ONTROOMER Zwavelzuur" ammoniak w mi 5 Bloedarmoede HOFSTEDE BORSTZIEKTEN! ONTROOMER VANDEPUTTE III! PS I» BOUWGRONDEN BOUWGRONDEN, RENTENIERSHUIZEN Meubels NELO'S KINDERMEEL ET. EEIVIAN, •©4 BEKICHT 1. K E F 3 ALGEMEENE ASSURANTIËN BERICHT. 1 m? W 3 S g i l M Voor Hoest, Bronchiet en Influenza M BALS1MPIÏ.Ï.I» Voor Maagpijn, 20 DAGEN Vertegenwoordigers of agenien. WIJ VEItZEKEHE.V GAZ-COKE GAZGESTICHT van AALST. OM GELD TE SPA BEX Aug. DeKegel-Mertess, landbouwers I Wal is er nondig voor let goed overwinteren uwer granen] j ZWAVELZUUR AMMONIAK Ja, mijn beste De seep in poeder van Dr Thompson Rost 20 centiemen per pal* en zij reinigt beter en sneller dan ^elijlf well» zeeppoeder, «cep-icderijen E. SIEGLIN, Vorst OPENBARE VERK00P1NG van welgelegen en een perceel M E E R S C H te Nieuwerkerken, Edixvelde. De Notaris OSCAR TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeenten Nieuwerkerken en Erpe. Eenen schoonen en welgelegen blok bouw gronden en meersch, gelegen op Edixvelde, aan de Bremtstraat, gekadastreerd op Nieu werkerken wijk C. nummers 1019b, 1021 en deel van 1020 en op Erpe wijk C, deel van 1028. met eene grootte volgens meting van 94 aren 03 centiaren, palende ten ooste aan de heeren Dominicus De Ryck.AIfons Lievens en Prosper Matthys, ten zuide aan de Bremt straat en de heeren Alfons Matthys, Karei Roelandt, Theodore Lievens en Prosper Van den Brempt, ten weste aan den heer Alfons Matthys en ten noorde aan juffrouw Virginia De Schaepmeester. Boomprijs 156 fr. Onmiddelijke ingebruiktreding. Verdeeld in 11 Loten, volgens grondplan, opgemaakt door den heer Henri Van Cleynen- breuoel. gezworen Landmeter te Aalst. Zie plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 16 December |gj3 Verblijf, Dijnsdag 30 December ten één uur namiddag, ter herberg De Kring bij den heer Frans De Brouwer, te Nieuwerkerken, aan het Dorp. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde Zaailanden en Meersch te M ASSEM EN en VLIERZELE. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen in het openbaar verkoopen GEMEENTE MASSEMEN. Eerste Koop. Eene behuisde, beschuur- de en bestalde hofstede, met boomgaard, ge staan en gelegen op den Schalmdries, geka dastreerd wijk B, nummers 538, 539a en 540a, met eene grootte van 22 aren 20 centi aren, palende ten ooste aan de heeren De Corte en Van der Stelt, ten zuide aan de Kerkfabriek van Massemen en den heer Paul Goethals, ten weste aan den heer Fonck- Van de Vyver en ten noorde aan de straat. Bewoond en gebruikt door den eigenaar den heer Edouard Matthys. Verdeeld in twee deelen Eerste deel 5 aren bouwgrond ten ooste. Boomprijs 300 fr. Tweede deel De gebouwen met 17 aren 20 centiaren grond ten weste. Boomprijs 700 fr. jvj 3 De kooper dezer hofstede zal mogen in pacht nemen verschillige perceeien land omtrent zelfde hofstede gelegen Tweede Koop. Een perceel land, ge legen alsvoren op den Schalmdries, geka dastreerd wijk B, nummers 572C en 572B, met eene grootte van 17 aren 80 centiaren palende ten ooste aan de straat, ten zuide OPENBARE VERKOOPING Zaailanden en Meerschen, te Chers kamp, Vlierzele, Nieuwer kerken en Aalst. De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Cherscamp. 1° 2 hectaren 21 aren 85 centiaren Bouw grond, aan de Huilaertstraat en Waelestraat, wijk B, nummer571Verdeeld in 17 loten. 2° 99 aren 67 centiaren Bouwgrond, aan de Verhoogstraat, wijk D, nummer 151B Verdeeld in 3 loten. Gemeente Herzele 3. 55 aren 18 centiaren Land, op Speeten- kauter, wijk B, nummer 178a en 180b. Verdeeld in 2 loten. Gemeente Nieuwerkerken. 4. 94 aren 39 centiaren Meersch en Land, aan de Kwalestraat, wijk A, nummer 510 en 511. Verdeeld in 3 loten. Boomprijs 50 frs. 5° 21 aren 96 centiaren Land, alvorens wijk A, nummer 501 6° 20 aren 90 centiaren Land, op het Moorleveld, wijk B, nummer 549. 7" 20 aren 62 centiaren Meersch,op Pijpen- beek, wijk B, nummer 1034a Boomprijs 320 frank. 8° 40 aren 10 centiaren Land, op Offer- borreveld-Laar, wijk C, nummer 179a.— Verdeeld in 3 loten. Boomprijs 25 tr. 9. 22 aren 02 centiaren Land, op het Molenveld, wijk C nummer 347. Boom prijs 20 fr. 10. 29 aren 80 centiaren,aan de Brempt- straat, wijk C, nummer 470b. Verdeeld in 2 loten. 11.14 aren 44 centiaren Land, op Edixvelde, wijk C, nummers 550a en 550b. 12. 97 aren 47 centiaren Land. nabij het Dorp, aan de Maeldreef, wijk C, num mers 1090 en 1091. Verdeeld in 5 loten. Stad Aalst. 13. 32 aren 67 centiaren Land, op de Siesegemkauter, wijk C, nummer 1028 Alles verbeeld en afgeschetst in grondpla zich bevindende op bijzondere plakbrieven. ZITDAGEN Instel Dinsdag 6 Januari Verblijf: 20 te 2 uren namiddag, ter Estaminet - Het Beiersch Hof» bij den heer Felix Van Lan- duyt, te Aalst, Groote Markt. aan den heer Van de Velde-De Mulder, ten weste aan den heer Van den Berghe-De Backer en ten noorde aan Dame Weduwe Gust. De Ryck-'T Kint. Gebruikt door den heer Edouard Matthys. GEMEENTE VLIERZELE. Derde Koop Een perceel land, gele gen op het Luykensveld, gekadastreerd wijk A, nummer 393b, met eene grootte van aren, palende ten ooste aan den heer Jacobs-D'Hondt en kinderen, ten zuide over den Luykensveldweg aan den heer Nuttinck, ten weste aan het Armbureel van Vlierzele en ten noorde aan den Pontweg. Gebruikt door den heer Camille Van de Sype. Vierde Koop Een perceel land, gele gen op Uilenbroek, gekadastreerd wijk A, nnmmer 43IB, met eene grootte van 23 aren 50 centiaren, palende ten ooste aan de familie Verstraeten, ten zuide aan den heer Benedikt De Meyer, ten weste over den weg aan den zesden koop en ten noorde aan Juffrouw Maria Van den Hende. Gebruikt door den heer Camille Van de Sype.- Vijfde Koop. Een perceel hooiland, ge legen op den Grooten Dries, gekadastreerd wijk E, nummer 5112, met eene grootte van 17 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan den heer Henri Verleysen, ten zuide aan de Kerkstraat, ten weste aan den heer De Groote- De Smet en ten noorde aan den Waterloop. Gebruikt door den heer Auguste De Swaef. Zesde Koop.Een perceel land, gelegen op de Goosekensmeerschen, gekadastreerd wijk A, helft ten zuide van nummer 440, met eene grootte voor dezen helft van 15 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan koop vier, ten zuide aan den heer en juffrouw De Meyer, ten weste aan den heer Jan-Baptist Vinde- vogel en ten noorde aan de wederhelft. Gebruikt door den heer Camille Van de Sype. Zevende Koop Een pérceel land, ge legen op Uilenbroek, gekadastreerd wijk A, helft ten weste van nummer 263/2, met eene grootte vóór deze helft van 21 aren 45 centi aren, palende ten ooste met de wederhelft aan den heer Eugène Van de Sype, ten zuide aan den heer Verstraeten, ten weste aan den heer Dr De Keyser en ten noorde aan den heer Jan-Baptiste De Vos-De Mil. Gebruikt door den heer Auguste De Swaef. ZITDAGEN Voor de koopen 1 en 2 Instel, Dijnsdag 9 December Verblijf, Dijnsdag 23 December Ten 1 uur namiddag ter herberg genaamd Het Zwart Paard bij den heer Braeckman te Oordegem, op het Schoot, nabij den Gent- schensteenweg. En voor de koopen 3, 4, 5, 6 en 7 Instel, Woensdag 10 December Q Verblijf, Woensdag 24 December) Ten 1 uur namiddag ter herberg van den heer Camille Van de Sype, te Vlierzele, nabij het Dorp Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van bovengenoemden Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst, Korte Zoutstraat, nevens de afspanning De Meiboom alwaar er ten allen tijde te verkrijgen zijn, groote en kleine kapitalen mits bezet, aan geringen interest of wel aflosbaar met annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van twee schoone te SOTTEGEM, Trapstraat De Notaris OSCAR TIBBAUT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verboopen GEMEENTE SOTTEGEM. Eerste koop. Een sehoon en welgelegen renteniershuis, gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 19 en geka dastreerd wijkeenjge, nummer 338a 12, met eene groote van een aar 10 centiaren, palen de ten ooste aan de straat, ten zuide aan den volgenden koop, ten weste en ten noorde aan de familie Vekeman, te Gent. Bewoond en gebruikt door Dame Weduwe Francq-Van Steenberghe. Tweede koop. Een schoon en welgelegen renteniershuis, ook gestaan ten voorhoofde in de Trapstraat, geteekend nummer 20, en gekadastreerd wijk eenige, nummer 338a .'bis met eene grootte van een aar 10 centiaren, palende ten ooste aan de straat, ten zuide en ten weste aan de familie Vekeman en ten noorde aan voorgaande koop een Bewoond en gebruikt door Mijnheer Leon Van Impe. De huizen mogen bezichtigd worden den Dijnsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uren namiddag. ZITDAGEN Instel, Donderdag 27 November) Verblijf, Donderdag 11 December ten 2 uren namiddag, ter herberg - het Pa viljoen -, bij Mijnheer Emiel Van de Maele te Aalst, aan de Groote Markt. N. B. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten kantoore van bovengenoemde Notaris Oscar T1BBVUT, te Aalst, Korte Zoutstraat (nevens de Afspanning De Mei boom Studie van M. TIBBAUT, Notaris Aalst UIT TFR HAND TE KOOP: I. Schoone BOUWGRONDEN te Aalst, Steenstraat, nabij den Velodroom. II. Schoone BOUWGRONDEN, te Hofstade, III. Goede HOPPEPERSEN met verdere ge rieven. IV. Een perceel LAND te Erondegem, wijk A, nrs769, 770, groot 92 aren 90 cen tiaren. V. Een perceel LAND, gelegen te Vlierzele, wijk C n. 158 groot 48 aren 80 cent. Twee schoone onlangs nieuwe WOONHUI ZEN te Aalst,Koolstraat, geteekend nummers 47 en 49 Zich te bevragen ter bovengemelde kan toore. GROOT MAGAZIJN van We SI al lego rechtover het Postbureel. HOPMARKT, N°3, te AALST. Schoone keus er. voonleelige pi ijzen. Krachtig voedsel voor kleine kinderen Eenig radikaal middel tegen de slechte spijs- verternig en het zuur waarvan zooveel kinde ren sterven. MOEDERS I In 't belang uwer kinderen, neemt een proef met dit voedsel De ge bruikswijze staat op het pakje vermeld. Te verkrijgen in alle goede winkels 50 centiemen per doos. Voortverkoopers gevraagd Eetwarenfa- briek, Contich. Verkocht bij De Ridder, Erpe Adolf Van Brulle, Meire. AalstW" De Bruin, Moorselstcenweg, 190. ff Ingénieur Chimiste, ft 0 Analyses et dosages Ma- Q tières fertilisantes Eaux q - Minerals Alliages Ma- Q tières grasses Albumine. q aan Landbouwers en Hofliefhebbers Indien gij wilt goed en deftig gehandild worden voor liet aankoopen van pulpen van het fabriek Wittouck om U in October of November af te leveren ofwel plantaard appels afkomstig uit Friesland ook alh Soorten van Fruitboomen, Sieraadplanten, Haagplanten, Boscliplanten, tegen zeer ge ringe prijzen. Wendt U in volle vertrouwen tot de Gebroeders Van Vaerenbergh te Wieze op tien minuten afstand van de statu- van Baerdegem, deze bandelen altijd met de beste zorgen. II en vraagt T iong meisie van <j den buiten voor alle werk een weinig fransch sprekend. Zich aan te bieden Brusselschestraat 77. Vereenigde i\ ijveraars. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAJN', Hooge- vesten, fabriek van chemische meststoffen te Aalst. TAN'D M e ESTER -SPECIALIST, te Aalst, Statiestraat, 33, naast het Hotel du Comte de Flandre s- dert veertien jaren te Aalst. Kosteloozk Raadplegingen alle dagen van 8 tut 5 uren Zondag morgend, van 8 tot 12 uren. Dijnsdag voormid dag, te NINOVE. bij Me Van Laer. Dijnsdag namiddag, te Aalst. Genezing en 1 p vuil mg «i«-r bedorven tan den. Plaatsen van Kunsttanden zonder uittrekken en na het voora: genezen der «ortels van de 011de tanden. Het uit trekken d<-r tanden volgens de keus van den klient, na volledige gcvoelloosmaking gewaarborgd zonder de minste pijn GEBITTEN op Goud, Platine en Caout chouc. GEBITTEN zonder plaat, in de wortels vastgezet, nieuw stelsel.Recht zetten der tanden bij de kinderen (menig vuldige bewijzen)Wit maken der tanden, enz., Reparatiéu, Hermaken van Gebitten, elders gemankeerd. Daar Mr NEEFS de gehitten zelf maakt, dus uit de eerste band, kan hy deze goed- kooper leveren en met meer juistheid en gemak voor den Klient maken, dan andere Dentisten die,bij gebrek van kennis, hunne Gebitten elders moeten doen maken. Begeeft zich ten huize op aanvraag. MAATSCHAPPIJ VAN tegen Brandgevaar, op 't Leven en Ongelukken van allen aard. Eenige Preinio Ongelukken op den ijzerenweg en tramw ays. Hoofdagent Aug. DE WINTER, Nieuwstraal, Aalst, VOLKSVERZEKERINGEN met weke- lyksche betalingen voor Eerste Communie, Huwelijk, enz. enz. N. B Agenten worden gevraagd, zich te wenden op bovengemeld adres. Groot Sigarenfabriek vraagt overal agenten voor den verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Geen borg storten, goede commissie. Schrijven onder C. D. bureel van 't blad. Alle Dondei dagen en Vrydagcn bezon- dere groote keus v.tn vele soorten verschen ZEEVISCH aan de laagste dagpryzen. Alle Vischwaren worden zeer wel gerei nigd op verzoek ten huize gebracht. Ik beveel mij aan de gunst van eenieder, bezonderlijk aan do achtbare ingezetenen die van leveranciers veranderen. Zeer voordeelige pryzen voor Avondma len, Hoteliers, enz. Ph. VAN STY VEND AEL Eenig huis der stad sedert 25 jaren in do Ö08tendsche Visscherijen gevestigd. Visschkrij. Lange Zoutstraat, 38, Aalst Leveraar der bijzonderste huizen der stad. TELEFOON Nr 44. X e H T] 2 I i O li C 3 o X 5. 5 - n O O S zijn de BESTE geneesmiddelen voorzeker van Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, Aalst. Fr. 1,26 de doos. Deze Pillen,aangezien hunne aangenamen smaak, mogen opgezoden worden. Maagzuur, Gal, Slijmen, slechte Spijsver tering, Verstoptheid, Speen, Puisten, enz gebiuikt de Bloedzuiverende Pillen van Fr. CALLEBAUT. Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST. Fr. 1,00 de doos. In dezelfde Apotheek zijn te verkrygen Remedie voor Eksteroogen 0,50; Tandpyn siillendo druppels stillen onmiddelyk de tandpijn, 0,50 Pillen tegen de razende tandpyn, 1 fr de doos. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Pakken voor liet bevruchten van koeien en men ieën Remedie tegen het snot der kiekens Zekere remedie voor den cholera der kiekens, 1 fr. de 1/2 doos, 2 fr. de doos. BLEEKZ KLEUREN WnVLOEO, NEURASTHENIE GROEI SPOEDIGE HERSTELLING*-**** PRODUITS SAINT VlNCENTdePAUL,24,RueSau RADIKALE en ONFEILBARE GENEZING in üuor den ELIXIR ol CONFITUUR S VINCENTIUS, PAOLO 1 nr PP«,MTr BIJZONDERLIJK TOEGELATEN - Alle Aootheken. Brochuur franca Prijs 5 Frank. Hroncliiei oude en i-as ootsiaoe. koudeu, aan-fl rallen eu bevangenheid, aslbma. korien adem. oekingen in de zijde. hnest en Duimen, hartklop pingen. keelpijn, gejaagdheid, oorluiiiugen, tering, twee'en »n v. iinageiing zijn onntch en volkomen oencitn do t de nieuwe hehaudelmg der doktert ill wel gekend 102, Nieuwstraat, BRUSSEL (Ntord-Statie) Raadgevingen alle dagen en Zondag van 8 tot 1Ï uur (Dintdag en Zaterdag uitgenomen) ANTWERPEN U, Pelikaanstraat (rechtover de groote statie), centen en derden Znterdag der maaod, van 8 tot 12 uur. lie handeling en raadgevingen door briefwisseling 'mending van boekjes en getuigschriften van gene- ingen tegen fr. O 70 m postz-gel-. Belangrijke LM~ vraagt werkzame agenten van den buiten om landbouwers le bezoeken. Vast loon 15U frank per maand en kommissie. Schrijven S. S. 25, Agence Havas, Brussel. Een der grootste slopselfabriekon van 'I Land, zoekt agenten in iedere plaats. Schrijven E. P Bureau de Publicité, 21 Bd d'Herbatte, Namur. Algomoene Agencie eener oude en machtige compagnie, leven ongeval, brandramp en uitduover, lo ver- leenen aan deftig en solvabel persoon. 300 frank ter maand, voorwaarde :.f te spre ken, (onnoodig bediening te verlaten). Op zichter brengt Ier hoogte. Schrijven Z. Postbus 166, Antwerpen. 52275. OPRECHTE SIROOP VAN aanbevolen door de aanzienlijk ste geneeskundigen voor de haastige genezing van alle Borstkwalen, Bronchitis, Hoest, Vallingen, Zinkingen Hoogst noodzakelijk voor miswassen aan klierlijdende kinders, vol van humeuren en aangedaan van huiduitslag. De flesch hier neven eischen. Depots te Aalst Apothekers CALLEBAUT, GHYSSELINCKX en MEGANCK. Algemecne Agencie P. DUPUY, 8, Zaadkorrelstraat, Brussel. TV IvOOIk 1000 al'erschoonste canada- I pooten bij Em. De Coen- Moyersoen, Aalst. Een Priester ",el, «'"«uk doeleinde, stelt zich ten dienste om kosteloos onfeilbare re cepten bekend te maken ter spoedige en grondige genezing der aderspattige zweeren, wonden aan de beenen, eczemas, alle huid en schedelhuidziekten, vallende ziekte, ze- nuwslapte, ziekten van het zenuwstelsel, pijnen, jicht, rheumatick. Schrijven aan den Eerw- Heer Lauret, Pastoor van Ervauville (Loiret) Frankrijk. (Postzegel voor het antwoord). volkontene genezing in 3 uren van den Alioop of 't Scliijt der kalvers en veulens door liet A merikaansche Poeder Dfj ratere nu Constipogene genoemd. Eene enkele doos is voldoende, om verscheidene dieren te redden en het kost maar een frank. Te bekomen in allo apotheken, namelyk te Aalst, bij De Valkeneer en Callehaut. WINTERSEIZOEN 1913-1914 Prijsvermindering der de zuiverste, spaarzaamste en goed koopste BRANDSTOF van eerste hoedanigheid. Te verkrijgen in hel Uitgezochte Coke Grove Coke per 10 H. genomen Grcsillon N° 2 id N° 1 1.40 1.30 1.20 1.10 0.95 MEN BESTELT TEN HUIZE. Te'efoon 13 en 55. vraagt men enkel een zakuurwerk dat goed gaat. Wij veroor loven ons U een zakuurwerk remontoir WELTALL WATCH aan te bieden, op den minuut geregeld Dezelfde is een echte Anker uurwerken loopt 36 uren. Drie jaar waarborg. Zeer plat en hoogst elegant. Dit uurwerk is sterk verguld en gelijkt treffend Op een gouden uurwerk. Prijs Mk 6,50 per stuk, per twee stuks Mk 12. Wij sturen deze uurwerken tegen terugbetaling Geen de minste Risiko- Indien het zakuurwerk niet bevalt, wordt het geld terugbetaald. WELTJLL WflTBHdaoMe-Foiiils, (Zwitseriaofl), H. nso. DurwerKenfaCrieK P *1P lil lldl Vraagt te huren pacht- 4 hof stal en schuur,tuin en groote boomgaard. Een verdiep. Schrijven, 243, rue Progrès, Bruxelles. Steekt wel deze waarheid iu uw hoofd. Eene verwaarloosde valling zet zich over van den eene:: mensch aan den anderen en is gevaarlyk et. zelfs doodelyk voor kin deren en ouderlingen Daarom moeten wij ons er zoo spoedig mogelyk van genezen. De beste, ja wij mogen zeggen, de nigste remedie die u zal alle voldoening geven is de Depratcre. Dit is een wetenschappelijk produkt dat door de Doktors zelf genomen werd. Prys Si l'nwiiivV in alle Apot heken, naraenlyk te Aalst, by Valkeneer en Calleuaut. AALST, Meuleschettestraat. Fabriek van C:mente Vloertegels, Dak pannen (nieuw model met verbeterde aansluiting), Cimentbuizen, Putbuizen van 0,80 m. tot 1,50 m. doorsnede en grooter op aanvraag. Muurdeksels,Varkensbakken, Paardekribben, enz. echte Malt Kneipp gö*d gezond, voedzaam en goed koop Ziedaar de Gezondheid WEI.KE VERE ENIGT VOLGENS het-OORDEEL dar KENNERS EN SPECIALISTEN Ude onontbeerl jke voordeelen van een volmaakt maohien 1. VOLMAAKTE ONTROOMINQ; j 2. HOOGSTE OPBRENGST; 3. EENVOUDIG WERK; 4. MINSTE MOEITE; 5. KLEINSTE SLEET; 6. STILLE GANG 7. GROOTSTE BESPARING; 8. STERKSTE MAAKSEL; T DM (MET HANGB0L EN ENKELE TÜRBIEN) Fabrieken VANDEPUTTE C'% Eecloo AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Dat zij kloek en goed geworteld zijn. 8 Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. is de eenige stikstofmest die in staat is u dien uitslag te geven. Wat is er noodig om uwe granen in de JLente goed te doen struiken, om ze vanaf het ontwaken van den wasdom krachtig te doen groeien 7* Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond. in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen. LANDBOUWERS 1 Gebruikt vóór den Winter geene te snelwerkende stikstof- mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te waterachtig, te teeder en min weerstaanbaar maken aan den vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbnizen verloren gaan. Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak het is de ware herfststikstofmest Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge. Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- aardsche indringingen niet verloren. Allo handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen die meststof. Voor alle inlichtingen, wendt U tot het Comptoir Beige du Sulfate d'Ammoniaque naamloos vennootschap, 8, Berckmansstraat. Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 3