MAANDAG 8 DECEMBER DE MAAGZIEKTEN cmoms Gezomhieiusnlle.x' DEFENSE REPAR AT1EN HUIS OTTO KOENTGES C. PRAETDE WITTE, ACH. EEMAN, AALST GEBROEDERS SCITOONJANS N ïeuwstraat VAX.ELAIR E-C L A ES BRUSSEL Buitengewone gelegenheidskoopjes aan al onze Toonbanken. VRAAGT D K geperfectionneer-T y juistheid de Chronometer gewaarborgd Horltxjiema kerij Juweelen Itrillen S7 Lange Zoutstraat, 6 Aalst. Vraagt de Ilorlogie Lolis Roskopf, S. A. Grondkredieï van België s JOSEPH VAN VAERENBERGH WAT IS EENE MAAGZIEKTE Maatschappij SI C GEK lianque Centrale de la Uentlre Belgische Hypotheekmaatsehappij t N SPAA3K1S i WILT GIJ EEN GOED NAAIMACHIEN DE MAATSCHAPPIJ SINGER 1)6 PlaaiSClappi] Slager, 87.Dua-Kieentonperssuaat,Brussel- ZENUWLIJDERS! STAAT OP UW HEIL IS NABIJ STOOMVERWER1J 13, Sint-Jacobsstraat, 13, Brugge. Hulphuis te Aalst bij Alfons WILLEMS, IV! 0 RIS 0 N S Waschmaehien Wascht zonder afkoken in 6 minutenen werkt door zijne eigene zwaartekracht J, L. MORISOHS, 10» DAMBRBGGESTRAAT. ilTMHPEH. Oud huis:J.-B. JOURET-COOUEREAUX Opvolgers 2*7, Sint-Jorisstraat, 27. AELST. Broeli- en Kleerstojjen, Laatste Nieuwigheden VOLMAAKTE BUIKZUIVEREND st de door liet meest de gan- sclie wereld bruikl. Hel VOLKBHULPMIDDEL onmis baar in alle huisgezinnen. AU BON MARCHË EINDE van 't SEIZOEN (Let wel op het adres). I«m lugiecn «ii Gi'iiève, Niukken geregleenl «loot- lift'l Ob«ervaloriuai Vi»o Genève en het beste BEHOÜDMIDDEI. van het H"Ut. Bederfwerend. Ongediert vernielend. Verzekert ei*n driemaal langoren duur aan liet Hout rn geeft eene schoone bruine kleur. Vervangt voordeel igüjk het teer en de olieverf. Vraagt voor zijne verschillige toepas singen. het Prospectus nr 4. Zilveren eenn-'aal ter Wereldtentoon stelling van Parijs 1900 Gulden eermetaal ter Wereldtentoonstelling van Lmk 1905. CHAULINE, beschermt de zaaisels tegen de aanvallen der kraaien en andere vogels, ook tegen de ziekte, verbetert de kwaliteit en vermeerdert de opbrengst Belgische Maatsch. v. Carbonyle HERVE Frères GOFFAERT, TROOZ, (België Depositans M' R Schelfhout, Bouwmaterialen, Boudewijnkaai, 8, Aai.st NAAMLOOZE MAATSCHAPPI.l ingericht in 1835 Geldleeningen te bekomen voor bet bouwen van luizen, aankoop van gebou wen en lauden, aan gewonen intrest, aflosbaar 111 eens cf metdrij maande! ij ksehe afkortingen, met of zonder levensverzeke ring. Uitgave van obligatiën van 100, 200, 500 en 1000 franken, intrestende aan 41 °/o 's jaars. GELUUITZETTING VAN EERSTEN RANG. Kostelooze inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris EEMAN te Moorsel, en in bet bureel der maat schappij te Aalst, Leopoldstraat 28, van 8 tot 11 ure 's morgens. Hoofdagentscliap van verzekeringen tegen brand, ongevallen, op 't leven, enz. Huis gesticht in 1876. Prijzen volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Samengestelde opgeloste Guano DE ZON LtRONDSTOFFEN aan prijs van den dag Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, -iuperpho-rhaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, pi—i-i Scoriesi Plaa-tcr, IJzersulfaat Phosphaat Bernard. Magnesium al ui 111 98(99 zuver Vergruizer-. Vermorel. Eclair u 1. Zaakwaarnemer Esplauadestraat, 14. Aalst gelast zich met vernieuwingen van bepande schuldvorderingen, vernieuwingen, opma ken van aangiften van nalatenschap en onderliandscbe akten, voor alle processen en erfenissen en alle moeilijkheden. Bij hem is ook geld te bekomen aan kleinen intrest op eerste hypotheek. Wordt kosteloos raad gegeven. Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag. het is eene maag die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak ergezeld van oprispingen, zvvaartegevoel, zuur, draaiingen, hoofdpijnen, zwellingen, gassen, stikkingen hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na het eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag. die krampen veroorzaakt, kolijken, brakir.gcn, slechte spijsvertering, pijnen in den rug. Jen buik. tusschen de schouders nachtmerrie slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droefheid, ontmoediging neerslachtigheid en zwarte gedachten Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is, een pijnlijke en ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock omdat de Poeiers de Cock de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de meest ingewikkelde gevallen Eene er kele doos Poeiers de Cock geeft betere uit slagen Jan lange maanden van eene andere behandeling Beproeft eene doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie konden genezen worden. Men kan de Poeiers de- Cock koopen in alle goede apothe ken, aan 2,5o tr de doos. Alle andere remediën weigeren. van NAAIMACHIENEN aller stelsels en merken worden zorgvuldig gedaan bi tic bijzondere werkhuizen der Aalst 9, Albert Liénartstraat, Spoedige bediening-Goedkoop Naamlooze Vennootschap. Agentschap der Société Générale de Belgique (CAP!TAAL 100.000.000 FRANK) AALST - DENDERMONDE LOKEREN NfNOVE SINT-NIKLAAS GEERAARDSBERGEN. SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEUWSTRAAT. Telefoon 108 en 113 Dépots van geld. Disconto en invordering van wissels- Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van checks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetalfng van koepons. Inbewaarneming van waarden. Verhuringstarief der Brandkoffers BRANDKOFFERS Afmetingen binnenwaarts Prijs der Verhuring hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand Per JAAR Meter Meter Meter Frank Frank Frank Frank Model A 0.12 0.30 0.55 2— 5. 9 15. - B 0.20 0.30 O 55 3.— 8.— 15. 25 C 0.50 0.30 0.55 5.- 12.— 20 35 D 0.50 0.62 0 55 8.— 20.— 30.— 50 E Ó-53 0.62 0.55 9— 22. 35.— 60.— NAAMLOOS VENNüOT-SCH >P Kapitaal 6.00 >.000 Frank *.-»« I i«- Ax ltl>» 7 1. Iii vhimi. Beheerraad MM. Baron Freüegand Cogels Voorzitter. Edouard Thys, Onder voorzitter. Alp. Ullens de Schooien, Léon Van den Bosch, Henn-J Engels Collegie dek Com.mi6sarissen MM Jean delta Faille de Léverghem, voor zitter. de Graaf Aünen de Borchgra^e uAltena, Léon Collinet-Plissaert, Baro- Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar ie orelle. SPAARBOEKJES AAN 3.60 Renteboekjes op Naam met z-ftsmaanielijksche coupons aan 4 °/0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 "'0 LEEMNGEN OP HYPOTHEEK - VOORSCHOTTEN OP TITELS. Ag»-;\TK,\ Aalst, Urbwn R' u\. 4 Gentscheristeenwjg, Assche, Jan Van Ran.-beeck, Gemnut i diende Baei degem, Oscar Joostens, Gem-M aeuris EremboJegem, L opold Van Vaerbnbkrgh, Gemeente-Sekretaris Erpe. René Bogaert, Gemeeme-Scc etaris Haeltert, Theophile De Brouwer. Heli - r j-Bestuurder Herdersem, Denis Coo«eman, Gemeente Sekretaris Herzele, Jules Droeshout, bediend ij de Nationale Bank Meire bij Aalst, Remy üaeten, Eere-S cretaris Molhern, Frans Droeshout. Gemeente Ontvanger Moorsel, Bbnoit Carrvn, rustend Onderwijzer Nieuwerkerken-bij-Aalst, Emeri De Kegel, koster Oordegem, Alfonb De Brauwer, Gemtiento-Secretaris. Kosteloos onderricht Het geld in bewaring gegeven in de BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE brengt thans op 3 0 INTEREST wanneer men verlangt het te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging te kunnen terugtrekken. 4 INTEREST wanneer men zich verbindt de Bank 15 dagen op voorhand van de terugtrekkingen te ver wittigen. Verzorgde reparatiën Aarzelt nietWendt U tot die U met de grootste gemakken van betaling naar uwe keus, per week, per veertien dagen of per maand, een volmaakt naaimacnien zai leveren, dragende HET EERSTE MERK DER WERELD. De naaimachienen welke aan lage prijzen aangeboden worden onder alle soorten van fantazie namen of onder de benoeming van Systeem Singer, Verbeterde Singer, enz., zijn niets anders dan namaaksels der echte Singer machienen en zij ver oorzaken alleen onaangenaamheden en kosten aan de koopers. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP- AALST, 9, Albert Liénartstraat, 9. Ninove,20, Geeraardsbergschestraat.Sottegem,33,Neerslraat. M.er dan 100 Eigen Huizen in BelgK'. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) verzachten 8 oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZKNU WZIKKTËN '.smartvolle maand- S stonden, hoofdpijn,schele hoofdpijn ^migraine),draaiing,hoofdduizelins'.zenuw- 8 ^3 kooits, de hevigste tandpijn, scheuten iu de tanden, hartklopping, slapeloosheid, 8 jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie)' f I zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid - influenza, koorts, netel- j koorts, polderkoorts, rhumatism, flerec-ijn. jieht, rugpepijn, enz. j De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis verstolken de zenuwen, i. schadeloos voor de gezondheid, en misfon nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de 3 I doozen of driedubbele d-os fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos j OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met 1 j eenen waarbo- gband. en een to it kruis van Sint-Andreas, tusschen ?j Vlaamschen en Franschen tekst, boven of onder op de doos dragende. Depots AALST, Caliebaut, De Valkeneer, Rennebooe- NINOVE, Cobbaert. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zijden met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleed imn van dame- liecren en kmd.-rs, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals' pane, enz. Wassclien en solferen van beddekens. Verwm on wassclion in hot drong van handschoenen. Dfi ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Het is Zonder houten pinnen. Zonderstaaf in 't midden der kuip. Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. Jaagt het zeepsop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte. MEN WASCHT AL ZITTENDE Ik geef een nieuw MORISONS Wachmachien eene maand op proef in geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden. Vraag het boekje nummer 462 met uitleg en prijzen aan De GEZONDHEIDSPILLEN DEFENSE zijn gemak kelijk om in te nemen en veroorzaken nooit buikpijn.Zij verdrijven' slijmen en gal, verzui veren het bloed en ge nezen Verstoptheid, Maagpi/nen, Schee/hoofdpijn, Zenuwpijnen, Jicht en Rhumatism, Speen, Huidziekten, enz. 7r. de doos van 3n pillen, in ALLE APOTHEKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1913 | | pagina 4