MAANDAG 27 OCTOBER GEMAAKTE KLEEDINGSSTUKKEN. - PELTERIJEN DE MAAGZIEKTEN Gezomiheidspillen DEFENSE Bloemen worden de Damen aangeboden. BORSTZIEKTEN HUIS OTTO KOENTGES C. PRAET-DE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. 1. HEEF INOOII U-GESTICHT COTOHYLE DE NAAIMACHIENEN SINGER ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ Oud huis:J.-B.JOURET-COOUEREAUX GEBROEDERS SCHOONJANS NIEUWSTRAAT V AXEL AI RE-C LA ES BRUSSEL VRAAGT DE geperfectionneer-T 4 y juistheid de Chronometer I ix A/Y gewaarborgd Q Lange Zoutstraat, Q Aalst. FHIBIEK V0N SIPEBPIOSPHHTEN, SCIEIKDH1IGE VETTEN EN KÜNSTGUHNOS. BERICHT JOSEPH VAN VAERENBERGK WAT IS EENE MAAGZIEKTE Voor Hoest, Bronchiet en Influenza DE BMSEMPïLLElT Voor Maagpijn, Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAARKAS LA COMPAGNIE SINGER, "^ZoobuitMp. TE KOOP STOOM VER WERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, 2*7 Sint-Jorisstraat, 27. AELST. Broeit- en Bleerslofjen MORISON S Waschmachien J, L. MORISONS, 109. DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. AU BON MARCHÉ Hórlogiemakerij Juut eden Itrillcn (Let wel 0£ het adres). Vraagt de Ilorlogie Louis Roskopf, S. A. IIoi logieën 4an Genève, mlukken geregleei il door liet ObMorvatoriuiu van Genève en I\'eufclintel. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda. Sulfaat van Ammoniak, Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, Kopersulfaat (blauwen aluin) g8/gg zuiver, Vergruizers Vermorel, Eclair n. i. [ffe BERICHT aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandi ld worden voor hetaankoopen van pul pen van liet falu iok Wittouok om U in October of November af te leveren ofwel plantaard- appels afkomstig uit Friesland; ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Bosc!i]>lanten, tegen zeer ge ringe prijzen.Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem. deze bandelen altijd met de beste zorgen. Alle Dondei dagen en Vrijdagen bezon- dei e grootc keus van vele soorten verscken ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Viscliwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel my aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeeligo prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VENDAEL Eonig buis der stad aedert 25 jaren in do Oostendsche Visscberijen gevestigd. Visscherij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Loveraar der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44. TAN'DMEESTER - SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast hel Hotel du Coirite de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooss Raadplegingen allo dagen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE, by Me Van Laer. Dijnsdag namiddagte Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na bet vooraf genezen der wortels van de oude tanden. Het uit- trekkun der tanden volgens de keus van den klient, na volledige gcvoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platiue en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen)Wit maken der tanden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS dé gebitten zelf maakt, dus uit do eerste band, kan hij deze gocd- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. Zaakwaarnemer Esplanadestraat, 14, Aalst gelust zicli met vernieuwingen van bepandc 8chuldvoideringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalate' schap en onderhandsclie akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. By hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven Rronchiet oude en ras ontstane, kouden, aan vallen en bevangenheid, asihma. konen adem. stekingen in de lijde, hoest en fluimen, hartklop pingen, keelpijn, gejaagdheid, oortuiiingen. tering,' iweeien en vermagering zijn gamch en volkomen genezen doir de nieuwe behandeling der doktert tpeeialmcn van het oud en wel gekend 102, Nieuwstraat, BRUSSEL (Naord-Statie) Raadgevingen alle dagen en Zondag van 8 tol 11 uur (Dingdag en Zaterdag uitgeuomen) ANTWERPEN 14, Pelikaanstraat (rechtover de groote statie), eeriien en derden Zaterdag der maand, van 8 tot 12 uur. Behandeling en raadgevingen door brieftrisaeling. Verzending van boekjes en getuigschriften van gene zingen tegen fr. O 70 in postzegel-. Belangrijke LM*~ppy vraagt werkzame agenteu van don buiten om landbouwers te bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Uitwis, lit 1.95c] Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefceestigheid. gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het .is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. zijn de BESTE geneesmiddelen "oorzeker van Fr. CALLELIaUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos Dczo Pillen, aangezien hunne a trgcnainen smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spysver- tering, Verstoptheid, Speen, Pinst-n, en/.., gebruikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEB AUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpijn stillende druppels stillen cmniddelijk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en merrieën Remedio tegen het snot der kiekens., Zekere remedie voor den cholera dor kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. do doos. het beste behoudmiddel van het Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een driemaal langoren duur aan het Hout rn geeft eene schoonc bruine kleur. Vervan.t voordeeliglyk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wcreldtentoon- stellingvan Parijsl900Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAULINE, bc schei nit tic zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert do kwaliteit en vermeerdert do opbr ngst Belgische Maatseh. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (BelgiP.i. Deposit..ris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boude» ijnkaai, 8, Aalst NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Zetel te A^TWt-;HPKW. rv° 71. liiv-11,11. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels. Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Léon \/an den Bosch, Henri-J. Engels, Collegje df.k Commissar!6sen MM. Jean delta Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro Auguste DelbekeEdouard Joly, de Graaf Oscar L.t Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatién aan 4 0/0 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. A6BNTEM Aalst, Urbun Roux, Gentsrhcnsteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck. Germ ■ntebodiende Baerdegem, Oscar Joostens. Gemeentesecretaris Erembodegem, L-opold Van Vaf.renbergh, Gemeente Sekretaris Erpe, René Bogaert, Gemeente Secretaris Haeltert, Theophile De Brouwer, Melkcrij-Bestuurder Herdersem, Denis Cookeman, Gemeente SekretariB Herzele, Jules Droebhout, bedi-i.de bij de Nationale Bank Meire bij Aalst. Remy Baeti n, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Benoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emkri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Gemeente-Secretaris. 1oorden geleverd met groot gemak van betaling, naar keus der klanten, per week, per i4 dagen of per maand. Machif-nen van alle modellen aan eenieders bereik DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS GROOTE KORTING OP COMPTANT Verwisseling van oude mach<enen aller stelsels. KOSTELOOS ONDERRICHT. GOED VERZORGDE REPARATIËN 27=31, Oud Kleerkooperstraat, BRUSSEL, AM.8T Albert-Licnartstraat, 9. i^'KX'OVK: Geeraardsbergschestruat. 20. SOTTKGEM Neerstraat, 35 Meer dan ïoo Eigen huizen in België. Men vraagt werk een weinig fransch sprekend Zich aan te bieden Brussel; bestraat Groote sparren voor metscrsstellingen, in In t Tegi 1 «'.-i Pumefabrick Do K« gel- Mei lens, te Aalst, Meulese.liottostraat. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten M 8 oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTENmaand- t I stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn (migraine),draaiing,hooidduizeling,zenuw- 4 koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, a I jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), I zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- I koorts, polderkoorts, rliumatism, flcrecyn, jicht, ruggepyn, enz. I De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versteiken de zenuwen, zijn S I schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. I Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 1 I doozen of driedubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met 5 eenen waarborgband, en een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen 1 1 Vlaamschen en Fransclien tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST, Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedjr«n van dame::, hecren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. Wassohe» en solferen van bed lekens. Verwen en wasschen in liet droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Opvolgers Laatste Nieuwigheden Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt liet zeepsop door het waschgocd, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte. Wascht zonder afkoKen in 6 minutenen werkt deer zijne eigene zwaariekracht MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. Dc Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL hel meest de gan- sehe wereld door ge bruikt. Hel VOLKSHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zfj verdrijven slijmen en gal, verzui- veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpi/nen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. i Fr. de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 6