DE MAAGZIEKTEN rIpIratiën DEFENSE Waterorganen DE DENDERBODE j HUIS OTTO KOENTGES EZONDIIEIDSPILLEN C. 1M?AET-DE WITTE, ACH. EEMAK, AALST. I ZENUWLIJDERS! STAAT NOORD-GESTICHT DE NAAIMACHIENEN SINGER s j. hzeïs, 8 I "ÜRBOKYLE UW HEIL IS OP NABIJ Oud huis: J.-B. JOU RET-COQUEREAUX GEBROEDERS SCIIOONJANS I geperfectionneer-T v A juistheid I de Chronometer 1/a^v/a. gewaarborgd 6, Lange Zoutstraat, 6, Aalst. FflBBIEKVHH SUPERPHOSPHHTENrSGHEIKONDIGE VETTED ED KÖDSTBüflDOS. NELO'S KINDERMEEL ALGEMEENE ASSURANTIËN COURARD Aug. DeKegeu-IIertens, Meubels BerlGtu aan de LanflUouwirs. WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronehiet en Influenza §E BALSEMPILLEH Voor Maagpijn, LA COMPAGNIE SINGER, Nan°Zootfi0haP. M aatscha ppij SIN G E R MI m PI f TEG S§11S JOSEPH VAN VAERENBERGH STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Ilulphuis Ie 4 (ilst bij Alfons WILLEMS, 27^ Sint-Jorisstraat, 27. AELST. M0RIS0NS Wasehmachien J, L. MORISONS, MDAMBRUGGESTRAAT, ANTWERPEN. (j VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND Hei VOLKSHULPMIDDEL «»'nis baar in alle huisgezinnen Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS VRAAGT DE llorloqiemakcrij Juweelen Hrillcn (Let wel of. het adres). Vraagt de llorlogie Louis Koskopf, S. A. Ho* l«>f(ieën tan Genève, «lukken gei-egleerd door liet Obucrvaloriuai van Genève en Meulchniel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Quano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat, van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet. IJzerslakken (Scories), Plaaster, IJzersulfuat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver Vergruizers Veimorel. Eclair n. 1. Krachtig voedsel voor kleine kinderen. Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alle goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij De RIDDER, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. Grond krediet van België NAAMLOOZK maatschappij ingericht in 1835 Geldleeningen to bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of nut drij maandelijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, uitt estende aan 4 's jaars. GELDIJITZISTTING VAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris EE MAN te Moorsel, en in liet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 lot 11 ure 's morgens. Hoofdagentscbap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz, ""Ïaatschappij van tegen Brandgevaar, op T Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den yzèrenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, NieuwstraalAalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lyksebe betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Wielrijders vraagt dc velos ver vaardigd met de stuk ken B.S.A. en de velos mark Créator. De beste en onverslyt- baarste rollemcnteaHet buis levert ook de DesUi en goedkoopste natimachiencn Sparta Groot gemak van betaling. Men aanvaardt alle reparatiën, goed en goedkoop. Gustaaf DE BRUYNE, Koolstraat, 113, AALST. HUIS FRÈRES ATHUS (België) Het bijzonderste BESTE LEGSTERS Katalogus gratis. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cmicntbuizen, Putbuizcn van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en giooter op aanvraag. Muui doksels,Varkenshokken, Paardekribbon, enz. Belangrijke vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers te bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agenco Havas, Brussel. GRO O T M AG AZ IJ N^ van We Mallege rechtover het Postbureel, HOPMARKT, N°3, te AALST. Schoone keus er. voordoclige prijzen. To bekomen bij VAN DER VORST, te Aalst, aan de St-Martenskerk. recht over den ingang links Oud huis den Bièn- korf allerhande soorten van HOVENIERS ZADEN. eerste kwaliteit van BLOEM KOOLZAAD, extra goed MA ASK LA VER ZAAD, GRASZADEN voor weiden en boomgaards, schoone keus van BLOEM ZADEN; alles gewaarborgd aan goedkoopc pryzen. Volkomen genezing van alle druipingen, oude en pas ontstane, ontsteking van het waterkanaal en der blaas, wonden en chan- kers, vernauwingen, waterzak-en ader breuk, speen, enz., door de enkele en goed koopeverzorging van de dokters specialisten van het oud en wel gekende 102, Nïeuwstraat, Brussel-Noordstatie Raadplegingen alle dagen en Zondag van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdag uitgenomen. 1 IMTHfFDPPN Raadplegingen door dok NIHwCflruH. ters-speciaüsten den en 3"cn Zaterdag van de maand. In de Ton, 14. Pelikaanstraat van 8 tot 12 ure (recht over de gioote statie). Vprz-ndin* der nitlfKcmde hrocbuor met ee Iir.l co der W"Minrcn.:ejenfr O.tUiuposu I KrUamlelmn en rnn.loenngen ittrir brUfu Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag. het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak ergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuttr, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, koliiken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefeeestigheid.gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene et:kele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling, Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. ZAAKWAARNEMER zoekt eenige groote en kleine kapitalen op eerste klas hypotheek te plaatsen. S. 1'. D. Agcnco Star, Strooistraat 22, Brussel. zijn do BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,2o de doos Deze Pillen, aangezien hunne aai genanten smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie vooc Eksteroogen 0,50; Tandpijn stillendo druppels stillen cnmiddclyk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchte» van koeien en merrieën Remedie tegen het snol der kiekens Zekere remedie voor den cholera der kiekens. 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. dc doos. van NA AIMACHIENEN jcord en geleverd met groot gemak van betaling naar heus der klanten, per week, per 14 dagen of per maand. Maehimen van alle modellen aan eenieders Veroik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRiJ; G&OOTE kortihg op comptant Verwisseling van oude machienen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATION 27=31, Oud=Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AK1.8T s Albert-Lienartstraat, 9. AIKOVK: Geeraardsbergscheslraal. 20 8OTTEGKM Neerstraat, 35 Meer dan 100 Eigen huizen in België. aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst9, Albert Liónartstraat, Spoedige bediening-Goedkoop gGGGfs©©G®ÖG©i Stoom Boek- en Steendrukkerij G ->4~ TEH DRUKKERIJ =10 V A N o T A NT) M EESTE R - S P EC 1A LI S T te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostki.oozk Raadplegingen alle d igen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, tcNINOVE. bij-Me Van Laek. - Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en opvulling -l- r bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na Let voora: genezen der wortels van de oude tanden. Het uit trekken d<r tanden volgons de keus van den klienl, na volledige gcvoclloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. Recht zetten der landen bij de kinderen (menig vuldige bewijzen) Wit maken dor tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar M' N ELKS de gebitt.11 zelf maakt, dus uit do eer.>l«- hand, L ui hij deze goed- kooper leveren u:. met meer juistheid en gemak voor den Klicnt maken, dan andeje Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten eld- is mo-1 n doen irak-n. Beg 1 ft zich ten huize op aanvraag. gelast men zich met alle slacli van BOEK en STEENDRUKWERKEN, zooals Boekwerken, Alïlchen Omzendbrieven. Facturen, Mandaten, Wissels, Trouwbrioven, Doodbrievcn en Beddekens, Adres- en Visielkaarten, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat den Boek- en Sleëndriikkersstiel betreft. Groote en schoone keus van Doodbeeldekens Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeddekens. Schoon werk, spoedige bediening en gematigde prijzen. ©•GÖ©GGÖQQ©ÖQÖÖ®ÖGÖÖQQQÖQ0G©Ö©G Zaakwaarnemer Esplanadestraat, 14. Aalst gelast z-cli md vernieuwingen van bepando schuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalate" schap en ondei-handsdic akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is nok geld te bekomen aan kleinen ii.trest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven h> t beste behouduIddei, van liet Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert ecu driemaal langoren duur aan het Hout rn geeft eene schoone bruine kleur. Vervan.t voordecliglyk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal Ier Wereldtentojn- stelling van Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling \ao Luik 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen dor kraaien en andere vogels, ook t-'gcii de ziekte, verbetert do kwaliteit cn vermeerdert de opbr. ngst Belgische Maatsch. v. Carbonyle: HER'VE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België). I>. ptsilaris M' R. Schelfhout, BeU«m:»terL.le.-, BoudeW ijnkaai, 8, AaLsT BERICHT. Aile Donderdagen en Vrijdagen bezon- dere groote keus van vele soorten versclien ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwarcn worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bczonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordceligc prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in dc Oostendsche Visscherijen gevestigd. Visschbrij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Leveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten P I oogenblikkelyk en genezen spoedig alle ZENUWZIEK rEN:szwöU'^ro//c maand- I j stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hooldduizeling,zenuw-1 koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, B jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen hij de vrouwen (hystérie), I zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, polderkoorts, rhumatism, flerccyn, jicht, ruggopijn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstel ken de zenuwen, zijn hi schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 c doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met 5 eenen icaarborgbanden een wit kruis van Sinl-Andreas, tusschen I Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien'gij wilt goed cn deftig gehande ld worden voor het aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaifrd- appcls afkomstig uit Friesland ook alle soorten van Fr uithoornen, Sieraadplanten, Haagplanten, Bosciiplanleii, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuien afstand van de .s'.ilie van itaerdegem, deze handeleu altijd met de beste zorgen. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden niet •spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed men van dame::, hoeren en'kinders, gordijnen, tafelkleedcrcn, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wassclion en solferen van beddekens. Verwon en wassclien in het droog van handsclioenoii. DË ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Opvolgers IIroelc- en kleersloflen, Laalsle Nieuwigheden Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte. Waschi zinder afmen in 6 minutenen werkt ener zijne eigene zwaartekracfit MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan sl dc dooi hol meest de gan- sche wereld bruikl. 2«f i Fr de doos van 3o pillen, in De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Scheel hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. ALLE APOTHEKEN NAAMLOOS VENNOOTSCH AP Kapitaal 5.000.000 Frank Zdel le AM'WFJtl'i'irV, 71, KllNSTLGI. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Lëon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie df.r Commissarissen MM Jean della Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Aclrien de Borchgrai e d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro AugusteDelbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar L.e Grelie. SPAARBOEKJES AAN 3.60 °/0 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 0'0 LKEMNGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. J\ G ICIVTICrV Aalst, Urbmn Roux, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gemeentebedionde Baerdegem, Oscah Joostens, Gemeentesecretaris Erembodegem, Leopold Van Vaerenbergh. Gemeente-Sckretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Theophii.e De Brouwer, Melkcrij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookeman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Baeten, Eere-S cretans Molhem, Frans Droeshout, Gemeente Ontvanger Moorsel, Benoit Carrïn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Em.ki Dk Kegel, koster; Oordegem, Alfons De Brauwkr, G- rivmic-S •crctaris. I

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4