CINEMA. ZONDAG 9 NOVEMBER 1913. 5 cenlieiiieu liet nummer 67ste Jaar 4608. 1 Vrij Katholiek, Vlaamseh. Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. D|enr IJZEREN WEG, - Vertrekuren uit Aalst naar RIIRITRAM. Vertrekuren Statiën naar Aalst uit de volgende W eek-Kalender. TWEE BERICHTJES VAN BELANG. POLITIEK OVERZICHT. LAND EN TUINBOUW. ZE ZIJN NIET TEGEN DEN GODSDIENST! 'T EEN EN 'T ANDER Dit blad verschijnt den Zater-1 dag van iedere weck onder dagteekening van den volgenden dag. De 1- prijs e de Stad 3 frank met den Post verbonden 3.50 frank 's jaars voorop te betalen De inschrij ving eindigt met 31 December - De onkosten der kwittaniiën door de Post ontvaugen zijn ten laste van den schuldenaar; Men schrijft in bij VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBOBE Annoncen, per drukregel Ge wone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 13 si 4 regels.; Reklamen fr. 1,00; Von nissen op 3« bladzijde 50 centie men Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden iendelijk verzocht hunne in zendingen te doen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit Teemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Geen Taal, Geen Volk Geen rijker kroon, eigen schoon! (Ledeganck). t.t. q.l. DenderleeuwBrussel (Noord) 3.53 4.024,14 3,07 5.265.39 6,126,46 *7.31 7,43* 8,54* *3,26 9,20 10,01 11,50 *12,48 14.05 14,33 I5.3o Ierv. 16,x6 *10,50 17.37 *18,10 *19.00 *19,32 "21,08 *22,20 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5,39 7,44 10,01 .11,50 14,33 16,28 17,37 18,55 2i,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3,23 4,17 7,40 8,59 11,54 14,jo *17.42 *gaat tot Sottegem. Moorsel, Opvvyck, Londerseel, Willebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 ix,55 M.48 18,00 *19,50 (*naar Opvvyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Hofstade, Gijsegem, Dendermonde, Lokeren, Moerbeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,01 6,13 7,37 8,27 1050 14.42 15,20 17,44 19,13 21,10 Gent (Zuid) 7,44 r8,i4 8,38 9,00 10,24 12,06 12,19 14,34 ri5>l5 16,26 ""17,46 18,09 18,44 19,38 20,41 (Z. 11.) 21,oS 22,10 r22,57 '0,39. Lede Wetteren 6,40 8,38 ""10,24 12,06 ri2,X9 14,34 16,26 18,09 ,'i8.44 19,38 20,41 (Z. n.) 22, xo Brugge Blankenberghe ""6,08 7,4410,24 15,15 17,0418,38 18,44 Brugge Heyst 6,08 7,44 10,24 15>l5 I7.°4 18,14 Aalst (Koophandelstr.) naar Oordegein Aalst (Zeebergbr n. Affligom, Assche 7,32 8,55 11,55 15,20 19,12 125 11,55 14,24 16 45 20,14 CUiQi MtilM. Brussel Denderleeuw 4,41 ""5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,45* ""8,25 9,32 10,44 11,40 12,09 !3.24 '14.42 15.57 16.2b 16,32 *17,13 rl8.o8 18,14 20.00 20,40 20,57 r22.2I 23.55 0,57 Bergen, Ath,Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw: 4.42 5.16 6.43 8.45 11.41 13.47 17-23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 ovsr Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Oordegem Aalst Afflig.-m Aalst Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) ti. Aalst 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 7.09 '8.22 ""8.43 '9.28 10.55 ri2-i8 ri3.32 i3-4o rJ5-oo'Ierv. '15.47 '16.24 17.42 18,05 18.59 20.10 '21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 7.26 '9.44 11.22 14.07 18.26 '19.15 20.37 22.18 Blankenberghe Brugge. 5.50 6-53 rS-28 10.53 14.53 17.20 18,37 20.04 Heyst Brugge. 5.33 '6.36 10.36 13.56 '17.03 19.47 5,15 8,14 11,11 14,20 18,25 Assche (Slaatsstatie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 6,56 11,17 13,IS 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Oct. tot den 30 April 1914. Aalst, den 8 November 1913. NOVEMBER. Van den 1 tot den 31 korten de dagen 1 u. 19 m. E. v. d. Z. Het onkruid in den akker. Matth. xiii. 9 Zondag Kcrkirijdingsfeest li. Theodorus, mar telaar. 10 Maandag H. Andreas Avellinns, bel. HH. Try- phon en gezellen, mart. 11 h. Marliuns, biss. van Tours. H. Bcrtuinus, bisschop. 12 Woensdag H Livinus, biss. en 111. H.Ledwinus, pr. H. Josapkai, biss. en marl. H. Marunus. paus en mart. 13 Donderdag H. Stanislas Kostka. bel. H. Dida- cus, bel. H. Maxollindus, 111. cn mart. 14 Vrijdag H Albericus. biss. II. Serapion, mart. 15 Zaterdag II. Leopoldus, bel. 11. Eugenius, biss. en martelaar. Uurtabel der Zondagmissen in Aalst. St-Martinuskerk 5, 6, 7, 8, 9, 11 ure. Lof 4 u. Si-Jozefskerk: 5 1/2. 7, 8 1/2, 9 1/2,1 lu Lof4 u. 0 I,. Vrouwkcrk, Mijlbeek 5, 6 1/4, 7 1/2, 9 11. Kerk der EE. PP. Jcmiten 1 1/2, 5 1/2, 6 1/2. 7 1/2 ure. Lof 5 ure. Kerk der EE. PP. Capucienen 5, 6, 7 1/2, 9 u. Lof om 5 1/2 ure. •••••••••••••••••••••••••MM* In den loop dezer maand ver schijnt EXCELSIOR voor Vlaamsche Beweging en Letteren Wij sparen geene onkos ten en opofferingen om dit maand schrift zoo degelijk en aantrekke lijk mogelijk te maken. Onze geabonneerden ontvangen bet gratis. De niet geabonneerden kunnen het zich aanschaffen in de volgen de voorwaarden Afzonderlijke nummers aan tien centiemen. De twaalf nummers aan één frank. Al wie een abonnement neemt op DE DENDERBODE voor het jaar 1914* ontvangt van heden af tot Nieuwjaar gratis ons blad, met den pracht-roman «DE ORGELDRAAISTER die wij begonnen zijn, en met het maandschrift dat eerlang ver schijnt. Wie zou van al die voordeelen niet willen genieten (Vervolg en slot). Wij komen niemand te kort doen in zijne nering, wij komen geene anathe ma's slingeren naar dien of dien cinema in 't bijzonder. Wij pakken alleen de feilen vast aan hun werkelyken kant, en toetsen van daar uit den algemeenen toestand. Het mag haast cliché spraak hceten nog te herhalon dat ons volk verslingerd is op genot, op koortsig zinnelijk genot. Mannen met een wijsgeerigen kijk op T leven hebben er reeds dikwerf op ge wezen boe, in dezen tijd van elcctriciteils- gedaver en luchtvliegerij, heel ons wereldje gedreven en bewogen wordt door koorts en gejaagheid, Evenals men er meer 0111 meer toekomt macliienen uit te vinden die in een minimum tijcis een maximum kracht leveren kunnen, evenzoo schijnt het mensclidoni immer op zoek te zijn naar nieuwe middelen om de levensintensiteit van eenieder te verdubbelen, 0111 in een paar uren te leven voor een ganschen dag, en aan den geringsten prijs van inspanningen de grootste dosis genot te verbruiken kunnen. I)e cinema is op een wonderbare wijze in die behoefte komen voorzien, en van daar dat zijn invloed zoo wijd strekkend gaat over heel ons modern leven. De menschen zijn op heden afkeerig geworden van al wat normaal is. Het buitengewone, het buitensporige, het gevaarlijke, is nog alleen bij machte hun nieuwsgierigheid op te wekken en hun zenuwen te spannen. Men heeft hen in onze eeuw verwend gemaakt met zoo machtig veel aardige dingen, dat zij hunne eischen voor u nieuwe - schouwspelen steeds hooger gaan stellen, en dat zij nog alleen aan te lokken zijn door een program dat van die eischen rekening weet t« houden. Zien wij even wat er omgaat 111 den vliegwereld. Het vhegraacliieii dat bij zijn verschijnen op zoo'n geestdnlt ont haald werd door de sportlievende massa was stilaan tol een gewoon yerkeerluig geworden in liet rijk der wolken, en de meeste lieden onzer g r 0 0 l s 0 tl e n merkten liet zelfs niet meer op wanneer liet in ronkende vaart boven liunne 1100 - den vloog. Doch nu is de waaghals Pégoud voor de pinue gekomen, die met zijne acrobatentoeren en doodonsprongen eene reeks nieuwe sensaliewekkendc nummers heeft gebracht op het vliegers program. En zie met wat een passie het volk weerom naar onze vliegpleinen snelt De dagbladen spreken van honderduizenden toeschouwers, en 't wordt een goudmijn voor den roekeloozen vliegenier die daarbij nog in beruchtheid en populari teit al de andere sporthelden den loef afsteekt Welnu, om tot den cinema terug te komen, liet is op die wijze dat men de menigte 111 steeds drummende en stampende benden naar fiimvertoonin- gen weet doen te stroomen. De hartstocht van ons volk voor liet nieuwe voor het abnormale, wordt er alt(;d bevredigd en gevleid in de lief dedrama's, dievenhislorie's en heel den rommel van zinnenluslige en zenuwschokkende tafereelen, samengesteld door ingebeelde personna- ges. E11 dit alles draagt een bijzonder cachet van verfijndheid en idealisatie. Het zijn met gansche romans die daar afspelen romans met sprekende levende beelden, die dus des te dieper inwerken op de ziel der roenoos toekijkende aan wezigen En liier komt de vraag .- is den invloed die van zulke vertooningen uit gaat, verzedelijkend of niet Want op dit gebied bestaal er ook geene onzij digheid iets sticht of ontsticht, iels is positief goed of slecht. Wanneer wij nu een cinemaprogram onder de oogen krijgen, dan wil liet ons voorkomen dal die nooit een geur hebben van groote zedelijkheid Wij laten het daarbij, maar vragen ons dan verder af wat gebeurt er bij de verlooning in de cinemazaal Hoeveel kinderen zitten er daar niet onder de toeschouwers En welke indrukken oefent de film uit op hun nuchtere verbeelding en hun weeke hersens Zij zitten daar met heel hun ziel te gapen voor het lichldoek al de beel den welke daar in verblindende schitte ring op verschijnen vangen zij gretig op in hun jon* gemoed. Eenmaal de ver- tooning gedaan, blijven die beelden daar in berusten en gaan aan 't werken 's nachts misschien in woelige droomen, of morgen en later nog in hunne gepein zen en gesprekken. En daar ligt 't gevaar: die kinderen, en in 't algemeen, al de gewone cinemabezoekers staan met hun gedachten en hun verbeelding heelemaal buiten de werkelijkheid van liet leven. Ze gaan heelemaal op in geestdrift voor avonturen.en gebeurtenissen die louter leugens en verdichtsels zijn, en bun passie voor dergelijke ver tooningen is ten langen laatste noodlottig onder velerlei oogpunten. En van daar dat al onze sociale man nen het 'l bejammeren do cinema die een groole factor zou kunnen zijn voor volksontwikkeling, is liet feitelijk niet. En of hij liet ooit zijn zal Het Servisch-Montenegrijnsch akkoord. Het akkoord dat gesloten is tusschen Monte negro en Servië, regelt de volgende punten. Wat den Sandjak betreft, het verdrag neemt de grensregeling aan van Servie, weike aan dat land een groot deel van den stroom derlm rivier laat. Integendeel bekomt Montenegro in het Zuiden bijkans de geheelheid dar pleinen van Metokia. Onderrichtingen zijn gezonden geworden aan den minister van Montenegro te Belgrado voor de ondertcek'ening van het verdrag. Het antwoord van Griekenland aan de Italiaansch-Oostenrijksche nota. MM.Venizelos, voorzitter van den Griekschen ministerraad, en Panas, minister van buiten- landsche zaken, hebben tijdens eene langdurige samenkomst, welke zij hadden met koning Kon- stantijn, de bewoordingen besproken var. het antwoord van Griekenland op de voetstappen aangewend door de Italiaansch- Oostenrijksche regeeringen. De tekst van dat antwoord zal officieel mede gedeeld worden aan al de mogendheden welke deelgenomen hebben aan de konferencie te Londen. De kwestie van den Athos-berg. Van den Athos-bcrg wordt gemeld, dat de Russische regeering zou laten weten hebben dat zij van plan is af te zien van haar ontwerp van bezit bij beurt van den gewijden Athos-berg en de inlijving van gezegden berg en het schier eiland door Griekenland aan te nemen, daar al de Russische monniken van den Athos-berg die inlijving goedkeuren, op voorwaarde dat de Grieksche regeering zich verbinde al de door Rusland verworven rechten te eerbiedigen. |De Albaneesche kwestie in Italië. Dc Tribuna zegt dat Oostenrijk en Italië volkomen '1 akkoord zijn nopens de Albanee sche kwestie, en het blad voegt erbij, dat het akkoord zoo volledig is dat het met kan gestoord worden door de kuiperijen van zekere Weener kringen, die absoluut op Italië de verantwoor delijkheid willen werpen der gebeurlijke maat regelen Het Giornalc d'Italia bevestigt van zijnen kant dat de overeenkomst tusschen de mogend heden van het drievoudig verbond volledig is en dat die mogendheden om zoo te zeggen optreden in naam van Europa, daar zijn eene volledige toepassing eischen der konferencie van Londen. Rusland dringt aan bij de Porte. Servië heeft gisteren aan dc Russische regee ring laten weten dat het hem onmogelijk zou wezen onzijdig te bleven in geval er een oorlog zou uitbreken tusschen Turkyeen Griekenland. Rusland heeft krachtig aangedrongen bij de Porte om deze aan te zetten, de vredesvoor waarden te bekrachtigen welke aangenomen zijn geworden door de afgevaardigden te Athenen. De regeering van St-Petersburg heeft aan Engeland en aan Frankrijk gevraagd zich bij hem aan te sluiten om des te meer drukking op de Porte uit te oefenen. De Grieksch-Turksche onderhandelingen dreigen afgebroken te worden. De toestand wordt netelig. Het gerucht loopt dal het afbreken der onder handelingen nakend is. Het bestaan der bepaling in het Turksch-Bul- gaarsch verdrag, waarbij het Turksch leger gemachtigd wordt, in geval van oorlog met Griekenland, langs de nieuwe Bulgaarsche grondgebieden te trekken, wordt bevestigd. De strijd over Home Rule. Eene vergadering te Belfast, van meer dan 6000 kooplieden, vertegenwoordigende een kapi taal van bijna 100 miljoen pond sterling en belegd om te protesteeren tegen de invoering van Home Rule, heeft met algemcene stem men besloten van elke betaling te wei geren, zoodra er eene poging wordt gedaan om de Home Rule toe te passen. De vergadering betuigde voorts instemming met de samenstel ling van een korps vrijwilligers in Ulster. Het einde van het regentschap in Beieren. Het regentschap heeft opgehouden te bestaan in Beieren. Koning Otho van Beieren, die, sedert 27 jaar, door zinneloosheid getroffen opgesloten is. en die, volgens het oordeel van wereldberoemde vakmannen ongeneesbaar is, werd gisteren officieel vervangen op den troon van Beieren. Het regentschap werd geheven en Lodewijk Hl werd uitgeroepen als koning van Beieren. Het koninklijk besluit waarbij dat heugelijk feit wordt bekend gemaakt aan het Beiersche volk en aan de vreemde mogendheden, zegt dat de troonbeklimming van koning Lodewijk III geene afbreuk doet aan de titels en eere-rechten van koning Otho 's Namiddags ontving de nieuwe koning en de koningin het hof, de ministers en de vreemde gezanten. Zaterdag zal hij plechtig den gebruikelijken eed afleggen Veertien daagsche Werkzaamheden. Het gunstige najaanveder lieeft toege laten al de herfstwerkzaamheden in de beste voorwaarden te verrichten. Gaan wij dus voort met al de bezig heden in ons vorig artikel aangeduid, zooals het inleggen van witloof, het overwinteren van solder, porei, wor- De teelaarde wordt nu en dan gekeerd en zoo het verwaarloosd werd bij het aanleggen van den hoop, mengelt men ze met 1 Ugr. zwavelzure ammoniak per kubieke meter. Men overgiet ook al eens met heir. Herhalen wij nog eens dat de minst winterharde groenten de meeste zorg vergen en dat er in alle geval, bij elke manier van overwinteren, overleg moet moet zijn Men verslaat gemakkelijk dat b. v. selder uitgedaan zonder aardklomp, lieel moeilijk in de bergplaats kan her nemen, daler in dit geval meer afval dan bruikbare groente zal zijn. Met veel kans van wellukken. kan men selder en porei ter plaats overwin teren, op voorwaarde dat zij aangeaard zijn en dat men ze hij vorst bedekt. Hel. deksel worde zoodanig gekozen of ver vaardigd dat het gemakkelijk kan ver handeld worden, d.w.z dat het. zonder veel moeite bij vorst kan opgelegd en bij zacht weder kan weggenomen worden. Verder zullen we voortgaan met ledig gekomen bedden te bemesten en op de winterbedden te zetten. De spinazie en de koornsalade worden nog eens goed gezuiverd van onkruid en daarna overslrooid met wal fijn verkrui melde aarde, dit om do plantjes zoo min of moer aan te aarden en de wortelen eenigszins tegen den vorst te beschutten. Om de veertien dagen aardt men gelei delijk de brokolis aan Die planten dienen bijzonder wel verzorgd te worden, 't Is immers een der eerste vroege groenten die men in 't voorjaar lteeft. FRU1TTUIN en BOOMGAARD. Zoo het nog niet reeds gedaan is, maken wij van 't goede weder gebruik om de plaat sen in gereedheid to brengen waar wij nieuwe plantingen moeten doen. Immers, grond bereid en bewerkt bij vochtig we der, laat te wenschen, vooral wanneer het zoogenoemden zwaren grond geldt. De bereidingswijze hangt af van het gewas dat men wil planten. Voor eenen kleinen vorm, b. v. eene pyramide ol kleine ooflstruiken, is het voldoende eenen tamelijken pul te maken en den boom in goeden vruchtbaren grond te planten. Is liet integendeel een hoog- stammige fruitboom, dan dient men on derscheid te maken. Inderdaad, is er spraak van hier of daar eene ledige p aats te volzetten, dan kan men niels and' rs dan een pul ma ken, doelt men moet hem giool. genoeg maken 2 tol 8 meters doorsnede Legt men integendeel eene gansche nieuwe planting aan, dan raden wij aan de gan sche oppervlakte diep te bewerken, b v 50 tot 60 c. Immers, puiten trekken liet 'water aan, het zakt er van alle kanten naaatoe. en 't gebeurt niet zelden dat de boom, in plaats van droog Ie staan, des winters vooral in 'non vijver staat. LUSTTUIN. Men neemt de ver slonsde bloemplanten en afgevallen bla deren weg. Zijn de begonia en dahlia knollen nog met uit, 't is boog tijd. Men bewaart ze, zooals in ons voorgaand arti kel is gezegd. Bij het gereedmaken der lenleperken is het heel geraadzaam te denken op den aard der planten,die toekomenden zomer het perk zullen komen garnieren. Om maar een voorbeeld te geven zijn het geraniums, dan wachte men wel veel stal vette te geven. Immers, wij verkiezen bij do geraniums eenen matigen groei en veel bloemen. Welnu, dit bekomen wij eerder met eene geringe bemestingen door bijvoeging van scheikundige mest stoffen, J), v. per vierkante meter 30 gr zwavelzure ammoniak, 50 gr. superfos faat en 20 gr. chloorpotasch. Deze for- muul geeft ook de beste uitslagen voor pensees, myosotis, enz. William. Twee staaltjes maar... I De YOLKS(?!)GBZET (2 HOY. 1913). De grootsche plechtigheid in onzeslad van liet Jubilee, dat duizenden geloovi- i/ui heeft zien slroomen naar onze drie ..erken waar ze hel roerend woord gin gen aanhooreti van vermaarde predikan ten, kon niet voorbijgaan of de liberalen moesten daar nog eens den maatstaf aan leggen van hun enge, spotzieke en laag- liggende gedachten. Luister even met wat verheven humor een van die pennekrabbers, waarvan er vijftig ir. een dozijn gaan, zich over dit onderwerp uitlaat Voorwaarden Zes keer en de kerk bezoeken. Een aalmoes geven elk naar zijn vermogen. Daartoe zal in de kerk een offer blok staan met hel opschrift Aal moezen voor den Jubilee. Vergeel den blok niet als 'l u blieft, zes keer en moet ge er voorbij en dat is toch 't voornaamste. De goede af- godheilige Conslantimis de Groote, wist hel reeds de poem is de zenu w des oor logs. LE NERF de LA GUER RE, hamer aden. En daar is 'l om te doen Dat staat er zwart op wit Man. man. hebt ge dat alleen gevon den Gij hebt uw roeping gemist, hoor ge moest ezeldrijver geworden zijn. want ge zoudt waarach tig een prachtig figuur gemaakt hebben achter een kompagnie van die lieve beestjes met lange ooren Zoodus 0111 den offerblok is het te doen En als ik een aalmoes geef aan den arme. dan Is het niet even goed, en heb ik niet evenwel nis een ander de voorwaarden vervuld Hoe eenvoudig hé En daar maakt ge al dat ezelslawijd rond met uw g(b)oeslig proza Ga zoo maar voort, schrijvertje alle weken een paar artikeltjes van dit kaliber Het is het beste middel om ons te wapenen tegen u, en om alle rechtschapen menschen te doen walgen van uw dom geschrijf en van al de verwaande dommerikken die er achter schuilen. II RECHT EH VRIJHEID(8 ROV. 1913). Moet men Fred gelooven, dan heerscht or in den school zijner partij de grootste verdraagzaamheid, de eerbiedigste gewe tensvrijheid, de schroomvolste onpar tijdigheid in zake van private gedachten en princiepen... Ja, de woorden zijn goedkoop, hé Fred, en onder eene pen als de uwe kan men ze doen liegen om een tandentrekker beschaamd te maken. Gij zoudt ook mogen zeggen -Kame- roten beste iceirklièn Luistert wel naar men woerden (woorden), mor ziet nie naar m'en doden (daden) Het is nochthans naar de daden dat wij al'.ijd eerst en vooral zien, Fred, omdat wij daaraan de rechtzinnigheid der woorden kunnen toetsen. En zoo zien wij met liet geval Jan Wautcrs, dat gij weerom al uwe daden in tegenspraak brengt met uwe holle deklamalieën, en altijd aan denzelfden on verbeterlijken, dikgebuiklen en pol- sierlijken charlatan blijft. Die menscli heeft hel geluk gehad eene goede dood te sterven, en nu roept ge moord en brand daarover is de wil van een stervende dan niet heilig, Fred i Telt de gewetensvrijheid dan bij u voor niets meer, Fred Is dat uwe verdraagzaam heid en uwe onpartijdigheid, Fred Ge verdient bij uw vette ooren gepakt te worden Wij hebben het u vroeger mog gezegd het is almaal goed op papier te schrijven dat men zonder God wil leven en sterven, maar... als Pietje de Dood aan uw bedde staat, Fred, dan mag men honderdmaal vrijdenker geweest zijn in z'n leven het belet niet dat men schrikt en beeft, en dan toch soms zoo blij is van een priester te vinden, en te kunnen biechten, en woorden van hoop en troost te hooren... De Kerk treedt in dit laatste en plechtig oogenblik alleen op als middelaarster tusschen de rouwen de ziel en God, die den oppersten Rechter blijft, wiens oordeelen ondoorgrondbaar zijn. Fred lacht daarmede, en in plaats van dien laatsten wil van een stervende te eerbiedigen, haalt hij nog eens heel zijn verleden uit het graf op, en tracht mordicus te bewij zen dat hij als vrijdenker geleefd en ge storven is. Aardige partij, waar men, in plaats van te strijden, voor den boterham van den werkman, zoo verwoed strijdt om zijne ziel te bemachtigen in leven ■en dood Ziedaar nog eens '1 socialisme vrij denkerij en godsdiensthaat gaan er hand in hand. Fred Nichols, chef der Aalster- sehe socialen, is zelf vrijdenker, en houdt op het graf van Jan Wauters eene rede voering - in naam van den vrijden- hersbond van Aalst Werklieden, gaat ge eindelijk eens uw oogen opendoen Bij de Geboorte van ons Zoontje. 't Morgenlicht kleurt veld en dreven, Lachend tooit zich de natuur, Alles ademt liefde, leven, Onder 's hemels rein azuur. Ook mijn hart juicht weeldedronken Van vernieuwden levenslust 't Beste op aarde is mij geschonken, Ik, ik heb mijn kind gekust 't Vooglenheir zong nooit te voren In mijn oor een schooner lied 't Is alsof, met volle koren, Het mijn dank den hemel biedt. Elke bloem heeft versche geuren. Nu haar 't zoele windje sust; Zijn er menschen die nog treuren, Ik, ik heb mijn kind gekust Mevr. O. Périer. voor die zoo wijs zijn nog wat te willen bijleeren dat goed is. Duimken en Goliath geraakten eens aan 't kijven, en van daar, gelijk het gaat, aan 't schelden en 't verwijten. Het KLEIN MANNEKEN schold den reus uit voor lang been, kraakbeen langlijf, hanghjf; lange- loop, kwadekoop vaagstok, raagstok wa- terscheute, lange reiger, avondschaduw, overmuurkijker, kijk-over-'t hekken, en nog al meer, nog al meer De REUS en viel mij niet slinks en wreekte zich met de bij namen van reuzenduim, kwartman, vieren- deelspersoon. geerngroot, kniehooge, geer- naart, kruipeling, kraanheid, die van pasop eene tafel, of op eenen drijvoet 111 eenen pot kon kijken hooghert op eene lage stelling, voegende daarbij, dat men er negen van dat slag in eenen bakoven zou stellen, om graan te dorschen, DAT ER ALZOO EENE DOZIJN IN EENE SPINNEWEB ZOU BLIJVEN HANGEN dat er zeven in eenen pot met den kaatsbal zouden spelen en nog al meer, nog al meer, dat mij reeds ontvlo gen is En wat is nu de gevolgtrekking ofte de CONCLUSIE van dat alles Gij moogtlang zijn, of ook kort, Bleek ol rood, of vet of mager Toch ontmoet ik wel een zager Die mij zegt dat u wat schort. En dan eens (WAT IS ER LAGER Tegen u zijn gal uitstort. En zoo komt het, dat de HELDEN, die den glorievollen naam van missionarissen dragen en in de wilde landen hunne rust en hun leven ten beste geven voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van arme ongeluklcigen, toch maar altijd voort beknibbeld en gelas terd worden door de hooggeleide en hoogedele gazetkrabbelaars van Aalst die eene liberale pen hanteeren. Die't ambacht kan, die krijgt de nering, zei de kleermaker, en hij kreeg een paar kousen in de Paaschweek te lappen... Dat heet in mijn land ARME HOOVEERDIJ. Het spreekw oord zegt DIE MET VOS SEN TE DOEN HEELT, MOET ZIJN HOENDERKOT SLUITEN. Ik sluit mijn hoenderkot, en toch worden mijne kiekens gestolen. Hoe legt gij dat uit .'Er zijn wel andere dieven in de wereld dan die VOS heelen. Er zijn dieven van menschen, die gij schier zoudt verwenschen. Hunne handen .zijn als gebraden hennepooten zij haken overal aan. Die van zulken aard zijn. kunnen van haar veranderen, maar niet van zeden zij kunnen hunne oude schoên wegwerpen ja, maar de voeten blijven altijd dezelfde. Als 't kwaad is ingeboren, 't En wordt niet licht verloren SPAARMOND koopt SMEERMOND zijn huis af en zijn land. Geen grooter inkomen dan van spaarzaamheid kleine winst maakt zware beurzen. De verkwister buielt zijn meel in den wind en zegtLaat den hond zorgen die heeft vier schoenen van doen. Maar de spaarder weet bloeme uit het gruis te ziften, en van een ZESKEN eenen stuiver te maken. FERNZ. Esperanto. De koning van Spanje, die sedert lang een warm voorstander van Esperanlo is, gaf onlangs eeno verordening tot slichten van eenen leerstoel van Esperanto in de Hoogeschool van Madrid, en van leergan gen der hulptaal in de Handcls-Akademie, het Sint-Isidorusgeslicht en de normaal scholen. De bezoekers Het bestuur der Genlsche Tentoon stelling had voorzien eene ontvangst van 1,2000,000 fr. zij beliep 1,250,000 fr., dus moer dan te Luik, minder dan te Brussel. Het cijfer der abonnementen bleef be neden de raming. H. M. de Koningin is Woensdag naar Andernach vertrok ken, waar de Koning ook henen zal komen hij zijnen terugkeer uit Potsdam. Op de grenzen. De Fransche soldaten, in garnizoen te Sedan en te Givet deden dikwijls uit- stapjes tot in de Belgische Ardennen, cn maakten hiervan gebruik om labak en sigaren te koopen. Op aanvraag van liet Fransch tolbe- lieer zijn door de krijgsoverlieid voor taan de wandelingjes verboden. De Fransche schatkist heeft te veel geld noodig om de Fransche soldaten goedkoop te laten smoren Ter nagedachtenis van Zijne Hei ligheid Leo XIII. Uit Rome wordt geseind Woensdag morgend heeft in de Sixtijnsche Kapel eene oflicieole rouwplechtigheid plaats gehad Ier nagedachtenis van Paus Leo XIII. Het was kardinaal Vincent Vanut- telli die officieerde. Z. H. Pius X, omringd door de kardi nalen Rampolla, Cagiano de Azevedo en della Valpo en do leden van 't diploma tisch korps waren aanwezig, De zangers der Sixtijnsche kapel heb ben de mis met 6 stemmen van Perosi uitgevoerd. Garnizoensverandering. Ziehier de bijzonderste troepenbewe gingen die in December aanst. zullen plaats hebben Een bataljon en de opperstaf van het le linieregiment te Ath garnizoen hou den, de twee andere bataljons van het korps zullen later het eerste bataljon vervoegen. De twee regimenten karabiniers zullen in de Boudewijnkazeru te Schaarbeek blijven; liet bataljon van het 3e jagers te voet zal voorloopig te Laken garnizoen blijven houden en, in December, met de artillerie van de Se brigade versterkt worden. liet linieregimeiit zal, zooals men weet, Brussel verlaten en garnizoen te St-Truiden nemen, zoodra de kazerne daar in orde zal zijn gemeld regiment zal, in de hoofdstad, door het Se linie vervangen worden. Voorloopig zal het 9e linie twee bataljons in.de kazerne van 't kaSteeltje behouden en een bataljon te Laken. Te Leuven zullen vier regimentscholen ingericht worden. Er worden, naar men verzekert, nog andere veranderingen verwacht. Eene bekentenis. De slotrede van M. Vandcrvelde, de socialistische leider, in de Kamerzitting van Dinsdag is te onthouden. Spreker zegde namelijk - Overal gaat de politiek der verwe reldlijking achteruil: het is zoo in Frank rijk. in Engeland, in Duitschland hoe zulks uitleggen Men zegt dat de gods dienstige gevoelens aangroeien daar is misschien iets van waar. De katholieke beweging wint veld liet positivism voldoet elkeen niet meer; hel rationalism schijnt eene onvoldoende verklaring te geven van de wereldgo- heimen. Een groot getal personen keeren weder tot den ouden godsdienst. Edoch deze beweging hoeft ook belangwekkende ekonomiscbe oorzaken. Deze verklaring, slaat heel en al de bewering van sommige vrijmetselaars- bladen dei) bodem in. volgens dewelke bij do beschaafde volkeren de yodsd enst- z.in meer en meer verzwakf.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1