Blad der Kr kiene Volkspartij. j Zonday 7 October 1894. Nummer 5. Wetgevende Kiezingen van 14 October, VOOR 'T SENAAT VOOR DE KAMERS: Onze Etrijd. Leonard en kozijn Charel. GetsbërT"'' e" M 'S DE DEMOCRAAT De kandidaten der Christene Volkspartij' voor Senaat en de Kamers van Volksvertegenwoor digers zijn Vau Buimon Lodew^jli, Nijve- raar, St-Joost-ten-Noode. Daens _A_. Priester, Aalst. De Backer Advokaat, Denderhautem. De Pelsniaeker DP. Advok. Denderleeuw. I^laiicjuaert Hector, Handelaar, Zomerghem. Wij ontvangen van den E. II. Ceuppens, de geestelijke hoofdman der Kristene Volkspartij van Verviers den volgenden schooncn brief, die nogmaals toont met wat groote belangstelling de christene volksvrienden van elders onze po gingen volgen en hoe zij onzen triomf zullen toejuichen. Achtbare lleeren en vrienden van Klokke Roeland. Gij zijt nieuwsgierig om mijn gedacht te kennen en dat onzer strijdgenoten van den Christen Volksbond van Venders ovml uwen kamp in het land van Aalst. Ehwel, r^Ptuit gesproken, wij en kunnen over ons B#w«ten niet krijgen van uw edel pogen om 's volks rechten te verdedigen, af te keuren. Uwe tegenstrevers verwijten u, zegt men, dat de par tijgangers van de christene volkshonden' der andere stre ken u afkeuren en verwijzen als waart gij ketters en •proer tokers, goed om i;i verwatep.is geslapen te wor- Nlemend en zal rriij wijs maken, heeste vrienden, dat de oprechte christene volksmannen van 't Is eender waar, die onrechlveerdigheid plegen ten uwen opziciite. Ik geloof eerder dat zij in den grond huns herten, zoowel als wij, verblijd zijn over uwe manhaftige stand vastigheid. Maar het is wel mogelijk dat zij overal en in de fazetten bijzonderlijk zoo oprecht niet durven spre- en ten uwen voordeele. Daarvoor zijn verscheidene redens, onder andere deze, dat de mannen van de christene volkspartij bijna overal voorloopig ten minste t' accoord geraakt zijn met de oude bewarende partij, hetzij uit nood, hetzij uit re den van den goeden wil, hun door deze partij betoond. Dit is namelijk het geval met de kristene democraten van Verviers. Wij zijn tot een eerlijk verbond geraakt met de ca t holieke vereeniging, te weten, wij hebben ons eigen vrijelijk aangeduiden candidaat, die optreedt met zijn on veranderd volledig program, en deze is de Z. Eerw. Heer Pottier, de hoofdman van onze volkspartij. Alhoewel met veel tegenzin, schijnt het, toch hebben de bewaarders hem aanveerd op de catholieke lijst, wel beseil'ende dst zij anders zeker om zeep waren, bijzonderlijk in eene omschrijving gelijk Verviers, waar al de christene groe pen vereenigd misschien noch niet sterk genoegen zijn om de ongodsdienstige partijen van alle slag te over winnen. Maar dit en mag ons niet beletten van vrank- ei vrij ons gedacht te zeggen, wanneer men mannen durft lasteren, die van den beginnen af dezelfde gedach ten voorgestaan hebben als wij, en die met dezelfde tegen kantingenen maledicties als wij, begroet werden. Het zou mij bijzonderlijk verwonderen, indien men u dorst opwerpen bet volgende dat gij om reden dat het volk bij u nog goed en christelijk is, dit volk rnaar moet in den nood en de ellende laten, en het dom houden over zijne gekrenkte rechten. Weihoe een volk van ge loof en zeden afgevallen, zou men moeten paaien en be- voordecligen op alle wijzen, en een braaf, christelijk, deltig vlaamsch volk zou men moeien verwaarloozen om aan sommige rijken de behagen? Verkeerde wereld! Onchristelijk polilick! «Indien er ook geen gevaar van socialisme te vreezen ware zei mij een beroemde hoofdman eersldaags zou zouden wij, priesters en leeken toch verplicht zijn van 's volksrech ten voor te staan Recht is recht, nietwaar, en ik kan niet begrijpen hoe men den naam wilt dragen van een christen monsch, en daarbij zoo weinig deftigheid kan hebben van iemands recht maar alleen te erkennen, wanneer hij het afeischl met dc wapens in de hand Om u met reden te be i schuldigen, zou men moeten bewijzen dat uw streven, i dat uwe gedachten, dat uwe werking aanbotst tegen de j wetten van kerk en godsdienst. Maar die bewijzen zul- len nog achterwege blijven, als wij altemaal dood zijn eo begraven. Gaat dus maar gerust houder wint, en men zal ik, aleer vier jaren voor i>i mannen van Aalst aan ga; voorloopers gediend liebbe: dan algemeen en tot heil zal aanveerd worden, en te christenen van ons lief- i Zijt maar zeker dat velen en u zouden navolgen ine kloekmoedig don weg; gan welhaast inslaan. Met allen eerbied en vriend chap gegroet T". iAug. Ceuppens,'Priester Verviers, den 25 September 1894 per vooruit, den aan- jien en erkennen, hoop [dat de christene volks iet catholieke land tot :en gedacht, dat als- [dsdienst en vaderland ;fd door al de oprecn- id herten bewonderen dorsten. Gij baant iholieke leger zal hem Sinds maanden werd er rom Aalst een stiijd gevoerd op leven en dood. Twee machtige U gers^staan tegenover elkan - der van den eenen kant het le er vkn 'l geld en den dom men hoogmoed van eenige rijkd mannen van den anderen kant het leger van het volk aar gevoerd door eenige jonge Demokraten vol betrouwen en geestdrift omdat hunne zaak goed en rechtvaardig is. Wat zijn zij vtrre mis degeneóie donken dat er hier een persoonlijk kwestie is Wat n zij verre mis degenene die denken dat de strijd gc-oerd wordt tusschen Woeste en Van Wainbeke met hun~ en priester Daens met c Het is de strijd van tw twee verschillige richtihgi nende Demokratie met hai >ang van den eenen kant, .uaiinen van den andoren •diten, het is de strijd van is de strijd van do opko- eede gedachten, hareedel- »ude dwingelandij der hoo- moedige opvattingen, tegen. uur uuu- gere bazen met al hunne hebzucht, hunne ikzucht en hunne verachting van hel volk. Zoo ook stonden over vijftien eeuwen twee machtige le gers aan de poorten van Room 1 het leger van het helden dom aangevoerd door Maximln en dat van Constanten, do' der overwinning <le keizerskfocji, met der daad, hel gold er da triomf of de nederlaag va, 't christendom. Ja, 'tu hier ook hetzelfde, ojize strgd is vooral een strijd van gedachten. Van daar die drift, van daar die gisting onder hel volk, van daar die geestdrift voor de Hoelanders en priester Deens, Hel volk be ft, gevoelt, begrijpt dat het hier geen strijd is voor een/ellendige zetel maar dat zijne hoogste belangen op't spel .hu,zijn stoffelijke vooruit gang de verbetering van z: jicü ioesland, zijne vrijheid en zijne waardigheid tegenover die groote mannen die hem al tijd vergelen, vernederd e' èrrcbl hebben. Van daar ook die woede .egnr. M. Woeste, if. Woeste in deoogenvan het tolk verlegenvoordlgd dal oud regiem, die oude klieken waarop men :oo verbitterd is, en 't is daarom dat zijn naam tegensv.zjjtflg bij 't volk In zulke minachting geraakt is. Hij heelt het stemrecht aan 'l volk betwist, hij heelt onze rechten als Vlamingen kolfden, hij heelt zijn ta lent ion dienste gesteld van .pa-lijhaat, nooit ten diensle van bot volk en van de stokulijko belangen van zijn arrondissement hij is zelfs zoover gegaan in volle Kamer woorden uit te sprekei die hoonend, spottend, beledigend, ja lasterend waren ook bet volk. Daarom is hij door het volk veroordeeld en daarom zal al wie hem aankleeft den 14 October den politieken dood sterven. Vrienden van 't arrondissemejl Aalst allen op. Dcslrijd is plechtig 't geldt er dc hoogde belangen van liet volk Cansch hel land heeft het Of op ons. Weel gij hoe overal, in allo hoeken van het end wenschen worden geuit, en gebeden worden gestot (oorden triomf uwer zaak Weet gij. met welke koort-^v welk ongeduldig wachten men en omstreken loert? Er was een tijd dat Vlaanderc, ^,„UOIlpulu was ril den strijd der ambaohtslied.n en der burgers legen de dwingelandij der edelen et iedere maal dat liet ons niet mogelijk zijn de laatste week nog ieder dorp te bezoeken gij onze vrienden die ons hebt hooren spre ken, gij moet nu om u, en rondom u het goede woord verspreiden. Vrienden springt ons bij! Onze zaak is rechtvaardig, bijgevolg God is met ons en wij zullen zegepralen. Hoe* spotten de forsche, geharnaste en wel afgerichte redders van Frankrijk met de VI. landbouwers en am bachtslieden die op 't Grocningerveld stonden! Maar die nederige Vlamingen hadden :t recht op hunnen kant, daarbij zij hadden moed en betrouwen en God en eenige uren later lag de bloem des fransche redders in't zaud. En hoe spotten die groote rijke mannen met die jon gen van het volk, hoe spotten zij met onze landslieden en onze werklieden! Eeo klein gebruik van hun geld, en hunne macht en hunnen invloed zouden de nederige VI. wel tot zwijgen brengen! Maar ook onze zaak is rechtvaardig en in het harte van 't VI. ro!k brandt nog de moed der oude Vlamin gen en de oude bazen mogen zich op 14 October aan een Groeninghe verwachten Nogmaals vrienden allen op op d' oude belovers op die mannen die liet volk nooit hebben wil len kennen. op hen die u 't stemrecht weigerden en nu uwe stem komen afbedelen, op bet vermolmde fort der onrechten en mis bruiken. al* een man gcatciud voor gmiNch de Christene Volkspartij. II. Pl.ANCQUAERT. Leonard. De zaken gaan wreed vooruit, he kozijn? Kozijn. Ik en zeg nicl Leonard, 't er zijn daar dingen die mij aanstaan, dien deftigen strijd van de Roelanders, dat móet -k bewonderen want de doening van d'and is Storm, Storm, Storm, Storm, Allen llfst dei -C7pr HcT'" "v— {udlwftuwaou den \ijr-jnden connteor „lógen lezen, maar inde schrif ten van dfe jonge is toch'ook iels dat ik afkeer en dat is dat gedurig gedonder op Woeste zijn kazakke alleene 't is men veidjanfers op hem of onderwegen. L. Ho kozijn, ge zijt mis, man daarin gesupponeerd dat ge vier mannen in 't werk hebt on uwen eersten maat met d'ander naar de kouter, maar in plaatse van uw land te bewerken en uw vruchten te kuischen, hij comman deert hij daar averecht, of Mj trekt mee naar 't land grn!Ut™UengebUUr Z° IaU>" ™e ,ig8en> 08 wion zuldn K. He natuurlijk, eerst y'oaral op den chef. L. Zie mail, of 'l er is eenen van de vier die alleen zien staan?63 °verhoop lorwii' d'ander daar altijd to K. Ho men verdjanters dien verdestrueerder zou eerst zijnen loer krijgen. crsi L. Zie jongen, de drij nietdoeners zoudt ge simpelijk aan de deur zetten he zonder verder complimenten K. - Zie dat begrijp ik myoch nog, maar Woeste ts voorzeker toch 'nen man van talent. L. Hola mijnen kompeer, 'k supponeer nu dat geen koei hebt die uw bakers vol melk geeft, maar op „en keer ze wordt amper en koppig en eiken keer als de melk in Jen haker Is, ze smijt er den poot in, en ze zend ze devoot af, zoude die koei om beur deugden blijven hou- K. - Wel men verdjanters, bij neen ik, 'k bond ze clto L. Zie kozijn, of een jiecrd dal altijd braaf was en mot d'ander in de wagen ging, maar die op eens'wil den baas spelen, zijn compagnons om en lom smijt om inden stal grnsch allee,, zijner bonjour te kunnen spelen len coupon ard' 1 g'"S D,nC''e me''neisiu>pc- 1.. Zie man, en is 'l zoo niet met Woeslo hij was eerste klasse zoolang hij in d'oppositie was, maar nu moet alles buigen, geziet wel, hij en geeft hem voor „iels meer hij werpt „j omver dat in.' de weg slaat, hij bedreigt wc»; al op voorband 't ministerie, tot onzen Aartsbisschop toe zou aan zyn voeten moeten kruipen. a f'm ZlC' g0 1 zesl' 'l "«f de waarheid, maar van dat Vlaamsch, waar dat z altijd op terugkomen, ik en weet niet g™,niidat Z°° ka" hebbl1"- dale" ™'d vroeger L. Ho kozijn, boe is'l mogelijk, ge moet in alles den toestand aanzien jongen, de vroeger kiezers, groolendeela kenden Eransch l,e Maar „u moet men zeggen dat 't kiezerskorps Waamsck is, bijgevolg moeten de gekoze nen ook Vlaming zijn, 'k supponeer nu, gij en kent gij geen fratisch, zoude gij nen waai in uw werk nemen aan wisn gij geencn E en is en kunt spreken mlsscMen™ "M" ik' 's d«' «ifsie L. He zeker man, en 't ia 't ceen i» „i meen niet genoeg en bogrijpl, ze meenen dat nen verie- •v ij ie i op belangstelling net dien kante naar Aalst het middenpunt was Vlaamsch volk opstond voor het in allo naburige landen Yolk het hoofd omhoog en z der Vlaamsche gemeenten veri volksbewegingen lo*. Z( Vlaanderen dikwijls ook het hondorde steden. O, in hoe menig arroudissj zinde nog op don toom te bij zuchten Met welke belangstel! Gij zult hooren, zoodra de nu. 'I land zal klinken, overal zuil en de overwinning van Aalst de bevrijding van veel andere Daarom allen op. Onze triomf i.,ooi verpletterend ziin Elke volksman mag met tevreden zijn mot zijne ei-ene overtuiging hij moet een voortpanier worden lie" zal en recht begon I n overal stak het jen de overwinning tr.slcu er overal [do bevrijding van [Ier bevrijding van |lggen de volksge- oader het juk te !U zij ouzeu strijd onzcu zege door imokralen opslaan, leeken zijn van jiuenten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Democraat | 1894 | | pagina 1