 fr. per jaar. ZITDAGEN Instel Donderdag 6 November Verblijf 20 )'y'd telkens om 3 uren namiddag, ter herberg Het Beiersch Hof gehouden door den heer Felix Van Landuyt, te Aalst, Groote Maikt. GELD te bekomen bij voornoemden Nota ris EEMAN. OPENBARE VERKOOP1NG van eene BOUWGROHDEH et) ZflBILHHDEN TE WICHELEN De Notarissen Oscar T1BBAUT en CHAR LES DE VIS, beiden te Aalst, zullen ingevolge een vonnis verleend door de Burgerlijke Rechtbank van Eersten Aanleg, zetelende te Dendermonde, in date van 3 October 1913, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, ter tusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het open baar verkoopen GEMEENTE WICHELEN. Eerste Koop. Een Woonhuis met Schuur, Stal, Erve, Tuin en Boomgaard, gestaan en gelegen wijk Hulst, gekadastreerd sectie B,nummers 1796c 1796D en 1799F, groot te zamen volgens meting 9 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de steenweg met eene breedte van 55 meters 60 centimeters, ten zuidc aan koop twee, ten weste en ten noordc aan de erven van wijlen den heer Pepinus Luyckx. Boomprijsfr. 140 Hel Woonhuis met Schuur, Stal en Erve, groot 5 aren 80 centiaren, bewoond en ge bruikt door den heer Domien Van de Putte. En den Tuin en Boomgaard, groot 3 aren 60 centiaren, gebruikt door den heer Sylvain Van Leuven. Tweede Koop. Een perceel Hooiland, zeer goed geschikt voor Bouwgrond gelegen als voren, nevens voorgaanden koop één. gekadastreerd wijk B, n 1799e en deel van n 1794B,groot te zamen volgens meting 20 aren 45 cent. palende ten ooste aan den steenweg met eene breedte van 25 meters 40 centimeters, ten zuide aan de Weduwe Van den Abbeele-Van Leuven en de heeren Seraphinus Pieters en Leo-Frans Roe- landt, ten weste aan de Kinderen Van Hau- wermeiren-Dalschaert, met eene breedte van 22 meters 45 centimeters, ten noorde aan de erven van Pepinus Luyckx en koop één. Boomprijsfr. 60 Gebruikt door M. Sylvain Van Leuven. Derde Koop. Een perceel Zaailand, zeer goed geschikt voor Bouwgrond, gelegen alsvoren, op het Helsrot, gekadastreerd wijk B, 11. 1785e bis, groot volgens kadaster 16 aren 10 centiaren en volgens meting 15 aren 38 centiaren, pa lende ten ooste aan den steenweg naar Lede, ten zuide aan den heer Gustaaf Van Pelegem, ten weste aan de heeren Adolf Pieters en Frederic Pante en ten noorde aan den heer Charles-Louis D'Haese en het gemeentegoed van Wichelen en Lede Verdeeld in twee gelijke loten Lot een zijnde den noordkant, hebbende ter straat eene breedte van 17 meters 10 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters 43 centimeters. En lot twee zijnde den zuidkant, hebbende ter straat eene breedte van 15 meters 90 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters. Gebruikt door den heer Seraphicn Pieters. Vierde Koop. Een perceel Zaailand, gelegen alsvoren op het Knapeveld, gekadastreerd wijk B, num. 1703b groot 18 aren, palende ten ooste aan juffrouw Maria D'Haese, ten zuide aan den heer Gustaaf Luyckx, ten weste aan de straat en ten noorde aan den heer Hippoliet D'Haese. Gebruikt door den lieer Seraphien Pieters. Vijfde Koop. Een perceel Zaailand, doorsnede met de beek, gelegen alsvoren op het Boschveld of Hulst, gekadastreerd wijk B. n'* 741C en 742a, groot te zamen 35 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan de baan, ten zuide den heer Constant Van Hauwermeiren, ten weste aan de Hosstraat en ten noorde aan de \Vedc Temmerman-De Clercq. Boomprijs fr. 50 Gebruikt door den heer Domien Van de Putte. Zesde Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op den Bogaert, gekadastreerd wijk B, nummer 859 groot 25 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer Philemon Bayens ten zuide aan de familie Janssens-Beeckman, ten weste aan de Kinderen Van Hauwermeiren- Dalschaert en ten noorde aan den heer Hip poliet Lippens-de Kerchove de Denterghem en de Kinderen Moens-De Bruycker. Gebruikt door den heer Leonard Goemans. Zevende en laatste Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op Smalis aan de Boschbeek, gekadastreerd wijk B, nummer 725g, met eene grootte van 32 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan den heer Philemon en juffrouw Marie Baeyens, ten zuide aan de Kinderen Roggeman-Lau- waert, ten weste aan de straat en ten noorde over de beek aan den heer Joannes Goeman. Boomprijsfr. 100 Gebruikt door den heer Camiel Van Hau wermeiren. EENIGE ZITDAG Zaterdag 8 November 1913, ten 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N B. De verkooping zal beginnen 0111 3 uren zeer stipt, na het aankomen der trei nen uit Wichelen. Studie van M. T1BBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erembodegem, wijk A nrs 769, 770, groot 92 aren 90 centi aren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele wijk C n° 158 groot 48 aren 80. 3C=3CZlI=3CZ3£ZZIC=3C3I=3!=!t=rC:ZIC: LJ BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. Groote keus van behangpapier. Bngelsche beddens. Stores en Gordijnen. Verder al wal den stiel betreft. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE. Sleekl wel deze waarheid in uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den ecnen inensch aan den anderen en is gevaarlijk ei. zelfs doodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De boste, ja wij mogen zeggen, de oeiiigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Drprntei c». Dit is ejn wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs 54 F it A 1*1 «t KW iir alle Apot heken, namenlijk to Aalst, bij Valkeneer en Callehaut. t\loil zoolïl jonge DIENSTMEID Mill Z-UUI1L fpansch sprekend, kunnende alle werk uitgen. keuken, voor kl. huishouden, gesloten huis. Loon naar verdiensten. Uitgeb. dienslaanbied. Schr. Kasteel veld, 81, steenw. v. Watermaal, Auderghem. 10 Ingénieur Chimiste, 0 Analyses et dosages Ma- 0 tières fertilisantes Eaux 0 Minerals Alliages Ma- tières grasses Albumine. Q gevraagd voor boventallige bezigheid, zeer winstgevend in verzekering (/.onder bedie ning le verlaten). Jaarwedde tot 3600 fr. volgt ns beschikbaren tijd, relaties en be kwaamheden, voorwaarden te bespreken. Referencies gcëischtcn aanw ijs hedendaag- selie bediening. Schrijven Z. Postbus. 166, Antwerpen. 52275 werk een weinig fransch sprekend. Zich aan te bieden Brusselschestraat 77. Groote sparren voor metsersstellingen, in liet Tegel- en Pannefabriek Dc Krgel- Merlens, te Aalst. Mculeschettestr.iat. doeleinde, stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zweeren, wonden aan de beenen, eczemas, alle huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatiek. Schrijven aan den Eerw. Heer Lauret, Pastoor van Ervauviile (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). V0LK0MENE GENEZING De geweldigste tandpijnen zijn genezen in één minuut en voor altijd door dc Dentogrèno. Met de Doiitoeriine. geen tand meer te trekken, geen abcessen, geen opzwelling meet. geen pijn meer bij het eten. Laatu net bedriegen met gevaarlijke, krachtelooze, namakingen, de Deutogène, is aangeraden en geprezen door de geneesheeren wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. Eiecht dus de echte de fleaoh fr. 1.35 In alle Apotheken AALST, Do Valokencor, Esplanade N1NOVE, De RuyvorSOTTE- GEM. Yaiu'orsohmiivp, franc'. Linst de 21 uren Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Acuille EEMAN, Hooge- storten, goede commissie. I vesten, fabriek van chemische meststoffen Schrijven onder C. D. bureel van Fblad, I te Aalst. vraagt overal agenten voor den verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg VEREKNIGT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN II de onon beerl _ke voo deelen AL van een volmaakt machian 1. VOLMAAKTE ONTROOMING; 2. HOOGSTE OPBRENGST; 3. EENVOUDIG WERK; 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG; 7. GROOTSTE BESPARING; 8. STERKSTE MAAKSEL; r>H (MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE Cie, Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAPITAAL 100.000.000 FRANKj AALST - DENDERMONDE LOKEREN NfNOVE SINT-NIKLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels- Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbewaarneming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers De zaal Het geld BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breed le diepte Per maand Per 3 maand Per Omaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2.— 5 9 15.— B 0.20 0.30 0 55 3.— 8.— 15.— 25.— C 0.50 0.30 0.55 5.- 12 20 35.— D 0.50 0.62 0 55 8.— 20.— 30.— 50 E 0.53 0.62 0.55 9.— 22.— 35.— 60.— der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags v m 9 tot 2 uur). 'n bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kannen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van\de)terugtrekkingen'te ver wittigen. LANDBOUWERS I Dat zij kloek en goed geworteld zijn. S Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. Ïis de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te gaven. 9 ~Wat is er noodig- om izwe granen I i in de Lente goed te doen struiken, j oin ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeien P I 9 Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond, j 1 ZWAVELZUUR7 AMMONIAK in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. (LANDBOUWERS I Gebruikt vóór den Winter gecne te snelwerkende stikstof- meslen die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, le teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de icare herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. Alle handelaars en landbouwsyndikalen verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap. 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3