Tista en de meester. Landbouwers, leest Les van geschiedenis. Tot hiertoe riep men altijd dat het Evenredig Stelsel een vrije kwestie was, een vraagstuk zonder belang. En ziet, te Aalst wordt het verwerpen der Evenredige Vertegenwoor diging de hoofdkwestie der redevoeringen.... wel te ver staan... .met den tram van Ninove er bij. .Men moei nog- Ihans weten dat de Christen*} Volkspartij het Evenredig Stelsel krachtig voor en staat, on dal liier weer de Kristeuo Yulkspartij 'l accoord is, en mei ons katholiek ministerie, en met verscheidene katholieke arrondissementen... i.» een woord bijna met iedereen. De Oü kandidaten spreken ojk van de inkomende rechten op de granen. Noglhans zij weten geheel goed dal het gouvernement dal nooit zal, noch kan aannemen. Een ministerie, dat zich niet wil zelfmoorden zal nooit, een maatregel nemen, zoo nudeclig aan de kleine boeren, en die cene belasting is op den boterham van den werk man. Men weet dat het ministerie nooit verder zal gaan dan het wetsontwerp dat neergelegd ismen weet dat nooit een enkele representant van Brussel, Gent, Luik, Charleroi, Antwerpen, Verviers, die belasting zal stem men men weet dat die loutere kieshcloflen geen ander uitwerksel hebben als de kiezing der katholieken in de groote steden te benadeeligen en te vermoeilijken. Ik aarzel niet te verklaren, dat, in zulke omstandig heden, de scheurmakers niet onder u zijn neen gij werkt integendeel in den zin der eendrachtde scheur makers het is de katholieke associatie mei hare kan didaten, wier politiek volgens mij in strijd is en met de katholieke belangen en met de belangen van het vaderland. Daarom, Mijne Heeren, zal ik gelukkig zijn u in uwen strijd te helpen, lijk men altijd gelukkig is van goed te doen. Maar wanneer er spraak is van eene kandidatuur, dan mag ik niet alleen luisteren naar de genegenheid, die ik voor uwen strijd gevoel. Ik verklaar heel rechtzinnig geen kamerzetel te betrachten omdat het mij voor 't oogenblik zou onmogelijk zijn dat mandaat naar be hooren te vervullen zonder andere zeer gewichtige be zigheden te- verwaarloozen. Dc heer Dc Ba«ls ontwikkelt hier de persoonlijke redenen waarop hü zijne beslissing steunt. Wij vinden het onnoodig de aandacht onzer lezers op dien brief te roepen. Die brief is gewichtig niet al leen om reden van de verklaringen die hij benelst, en die ons schitterend wreken van al de lage aanvallen onzer tegenstrevers, maar nog om reden van den per-» soon zelf van den schrijver. M. Hermann de Baet*, iedereen weet het, is een der grootste katholieke strijders van Genthij is een der beroemste advokaten van België; hij is ook dc broeder van Eerw. lieer Sekretaris van Monseigneur den Bis schop van Gent Tiste. Ha meester, 'k moet u nen keer iet vragen. M. Laat eens hooren Tiste. T. Toet, 'k heb daar eens uit krleusheid op een mee ting voor d' ou geweest en ze citeerden daar Woeste zijn diensten. M. Ja, dan en heeft die meeting niet lange ge duurd, Tiste. T. Wacht eens meester, 't serieus, ze zeiden daar eerst dat hij te Luik van overlang'nen keer gezeid heeft dat er voor hoeren en werkvolk moet gezorgd worden. M. Hij heeft hij dat al meer gezeid als te Luik Tiste, Ik heb hem dat zelf alle stemmingen hooren zeggen, en hij ging hij van daags na de stemming zells beginnen, maar Tiste dienen s' anderdaags moet nog komen; ont houd goed man 't speekwoord zegt: oorden zijn oorden maar klappen en zijn geen oorden want ge kunt dat al liggen, hij is hij zooveel te plichliger als hij dat zei van overlang, en daar dan niet voor en deed. T. Dat het niet genoeg en is van te noemen, wilde zeggen, dat ge dat ook dan moet doen, zie 'k en had zoover niet gepeinsd ik, 't is de waarheidze zeiden daar ten tweede dat hij altijd den budjet van oorlog heeft bevochten in de kamers. M. Ja Tiste, gelijk ge zegt jongen, budjet ook toch altijd godsmogelijk gestemd he? T. g' En kunt gij alleen toch den dans niet maken. M. 't Is de waarheid, maar tegen 't gedacht van ons bisschoppen maakt hij alleen Joch den dans, om ons katholiek ministerie omver te smijten he man, hij steunde hij zelfs de credieten van die kostelijke maasforten, hij dreef hij den staatsminister Nothomb op de vlucht. Dien budjet bestrijden Tiste en terzei Idertijd stemmen is stof in ons oogen smijtenhij kon hij alleen d' evenredige vertegenwoordiging beletten, hij zou hij dat ook met dien budjet gekonnen hebben, wanneer iet gemeend is, is dat gemeend tot op 't einde; g' hebt gezien hoe hij ons stemrecht ook bevocht, hij en heeft hij dan niet mee- gestemd he man; da', is 't mes al twee kanten doen snij den Tiste, die de. middelen wilt, moet ook 't einde willen Ik verslijt ik nu ten minste een jaar al mijn vlaamsch, om de menschen nu hun macht ledoen kennen, cm te doen zien dat het nu enkelijk aan ons liegt, om onzen toestand te verbeteren, in een woord, dat wij nu meester zijn, en nu ook moeten voor ons zorgen, zoowel als den edeldom en de rijke burgerij het al honderd en vier jaar voor hem doet, en ook om te doen zien dat nieuwe tijden en nieuwe toe- eslauden nieuwe mannen vragen, om dat niemand twee heeren en kan dienen, maar Tiste, naar al die woorden en gezegden, ik moest ik dan op non eind weer voor d'ou stemmen wal zoude zeggen jongen? T. 11e meester, met permissie, ik zou zeggen dat ge zot zijt, ofwel dat ge eommedie speelt. M. He wel Tiste, 't is 't zelfste met Woeste en onzen budjet van oorlog, hij mocht weten dat hij onderlag, dat en gaf niets aan de zake, hij moest tegenstemmen om 't voorbeeld aan zijn slijpers te geven, dal was -zijn doelwit. T. Zie meester als ge dat zoo nen keer uit eene doet, 't is men waarachtig de waarheid, nu zie ik dat ook, zie. Het is voorzeker niet ongepast u te doen ken nen hoe zwaar de belasting is, die op uw land weegt. Luistert en overweegt alles goed. Huis houdkundigen, gesteund op statistieken, heb ben berekend dat het land, waarop men vruch ten afwisselt, zoo als iedere boer doen moet, twee ten honderd zuivere winst nog opbrengt. Len dagwand eigen land, ter waarde van 1250 fr., wat de middelmatige verkoopprijs is, brengt dus 25 fr. zuivere winst op. Neemt nu uwe zettingbilietten, gij zult zien dat gij voor een dagwand land aan Staat, pro vince en gemeente zoo iets van 5 fr. moet beta len. Men vraagt u dus 5 fr. van de 25, die gij t land kunt doen opbrengen. Js dat gejne 25 ten honderd. 1250 fr. in aktiën brengen aan 3.5 v/0 de zui vere som van 44,50 fr. vergelijk en gij zult vin den dat ~5 fr. inlcomst bij den boerbetaalt 5 fr. 44,50 fr bij den rentenier betaalt de schrikkelijke som van O, ja niets. Op honderd landbouwers zijn er geene twee, die dat wisten, wij zeggen het u. Daarvoor zul len wij weêr van volksophitsers krijgen omdat wij u dat doen begrijpen. De Volkspartij wil de twee evenveel doen betalen, wilt gij dat ,ook, kiest voor hare kandidaten. De landbouwer, hoe welstellend ook, heeft in sommige gevallen gebrek aan geld, en moet het noodzakelijk leenen ofwel verkoopen doen, die hem zeer schadelijk vallen. De handelaar, de fabrikant, de nijveraar kan in debank, zonder vele pleegvormen, geld krij gen aan 5 0 'OJ daarvoor staan zijne voortbreng sels en zijne waren, die niet vast tijgen, in zekere mate, borg. De landbouwer, wiens eigendommen vast lig gen, kan uit de bank niets krijgen. Om geld te hebben, bij voorbeeld 1000 fr. moet hij zijn land, bij den notaris gaan verpanden. Hij be taalt ook 5 °,0 intrest en daarenboven 50 fr. voor de kosten van schrijven. Wie is hier voordeeligst behandeld Landbouwers, wilt gij een wel ingericht landbouwcrediet, stemt voor dc Volks partij. De graanteelt is niet in staat om den landbou wer nog eenig voordeel op te leveren, als hij zijn graan ter markt brengt. De bevoegde huishoud kundigen raden de bebouwing der nijverheids- planten aan. Wat gebeurt er de tabak wordt belast, de suiker ontslaat men van rechten, als hij naar vreemde landen geleverd wordt, der wijze dat de nijverheid, waarin men veel suiker van noode heeft, tegen dc vreemde nijverheid van dcnzelfden aard de mededinging niet kan doorstaan, omdat dc belgische suiker daar veel beter is dan hier in 't land. De suikerbeet-cul- tuur wordt hierdoor belet. De landbouwsto- kerijen steken in een pranggareel en kunnen zich niet uitbreiden. De hop wordt vervangen door andere bittere stoffen. De boter wordt met margarine vervalscht. Landbouwers wilt gij daar een einde aan, sluit u aan bij de Volkspartij en stemt voor hare mannen. Boeren, gij mest eene koci ol een verken om uwen pacht of eene andere schuld te kunnen be talen en om met opgeheven hoofd door de we reld mogen te gaan. Het beest wordt geleverd. Het wordt geslacht. De keurmeester, vinden het van pokziekte aangedaan, het verbruik van zijn vleesch kan dc algemeene.gezondheid schaden. Het wordt gedolven en gij trekt ten hoogste 125 fr. voor eene koei en het derde der waarde van uw varken. En om die schadeloosstelling te be komen moet gij looper. en vliegen dat u de tong op de kin hangt. Van den anderen kant. Er is eene groep huizen waaruit men de kiemen eener besmettelijke ziekte niet kan verwijderen, noch dezelve vernielen. De huizen zijn ook schadelijk voor de openbare gezondheid. Eene commissie doet de huizen door 'tvuur vernielen, om de oorzaken der ziekten zeker weg te nemen. De schade wordt in haar geheel uitbetaald, alhoewel de slechte hoedanigheid van de huizen aan den eigenaar veeltijds is te wijten. Gij ziet't verschil Het beest van den boer wordt vernietigd voor gezondheidreden, die hij niet verhelpen kan, hij krijgt een derde deel van zijne geledene schade. De huizen worden ver nietigd om gezondheidsreden, die dikwijls de faut zijn van den eigenaar, en de schade wordt geheel en gansch vergoed. Wilt gij door t algemeen geheel en al vergoed zien, wat voor 't algemeen vernietigd wordt, denkt dan aan de Volkspartij, die de bestaande ongelijkheid wil effen schaven, kiest voor de kristene Demokrater». Neemt eens de kaart van België in uwe han den, landbouwers. Al de steden zijn verbonden door groote steenwegen en ijzeren banen. Door wie. *z\jn die verkecrmiddelen gemaakt. Door den Staat, 't is te zeggen met 't geld van u zoo wel als van de heeren der groote steden. De ste den zijn voldaan en kunnen al de voordeelen genieten van die verkecrmiddelen. De buiten schiet nog bloot. De straten zijn slecht on bruikbaar in den winter. De landman, die er door moet, lijdt aan sleet, aan braak, aan tijd, aan arbeid enz. Hij ziet watertandend naar t gemak der steden en dorpen, waar steen en ijze ren wegen doorloopen- I lij zou dat ook willen, immers de beurt is aan hem. hij heeft betaald voor dc eerste t is wel rechtvcerdig dat de steden ook in dc kosten ko men, die dc Staat voor hem zou maken. En wat zegt de Staat. Hoort eens, boeren, wij scheiden er uit van ijzerenwegen en steenwegen op de algemeene kosten te leggen, wilt gij tram wegen of kalseiden, gij moet vooreerst uw paart geven en dan zullen wij eens zien ol deze mij zelfgeene schade zal doen. Landbouwers vindt gij die redeneering juist, doet dan voort met dc bewaarders, anders moet gij kiezen voor de Volkspartij. Landbouwers, verliest niet uit het oog wat wij schrijven en wat de bewaarders schrijven. Wij spreken u de taal der gezonde rede, zij, vap hunnen !:ant, spreken van niets en al wat zij doen is de Volkspartij en hare mannen verwij ten en beleedigen. Anders staat er in hunne gazetten niets. Gaat dat eens goed na en doet dan uwe keus. Meester. Van Stijvendaal Nicodeem, zeg, wat heeft, hier plaats gehad in 't jaar ons Heere 1830. N. Ons voorouders hebben den Hollander hier weg- gekuischt meester. M. Goc 1; kunt ge mij ook nu de reden, den oor sprong, of 't begin doen kennen, waarom ons voorou ders dien maatregel genomen hebben N. Wel... meesterOmdat ze van den Hollander moei waren. M. Pellio principi.., dat is een antwoord, en geen antwoord, waarom waren zc moei N. Wel meester, omdat ze reden hadden. M. Cireulum vitiosum.... gc dwaalt rond jongen. Zeg eons Pieler Amand, kent gij die reden niet? P. A. Ja meester, de wet op het molster en de wet op de varkens. M. Juist man, eerste klas, die schandige wetten, en de stoornis van ons vrijheid en de processen die eruit sproten.... Zeg eens, zijner nu in België nog zoodanige wellen P. A. Neen meester, tenzij de tabakwet, de wet op de bierpompen, en patenten voor gënever. M. Bravo jongen, bravo ge zuil 'nen man worden gij. Maar zeg eens, kent ge geen m.ddel om die wetten nu ook weg t' hebben. P. A. He meester, hier nu doen lijk ons voorou ders, die weimakers met October ook wegkuisohen M. Eerste klasse, den nagel op don kop dat, ge moogt morgen in mijne plaatse een uur school doeu. Sa, sa, sa, wat zal dat niet zijn met de stem mers, als ge ziet dat de kinderen het al weten. Omnia Cadunt, zei Justus Lepsius op zijn sterfbed aan alles komt een einde, meneer Woeste zal 't nu ook eens on|J dervinden. Wij zullen de zaak bestuderen. (Woorden van M. De Sadeleer.) 4 Eh! wie heeft er beloofd en belooft er altijd En belooft nog, maar heeft niets gegeven? Wie toch, Drommels! studeert met zoo zeldzame vlijt Maar vindt niets voor het 't Yolk om het even Wel, oh vrienden, en weet gij het niet? 't Is het klieksken van Alles of niet 't Is heer Woeste en zijn knikkers, Mijnheeren, '1 Is genoeg dat ge iets voorstelt, verzoekt ofte vraagt, Het refrein is: Wij zullen studeren, 1 Klaagt ge soms van het een of het ander zwaar pak, Dat de boer of de burger moet dragen, Van den Staat, die ons geld seherrewegt uil den zak En dan geld, altijd geld nog komt vragen Voor den Congo en ander getrek, (Schoon de werkman vergaat van gebrek) Voor kanons, citadels en geweeren. Vraagt ge dan een stuk wet, die 't verkwisten verbiedt Och, patiëntie!.... Men zal zo studeren. 3 E11 inlusschen de landbouw vergaat .en verkwijnt En men werpt in den strijd voor het leven Meer en meer arme boeren, die, zoo het wel schijnt, Naar de stad uit ellende gedreven Daar gaan werken aan minderen prijs, Onderkruipen op al ander wijs!... En gij vraagt, gij, om dat '1 arrêteren? Dat moet uit, ja, zoo roepen zij op hun tournée, Maar.... we moeten dat eerst bestuderen. 4 Ziet, de huizen en 't land, wat de boer al bezit Moet belasting en erfrecht betalen; Maar de fondsen en d' actiën a six et a huil Dat moet niet.... want zij zouden dan dalen. En gij eischl: 't Moet't gelijk aan den dijk. Jawel, zegt men, ge hebt meer dan gelijk En we moeten daaraan remediëren. Maar van al die beloften gedaan en vernieuwd, Komt er niets dan het eeuwig studeren. 't Is met 't graan hier gedaan, die geliefdkoosde vrucht, Gij moet nijverheidsplanten nu kweeken, Zorgt voor boter en vet, laat den anderen bucht Wilt uw graan in uw veestapel steken. En de boer in zijn trouw, hij verzint En vol moed en vol hoop hij begint Met het tabak en beet-cultiveren Hij is pas aan den gang of d' accijns is er op... Daar en moesten zij niet op studeren. 6 Ziet dc treins van plezier aan verminderden prijs, Om het geld naar den vreemde tc dragen, En daarnevens die wagens van werklieden grijs, Die voor hen ook vermindering vragen. Ja, zij smeeken met recht om die gunst, Maar... verkrijgen ziedaar heel de kunst; Ze hebben wel te petitioneren. llunne vraag wordt gesmoord.... en de kiezing miszet: Dat alleen wist men rap te studeren. 7 De pensioens en de forten en anderen bucht Ziel men al ons inillioentjes verzwelgen, Wijl ons volk onder 't juk der belastingen zucht En zicli vraagt: Zijn er tweo Belgen. 't Zal met ons, lijk de zaken nu staan, Als in Ierland en Polenland gaan, Zoo hier Woeste en zijn kliek iloreren, Maar '1 en zal... Binnen kort krijgen ze een lange buis En daar mogen ze eens goed op studeren. Drukk. Fr. STERCK, Ninove (Bureel van Klokke Roeland),

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Democraat | 1894 | | pagina 2