DE ODGELDRDfliSIED. 'DE BOKKEN RIJDERS Zondagrust. KERSTBOOM. Een jong meisje t Sterfgeval. Stad Aalst.-Werkbew s. Allerhande nieuws. Sroote magazijnen van jHeuwigheneit Merchie-Pède was pBhouiien. geDruiKt ae Pluk Pillen en worm genezen. VLHHjnSGHE R0JHHH BIBLIOTHEEK. BED RSOVEB ZICHT. BEKNOPT SPORTNIEUWS. Aan dit blad behoort een bijvoegsel en mag slechts o,o5 fr. verkocht worden en oplossend. Ook tegen zomersproeten is het een goed middel. Bet vóór hel naar bed gaan de sproeten geregeld met citroensap, dan verdwijnen zij ten slotte geheel. Een verdunde citroenoplossing geeft aan het gelaat een zachte tint als men het des morgens lauwwarm daarmee weekt. Ten slotte is citroensap, in de huid gewreven, een algemeen middel legen muggesteken. Reispassen voorden vreemde. Er volet uit eene mededeeling gestuurd aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, door den Consul van België te Port-au-Prince, dat de vreemdelingen die zich naar Haiti begeven, moeten voorzien zijn van een reispas geviseerd door eenen Consul van do Republiek. De Akademie van Kunsten en Wetenschappen te Pitts burg (Vereenigde Staten*, die eene filiaal is van het Carnegie-Instituut. stichtte on langs eene afdeeling van Esperanto. Voor de bakkers. Het. Syndikaat der Meesters-Bakkers te Brussel onder het voorzitterschap van den heerV.Lehon,gemeenteraadslid te Elsene, opent Maandag a s in zijn lokaal het Bakkershuis, Priemstraat, 1, te Brussel, zijn kosteloos plaatsingsbureel voor bak kerswerklieden en leerjongens.Men weet dat tegenwoordig dit plaatsen geschiedt zonder de minste methode. Het plaat singsbureel zal werken op denzel/den voet van het plaatsingsbureel van Parijs. Deze inrichting werd door een afgevaardigde van liet Brusselsch Syndikaat grondig be studeerd. Dus van heden af kunnen de bakkers- gasten welke werk zoeken, en de jongens welke den stiel willen aanleeren, zich kosteloos doen inschrijven in het Bak kershuis Priemstraat, 1, te Brussel. Deze inschrijving kan ook per briefwisseling gedaan worden. VOLKSGAZET, Ge spreekt steeds van den schooloorlog van 1878. Wie heeft dien schooloorlog ontstoken Te Comblain-au-Pont doet het liberaal gemeentebestuur het volgende bericht aanplakken «Het kollegie van Burgemeester en Schepenen verwittigt de arme familiën, aan wie de geneeskundige zorgen ten laste der gemeente gegeven worden, dat degenen onder haar, die hare kinderen naar de vrije school zouden sturen, aan stonds van de lijst der begunstelingen van dien maatregel zullen geschrapt worden. Men zegge het voort. Comblain-au-Pont, ln Novemer 1913. Tot toekomende week Rechtuit. MAATSCHAPPIJ AALST. Het Bestuur- heeft, in zijne Vergadering van 6 November laatst, vastgesteld de 47e Verjaring te vieren op Maandag 8 December 1913 De volgende beslissingen zijn genomen Om 11 uren, Solemneele Zielmister St-Martinuskerk, aan het Hoogaltaar, voor al de afgestorvene Leden van den Katholieken Rijdersbond. Vergadering om 10 1/t uren, in den Grooten Kring (Merkt), om zich van daar stoetsgewijze naar de kerk te be geven. Het bijwonen der Zielmis is verplich tend op boete van 0,50 centiemen. (Art. 10 der nieuwe statuten.) Om 7 uren 's avonds, Avondmaal, al de Leden des Rijdersbond aangeboden. Na 't Avondmaal, Luisterrijk Concert, gegeven door de symphonische afdeeling en de zangliefhebbers van den Rijders bond. De Heeren Leden worden vriendelijk verzocht de plechtigheid van 's morgens bij te wonen en het Avondmaal niet hun ne tegenwoordigheid te vereeren. Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende Apotheek, op Zondag 23 November, M. Bonner, Bisschopstraat. Baron Lod. de Béthune, Volksver tegenwoordiger van het arrondissement Aalst komt het volgend schrijven van den Heer Minister van Spoorwegen te ont vangen. Brussel, 18/1113. Waarde Collega, Als gevolg op uwe aanb-veling ten voordeele der gemeente Iddergem, hel) ik de eer U te melden dat, in afwachliug dat de noodige werken voor de oprichting der halte Iddergem, welke open zal zijn voor alle diensten, gansch uitgevoerd wezen.ik besloten heb tot de voorloopige oprichting van eene halte open voor den dienst van reizigers en reisgoed, voor zendingen tegen tarieven nrs 1,2 en 4, alsmede voor zendingen tegen tarief nr3, in zoover het gewicht van «Ik collo niet meer bedraagt dan 200 kg. en de zendin gen niet zwaarder wegen dan 2000 kg. of in geen afzonderlijken wagen moeten ge laden worden. Bevelen zijn gegeven voor de uitvoe ring der werken. Zoodra deze geëindigd zijn zal de nieuwe dienst zoo spoedig mogelijk ingericht worden. Aanvaard, weerde Collega, de verzeke ring mijner verkleefde gevoelens. Get. A. Van de Vyvere. 8L6EH1EEH KEDËRLHHDSC)i VERBOND Op Zondag 30 November heeft een Lie deravond «Jaak Opsomer- plaats, waar aan hun welwillende en gewaardeerde medewerking verleenen Mejuff. Jeanne Roger, Burvenich so prano, 1® prijs van het Conservatorium van Brussel;de heer Arnold de Munninck, tenor de heer J. Bouley, Declamator de looneeldichter, de heer J. Opsomer zai /.elf zijn liederen begeleiden. Het belooft een prachtige avond te zijn. EERSTE DEEL. 8e Vervolg. Ik heb voor zes maanden eene nieuwe kast gemaakt, en het geheimslot er van be reid, gevijld cn afgewerkt Dat is genoeg gezegd, dat ik het slot ken en dat er mij niets in verborgen is. Welnu, Robert, be grijpt ge nu waarom ik gelijk had u voor drie maanden te schrijven De vrucht is rijp»? Ja, maar ik verhaal u, dat het oogen- blik nog niet gekomen is om ze te plukken. Nu ja, gij aarzelt altijd. Neen, neen, vriend, dat is berekenen, maar niet aarzelen... Van al uw berekenen versta ik geen letter. Toen ik dezen morgen uwen brief ontving, meende ik dat gij vast besloten waart, en ik vind u integendeel nog meer weifelend dan ooit. Wat verwacht gij dan Op die vraag gaf Robert geen antwoord, maar vroeg zelf Zes jaar is hetgeleden sinds ik mijn broe der gezien heb; ook heb ik u gezegd wat voor een man hij toen was. Hoe ziet hij er nu uit Hij heeft een stuursch uiterlijk. Hij heeft echter een goed hart en is een onvermoeibare werker, begaafd met een buitengewoon ver nuftvoorde uitvindingen. Dan is hij nog niets veranderd Heeft om hem te helpen een bekwamen ingenieur, een medewerker, die desnoods zijn plaats zou kunnen innemen ln de fabriek zijn er geen ingenieurs te kort, en, al zijn ze zeer verstandig, zij zijn er Ter gelegenheid van het. schoone Kerst feest zal er in den Kath. Werkmanskring eenen prachtigen TOMBOLA plaatsheb ben. We hopen dat de edelmoedige wel doeners van ons werkvolk mild zullen bijdragen zooals vorige jaren, om aan de christene werklieden eenigo schoone en nuttige prijzen te laten winnen. Alle giften worden met dank aanvaard en mogen gezonden worden naar don Etfrw. Heer Bestuurder,St-Martensplaats 4, of naar den Katholieken Werkmans kring. God loone de edelmoedige weldoeners. Namens het Bestuur. alleen staan. Een behendige dief sprong er op er reed er mee weg. Lenz zag hein in de richting der Zoutstraatpoort rijden, doch kon hem niet meer inhalen. De velo heeft course-guidon, is zwart gelakt, merk «Excelsior», op den kader 't woord «Dürkopp». het overlijden van GRAVIN GLÉNISSON. geboren Anna, Elisabeth, Maria Vissers. De eerzame overledene is de moeder van den heer graaf Eduard Glénisson, arrondissementscommissaris te Aalst. De Denderbode biedt aan de diephe- proefde familie hare oprechte kristene deelneming in den rouw dat haar treft. Worden gevraagd door de •patroons 1 goed schrijnwerker 1 voerman 1 werkvrouw (kuischen en schuren). Vragen der Werklieden. 2 brouwersgasten 1 timmerman. Leerlooierstraat. BRUSSEL Algemeene uitverkoop van Speel goed met korting van 25 tot 75 Bijzondere prijzen voor voortveikoo- pers De Zondagen 23 en 30 November zullen de Magazijnen open blijven tot 8 ure 's avonds. VRIJE INGANG. Aalst. Zondag 23 November viert de Koninklijke Harmonie Maatschappij haar St Cecilia feest. Het muziekkorps zal vergaderen ten lokale, te 10 1/4 uren voormiddag en zich vandaar naar de St- Martenskerk begeven voor liet hijwonen der H. Mis te 11 uren. De Eereleden wor den dringend verzocht het te vergezellen. Na de Mis, te 11 1/2 uren, in de groolo Feestzaal van het Stadhuis, eerste uitvoe ring der volgende. Muzieksiukken, onder de leiding van M. René Lenssens le Huldeaan Conscience,Ouv. Waelput 2e Patrie.fantazij op het Operd Paladilhe 's Namiddags om 1 uur, Banket in het lokaal. De Heer Karei Woeste, Staatsminister en Volksvertegenwoordi ger van het Arrondissement, zal het feest met zijne tegenwoordigheid vereeren. Aalst Velo gestolen. Gustaaf Lens, landbouwer te Vlierzele, had zijn rijwiel op 'de Keizerlijke Plaats laten slechts het vijfde wiel aaneen wagen De baas is alles... Hij doet alles, hij alleen I Als hij soms raad vraagt, denkt hij er over na, maar niemand mag op eigen hand iets aan vangen. Het ware nochtans te wenschen, dat wij.een goeden helper hadden om hem te vervangen als hij afwezig of ziek is... Dat is mijn gedacht ook. Daarmede zou hij niet lang mogen wachten, want de zaak, die hij alleen wil volbrengen gaat zijne krachten te boven... hij zal het niet kunnen volhouden. Maar met wien heeft hij zooal betrek kingen Voor zijn zaken Neen persoonlijke. Hij heeft geene nieuwe kennissen ge maakt Het zijn nog altijd dezelfde als vóór uw vertrek. Maar is hij nog altijd in kennis met de familie Savanne Ja, met Savanne den rechter der instruc tie, zijn dochter Mathilde, die somtijds in de fabriek komt met haar neef Henri, den zoon van Gabriël Savanne, den zeeman.een jongen die schitterende studiën in de geneeskunde gedaan heeft en oogarts wordt. En de vader van dien jongeling, de ka pitein ter zee Ik heb hem nooit gezien, maar dikwijls over hem hooren spreken. Het schijnt dat hij nu reeds acht jaar in de zeeën van het Oosten vaart. En zijn vrouw Zooais ik hoorde, moet die reeds lang overleden zijn, en was hij reeds weduwnaar verscheidene jaren voor hij vertrokken is naar China en Tonkin Henri was toen nog zeer jong. Maar de dochter van mijn broeder I In ile familie Besso, een familie van grondeigenaren le La Veyssogne, bij Liorac (Donlogne-Frankrijki, is de vreug de weergekeerd met de genezing dei- kleine Henrieltr, oud 9 jaren, waarvan we hier het portret geven. Niemand kan zeggen wat er van dat kind mei haar wankelend gezondheid zou geworden zijn, indien' zij de Pink Pillen niet had gebruikt.Haar toestand had zich misschien na lan gen lijd in geluk kigen zin kunnen wijzigen, want de hulpbronnen der Natuur zijn groot. Toch is het niet minder waar dat, volgens de getui genis barer ou ders, de kleine Henrietle steeds zieker werd, zoo Henrielle Besse dal men haar als verloren be schouwde. Toen heeft men haar, te einde raad de Pink Pillen doen innemen en in enkele weken is het kind geheel en al veranderd. Ons dochtertje Henriette, schrijft Mevr. Besse, verkeerde in een gezond heidstoestand die ons bezorgd maakte. Het kind leefde inderdaad niet meer. Zij was zoo zwak «lat zij nauwelijks loopen kon, daar hare beenen haar niet meer konden dragen. Het was moeielijk haar te voeden, zij had nooit trek en zij wilde niets eten. Mijn dochtertje was heel bleek, vermagerd en treurig. Zij beklaag de zich over pijnen in de beenen, in de armen en moest dikwijls te bed blijven. Wij hebben haar vele middelen doen ge bruiken, maar nooit eenige merkbare verandering in haar toestand kunncu waarnemen. Was er eens een lichte ver betering, dan hield die niet vol. Daar het kind als verloren was beschouwd, hebben wij uwe Pink Pillen willen beproeven, die zooveel menschen genezen hebben. Henriette heeft uwe Pink Pillen inge nomen en weinige dagen daarna zeide hel kind, dat wij moesten dwingen tot eten, dat zij trek had Het leek ook dat zij een betere kleur had en men begreep, door haar te zien komen en gaan, dat zij sterker was. Wij hebben natuurlijk de behandeling voortgezet, en zoo is zij spoedig weer gezond geworden. Wij kun nen wel zeggen dat zonder de Pink Pillen ons dochtertje verloren was geweest. Na dien brief gelezen le hebben zou men kunnen geiooven dat de Pink Pillen een wonderdadige werking hebben. Daar is niets van aan Zij zijn eenvoudig een uitmuntend middel dat zijn gelijke niet' heeft om bloed en krachion te geven, OiT ondermijnde en uitgeputte gestellen te herstellen en de zenuwen te versterken. Vele hebben er heil bij bevonden en in dien wij de genezingen der Pink Pillen vermelden, is dit opdat zij die er behoefte aan hebben en dit uitmuntende middel nog niet kennen, er partij van trekken. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, Walerloolaan 06, te Brussel. Fr. 3,50 de doos, fr 17.50 de zes doozen. franco. Te Aalst, M. Callebaut, Boter markt. 84 Aalst. Gevaar der vuurwapens Dijnsdag namiddag was Theofiel Van de Velde, zoon van Jan, wonende Groen straat, bezig met spelen met oen klein revolvertje van 2.50 fr. Eensklaps ging een schol af en de kogel vloog dwars door zijn linker hand. Men heeft den gekwetste naar het hospitaal ter verple ging overgebracht. Het Huis C. Praet-De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoutstraat, dichter bij de Groole Markt, in n" 6. Aalst Woensdag namiddag werd dc politie verwittigd, dat verscheidene aardewerkers zinnens waren, ten nadeeie van het gasgesticht, een aantal buizen weg te halen, die op den koer van M. Van Mieghem Esplanadeslraat, voorloo- pig neergelegd waren. De agent Frans De Vylder hield zich verscholen en zag rond half 5 ure, twee jonge grondwer kers toekomen en de huizen opnemen. Hij sprong uit zijn schuilhoek en dwong hen de voorwerpen neer te leggen. Zij bleven lang en hardnekkig weigeren hunnen naam te noemen. Ja, wat is er van haar geworden In dezelfde kostschool als juffrouw Sa vanne, heeft zij haar opvoeding genoten wij zien haar bijna nooit op de fabriek. Maar op de uitgangsdagen Daar zij in de kostschool niet meer woont,verblijft zij voor liet oogenblik bij haar vriendin, de dochter van den rechter van instructie. Zoo 1 En waar is dat Des winters te Parijs en 's zomers op een buitengoed, dat mijnheer Savanne bezit op den oever der Marne in het park Saint- Maur... Gij ziet det ik goed ingelicht ben. Gij zijt alleen een geheel agentschap van inlichtingen waard, antwoordde Robert la chend. Maar daar wij ons nu reeds genoeg met anderen bezig gehouden hebben, is het noodig dat wij eens komen op hetgeen mij rechtstreeks aangaat, Heeft Richard Vernière u nooit over mij gesproken Inderdaad Dikwijls Nog al, vooral als hij slecht gemutst was. Zoo, en wat zeide hij dan Ronduit gesproken, niet veel goeds. Dat kan ik wel denken, maar zeg eens wat. Och,het zal u toch niet aangenaam zijn. Dat doet er niets toe... Ik moet ten volle weten wat mijn broeder van mij denkt. Zeg maar op en verberg niets. Indien gij het dan toch weten wilt, zal ik u zeggen, dat hij veel kwaad van u zegt en u een geheele reeks misdrijven ten laste legt, waaronder liet ergste in zijn oogen is, dat gij -een landlooper en vagebond zijt Van a tot z weet hij wat gij gedaan hebt. Wat hij u ook verwijt, is, dat gij in betrekking zijt met WATERTROEBELEN. Hot is van alle noodzakelijkheid te waken op de goede werking der nieren (gew. '.en den) dat den slaat der wateren aanduid, en krachtdadig te handelen zoohaast zij veranderen. De wateren der nieren in slechten staati zijn troebel, hesmet. donkerkleurig, laten bij het rusten een overvloedig zinksel na, 't zij witachtig, 't zij roodachtig verge lijkbaar aan vermorzelden kareelsteen, 't zij geel vergelijkbaar aan zand. Al deze zinksel duiden eene overmaat van urine zuur in het bloed aan, oorzaak van jicht, rhumatiek, nierzucht, enz. Indien de wateren overvloedig klaar gelijk water, schuimend zijn. verkondigen zij zelfs vervorderde nieraandoeningen niet tegenstaande dat er geene onuit staanbare pijnen bestaan. Deze wateren zijn inderdaad zeer dikwijls eiwitachtig en 't is juist de ontspanning van dit eiwit dat gekwetste nieren laten doorgaan, die eene oorzaak is van bloedarmoede en die naar de verschrikkelijke Brighlziekte of slee'pende eiwitziekle leid, doodelijke ziekte in vele gevallen eenvoedig voor- geloopen door eene zwakke rugpijn. Het overvloedig wateren vooral des nachts, vergezeld door brandingen, moeilijk wateren, komende druppel per drupdel verkondigen blaasaandooningen. De Foster Pillen, herstellen en verster ken de Nieren, zi j vergrooten de water afscheiding en bevoordeelen alzoo de uildreivii.g van al de vergiftien en over blijfsel van het stelsel, zij ontlasten de blaas en zijn onfeilbaar tegen alle water troebelen Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doo zen voor 19 fr.l of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek. Ch. Delacre, 64, Coudenberg- straa t, BrusselV raagl en eischt wel de echte Foster Pillen voor de nieren. Weigert of doet u terug betalen al hetgeen het hiern- - venstaande merk niet :draagt. 2-51 Aalst. Het parket heeft Donderdag namiddag een lang onderzoek gedaan, betrekkelijk feilen van onwettige uitoefe ning der geneeskunst. Middelerwijl deed de heer adjunkt Gils eene huiszoeking bij eenen gekenden kwakzalver onzer stad, in wiens woning hij eene groote hoeveel heid medikainenten aansloeg dezen zul len door deskundigen onderzocht worden. Aankomst der nieuwigheden voor den Winter, pardessus,mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, ciemit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Aalst Zekere V... van Lede, had zich Zondag een stuk in de kraag gedron ken in een «Café Chantant» onzer stad, 's Avonds, in 't naar huis gaan bleef hij op de Ledeweg liggen slapen tot Maandag morgend toe. Alsdan bcslatigdc hij da' men hem ontlast had van zijn beurs, in houdende 17 fr. en een werkeoupon; zijn nickelen uurwerk en dito ketting waren ook gaan vliegen. De vrouwwording bij het jong meisje en den kritisciien ouderdom bij de vrouw, 't is le zeggen bloedarmoede uf bloedvergiftiging. Twee moeilijke tijd perken door de sloringen die er het ge volg van zijn. Hel organism \erslerken, de roode bloedbolletjes vermeerderen, dit is de levenskracht vertiendubbelen om die gevaarlijke tijdstippen te doorworste len dezen uitslag wordt verkregen door een twintigdaagsche behandeling met den Elixir Saint Vincent de Paid (20 jaren bijval). In alle apotheken. b. Aalst. Een oude deugniet, van den Dcndermondschen steenweg, die sinds jaren gescheiden leeft van zijne vrouw, was Dinsdag nacht erin gelukt zien in dezes woning te verbergen. Rond middernacht kwam hij op de slaapkamer zijnor echlgenoote, die echter verdacht gerucht hoorende, het licht had uitgebla zen Ondèr schrikkelijke bedreigingen bleef de woeslaard in hel huis schandelijk zijn perten spelen en dit gedurende een uur lang Hij is er evenwel niet in gelukt zijne vrouw te ontdekken. De lendenpijnen, de rhumatis- men en ten andere al de kwalen veroor zaakt door de slijmen, zijn vlug genezen door de slijm verdrijvende Pil Walthéry. 1 fr. de doos overal. Aalst. Donderdag middag moest de 'jarige Willem De Lombaert, helpen een piano vervoeren. Bij het aflossen op de Keizerlijke Plaats, ontsnapt het meu bel aan zijnen werkgezel en vièl op zijne linkerhand, die gepletterd werd. De Lom baert zal dientengevolge lang werkeloos moeten blijven. Aalst.— Men zal zich nog herinneren dat den 6 Juli laatstleden de 15j*rige Van deri Brempt Augusla, uit de Eilandstraal, in een louter der Graanmarkt den rech tervoet verpletterd werd. Dinsdag voor middag had te Dendermonde de uitspraak van het proces plaats de eigenaar van den louter Odilon De S.., werd veroor deeld voorwaardelijk tot 50 fr. boet. Lede. Een inwoner der gemeente, L<>uis De Kuyper, 33 jaar, aardewerker, wonende op Overimpe, is te Boom, waar hij werkte, het slachtoffer geworden van een pijnlijk ongeluk. De Kuyper moest op eenen i jzeren paal klimmen deze was niet goed in den grond bevestigd, viel om en verpletterde den man den rechterarm. Het gekwetste lidmaat moest in het gast huis afgezet worden. Welle. I)e herberg De Jager bewoond door Van Herreweghe, alsook de woningen van Jozef Dhaeseleer en van den slatiewerkma» D. Maesschalk zijn de prooi der vlammen geworden. Het vee werd gered de oorzaak is onbekend. Er bestaat verzekering. Abonnementsprijs 3,50fr. 's jaars voor de stad. 4.00 fr. voor den builen. Proefnummer tegen 0,40 centiem, in postzegels. Men schrijft in ten Bureele van DE DENDERBODE Aalst. Denderleeuw. Aug. Rooseveldt, 19 jaar oud, wonende aldaar, werd Dins dag namiddag, rond ure. op den hoek Grotte- en Molenbeekstraten te Laken, door een automobiel overreden, welke met eene buitengewone snelheid reed. Hel slachtoffer werd verscheidene me ters ver medegesleept en de chauffeur, in plaats van Rooseveldt ter hulp te komvn, vermeerderde nog zijne snelheid, om zich aan de vervolgingen va'n het ge recht Ic onttrekken. Rooseveldt werd erg gekwetst aan het hoofd en het heen opgenomen. Daarenboven kloeg den gekwetstcover inwendige pijnen* De chauffeur wordt ieverig opgezocht. Van Rooseveldt wordt in het gasthuis verzorgd. Duitschland en uw kennis van de Fransche inrichtingen aan de Duitschers verkocht hebt. O, hij is zoo tegen u verbitterd en wees ver zekerd, dat gij bij hem in geen reuk van hei ligheid staat. Daar ik zijn broeder ben, zal die verbit tering toch geen haat zijn... In den grond moet hij mij beminnen-.. Claude zette een bedenkelijk gezicht. Dan-moet het diep in den grond zitten, sprak hij, want hij laat er nooit iets van blij ken. Hij kan mij vergeven... Zoo iets zou mij ten zeerste verwonde- ran. Maar, wij zijn bezig met nuttelooze praat te vertellen, voegde Grivot er op een anderen toon bij Al wa t wij hier zeggen brengt ons af van onze plannen, waarvoor ik als mon teur in de fabriek van Saint-Ouen dienst ge nomen heb. Ja, Claude, maar ik ben van gedachte veranderd, sedert wij die plannen gemaakt hebber. Hoe dat Ik wil beproeven met zachtheid tewerk te gaan en een vriendelijke verzoening voor mij i roeder teweeg brengen, alvorens uiter st.- middelen te gebruiken, die altijd gevaar lijk zijn. Op het gezicht van Claude stond de diepste verbazing te lezen. Gij moet een vriendelijke verzoening bewerken, herhaalde hij. Ik. ja. Dat is iets waar ik geen geloof aan kan her hten. Maar als die verzoening mogelijk is, hoe denkt !j u die? Luister dan Ik bezit niets en mijn broeder is rijk maar ik heb veel talent en ken' - als ingenieur, mechanicus en uitvin- Letterhautem. Het parket van Audenaerde zet ieverig het onderzoek voort over de vreeselijke moord op den voerman Frans Vanderheyden, De kinde ren van liet slachtoffer en de herbergiers bij wie Vanderheyden den avond van de misdaad geweest was i" gezelschap van den moordenaar, Frans Haelterman, wer den door den onderzoeksrechter onder boord. Uit alle opgedane inlichtingen blijkt klaar dat de moordenaar wel uit wraak gehandeld heeft, zooals wij overi gens ook van hel begin af gezegd hebben. St Amandsberg. De knecht van een melkboer was spoorloos verdwenen, en men vreesde een ongeluk. Donderdag namiddag is de verdwenene teruggevon den te Meirelbeko, waar hij op het punt was liet gespan te verkoopen, na de op brengst van de melk verdronken te heb ben. Brussel, 21 November 1913. MARKT OP TERMIJN. De markt is vandaag veel onregelmatiger. De Kanadeesche groep is veel zwakker. Argentina 144. Barcelona 162. Brazil Trac tion 439. Mexico 401. Groep Empain kalm. Nitraat Rails 352. Hélopolis 151. Métropo- litain 619. Railways 788. Rand Mines 139. Rio Tinto 1820. Tanganika 49. MARKT OP COMPTANT. De markt is minder vast in zijn geheel maar biedt nogthans weerstand Belgische Rente 76,75. Obligations Toscans goed ge houden aan 486. Transports 4 p.c. 440. De bankwaarden blijven staan. Société Générale 6000. Aan de ijzerenwegen kwoteert de Fon- dateur Congo 3950 De tramways worden goed gehouden uitge- der. Hij weet wel, dat ik daarvan bewijzen heb geleverd.In een oogenblik van gramschap heeft hij mij een ellendeling kunnen noemen, maar zeker ben ik, dat hij nooit gezegd heeft dat ik onbekwaam was Reeds voor vijftien jaar had hij het voornemen mij als deelge noot in zijn fabriek te nemen. Hij heeft één dochter... ik heb een stiefzoon... Hij is we duwnaar en zal zeker niet hertrouwen. Dat kan men nooit weten maar ga voort. Indien uw inlichtingen, gelijk ik geloof, juist zijn, zal het huis Richard Vernière bin nen eenige jaren nog al wat waarde hebben en het fortuin van mijn broeder veel grooter zijn dan hij noodig heeft, daar hij toch maar een eenvoudig mensch is. Ja, Claude, ootmoe dig en vol berouw, evenals de verloren zoon, zal ik hem gaan opzoeken Ik zal hem mijn dwalingen belijden en vergiffenis afsmeeken. In één woord ik pleit als een advokaat... Men moet kunnen vergeven en vergeten. Mijn broeder voelt zijn hart vermurwen, hij schenkt mij vergiffenis en ziet tevens, dat ik hem diensten kan bewijzen. Hij neemt mij als helper, een soort plaatsvervanger.Waarom zou mijn stiefzoon niet zijn dochter trouwen? Waarom zou ik geen deelgenoot in zijn zaken worden, gelijk er vroeger sprake van was Ja, Richard is mijn broeder en ik ben zeker te zullen slagen. IX. Claude Grivot hoorde Robert Vernière met klimmende aandacht aan, naarmate deze zijn plannen uiteenzette, en vroeg hem bij het einde zijner rede Is dit dan de reden uwer reis naar Parijs? Ja, antwoordde Robert. De ware reden nomen de Mutueile die straf gedaald is door het gerucht dat op 't einde der week tusschen 't publiek liep, namelijk dat de^winsten zou den behouden blijven. Fondateur Barcelone 1120. Bologne 535. De Capital Murcie heeft koopers aan 22,50, men verwacht beter. Dividende Rails 725. De Tramways, Toscans zijn goed aan 116 in kapitaal en 52 in dividende. De Privil. Tramways et Electricité verdiend meer dan 85. De gewone is vast aan 36. Fondateur Transports 1130. De Metalurgie komt er goed uit Cockerill 1895. Longdoz 465. Halanzy 920. Ougrée 1395. De Charbonnagen zakken een weinig. Forte Taille 775. Noel Sart 3651Ouest Mons 945. De koloniale waërden worden voordeelig verhandeld. Part. Kasaï 77.Ordinaire Katanga 2330. Union Minière 72Ö. Onder de ver schillende nijverheden gaan de Petroleums niet vooruit. Privilégiée Grosny 3275. Ordi naire 3230. De vreemde waarden blijven kalm. Burbach 1800. Dniéprovienne 3130. Métalurgique Russo-Belge 1895. GASTON PHILIPS: X Wissel-agent aanvaard ter Beurs X t van Brussel. 14, Vrijheidsplaats. BRUSSEL. Telegram Adr. Philton-Brussel Téléphonè A. 1879 J Beurs orders op comptant J en op termijn. - Leening op titels. Gratis uitbetaling van Koepons. J Inlichtingen aangaande alle waarden J 4 gekwoteerd en niet gekwoteerd Inschrijvingen zonder kosten op alle J uitgiften van titels St-Amandsberg. Twee werklie den F.Dauwe en C.Colle, wonende West- veld, keerden Zaterdag avond langs den Ouden Spoorweg huiswaarts. Toen zij op eene eenzame plaats kwamen werden zij aangerand door drie zwartgemaakte ke rels van rond de 16 lot 18 jaar.-Uw geld of uw leven klonk opeens het bevel van een hunner, die een revolver te voor schijn haalde De twee werklieden riepen om hulp en vluchten. De bandieten wer den opgezocht. Gent. Dinsdag nacht zijn er dieven ingebroken in de St-Martinuskerk, op Akkergem. Met eene ladder zijn zij op het dak der sakrislij geklommen, hebben eene ruit verbrijzeld cn lieten zich dan met eene koord in de kerk afdalen. De heiligschenders hebben een offerblok opengebroken en den inhoud geroofd. Zij hebben eene klak en de koorden achter gelaten. Gent. De genaamÖe Richard De Vos had de Muidebrug geopend om de stoomboot Largo door te laten, toen het schip opeens op de brug botste. De schok was zoo geweldig dat de brugdraaier, die juist de kruk in de hand hield, ten gronde stotte. De arme man had zulke erge wonde aan het hoofd bekomen dat hij gansch be bloed en in bedenkelijken toestand naar het gasthuis moest overgebracht wor den. Oostende. Donderdag namiddag, rond 4 1/2 ure, kwam Theofiel De B. behanger, per velo langs den Brugschen steenweg gereden. Aan het Sas-Slykens bolste hij met geweld op den auto van M. Van B..., handelaar te Gent. De be hanger werd ten gronde geslingerd 00 bekwam eene wonde aan den schouder en werd eenige tanden gebroken de velo is gansch ontredderd. Eender ruiten van deu auto werd verbrijzeld en kwet ste lichtelijk den geleider aan het aanger zicht. Hasselt Dinsdag stond de land bouwster Maria Geerts, van Genck. met vele andere personen naar het aankon digen eener cinemavertooning te zien. In het gedrang van het volk, ontfutselde een gauwdief haren geldbeugel met rond de zeslig frank in. Opzoekingen seffens gedaan, bleven zonder uitslag. Voetbal. Zondag aanstaande om 2 u. op het plein van den Antwerp F. C. te Antwer pen, Internationale match tusschen Duitschland cn België. Onze ploeg zal gevormd zijn als volgt. Leroy (U. St. Gil.)Hubin (R.G. Brus) Swaertebroeckx (D. C. Brus.i Thys (U. St. Gill.) Bossaert (D. C. Brus.),'capit De Coster (R G Brus); Musch (U. St. Gill J Wertz (Antwerp F. C.) Brébart (I). C. Brus.); Van Caut (R. C. Mechelen); Hebdin (U St. Gil.) In de lijn der half backs zouden we Mathot van den U. St. G. gaarne gezien hebben en Schietzo. in plaats van Bos saert, nu een weinig vermoeid, ware niet slecht geweest. Bij de voorwaardsen zou Bossaert kunnen vervangen zijn door Lacroix van Verviers. Een woord nog Charles Cambier onze, over twee jaren, zoo beroemden Ja. Zoo, en ik zeg u dat gij liegt... Robert sidderde. Gij zijt niet beleefd kerel, riep hij. Het is beter ronduit te spreken... En zonder onbeleefd te zijn, zeg ik nog eens dat gij liegt Waarom zou ik liegen Dat is mij 't zelfde, maar toch weet in, dat gij uw ware gedachten verbergt Laat ons aannemen, dat gij inderdaad, gelijk gij zegt, een verzoening wilt beproeven, doch het is zeker dat uw doel geheel anders is. Waarom zou dit geheel anders zijn Wel, volgens de woorden in uw brief u aan een tak vast te klampen om niet te ver zinken. Welnu, wat is dan uw meening Daar uw broeder in den vreemde zeer wel bekend is, houdt men zich te Berlijn ook veel met hem bezig. Men weet dat hij in het geheim werkt aan de bewapening voor onze zeemacht cn dat er aan den scheeps- machi nebouw onzer oorlogsschepen nieuwe uitvin dingen toegepast worden. Daar die nieuwe uitvindingen de andere mogendheden veront rusten zouden zij ze gaarne kennen. Wat zou er voor vreemds in geweest zij, indien men u te Berlijn gezien had. Wij moeten het geheele geheim kennen der uitvindingen van uw broeder. Word gij zijn geheimen en plannen meester, zij zullen ze u afkoopen voor een enkele som,groot genoeg om aan al uwe wen schen te voldoen. Waar haalt ge dit alles vandaan Men heeft u dat gezegd, nietwaar (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2