HET BUITENLEVEN. ZONDAG 25 NOVEMBER 1915. j Vrij Katholiek, Vlaamseh, Volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Serigenrschooni BUURTTRAJI. TW*E Ê"bË R fc H T üTs VAN BELANG. ALCOHOLISME. POLITIEK OVERZICHT. OPVOEDING. 'T EEN EN 'T ANDER 5 centiemen hel nuninier 67stc Jaar 4610. Dit blad verschijnt den Zater dag van iedere weck onder dagrekening van den volgenden dag - De prijs ervan is voor de Stad 3 frank met den Post verzonden 3,50 frank 's jaars. voorop te betalen De inschrij ving eindigt met 31 December De onkosten der kwitlantiën door de Post ontvangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij VAN DE PUTTE-GOOSSENS, 31. Korte Zoutstraat en in alle Postkan toren des Lands. DE DENDERBODE Annoncen, per drukregel Ge- .vone 15 centiemen Kleine Aankondigingen fr. 0,60 13^4 regels; Reklamen fr. 1,00; Von- en op 3e bladzijde 50 centie- Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Notarissen worden vriendelijk verzocht hunne in zendingen tedoen,uiterlijk tegen den Vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele van dit blad. Geen Volk t.t. q.l. DenderleeuwBrussel (Noord) 3.5^ d.o- 4A4 5>o; 5,26 5,39 6,12 6,46 *7.31 7,43* 8,54* *9,21 9»20 r*'°f Il'5° *12,48 14.05 14,33 15,30Terv. 16,16 *16,51 UZ EB EN W EG. Vertrekuren uit Aalst naar Hofstade, Gijsejjem, Dendermonde, Lokeren, Moeibeke, Eecloo, met aansluit, te Denderm. naar Antwerpen (Mid.st.): 3,32 4,oi 6,13 7,37 8,27 10 50 14,42 15.20 17,44 19,13 21,10 Gent (Zuid) 7,44 rS,i4 8,38 9,00 10,24 12,06 12,19 14,34 r*5>*5 16,26 ri7,4Ö 18,09 18.44 19,38 20.41 (Z. n.) 21,08 22,10 '22,57 '0,39. Lede Wetteren 6,40 8,38 '10,24 12,06 '12,19 14,34 '16,26 18,03 '18,44 19,38 20,41 (Z. n.) 22,10 Brugge Blankenberghe '6,08 7,4410,24 15,15 17,04x8,38 ■8,44 Brugge Heyst 6,08 7,44 10,24 I7»°4 18,44 ,26 - —,50 ^7,37 10,10 *19.00 *19,32 21,08 *22,20 Denderleeuw, Ninove, Geeraardsbergen,Lessen, Ath, Bergen: 5.33 7.44 10,01 11,50 14,33 16,28 17,37 18,55 21,08 Erpe-Meire, Burst, Herzele, Sottegem, Ronsse, met aanslui ting te Sottegem en Ronsse voor Kortrijk *3>23 4A7 7j4° 8,59 ix,54 I4>4° *I7»42 *Saat tot Sottegem. Moorsel,. Opwyck, Londerseei, VVillebroeck, Boom, Ant werpen, met aansluiting te Londerzele naar Mechelen *4,02 3,45 9,02 11.55 I4>48 18,00 *19,50 (*naar Opwyck) De treinen met een of eenaangeduid zijn rechtstreeks. Aalsl (Koopliandolslr.) naar Oordegein Aalst (Zeebergbr n. Affiigom, Assche 7,32 8.55 li,55 15,20 19,12 S,25 11,55 14.24 16.45 20,14 Vertrekuren uil de volgende Statiën naar Aalst Brussel Denderleeuw 4,41 '5,40 5,58 6,14 7,00 7,07 7,45* '8,25 9,32 10,44 11,40 12,03 I3*24 ri4*42 I5-57 i6-20 16,32 *17,13 '18.08 18,14 ^-oo 2°*4° '22.21 23.55 0,57 Bergen, Ath,Lessen, Geeraardsbergen, Ninove, Denderleeuw 4.42 5.16 6.43 8.45 xi.41 13.47 17.23 18.30 19,50 Ronsse, Sottegem, Herzele, Burst, Erpe-Meire met aanslui ting te Ronsse en Sottegem van Kortrijk naar Aalst (Zaterd. v. Sottegem 5,36) 6,24 10,23 11,45 15,33 (19,43 tot Sottegem) 21,34 van Sottegem. Antwerpen (Zuid), Boom, Willebroek, Londerzele, Opwyck, Moorsel, met aansluiting van Mechelen naar Aalst 4,55 6,12 6,42 8,14 9,49 (10,05 over Denderm.) 11,22 13,40 15,22 17,04 19,04 Eecloo, Moerbeke, Lokeren, Dendermonde, Gijsegem, Hofstade, met aansluit, van Antwerpen (Middenst.) n. Aalst: 5.11 8.12 10.02 11.38 13.27 16.52 19.05 20.38 Gent (Zuid). 4.42 '5,42 '5.50 7.09 '8.22 '8.43 '9.28 10.55 '12.18 ri3>32 Ï34° '15-00 Terv. '15.47 '16.24 17.42 18,05 18.59 20.10 '21.50 21.53 WetterenLede. 4.59 6.18 '7.26 '9.44 11.22 14.07 18.26 '19.15 20.37 2218 Blankenberghe Brugge. 5.50 6.53 '8.28 10.53 14.53 17.20 18,37 20.04 Heyst Brugge. 5.33 '6.36 10.36 13.56 '17.03 1.9.47 ci'iyi m. Oordegeni Afflig'-m - Aalsl 5,15 8,14 11.11 14,20 18,25 Assche (Slaalsstalie) Aalst 6,30 10,53 13,18 15,30 19,15 Aalst 6,56 11,17 13,18 15,56 19,41 UURTABEL van den 1 Oct. tot den 30 April 1914. Aalst, den 22 November 1913. W eek-Kalender. NOVEMBER. Van den 1 tetden31 korten-dedagen 1 u. 19 m. E. v. d. Z. Voorzegging van het einde der wereld. Mattb. xxiv. 23 Zondag H. Clemens I, pausen mart K. Felici- tas, martelares. H. Trudo, priester. 24 Maandag H. Joannes a Cruce hel. II. Sarius, pr. H. Chrysogonus, mart. H. Flora, maagden martelares. r 25 Dijnsdag HCatharina, maagd en martelares. II. Fintanus, belijder. 20 Woensdag II. Petrus, belijder en martelaar. 11. Conradue, his. 27 Donderdag II. Aeliarius, biss. H. Facundus, m. H. Leonardus a Portu Maurilio, bel. 28 Vrijdag H. Soslhenes. bel. H. Rufus, mart. 29 Zaterdag H. Saturninus, mart. H. Itadbodus. bisschop van Utrecht. Uurtabel der Zondagmissen !n Aalst. Sl-Martimtkerk 5, 6, 7, S, 9, 11 ure. Lof 4 u. St-Jozefskerk5 1/2. 7, 81/2, y 1'2, Hu. Lof 4 u. O L. Vrouwkerk, Mijlbeek 5, 6 1 4, 7 1/2, 9 u. Kerk der EE. PP. Jcsuïlen t 1, 2, 5 1/2, 6 1/2. 7 1,2 ure, Lof 5 ure. Kerk der EE. PP. Capucienen 5, 6, 7 1/2, 9 u. Lof om 5 1/2 ure. Aan dit blad behoort dus als bij voegsel het maandschrift EXCELSIOR dat onze abonnenten gratis ont vangen. Er is eene inschrij- vingskaart voor de prachtuitgaaf bijgevoegd. Wij roepen daar nog maals de aandacht onzer abonnen ten op in voor den spotprijs van ÉÉN FRANK kunnen zij inteeke- nen op de prachtuitgaaf, gedrukt op kostelijk glanspapier, en de welke een echt juweeltje van uit voering is. Slechts een beperkt getal exemplaren werden hiervan gedrukt. Reeds hebben velen er eene vraag voor ingediend De an deren moeten TWEE FRANK daarvoor betalen, en onze abon nenten slechts de helftaan hen dus te oordeelen of dit wezenlijk geene prachtige gelegenheid is om zich aan spotgoedkoope voorwaar den een fijne kunstuitgaaf, als deze, aan te schaffen. ...Wie even nadenkt, zal die gretig meepakken 't Is wel verstaan, alleen de intee- kenaars op - De Denderbode en niet dezen welke één nummer koopen van de uitventers ontvangen het maandschrift gratis. - De Denderbode - kost met Excelsior 0,15 fr. het nummer. Al wie een abonnement neemt op DE DENDERBODE voor het jaar 1914* ontvangt van heden af tot Nieuwjaar gratis ons blad, met den pracht-roman «DE ORGELDRAAISTER die wij begonnen zijn, en met het maandschrift dat heden ver schijnt. Wie zou van al die voordeelen niet willen genieten I. Wat wordt hierdoor verstaan Vroeger en nu. Een echte VOLKSKWAAL. Als kardinaal Manning aangeeft, wat de katholieke kerk het meest afbreuk gedaan heeft, dan spreekt hij met van onmatigheid of drankmisbruik, maar \an alcoholisme. Evenzoo noemt Mgr. Egger grootsten vijand van het christelijk familieleven, niet het drankmisbruik, maar het door drinkge woonten gekweekte alcoholisme. Waarin beslaat dan wel ons nieuwer- wetsch alcoholisme Is het in 't mis bruik van alcohol, dat ons afstoot 111 den waggelenden of vloekende» dronkaard Zeker, ook dat hoort er toe Maar die dronkenschap is toch niet de kwaal, die ons bezig houdt, maar slechts een uiting ervan. Indien wij slechts te doen hadden mot cenige honderden of zelfs duizenden ge vallen van die grove onmatigheid, welke de H. Kerk onder de hoofdzonden rang schikt, dan was het voor de maatschappij nog zoo erg niet. Maar wij hebben te doen met een gealcoholiseerd volk. Dronkenschap is iets oude, het alcoho lisme iets nieuws. Onder alcoholisme kan in 't algemeen verstaan worden de abnormale zake lijke toestand, geboren uit hot gebiuik van alcoholhoudende dranken, hetzij ge giste, als bier en wijn, hetzij gedistilleer de (overgehaalde) of sterke dranken, als jenever en likeuren. Het alcoholisme heet acuut, wanneer het zich openbaart in den hevigen voor- bijgaanden vorm van dronkenschap chronisch,als de abnormale toestand een doorloopende is, hetgeen meermalen voorkomt, zonder dat ooit dronkenschap plaats vond. Voorts onderscheidt men een individu eel en een volks alcoholisme, naar gelang aan misbruik van enkelen of van een volk gedacht wordt. Heeft het alcoholisme altijd bestaan Het individuoele ja, liet volks-alcolio- lisme niet. Dit volks-alcoliolisme is dus een moderne kwaal en wanneer tegenwoordig van alcoholis me gesproken wordl, dan wordt in den regel daaraan alleen gedacht. In dien zin nemen wij liet ook op, en kunnen wc derhalve deze definitie geven liet alcoho lisme is eene moderne kwaal, bestaande in misbruik van alcoholische dranken, door een zóó groot getal der maatschappij en in zoodanigen omvang, dat van een maatschappelijke of volkskwaal gespro ken moet worden. Dit wil niet zeggen, dat wij een volk van dronkaards zijn ouk niet, dat wij in het algemeen onmatig zijn, in den aan genomen zin van dit woord maar alleen dit dat in ons volk een hoeveelheid al coholische dranken gekomen is en blijft komen, die schadelijk ingewerkt heeft en nog steeds schadelijk inwerkt op zijn lichamelijke, geestelijke en zedelijke ge steldheid. Vroeger werd bijna alleen door den volwassen man gedronken, maar thans drinkt iedereen. Ook de vrouw, ook de jongen en het meisje, zelfs het kind vor dert zijn aandeel in liet alcohol verbruik op. Kwam vroeger de beker hij een brui loft op tafel, thans geschiedt het voort durend. Een koop is bijkans onwettig, tenzij door een borrel bezegeld bier en wijn hoorei) thuis bij het meest alledaag- sche vriendenbezoek. Of ge koffie in een café, logies in een herberg kunt krijgen, is een groote vraag, maar een borrel zult ge overal vinden, omdat hij overal en altijd gevraagd wordt. (Vervolgt.) De toestand in Mexiko. De gevechten tusschen de bondstroepen en de oproerlingen vermeerderen van dag tot dag. Uit Mexiko wordt gemeld dat de zoogezegde grondwettelijken zich naar de stad Orizaba begeven en daardoor dreigen alle gemeenschap tusschen Mexiko en Vera-Cruz af te snijden. De vreemdelingen die in Mexiko vertoeven, vertrekken in allerhaast naar de kust, daar zij vreezen dat de stad zal ingesloten worden. Al de treinen zijn opgepropt met reizigers. Kolonel Ramirez, die het garnizoen van Oribaza aan voert, verstrekt al de strategische punten en heeft aan de regeering laten weten, dat hij in staat was al de aanvallen der oproerlingen af te slaan. Een veldslag heeft plaats gehad te Ario-de- Rosales in de provincie Michoacan tusschen eene flauwe afdeeling bondstroepen en 360 opstandelingen. Deze laatste sloegen op de vlucht na een gevecht van 3 uren, 32 dooden en talrijke gekwetsten achterlatend. De bonds troepen hadden enkel 1 doode en i5 gekwetsten. Het gerucht van een blocus wordt niet bevestigd. De overheden der Vereenigde Staten beves tigen hoegenaamd het gerucht niet van eenen blocus van Mexiko welke voorspeld geworden was door den minister van Duilschland. niets anders verlangt dan de eigendommen der Amerikanen te beschermen Hij schijnt vijandig te zijn aan de Engelsche onderdanen. De inneming der stad Victoria in Mexiko. De stad Victoria, in den Staat Tamaulipas, is na een hevig gevecht veroverd door de konsti- tutionalisten. Het gansche garnizoen van Victoria liet zich tot den laatsten man dooden alvorens de stad over te geven. Het is voor het oogenblik onmogelijk generaal HuerU te naderen en de versterking van Cha- pultepec wordt streng bewaakt door de soidaicn. Generaal Huerta biedt weèrstand. Men seint uit Mexiko Gisteren is het kongres bijeengekomen daar de Senaat ditmaal in getal was. Niets zegt dat de onicieele opening van het kongres op Donderdag gesteld, zal verdaagd worden. Generaal Huerta heeft officieus een onder houd gehad met zijnen algemeenen staf en met eenige persoonlijke vrienden, waarin de kwestie werd besproken van de mogelijkheid eener tusschenkomst van de Vereenigde Staten. Na eene tamelijke hevige bespreking, heeft hij rklaard dat hij vast besloten is weerstand te bieden, De minister van oorlog bekent dat de stad Ciertad Victoria in eenen neteligen toestand verkeert. De vooruitgang der Grondwettelijken De grondwettelijk gezinde generaal Villa, bevelhebber der stad Juarez,dreigt zich meester te maken van Mexico North Western Rail road welke toebehoord aan een Kadadeesch vennootschap, indien dezer beambten en be dienden niet dadelijk overgaan tot de herstel ling en de exploitatie der lijn. Twee bankhuizen van Juarez hebben aan generaal Villa 100 duizend dollars geleend, waarmede hij zijne soldaten heeft betaald. De hoofdman der grondwettelijken te Tan- guijo verklaart dat hij. gelijkvormig de bevelen welke hij ontvangen heeft van generaal Caranza, het inzicht heelt het bestuur in handen te nemen der petroolvoortbrengende streken en er de inkomsten van te innen, welke tot heden door het bondsgouvernement werden opgestre ken. De kapitein van het Amerikaansch oorlog schip Nebraska verzekert dat de grondwet telijke generaal Aguilar, het land ten zuiden van den stroom Ponupo kontroleert. Generaal Aguilar verklaart dat hij daardoor lie Jaren van Versland. (Titel can een artikel uit de Volksgazet). De Volksgazet dat schotclbladjc, gaat de wereld overstroomen met eene zee van licht, eene zonneklaarte, stralend uit de kelders van het lokaal der Vijf Ezels Niet alleen meer over politiek zullen hare opstellers handelen, ook over de christene Zedenleer en het katholiek Ge loof Thomas van Aquinen wordt over vleugeld. Over politiek. De liberalen zijn zoo verdraagzaam, zoo zachtmoedig. Luister maar naar de «Volksgazet Te Saint Ghislain leert een christen onderwijzer aan zijne leer lingen. dat zij des Zondags naar de mis moeten gaan, zelfs zoo vader of moeder het verbieden. Het gemeentebestuur, sa- menges'eld uil liberalen, die ieders belan gen behertigen, de vrijheid van geweten eerbiedigen, en,vooral in zake van onder wijs, onzijdig zijn, eischen de afstelling van den onderwijzer. Hoe verdraag zaam Moesten al de Staatsbedienden, 011 bijzonderlijk al de onderwijzers afge dankt worden, die rechtstr eeks handelen, niet alleen legen den Godsdienst, maar zelfs legen het Landsbestuur, dat hen betaalt, hoe hoog zou het getal afstel lingen beloopen, Volksgazetje - - De paus, de bisschoppen en de pries ters besturen de Kerl:, leest men in ver meld artikel. Spijtig, dat het de mannen uit de Vijf Ezels niet zijn, ieder zou de geloofs punten verstaan, '1 zou klaar worden in ieders verstand, zoo klaar als bij mees ter Langoov.de schrijver van het «Volks gazetje i). Een kind, dat op bevel van den pastoor niet naar de nonnenschool gaat, wordt met eeuwigo verdoemenis bedreigd, - Lappa Als die kerel geen plaats verdient in de colonie van Gheel, hoort er niemand meer te huis! En zulke mannen schrijven Over de jaren van Verstand Och, mijn allerliefst kapoentje, mijn allerliefst eerste broekventje, gaat nog wat ter school, leert er den catechismus en ook de taalregels, dan zult ge weten, dat éen en hetzelfde woord,maar op ééne en dezelfde mann-r kan geschreven wor den in ééne en dezelfde beteekenis als God dat ge ook schrijft zonder hoofdletter. Gij hebt de jaren van verstand mis schien reeds bereikt, gij hebt misschien zeer veel verstand, maar... 't en is de soort niet, jongen R. Eciitvoordevuist. Wie onzer is niet gelukkig soms eens de woelige stad te kunnen ontvluchten en dc velden in te dwalen Het buitenleven verkwikt den geest die vermoeid was,het brengt rust en kalmte in onze overspan nen zenuwen,.het stemt de ziel vredig en vreugdig. De natuur is als een frisch luchtbad waarin wij steeds ons afgetobd lichaam kunnen gaan hertemperen, en onze 1100- dige dosis levenskrachten ververschen. Zij oefent ook eenen gunstigen invloed uit op het karakter van den mensch, 011 0111 dit le bewijzen volstaat het even eene vergelijking te malton tusschen één dio het buitenleven bemint, en één die er afkeerig van is. De eerste is gewoonlijk zacht van inborst en teeder van gemoed, hij is ontvankelijk voor het schoone,hij is medelijdend van aard, hij heefteen rustig en opgeruimd karakter. De tweede is een man met ikzuchtige bittere gedachten, zijn hart is gesloten voor alle innig en diep gevoel hij blijft koud als een blok ijs voor al wal schoon is. hij is meer dan eens wrevelig en opschietend van karakter. Dit is een feit: al diegenen welke in sommige oogen- hlikken van het leven dieper en inniger kunnen voelen dan een ander, welke de schoone kunsten muziek, schilderkunst, letterkunde,enz.genieten of beoefenen, welkezich boven 'tpeil van het alledaagsch en stoffelijk bestaan kunnen verheffen, en een grooten en verb oven kijk hebben op hun zending liet zijn natuurmenschen. Hot zijn diegenen welke als eenvoudige kinderen kunnen juichen vooreen schoone bloem of een. mooi landschap, welke gaarne de vogels schuifelen hooren en de klokken tampen in 't juicheud morgend- uur of den drooiflferigen avondschemer, welke zich even als kloosterlingen kun nen afzonderen ia de velden, en daar,in die oneindigheid van blauwe lucht en zonnig-groeno lan- dfen. voor een tijdje alleen leven met hun gepeinzen en hun droomen.Zetdaartegen- over diegenen welke als een stalen pant ser hebben rond hun hart, welke niet warm zijn te maken voor schoonheid of ideaal, welke alles moeten kunnen rieken of tasten om het in 't bereik te krijgen van hun zinnelijk verstandsvermogen, \\talke spuwen op de kunst, doch plat op hunnen buik in vereering nederliggen vbor rijders met «kloeke Vlaamsche spie ren», (sic) voor dierentemmers, of lut- tèurs, of boksers of kunstenmakers met gewichten:liet zijn diegenen welke achte loos de bloemen plat trappen onder hun Idmpe schoenzolen, welke er nooit aan dpnkcn het lied der vogels te beluisteren, efcn boom in lentebloei le bewonderen,een zonsondergang te gaan aanschouwen. Zij moeten liet lawaai der grootsteden hebben rinkelende fietsers, toetende auto's, alarmkleppcnde trams, vloekende paardlui en voermans, koortsig voortge stuwde massa's. In dat midden voelen zij zich thuis, daarin voelen zij dat ze leven, maar in de eenzame stilte der natuur met haar geheimzinnig boomgefluisteren hare overweldigende vergezichten voelen zij zich als het ware lam geslagen Zij staan daarin zonder gedacht en zonder geest drift omdat zij daar zich'moeten neer- pjooien op hun inwendig wezen, en dit Wezen is ledig, het peinst of het voelt niets door zicli zelf, het 'geeft geen echo op de diepe stemmen welke overal in de ur den denker en den kunstenaar 'louspreken.' Die ftaFdzielige menschen,dié natuurhaters voelen alleen in hen den polsslag van hel dierlijk leven, van de kleine zinnelijke driften.Hun bestaan is altijd aan den gang evenals het raderwerk van een machien. Zij schijnen niet teJbesofFen dat, terwijl ile redelooze dieren met den nek gebogen naar de aarde loopen, de mensch alleen iu koninklijke houding het hoofd heffen kan om zijn Schepper te loven met de pracht van hemel en aarde om hem heen. Zij leveii dan ook maar een half men- schonleven, een verminkt zielsleven. En het is zooals Ed. Drumont, ergens schreef De buiten, welke voor sommige He den slechts eene mode-kwestie schijnt te zijn, is eene geestelijke behoefte voor de artiesten en de denkers. Hel is slechts daar dat de vertooeste geesten zooals men zich in de zeven tiende eeuw uitdrukte,na hel laicaai en het gewoel der hoofdstad, weerom op hun plooi kunnen komen, zich in evenwicht brengen, zich oordeelen in kalm gepeins en gewetensstrengheid. Hij die den builen niet bemind heeft zal 'veel gerucht kunnen maken heb ben hier op aarde, veel beweging rond hem doen uitgaan, maar hij zal niet waarlijk groot geweest zijn. Wie nooit God gezocht heejt in den grashalm, heeft Hem nooit in werke lijkheid gezocht, en heeft dus altijd onbekwaam geweest Hem te verslaan. - Meu kan dan nooit genoeg den kiem van het natuurgevoel in de jonge harten kot-sloren en doen ont wikkelen. Niet alleen voor den geest,ook voor het lichaam is liet buitenleven eene behoefte, en in deze tijden van koortsige en uitputtende jacht naar genot is het de liefde tot den buiten die ons weerom zal schenken wat de ouden noemdenmens sana in corpore sano 'l is te zeggen, gezonde zielen in gezonde lichamen. Waarbij komt liet dat men hedendaagsch zooveel vaders en moeders zoo bitter hoort klagen over het wangedrag hunner kin deren? Waarbij komt het dat men zoovele ouders ongelukkig en droef ziet omdat hunne kinderen hen tot schande en oneer strekken Als meïi het nagaat, zijn het meestal de ouders zelf die er de meeste schuld van zijn otndat zij de pichten niet volbracht hebben welke zij als plaatsvervangers van God, jegens hunne kinderen moesten ver vullen. Zeggen wij in dit nummer cenige woorden over de plichten der ouders je gens hunne kinderen. Lichamelijke opvoeding De ouders zijn aan hunne kinderen vooreerst de lichamelijke en ook de gees telijke opvoeding verschuldigd. 't Is een strenge plicht voor de ouders van le zorgen dat hunne kleine kinderen niet verongelukken zij mogen ze niet alleen bij het vuur m bij het water laten. Zij moeten door hunne werkzaamheid, spaarzaamheid en wijs beleid aan hunne kinderen de noodige voeding en kleeding bezorgen. Zoo komen zij groolelijks aan hunnen plicht te kort die vaders van familie die hun zuurgewonnen dagloon verkwis ten in berbergen en krochten en intus- sclien vrouw en kindereu ellende en ge brek laten lijden. Door geestelijke opvoeding verstaat mende opvoeding, de zorg welke de ouders moeten hebben voorde ziel hunner kin deren. De ouders moeten zorgen dat hunne kinderen bijtijds het II. Doopsel ontvan gen en alzoo het geestelijk leven der z-iel bekomen. Zij komen groolelijks aan hunnen plicht te kórt die ouders die het H. Doopsel van hunne kinderen om de minste schijnreden uitstel 1< n, bv om te wachten naar peter of meter en aldus hun kind 111 gevaar stellen zonder Doopsel te sterven en voor eeuwig het opperste geluk des Hemels te derven. Van zoohaast de kinderen voor iets vatbaar zijn, moeten do ouders hen de bijzonderste waarheden van liet geloof en de gebeden aanleeren het maken van het kruisteeken, den Onze Vader, een Wees Gegroet, de 4 bijzondere pnnten «les Ge- loofe Naarmate het verstand zich ont wikkeld, ook de andere gebeden het Symbolum des Geloofs, de Tien Geboden Gods, de Vijf Geboden der H. Kerk, de Vier Akten, de 7 H. Sacramenten. De ouders moeten aan hunne kinderen een grooten afschrik inboezemen voorde zonde en bijzonder voor do doodzonde, hun dikwijls herhalende de schoone woor den die de koningin Blanca sprak tot haar kind Ludovicus (die later'de heilige Ludovicus van Frankrijk werd)Zie, mijn kind,gij weet hoe loeder ik u bemin, hoe ik 11 meer lief heb dan de appel van iiïljn oog. nochtans zou ik u bever hier voor mijne oogen zien sterven, dan u ooit plichlig te kennen aan ééne enkele dood zonde. De ouders moeten hunne kinderen be schuiten tegen;de gevaren die hunne en gelachtige zuiverheid bedreigen, hen af- keurig maken van de gevaarlijke plaatsen en ijdele vermaken der booze en verlei dende wereld De ouders moeten 'van jongsaf den geest van godsvrucht en liefde lot God in de ziel prenten hunner kindoren. De eerste woorden die zij hunne kinderen leeren uitspreken moeten zijn de heilige namen van Jesus, Maria en Jozef. Zoohaast de kinderen tot eenig begrip vatbaar zijn,moeten zij hun spreken Over de tegenwoordigheid van Jesus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, overliet groot geluk van Jesus door de H. Communie in hun herte te bezitten. Van af zes of zeven jaar moeten de ouders hunne kinderen naar de^ II, Mis doen gaan of nog beter hun met zich naar de kerk medenemenjan godvruchtig de Mis doen bijwonen. In alle nederigheid, ja mei eene aller grootste vreugd cn dankbaarheid moeten de ouders luisteren naar de stem van Z. II. Paus Pius X die de kinderen verplicht tot het ontvangen der H. Communie van als zij gekomen zijn tot de jaren van ver stand (dus op 6 a 7 jaar) en hen drin gend aanmaant om dikwijls, zeer dik wijls den goeden Jesus, den zoeten Kin dervriend, in hun zuiver hertje te ont vangen. Gelukkig die huisgezinnen in dewelke allen, vader, moeder en kinders dikwijls neerknielen aan de Tafel des Heeren de mildste zegeningen van- God dalenjover die godgewijde familie neder. voor die zoo wijs zijn nog wat te willen bijleeren dat goed is. Menschen menschen menschen .toch wie zou 't ooit gepeinsd hebben wie zou 't ooit gepeinsd hebben, datbet liberalism alzoo de goddeloosheid, de godloochening volop en 't einden-uit zou geworden zijn, gelijk het nu geworden is., 't Is afgrijselijk,. Al de waarheden door God veropenbaard, 't is te zeggen, op bovennatuurlijke wijze- aan bet menschdom bekend gemaakt, loochenen de liberale hoofdmannen stout en vrank, en de liberale schriften en gazetten huilen die ijselijke ketterijen en godslasterin gen woedend na... 't Is hoog tijd dat alle menschen, die het Heilig Geloof willen be waren, onzen hoogsten en GROOTSTEN SCHAT op aarde, hunne voorzorgen nemen om zich nog meer dan ooit te verwijderen van al wat liberaal is of naar het liberalismus eenigszins riekt. O Godsdienst, hoogste schat van 't leven, Die ons door God geschonken werd, U blijven we eeuwig vast te kleven, Aan u onz' ziel, aan u.ons hert 't Geen ik daar opgaf en ook voor mijne eigene rekening schrijf, zijn eigenlijk de woorden van onzen braven Boer-Jan. De brave man had gehoord, wat al schrikkelijke cliiwen dezer dagen door de liberalen ver teld waren in de Kamers, en 'twas daarop dat hij te recht die bittere bemerkingen miek, en als we daarop 't enden gekiapt waren viel hij op de GENEESKUNST, en hij vroeg me alzoo Hoeveel deelen zijn er van de geneeskunst En ik gaf hem ten antwoord Drij principale, te weten de Physiologia, de Pathologiu, en de Therapeu- tica. Is DAT HEEL KLAAR EN KAN EEN IEGE LIJK dat wel verstaan zegde Boer-Jan, al lachende, daarop. En ik antwoordde weer: De boeren verstaan daar niets van, en de doe toors weten dat wel, maar moesten zij gaan Vlaamseh spreken, geen boer en dierf er hun nog zijn vel toevertrouwen. Hoeveel SOORTEN VAN GENEESHEEREN ZIJN ER WEL vroeg Boer-Jan me weerom.En ik antwoord de Voornamelijk zes :Methodici, Empirici, Homceopathici, Aquatici, Urinarii, Circum foranii. I)at is zachte, geweldige, discipels van HAHNEMANN, waterdocteurs, nisbe- zieners en kwakzalvers.... Goed zei Boer- Jan, en zijn mond ging aan 't monkelen, dat 't een genoegen deed nem te zien, maar wie NEEMT GIJ VOOR DE BESTE Ik, ZOO gaf ik ten antwoord, en ik neme niet eenen 'k en ben niet ziek, en als ik ziek moest worden, dan zou ik er nog eens heel goed op peinzen, eer ik mijne keuze doen zou. Daar hangt te veel af van het werk van eenen doctoor, moet ge weten. En iets dat zeker is, nooit of nooit zou er een doctoor die geene conciens- tie heeft, mogen zijnen voet in mijn huis zetten. Dat laatste zal ik ten minste onthou den, sprak Boer-Jan. en de man zegde blij- gezind TOT WEDEROMZIENS eb ik gaf hem de hand. De luiaards, die mensehen hebben 't kwaad in 't leven. Dedie zien drij keeren af en lijden drij keeren. tegen dat de andere menschen nog niets gewaar en worden. Natuurlijk moeten ze ook werken, gelijk eenieder op de wereld. Maar, 't schoonst van al. Eer ze aan hun werk beginnen," zien ze al af en lijden zij, want ze zijn benauwd van te beginnen. Terwijl ze bezig zijn met hun weik, zien ze weer af en lijden zij, omdat het niet gedaan en is En als 't dan toch ein delijk afgeraakt, dan lijden zij, omdat zij zoo zwaar moeten werken hebben en dat eikendeen nu DIE ZWARE WERKERS niet en komt beklagen en beweenen Wat verschil toch met de wijze menschen, die van jongs af hunne neiging tot luiheid be vochten en getemd hebben blij al laqhende en zingende trekken die naar hun werk, zonder te zoeken om het te kunnen uitstellen of verschuiven zij verrichten den arbeid even blij en welgezind, en eens dat alles af is, peinzen zij er niet meer op en zijn geluk kig om den volbrachten plicht. Lui zweet Is gauw gereed Wijs hoofd en rappe hand Koopen heele partijen land Ziet, vrienden, 't geen ik daar verleden Maandag hoorde, dat gaat toch te verschrik kelijk ver. Men zou op den einde moeten zeggen dat sommige menschen nogbeestiger zijn dan de beesten... Vijf dubbelmaatjes uitkippen op eenen dag, en dan nog elf of twaalf pinten bier daar tusschen gieten, dat gaat alle jvalen te buiten, dat heet in mijn 'land: MET ZIJN LEVEN SPELEN. Het schijnl, ze kennen allemaal de heidensche spreuk, 't vers van den dronkaard ANA- CREON Terra bibit, coelum bibit, cur nos non biberemus En, a propos van heidenen, de liberale kopstukken, de logie- munnen beweren, dat de walgelijke geplo- gentheden van hetlaatste heidendom zooveel 'eerbied verdienen als de heilige mysteriën van onzen Katholieken Godsdienst. Dat is goed om weten en bijzonderlijk zeer goed 0111 te onthouden tegen den tijd van kiezing, als wanneer al die duivelsjongen een engel gezichtje trachten op te zetten, om aan de stem van de brave menschen te geraken en dan nadien al de brave menschen te kunnen duivelen. De vleiers de vleiers dat is me een rasje van schepsels Bij dedie is er geen rijke man die mag doorgaan als een vergul den ezel, geen een, (en daar zijn er nochtans, dat is zeker en geen arm bloed, dien zij nieten aanzien als een zot. Te dier gelegen heid wil ik hier, pro memoria, twee verze- kens te boeke stellen tot staving van mijn gezegde Dum dives loquitur, verbum Salomonis (habetur, Dum pauper loquitur, tunc barbarus esse [videtur. Wie in tijds zijn schulden betaalt, kan op den duur nog rijk worden. FERNZ. Citroensap. Een voor alle en velerlei gevallen bijzonder goed middel is de citroen. Het sap van den citroen geneest ontstekingen. Bij zweren en verhardingen van dc huid bewijst liet citroensap eveneens goede diensten, doordat liet zwoeren geneesten eelt doet verdwijnen. Wie hij voorbeeld slecht te heen is tengevolge van branden der voetzolen en teenen, 11a een kortere of langere wandeling, kan zulks voor komen door de pijnlijke plaatsen vóór een wandeling flink met citroensap in te wrijven en daarna te laten droogen. Men krijgt dan een aangenaam koel gevoel iu de voeten en als men met deze behande ling eenigen tijd voortgaat, blijft het brandend gevoel en de pijnlijkheid weg. Wratten verdwijnen als men er een schijfje citroen opbindt en dit 0111 de zes uren vervcrsclit. Springende handen en bruine vlekken daarop tengevolge van ruw werk kunnen door aanwending van citroensap geiieel genezen. Men wrijft de ruwe pijnlijke plekken Hink met sap in, laat liet drogen en wascht na een uur met lauwwarm zeepsop af. Vlekken aan de vingers, ontstaau door het schoon maken van groenten verdwijnen eveneens door behandeling van citroensap, vooral als het een beetje warm gemaakt wordt lichte koortsaanvallen tengevolge van verkoudheid doet men verdwijnen door hel drinken van eene warme grog. Het citroensap iszweelverwekkend,reinigend

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 1