DE MAAGZIEKTEN Gezo DEFENSE REPARAT1EN w HUIS OTTO KO ENTGES i\L)HEIl>SPILLi;\ C. PRAET-DE WITTE, ACH. EEMAN, AALST. GEBROEDERS SCHOONJANS VRAAGT DE geperfectionneer-r i v A juistheid de Chronometer I gewaarborgd Horlogiemakcrij Juweelen Krillcn 6, Lange Zoutstraat, Q Aalst. Vraagt de llorlogie Louis Roskopu, S. A. FHBfilEK VHH SÜPEBPHOSPHBTEN, SCHEIKUHDIBE VETTED EN DUDSTBÜBDÜS. TE KOOP Maatschappij SINGER Meubels We Mal lego NELO'S KINDERMEEL S ET. EEMAN, RLRICI1T Vereen igdc A! ij veraars. JL IZEFS, IE 1 1 5!!! po i: W !"- LTw^ WAT IS EENE MAAGZIEKTE BERICHT Voor Hoest, Bronchiet en Influenza DE BAïiSEMPILLE» Voor Maagpijn, ALGEMEENE ASSURANTIËN Groot Sigarenfabriek JOSEPH VAN VAERENBERGH iianque Centrale de la Ueudre WILT GIJ EEN GOED NAAIMACHIEN DE MAATSCHAPPIJ SINGER De MaalSChappij Singer, Z7.OBn-Kleenmoperssiraat.Zrusgel. Grondhrediet van België CiRBOICm ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ STOOftlVEttWERIJ 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, M0RIS0N S Waschmachien Wascht zonder afkoken io 6 minutenen werkt door zijne eigene zwaartekracht J, L. 109. DAMBRUGGESTRAAT. ANTWERPEN. Oud huis: J.-B. JOURET-COQUEREAUX Opvolgers 2*7, Sint-Jorisstraat, 2*7. AELST. Broeit- en Kleersloflen, Laatste Nieuwigheden VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND MIDDEL bet meest de gan- sche wereld door ge bruikt. •lel VOLKNHULPMIDDEL onmis baar iu alle liuisgeziimeu. Belgische Hypotheekmaatschappij EN SPAABKAS (Let wel op het adres). Ilot-lojiieën \»n Genève, alukken geregleeril door liot Obaervalonuiu van Genève ©n lAleulehan-l. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, Superphosphate», Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, Kaïniet, IJzerslakken (Scoriesl. Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium Kopersulfaat (blauwen aluin) 98,'gg zuiver. Vergruizers Vennorel. Eclair n. 1. Groote sparren voor metsersstellingen, in liet Tegel- en Pannefabriek De. Kcgel- Merlens, te Aalst. Meuleschettestraaf. van N A AIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorg vuldig gedaan in de bijzondere werkhuizen der Aalst 9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening -Goedkoop GROOT MAGAZIJN van rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N» 3, te AALST. Schoone keus er. voordeelige prijzen. Krachtig voedsel voor kleine kinderen. Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alle goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij De RIDDER, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. AalstWe De Bruin, Moorselsteenweg, 190. tö Ingénieur Chimiste, g| Analyses et dosages Ma- q tières fertilisantes Eaux Q Minerals Alliages Ma- q tières grasses Albumins Q aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig geliandrld worden voor liet aankoopen van pulpen van bet fabriek Wittouck om U in October of November al' te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland; ook alle soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boschplanlen, tegen zeer ge ringe prijzen. Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statie van Baerdegem, deze bandelen altijd met de beste zorgen. Men vraafft een jong meisje van ilJLll den buiten voor alle werk een weinig fransch sprekend. Zich aan te bieden Brusselschcstraat 77. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Aciulle EEMAN', Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. TAN'DMEESTER- SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast hel Hotel du Comle de Flandre sedert veertien jaren te Aalst. Kostelooze Raadplegingen alle dagen van 8 tot 5 uren Zondag morgend, van S tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE. bij Me Van Laer. Dijnsdag namiddagte Aalst. Genezing en opvulling der bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na liet vooraf genezen dei- wortels van de oude tanden. Het uit trekken der tanden volgens de kens van den klienl, na volledige gevoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN' op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen).Wit maken der Luiden, enz., Reparatiën, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar M' NEEFS de gebitten zelf maakt, 'dus uit de eerste hand, kan hij deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klicnt maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. X 2 Geeft van tien hebl H Tl a n X 3- 0 a frraH 2 "0 c i O r «i 3 1 (TQ v O X U n - 0 r r 5 0 S Eene maagziekte is eerie ware besmetting van de maag, het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, liet is een algemeen ongemak v ergezeld van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik. tusschen de schouders nachtmerrie, slapeloosheid, droefceestigheid, ge oei van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten. Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, hei is een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene erkele doos Poeiers de Cock geeft betere uil slagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o fr de doos. Alle andere remediën weigeren. Alle Dondei dagen en Vrydagen bezon- dere groote keus van vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagprijzen. Alle Vi3chw-aren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezondei lijk aan de achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige prijzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STYVENDAEL Eenig buis der stad sedert 25 jaren in de Oostendsche Vissclierijen gevestigd. VlSSCHKRIJ. Lange Zoutstraat, 38, Aalst ,6 ver aar der bijzonderste buizen der stad. TELEFOON Nr 44. zijn de BESTE geneesmiddelen «oorzeker van Fr. CALLEBaUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,23 de doos. TÏczo Pillen, aangezien hunne aangename» smaak, mogen opgezogen worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, A.A L S T Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpijn stillende druppels stillen cimnddelyk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpijn, 1 fr. de doos. Pakken tegen het8lecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor het bevruchten van koeien en merrieért Remedio tegen liet snot der kiekens. Zekere remedie voor den cholera der kiekens. 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. IÏ1AAT SCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den ijzerenweg en tramways. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuw straat, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lykschc betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. vraagt overal agenten voor den verkoop van. sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg storten, goede commissie. Schrijven onder C. D. bureel van 't blad. Zaakwaarnemer Esplauadestraat, 14. Aalst. gelast z-cli met vernieuwingen van bepande schuldvoi deringen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en oiiderliaiidsche akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan- kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Sociéte Générale de Belgique (CAPITAAL iOO.iXXJ.OOO FRANK) AALST - DENDERMONDE - LOKEREN NfflOVE S1NT-NIKLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbewaarneming van waarden. Verhuri ngstariel der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand l'er ömaand Por JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2- 5 9 15.- B 0 20 0.30* 0 55 3.— 8.— 15'.— 25 C 0.50 0.30 0.55 5.— 12.— 20 35 D 0 50 0.62 0 55 8.— 20- 30.— 50.— E 0 53 0.62 0.55 9— 22— 35.— 60 De zaal der brandkoffers is toegankelijk v 9 tot 4 uur s Zaterdags Het geld In bewaring gegeven inde BANtjUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. Kosteloos onderricht Verzorgde reparatiën Aarzelt niet Wendt U tot die U met de grootste gemakken van betaling naar uwe keus, per week, per veertien dagen of per maand, een volmaakt naaimachien 1 ieveren, dragende HET EERSTE MERK DER WERELD. De naaimachienen welke aan lage prijzen aangeboden worden onder alle soorten van fantazie namen of onder de benoeming van Systeem Singer, Verbeterde Singer, enz., zijn niets anders dan namaaksels der echte Singer machienen en zij ver oorzaken alleen onaangenaamheden en kosten aan de koopers. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. AALST, 9, Albert Liénartstraat, 9. Ninove, 20, Geeraardsbergschestraat.Sottegem, 33, Neerstraat. Meer dan 100 Eigen Huizen in België. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ingericht in 1835 Geldleeningen to bekomen voor liet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en landen, aan gewonen intrest, aflosbaar in eens of met drij maandejijksche afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan •4S 's jaars. GELDIIITZETTING VAN EERSTEN RANG. Kostelooze inlichtingen te bekom n t> r studi« van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in het bureel der in;.-=t schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 lot 11 ure 's morgens. Hnofdagontschap van verzekeringen togen brand, ongevallen, op 't leven. enz. het beste behoudmiddbl van het Hout. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert een diiemaal langeren duur aan het Hout en geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeeligljjk bet teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen, het Prospectus nr 4. Zilveren eermetaal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Luik 1905. CHAUL1NE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, »ok tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst Belgische Maatsch. v. Carbonyle: HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (Belgiëi. Depositaris M' R. Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijukaai, 8, Aalst De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten oogenblikk.-lijk en genezen spoedig alle ZGNU WZIEKTEN maand stonden, hoofd pijn,schele hoofdpijn .migraine), draaiing, hoofddui/.eling,zenu« - koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij do vrouwen (hystérie)] zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid influenza, koorts, netel- koorts, polderkoorts, rhumatism, flerccyn. jicht, mggepyn, enz. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 doozen of dri -dubbele d >os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met eenen waarborgbanden een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franse hen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Callebaut, De Valkeneer, Renneboog NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleedjrun van dame:;, hecren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals' pane, enz. Wasschon en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in liet drong van handschoenen. DË ZWARTE STOFFEN VOOR ROTIW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonder staaf in 't midden der kuip Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte. MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpijnen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. nr i Fr. de doos van 3o pillen, in ALLE APOTHEKEN NAAMLOOS VENNOOTSCHAP Kapitaal 5.000.000 Frank Xelel Ie AMAVKItPKIW, !X° Tl, licvHTLtii. Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, Voorzitter, Edouard Thys, Onder voorzitter, Alp. Ullens de Schooten, Lêon Van den Bosch, Henri-J. Engels, Collegie DF.R Commissarissen MM. Jean delta Faille de Léverghem, Voor zitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissaert, Baro- Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 »/0 Renteboekjes op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 LEENINGEN OP HYPOTHEEK VOORSCHOTTEN OP TITELS. AOKNTEiV Aalst, Urbun Roux, 4 Gentschensteenweg, Assche, Jan Van Ransbeeck, Gemeentebediende Baerdegem, Oscar Joostkns, Gemeentesecretaris Erembodegem, LtopoLD Van Vaerenbergh, Gemeente-Sekretaris Erpe, Rkné Bogaert, Gemeente-Secretaris Haeltert, Thbophilb De Brouwer, Melkerij-Bestuurder Herdersem, Deni« Cookeman, Gemeente Sekretaris^; Herzele, Jules Droeshout, bediende bij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy Bakten, Eere-S cretaris Molhem, Frans Droeshout, Gemeente-Ontvanger Moorsel, Bbnoit Carryn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emkri De Kegel, koster Oordegem, Alfons De Brauwer, Gemeente-Secretaris.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4