DE ORGELDRdfllSTER. Nestlé's Kindermeel Het is waarlijk niet duur. DE BOKKEN RIJDERS TOONEELNIEUWS. SSNT-NIKLAAS. BEL USÖVEH ZICIIT. BEKNOPT SPORTNIEUWS. De soldaten van de veldartillerie der klas van 1911 zullen op 29 December in onbepaald ver lof naar huis worden gezonden. De Kalender van den Brievenbesteller. De Algeineene Vereeniging der Bel gische Brievenbestellers gevestigd in de Christene Centraal, Kogelstraat, 7, Brussel, heeft voor 1911 een kalender uitgegeven die al de wenschelijke postin- lichtingen bevat Wij twijfelen er geens zins aan of die kalender zal gunstig door het publiekjonthaald worden. MAATSCHAPPIJ AALST. Het Bestuur heeft, in zijne Vergadering van 6 November laatst, vastgesteld de 47e Verjaring te vieren op Maandag 8 December 1913. De volgende beslissingen zijn genomen: Om 10 uren, Solemneele Zielmis, ter St-Marfinuskerk, aan het Hoogaltaar, voor al de afgestorvene Leden van den Katholieken Kijdersbond. Vergadering om 9 1/2 uren, in den Grooten Kring (Merkt), om zich van daar stQetsgewijze naar de kerk te be geven. Het bijwonen der Zielmis is verplich tend op boete van 0,50 centiemen. (Art. 10 der nieuwe statuten.) Om 7 uren 's avonds. Avondmaal, al de Leden des Rijdersboims aangeboden. Na het Avondmaal Luisterrijk Con cert, gegeven door de symphonische afdeeling en de zanglief hebbers van den Rijdersbond. De Heeren Leden worden vriendelijk verzocht de plechtigheid van 's morgens bij te wonen en het Avondmaal met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Katholieke Vlaamsche H OGESCHCOLUITBREIDIÜG. Do Winter, do binnenzitterstijd, en dus, voor verstandige lieden, de leertijd, is aangebroken. De K.V.H.U. herneemt haar jaarlijksch nuttig werk. Donderdag 13 November, te 8 uur 's avonds, in de Zaal van 't Belfort, zal de heer Jan De Smedt, Leeraar van Op voedkunde aan de Normaalschool te St-Niklaas eene openingsvoordracht ge ven over Ontwikkeling van het schoonheidsgevoel bij de studeerende jeugd i. Heer Jan Du Smedt is een luimige en meeslepende lesgever die met alle gemak de ingewikkeldste zaken voor eenieder klaar weet uileen te zetten. Daarbij inge zien dat zijn onderwerp in nauwe betrek king staat met de algemeene hedendaag- sche schoonheidszucht is hot zeker dat de Aalstersehe bevolking voor eene eivolle zaal zorgen zal. De toegang is vrij en kosteloos voor eenieder. Letternieuws, Hebt ge nooit hooien spreken van Mijnheer Louis Van Haecke, gewezen kapelaan van het H. Bloed te Brugge Sedert jaren en jaren vertelt men alle soorten van grappen over hem. Die man is verleden jaar gestorven en nu komen te verschijnen Schetsen uit hel Leven van M. LODE WIJK VAN HAECKE, Priester uit het Bisdom van Brugge. Schoon boekdeel in 8° van 154 blad. met vier verschillige portretten. Prijs ft'. 1.50 met kosten van verzenden, fr. 1.65 bij K. Ryckbost, drukkerij St. Anlonius, Goezenpulstraat, 35, Brugge. Wilt gij u eene pint goed bloed maken en eens liertelijk lachen, koopt die schet sen en wij mogen u verzekeren dat gij uw geld niet zult beklagen. Nauwelijks, 11 dagen verschenen wordt de uilgaaf letterlijk uitgevochten. Wilt gij u een exemplaar bezorgen, vriendelijk verzoek u te haasten, want binnen eenige dagen, is alles uitgeput. Kerk der EE. PP. Capucienen. Zondag 9 November, om 9 ure, Af- scheids-Plechtigheid van 2 Missi onarissen, P. Macarius De Blanger, van Nieuwkerke (Gent) en P. Simon De Keyzer, van Ronsc, die vertrekken naar do zending van Pundjab (Iudië). De Mis zal gezongen worden door den Zeer Eerw. P. Fulgentius, Apostolischen Prefekt van de Capuciener-zending van IJbangi (Congo), bijgestaan door den Zeer Eerw P. Evaristus, Provinciaal. EERSTE DEEL. 7e Vervolg. De voerman sliep buitenhuis. Boven de 6tailen bewoonde de paarden knecht een zolderkamertje. Tusschen de werkplaatsen door liep een straatweg, van de poort der Rue Hardoin tot aan den straatweg, langs de kom en de dokken. Aan den rechterkant bevond zich een klein steenen gebouw,waarin de concierge woonde Het is Dinsdag 26 December 1893. Zondag 2-1 en den 25 December, den Kerstdag, was er niet gewerkt. Het had juist negen uur in den morgen geslagen en reeds sedert een uur hadden de werklieden den arbeid hervat. Het geraas der hamerslagen en het leven der draaiende machines deed de fabriek dreu nen, en de hooge schoorsteen spuwde wolken rook in de koude lucht. Geheel het personeel was op zijn post er waren ruim 150 arbeiders aan het werk. Richard Vernière, die altijd vroeg op was, las zijn brieven, bepaalde de verzendingen en bestuurdeerde te teekeningen en plannen van nieuwe machines. Richard Vernière was ongeveer vijftig jaar oud en nog in 'de volle kracht des evens. Zijn dikke, bruine haren begonnen te grijzen. Streng was de uitdrukking van zijn gelaat, maar zijn oogen hadden een zachtcn en wel- Gelegenhoidssermoen door den Zeer Eerw. P. Faustinus Onder de Mis zal eene omhaling gedaan worden ten vooideele der Zending. St-Maximiliano-Messe van Jos. Gruber Tantum Ergo van Maller Afscheidsceremoniën,muziek van 'l'resch Afscheidslied van Berchthal. Onderstaand stuk werd ons te laat ingezonden om in ons vorig nummer op genomen te worden. Vincentius de Paula door 't Land van Riem Van de vijf vertooningen door dit kunstgezelschap legeven gingen er reeds twee voorbij. De gelalen indruk was goed, zoo goed dat we veel beters zog verwachten mogen. Als de elementen welke op zulke puike wijze de personen van dit geweldig drama uitbeeldden eens flink 't werk willen voortzetten en hunne kunst en studie willen ten goede laten komen aan fijnere kunstgewrochten dan zal liet Land zijn vroeger verworven roem nog overvleugelen en heel hoog klimmen, lot dicht bij zii groote doel omvatten en weergeven van kunst om de kunst. Dilettanten, welke 'hun ideaal maken van zoo iets verhevens, prijzen en loven na het afgelegd werk waar ze veel tijd en veel moeite voor veil hadden, is plicht. Het zij van harte gedaan, voor allen zon der eene uitzondering. Christus heeft gezegd - wie veel heeft liefgehad, zal veel vergeven worden zij hebben hun ne taak zoodanig liefgehad dat hun weinig te vergeven overblijft. Wat nu het stuk zelf betreft, het is, zooals gezegd, een geweldig drama, vol handeling, vol efl'ekl-scènos die boeien, spannen, de keel toeschroeven en de oogen loopen doen. Alhoewel al die lievig goede gaven nog niet voldoende zijn tot het daarsteilen vaneen echt kunst werk, hebben ze toch dit 'uitwerksel dat ze iedereen onder hunnen invloed krijgen en houden. Ieder mensch siddert en gilt als hij een bemande boot omkantelen ziet, enkel de fijngevoeligen zullen de tragedie begrijpen die zich zoo dikwerf afspeelt zonder vertoon in de kleine ruimte van een menschenhart. Die fijn gevoeligheid is de vrucht der ontwikke ling. Jammer is 't genoeg, maar 't is een feit, wij mogen van ons Vlaamsche volk nog niet verwachten dat het zich met zielstudie inlaten zou. Aan U. Land van Riem, die in uw banier hebt geschreven ontwikkeling van 't. volk door tooneel, aan U de plicht en de eer dat liefdevolle ideaal na te streven en te bereiken. Dal kan door geleidelijke ontwikkeling van 't publiek. Een perel zou het zijn in uwe koninklijke kroon als ge 't zoo ver bracht dat fijnere snaren in de volkziel aan '1 trillen gingen en verhevene kunstwer ken de gemoederen van een volk begees teren konden. Riemers, zoo stel ik mij uwe maat schappij voor Een jongeling in volle kracht van denken en durven, die door grootsch ideaa! begeesterd het Vlaamsche land doorwandelt. Bij 't begin van den weg plukte tiij madeliefjes en korenbloe men en versierde er zijn kleedsel mede. Doch naarmate hij vordert op z'n baan lokt hein den geur en den praal fder koninklijke roos die in verren schoonun tuinen hare bedwelmende pracht ten loon spreidt. Zonder omzien, zonder wanke len, stapt de jongeling door, z'n oog ge vestigd op dat schoone, dat groote, dal heilige ginds. Onverpoosd beult hij zich af om dat bereikeu te mogen liet genie ten, het omvatten van liet schoonste, het edelste, van de koninklijke roos, van de goddelijke kunst. Zoo weze 't. Zondagrust. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 9 November, M. Renneboog, Nieuwslraat. Allerhande nieuws. Groote Magazijnen van Nieuwig heden MERCHIE-PÈDE Leerlooiersstraut, BRUSSEL. Maandag aanstaande en volgen de dagen Algemeene Uitverkoop van Speelgoed. Om aan onze toonbanken van keuken- gerief en bemeubeling de noodige plaats door hunne steeds aangroeiende uitbrei ding gevraagd ie vergunnen, hebben wij besloten onze toonbank van speelgoed af te schafien. Deze oprecht belangrijke uitverkoop zal geschieden met afslag van 25 tot 75 per honderd. Bijzondere prijzen voor voortverkoo- pers. Bij uitzondering zullen de magazijnen willenden glans, die de hardheid zijner ge laatstrekken temperde. De fabrikant had het uiterlijk van een on- vermoeibaren en ijverigen werker, vol taai geduld. Iedereen bracht hulde aan zijn ver stand, zijn rechtschapenheid en zijn mensch- lievendheid. Zoodra men hem leerde kennen, kan men niets anders dan hem achten. Mijnheer Vernière was stipt in zaken, week nooit van de rechte baan af, die hij zijn leven lang bewandeld had,had nooit de waar heid te kort gedaan en zijn woord was even veel waard als zijn handteekening. Door iedereen was de brave man geacht, geëerd en bemind. Voor de ongelukkigen, die zelf door hun wangedrag de oorzaak van hun rampspoed waren, was hij onverbiddelijk, alsook vooral wie zijn achting niet verdiende. Was hij ruw van uiterlijk, onder dit uiter lijk. klopte een gouden hart. VII. De fabrikant had juist een briefkaart ge lezen en sloeg met de vinger op de bel om zijn bode te roepen. De man verscheen oogenblikkelijk. Ga naar den meesterknecht Claude Gri- vot, en zeg hem mij zonder uitstel te komen spreken. Eenige oogenblikken later verscheen de meesterknecht, Claude Grivot. Goeden dag, baas, sprak hij, terwijl hij zijn pet afnam. Gij hebt mij laten roepen Mijnheer Vernière nam de briefkaart we derom in handen en zeide Ja, vriend, daar juist ontving ik .een briefkaart van het bureau van bruggen en wegen van Saint Denis Men meldt mij, dat de machine van de sleepboot 117, die Mevr. Soutoul. op Zondagen 23 en 30 November tot 7 ure 's avonds open zijn. De ingang onzer magazijnen is vol komen vrij. Hut Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat, dichter bij de Groote Markt, in n° 6. Aalst - In den .nacht van Maandag op Dinsdag zijn dieven gedrongen inde villa van den lieer Arthur Druck, staande Brusselsche steenweg. Zij hebben de deur opengebroken en dan zijn de nachtelijke bezoekers zich gaan weldoen'aan wijn en champagne, welke zij er vonden. Eene klacht is bij de politie ingediend, die een onderzoek hebben ingesteld. c Al wat ik bezit, wil ik geven aan hem die in:.; geneest dat zeggen zij die sedert langen lijd lijden, die nutteloos tal van geneeswijzen beproefd hebben en de lust voor het leven verloren hebben. Wij v agen hen zooveel niet, en onze Pink Pillen kunnen hen genezen zooals zij reeds zeer vele zieken genezen hebben die hunne g- ne- zing onmogelijk achtten. Twee of driedoosjes Pink Pillen te koopen, zal hen zeker niet arm makeu en die pillen kuil nen hen meer goed doen dan zij zouden ge- looven. Mevr. Marcelle Soutoul. een on zer zieken ie Ni mes (Gard- Frankri.iki, ruc Fléch er, 25, zou heel wat gegeven hebben om de genezing te verkrijgen die de Pink Pillen haar bezorgd hebben. Twee doosjes Pink Pillen zijn voldoende geweest om deze zieke te genezen die zeven maanden leed. Men moet bekennen dat het terugvinden der gezondheid voor de prijs van twee doosjes Pink Pillen waarlijk niet duur is. Ten gevolgo eener moeielijke beval ling, schrijft Mevr. Soutoul, ben ik bloed arm geworden en gedurende een lijden van zeven maanden is mijn leven zeer pijnlijk geweest. Ik had de gebruikelijke geneeswijzen gevolgd, maar zonder suc ces en zoo geloofde ik mij op 21jarigen leeftijd verloren. Ik leed, ik was treurig en weende altijd door. Men raadde mij toen uwe Pink Pillen te nemen en ik heb twee doosjes gekocht. Het is niet te gelooven, maar toch is het zoo en alle personen die mij kennen, kunnen het getuigen, dat hel gebruik van die twee doosjes voldoende voor mij is geweest om le genezen. Van het begin der behandeling af, heb ik mij beter en sterker gevoeld, daarbij had ik meer eet lust en ben ik weer vroolijk geworden. Sedert ik uwe Pink Pillen heb genomen gevoel ik mij wel. zie ik er weer goed uit en heb ik al mijne krachten. Vele zieken zullen het er mee eens zijn dat hunne gezondheid wel zulk een ge ringe uitgave waard is. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depot ApotheA, Derneville, Walerloolaan 06, te Brussel. Fr. 3.50 de doos, fr. 17.50 de zes doozen. franco. Te Aalst, M. Callebaut, Boter markt. 67 Aalst. Diefstal. Frans De Pauw, wonende langestraal, Zeven hui sekens, die sedert twee maanden in het gasthuis verpleegd wordt, had eene ge- buurvrouw verzocht zijne woning op te kuischen. Deze vrouw stond niet weinig verbaasd toen zij in de woning van De Pauw kwam Jaar hadden dieven reeds geheel den huisraad, al de kleederen ge stolen en zelfs liet bed uitgebroken en weggebracht. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus, mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, demit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst. Ontdekt.De policie heeft de kerels die lood en zink hadden gesto len op hel kasteel Jolie, ontdekt. Het zijn P. De Schryver en De Spiegeleer die in het kasteel werkzaam waren ;hun buit hadden zij bij een oud-kleerkooper ver kocht. Van de Zuster Overste van Sint- Germaan Gelief mij nog 10 doozen te zenden der borslpastillen Wallhéry. Ik vind zo goed en boven alle andere reint- diën tegen den hoesten de keelpijnen. Aalst. Schielijk gestorven. Dinsdag namiddag, rond 3 uren was M. Hubert De Rop, brouwer en hophande laar te Moorsel, alhier in zijn magazijn. Hij werd door eene beroerte getroffen en was een lijk. Hij laat eene weduwe met drie kinderen na. onder aan de vaart ligt, slecht werkt, en het noodig is. dit zoo spoedig mogelijk te her stellen. Gij zult moeten gaan zien wat er aan te doen is. Indien het werk vandaag nog af kan zijn, zorg er voor. Nadat gij alles daar zult onderzocht hebben, moet gij zooveel mannen medenemen als er noodig zijn. Doe uw best- Is er nog iets van uw dienst Neen gaat alles goed in de werk plaats Opperbest, baas. Niemand te kort Niemand. Het vieren van Kerstmis heeft onze mannen niet belet op hunnen post te zijn. Goed zoo, Grivot. Ga nu spoedig naar Saint-Denis. Het kabinet verlatende, keerde Grivot naar het atelier terug, gaf eenige bevelen aan zijn eersten assistent, trok een overjas aan, nam zijn rijwiel, onderzocht het nauwkeurig en duwde het met de hand tot aan de deur der Rue Hardoin. Aan het huis van de concierge gekomen, riep hij Madame Veronica, doe open als 't u blieft. De deur van het huis ging open en een groote zwarte vrouw vertoonde zich boven aan den trap. Het gelaat dezer vrouw was openhartig en innemend, maar toch zag zij er een weinig droefgeestig uit. Zij gijt het, Claude, zeide zij. Gaat gij uit Ja, ik ga een boodschap doen voor den baas. Met uw stalen ros Inderdaad Mijn ros is een der nuttig ste uitvindingen, die bestaan. Ja, Veronica, Aalst. Dinsdagavond waren eenige knapen bezig met de wed. Van Geert, uit de St-Jansstraat, te tergen, deze wilde er achter loopen, maar gleed uit. met het ongelukkig gevolg dat zij haar rechterbeen brak, zij werd door dokter Mertens verzorgd Brussel, 7 November, j MARKT OP TERMIJN. I Na een wankelbaar begin, werd den locs'and der Markt beter. De Canadeesche groep herneemt een weinig. Argentina 5 1-13. Barcelona 1-18- Brazilian 4-15. Mexico 384. Waarden met trekkingen zijn flauw Heliopolis 147. Metropolitan) 612. Nitrate 339. Parijs tram 283. Railways 769 De Spaansche ijzerenwegen blijven roerloos. Nord Espagne 465. Rand Mines 149. Rio Tinto 1840. Tanganika 54. MARKT OP COMPTANT. Bij de. markt op comptant blijven de verhoudingen in 't algemeen goed. Bel gische rent 76,90. Obligations Toscans 5 °/o 486. Transports 4 432.50. De bankwaarden blijven staan. Caisse de Reports 1590. Société Générale 5890.Aan de ij ze ren wegen is de fondateur Congo aan 3875. De Tramways zijn vast. Fon dateur Barcelona 1099. Dividende Bruxel- loisl071. Les Capital Murcie hebben goede koopers aan 22,50. Dividende 53. Rails 695. Tramways Toscans in op slag Capital 117.60. Dividende 53 De bevoordeeligde Tramwaysen Electriciteit is zeer belangrijk aan 85, de gewone wordl goed aangekocht aan 36. De Mélalurgie bied goed weerstand. Cockerill 1861 Espórance Longdoz 444. Halanzy 902.50. Ougrée 1360. De Cliar- bonnagen blijven in goede verhouding. Courcelles Nord 1930 Forte Taille 726. Ouest Mods 900. De Coloniale Waarden veranderen wei nig Part Kasai 60. Ordinaire Katanga 2375. Union Minière 735, aan de verschil lende nijverheden is de Petroleum van Boryslaw in opslag aan 400. Grosny kalmer aan 3090 in privilégié aan 3000 in orninaire De vreemde waarden wor den weinig verhandeld. Dniéprovienne 3260. Metalurgique Russe 1900. Gas van Lisabon 254. j GASTON PHILIPS: X Wissel-agent aanvaard ter Beurs X f van Brussel. 14, Vrijheidsplaats. BRUSSEL. Telegram Adr Philton-Brussel X Téléphone A 1879. J Beurs orders op comptant f en op termijn. Leening op titels. Gratis uitbetaling van Koepons. J Inlichtingen aangaande alle waarden J gekwoteerd en niet gekwoteerd Inschrijvingen zonder kosten op alle J uitgiften van titels Instorting van een inopbouw- zijnde kasteel, met doodelijken afloop. De gemeente Erembodegein werd woensdag namiddag door een schrikkelijk ongeluk in opschudding ge bracht, waarbij twee werklieden het leven verloren hebben en verscheidene anderen gekwe'st werden Langs den Brussdschen steenweg is men bezig met eene villa te bouwen voor rekening van M. Janssens, en dat onder nomen was door M Robert Meganck, van Aalst, en eén bouwkundige van Brus sel. Hel gebouw was van hoogte, zoodat men Woensdag bezig was met de dak roostering te leggen. De werklieden waren i/4 voor 1 uur aan den arbeid gegaan om de voltooiing van den bouw te bespoedigen. Er heerschte woensdag een zeer slecht weder. Het regende over vloedig, terwijl een felle wind loeide. De werklieden waren pas aan den arbeid, of een vreeselijk gekraak deed zich hooren. Een vleugel der villa was ingestort en had meestal de werklieden bedolven. Slechts drie waren ontsnapt. Zij riepen om hulp en vingen met de toegesnelde personen de reddingswerken aan. Deze waren heel gevaarlijk, daar de overige muren dreigden in te storten. Men haalde spoedig twee dooden onder de puinen uit. Het waren de genaamd en Hendrik Bocqué, 58 jaar oud. gehuwd en huis vader, wonende te Eren bodegem en Petrus Van Gyseghein. schrijnwerker. 19 jaar oud, wonende in de Koophandel straat, te Aalst. De gekwetsten zijn Adhemar De Coster, 25 jaar oud, schrijn werker te Hekelgern Steven Geniaux, 32 jaar, metser, wonende te Moulbaix, in Ilenegouw Benedikt Vandevelde, 48 jaar, schrijnwerker te Gyseghem Pros per Sergeant, 35 jaar, schrijnwerker te Aalst Gustaaf Vandevelde, 36 jaar. met ser te Erembodegem Thoofiel Seminck, 22 jaar. metser le Erembodegen ;Florent Meert. 22 jaar, metser te Erembodegem en Albéric Rubbens, 29 jaar, melser te Erembodegem. Allen zijn over gansch het lichaam gewond. De toestand van De Coster is zeer erg. De doktoors vreesden een noodlotligen afloop. in een half uur is men verder dan te voet in anderhalf. Er is niets meer ver cn men wordt niet moede. Daarbij heeft men dit voordcel, dat mijn stalen ros, zooals gij zegt, noch hooi noch haver eet en geen dokter noodig heeft... Ja, ja, dat is eene zeer schoone uit vinding. De concierge trok de deur open. Claude droeg zijn fiets naar buiten, sprong er op en verwijderde zich snel Voorbij het hotel van vrouw Aubin rijden de, waar hij woonde, zag hij dat de bazin juist op de stoep stond Zij bemerkte den meesterknecht en riep hem toe Gij daar, mijnheer Claude Is er iets bijzonders, madame Aubin vroeg hij Welja, de brievenbesteller brengt daar een brief voor u Claude nam den brief, dankte de vrouw, keek naar het adres.en stak hem in den zak. Op zijn rijwiel springend, zette hij zijn weg voort met nog meer haast dan zooeven. Omtrent halfweg, tusschen Saint-Ouen en Saint-Denis hield hij stil, stapte af, zette zijn fiets tegen den muur, haalde den brief uit ziir zak, en brak koortsachtig den omslag open. Hij scheen verlangend te zijn om den inhoud te kennen. Hij las Berlijn, 24 December. Beste Claude Ik ben ten einde mijner krachten. Ik ver zink Het is tijd dat ik iets vind om er mij aan ast te klampen, cn niet te vergaan. Morgen vroeg neem ik den trein naar Pa rijs, waar ik den 26 Dec. ten 9 uur 20 m. des avonds zal aankomen. Een overtalrijke menigte nieuwsgieri gen was ter plaats gestroomd, zoodat de veldwachter en de gendarmen een stren gen ordedienst moesten inrichten. Het parket van Audenaarde heeft donderdag lor plaats een onderzoek komen doen. Wichelen I11 den nacht van Zon dag op Maandag werd de wijk het Mo!e- ken, in opschudding gebracht door eene moordpoging op mulder Croekaert. Deze was reeds te bed, en werd gewekt door het lossen van twee schoten, in de nabij heid zijner woning. De mulder wilde nu zien wat er gaande was en kwam met een licht in de herberg, toei: een nieuw schot weerklonk, zoodat er eene ruit verbrij zeld werd. I)e kogel kwam op liet staafje der gordijnen terecht. Eene klacht is bij de gendarmerie ingediend, die een onder zoek heeft ingesteld. ALTIJD GEBUKT. - In de am bachten die verplichten zicli te bukken vermoeien de nieren (gew. lenden) en zijn dan meer blootgesteld aan tegen natuurlijke samenvloeiingen en aan ont stekingen Terwijl men aan den rug lijd, ontak- kelen de nieren bloedzuiverende organen zich langzamerhand. Indien men er geen hulp aan brengt wordt deze kwaal eene doodelijke ziekte (Brightziekte of slee- pende eiwitziekte). Ook de rügpijn onder al hare vormen, ongemak, zwaarte, en de troebele, don kerkleurige wateren die zinksel nalaten moeten bestreden worden van af hunne verschijning. Men moet niet wachten. Diegenen die alzoo zorg nemen voor hunne nieren vermijden zich groote ge varen en diegenen voor wie de pijnen het werk gedurende langen tijd onmoge lijk gemaakt h- eft, zullen zich verwon deren over de gemakkelijkheid met de welke zij het voorlaan zuilen volbrengen, onkel betreurende niet vroeger zoo braaf gehandeld te hebben. De Foster Pillen voor de Nieren (Aalst Apotheek De Valkeneer, 15, Esplanade- plaats) ontlasten deze organen en stellen ze in staat het bloed te zuiveren al met het water al de onzuiverheden des licliaains af te voeren. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsehe Apotheek, Ch. Delacre, 64, Coudenberg- straat,Brussel.VraagL en eisclit wel dë echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet u terug betalen al hetgeen het hierne- venstaande merk niet :d raagt. 21-44 Wichelen. Verleden Maandag is or brand ontslaan in do woning van Alfons Van de Vaden. De brand was ont staan door eene spleet in de schouw,langs waar vuurgenslers zich aan het bed had den meegedeeld. Het bovenste gedeelte van het huis stond reeds in brand als liet gezien werd dooi' voorbijgangers, die er in gelukt zijn het vuur uit te dooven. De schade door 't vuur veroorzaakt, is door verzekering gedekt. Denderleeuw. Dinsdag avond rond 6 ure, werd in de statie van Den derleeuw een koopwarenlrein, komende van Ninove, door het verkeerd werkend werken eener wisselnaald, door eene manoeuvre rende lokomolief aangereden. De schok was geweldig en elf waggons sprongen uit de riggels en sloegen om. De stoffelijke schade is aanzienlijk enkel de stoker van den aangereden koopwarentrein werd gekwetst, EEN MIDDEL eenvoudig en gemakkelijk om struische en gezonde kinderen te hebben is ze te vceden met het best de moedermelk vervan gend. -- KOSTELOOZE Tamndug eener doos als staal, miis vraag gerloht tot m.FernanO Ding, I5,ruenu Grand Hospice BRUSSEL. j Overmeire. Dinsdag avond kwa men twee antomobiels tusschen Over meire en Kalken, in botsing. De schok was verschrikkelijk. Een der uachienen lk hoop u aan de Oosterstatie te vinden. Ik reken er op. Ik moet u vele dingen vragen. Uw toegenegen, ROBERT.- Het komt er eindelijk van mompelde Grivot, terwijl zijn oogen stralen schoten. Het is nu al zoo lang, dat ik hem alles voor bereid heb. Den 26, dat is vandaag... Om 9,20 unr moet ik hem opzoeken.. Ten 6 uur zal het werk gedaan zijn... Daar ik mij nog wat moet opknappen, zal ik toch nog voor den tijd in de Oosterstatie zijn. Hij scheurde den brief in stukjes en zeide: Dit mag niet gevonden worden dat zou gevaarlijk zijn. Na de stukjes papier in een riool gewor pen te hebben, zette hij zijn weg voort. Claude Grivot was vijf-en-veertig jaar oud, en geboren te Parijs, in den Faubourg du Temple. Hij had een goede opvoeding genoten, en zijn vader die een slotmaker was, had hem zijn vak geleerd. Vader Grivot bezat een krachtig hoofd en kloeke vuisten en daar de jongen soms kop pig en grillig was, wist hij hem toch te tem men. Daar de jonge Claude buitengewoon veel aanleg toonde, zette hij hem aan het fijne mekaniekwerk. Glaude deed met zijn handen al wat hij wilde. Op twintigjarigen leeftijd kende ieder hem als een losbol, maar tevens ook als een vak man van groote verdiensten. Kort na zijne vrouw verloren te hebben, overleed vader Grivot, en liet aan zijn eeni- gen zoon 'n winkel na die opperbest liep en nog verscheidene duizenden franks. werd op zijde geworpen en op eenen boom geslingerd. Hij schoot in brand en na een tiental minuten bleef er niets meer over. De andere auto bleef on be schadigd.Hij kon zijnen weg voortzetten. Als bij wonder werd niemand gekwetst. Overwerking, neurasthenie, en- vrosis, herstellingen. - In elk geval waar het organism moet versterkt wor den, in elk geval dat het noodig is de roode bloedbolletjes te vermeerderen om aan het bloedseruin toe te laten met goed gevolg te strijden tegen de gevaarlijke microben, geeft het Elixir Saint Vin cent de Paul, wonderbare uitslagen met twintig dagen behandeling. (20 jaren bij val) In alle apotheken. a. Lokeren. - Zondag avond heeft het vuur op den wijk Puttenen de stalling in ascli gelegd van de weezen Bomaerens. Het woonhuis heeft men kunnen vrijwa ren Eene groote hoeveelheid voorraad en landbouwgerief is in de vlammen op gegaan. Football. Voorziene winner. Sundaert.C. L. C. S. Verviers. C. S. Verviers. Union St.Gilloise Daring C B. Darinsr C. B. R. C. Gand. - Leopold C. B. R. C. Gand. o ,fruxelles' Antwerp P. C. R C. Bruxelles C. S. Bruges. F. C. Bruges. C. S Bruges. Beerschot A. C. A. A. Gand. Beerschot A C. Op Zondag 23 November te Antwerpen match tusschen de ploeg van Duitschland en die van België. Wielrijden. De zesdagenkoers in den Belgischen Winlerveledroom. zal plaats hebben van den 2 tot den 8 Februari 1914. De win naars der zesdagenkoersen van New- "ïork, Parijs en Berlijn zullen waarschijn lijk mederijden Dat is een goed punt voor onze inrichters. Vliegen. Zooals Pégoud heeft don franschen vlieger Chevillard (van deFarman school) terugkomende van eene nis uit Zweden, Dinsdag, te St Job in 't Goor voor onze officieren van het vliegerskorps, prach tige vluchten gedaan. Hij bezigde een twee vlakker van bet Belgisch leger, steeg omhoog en nam korte draaien op de vleugels, zoodat. deze loodrecht met de aarde waren. Hij keerde zicli ook zijde- waards op den rug en kwam zoo bene den, zich alleen rechtzettende toen hij 50 meters van den grond was Hij zal in 'I, kort den «looping the loop» zooals Pégoud trachten te doen. Heden Zaterdag en morgen Zondag zal Pégoud te Brussel vliegen. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht12)„„ Vrouwelijk 8) Huwelijken A. Muylaert, werkm. met M. Van der Haegen, tw. A. Colpaert, autogel met L. Boel, tw. p. Meert, pasw. met A. Roelandt, br. E. Verhuist, werkm. met M. Geeroms. tw. F. Wauters breier, met M. Spaens, tw. A. Des hommes, pantoffelm. met M. Van der Taelen, stikster. p. Merckx, tw. met M. Van de Brempt, tw. Overlijdens R. Verberekmoes, vr. De Bisschop, zb. 69 j Spiiinerslr. - G. Duval, m.Waege, gepens. ontv. 75 j. Denderstr. H. De Rop, m. De Windt, hophand. 32 j won. te Moorsel. M. De Boom, w® Van Melckebeke, winkel. 40 j.Brusselschestr. 2 kinderen onder de 7 jaren. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 8 November 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,00 a 0,00 Boter per 3 kilo 8,91 9^45 Roomboter per kilo 4,00- a 0^00 Eiers de 25 4,25 k 4,50 Ajuin de 100 kilo 7,00 k 0,00 Viggenen het koppel 85,00 a 95,00 BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 212 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1700 kgr. HOPMARKT AALST, 8 Nov. 9 balen, prima 165 a 178 fr.; gewone 165 fr. LONDEN. 3 Nov. Markt kalm Men kwoteert Engelsehe bop, le kwaliteit, 250-275 fr. 2e kwaliteit, 225-237 fr. BRUSSEL, 5 Nov, Markt prijshou dend. Men kwoteert Poperinglie (stads- lood). 157 1/2-160 fr. Aalst (stadsmerk), 155 tot 157 1/2 fr. NEURENBERG (Beieren), 5 Nov. De handel gaat rustig voort, doch de stemming der markt is- doorgaans vast. De laatste noteering der markt is als volgt in frank Soorten Prima-Waar Middelb. Geringe Markthop 244-250 231-240 218-225 Berghop 254-265 241-250 Spalterhop 281-287 250-269 Hallertau 281-291 237-269 219-231 Elzasserhop 270-281 244-262 Claude Grivot was echter van den reisdui vel bezeten. Op zekeren dag verkocht hij vaders winkel en vertrok, met eene volle beurs op zak. Niet wetende wat het beteekent voor den dag van morgen te zorgen, zoo smolt het geld in zijn handen, nu hij zijn eigen mees ter was. In elke groote stad hield hij eenige maan den stil en bestudeerde er de meesterstukken van den machinebouw. Zoo doorreisde hij Engeland, Rusland en Amerika. Van Amerika ging hij naar Duitschland, en een fabrikant van Berlijn, getroffen door zijn bekwaamheid en behendigheid, had hem met een hoog loon in zijn dienst genomen. Bij het vervliegen der jaren had Claude altijd dezelfde gevoelens van onafhankelijk heid behouden hij was immer overtuigd ge lijk te hebben tegen iedereen, wilde zijn wil doordrijven en onder niemand staan. Had zijn kunde hem in vele schoone be trekkingen gebracht, hij moest die telkens verlaten, want met die gebreken en zijn los bandigheid, kon hij nergens blijven. Dan viel hij uit tegen die uitbuiters, gelijk hij zijn bazen noemde, en beschuldigde hen niet zichzelf de oorzaak te rijn zijner gedurige tegenspoeden. Was hij vroeger rechtschapen van inborst, zijn karakter was veel veranderd en slechter geworden. In hem was niet het minste spoor van zedelijkheid meer. Hij was valsch ge worden, en bereid tot alles, ja, zelfs tot euveldaden, om zijn driften bot te vieren en zich een gemakkelijke toekomst te verze keren (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2