DE ORGELJpiSÏEfi. 'T EEN EN 'T ANDER BloemenlieïHeliDers-inaaisciiappij DE SCHOUWBURG. MENSCHEN, ale nei onscnamaar geluk Dezlt gel waar geloot ie hennen, leest gooit slechte gazellen! Allerhande nieuws. Een Gi] oude menseden. te wegen Misschien, als wij niet te streng willen zijn, hadden wij b v. ook nog op een der stukken van P. van Assche, J. Haugen en D. Glaeys moeten wijzen, ofschoon de wezenlijke verdiensten hier al twijfelachtiger worden Een tweede schifting bracht op het voor plan eene reeks dramatische werken, die meer dan een woordje lof in het verslag ver dienen, en welke, met het oog op een even tueel toekennen van den prijs, tot een nader onderzoek bleven voorbehouden. Als wij F. Gittens' Opkomelingen uitzonderen, dat in de tegenwoordige samenleving speelt, dan behooren al die stukken tot de historische spelen. Wellicht is het nog niet gebeurd,dat, in een driejaarlijksche periode, een zoo groot aantal dergelijke tooneelwerken ter beoor deeling werden voorgelegd. Aan de gewijde geschiedenis ontleende E. Van den Berghe zijn stuk De verloren Zoon de Romeinsche geschiedenis leverde de onderwerpen voor H. Van Thillo's De strijd der slaven en voor de drie stukken van E. Van der Strae- ten Dyonisios IDyonisios II Jugurtha de geschiedenis van het eigen vaderland was de bron voor het treurspel 1302 van laatst genoemden schrijver en voor de twee treur spelen in verzen van 1 Oorda De Arte- velden (nl. Jacob van Artevelde en Philips van Arteveldehet woelige tijdperk der Fransche omwenteling, ten slotte, koos H. Monet ter behandeling in zijn drama Char lotte Corday. Al die stukken werden door de jury in een afzonderlijke vergadering breedvoerig en grondig onderzocht en besproken. Gaarne brengt zij hulde aan de pogingen welke de schrijvers er van hebben aangewend om kunstwerken tot stand te brengen, die door hunne degelijke hoedanigheden boven den overigen tooneelarbeid uitsteken en getuige nis afleggen, nu eens van groote oorspron kelijkheid, onloochenbare scheppingskracht en stouten durf, dan weer van volkomen be kendheid met de menigvuldige eischen van het tooneel.Daarom heeft zij het des te meer betreurd, d. t., naar hare meening, geen enkel stuk zooveel treffelijke eigenschappen tegelijk vereenigt, dat zij, zonder in hooge mate onbillijk te worden, genoodzaakt was het den uitgeloofden prijs waardig te keuren. Met eenparigheid van stemmen heeft zij der halve moeten beslissen.dat er geen voldoende reden bestond om U voor te stellen, mijnheer de Minister, dezen driejaarlijkschen wed strijd te sluiten door het toekennen van den prijs. Eerst na rijp beraad, na lang wikken en wegen is de jury tot deze weinig aanmoedi gende beslissing overgegaan. Mocht iemand dat eene strenge uitspraak achten en er ons aan herinneren, dat het vroeger wel eens ge beurd is dat stukken, die wellicht geen groo- ter kunstwaarde bezitten dan diegene die wij hadden te waardeeren, toch den prijs hebben behaald, dan zullen wij zoo vrij zijn te doen opmerken, dat wij ons niet konden gebonden achten door de beoordeeling van andere keur- raden over andere stukken en in trouwens andere omstandigheden Als het bovendien waar is, wat wel niemand zal ontkennen, dat intusschen onze nationale letterkunde een hooger peil heeft bereikt en tot een bngeken- den bloei is gekomen, waarom zouden wij dan het volle recht niet hebben een anderen maat staf aan te leggen dan vroeger, en kunst werken te eischen, die niet door eene enkele hoedanigheid, maar door het gezamenlijke van uitmuntende en door niemand te looche nen eigenschappen veel meer het volmaakte nabijstreven Aan den anderen kant acht de keurraad het niet minder te bejammeren, dat de stren ge bepalingen van dezen letterkundigen wed strijd niet gedoogen den prijs te splitsen en het bedrag er van te verdeelen tusschen de kunstenaars, die het verdienste werk hebben geleverd. Het al of niet toewijzen van de Staatsbelooning aan een bepaald tooneelstuk of aan(die van/een bepaalden schrijver brengt eigenaardige bezwaren mede, waaraan thans niet te ontsnappen valt. Zou een nieuwe rege ling van de letterkundige wedstrijden, door den Staat uitgeschreven, in dezen geen ver betering kunnen aanbrengen en toelaten op doelmatiger wijze de kunstenaars aan te moe digen Bij het verrichten van hare werkzaamheid heeft de jury steeds de welwillende hulp ondervonden van den heer H Baccaert, be ambte bij uw departement. Door het ver strekken van inlichtingen en anderzins nog heeft hij onze taak verlicht het is billijk, dat wij hem hier openlijk onzen dank be- betuigen voor zijne dienstbaarheid. Maar nog veel meer is het plicht dat wij, alvorens dit verslag te eindigen, aan U, mijnheer de Minister, onzen oprechten dank uitspreken voor het vertrouwen door U in ons gesteld en U onze gevoelens van eer biedige hulde aanbieden. voor die zoo wijs zijn nog wat te willen bijleeren dat goed is. Brave huismoeders de andere week rie den wij u iederen dag een uwer kinders des morgens naar de H. Mis te zenden, en wij deden dat volgens hetschoone boekje.dat den naam draagt van HOE VOORDEELIG EERSTE DEEL. 5e Vervolg. Werken over rechtsgeleerdheid, en al de romans over misdaden en processen, die sedert dertig jaar verschenen waren, bevon den zich daar in de boekenkast van ebben hout, met koperen lijsten voorzien. Met het lezen dezer boeken ontspande zich Nestor Fauvette en bovendien leerde hij er altijd iets nieuws uit. Die romanschrijvers zijn toch slim, dacht hij- Verscheidene hunner zouden allerbest politieagenten geweest zijn... Zij hebben dikwijls denkbeelden, die ons zeer wel te pas komen. In het midden der zaal stond een ebben houten lessenaar, insgelijks met koperen lijsten versierd deze lag vol papieren, dos siers, nota's en dagbladen. Daarachter bevond zich de groote zetel van den heer des huizes, en daarnevens twee gewone zetels, voor de klanten, die hem kwamen raadplegen. In het kantoor, waar de klerken over hun lessenaars zaten gebogen, heerschte een diepe stilte. Men hoorde er niets dan het gekras der pennen op het papier en het snor ren der kachel. Op dit oogenblik zat Nestor Fauvette juist in zijn kabinet en las zijn brieven. Zekere woorden onderstreepte hij met roode inkt en hier en daar schreef hij op de brieven aan- teekeningen met blauw potlood. Dat waren aanduidingen voor het antwoord- Voor dit huis nu hield het rijtuig van den zee-officier st I Deze stapte uil, Irad de vestibule binnen en las dc aanwijzingen met HET IS MIS TE HOOREN geschreven door Pater Saint-Omer, Redemptorist en uit het Fransch vertaald door Pater Theelen, Redemptorist.Uit dat zoo kostelijke boekje drukken wij voor u nog het volgende over, dat gij voorzeker ook gretig lezen zult In 1861, had eene moeder drij harer kinde ren achtervolgens door het koliek zien aan tasten en zien sterven te midden der schrik- kelijkste pijnen, zonder dat eeniggeneesmid del hare geliefde panden kon redden. Een vierde kind werd door dezelfde ziekte aange tast. De arme moeder, in droefheid verzon ken, geene andere hoop meer vindende dan in den bijstand van het HART VAN JUSUS, geleidt haar kind naar de Mis, en nauwelijks neeft zij het aan het Heilig Hert aanbevolen, of het geneest schier plotseling De Mis is ons een GOUDEN REGEN, Een bron van heil en hemelzegen. Hij trekt een lange koorde, die naar eens anders dood wacht. Hij verdient ook wel laat in den nacht te eten, die op hoop van eens anders avondmaal met leêge tanden gaatDIE NAAR EENS ANDERS SCHOENEN WACHT, MOET LANG BARVOETS GAAN. - Dat was het schoone gezegde van Liefken Frot, inden tijd; en hoe zou 't manneken, het braaf, verstandig baasken toch gelachen hebben en gejubeld, indien hij tegenwoordig hadde ge leefd Waarom dat? hoor ik onze goede lezers zich afvragen, 't Is Vrieden, omdat hij zoo prachtig en zoo schoon de verwezenlij king van zijne verstandige woorden zou gezien hebben bij het liberalism, en het so cialism, en het daensim, die al zoo lange en vele jaren te wachten staan en te hunkeren naar de dood van de KATHOLIEKE PAR TIJ, de WARE VOLKSPARTIJ, waar alle deftige menschen zich aan vasthechten en willen aan vastgehecht blijven O Moederkerk van Roomen, Zoo edel en zoo groot, Van alle kanten stroomen De volkeren in uw schoot. Men moet in de lucht niet slaan, noch bij den taste gaan, maar eerst in't gat kijken, eer men het hoofd daar in steekt. Een wijs man zal 't op geen MEENEN laten aanko men, want MÈENEN doet dikwijls WEE- NEN. MEENEN LIGT BIJ HALLE WIJN, EN PETEGHEM BIJ DEINZE.Zoo zei mijn grootmoeder. En 'tis alzoo dat het komt dat het liberalism, en het socialism, en het daensism tegenwoordig maar gedurig van hunne aanhangers van vroegerverliezen: al wie wijs is. ziet klaar en duidelijk dat die 3 ISMEN er op uit zijn, om het gezag en den invloed van Kerk en Godsdienst te niet te doen, TOT GROOT ONHEIL EN ONGE LUK DER MAATSCHAPPIJ EN DES VOLKS. Liefde, geld en zware pijn Kunnen niet verborgen zijn De tong gaat, waar de tand zeer doet, en de hand wil altijd bij de wonde zi^rn Tegen de schoolwet 't Is waar, er heeft Zondag te Brussel eene geuzenbetooging plaats gehad tegen de schoolwet. -La Flandre Libérale- heeft ervan ge zegd dat ze jammerlijk n islukt is. Men moet er bijvoegen dat het liberale blad voorzien had er voorzegd had dat ze zou mislukken. Die betooging pakte niet en do liberale kringen die hunne bijtreding eerst had den toegezegd hebben die, op den laatsten oogenblik, ingetrokken. Een kruiksken, en 't is al 1 De mensch moet zeer bezorgd zijn om de gratie te bewaren die van God komt, en om ze vlijtig in gebruik te stellen want dikwijls verliest men de vrucht voor de bladeren, het graan voor het stroo. (Zal. Egidius van Assisiën). De kieswet-hervorming. De Kommissie der XXXI, door do regeering aangesteld om de wijzigingen op te zoeken en te bestudeeren, aan de kieswetten te brengen,vergaderde Woens dag morgend, onder voorzitterschap van M. t'Kint de Roodebeke. De zitting werd ingenomen door de uiteenzetting van twee stelsels van ver tegenwoordiging vöor den gemeenteraad. De heer Priem, van Brussel, ontwik kelde een stelsel, 4 reeksen kiezers voor de gemeenten voorziende 1. Alle man nen kiezer op 25jarigcn ouderdom 2. de bewoners van huizen met een te bepalen kadastraal inkomen 3. de bekwaarn- kiezers 4. de vertegenwoordigers der groote stedelijke diensten. Ieder der reeksen zou 1/4 van den ge meenteraad te kiezen hebben. M. Vandervelde bestreed het ontwerp en de heer Woeste steunde hetzelve. M. Henri Lambert zette daarop een stelsel uiteen, volgens hetwelk zouden vertegenwoordigd zijn het kapitaal, de arbeid en af en toe de groote maatschap pelijke belangen. De zitting werd tot binnen 15 dagen verschoven. Geloof slechts de helft van het goede dat men u van u zeiven vertelt,maar ook eveneens slechts de helft van het kwade dat men van anderen u meedeelt. gouden letters op de geëmailleerde ijzeren plaat geschreven. De bureelen op de eerste verdieping, mompelde hij. Met haastigen tred klom hij den trap op, tot aan de deur van palissanderhout BUREEL VAN HET ALGEMEEN INFORMATIE-KANTOOR En daaronder Binnentreden zonder bellen. De deur openende, bevond de bezoeker zich in het eerste vertrek, waar de bode die er wacht hield,hem tegemoet kwam en vroeg Wat verlangt mijnheer Ik wensch mijnheer Nestor Fauvette te spreken. Indien mijnheer in de wachtkamer wil gaan, zal ik zien of mijnheer Fauvette zich in zijn kabinet bevindt en mijnheer kan ontvan gen. Wien mag ik aanmelden Hier is mijn kaartje GABRIËL SAVANNE, Kapitein ter zee. De bode keerde na eenige oogenblikken terug. Wil mijnheer mij volgen sprak hij. Hij bracht den kapitein in het kabinet van den chef van het agentschap. Nestor Fauvette had den naam gelezen, die op het visitekaartje gedrukt stond. Op staande, ging hij den officier eenige stappen te genioet, groette hem, wees hem een zetel aan. en na zijn plaats weder ingenomen te hebben, vroeg hij Mag ik u verzoeken, kapitein, mij te willen zeggen, wat mij de eer verschaft van uw bezoek Gabriel Savanne scheen «enige orgenblik- ken na te denker. Voor de milicianen der klassen van 1911 en 1912. De volgende vraag werd aan M. den minister van oorlog gesteld De milicianen der klassen van 1911- 1912 verlangen te weten of zij nóg het deel der vergelding zullen onlvjngen welke hun toegekend is Vy?^ M. de Broqueville heeft daarop geant woord Ja, lot op het einde van. hun werkelijken"dienst. - .-i'jgfl Oordeelt niet lichtvaardig, j Rechter Hoe is 't mogelijk, dat een man zich zoo zeer vergeten kan, da', hij zijne vrouw een glas bier naar 't hoofd smijt Beklaagde Kent u mijne vrouw, me neer de president Rechter Ik ken uwe vrouw niet maar... Beklaagde (op plechtigen toon) Geon maaren, meneer de president, u kent ze dus niet maar dit zeg ik u, als u ze kende, dan zoudt u mij vragen mensch, waarom heb je haar het lieele vaatje niet naar 't hoofd gesmeten De Hel. De redevoeringen der liberale Kamer leden bevatten soms zeer wetenswaar dige dingen. Donderdag daagde de heer Royer, so cialist, de katholieken uit in de Kamer te zeggen dat zij gelooven dater een" Hel is. Volgens den Heer Royer is er dus geene Hel dat is natuurlijk, de her Royer gelooft niet dat er een God is als het zoo is dan is er natuurlijk geene Hel en geen Hemel ook, geen leven hiernamaals. Maar alwie aanneemt dat er een God is, de Schepper Heer en Regeerder van He mel en Aarde, neemt ook aan dat er een eeuwig leven is in hetwelk God het goed zal loonen en het kwaad zal straffen. De plaats van het loon is de Hemel, de plaats der straf is de Hel. De heer Royer noemt dal prullekens, en hij wil niet dat men dat aan do kinde ren leere en dan zegt hij Ik ben tegen den Godsdienst niet Verplegingsdienst. Door een rondschrijven van ministor van oorlog, wordt aangetoond dat, vol gens de ondervindingen van den laatsten oorlog op den Balkan, het een eerste vereischte is van den krijgsman, op het slagveld gekwetst of zwaar gewond, zich zelf te kunnen verbinden, daar meest altijd de slachtoffers gcruimen tijd zon der geneeskundigen hulp moeten blijven. Te dien einde zullen driemaandeüjk- sche lessen van verbinding eu zelfver binding in alle legerafdeelingen gegeven worden, alsmede in de rijkswacht. Dit mag een goed besluit geheeten worden, indien de lessen maar wederom niet uitsluitelijk in 't Fransch gegeven worden Het Liedje mijner Kindsheid, Wat in de kinderjaren Het harte boeit en tooit, Blijft eeuwig in 't geheugen En men vergeet het nooit. Als men 't eenvoudig liedje Van mijne kindsheid zingt, Dan denk ik aan de liefde Waarmede ik was omringd. Dan denk ik aan de stemme Die 't liedje klagend zong, Wanneer "de zonne daalde. Wanneer het maantje blonk. Wanneer de sterren schenen, Wanneer de zwaluw zweeg. En alles op den buiten In zachte sluimrig zeeg. Het lied weerklonk zoo troostend In halve duisternis, Gelijk de zucht van 't windje In 't hangend waterlisch. Het wiegde 't hart in ruste, Gelijk het zoet gezang Van 't klokjen in de verte Bij zonnenondergang. O zachte en stille tonen Gij hebt mij vaak ontroerd En in vervlogen dagen Van heil teruggevoerd. O oud, eentonig liedje Hoor ik u thans niet meer, Toch klinkt gij in mijn harte Zoo helder als weleer. VIRGINIE LoVELING. AAL-ST-OSBROEK Uitslag der Prijskamp voor met Bloemen versierde Vensters Juni-Oclober 1913. Baejens Charles 5i> 112 punt. BuiteD prijsk. Schuerinann En aid 54 1 4 1* prijs De Neef Karei 51 1/2 2C prijs Van den Breinpt Henri 50 Buiten prijM. Van Wiel Seraphien 43 12 3® prijs Van de Mecrsch Viel. 42 12 Buiten prijsk. De Kinipe Adhemar 41 3 4 4° prijs De Brul Clemens 4112 5« prijs Vinrk Gustaaf 41 1,4 O* prijs De Gendt Camille 40 12 7" prijs Deghels Eduard 39 3/4 6° prijs Van den Hauwe Frans 39 Buiten prijsk. Van ICerckhove Petrus 38 3/4 9* prijs De Smet Frans 37 1/2 10® prijs Deghels Victor 37 1/4 11* prijs Sonck Désiré 37 1/5 12» prijs Sta mij toe u een vraag te doenvoor aleer u te antwoorden, zeide hij. Tot uw dienst, mijnheer Kan ik er op vertrouwen, dat geen woord van hetgeen hier zal gesproken worden, bekend zal worden Nestor glimlachte. De grondregel van een als huis 't mijne, is de stipste geheimhouding, mijnheer. Men heeft mij dat ook gezegd en het juist daarom, dat ik hier gekomen ben. Welke zaak is het, waarvoor gij mijn hulp komt vragen Schenk mij ten volle uw vertrouwen Ik moet weten wat er geworden is van een persoon Een man of een vrouw? Een vrouw. Getrouwd Neen, antwoordde de officier na eenige oogenblikken geaarzeld te hebben. Een blad wit papier voor zich leggende, bereidde Nestor Fauvette zich voor om met een potlood aanteekeningen te nemen. Indien wij nu met orde willen te werk gaan, kapitein, laat mij dan toe u te onder vragen. Dan zal sneller voortgaan, en ik zal beter weten hoe de inlichtingen te vinden, welke gij mij opdraagt te zoeken. Ik ben ter uwer beschikking, mijnheer. Hoe is de naam van de vrouw Germaine Sollier. Indien zij nog leeft, moet zij ongeveer negen-en twintig jaar oud zijn. Waar is zij geboren Te Parijs. Wie waren haar ouders Haar moeder alleen heb ik maar gekend. Ik welk jaar In 1883. In de laatste zitting van onzen Gemeen teraad is er veel gesproken over het groot gevaar dat onzen stcdelijken schouwburg'jzou opleveren en wat al menschenlevens er zouden te betreuren zijn in geval van brand in gezegd gebouw. Wij moeten echter rechtuit bekennen dat bet aldaar gewaand gevaar groote- lijks overdreven is, zooniet door ver groot gelazen gezien wordt en diensgc- volge als ongegrond moet beschouwd worden en wij zijn het eens om met Mijnheer Schepen De Wolf te verkla ren dat er nergens een schouwburg be staat die veiliger is dan dez.e van Aalst. En inderdaad, iemand die zich aldaar naar eene vertooning of andere feeslelijk heid begeeft zal zjch gemakkelijk kunnen overtuigen dat, zelfs wanneer de zaal proppens vol zit, deze bij het eindigen der vertooning of feestelijkheid in min dan 5 minuten ontruimd is en dit langs een enkelen uitgang aan de straat, nu bij het minste gevaar kan men onmidde lijk gebruik maken, niet van dien enke len uitgang, maar van ten minste acht, waaronder drie zeer breede vensters welke vlug ontsloten kunnen worden en toegang verleenen op eene overdekte gaanderij welke bestand is eene groote menigte personen te dragen. Wy mogen dus gerust bevestigen dat er in gansch het land geen schouwburg is welke meer gerustheid en min gevaar opleverd. Het eenigste gevaar en ongelukkiglijk liet moeielijkst te vermij den indien er brahd moest ontstaan is het dringen, stooten en stampen veroor zaakt door paniek of algemeene Sauve qui peutwelke gewoonlijk ontstaat in plaatsen waar veel volk vergaderd is, nochtans zooals hooger gezegd kan de zeer snelle ontruiming van onzen schouwburg, door zijne talrijke uitgan gen zulks vermijden. Door wat wij hier neerschrijven wil len wij niet zeggen dat onzen huldigen schouwburg nog voor onbepaalde» tijd dient behouden te worden, dat niet, want wij betrachten met alle tooneel liefheb bers hier ten spoedigste een schouwburg waardig van ons vooruitstrevend Aalst te zien verrijzen en wy wenschen dat men als dan zooals nu al de noodige voorzorgen neme voor de veiligheid van liet publiek. In afwachting is het nutteloos onder de bevolking schrik te verwekken aan gaande de onzekerheid en het gevaar waaraan men zich door het bijwonen van vertooningen enz in onzen schouwburg bloot stelt. Het verkeer in menige Brusselsche schouwburgen levert veel meer gevaar op en zou meer schrik inboezemen, en daarom laten nochtans sommige vree sachtige persoonen niet zich er heen te begeven. Vrienden Lezers past toch op, leest nooit geen slechte bladen, geen slechte gazetten ja, zoo haast ze uw huis moch ten binnengesmokkeld worden, werpt ze in hel vuur. Wat is er te verstaan door slechte ga zetten, vraagt ge met reden. Door slechte gazetten zijn te verstaan de gazetten, waarin de Katholieke Godsdienst wordt aangevallen, betzij in zijne bewijsmiddelen, hetzij in zijn ge zag of bestuur, hetzij in zijn Opperhoofd of ondergeschikte bedienaars, hetzij in zijne zedeleer, zyne kerktucht of kerkge bruiken. Leest nooit of nooit zulke gazetten, Vrienden de H Kerk, onze goede en waakzame moeder, verbiedt het ons stren- gelijk. En niemand uwer zal beweren dat de H. Kerk het recht niet heeft ons lezing van slechte gazetten te verbieden. Inderdaad, heeft het Staatsbestuur bet recht niet den aankoop en den verkoop tc verbieden van eetwaren, die schadelijk zijn voorde gezondheid?... Niet alleen zelfs heeft bet Staatsbestuur dat recht, maar het heeft den plicht dat te doen. Welnu, de H. Kerk is belast met het leiden der zielen naar het eeuwig heil bijgevolg moet zij ze tegen de gevaren bevrijden. Als het gebeurt dat eene moe der haar kind eenen beker vergift ziet aan de lippen brengen, heeft zij dan het recht cn den plicht niet dien beker uit de handen van bet kind weg te rukken?... Maar de persoonlijke vrijheid wordt die niet beperkt door dat streng verbod van slechte gazetten te lezen? Ja, Vrienden maar 't is op 's gewyze van de leuningen die te zien zijn rechts en links van eene brug en die daar ook de Hoe heet de moeder Madame Sollier En haar voornaam Dien heb ik vergeten. Woonde zij in 1883 te Parijs Ja. Waar Rue de Miromesnil. Daar bekleedde zij maar een nederige betrekking, namelijk die van concierge in het huis 57bis. Was zij weduwe Ja, en zij woonde alleen met haar dochter. Oefende hef meisje een bedrijf uit Zij was hoedemaakster. Werkte zij in een winkel Neen, zij werkte thuis. Zoudt gij mij nu willen zeggen, wat het laatste adres is dat gij weet van Germaine Sollier Zij woonde te Toulori. Zorgvuldig schreef Nestor Fauvette dit alles op. In welke straat te Toulon Rue du Port. Welk nummer Op nummer 122 zag ik haar voor het laatst, zeide Gabriël Savanne met doffe stem. Wanneer In Juli 1885. Nestor Fauvette maakte een gebaar van verbazing. Maar dat is al zeven en een half jaar geleden I riep hij uit. Inderdaad, mijnheer. Gij hebt toch zeker sedert dien wel tij ding van het meisje ontvangen Geen enkele. Het was onmogelijk da! ik er zou ontvangen. Het zal dan te Toulon zijn dat wij moe- persoonlijke vrijheid beperken, gelukkig- lijk voor velen, of liever voor allen, die er soms al eens over moeten... O! alle gopde katholieken slaan volgaarne de vrijheid af van te drinken uit de vergif tigde bronnen der slechte gazellen en loonen zich dankbaar en erkentelijk je geüs de H. Kerk, die hen opmerkzaam maakt op het gevaar dat in de lezing van slechte gazetten verborgen zit. En zegt toch niet, Vrienden, dat het lezen van slechte ga zetten op u geenen indruk meer maakt!.. Wie pek behandeld, besmeurd zich, dat is zeker en vast. In een bedorven damp kring wordt zelfs het sterkste gestel ont zenuwd. Bij iemand die slechte gazetten leest, moet langzamerhand liet geloof wankelen hoofd en hert kunnen op den duur geenen weerstand meer bieden aan den aanhoudenden dagelijks weerkeeren- den invloed van de slechte gazetlezing. Immers, hoe rukt men oenen nagel uit den muur Is liet niet door herhaalde hamerslagen door hamerslagen nu eens links, dan eens rechts Neen! Vrienden! geen slechte gazetten meer in uwe handen noch te huis, noch op de treinen, noch in de herbergen Wezen wij in die zaak voortaan de ge hoorzame kinderen van onze Moeder de H.Kerk, die aanhoudend streeft, en werkt en waakt om ons eeuwig geluk te verze keren. TERZ. B HLGI SC II CON GO OPBICTO EEHER KERK TE ELISflBETHSTflD NATIONALE INSCHRIJVING De aanzienlijke uitbreiding der Belgische Kolonie, gevestigd te Elisabethstad, in Ka- tanga, hebben de burgerlijke en geestelijke overheid doen besluiten in die'stad eene Kerk op .te richten, bestemd om de geestelijke betrachtingen onzer daar gevestigde mede burgers in te willigen. Een komiteit is in België tot stand gekomen ten einde hen be hulpzaam te zijn tot het bereiken van dat doel en om mede te werken tot dat vaderlands lievend werk. Ieder katholieke Belg zal het zijne willen bijdragen,hoe gering die bijdrage ook zij, tot het opbouwen van dien tempel die, op Afrikaanschen bodem, aan onze duur bare kolonisten de gedachtenis van het vader land en den eeredienst tot God moeten herin neren. Komiteiten zijn ingericht geworden onder de hooge bescherming van Hare Majesteit de Koningin en met de goedkeuring van Zijne Eminencie Kardinaal Mercier, ten einde dit gedacht uit te werken. Die komiteiten richten zich total de Belgen, groot en klein, rijk en arm zij vragen aan ieder in de mate van het mogelijke, een «steen- te willen aan brengen tot het bouwen der Kerk van Elisabethstad.. Die -steenen- zullen 0,10, 0,50, 1 en 2 fr. enz. bedragen en, groepsgewijze samengegaard, aan de zorgen der onderkomiteiten worden toever trouwd. Wij durven verhopen dat onze lezers een goed onthaal zullen verleenen aaii de Damen die zich zullen aanbieden om zulke steentjes te verkoopen en ze alzoo te helpen tot het welslagen eener onderneming, die we als katholiek en als Belg, gaarne zouden willen zien tot goed einde brengen. Kerk van Sint-Martinus. GROOTE JUBILEE Orde der Oefeningen Zondag 26 October te 4 u. Lof en ope ningsermoen. Maandag. Dinsdag, Woens dag en Donderdag, Ie 5 1/2 ure H. Mis, waarna kort Sermoen Ie 8 u. 's avonds gezang door 't volk en groot Sermoen. Zaterdag (Allerheiligen) te 4 ure Lof en Sermoen. Zondag 3 November, tc 4 ure Lof en sluitingssermoen. Al de Sermoenen door don Eerw.Pater De Smytere, Redemptorist in 't Klooster van Beauplateau. De gezangen zullen uitgedeeld worden aan de deur der kerk Maandag om S ure 's avonds. Priesterlijke benoemingen. Bisdom van Gent. Zijne Hoogweer- digheid de Bisschop heeft benoemd Onderpastoor te Sleydinge, den E. H. Do Cremer, id. te Dcnderwindeke. Groote Magazijnen van Nieuwig heden, MERCHIE-PÈDE, Leer looiersstraat, Brussel. Merceriën Moden Breiwerk Papierhandel Witgoed Dekens Colon, uitrustingen Gordijnen Meubels Weefsels Schooisels Pelterijen Specialiteit voor Winkeliers en voortverkoopers. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat, dichter bij do Groole Markt, in n° 6. ten beginnen te zoeken Neen het is te Parijs. -- Ik begrijp er niets van, mijnheer wees zoo goed mij dit alles eens uit te leggen. Ik heb zeven jaren gediend in Cochin- China, en vóór acht dagen keerde ik terug. Ik kwam te Toulon en wilde welen, wat er van de ongelukkige vrouw geworden was, welke ik als zeeman verplicht geweest was te verla ten. Voor mijn vertrek had ik den minister van marine gevraagd haar te trouwen, maar dit werd mij geweigerd, daar Germaine Sol lier den noodigen bruidschat niet bezat. De onweerstaanbare liefde, waarmede mijn hart jegens haar vervuld was, deed mij een roe- keloozen stap wagen... Verstaat gij mij wel mijnheer Heel goed kapitein, ga voort. Ik wist mij papieren aan schaffen, waarin ik aangeduid werd onder den naam mijner moeder, en met die papieren kon ik met haar in den echt. Ik scheepte mij kort daarna in een lange en pijnlijke ziekte be lette mij haar te schrijven, zooals ik haar be loofd had- In dien tijd maar ik vernam dit nu eerst werd het bedrog ontdekt en ons huwelijk nietig verklaard. Daar de marine goed met mijn familie bevriend is kon hij slechts niet de meeste moeite het rechterlijk onderzoek, dat tegen mij ingediend was, te genhouden en mij. aldus aan een onteerende straf onttrekken. Maar, ik herhaal het u, mijnheer, van dit alles wist ik niets. En verder Twee jaren na mijn vertrek kon ik eerst naar Germaine schrijven, maar toen was het te laat... Mijn brieven bleven onbeantwoord. Ik was nauwelijks aan wal gestapt, of mijn eerste zorg was moeite te doen om de arme vrouw terug te vinden. Toen eerst Me}. Mocal. Aalst. Verdwenen. Sinds Zon dag is de genaamde Philemon Van Sande zoon van Einiel van Sande, wonende Schoolstraat, Aalst, verdwenen. De knaap is 14 jaar oud en groot van gestal te Op het oogenblik zijner verdwijning droeg hij een blauw kostuum, grijze ge streepte overjas en grijze jockei-klak, zwarte schoenen. De nierpijnen komen meer voor bij oude menschen dan bij jongen, dat is een feit en dat is zeer begrijpelijk. Het is de verslijting van dat orgaan die de oor zaak is van de smarten die het ons doet verduren en hoe ouder bet is, hoe versle tener liet is. Denkt eens aan den reusach- tigen arbeid dien de nieren verrichten zonder oponthoud, bij dag en bij nacht. Denkt eens dat de nieren tot taak hebben liet bloed te zuiveren en alle vergiften, overblijfselen der voeding, uit le drijven. Be denkt ook dat, wanneer dat or gaan, dat belast is vergiften uit te drijven, nietmeer of onvolkomen werkt, een deel niet uitgedreven vergiften in het lichaam blijft en .dit vergiftigt. Men moet «lus op zijne nieren letten en zoodra men stijfheid en smarten in den rug gevoelt, wanneer men moeite onder vindt om recht te. gaan slaan of wanneer de urine troebel is, zich zelf zeggen dat de nieren zijn aangedaan en dat men ze moet verzorgen. Om ze te verzorgen, om heur de kracht weer le geven behoorlijk haar werk van filter te verrichten, zal de geneeswijze met de Pink Pillen u de beste diensten bewijzen. Ziehier het bewijs er van Mej. Mocal, wonende 65. Cours Lafay ette, te Lyon (Rhóne Frankrijk), bij Mevr. Delia, schrijft ons Ik heb veel geTeden aan smarten in den rug, aan nierkrankheid, en ik was er toe gekomen niet meer te kunnen wer ken. Mijn algemeene toestand was ook zeer slecht, ik at bijna niet meer, sliep weinig en was zeer zwak. Men beeft mij uwe goede Pink Pillen doen nemen en zij hebben mij veel goed gedaan. Ik ben, dank zij die pillen, van al mijne smarten verlost en bovendien is mijn algemeene toestand zeer voldoende geworden. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Waterloolaan 66, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr. 17.50 de zes doozen, franco. Te Aalst, M. Callebaut, Boter markt. 62 Aalst.— Gebeten. Frans Sammer- tin, werkende in de Walenstreek, was Zondag met den Garentwijndersdag zijne familie komen bezoeken. Wanneer hij den koer Wagenberg optrad sprong hem eensklaps een hond van den voddenkoop man Wauters op bet lijf. Vooraleer de ongelukkige zich kon verweren was hij reeds vreeselijk gebeten in de rechter wang. Hij is thans in het hospitaal ter verpleging. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst.— Terwijl P. Van den Bossche, Beekstraat, Woensdag naar zijn werk- was, heeft men zijne deur opengebrokei en verschillige meubels gestolen.' Een O' derzoek werd geopend. De vrouw wording bij liet jong meisje cn den icritischen ouderdom bij de vrouw, 't is le zeggen bloedarmoedo of bloedvergiftiging. Twee moeilijke tijd perken door de storingen die er het ge volg van zijn. Het organism versterken, 'de roode bloedbolletjes vermeerderen, dit is de levenskracht vertiendubbelen om die gevaarlijke tijdstippen le doorworste len dezen uitslag wordt verkregen door een twintigeaagsche behandeling met den Elexir Saint Vincent de Paid (20 jaren bijval). In alle apotheken. b Aalst. Woensdag viel aan «le Sas- kaai het 9jarig meisje Elisa Coppejans, in het water, welke bemerkt werd door twee brouwersknechten. Gelukkig kon den zij liet kind van een gewissen dood redden. Na hunne moedige daad reden er dc brouwersknecht van door zonder zich bekend te maken. Aalst. Woensdag namiddag kwa men twee dronken kerels langs bet St- Annaplein en vond niets beter dan eenen armen ouderling, zekeren De Vylder, die ik de reden waarom mijn brieven niet terecht gekomen waren. Deze zal ik u zeggen. Bij mijn vertrek ver keerde Germaine in blijde verwachting. Met een zekere som geldshad ik haar toevertrouwt aan een mijner bloedverwanten, in wien ik meende het volste vertrouwen te mogen stel len. Helaas, deze was onmenschelijk genoeg om Germaine, die door mijn vertrek erg ge schokt en door den slag gevaarlijk ziek gewor den was, weg te jagen. In een vreeselijkc ijlkoorts beviel zij van een dochterje. Drie maanden bleven moeder en dochter in het armengasthuis en niemand had nog de hoop op redding. Doch het toeval wilde dat zij genas en uitgeput van krachten nam zij haar kind mede en begaf zich naar het huis, waar het geld dat ik haar gegeven had, gebleven was. Daar gekomen vond de arme vrouw niets meer. tfet geld was verloren of gestolen en de ongelukkige moeder bleef zonder hulp en zonder dak met haar kind. Hier zweeg de zeeofficier een oogenblik. De ontroering kneep hem de keel toe. Na eenige oogenblikken hernam hij zijn verhaal Later vernam ik, dat zij, dank zij dc lief dadigheid van een priester, die haar in een kerk gevonden had, waar zij met haar kind ging bidden,door de overste van een klooster opgenomen was. Bij het verlaten van dit klooster verschafte men haar werk, en huurde men voor haar een kamertje. Weliswaar ver diende zij iets, maar zij kwijnde en leed, en ongetwijfeld vervloekte zij den man, door wien zij zich lafhartig verlaten waande en moest wanen. (WcrJt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2