ONTROOmER r Schoonheid ZWAVELZUUR AMMONIAK Nestles Kindermeel REPARATIEN ONTROOMER VANDEPUTTE v».. BEURSOVRRZICHT ♦GASTON PHILIPS: BEKNOPT SPORTNIEUWS. Zondagnist. HOFSTEDE VARKENS Een Priester Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. WINKELHUIS Groot Sigarenfabriek Vereenigde N ij veraars. WIJ VERZEKEREN Algemeene Agencie Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. 9O 8 ET. EEMAN, •o* ©e©s©*G*Geo» NELO'S KINDERMEEL ALGEMEENE ASSURANTIËN Maatschappij SINGER Hanquc Centrale de la /lendre Meubels YVC Mal lego I LANDBOUWERS t is er nooflig voor liet goed owwinteren uwer granen/ ZWAVELZUUR AMMONIAK aldaar mei een fruilkraam zit, te mishan- handelen. Dat bekwam hen echter slecht, daar toegesnelde personen de drinkebroers eene duchtige rammeling toedienden. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Brussel 24 October 1913. MARKT OP TERMIJN De markt is heden veel versterkt al de titels gaan vooruit, de vorige lage koers de koopers terug brengende. De Canadeesche groep herneemt. Argen tine 144,50 148. Barcelona 158 166. Brazil 450 454. Mexico 404 402. Groep Empain is vaster. Heliopolis 155 158,50. Nitraat 351,50 354. Parijs tram 285 291Railways 776 784. Dividende Bucnos-Aires 63. SpaanSche waarden zonder zaken. Nord 469.50 Saragosse 446. Quebec 55. Rand mijnen 150 152 Rio Tinto 1958 1970. Russian 57. Tanganika 55,50 56,75. MARKT OP COMPTANT. Het comptant steekt ook de handen uit de mouwen men gevoelt de noodwendigheid van te werken en het verlorenen der laatste tijden terug te winnen. Belgische rent 77,45. Obl, Toscans 485,50, obl. 4 0. Transport 430. De banken houden stand. Fond. Créd. Nation 4325. Gle Belgique 5800. Aan de ijzeren wegen, de Fond.Congo kwoteert3875. De Tramways hernemen. Fondateur Barce- lonne 450. Bologne535. Div.Bruxellois 1075. De kapitalen Murcie behouden hunnen voor uitgang aan 22.50. Capital Toscans 116-Ord. 52. Bevoorrechte Tramways en Electriciteit zeer vast aan 85.50. De gewone houdt de koers aan 40 De Metalurgie houdt haren koers. Cockerill 1952. Espérance Longdoz 415. Thy 2702.50 De Charbonnages ver beteren. Forte Taille 681. Noel Sart 3875. Hazard 730. Ouest Mons 912.50. Aan de Electrische ondernemingen notee- ren wij Ord. Auxi. aan 160.Gle Beige 969,50. De Coloniale weerden stijgen 100° Kassaï 55,50. Ord. Katanga 2390. Union Minière 710. Onder de verschillende waarden blijven de Petroleums wederom standvastig. Priv. Gronsy 3460. Ord k 3350. Ord. Pontelongo 515. De koers der vreemde waarden verbe terd. Dnieper 3285. Russo-Belge 1880. X Wissel-agent aanvaard ter Beurs van Brussel. 14, Vrijheidsplaats. BRUSSEL. Telegram Adr. Philton-Brussel Téléphone A. 1879 J Beurs orders op comptant en op termijn. Leening op titels. Gratis uitbetaling van Koepons. t Inlichtingen aangaande alle waarden J gekwoteerd en niet gekwoteerd Inschrijvingen zonder kosten op alle J uitgiften van titels. 'T KEEREN DER JAREN.—Toen rond de 45 jaren, somtijds nog vroeger, de vrouwen aan dit noodlottig tijdstip van 't koeren der jaren gekomen zijn, heeft het bloed nooit meer van al zijne zuiverheid en al zijne kracht noodig. 't Is nochtans op dit tijdstip dat het verdikt, verzwakt en dat de troebelen en onge makken van alle soorten verschijnen zwaarte in den onderrug en den onder buik, lioofddraaiingen, zwelingen, hitte aanvallen, hartkloppingen, hevige schele hoofdpijnen, algemeen ongemak, slechte verteringen. Het gelaat verslenst en neemt een rood achtig en violetachtig uiterlijk. Eindelijk gevaarlijkeren toestand, deze troebelen leiden zeer spoedig naar het zenuwlijden ja zelfs naar de krankzinnigheid. Indien de nieren (gew. lenden) geenen opwekker ontvangen, voegen al de on zuiverheden tot dan toe maandelijks af- gevoert aan diegenen die zich onophou delijk in het lichaam vormen, vanwaar voor deze organen, een overmaat van werk en bijna aanhoudende behoefte van krachtdadige zorgen. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst, Apotheek Do Valkeneer, 15, Esplanade plaats), zonder de maag te vermoeien zijn den opwekker dat de nieren noodig heb ben om van werkzaamheid te verdubbe len, op het tijdstip van 't keeren der jaren. r. Onder hunnen invloed verdwijnen deze troebelen zeer spoedig, de hersens herne men al hunne helderheid want voortaan draagt een rijk en zuiver bloed de warmte en de kracht aan al deze organen. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, (5 doo- zfcii voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apol heek, Ch. Delacre, 64, Coudenberg- straat, Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigei t of doet u terug betalen al hetgeen het hiernc- venstaande merk niet jJoTpofa^ raagt. 19-51 Oordegem. - Schielijk Overlijden. Maandag voormiddag was August Pon- net oin water gegaan in zijne gebuurte en is daar op een hof schielijk overleden. Geaboneerden. Herinnert U dat een doos borstpillen Walléry altijd vol doende is om den veroudersten en pijn lijksten hoest te genezen, i Fr. de doos. Allerfijnst «n op" De doos 2.50 8e|aalblljvendjononlbee 'Pc 1/2 doos 1.50 lijk voor elke loile.lafle EEN MIDDEL - een voudig en gemakkelijk om struische en gezonde kinderen te hebben is ze te vceden met het best de moedermelk vervan- 1KOSTELOOZE Terzending eeoir doos als staal, mits mag gericht lot M.Fernand Deny, 15,rueüu Grand tlospice BRUSSEL. J Football. Voorziene winner. Beerschot A. Racing C. D. Racing C B. C. S. Brugeois. Union St.Gilloise. C S Brugeois. Leopold C. Slandaert C. L. Standaert. Daring C. B. - R. C. G.inil R. C. Gan<l. A. A. Gand. Antwerp F C A A. Gand. C. S. Verviers. - F C. Bruges. C. S. Verviers. Zwemmen. Dijnsdag had in Engeland (Manchester) een match van WalerPolo plaats tusschen de nationale ploeg van Engeland en den Cercle Nautique van Brussel n. Deze laatste bezweek alleen met 1 punt tegen 2 Voorzeker een schoone uitslag voor onze Wintervelodroom Brussel. Zondag avond om 8 uren koers achter tamdems. 60 kim. in 0 reeksen 10, '20, 30 kim. Mededingers Cyriel Van Ilouwaort, Leon Georgct en Octave Lapize Snelkoers niet Comés. Olivieri. Schwab, Van Beve ;n kilometers en de Belgen, net Crupclandt, Deloffre, Hoff- Boksen. Heden avond in Parijs. Match tusschen den kampioen van Europa, lichte gewichten Ledoux eu den kampioen van Ecgeland Sid Smyth E. Ledoux als winner. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 26 October, M. Quintyn, Korte Zoulstraat. Werkdadigh eerga leger t stuk 0.75 <",réme Tube 0.7! IN EEN NACHT TLKOOP in ALLE GOEDE HU1ZEM TE AALST te verkrijgen ter Apotheken De Valkeneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, hij A De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, hij de Gezusters Meganck, Lange ZouL straal, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran- gois Mercerie, Lange Zoutslraat, 21. Melle. Een 17jarig meisje ver moord. Een ongehoorde vrecselijke misdaad heeft Zondag avond de wijk Qualrecht te Melle in opschudding ge bracht. Een 17jarig meisje werd rond 5 1/5 ure inde nabijheid barer woning, door een persoon,die liet slachtoffer sedert eemgen lijd mul zijne liefdebetuigingen lastig viel. doch afgewezen werd, aangevallen Oil oodgestoken. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht4),_ Vrouwelijk 11) Huwelijken A. Biebaut, grondw. met A. Van Weverbergh, zb. F Van Gysegem, polit. met I. Luycx, zb F. Philips, steenk. met F. Stockt, br. K. De Sade- leer, tw. met F. Van der Steen, tw P. Dierickx, wever, met A. Van Hedde- gem, br. J. Ringoir, schoonm. met M. Wellekeiis, tw. B. Lenoir, zb. met M. Geeroms, winkel. G. De Sutter, grondw. met M. Callebaut, tw. F. Baeyens, tw. met M. De Smedt. tw. J Lodens, brouwersg. met M. Van Audenhove, sükster. Overlijdens J. Schockaert m. Van Goethem, metser, 38 j. Rapenstraat. J. Melsen, zb. 30 j. moorselb. P. Slagmulder, m. De Pet ter, zb. 38 j. won, te Nieuwerkerken Dame B. De Call-Rosenburg, vr. De Coen. bez. 48 j. Keiz.pl. M. Ringoir, vr. Waulers, zb. 58 j. vrijheidstr. L. Fnant, we Schockaert, zb. 79 j. Scherreveldstr. 1 kind onder de 7 jaren. kilo 5,00 a 0,00 8,00 a 8,82 4,00 a 0,00 3,75 a 4,00 6,00 k 0,00 70,00 k 80.00 Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 25 October 1913. Aardappelen de 100 Boter per 3 kilo Roomboter per kilo Eiers de 25 Ajuin de 100 kilo Viggenen het koppel BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 217 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1740 kgr. HOPMARKT AALST, 25 Oct. - 12 balen, prima 165 a 190 fr.; gewone 160 a 170 fr. ANTWERPEN, 24 Oct Men kwo- teert Aalst beschikbare aan 122.50 a Oct. a nieuwe oogst 1913, 150. a 155. Poperinghe beschikbare aan 117.50 a Oct. a nieuwe oogst 1913, 150.— a 155.<le 50 kil. Markt vast. landt, ten weste aan de Kinderen Van Hau- wermeiren-Dalschaert, met eene breedte van 22 meters 45 centimeters, ten noorde aan de erven van Pepinus Luyckx en koop één. Boomprijs fr. 60 Gebruikt door M. Sylvain Van Leuven. Derde Koop. Een perceel Zaailand, zeer goed geschikt voor Bouwgrond, gelegen alsvoren, op het Helsrot, gekadastreerd wijk B, n. 1785e bis, groot volgens kadaster 16 aren 10 centiaren en volgens meting 15 aren 38 centiaren, pa lende ten ooste aan den steenweg naar Lede, ten zuide aan den heer Gustaaf Van Petegem, ten weste aan de heeren Adolf Pieters en Frederic Pante en ten noorde aan den heer Charles-Louis D'Haese en het gemeentegoed van Wichelen en Lede. Verdeeld in twee gelijke loten Lot een zijnde den noordkant, hebbende ter straat eene breedte -van 17 meters 10 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters 43 centimeters. En lot twee zijnde den zuidkant, hebbende ter straat eene breedte van 15 meters 90 cen timeters en langs de veldbaan eene breedte van 13 meters. Gebruikt door den heer Seraphien Pieters. Vierde Koop. Een perceel Zaailand, gelegen alsvoren op het Knapeveld, gekadastreerd wijk B, num. 1703b groot 18 aren, palende ten ooste aan juffrouw Maria D'Haese, ten zuide aan den heer Gustaaf Luyckx, ten weste aan de straat en ten noorde aan den heer Hippoliet D'Haese. Gebruikt door den heer Seraphien Pieters. Vijfde Koop. Een perceel Zaailand, doorsnede met de beek, gelegen alsvoren op het Bosch veld of Hulst, gekadastreerd wijk B. nr" 74IC en 742a, groot te zamen 35 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan de baan, ten zuide den heer Constant Van Hauwermeiren, ten weste aan de Hosstraat en ten noorde aan de Wede Temmerman-De Clercq. Boomprijs fr. 50 Gebruikt door den heer Domien Van de Putte. Zesde Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op den Bogaert, gekadastreerd wijk B. nummer 859 groot 25 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer Philemon Bayens ten zuide aan de familie Janssens-Beeckman, ten weste aan de Kinderen Van Hauwermeiren- Dalschaert en ten noorde aan den heer Hip poliet Lippens-de Kerchove deDenterghem en de Kinderen Moens-De Bruycker. Gebruikt door den heer Leonard Goemans. Zevende en laatste Koop. Een perceel Zaailand gelegen alsvoren op Smalis aan de Boschbeek, gekadastreerd wijk B, nummer 725g, met eene grootte van 32 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan den heer Philemon en juffrouw Marie Baeyens, ten zuide aan de Kinderen Roggeman-Lau- waert, ten weste aan de straat en ten noorde over de beek aan den heer Joannes Goeman. Boomprijs fr. 100 Gebruikt door den heer Camiel Van Hau wermeiren. EENIGE ZITDAG Zaterdag 8 November 1913, ten 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. N. B. De verkooping zal beginnen om 3 uren zeer stipt, na het aankomen der trei nen uit Wichelen. Studie van M. T1BBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, lil. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erembodegem, wijk A nre 769, 770, groot 92 aren 90 centi aren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele wijk C n° 158 groot 48 aren 80. OPENBARE VERKOOPING van eene BOUW8HONDER Cl) ZRfilLflNDEN T E WICH E E E N De Notarissen Oscar TIBBAUT en Char les DE VIS, beiden te Aalst, zullen ingevolge een vonnis verleend door de Burgerlijke Rechtbank van Eersten Aanleg, zetelende te Dendermonde, in date van 3 October 1913, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, ter tusschenkomst van Mijnheer de Vrederechter des Kantons Aalst, in het open baar verkoopen GEMEENTE WICHELEN. Eerste Koop. Een Woonhuis met Schuur, Stal, Erve, Tuin en Boomgaard, gestaan en gelegen wijk Hulst, gekadastreerd sectie B,nummers 1796c 1796D en 1799f, groot tezamen volgens meting 9 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de steenweg met eene breedte van 55 meters 60 centimeters, ten zuide aan koop twee, ten weste en ten noorde aan de erven van wijlen den heer Pepinus Luyckx. Boomprijs fr. 140 Het Woonhuis met Schuur, Stal en Erve, groot 5 aren 80 centiaren, bewoond en ge bruikt door den heer Domien Van de Putte. En den Tuin en Boomgaard, groot 3 aren 60 centiaren, gebruikt door den lieer Sylvain Van Leuven. Tweede Koop. Een perceel Hooiland, zeer goed geschikt 'voor Bouwgrond gelegen alsvoren, nevens voorgaanden koop één, gekadastreerd wijk B, H.1799E en deel van n. 1794B,groot tezamen volgens meting 20 aren 45 cent. palende ten ooste aan den steenweg met eene breedte van I 25 meters 40 centimeters, ten zuide aan de 1 Weduwe Van den Abbeele-Van Leuven en de heeren Seraphinus Pieters en Leo-Frans Roe telkens om 3 uren namiddag, ter herberg Het Beiersch Hof gehouden door den heer Felix Van Landuyt, te Aalst, Groote Markt. GELD te bekomen bij voornoemden Nota ris EEMAN. Studie van den Notaris DE SAEDELEER, te Erembodegem. VERKOOP VAN te Erembodegem-Dorp ter herberg van den heer Louis De Ryck, door den heer Jules Moens, koopman in vakens te Haekendover. op Maandag 27 October 1913, om 8 ure 's morgens Tijd van betaling tot 1 Mei 1914 mits borgstelling. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. De Notaris Breckpot te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 1° 1 hectaar 6 aren 75 centiaren Meersch, te 1MPE, op de - Molenhoek verdeeld in twee deelen. Gebruikt door de Kinderen Jan Baptist De Cuyper. 2° 74 aren 78 centiaren Zaailand en plan- terij te VLIERZELE op de Oude Lochting verdeeld in twee deelen. Gebruikt door Pieter De Clerck en Theodoor Ponnet. 3° 92 aren 38 centiaren Zaailand, onder 1MPE en VLIERZELE, op de "Molenberg", verdeeld in 6 deelen. Gebruikt door 1° Ras- schaert Ivo. 2° Godefroid Emiel. 3° Alfons De Poorter. 4° Aloïs De Poorter 5° en 6° de Kinderen Jan-Baptist De Cuyper. ZITDAGEN Instel Woensdag 12 November Verblijf 26 telkens om 2 uren namiddag bij Emiel Gode froid, Herbergier en Vleeschhouwer, Stessche- straat, Papegem, lmpe 1913 Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. De Notaris Breckpot, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen GEMEENTE BURST 3 13 aren 20 centiaren Land op den Smeyerskauter. Gebruikt door Petrus Hendrik Van Gysegem. 2° 3 hectaren 66 aren 53 centiaren Land op den Smeyerskauter. Gebruikt door De Kinderen Dónat De Vuyst/Camille Mo reels en Livinus De Moor. ZITDAGEN Instel Donderdag 6November). Verblijf 20 telkens bij den heer Petrus Daens, te Erpe aan de statie Erpe-Meire. (1913 OPENBARE VERKOOPING van een te AALST, Lange Zoutslraat 31. o De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen,openbaarlijk verkoopen: EENIGE KOOP. Een zeer gerieflijk Winkelhuis met aanhoo- righeden en koer,gestaan en gelegen te Aalst Lange Zoutstraat, N. 31, gekend ten kadaster sektie A, nummer IO6611, met eene grootte van negentig centiaren, palende langs voren aan de Lange Zoutstraat, langs de eene zijde aan Mijnheer Camiel Boeykens,te Aalst van de andere zijde aan Mijnheer Louis Van Branteghem, te Aalst. Gebruikt door Mijnheer L. Gosseye-De Cock, mits 850 fr. per jaar. ZITDAGEN Instel Donderdag 6 November) Verblijf 20 )lv'0 1 vraagt overal agenten voor den verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg storten, goede commissie. Schrijven onder C. D. bureel van 't blad. Verzekering: tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achillk HEM AN, Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 'tSchijt der kalvers en veulens door het A merikaansche Poeder Dkt ratbre nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, cm verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkcneer en Callebaut. eener oude en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitdoover, te ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. met weldadig doeleinde, stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zweeren, wonden aan de beenen, eczemas, alle huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatiek. Schrijven aan den Eerw. Heer Lauret, Pastoor van Ervauville (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). Eene verwaarloosde valling zet zich over van den ecnen inensch aan den anderen en is gevaarlijk et, zelfs doodelyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de eenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Ssïi'oop lleprtilei u. Dit is ejn wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs Franken in alle Apot heken, namenlijk te Aalst, bij Vai.keneer en Callebaut. Ingénieur Chimiste, a Analyses et dosages Ma- g Q tières fertilisantes Eaux Minerais Alliages Ma- q tières grasses Albumine. G Krachtig voedsel voor kleine kinderen. Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alle goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij De Ridder, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. Grondkrediet van België NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eons of met dry maandelijksehe afkorting"!!, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 4 %'8 jaars. GELDIJ1TZKTT1NG VAN EERSTEN RANG. Kostclooze inlichtingen te bekomen ter studie van den NotéiriS EEMAN te Moorsel, en in bet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagontscbap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den yzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lijksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. van N A AIM ACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst9, Albert Liónartstraat, Spoedige bediening -Goedkoop YERBFNIGT VOLGENS het OORDEEL der KENNERS EN SPECIALISTEN de onontbeerl jke voordeelen van een volmaakt machien 1. VOLMAAKTE ONTROOMING; 2. HOOGSTE OPBRENGST; 8. EENVOUDIG WERK 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING; 8. STERKSTE MAAKSEL; 7 UIT (MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPÜTTE C10. Eecloo AQENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAPITAAL 100.000.000 FRANK) AALST DENDERMONDE LOKEREN NtNOVE SINT-N1KLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels. Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbewaarneming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per Omaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 o. 5 9 15.— B 0.20 0.30 0 55 3.— 8.— 15. 25 C 0.50 0.30 0.55 5.— 12.— 20 35.— D 0.50 0.62 0 55 8.- 20 - 30.— 50 E 0.53 0.62 0.55 9— 22 35.— 60.— De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 °/o INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 °/o INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. GROOT M AG AZIJ N van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N»3,te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. Wat is er noodig om uwe granen in de Lente goed te doen struiken, l om ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeien Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. J in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS i Gebruikt vóór den Winter geene te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, te teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren Alle handelaars en landbouwsyndikaten verknopen dia meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 5