7EBPIN POEDER 0NTR00ÜER Zwavelzuur ammoniak Schoonheid v. HOFSTEDE Waterorganen ONTROOraViVTEPUTTE Dada burgerwacht! Zaailanden en Meersch NOORD-GESTICHT BURGERLIJKE GODS- EN WEEZENHUIZEN Openbare VERPACHTING BOUWGRONDEN BEHUISDE HOFSTEDE RENTENIERSHUIZEN OPENBARE VERKOOPiNG ]l^mm DEN D* THOMPSON Steekt wel deze waarheid in uw hoofd. Aug. De Kegel-Merteivs, Veriepwoomigers of apien Algemeene Agencie Pachthof. r,v.ra,ag',e ïure".pachl' AL LANDBOUWERS j Wat is er noodig voor het goed overwinteren uwer granen f j ZWAVELZUUR AMMONIAK back, wie voor ongeval zich geduronde dien tyd moest verwijderen, is nu weer aan 't spel en heeft al wonderen gedaan in zijn club. Waarom hem niet genomen in plaats van Hubiu die zijn form nog niet ten volle bezit En nu laat ons hopen dat onze mannen Zondag de zegepraal zullen behalen Boksen. Tyncke den Gentschen bokser heeft Zaterdag in Parijs eene schitterende over winning behaald over Bernstein een goe den fighter - die hij klopte in een round. Demien den Luikschen bokser behaalde eenen match nul met Degaud (Noord Frankrijk). Wielrijden. Zondag in den Wiiitervelodroem van Brussel om 4 1/2 u. Zes uren koers met Van Houwaert-Van den Berghe R. A. en L. Van der Stuyft Ph. Thys Heus- ghem M. Buysse-Van Bever Mottiat- Fr. Verstraeten Kgg Gomè Poulain- Berthel Jacquelin-Trousselicr Engol- Deruyttcr, en 8 andere ploegen. L Er zal daar sport zijn Werkdadigheid zonder weerga legen zomersproe ten en huid aandoeningen ube 0.78 Poeder Onfeilbaar voor geneezing van klc maakl de huid l IN EEN NACHT. Allerfijnst en op"'t De doos 2.50 (je'aalblijvendionontbeer- Jc 1/2 doos 1.50 lijk voor elke loiletlaffel. f IE KOOP in alle GOEDE HLMZEft TE AALö'i' te verkrijgen lei Apotheken De Valkoneer, Esplanadeplein, en Van Caelenbergh, Leopoldstraat 24, ter dro gerij O. Taymans, GrooLe Markt,' bij A De Paepc-Singelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Meganck, Lange Zout straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran- gois Mercerie, Lange Zoutstraat, 21. BERICHT De Burgemeester der Stad Aelst maakt bekend dal voor het plaatsen van de toe stellen voor de electrische leidingen de toegang over de passerelle aan de Sint Annabrug zal belet wezen gedurende een twintigtal dagen te beginnen van den 25" dezer maand. Aelst, den 22 November 1918. De Burgemeester. M. L. Gheeraerdts. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten ifiSfflSfiMannelijk geslacht 7).Q Vrouwelijk 12) Huwelijken L. Crick, bed., met E. De Somer, zb. M. Huylebroeck, wever, met C.Buys, tw. A. DeSaedeleer, steenk., met G. Morgan, kleerm. P. Borms, land..met I. Claessens, land. L. Huylenbrocck, werkm met E. Michiels, br. N. Van den Borre, tw., met H. De Waele, tw. P. Sterck, tw., met I. Verhulst, tw. P. Van Boxslael, coiffeur, met E. De Schryver, zb. Overlijdens F. Van de Maele, zb 36 j.Oud. Den- derm stw. J. Van Gysegem, landb., 68 jBrusselstw. 2 kinderen onder de 7 jaren. kilo 5,00 b 6,00 8,64 k 9,61 3,50 k 0,00 4,00 k 0,00 7,00 k 0,00 70,00 k 80,00 Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 22 November 1913. Aardappelen de 100 Boter per 3 kilo Roomboter per kilo Eiers de 25 Ajuin de 100 kilo Viggenen het koppel BOTERMARKT. Heden Zaterdag wer den 188 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1500 kgr. HOPMARKT 'ANTWERPEN, 21 Nov. Men kwo- teert Aalst beschikbare aan 150.— a 155.—, Nov. a nieuwe oogst 1913, 155.— a 100.—. Popcringhe beschikbare aan 155.a 160.Nov. a nieuwe oogst 1913, 155.a 160 de 50 kil. Markt vast. DER STAD AELST. De Besturende Commissie der Burgerlijke Godshuizen van Aelst, heeft de eer het publiek te berichten, dat zij, in hare gewoonlijke ver gaderingszaal, op Maandag i December 1913, om 9 ure voormiddag, zal overgaan, bij geslotene Soumissiën tot de openbare Aanbesteding der levensmiddelen en andere voorwerpen,beschikt voor het dienstjaar 1914. Het kohier van lasten en bespreken berust ten bureele der Commissie, alwaar eenieder er kennis kan van nemen, van lieden tot den dag der Aanbesteding, van 9 uren tot 's mid dags en van 2 tot 4 uren 's namiddags. Aelst, den 19 November 1913. De Secretaris, De Voorzitter, FRANS CRICK. ADOLF CALEWAERT. STAD AELST. o Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek, dat op Maandag 24 November 1913, ten 3 uren 's namiddags, ten Stathuize, in de Zittingzaal van den Gemeenteraad, er zal overgegaan worden, onder verdere goedkeu ring der bevoegde Overheid, tot de Openbare Verpachting voor eenen termijn van drij achtereenvolgende jaren te beginnen met 1 Januari 1914 en te eindigen den 31 decem ber 1916, van je Lot. De ontvangst der plaatsgelden ter markt van Fruiten. 2= Lot. Idem op de Eier- en Boter markten. 3e Lot. Idem op de Kiekenmarkt. 4U Lot. Idem ter Verkensmarkt. 5e Lot. Idem op de Vleeschmarkt. 6e Lot. Idem ter Groenselmarkt, ter markt van Hopkeesten en Plantsoenen, ter Oraan- Aardappel- en Ajuinmarkten, Aarden- en Gleiswerk en van de plaatsgelden van Kramen op de onderscheidene markten. Het kohier van lasten berust op het Stads- secretariaat, alwaar eenieder er van kennis kan nemen, en ook alle verdere inlichtingen nopens deze verpachting bekomen, alle werk dagen van 9 uren 's morgens tot 's middags. Gedaan te Aelst, den 28 October 191-3. De Secretaris, De Burgemeester en Schepenen Oscar Reyntens. M.-L. Gheeraerdts. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. STAD AELST. ZITTIJD VAN DEN BURGERLIJKEN REV1SIERAAD. De Voorzitter van den burgerlijken Revi- sieraad bericht de inwoners der Stad Aelst, dat de Raad zal Zitting houden op Dijnsdagen 11 en 25 November, 9 en 23 December 1913, telkens van 17 tol 19 uren, ten Stadhuize te Aelst, Militiezaal. Aelst, den 12 October 1913. De Voorzitter, O. Van der Haeoen. UITTREKSEL DER WET Art., 26. De burgerlijke Revisieraden zijn lo De inschrijvingslijsteu per gemeente vast te stellen, ze aan te vullen of te wijzigen, zelfs ambts- 2» Uitspraak te doen over de toelating of de schrapping der vrijwilligers 33 Uitspraak te doen over alle bezwaren gericht zoowel door het Hoofd der Wacht als door de be langhebbende schutters, tegen de beslissingen van hel College van Burgemeester en Schepenen 4" Uitspraak te doen over de bezwaren van de schutters, die redenen tot ontslaging of tot vrijstel ling zouden te hebben doen gelden, ontstaan na hunne bepaalde inlijving 5° Overeenkomstig artikel -18, de opgave te ma ken, voorbereid, tot het vormen der korpsen 6° Jaarlijks do nieuw aangewezen schutters te verdeelen onder de verschillende overeenkomstig art. 48 7° Uitspraak te doen over de 1 geldigheid dor verkiezingen. OPENBARE VERKOOPING van welgelegen en een perceel M E E R S C H te Nieuwerkerken, Edixvelde. De Notaris OSCAR T1BBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeenten Nieuwerkerken en Erpe. Eenen schoonen en welgelegen blok bouw gronden en meersch, gelegen op Edixvelde, aan de Bremtstraat, gekadastreerd op Nieu werkerken wijk C. nummers 1019b, 1021 en deel van 1020 en op Erpe wijk C, deel van 1028, met eene grootte volgens meting van 94 aren 03 centiaren, palende ten ooste aan de heeren Dominicus De Ryck, Alfons Lievens en Prosper Matthys, ten zuide aan de Bremt straat en de heeren Alfons Matthys, Karei Roelandt, Theodore Lievens en Prosper Van den Brempt, ten weste aan den heer Alfons Matthys en ten noorde aan juffrouw Virginia De Schaepmeester. Boomprijs 156 fr. Otimiddelijke ingebruiktreding. Verdeeld in 11 Loten, volgens grondplan, opgemaakt door den heer Henri Van Cleynen- breugel, gezworen Landmeter te Aalst. Zie plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Dijnsdaq 16 December .„.3 Verblijf, Dijnsdag 30 Deceaiber ten één uur namiddag, ter herberg De Kring bij den heer Frans De Brouwer, te Nieuwerkerken, aan het Dorp. beden gevormd tegen de OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde Zaailanden en Meersch te MASSEM EN en VL1ERZELE. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen in het openbaar verkoopen GEMEENTE MASSEMEN. Eerste Koop. Eene behuisde, beschuur- de en bestalde hofstede met boomgaard ge staan en gelegen op den Schalntdriesch, ge kadastreerd wijk B, nummers 538, 539a en 540a met eene grootte van 22 aren 20 centi aren, palende ten ooste aan de heeren Ver- schaffel en Van der Stelde, ten zuide aan de kerkfabriek van Massemen, ten weste aan den heer Dauwe en ten noorde aan de straat. Bewoond en gebruikt door den eigenaar den heer Edouard Matthys. Verdeeld in twee dcelen Eerste deel 5 aren bouwgrond. Boomprijs 300 fr. Tweede deel De gebouwen met 17 aren 20 centiaren grond. Boomprijs 700 fr. N. B. De kooper dezer hofstede zal mogen in pacht nemen verschiliige perceelen land omtrent zelfde hofstede gelegen. Tweede Koop. Een perceel land, ge legen alsvoren op den Schalmdriesch, geka dastreerd wijk B, nummers 572c en 572b met eene grootte van 17 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide aan de erven De Mulder, ten weste aan den heer Van den Berghe en ten noorde aan den heer Van den Berghe als pachter. Gebruikt door den heer Edouard Matthys. GEMEENTE VLIERZELE. Derde Koop Een perceel land, gele gen op het Luykensveld, gekadastreerd wijk A, nummer 393B, met eene grootte van 32 aren, palende ten ooste aan de kinderen Eeckhout, ten zuide over den Luykensveld- weg en daarover den heer Nuttinck, ten weste aan de kerkfabriek van Vlierzele en ten noorde aan den Pontweg. Gebruikt door den heer Camille VandeSype. Vierde Koop. Eén perceel land, gele gen op Uilenbroek, gekadastreerd wijk A, nnmmer 431b, met eene grootte van 23 aren 50 centiaren, palende ten ooste aan den heer Verstraeten, ten zuide aan de erven De Meyer, ten weste over den weg aan den zesden koop en ten noorde aan de erven De Meyer. Gebruikt door den heer Camille VandeSype. Vijfde Koop. Een perceel hooiland, ge legen op den Grooten Driesch, gekadastreerd wijk E, nummer 51 Ibis, met eene grootte van 17 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan Juffrouw Verleyen, ten zuide aan de straat, ten weste aan Juffrouw De Smet en ten noorde aan den Waterloop. Gebruikt door den heer Auguste De Swaef. Zesde Koop. Een perceel land, gelegen op de Goosekensmeerschen, gekadastreerd wijk A, helft ten zuide van nummer 440, met eene grootte voor dezen helft van 15 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan koop vier, ten zuide aan de wederhelft, ten weste aan Dame Van den Hende en ten noorde aan de erven De Meyer als gebruikers. Gebruikt door den heer Camille Van de Sype. Zevende Koop. Een perceel land, ge legen op Uilenbroek, gekadastreerd wijk A, helft ten weste van nummer 263bis, met eene grootte voor deze helft van 21 aren 45 centi aren, palende ten ooste aan den heer Eugène Van de Sype, ten zuide aan den heer Ver straeten, ten weste aan de erven De Keyser en ten noorde aan den heer De Vos. Gebruikt door den heer Auguste De Swaef. ZITDAGEN Voor de koopen 1 en 2 Instel, Dijnsdag 2 December Q Verblijf,Dijnsdag 9 December Ten 1 uur namiddag ter herberg genaamd Het Zwart Paard bij den heer Braeckman teOordegem, op hét Schoot, nabij den Gent- schensteenweg. En voor de koopen 3, 4, 5, 6 en 7 Instel, Vrijdag 5 December Verblijf, Vrijdag 12 December Ten 1 uur namiddag ter herberg van den heer Camille Van de Sype, te Vlierzele, nabij het Dorp Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter- studie van bovengenoemden Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat, nevens de afspanning De Meiboom alwaar er ten allen tijde te verkrijgen zijn, groote en kleine kapitalen mits bezet, aan geringen interest of wel aflosbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van eene WOONHUIS en BOSSCHEN te LEDE. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Gemeente Lede. 1Eene hofstede op Tusschenbrugge aan het Steentjen, groot volgens meting 22 aren 71 centiaren, wijk C, nummers 1053c en 1053D. Bewoond door den heer Florent De Corte. 2. Een woonhuis met hof, gehucht Kerke- vijvers, aan de Statieweg, wijk F, nummers 792e en 792D, groot 7 aren 10 centiaren. Gebruikster de Weduwe Camille Troch. 3. Eenen bosch, gehucht Boschstraat, wijk B, nummer 307c, groot 6 aren 60 centiaren. Boomprijs 190 fr. 4. Eenen bosch gehucht Boschstraat, wijk B, nummer 337, groot 19 aren 90 centiaren. Boomprijs 350 fr. EENIGE ZITDAG Zaterdag 29 November 1913 ten 2 uren namiddag ter zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. OPENBARE VERKOOPING van twee schoone te SOTTEGEM, Trapstraat De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verboopen GEMEENTE SOTTEGEM. Eerste koop. Een sehoon en welgelegen renteniershuis, gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 19 en geka dastreerd wijkeenige, nummer 338a 12, met eene groote van een aar 10 centiaren, palen de ten ooste aan de straat, ten zuide aan den volgenden koop, ten weste en ten noorde aan de familie Vekeman, te Gent. Bewoond en gebruikt door Dame Weduwe Francq-Van Steenberghe. Tweede koop. Een schoon en welgelegen renteniershuis, ook gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 20, en gekadastreerd wijk eenige, nummer 338a 'bis met eene grootte van een aar 10 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide en ten weste aan de familie Vekeman en ten noorde aan voorgaande koop een Bewoond en gebruikt door Mijnheer Leon Van Impe. De huizen mogen bezichtigd worden den Dijnsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uren namiddag. ZITDAGEN Instel, Donderdag 27 November) Verblijf, Donderdag 11 December ten 2 uren namiddag, ter herberg - het Pa viljoen -, bij Mijnheer Emlel Van de Maele te Aalst, aan de Groote Markt. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten kantoore van bovengenoemde Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat (nevens de Afspanning De Mei boom Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TFR HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, na'oij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erembodegem, wijk A, nrs 769, 770, groot 92 aren 90 cen tiaren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele, wijk C n. 158 groot 48 aren 80 cent. Studie van den Notaris EEMAN te Moorsel. OPENBARE VERKOOPING van te HAELTERT. De Notaris EEMAN te Moorsel, zal in het openbaar verkoopen op Woensdag 26 November, en 10 December 1913, om 2 ure namiddag ter herberg Het gemeente huis gehouden door Dame Weduwe Leo RAESte Nieuwerkerken de volgende goederen. 1. Een perceel land te Haeltert Ten Eede Sectie A nummers 292 en 293 groot 20 a. 70 ca. 2- Een perceel meersch te Haeltert - Groot kauter-> sectie A nummer 759 groot 35 a. 80 ca. Boomprijs 500 frank. 3. Een perceel land alsvoren Hooglare- veld sectie A nummer 373 groot 40 a. 20 ca. Verdeeld in 2 deelen Oostdeel 23 a. 90 ca. en Westdeel 16 a. 19 ca. 4. Een perceel land alsvoren Nederlae- reveld sectie A nummer 448 groot 11 a. 20 ca. Geld te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 1. 59 aren 51 centiaren land te Haeltert, op den Kruiskauter, verdeeld in drie deelen. Gebruikt door Francois Philips-Temmerman. 2. 11 aren bosch te Denderhautem, ter plaats genaamd den Koning. Gebruikt door Joseph Vyverman. 3. 9 aren 10 centiaren meersch te Dender hautem, ter plaats genaamd Zwittenmeersch. 4. 1 hectaar 31 aren meersch te Welle, genaamd Krommeersch.ter plaatse d'Elskens. 5. 64 aren 58 centiaren land en meersch te Erembodegem, in het Denderland.Verdeeld in twee deelen. Gebruikt door We Brys. 6. 21 aren 70 centiaren land te Aalst, ge hucht Schaerbeek, op den Molenkauter- Gebruikt door Gustaaf De Truf. 7. 29 aren 30 centiaren land te Gysegem, in het Denderland, ter plaatse Camphol. Gebruikt door Louis Van Gysegem 8. 15 aren 20 centiaren canada- en schaar houtbosch te Gysegem, ter plaats Kleinen Meersch. 9. 69 aren 04 centiaren land te Chers- camp, wijk Boèygem, verdeeld in drij deelen. Gebruikt door Leopold Raman. 10 91 aren 41 centiaren land te Moorsel, wijk,Waver, verdeeld in drij deelen. Ge bruikt door Gustaaf Monsieur, kinderen Pet. Jos. Van der Borght en Benoit Neulandt. 1126 aren 85 centiaren land te Moorsel, wijk Waver, gebruikt door Wed. Petrus Muylaert. 12. 64 aren 96 centiaren land te Moorsel, wijk Waver, verdeeld in twee deelen. Ge bruikt door Wed. Petrus Muylaert. Louis Van Haudenhove en Ben. De Koker. 13. 24 aren 77 centiaren land te Hekel- gem, ter plaats Taken. Gebruikt door Wed. David Van den Broeck, te Teralphene. ZITDAGEN Instel Dinsdag 25 November JQ Verblijf Dinsdag 2 December Telkens om 2 ure namiddag, ter Estaminet - Café du Centre bij M. Emile De Vylder, te Aalst, hoek der Kapel- en Molenstraat. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. Openbare Verknoping. De Notaris Breckpot te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 1° 1 hectaar 6 aren 75 centiaren Meersch, te IMPE, op de Molenhoek verdeeld in twee deelen. Gebruikt door de Kinderen Jan Baptist De Cuyper. Ingesteld 1460 fr. 2° 74 aren 78 centiaren Zaailand en plan- terij te VLIERZELE op de Oude Lochting verdeeld in twee deelen. Gebruikt door Pïeter De Clerck en Theodoor Pon net. Ingesteld 2700 fr. 3" 92 aren 38 centiaren Zaailand, onder IMPE en VLIERZELE, op de-Molenberg-, verdeeld in 6 deelen. Gebruikt door1° Ras- schaert Ivo. 2° Godefroid Emiel- 3° Alfor.s De Poorter. 4° Alois De Poorter 5° en 6° de Kinderen Jan-Baptist De Cuyper. Ingesteld 3680 fr. ZITDAGEN Instel Woensdag 12 November Verblijf 26 - telkens om 2 uren namiddag bij Emie! Gode froid, Herbergier en Vleeschhouwer, Stessche- straat, Papegem, Impe 1913 OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzienlijk ste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen Hoogst noodzakelijk voor miswassen aan klierlijdende kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag. De flesch hierneven eischen. Depots te Aalst Apothekers Callebaut, Qhysselinckx en Meganck. Algcmcene A gene ie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat, Brussel. TV* L nrtll 1000 allerschoonste canada- 11 HUU|f pooten bij Dm. De Coen- Moyersoen, Aalst. rJ BEHANGER-GARNIERDER KORTE ZGUTSTR'.AT, 29. f Groote keus van behangpapier. Engelsche beddens. Stores en Gordijnen. Verder al wal den stiel betreft, j PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE, j F,pii Priester met weldad's r i H3U.1 doeleinde,stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zvveeren, wonden aan de beenen, eczemas, alle huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatiek. Schrijven aan den Eerw. Heer Lauret, Pastoor van Ervauville (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). WIJ VERZEKEREN volkomene genezing in 3 uren van den Afloop of 't Schyt der kalvers en veulens door het A merikaansche Poeder Dm ratere nu Constipogenc genoemd. Eene enkele doos is voldoende, oni verscheidene dieren ie redden en het kost maar een frank. Te bekomen in alle apotheken, namelyk Aalst, bij De Valkoneer en Callehant. Volkomen genezing van alle drnipingen, oude en pas onistane, ontsteking van het waterkanaal en der blaas, wonden en chan- kers, vernauwingen, waterzak-en ader breuk, speen, enz., door de enkele en goed- koope verzorging van de dokters specialisten van het' oud en wel gekende 132, Nieuwstraat, Brussel Noordsla'i" Raadplegingen alle dagen en Zondag van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdag li ters-specialisten den en 5"" Zaterdag van de maand. In de Tm 4. Pelikaanstraat van 8 tot 12 ure (ret-h over de gmoie slatie). V.-I ixtiiiK <ler tin luwend* hrnrlmur mot wl- Ja, Madame! De zeep in poeder van Dr Thompson reinigt alles voortreffelijk en zij lfost maar 20 centiemen het pal>. In saRe poederzeep is het de beste. Zeepziederijen E. SIEGLIN, Vorst. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:: mcnsch aan den anderen en is gevaarlijk er. zelfs duodelijk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De baste, ja wij mogen zeggen, de cenigste remedie die u zal alle voldoening geven is de I>«*pruter*?. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prijs 34 l' it v1.1:\ in alle Apot heken, namenlyk te Aalst, bij Valkeneer en Callebaut. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van Cimerite Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen. Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag. Muui deksels,Va* kensbakken, Paardekribben, enz. Rplino-riikp Landbouwers neiau^njke Maatschappij- vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers te bezoeken. Vast loon 150 frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, 3russel. Een der grootste stopsel fabrieken van 't Land, zoekt agenten in iedere plaats. Schrijven E. P Bureau de Publicité, 21 Bd d'Uerbatte, Namur. eener oude en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitdoover, te ver- leencn aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde af te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt ter hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. hof stal en schuur,tuin en groote boomgaard. Een verdiep. Schrijven, 243, rue Progrès, Bruxelles. YEREENIGT VOLGENS het OORDEEL d r KENNERS EN SPECIALISTEN de onontbeerl jke voordeelen van een volmaakt machien VOLMAAKTE ONTROOMING; HOOGSTE OPBRENGST EENVOUDIG WERK MINSTE MOEITE; KLEINSTE SLEET; STILLE GANG GROOTSTE BESPARING; STERKSTE MAAKSEL; DK (MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN) Fabrieken VAN DE PUTTE O, Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Dat zij kloek en goed geworteld zijn. Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. "Wat is er noodig om uwe granen I in de JLente goed te doen struiken, j om ze vanaf het ontwaken van den I wasdom krachtig te doen groeienI Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS l Gebruikt vóór den Winter geene te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, le teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden cn gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. Alle handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3