Schoonheid' DE OlGELlIHflISTED. Een dubbele genezing. Bureel van Weldadigheid Zaailanden en Meersch Dado i)ada IS VERSCHENEf GROOTE Tf MBOLA SINT - IVLRTENSGESTiCHT, PFACHTiG KUNSTFEEST BoeKBlnders- Boek- S sieermrukkersDoni Zomlagiiisl. Allorhiuirir nieuws. ZIEKTEN DER INGEWANDEN NESTLES KINDERMEEL HELI ItSOVEHZICHT. j VSTOX PHILIPS» Partij MEERSCH OP.NBmRc VERKOOP.NG BEHUISDE HOFSTEDE DIRK MARTENS Bijdrage tot Levensbeschrijving van den Heer LEO CRICK. Over dit interessant werkje, zeer keurig uitgegeven, en dat de aandacht verdient te wekken van al wie prijs hecht aan ERNSTIGE BIJDRAGEN tot de geschiedenis van het verleden onzer stad, geven we toekomende week eene kleine beoordeeling. Intusschen bevelen wg het warm aan bg onze lezers die belang stellen in oudheidskunde en historische op zoekingen. Het werk kost één frank. Te bekomen bij den schrijver, Nieuw- straat 65, Aalst. Bond der Gentsche Maatschap pijen van Postbedienden. Trekking van 30 November 1913, OFFICIEELF L JST der winnende nummers. ie Prijs N' 457082 2® Nr 554448 3B Nr 6963'.'3 4' Nr 649990 De andere prijzen zijn gewonnen door de volgende nummers 438755 547980 319516 126180 627552 367285 48733S 206639 375458 657555 680009 198857 654392 250948 688530 692734 434318 510830 357014 311903 385899 401693 561656 532341 627704 142783 293928 559690 477282 667280 593753 315189 544019 637198 148889 490533 622069 665770 369502 104233 125667 579242 690219 425545 557592 413615 518611 <32728 521284 113852 530761 167174 323500 405101 411265 518771 202374 6S7131 691296 380785 443204 290938 651420 546561 483160 510614 299519 655479 379211 618493 379817 272723 111490 244306 241638 391172 342567 270245 478123 585935 292232 271955 457275 55S442 183008 437246 500202 495641 606027 133831 414910 622825 332892 430666 496352 330504 434123 651361 528609 609863 155393 351929 137450 615089 209799 535517 449202 429609 553087 144538 342880 310523 197022 673778 457316 661711 481885 297617 566012 231608 197658 662807 223462 300598 542990 364030 156148 353747 688572 493588 527369 373852 663843 331353 109406 152021 458048 151506 157574 412633 693896 210610 326954 589282 254536 329055 490331 519111 150614 424851 rijzen dei Omslayei Een vel0, waarde 200 fr. gewonnen doo U* 1700 2. 75 fr in gelil, li'6460 3. 25 fr. in gel»!. nr 2868 De prijzen mogen afgehaald worden ten lokale, Walpoortbrugstraat, 13, lol 21 December 1913, 's Zondags van 11 tot 12 uur, den Maandag, Dinsdag en Zater dag 's avonds van 7 1/2 tot 8 1/2 ure. AALST. Met genoegen vernemen wij dat deze week, wederom vier leerlingen onzer Bisschoppelijke Middelbare School, van wege den Heer Minister van Zeewezen Posterijen en Telegrafen, bericht hebben ontvangen dat zij als ordeklerk aange nomen zijn uit hoofde van den goeden uitslag in hun examen van 29 Maart 191:*. Die jonge Heeren zijn De Ridder Frans, van Aalst D'Hondt Octaaf, van Erpe Dysseler Alfred, van Ressegem Van den Bossche Valerius, van Bambrugge. Hartelijk geluk aan die jonge Heeren, aan hunne achtbare Fatniliëu en aan ons duurbaar St-Marlensgeslicht. STAD AALST. te geven door de met de verdienstelijke medewerking van Juffrouwen J Mortens, kunstzangeres Euph. Van Mulders, kunst liefhebster, en dë Heeri-n Em Peuleman kunstzanger in Brugge Karei Van der Meirsch, pianist; A If. Van der Meirsch, violist; Alhr. Rabier, corist Edm Backaert cellist.in de prachtige zaal Van de Perre, Groote Markt. Zondag 14 December 1913, 0111 5 ure 's avonds slipt. Kaarten te bekomen bij al de leden van den Bond. Na afloop van '1 Concert GROOT BAL. SCHOUWBURG VAN AELST. Koninklijk Gezelschap 't Land van Riem Zondag 14 December 1913, te 17 uur O, DIE CINEMA'S BlijspeLjn drie bedrijven naar bet Duilsch van O. Blumenthal e i G. Kadelburg. be werkt door Jac De Vos. Vooraf Levensdwang. Dramatische schets iu één bedrijf door C. Lageinann. Prijzen der plaatsen Beneden Voor behouden»! 8 eerste rijen (i.rs 1 tot 95) fr 2,50. Volgende nummers fr 2,00. Niet voorbehoudene fr. 1,50. Balkon Voor- behoudene fr. 1,50. Niet voorbehoudene fr. 1,00 en 0,50 y Kaarten te verkrijgen ten Lokale Land-van Riem Markt, alwaar voor behoudene plaatsb wijzen genumm rd worilen van af Zondag 7 December te 9 u. Grot van O L. V. van Lourdes te Mijlbeek. Maandag 8 December feest der Onbe vlekt Ontvangenis van Maria. Om 2 1/2 uren Rozenkrans, Sermoen door de» E. P. De Vriendt, vereering der reliquie. Van 's middags tot middernacht, eenige »li- nsldoende Apotheek, op Zondag 7 December, M. Quintyn, Korte Zou»straal. BERICHT.Dooreen onvoorzien geval zijn wij genoodzaak Excelsior acht dagen te verschuiven. SCHOOLWIJDING. Dijnsdag aanstaande, 9 December, zal plaats hebben de kerkelijke Wijding dei- nieuwe beroepsschool voor meisjes, ge legen in d'Achlerstraat en bestuurd dooi de Damen van Maria. De plechtigheid zal geschieden dooi den Zeer Eerw. Heer Deken van Aalst. Het gebouw is grachtig en voorzien van alle moderne instellingen. Het on derwijs wordt gegeven volgens de beste leerwijze en beantwoordt volkomen aan al de vereischten van den hedendaag- sihen tijd. EERSTE DEEL. 10e Vervolg. Welke inlichtingen Over het fabriceeren der Fransche tor- pcdomachines. En hebt ge ze hem gegeven vroeg de broeder van den fabrikant haastig. Maar meent gij nu toch dat ik mijn zinnen verlies. Als men zulke geheimen kent h >udt men die voor zich, en als men ze wil vjortvertellen, doet men dit voor eigen reke ning en tegen goed loon Ik ken O'Brien hjt is een slimmerd... Hij verstaat grondig di kunst een ander uit te hooren en zelf uit hetgeen hij te weten komt, geld te slaan. gij weet dat ook wel. Robert ging voort Wat doet hij te Parijs Weet gij dat niet In geheel niet. Hij oefent hier hetzelfde uit als te Ber lijn, en daarenboven houdt hij zich nog bezig m?t magnetisme, somnambulisme en hypno tiseering, hetgeen hem zeer veel geld op brengt. Maar zou het niet waar zijn. dat die doktoor zoo geleerd is Dit is mogelijk, maar hij gaat te veel opzijn Amerikaansch tewerk. Met veel re clame en oogenverblinding bedriegt hij de eenvoudige menschen Dat mag zoo zijn. Zijn m ignetisch gesticht, zooals hij zijn tent noemt, is altijd vol arme stakkers. Zeker is h»t, dat hij geld verdient, nu.ar ik ben over De groote Magazijnen BON MAR- CHÉ, laten heden door ons, in de stad een strooibrief ronddragen, betrek hebbende op den zeer be langrijken uitverkoop der Solden EINDE SEIZOEN, en op dewelke wij de aandacht trekken onzer lezers. Aalst. Koninklijk Gezelschap -V Land ran Riem-. Wij vernemen «lat de hm* Dr Tb. De Naeyer. nijveraa en gemeenteraadslid,hel Voorzitterschap •anvaard heeft van voornoemde Konink lijke Maatschappij in vervanging au den lieer Camiel Eeman, die wegens familie- redens eervol ontslag nam Wij wenschen liet "Land van Riem- iteluk met die voor treffelijke keuze, en den nieuwen Voorzit ter een langen heilzaam bestuur aan li»»t hoo.'d der zoo gunstig gekende Tooneel laatscbappij. Het Huls C. Praet De Witte, is langs de overzijde der Lange Zoulslraat, dichter bij de Groote Markt, in 11" 6. Aalst. Woensdag namiddag rond I 1/2 11. werd ganseli de fab» i« k der Fila ture Fillerie Réunies in volslagen duister nis gezet door bet springen eener sioom- buis De slag was zoo nevig dat ganseli de fabriek daverde. Er zijn geene per soonlijke ongelukken te betreuren. Aankomst der ïieuwigheden voor den Winter, pardessus,mans kieerstoffen, velouren, lijnwaden, aemit. enz. J. Van den Bergh- Jouret, Aalst. Anlst. Zekere A. Van Esscbe, wo nende St-Job, mist rapte zich bd het. naar boven gaan en stuikte naar beneden Hij kwain met bet hoofd op de sirenen terecht en bekwam verscheidene gapende womien aan hot hoofd. Hij beeft geneeskundige zorgen ontvangen. De Pink Pillen genezen de moeder en de dochter. Te Duinkerke, rue Saint-Pierre, 5, be vindt zich de kruidenierswinkel van mevr. Deblock. Sedert langen tijil lii-i de gezondheid der kruideniersier te wen schen over. Sedert weldra vijf jaren verkeerde ik in een wankelenden gezondheidstoo- tnigd.dat hij het meest maakt met de geheime verslagen, die hij naar het Duitsch gezant schap zendt, of naar den grooten staf te Berlijn. Die O'Brien is door en door geleerd. Dit is mogelijk, maar hij doet juist zoo als Charcot en de andere geleerden, in plaats van te studeeren slaat hij op de trom om het volk aan trekken. Dat is heel gemakkelijk. Dat meen ik ook dan geeft hij zich nog uit als eerelid van alle geleerde genoot schappen van Europa Men gelooft hem op zijn woord, en de zotten komen toestroomen. Ge moet er niet om lachen, wij hebben hem in Duitschland wonderen zien verrich ten. Dat is mogelijk ook loochen ik de magneetkracht, de slaapwandelarij, en het hypnotisme niet. als hij, die ze bezit, te doen heeft met iemand die gedwee die kracht ge hoorzamen kan. Alhoewel men niet altijd zulke goede mediums vindt, heeft hij toch te Berlijn zoo iemand gevonden. Als men een volksbedrieger is, neemt men het eerste het beste mede, of men fabriceert en de men schen gelooven, dat alles echt is. Zoo maakt O'Brien nu veel lawaai met een vrouw, die hij, ik weet niet waar, opgeraapt heeft. Met een vrouw, zegt ge Ja, en die bedriegster is een schoone vrouw en doet hem bergen gouds verdienen. Zijtgij lang met O'Brien in kennis gebleven? Slechts kort. Moet gij hem spreken Dit zou kunnen zijn. Vanwege den grooten staf te Berlijn vroeg de meesterknecht. Robert maakte een ongeduldig gebaar Komt gij daar nog mee voor den dag, stand, schreef zij ons. Ik was bloedarrn zoo zwak dat ik bij wij'en ui< t op mijne beencn kon blijven staan, onderhevig aan hartkloppingen, aan opstijgingen, aan hoofdpijnen. Ik had geen eetlust meer, ik verteerde mijne spijzen slecht en ge voelde mij ietleren dag minder worden Deze aanhoudende slechte gezondheids toestand was van invloed op mjju gemoed en ik was ten slotte altijd treurig en werd door sombere gedachten gekweld. Des nachts was mijn slaap onrustig en verstoord dooi-booze droomen. Ik had tal van middolen gebruikt, maar niets hielp mij Mijne klanten hadden wel op- gemerkt dat ik er al slechter grng uitzien en iedereen wilde mij voor mijn lijden raad geven. Bijna allen hadden mij van de Pink Pillen gesproken en m1: sterk aangeraden die pillen te gebruiken waar van zij mij vele gevallen van genezing verhaalden Zoo ben ik er toegekomen uwe, Pink Pillen te gebruiken Uwe Pink Pillen hebben dan ook de Leste uitwer king op mij gehad en mij volkomen ge nezen. door mij in weinig lijd van al mijne kwalen 'e verlossen. Ik voeg hier aan toe dat hel door mii bereikte succes mij deed besluiten de Pink Pillen !e doen gebruiken door mijn dochtertje, die bloedarm was ten gevolge van den groei. Miji: dochtertje hoef» zich zeer goed le venden bij bet gebruik der Pink Pilien en ziet er tegenwoordig blozend uit. -> De Pink Pillen zijn het krachtigste ge neesmiddel dat gij voor geld kunt koo pen De Pink Pillen zuiveren en verrij ken bet bloed, versterken liet zenuw stelsel. Bijna al onze kwalen komen daaruit voort dat ons bloed, 0111 verschil lende oorzaken, zijn zuiverh«>id en z'jn kracht niet bewaart. Wanneer hel bloed verarmd is, zijn de organen verzwakt en is hel geheele gestel van streek. De Pink Pillen hebben «le macht dat alles in orde te brengen en te herstellen. De Pink Pillen worden verkocht in alle apotheken on in het depot. Apotheek Derneville, 66, Waterloolaan, Brussel. Fr. 3 50 d" doos fr. 17,50 «le zes iloozen, franco. Depot te Aalst Apotheek Olle- baut. Botermarkt. 62 Aalst. Het parket, van Dendermomie is alhier afgestapt ten einde een omler- zoek te doen over den diefstal met braak en beklimming, gepleegd ten nadeele van Virginie Deshommes, wonnende Binnen st raat.Talrijke getuigen zijn ouderhoord. VERTERINGSTROEBELEN. Indien de ongemakken der vertering eene gewoonte worden, zegt men dal den zieken door eene lastige spijsverte ring aangedaan is. Het heersch >n»l kenteeken is het ge voel van ongemak na hel et«-n vergezeld van hloedop'lrang, warmte aanvallen hartkloppingen, en lust tot slapen. De zieken klagen ilat zij eene zwaarte en als eenen staak iu het hartpiiije heb ben. oproeiingen, zuren, eenen sh-cht n n oud, eene belatten tong, 'de nu.ag opge zwollen. Den zieken moet na hel eten zijne kleederen losmaken Men kan gevaarlijke verschijnsels waarnemen, hoofdpijnen, onbekwaam heid lot werken na liet eli-n, vers'optlieid of in zekere gevallen beurtelings den af.-aug en verstoptheid De lastige verteringen zijn eene bron van ziekten wan! indien men 7.0 niet ver zórgd duren zij jaren en zelfs het «ranscli leven Ib-t belang is de werking der maag op fe bitsen. De Foster Maagpillen, versterkend en zacht purgeermiddel, tegen galachtige, versterken de maag en laten aan «le ver loring toe zich lol op het einde zonder troebelen of pijnen le volbrengen. Alle apotheken (1,25 f- bet fl< sclije, 6 flesclijes v«.or7fr) of vrachtvrij per post. Algemeen «lepot voor België Engelscbe Apotheek Gil. Delacre, 64. Coiidi-nhergs'ra t, Brussel. yg Oordegem Vrijdag morgend is de voerinai>skne('hl van Fmlerik Meiile- inan, onderzijn eigen ka: gevallenen overreden. Een «Ier wielen was hein over hel linkerbeen «»n buik geloopeu. Hij liei-fl geneeskundige zorgen ontvangen. Indien In-t voedsel u tegenslei-kl, in dien gi] geen eetlust h»*bt, indien gij de tong beladen hebt en hel hoofd zwaar, neemt eenige slijmverdrijv,ei:de Pillen Wallhéry en gij zult eetlust, krachten »'ii yo'komein'spijsvertering terugvinden. 1 fr. de «loos Dottenijs. Een zonderlinge zaak houdt te Dottenijs (Mocscroen) <i«- bevol king b'-zig. Woensdag morgen»! beslatig- de de boofdb'-ilieude van liet poslbureel, opliet oogenblik »lat bij m»d zijne dag taak bi'gon, «lat een brief op zijne lesse naar was gelegd. De brief was aan hem gericht. I)»* out vanger meldde li'-iu hierin dat hij met zijn vrouw voor eene lange reis vertrokken was en dat de sh'iilels van de brandkast op eene aangeduide plaats te vinilen was. Verstomd doorzocht de bediende bet huis en bevond nat inderdaad de post meester en zijne viouw liet huis hadden verlaten, maar dat zij hunne 4 kinderen aan bun lot hadden overgelaten. Men vri'i'St i-eiie dramatische ontknooping. Om de voor te komen of te bestrijden, die voor de zuigelingen gedurende de groote hitte gevaarlijk zijn, is het beste voedsel KOSTELOOZE VERZENDING eener doos als staalmits vraag gericht lot M. Ferdinand DENY i5, rue du Grand Hospice BRUSSEL ag domkop riep hij met gramschap. Ik zeg u nog eens,dat zij ginder geheel met mij afgebro ken hebben en dat een goede positie in Frank rijk alleen mijn schip vlot kan maken. Zoudt gij O'Brien noodig hebben Het zou wel kunnen zijn, dat ik in stilte bij hem aan moest gaan. Zeker om geld Natuurlijk om geld, want gij begrijpt wel dat mijn beurs tamelijk plat is. Indien ge wilt hebt ge O'Brien niet noo dig om voort te kunnen. Ik heb een spaarpot en indien een briefje van duizend frank u kan helpen, heb ik er een tot uwen dienst. Zijn hand naar Grivot uitstekende, zeide Robert Dit schoone aanbod zal ik niet vergeten mijn vriend, en ik dank er u hartelijk voor. Voor het oogenblik zal alles afhangen van dc wijze waarop mijn broeder mij ontvangen zal. Overmorgen zult gij vernemen hoe ik gevaren ben. Kom bij mij eten. Wanneer Te acht uur. Ik zal er zijn. Robert betaalde de rekening en de beide schelmen verlieten de herberg. Juist op dit oogenblik kwam een ledig rij tuig voorbij. Robert stapte er in en liet zich naar de Place de la République rijden, naar het Hotel Moderne, waar hij een kamer be sproken had. Grivot haalde een sigaar te voorschijn en wandelde te voet naar het Hotel van vrouw Aubin, te St-Ouen. X. Hoewel Gabriël Savanne, de kapitein ter zee,sedert meer dan zeven jaar van Frankrijk verwijderd en van zijn bloedverwanten ge- Bekentenis. Van 11.'inwoner van Oppr«'bais,in Juli door het assisenhof vai; Brabant Ier dood veroordeeld, voor moord op Juliette Petignot en »lie tot nu Uie beweerde onschuldig te zijn, heeft nu in eenen brief aan den procureur des Ro llings verklaart dat zijne vrouw.die als medeplichtige tolecuwigdurenden dwang arbeid veroordeeld werd. hoegenaamd g»»en deel aan de. moord heeft genomen en hij alleen de pliclilige is. Een nieuw on derzoek zal gedaan worden. Brussel, 5 December 1913 Markt op termijn. De markt is kalm doch nogal traag. Canadeesche groep is zwakker geworden. Argentina 137. Barcelona 166. Brazilian Traction 451 Mexico 402. Groep Empain wordt te koop aangeboden. Heliopolis 151. Nitrate Rails 362. Railways 782- Rand Mines staan vast aan 142. Rio Tinto 1810 Tanganika 51,50- Markt op komptant. Niettegenstaande dat de koers staande blijft, is de markt nogal stevig. Belgische rent 76,45. Obligations Tram ways Toscans 5 °'0 staan vast aan 486 4 °'n Secondaires 454. Aan de IJzerenwegen blijft de Fondateur Congo aan 3915. De tramwegen zijn goed gehouden Fondateur Barcelone 1075. Dividende Tram 1090. De Capital Murcie zijn belangwekkend aan 23 ongeveer. Dividende Rails 719. De Tramways Toscans worden aan 116 in kapitaal en aan 51 in dividende verhandeld. De Tramways et ElPctricité zijn meer waard dan 85 in privi- legiée en 34 in ordinaire. Fondateur Trans ports 1120. De Métalurgie houdt zich goed. Cockeriil 1879. Espérance Longdoz 470. Ougrée 1394. Thy 2620 De Charbonnagen bieden weerstand. Forte Taille 795. Marei neüe Nord 540. Noël Sart 3665. Ouest de Mens 955. De Coloniale waarden zijn stevi ge» Part Kasaï 76. Ordinaire Katanga 2250. Union Mmière 753 De verschillende nijverheden blijven kalm Priviligiée Grosnyi 3180. Ordinaire 3075 Tusschen de vreemde akties is de Burbach beter aan 1830. Dniéprovienne 3040. Métal- lurgie Russo-Belge 1899. Wissei-agent aanvaard ter Beurs J van Brussel 14, Vrijheidsplaats. BRUSSEL. 4 Telegram Adr Philton-Bi ussel X Téléphone A 1879 X Beui-s orders op comptant 2 en op termijn. Leening op titels. 4 Gratis uitbetaling van koepons. X Inlichtingen aangaande alle waarden 2 aekwoteerd en niet gekwoteerd 4 Inschrijvingen zonder kosten op alle uitgift en van titels der Stad Aalst H»'t Bi-stuur van hot Weldadigheids bureel iler Stad Aalst, brengt Ier kennis dat pi- op Maandag 15 December 1913, ten 2 uren namiddag tim lokale van hot Burei-I te Aalst, Kapeilestraal, zal over gegaan worden tol «Ie verpachting der goederen «lie in voorgaande zitdagen ::iel zijn toegewezen geweest. Pil door het ambt van Mr OSCAR TIBBAUT, Notaris te Aalst. Namens het Bureel De Secretaris. De Voorzitter, Aug De Winter. ür Th. De Naeyer. BURGERLIJKE STAND DER STAD AALST. Geboorten Mannelijk geslacht 9)._ Vrouwelijk 8) Huwelijken J. Lebon, vellenbew. met R. Claessens, bp- D. Matthys, metser, met M. Dierick, dienslm. C. Vera, metser, met M. Sm» kens, tw. P. D'Haens, handel, met M. De Raedt, zb. Overlydens. T. Van Wiel, we Van der Boreht, zb. 92 j Hoveniei-sstr. C. Possé, we Pau- weïs, zb. 66 j. Gceracrdsbergschestr. A. Zylmans. rentenier, 72 j. Vaart. 1 kind onder de 7 jaren. Marktprijzen. Aalst, Zaterdag 6 December 1913. Aardappelen de 100 kilo 5,50 h 0,00 Boter per 3 kilo 9,72 a 0,00 Roomboter per kilo 3,50 a 0,00 Eiers de 25 3,50 a 4,'00 Ajuin de 100 kilo 11,00 h 12,0 Viggenen het koppel 75,00 a 85,00 BOTERMARKTHeden Zaterdag wer den 208 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 1670 kgr. scheiden was, en bijgevolg haast moest heb ben zijn zoon en zijn broeder te ontmoeten, was hij drie dagen na zijn aankomst te Parijs nog niet naar het huis van den boulevard Malesherbes gegaan. Daar woonde immer Daniël, de rechter van instructie en de zee-officier wist zeer wel er zijn zoon te ontmoeten. Hij had hun zijn terugkeer uit het Oosten niet gemeld, noch zijn vertrek van Toulon naar Parijs. Maar ook Gabriël Savanne had een plicht te vervullen, welken zijn geweten hem opleg de en voor zijn familie te bezoeken, voor te gaan bidden op het graf zijner vrouw, die 'm 1883 gestorven was, wilde hij de onge lukkige Germaine Sollier opsporen, die hij te Toulon zoo plotseling verlaten moest. Doch nauwelijks had hij voet aan wal ge zet, of hij ontving bevel opnieuw te vertrek ken en aan boord te gaan met verzegelde bevelen, waarvan hij slechts kennis mocht nemen als hij zich wederom in volle zee zou bevinden. Den 2 Januari 1894 moest hij zich weer inschepen, daar er hem maar acht dagen ver lof waren toegestaan. Vóór zijn vertrek wilde Gabriël volbrengen tu-tgeen onvoorziene omstandigheden hem tot hiertoe belet hadden te doen zijn kwaad zooveel mogelijk herstellen in het geheim voorzien in het bestaan van Germaine Sollier I en haar dochter, die ook de zijne was, en die hij niet kende, die hij wellicht nooit zou kennen... Zijn besluit was daartoe onherroepelijk genomen, want, buiten de wroeging, die hij over zijne slechte daad gevoelde, was hij nog ten prooi aan sombere voorgevoelens. Hij kon uit zijn geest de gedachte niet ver- Studie van den Notaris EEMAN te Moorscl. OPENBARE VERKOOPING van HAELTERT. De Notaris EEMAN te Moorsel, zal in het openbaar Verkoopen op Woensdag 26 November, en 10 December 1913, om 2 ure namiddag ter herberg Het gemeente huis gehouden door Dame WeduWe Leo RAESte Nieuwerkerkende volgende goederen. 1Een perceel land te Haeltert Ten Eede Sectie A nummers 292 en 293 groot 20 a. 70 ca. 2- Een perceel meersch te Haeltert Groot kauter-i sectie A nummer 759 groot 35 a. 80 ca. Boomprijs 500 frank. 3. Een perceel land alsvoren Hooglare- veld sectie A nummer 373 groot 40 a. 20 ca. Verdeeld in 2 deelen Oostdee! 23 a. 90 ca. en Westdeel 16 a. 19 ca. 4. Een perceel land alsvoren Nederlae- reveld sectie A nummer 448 groot 11 a. 20 ca. Geld te bekonfen bij voornoemden Notaris EEMAN. """bij l'citatie" Openbare Verkooping van een HUIS en ERVE TE IMPE. De Notaris MEERT, te Erpe, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoo- pen GEMEENTE IMPE. Eene Hofstede met Tuin, gestaan en gele gen aan den steenweg van Smetlede naar Impe, gekend ten kadaster sectie A, nummers 7a, 10c, 10b,met eene grootte van acht aren tien centiaren palende ten ooste den heer Paul Verhaeghe, ten zuide den Steenweg van Smetlede naar Impe, ten weste en ten noorde den heer Luwaert. te Smetlede Dezen eigendom zal in twee deelen opge roepen worden als volgt Lot 1. Het Huis en Tuin, gekadastreerd sectie A, nummers 7a en 10c, groot 6 aren 50 centiaren. Lot II. Een perceeltje Tuin, gelegen langs den eigendom van den heer Verhaeghe, groot 1 aar 60 centiaren. Laatst bewoond door Mevrouw Eugeen Verdonck. Onmiddelijk ingebruiktreding. EENIGE ZITDAG .- Zaterdag 13 December 1913, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zittingzaal van den heerVrederechter.te Aaist Stadhuize. BIJ LICITATIE Openbare Verkooping van eene gelegen te Denderleeuw. De Notaris MEERT, verblijvende te Erpe, daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde, den 27 November 1913, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoo- pen Eene partij Meersch, gelegen te Dender leeuw, groot 36 aren 10 centiaren, bij kadas ter bekend onder de sectie B. nummer 1543, palende of gepaald hebbende oost M. Frans Meganck.zuid M. Petrus Van de Maele, west den Armen van Denderleeuw,noord DeReyte. Eenige Zitdag ZATERDAG 20 DECEMBER 1913, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zittingzaal van den heerVrederechter.te Aalst,Stadhuize. jagen, dat de reis, welke hij ging onder nemen de laatste zou zijn dat de dood hem wachtte, dat hij nooit zijn vaderland meer zou terugzien. Met bloedend hart en benepen ziel. het hoofd vol droeve gedachten voor de toekomst duchtte hij, als hij zijn zoon en zijn broeder zou omhelzen, zijn gevoelens den vrijen loop te zullen laten, en het geheim dat hij zorg vuldig bewaarde, door zijn tranen te verra den, of ten minste achterdocht op te wekken Neen, zeker wilde hij hun zijn misstap niet kenbaar maken een onschuldig kind aan haar moeder ontrukt en bedrogen te hebben. Wie weet lag de arme vrouw met' haar dochter niet in gebrek en ellende weg te teren Ja, zou men misschien, op zijn onrustig aangezicht de schande en wroeging niet kun nen lezen Alvorens zijn geweten gerustgesteld te hebben, zou hij zijn familie en vrienden niet bezoeken daartoe was hij nu vast besloten Hij wilde de toekomst van Germaine en haar kind verzekeren indien zij nog leefden, door een deel van zijn fortuin ter harer be schikking te stellen. Wij hebben gezien welke zijn eerste stap pen waren om dit doel te bereiken. Doch hetgeen het reeds gedaan had was nog niets, in vergelijking met hetgeen hij nog doen moest. De stappen, die hij nu ging doen. waren weide moeilijkste, wel de ver nederendste Hij zou zijn misdaad gaan bekennen aan zijn vriend Richard Vernière, aan wien hij zijn geheim wilde toevertrouwen en dien hij wilde belasten met het geld, dat hij voor moeder en dochter bestemd had. Buiten weten van zijn broeder en zijn zoon, moest hij het noodige geld in handen De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal open baarlijk verkoopen I.59 aren 51 centiaren land te Haeltert, op den Kruiskauter, verdeeld in drie deelen. Gebruikt door Francois Philips-Temmerman. Gebracht op fr 4,220. 2. 11 aren bosch te Denderhautem, ter plaats genaamd den Koning. Gebruikt door Joseph Vyverman. Gebracht op fr. 200. 3. 9 aren 40 centiaren meersch te Dender hautem, ter plaats genaamd Zwittenmeersch. Gebracht op fr. 160. 4. 1 hectaar 31 aren meersch te Welle, genaamd Krommeersch.ter plaatse d'Elskens. Gebracht op fr 3,600. 5. 64 aren 58 centiaren land en meersch te Erembodegem, in het Denderland Verdeeld in twee deelen. Gebruikt door We Brys. Gebracht op fr. 2,400. 6. 21 aren 70 centiaren land te Aalst, ge: hucht Schaerbeek, op den Molenkauter. Gebruikt door Gustaaf De Truf. Gebracht op fr. 1,700. 7. 29 aren 30 centiaren land te Gysegem, in het Denderland, ter plaatse Camphol. Gebruikt door Louis Van Gysegem. Gebracht op fr. 1,300. 8. 15 aren 20 centiaren canada- en schaar houtbosch te Gysegem, ter plaats Kleinen Meersch. Gebracht op fr. 200. 9. 69 aren 04 centiaren land te Chers- camp, wijk Boeygem, verdeeld in drij deelen. Gebruikt door Leopold Raman. Gebracht op fr. 2.300. 10 91 aren 41 centiaren land te Moorsel, wijk Waver, verdeeld in drij deelen. Ge bruikt door Gustaaf Monsieur, kinderen Pet. Jos. Van der Borght en Benoit Neulandt. II26 aren 85 centiaren land te Moorsel, wijk Waver, gebruikt door Wed. Petrus Muylaert- Koop 10 en 11, gebracht op fr. 5,880. 12. 64 aren 96 centiaren land te Moorsel, wijk Waver, verdeeld in twee deelen. Ge bruikt door Wed. Petrus Muylaert. Louis Van Haudenhove en Ben. De Koker. Gebracht op fr. 2,260. 13. 24 aren 77 centiaren land te Hekel- gem, ter plaats Taken Gebruikt door Wed. David Van den Broeck, te Teralphene. Gebracht op fr. 1,270. Derde Zitdag-, DINSDAG 16 DECEMBER 1913, Telkens om 2 ure namiddag, ter Estaminet Café du Centre bij M. Emile De Vylder, te Aalst, hoek der Kapel- en Molenstraat. OPENBARE VERKOOPING van eene WOONHUIS en BOSSCHEN te LEDE. De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Gemeente Lede. 1Eene hofstede op Tusschenbrugge aan het Steentjen, groot volgens meting 22 aren 71 centiaren, wijk C, nummers 1053c en 1053D. Bewoond door den heer Florent De Corte. Ingesteld fr. 2,500. 2. Een woonhuis met hof, gehucht Kerke- vijvers, aan de Statieweg, wijk F, nummers 792c en 792D, groot 7 aren 10 centiaren. Gebruikster de Weduwe Camille Troch. Ingesteld fr. 2,200. 3 Eenen bosch, gehucht Boschstraat, wijk B, nummer 307c, groot 6 aren 60 centiaren. Boomprijs 190 fr. Ingesteld fr. 50. 4. Eenen bosch gehucht Boschstraat, wijk B, nummer 337, groot 19 aren 90 centiaren. Boomprijs 350 fr. Ingesteld fr. 100. Tweede en laatste Zitdag ZATERDAG 13 DECEMBER 1913, ten 2 uren namiddag ter zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst, in het Stadhuis. Werkdadigheid zonder weerga legen zomersproe- len en huid aandoeningen. De beste voor 'l behoud eener frissche gelaats kleur. Tube 0.75 Poeder Onfeilbaar IN EEN NACHT de Allerfijnst De doos 2.50 gelaatblijvend:o 'De 1/2 doos 1.50 lijk voor elke loilellaffel cKOOP in ALLE GOEDE HUIZEn TE AALST le vei ki i.^i u ie» .vpuLlieken De Valkent-er, Esplanadeplcin, en Van Caelenbergh, Leopoldstraal 24, ter dro gerij Taymans, Groote Markt, bij A De Paepe-gingelyn, Leopoldstraat, bij de Gezusters Mega nek, Lange Zout straat, O. Jouret Kerkstraat, L. Fran cois Mercerio, Lange Zoutsl raat, 21. weten te krijgen, alvorens Richard te spreken. Den dag na zijn bezoek bij Nestor Fauvette den gewezen agent der veiligheidspolitie, ging hij reeds zeer vroeg naar de Rue de Richelieu, naar 't kantoor van M Robinet, zijn notaris. Juist was de notaris in zijn kabinet, toen zijn eerste klerk hem het bezoek van den kapitein ter zee kwam aankondigen. Aanstonds werd Gabriël Savanne binnen gelaten en de twee mannen drukten elkander vriendelijk.de hand. Eindelijk zijt gij terug gekomen riep de notaris uit. Het is bijna acht jaar geleden, dat wij elkander gezien hebben. Dal is inderdaad zoo. doch mijn ver blijf alhier zal zeer kort zijn, daar ik binnen eenige dagen weder moet vertrekken Zoo, moet gij weder vertrekken Op 2 Januari moet ik mij te Toulon inschepen. En gij zijt nauwelijks aan wal I Hét is waarlijk niet aangenaam, maar ik ben niet mijn eigen meester. Een soldaat moet gehoorzamen... dat is waar. Maar sedert wanneer zijt ge te Parijs Sedert gisterenavond eerst. Hebt gij uw zoon en uw broeder al gezien Nog niet. De notaris maakte een gebaar van ver wondering. Dat mopt u niet verwonderen, ging de zeeofficier voort. Om te handelen zooals ik gedaan heb, had ik mijn redenen. Morgen zal ik Daniël en mijn zoon zien. Ge hebt toch zeker mijn brieven ont vangen (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 2