Blad der Bristene Volkspartij. Zondag 30 September 1894. Nummer 4. Tists en Nelis. 51BEMOCEAAT Antwoord van den E, H. Daens. Verleden week verscheen de CatholiekcjKlcpcl Een schimpschrift van onze bewaarders vol modder en laster tegen den E. H. Daens. De E. H. Daens heelt het volgende antwoord ge zonden. Aalst 26 September 1894. Heer Uitgever, Ik schrijf niet om u te overtuigen, (gij schijnt mij te zeer vooringenomen,) maar voor uwe lezers die voor 't oogenblik nog al talrijk zijn omdat zij uwe Gazet voor niets krijgen. Gij zijt onreclitveerdig jegens mij. Een enkel bewijs Gij spreekt van mijne Meeting te Geeraardsbergen en gij neemt al uwe inlichtingen in een Gazet welke gij noemte de oneer der Belgische drukpers. Het laagste Nieuws gelijk gij spotsgewijze zegt. Welnu, die Gazet welke, volgens u, dagelijks liegt en lastert, gij neemt ze als Evangelie aan en volle waarheid, als zij u dienen kan om mij aan te randen. Ik zou dan op die meeting niets gedaan hebben dan op M. Woeste uitgevallenmaar M. de Uitgever, dat is volstrekt valsch. Ik heb op die meeting ons programma verklaard en verdedigd, ik wilde bijzonderlijk de Evenr. Vertegenwoor diging verdedigen, maar de aanvallen en de beledigingen der Socialisten hebben mij niet toegelaten het laatste deel mijne redevoering uit te spreken. Is dat een schande voor mij Maar zie, hetzelfde is nog gebeurd deze week te Verviers aan eenan katholieken Priester en redenaar. Zult gij hem daarom ook schandvlekken en bemodderen En de zaal waar hij sprak te Verviers, wordt daar ook soms niet gedanst Maar niet tevrede met het Laatste Nieuws als volle waarheid aan te nemen, als 't kan dienen tegen mij, vervalscht gij trog die Gazsi. En ik bewijs dit. Gij zegt eerst: Een Priester, in eene herberg, tus- schen pot en pint, gezeten tusschen liberalen, socialisten en katholiekenDe twee eerste woorden drukt gij in vette letters, het woord Katholieke in kleine letters Waarom dat verschil gemaakt, Mr? Gij gaat nog verder Gij herneemt de vorige regels en druktEen Priester... te midden van pot en pint, gezeten tusschen liberalen en socialisten... Nu zijn al de katholieken verdwenen en ik katholieke Priester bevind mij alleenlijk tusschen liberalen en so cialisten, waarmede ik verbroeder... Maar M. de Uitgever, aldus schrijven dat is slechte trouw en valschheid. Ziehier de waarheid. Ik heb eene Openbare Meeting gehouden te Geeraards- bergen voor elkeen... en was't gelijk gij schrijft, a in een danskot M ar, Mijnheer, de Kantonalen Landbouw waar vele en voorname katholieken deel van maken, houdt in die zaal zijne groote zittingen. Waarom altoos twee maten en twee gewichten Weet gij dan niet dat er te Aalst lokalen zijn, waar 'tpuik dor katholieke Bewaarders vergadert, en dal. er daar dikwijls wordt gedanst, ja -zelfs Bals Masques gegeven in den heiligen tijd van den Vasten, om niet te spreken van andere tooneelen die nog meer ergenis hebben ver oorzaakt? Gij verwijt mij dat ik in herbergen ga spreken en in zalen waar er zeer zelden wordt gedanst. Maar wie is er de schuld van Ik had verleden week te Lede een zeer katholiek lokaal gevraagd en zonder de minste moeite bekomen. 's Anderendaags, Zaterdag, kreeg ik een briefje a E. H. Daens, ik laat u met eerbied weten dat ik u geëerd voor stel niet kan aanveorden. En ga eens vragen op die gemeente Mr de uitgever wie bij de bazin is geloopen en haar heeft gedwongen door bedreiging van broodroof ons haar lokaal te ontzeggen. Ik ben dan gedwongen geweest de meeting te houden in de Zaal Flora, treffelijke en deftige herberg, maar waar er éénmaal of tweemaal 'sjaars, met de kermis, wordt gedanst. En de Pharizeërs, die ons alle katholieke lokalen heb ben ontnomen, beginnen dan te kermen en te huilen dat ik mijn priesterkleed bemodder in danskoten. Maar het Vlaamsch Volk is rcchtvccrdig en klaarziende en het schandvlekt de laffe huichelaars die zulke comedie spelen. Aardige zaak 1 Om mij te veroordeelen spreekt gij al leenlijk van de plaatsen waar ik meeting houde, en van sommigen mijner aanhoorders. Wildet gij met zulke maat onze grootste mannen meten, zelfs den Apostel der Heidenen, den H. Paulus zoudl gij moeten schandvlekken. Gij weet immers dat hij eens te Athene sprak op den Areopagus, en welke was daar zijn gehoor? Het schuim der Ileidenschc Maatschappij, Godvergetenc en zedelooze philosofen, verwildende en verbeeste slaven, menschen die bijna niet meer wisten dat er een God of een zedewet bestond. Is't eene schande voor den Apostel aan die diepgezon- kene Heidenen de waarheid verkondigd te hebben Maar, cult gij zeggen, .V.V- ij ia die vergadering van liberalen en socialisten de waar.\eid verkondigd? Ja, mijn heer, en gansch de grond mijner redevoering was ge trokken uit hel Evangelie en cien brief van den Paus over den arbeidersstand Réhtnr novarum. Waarom rept gij daar niets van M. de uitgever? Is 't niet omdat gij in gansch mijne redevoering niets vindt dat berispelijk is? Maar gij zegt dat ik daar verbroederde met geuzen en socialisten? Schoone verbroedering? Ik ben door de socialisten beschimpt geweest, belce- digd en bedreigd; een heer dien ik niet kende en aan wien ik gelukkig ben in 't openbaar mijne dankbaar heid te betuigen, heelt mij beschermd en geleid in een naburige herberg om den drang der woelende socialis ten te ontsnappeneen weinig later heeft hij mij ver gezeld naar de statie waar de socialisten de Carmagnole dansten. Moet ik dien edelmocdigen heer misschien beloonen met smaad en ondankbaarheid? Neen, M. dat is mijne zienswijze niet. Zou ik misschien moeten dankbaar zijn aan de katho lieke politie dier stad die niets heeft gedaan om de orde te handhaven, of aan de bewarende katholieken die gekomen zijn om de Meeting te storen, en waarvan één heeft laten hooron dat de toestand van 't volk niet kan verbeterd worden, d Rampzalig woord, dal meer vooruitgang zal maken aan de socialisten dan al hunne driftigste ophitsingen? Ik heb de verderfelijke leerstelsels van 't socialism weerlegd en bestreden; maar ik haat en verfoei de so cialisten niet; ik aanzie ze als verdwaalde broeders die weleer in het Evangelie en in de Christene Kerk de red ding zullen zoeken; er. ik gelee: mot Jen grooten bis schop van Amerika, Mgr. Ireland, dal men de menschen niet haten moet uit liefde tot God. Ik zou nog veel moeten zeggenmaar uit deze regels zullen uwe lezers gemakkelijk oordeelen dat al uwe be schuldigingen valsch zijn en ongegrond. Nog een woord. Op heel de eerste bladzijde van uwe gazet sleurt gij mijn priesterkleed door de modder; en na al die belee- dlgingen en beschimpingen eindigt gij met te verklaren dat gij mij niet onweerdig acht van den bichtstoel, pre dikstoel of het heilig altaar! Ziet gij dan niet,, M. de uitgever, dat gij zelf door deze laatste woorden al uwe voorgaande beschuldigingen te niet doet? Ik vergeef u, als priester en als christene maar eens dat de politieke driften zullen gekoeld zijn, zult gij be treuren, gij, een katholiek man en een bediende der hoofd kerk van Ninove, mijn priesterkleed besmeurd en be lasterd te hebben. Gij zegt dat ik door fransche priesters en M. Garnier in den ban ben geslagenmaar gij weet toch dat ik in de katholieke kerk maar ééncn wettigen Overste en Rech ter heb, den bisschop van Gent. En die eenige rechter van al de priesters van ons Bisdom heeft mij niet afgekeurd, noch berispt nog veroordeeld. Bijgevolg heb ik den rech ten weg niet verlaten, noch het priesterkleed besmorsd en onteerd gelijk gij schrijft. Gij moogt mij streng oordeelen als politiek man, maar mijn priesterlijk karakter valLniel onder uw gebied. Onze Bisschop is dan om de priesters die dwalen, te berispen en te bestrallen. Voor al de andere geloovigen staat dit schrikbaar woord geschreven in het Heilige Schrift: Nolite tangue Christos meos. llaakt. mijn gezalfden niet I Dat de vijanden van Christus en de katholieke kerk het priesterkleed bespotten en besmeuren, dat kan men nog eenigszins begrijpen; maar dal gij, M. de uitgever, een christene, een kerkbediende van Ninove zulke misgreep bedrijft, dat is een rampzalig voorbeeld dat biltere vruch ten zal dragen. Later als de vijanden onzer religie met slijk en mod der zullen werpen naar ander priesters, zullen zij zeg gen: Wij volgen het voorbeeld na van M. de uitgever der Stad Ninove, kerkbediende van Ninove. A. Daens, priester. Nelis. Ze zijn, men waarachtig den duivel ontkro pen, hc Tisle? Tisle. Wat is 't dat ge zeggen wilt, Nelis, 'k en begrijp u niet. N. Zoo dan g'en hebt nog niet gehoord, hoe die oil nu te werke gaan. T. In geen maand, en worden d' oCi hier nog vernoemd. N. Toet, toet man, die voor hen propagande doen zijn nu ook voor d'evenredige, in d'omstreken van Geersberg moeten ze Dierickx pakken, en voorder mogen ze stemmen die ze willen, rond Haeltert De Saedeleer, en te Aalst is 't Van Wambeke, en ze vragen dat om de wille van 'l evenredig stelsel, dat is ten eerste be kennen dat dat stelsel rechtveerdig is, ten tweede dat wil zeggen dat d' oü maar op 't vierde meer en reke nen maar om dat elk toch nog min of meer voor zijnen gebuuri^ dat verstaat hun nog; maar 't fijnste Tiste, dat is dat ze rond Ninove en Sotlegem om die reden ook Woeste willen doen stemmen Stemt voor drij van de Volkspartij zeggen ze langs die kanten, maar pak Woeste voor den vierden als vertegenwoordiger van de rijken. T. Ja maar, ja maar jongen g' en gaal mij die lonte weer niet ophangen zulde N. 't Is pertan zoo Tiste, 't is echt, 'k heb het gehooid met mijn eigen koppel ooren de volksmannen om rechtzinnig te zijn, volgens die bazen, zouden Woeste voor den vierden moeten nemen, want anders en zijn ze niet gemeend voor d'evenredige vertegenwoordiging. T. Dat gaat nu toch te ver zie, dat is nu toch geloven dat de boeren kegelzot zijn, meneer Woeste moeten pakken om dat stelsel, die dat stelsel bevecht, en die Beernaert en 't ministerie daarvoor omver- smeet, die bekent dat hij al de minsteries die er voor zijn zal doen springen he, ze zeggen som wijlen van bij den duivel te bichle te gaan, maar dit doen, zou nu permentelijk toch dat zijn lie Nelis. Allez 't doet mij toch nog plezier, als ge ziet hoe ver dat ze 't al zoeken, dat zegt al iet he Nelis, en ook nog g'en peinsd misschien zoover niet, maar als elk van die kerels zoo in zijn stroke voor zijn eigen werkt en d' ander onderduims in den nek schupt, dat wil nog meer zeggen he? we zullen de jongens laten doen toch, en compassie mee hebben,'t zijn hen snakken die ze geven, ze liggen met koud zweet op hun voor hoofd, zijt dat zeker.... He eerni de cerni toch, ge zondt zeggen hoe is 't mogelijk.... voor Woeste nu 't voordeel van d'evenredig vertegenwoordiging inroepen Nelis, 'k heb in mijn leven nog hooren zeggen, dat er men schen van schrik op de moment van hun zinnen vielen, Maar 'k zou die kerels ook in 't oog houden zulde, want g'en moogt er geen kerke op bouwen, 'k verzeker 't u. Ik vrees ik, dat ze ook naar de Kamers zullen trekken, maar die kamers zullen men verdjanters te Gheel of te Zelzaete staan, is mijne opinie, en ons Heere helpt z' er uit nog. Eono kandidatuur op onze lyst was door ons aangeboden aan den heer Hermann de Bacls, de wolbekende spreker van Gent, de vaandrager van bet Evenredig Stelsel in Vlaanderen. Redenen van louter persoonlijken aard laten M. de Baels niet toe ons aanbod te aanvaarden. Had M. de Bacts aangenomen, dan iou een onzer mannen, zij M. De Pelsmackcr, zy M. Do Backer, zich voor hem achteruitgetrokken hebben. Hier volgt de antwoord van M. de Bacts, dia op politiek gebiod allergc- wichtigs is Bi'iel' van M. Hei'maiiii de Bacts. Aan d3 Heeren Leiders der Kristene Volkspartij ïan Aalst. Geachte Heeren, Ik zou volgaarne de kandidatuur aanvaarden, die gij mij aanbiedt, indien ik enkel luisterde naar de genegenheid die ik voor uwen strijd koester. Meer dan iemand betreur ik het schouwspel, dat het arrondissement Aalst droeve uitzondering in gansch het land oplevert. Ja, ik betreur dat men te Aalst geen treffe lijk accoord gesloten heeft met de Kristene Volkspartij, lijk overal elders gebeurd is. Nu echter, de verklaringen, die gedaan zijn in de katho lieke Associatie van Aalst, indien zij behouden worden, maken den stnjd volstrekt noodzakelijk en ter zelvcrtijd be palen het kiesprogram. Volgens de redevoeringen te Aalst in de Associatie uit gesproken vragen de oü kandidaten aan hunne kiezers 1°) Eene afkeuring van de politiek van M. Beernaert. 2") Eene belooging tegen het Evenredig Stelsel. 3°) Eene betooging ten voordecle der inkomende rechten op degianen. Nu op die 3 punten zijn de oü kandidaten in desaceoord met de Christene Volkspartij. Op die 3 punten ook zijn zij in desaceoord niet alleen met het ministerie Beernaert, maar nog met het ministerie de Burlet, met het algemeene gevoelen van 't land, en met de overgroole meerderheid der katholieken. In gansch het land is hel onmogelijk den naam van M. Beernaert uit te spreken, zonder dat onmiddehjk de toe juichingen losbreken. Te Aalst verwijt men hem van liet Evenredig Stelsel voor te staan, de graanbelasting te bevechten en... van gee- nen tram niette hebben vergund. Men maakt een besehul- digingsakt op tegen Hem omdat hij de tabakswet enkel wat verzacht heeft en met geen engelengeduld de 27 redevoe ringen aanhoord heeft van den spreker, die zich daarover beklaagt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Democraat | 1894 | | pagina 1