ONTROGHER Zwavelzuur ammoniak Schoonheid ONTROOMER VflrJDEPUTTE Dada -i Dada Dada Zaailanden en Meersch "liïïigEwöÖHiiïïrFlTgenten. BURGERWACHT Openbare VERP CHTING Armgoederen RENTENIERSHUIZF.N B O O M E N WINKELHUIS Openbare Verknoping. VARKENS WIJ VERZEKERE\ LA KARLSRUHE. Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. Aug. DeKegel-IIertens, Karel VAN DE PUTTE! Algemeene Agencie AL de onontbeerl jke voordeelen lianque Centrale de la Dendre 5-— Wat is er noodig voor het goed overwinteren uwer granen? j Alle handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen die mesïstnf. v' POPERINGHE, 6 Nov.Handel prijs houdend. Men betaalt Poperinglie (s'ad) en Poperinghe (dorp), eerste kwaliteit (groene hop), 165 lot 170 fr. tweede kwaliteit (gewone hop), 155 tot 160 fr. ANtWERPRN, 7 Nov. Men kwo- teert Aalst beschikbare aan 150,a 155. Nov. a nieuwe oogst 1913, 155.— a 160.Poperinghe beschikbare aan 155.— a 160.—, Nov. nieuwe oogst 1913, 155.— a 160 de 50 kil. Markt vast. uk n 7», Ue Werkdadigheid zonder rga legen zomersproe- :n huid aandoeningen beste voor 'I behoud :r frissche gclaats- Tube 0.75 Poed Onfeilbaar vo geneezing van Allerfijnst en op"'l ^De doos 2.50 gelaatblijvend:ononlbeer- De 1/2 doos 1.50 1'ik VOOf elke toiletlaffel. TEKOOP In ALLE GOEDE HUIZE~ TE AALST ie verkrijgen ter Apotheken De Valkem-er, Esplanadeplein, en Van Gaelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, Groote Markt, bij A De Paepe-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran- gois Mercerie, Lange Zoutstraat, 21 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. STAD AELST. ZITTIJD VAN DEN BURGERLIJKEN REV1S1ERAAD. De Voorzitter van den burgerlijken Revi- sieraad bericht de inwoners der Stad Aelst, dat de Raad zal Zitting houden op Dijnsdagen 11 en 25 November, 9 en 23 December 1913, telkens van 17 tot 19 uren, ten Stadhuize te Aelst, Militiezaal. Aelst, den 12 October 1913. De Voorzitter, O. Van der Haeoen. UITTREKSEL DER WET Art. 26. De burgerlijke Revisieraden zijn gelast lo De insclirijvingslijsten per gemeente vastte stellen, ze aan te vullen of te wijzigen, zelfs ambts- 2o Uitspraak te doen over de toelating of de schrapping der vrijwilligers 3® Uitspraak te doen over alle bezwaren gericht zoowel door het Hoofd der Wacht als door de be langhebbende schutters, tegen de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 4° Uitspraak te doen over de bezwaren van de schutters, die redenen tot ontslagiDg of tot vrijstel ling zouden te hebben dóen golden, ontstaan na hunne bepaalde inlijving-, 5® Overeenkomstig artikel 48. de opgave te ma ken, voorbereid, tot hel vormen der korpsen G° Jaarlijks «le nieuw aangewezen schutters Ie verdeelen onder de verschillende eenheden gevormd overeenkomstig art. 48 7® Uitspraak te doen over de bezwaren legen de geldigheid der verkiezingen. STAD AELST. O Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek, dat op Maandag 24 November 1913, ten 3 uren 's namiddags, ten Stadhuize, in de Zittingzaal van den Gemeenteraad, er zal overgegaan worden, onder verdere goedkeu ring der bevoegde Overheid, tot de Openbare Verpachting voor eencn termijn van drij achtereenvolgende jaren te beginnen met 1 Januari 1914 en te eindigen den 31 Decem ber 1916, van lc Lot. De ontvangst der plaatsgelden ter markt van Fruiten. 2C Lot. Idem op de Eier- en Boter markten. 3e Lot. Idem op de Kiekenmarkt. 4C Lot. Idem ter Verkensmarkt. 5e Lot. Idem op de Vleeschmarkt. 6° Lot. Idem ter Groenselmarkt, ter markt van Hopkeesten en Plantsoenen, ter Graan- Aardappel- en Ajuinmarkten, van Aarden- en Gleiswerk en van de plaatsgelden van Kramen op de onderscheidene markten. Het kohier van lasten berust op het Stads- secretariaat, alwaar eenieder er van kennis kan nemen, en ook alle verdere inlichtingen nopens deze verpachting bekomen, alle werk dagen van 9 uren 's morgens tot 's middags. Gedaan te Aelst, den 28 October 1913. De Secretaris, De Burgemeester en Schepenen, Oscar Reyntens. M.-L. Gheeraerdts. Openbare Verpachting van van Aalst. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst zal op Donderdag 20 November 1913, ten 8 uren voormiddag ter herberg genaamd -De Klok- bij den heer Edmond D'Hoir, te Aalst, aan de Groote Markt, overgaan tot de openbare verpachting voor eenen termijn van 9 jaren, van de Armgoederen, welke ter voorgaande zittingen niet zijn toegewezen geworden. Aalst-Schaarbeke. I Lot. 37 aren 72 centiaren Land, op den Ajuinkauter, aan de Scherrestraat, pacht- ster Weduwe Edmond Steleman. 7 Lot 57 aren 60 centiaren Land, op den Hoesekauter, aan de Hoesestraat, pach ter Albert Quintyn. 8 Lot. 48 aren 8 centiaren Land, op het Lindeveld, aan de Diepestraat. pachter Alfons Quintyn. II Lot. 17 aren 57 centiaren Land, op het Lindeveld. nabij de Diepestraat, pachter Louis Van den Berghe. 12 Lot19 aren 74 centiaren Land, op den Hoesekauter, nabij voorgaande, pachter Adolf Beeckman. 13 Lot. De zuidheift van 41 aren 67 centiaren Land, op den Kleinen Hoesekauter, aan den Groenenweg, pachter Franciscus Kicckens. De noordhelft van het zelfde perceel Land, pachter Hector Van Mol. 14 Lot. 30 aren 60 centiaren Land, op den Kleinen Hoesekauter, pachter Philemon Piron 19 Lot. 37 aren 3 centiaren Land, op den Molenkauter, aan den weg naar Maal, pachtster Weduwe Smet-Hoebeke. 20 Lot. 59 aren 50 centiaren ten ooste van 89 aren 25 centiaren Land, op den Mo lenkauter pachtster Weduwe Smet-Hoebeke. En 29 aren 75 centiaren, ten weste van het zelfde perceel, pachter August Van Holen. 22 Lot. 9 aren 6 centiaren Meersch, 111 de Bekelingmeerschen, aan de Molenbeek. gescheed van Hofstade, pachtster Weduwe Smet-Hoebeke. 23 Lot. 15 aren 10 centiaren Meersch, als voorgaande, in de Bekelingmeerschen, pachtster Weduwe Smet-Hoebeke. 28 Lot. 14 aren 47 centiaren Land, op den Siesegemkauter, pachter Emile Danc- kaert. 29 Lot. 11 aren 62 centiaren Land, op den Siesegemkauter, pachter Emile Dane- kaert. 30 Lot. 13 aren 10 centiaren Land, op den Siesegemkauter, pachter Leon Van der Biest. 34 Lot. 58 aren 25 centiaren Land, in 't Schauwbroek, nevens voorgaande lot, pachter Jan D'Haese. 35 Lot. 62 aren 38 centiaren Land, op den Siesegemkauter, pachters Rufin Staels en Leon Van der Biest. 36 Lot. 56 aren 20 centiaren Land. op den Siesegemkauter, pachtster Weduwe Jaco bus De Vulder. Aalst-Mijlbeke 54 Lot. 30 aren 5 centiaren Land. aan de Bergemeerschen, tegen de Beek, pachter Jan Coppens. 58 Lot. Een hektaar 67 aren 20 centi aren Meersch, in de Bergemeerschen, met twee Woonhuisjes er op staande, pachters MM. AchilleEeman en Maurice De Wolf. 58BIS Lot. 7 aren 71 centiaren Land, aan de Binnenstraat, pachter De Leeuw Judocus. 58BIS2 Lot. 62 aren 62 centiaren Land, op Papenrode, nabij de Binnenstraat, pach ter De Leeuw Judocus. Herdersem. 59 Lot. 61 aren 50 centiaren Land, in het Denderland, pachter Auguste De Saede- Ieer Nieuwerkerken. 71 Lot. 59 aren 27 centiaren Meersch, op het Moortelveld, pachter Charles Van den Brulle. 72 Lot. 23 aren 54 centiaren Meersch, op het Moortelveld. Onverhuurd. 76 Lot. 90 aren Land, op 't Doore- veld, pachter Philemon Piron. 85 Lot- 27 aren 54 centiaren Land, op het Klein Molenveld, pachter Leonce Adam 89 Lot. 65 aren 99 centiaren Land, op het Nieuwenhoveveld of Herdinck. Zal opgeroepen worden als volgt 32 aren 78 centiaren pachters Franciscus De Moor en Weduwe Victor Van Bever. 33 aren 21 centiaren, pachtster Weduwe Victor Van Bever. 90 Lot. 33 aren 39 centiaren Land, op het Broekveld, pachter Jacobus De Vulder. 92 Lot. 26 aren 5 centiaren Land, op den Koppenholle of Langesté, pachter Tas Léon. 94 Lot. 16 aren 31 centiaren Land, op het Maleveld, pachter August Huylebroeck. Erpe 102 Lot. 61 aren 50 centiaren Land, op den Duinaart, pachter Josephus De Nys. Meire. 108 Lot. 15 aren 70 centiaren Land, op den Bavokauter, pachter Benoit De Vos. 111 Lot. Een hectaar 3 aren 3 centia ren Land, op het Seygersveld, pachter Do- mien Lievens 112 Lot. 31 aren Land, op den Bavo kauter, pachter Petrus Lievens. 113 Lot. 55 aren 35 centiaren Meersch, aan de Molenbeek,pachter Sylvain De Pauw. 118 Lot. 23 aren 21 centiaren Meersch, op Holland, pachter Petrus Lievens. 119 Lot. 71 aren 63 centiaren Land, op Holland, pachter Petrus Lievens. Haeltert. 126 Lot. 30 aren 65 centiaren Land, op den Middelkauter, pachter Van der Borght Guillaume. 127 Lot. 45 aren 42 centiaren Land, op den Middelkauter, pachter Emile De Smet. Erembodegem. 135 Lot. 3 hectaren 32 aren 23 centi aren Land, genaamd den Armenbosch, op Kattenbroek. Zal opgeroepen worden als volgt 2° deel 28 aren 90 centiaren, pachter Lodewijk Van den Broeck. 4edeel 31 aren 4 centiaren, pachter Phi lemon Van den Broeck. 5e deel 34 aren 34 centiaren, pachter Benediktus Arys. 7e deel 28 aren 78 centiaren, pachtster We Petrus De Wilde. 8e deel 13 aren 19 centiaren, pachter Ludovicus Vonck 10edeel: 25 aren 45 centiaren, pachter Ludovicus Vonck. lledeel 21 aren 76 centiaren, pachter Theodorus Verdoodt. 13e deel23 aren 76 centiaren, pachter Louis Arijs. 136 Lot. 18 aren 80 centiaren Meersch, in den Polder. Onverpacht. 138 Lot. 32 aren 16centiaren Meersch, in de Kapellemeersch. Onverpacht. 141 Lot. 1 hektare 81 aren 41 centia ren Land, op den Doelkauter. Zal opgeroepen worden als volgt 2e deel 8 aren 86 centiaren, ten ooste, pachter Raes Joannes. 3e deel 30 aren 72 centiaren, daameven, pachter Raes Joannes 4l deel 21 aren 31 centiaren, daarneven, pachter Raes Joannes. 6e deel 30 aren 93 centiaren, daarneven, pachtster Weduwe Jean Ghyssens. 7e deel 15 aren, daarneven, pachter Raes Joannes. 8edeel 15 aren 50 centiaren, daarneven, pachter Raes Joannes. 142 Lot. 18 aren 09 centiaren Land, op den Zwalmkauter, pachter Raes Joannes. 149 Lot. 4 hektaren 18 aren 32 cen tiaren Land, op het Karaalveld. Zal opgeroepen worden in 12 deelen, als volgt le deel groot 44 aren 82 centiaren, pach ter Desiré Jacobs. 2° deel 44 aren 82 centiaren, pachter Benoit Van den Berghe. 3n deel 29 aren 88 centiaren, pachter Constant De Buysscher. 4e deel 29 aren 88 centiaren, pachter Joseph Van den Bruelle. 5L* deel 29 aren 88 centiaren, pachter Jan-Baptist De Buysscher. 6° deel 29 aren 88 centiaren, pachter Constant De Buysscher 7e deel 59 aren 76 centiaren, pachter Joseph Van den Bruelle. 8C deel 29 aren 88 centiaren, pachter Joseph Van den Bruelle. 9e deel 29 aren 88 centiaren, pachter Félix De Gendt. 10' deel 29 aren 88 centiaren, pachter Félix De Gendt. 1 lc deel 29 aren 88 centiaren, pachter B. Van den Berghe. 12'deel 29 aren 88 centiaren, pachter B Van den Berghe. 150 Lot. 61 aren'14 centiaren Land, op d'Helle, pachter Donatus De Ryck. 151 Lot. 66 aren 76 centiaren Land, op den Armenbosch. aan de Kluizen-Kapelle, pachter Judocus Verleysen. Bezondere aanmerkingen 1" De pachters zullen gehouden zijn op den stond der Toewijzing, ten titel van voorwaardegeld, te betalen eene som gelijk aan een half jaar pacht. 2° De pachters zullen op den stond der Verpachting eenen solidairen medepachter moeten stellen. 3° De pachters wier gevallen pachten niet betaald zijn zullen noch als pachters noch als medepachters aanvaard worden. N. B. De verpachtingsvoorwaarden be rusten ten kantore van bovengenoemde Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, Korte Zoutstraat De Secretaris, De Voorzitter, Aug. De Winter. DfTh De Naeyer. OPENBARE VERKOOP1NG van twee schoone te SOTTEGEM, Trapstraat De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verboopen GEMEENTE SOTTEGEM. Eerste koop. Een sehoon en welgelegen renteniershuis, gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 19 en geka dastreerd wijkeeiiige, nummer 338A 2, met eene groote van een aar 10 centiaren, palen de ten ooste aan de straat, ten zuide aan den volgenden koop, ten weste en ten noorde aan de familie Vekeman, te Gent. Bewoond en gebruikt door Dame Weduwe Francq-Van Steenberghe Tweede koop. Een schoon en welgelegen renteniershuis, ook gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 20, en gekadastreerd wijk eenige, nummer 338A bis met eene grootte van een aar 10 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide en ten weste aan de familie Vekeman en ten noorde aan voorgaande koop een. Bewoond en gebruikt door Mijnheer Leon Van Impc. De huizen mogen bezichtigd worden den Dijnsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uren namiddag. ZITDAGEN Instel, Donderdag 27 November) jgjg Verblijf, Donderdag 11 December ten 2 uren namiddag, ter herberg - het Pa viljoen -, bij Mijnheer Emiel Van de Maele te Aalst, aan de Groote Markt. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten kantoore van bovengenoemde Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat (nevens de Afspanning De Mei boom Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TER HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erembodegem, wijk A nrs 769, 770, groot 92 aren 90 centi aren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele wijk C n° 158 groot 48 aren 80. Studie van Notaris CRUYT te Gent, Botermarkt 3. MERKWAARDIGE VERKOOPING van 200 zware en zuivere EIKEN- KflRHDH- BEOKEK- OLPIEN- te LEDE, IMPE en ERPE. Te Lede, wijk Koningsche brug en Solegem, te Impe wijk Hofsmeer en te Erpe wijk Lief- kenshoek en Hof ter Varent, op Maandag 17 November 1913, om 9 uren stipt voormiddag te beginnen te Lede, Koningsche brug. Gewone onkosten. Studie van den Notaris EEMAN te Moorsel. OPENBAKE VERKOOPING. van te HAELTERT. De Notaris EEMAN te Moorsel, zal in het openbaar verkoopen op Woensdag 26 November, en 10 December 1913, om 2 ure namiddag ter herberg Het gemeente huis gehouden door Dame Weduwe Schinc- kaertte Nieuwerkerken de volgende goederen. 1. Een perceel land te Haeltert Ten Eede Sectie A nummers 292 en 293 groot 20 a. 70 ca. 2- Een perceel mccrsch tc Haeltert Groot kauter» sectie A nummer 759 groot 35 a. 3. Een perceel land alsvoren Hooglare- veld sectie A nummer 373 groot 40 a. 20 ca. Boomprijs 500 frank. Verdeeld in 2 deelen Oostdeel 23 a. 90 ca. en Westdeel 16 a. 19 ca. 4. Een perceel land alsvoren Nederlae- reveld sectie A nummer 448 groot 11 a. 20 ca. Geld te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van een le AALSTLange Zoutslraal 31. De Notaris Paul EEMAN, te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen,openbaarlijk verkoopen: EENIGE KOOP. Een zeer gerieflijk Winkelhuis met aanhoo- righeden en koer,gestaan en gelegen te Aalst, Lange Zoutstraat, N 31, gekend ten kadaster sektic A, nummer 1066h, met eene grootte van negentig centiaren, palende langs voren aan de Lange Zoutstraat, langs de eene zijde aan Mijnheer Camiel Boeykens.te Aalst van de andere zijde aan Mijnheer Louis Van Branteghem, te Aalst. Gebruikt door Mijnheer L. Gosseye-De Cock, mits 850 fr. per jaar. ZITDAGEN Instel Donderdag 6 November) Verblijf 20 1913 (1913 telkens om 3 uren namiddag, ter herberg Het Beiersch Hof gehouden door den heer Felix Van Landuyt, te Aalst, Groote Markt. GELD te bekomen bij voornoemden Nota ris EEMAN. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. De Notaris Breckpot, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen GEMEENTE BURST 1° 13 aren 20 centiaren Land op den Smeyerskauter. Gebruikt door Petrus Hendrik Van Gysegem. Ingesteld 1200 fr. 2° 3 hectaren 66 aren 53 centiaren Land op den Smeyerskauter. Gebruikt door De Kinderen Donat De Vuyst.Camille Mo reels en Livinus De Moor. Te zamen Ingesteld 23450 fr. ZITDAGEN Instel Donderdag 6 November Verblijf 20 telkens bij den heer Petrus Daens, te Erpe, aan de statie Erpe-Meire. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. Openbare Verknoping. De Notaris Breckpot te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 1° 1 hectaar 6 aren 75 centiaren Meersch, te IMPE, op de Molenhoek verdeeld in twee deelen. Gebruikt door de Kinderen Jan Baptist De Cuyper. 2° 74 aren 78 centiaren Zaailand en plan- terij te VLIERZELE op de Oude Lochting verdeeld in twee deelen. Gebruikt door Pieter De Clerck en Theodoor Ponnet. 3° 92 aren 38 centiaren Zaailand, onder IMPE en VLIERZELE, op de-Molenberg-, verdeeld in 6 deelen- Gebruikt door 1° Ras- schaert Ivo. 2° Godefroid Emiel. 3° Alfons De Poorter. 4° Aloïs De Poorter 5° en 6° de Kinderen Jan-Baptist De Cuyper. ZITDAGEN Instel Woensdag 12 November Verblijf 26 - telkens om 2 uren namiddag bij Emiel Gode froid, Herbergier en Vleeschhouwer, Stessche- straat, Papegem, Impe. 1913 Studie van den Notaris DE SADELEER te Erembodegem. VERKOOP VAN te Erembodegen en Haeltert door den heer Jules Moens koopman in var kens te Haekendtjver. 1Te Haeltert-Statie, ter Afspanning De Graaf van Vlaanderen». Op Woensdag 12 November 1913, om 8 ure 's morgens. 2. Te Erembodegem-Dorp, nabij de Sta tie ter tjerberg van den heer Louis De Ryck. op Maandag 17 November 1913, om 8 ure 's morgens. volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schijt der kalvers en veulens door het Amerïkaansche Poeder Dki ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en hot kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelijk te Aalst, bij De Valkaneer en Callehaut. Onderlinge Maatschappij van Verzeke ring op 't leven gesticht in 1835. Aange gaan verzekeringen 1 miljard,vraagt ver tegenwoordiger. Men wordt op de hoogte gebracht. Schrijven Don Beige, 61, rue de l'Ecuyer, Brussel. Een der grootste stopsel fabrieken van 't Land, zoekt agenten in iedere plaats. Schrijven E. P Bureau de Publicité, 21 Bd d'Herbatte, Namur. Eene verwaarloosde valling zetzich over van den eene:: inensch aan den anderen en is gevaarlijk en zelfs doodclyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelijk van genezen. De best,:, ja wij mogen zeggen, de ecnigste remedie die 11 zal alle voldoening geven is de IlepraKere. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomon werd. Prijs FiKAMUEiV in alle Apot heken, namenlijk t.e Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putlmizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grootcr op aanvraag. Muui doksels,Varkensbakken, Paardekribbenenz. uoanc uci] BEHANGER-GARNIERDER, KORTE ZOUTSTRAAT, 29. Groote keus van behangpapier. U Engelsche beddens. U Stores en Gordijnen. jj Verder al wal den stiel betreft, p PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE. Rf flnoTliliP Landbouwers 1JKL Maatschappij vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers te bezoeken. Vast. loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. eener jude en machtige compagnie, leven Ongeval, brandramp en uitdoovur, le ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde ;;f te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. P.iehlhnl - vraag,te huren Paci,t- Vereemgde IV IJveraars. hof stal en schuur,tuin en Verzekering tetren brandtrevaar groote boomgaard Een verdtep. Schrijven, f f f Itooge- 243, rue Progres, Bruxelles. c 5 vesten, fabriek van chemische meststoffen TEREENIGT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN van een volmaakt machien 1. VOLMAAKTE ONTROOMINO; 2. H"OGSTE OPBRENGST; 8. EENVOUDIG WERK 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING 8. STERKSTE MAAKSEL; DK (MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE Cie, Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAP1TAAL 100.000.000 FRANK) AALST DENDERMONDE LOKEREN NfNOVE SINT-N1KLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels. Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. lnbewaarneming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prys der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per timaand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2. 5 9. 15.— B 0.20 0.30 055 3.— 8.— 15. 25.— C 0.50 0.30 0.55 12 20. 35— D 0.50 0.62 0.55 8.— 20.- 30.— 50— E 0-53 0.62 0.55 9 22 35.— 60.— De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 °/o INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. LANDBOUWERS Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. HET *.,j uuuuaiia mei ic uuug gegroeid zijn. is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. "Wat is er noodig om uwe granen Iin de Leute goed te doen struiken om ze vanaf het ontwaken van den E I wasdom krachtig te doen groeienI Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. ZWAVELZUUR AMMONIAK in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen, LANDBOUWERS Gebruikt vóór den Winter geene le snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, te teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. IVoor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel - 2

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3