Oog in 't zeil Wie .:e Rechier Wat de boeren willen, De Jköiëire i gonwoordiger ons meester is, dat is valsch jongen, 't is 'ncn werkman van de kiezers, die de kiezers gczament- lijk op hun kosten naar Brussel zenden om ginder hun werk te gaan verrichten, en als ze dat werk daar dan slecht doen,* of tegen hun goestc doen lijk Woeste, ze sturen ze de markt op, of ook nog, ginder niet en doen als. hun daghuur opstrijken lijk'de drij ander, wel ze laten ze 't huis en daarmee is dal punctum. K. Zie Leonard, 'k zei dat enkelijk .0111 uw gedacht neu keer t hoorei), en al 't nood doel te kunnen antwoor den, als ik er zoo nu nog bezig hoor, 'k zal zo rap op hun plaatse zetten. t Stond Zondag weêr in een lasterblad van onze goede bewaarders dat het programma der Kxistene Volkspartij niet uitvoerbaar is.Gij ziet het dus lezers, de helde, die zij den kleinen landbouwer, den stielman en den werkman toedragen en komt maar tot aan hunnen porte- monnaie. Niet verder.Gij zijl dus nog eens verwittigd.Wilt gij met uw laai. se' niet te huis zitten^ als de waal met zijn iransv. h overal mag binnen gaan wilt gij dat er op de gemeenten en in den steden kozijntjes winkels blijven bestaan en dat met kromme sprongen met uw geld wordt omge gaan wilt gij altijd en alleen de belastingen be talen wilt gij dat de renteniers en de bankiers, van hunne fortuin geenen cent zetting blijven geven wilt gij de rechten op den tabak blijven belaien wilt gij dat de keuring van 't vleesch door den boer "f den slachter alleen betaald worde wilt gij dat er boom op boom rond uw gebruik geplant worde en dat zij met al uw vet weggaan zonder dat gij volgens de wet eenige vergoeding in de pachtsom daar voor hebt wilt gij het graan, den boterham van den werkman belast zien wilt gij integendeel de vreemde voortbrengels onbelast zien blijven, als de onze in andere landen belast zijn wilt gij de boter in t vervolg met de margarine gelijk in prijs zien staan t is te zeggen fr. 1,50 als t goede is wilt gij deYlaarrtsche hop zien vervangen blijven door slechte bittere stoffen? wilt gij den werkman niet ondersteund zien door den Staat, als hij, met al.'l gehjk van de wereld, moet onderdoen voor de macht van de meesters wilt gij dat er geen einde gesteld worde aan den eisch van fabrie kanten en flijveraars, die hun volk 16 uren lang -.schor- poos landen broou en wcik. r z rst v%or o: s overbevolkt vaderland wilt gij dat 't onder wijs gedurig te lijden hebben van den willekeur van nijddragende gemeentebesturen, ol van wraakgierige wetgevers wilt gij dat er geen einde komen aan de altijd klimmende oorlogs kosten wilt gij dat de franschmans nooit aan verminderden prijs nc.ar Frankrijk rijden wilt gij dat zij in den vreemde geholpen en be schermd worden wik gij dat zij nooit te huis kunnen zijn om te kic/.en wilt gij dit alles, wilt gij al die misbruiken behouden, neemt dan de bewaarders. Maar wilt gij dit alles niet, wilt gij al die onrechten zien verdwij nen, kiest dan voor de Volkspartij. Iiilielitingea voor de Kiezers Ten minste 10 dagen voor de kiezing, ontvangen de kiezers van wegens het gemeentebestuur een uilnoodi- gingsbrief, waardoor de kiezers verzocht worden naar de kiezing te gaan. De kiezers moeten dien brief met zorg wegleggen en be waren, want op 14 October moeten zij hem meedragen, wanneer zij gaan stemmen. Den uitnoodigingsbriet dus met zorg weggelegd. Op 14 October is de stemming voor Kamers en Senaatzij begint van acht uren 's morgends tot 2 ure nanoen; om 2 ure gaan do deuren vust Hij die voor 2 ure in 't kieslokaal is, mag nog stemmen hij die om twee ure nog buiten is, stemt niet meer. De kiezer brengt zijnen ultnoodigingsbriel meè heeft hij dien brief niet meógcbracht, dan 111.) hij" toch nog stemmen wanneer hij van de personen die aan 't bureel zitten gekend is. Nu hoe stemt men De kiezer krijgt in het lokaal der stemming een, twee ol drij witlc stembrieven, volgens het getal stemmen die hij heeft. Hij die daarenboven kiezer is voor 't Senaat, 'tlslo zeggen al do kiezers van 30 jaar en hoven de 30 jaar, krij gen nevens de witte stembrieven, nog een, twee, of drij rooskleurige stembrieven, dit alles volgens hun getal stem men, dat zij bezitten. De kiezer gaat met die stembrieven in het afschutsel hij opent de stembrieven, maakt met het potlood dat er ligt, het wil puntjen zwart dat staal in het vierkant fiovcn de lijst der kristene volkspartij bijgevolg op de rooskleurige stembrieven boven don naam van AI. Van Bunnen en op de witte stembrieven boven den naun van M. Dacns (let op buveu /len naam); hij vouwt den stembrief ol de stembrieven elk afzonder toe in vieren, komt uit het afschiltse! -teekt de stembrieven in de bus terzelvérlijd, als hij ei Tafschutsel komt, geeft hij aan den voorzitter don u-.noo.ligingsbrief dien hij van huis meegebracht heelt, D. uitnoodigingsbriet wordt door den voorzitter gestempeld Dan heeft de k 1 ,0 ui en gaat er van door. De kiezing is voLln kt ■jclmini en vrij111011 kie l op de gemeente maar do -t, opneming heeft plaats iu de eau- tonplaatsen te Ni: ie Aalst, te Geerlsbeigeu, te Sot- legem, te Herzeclc. Luar worden duizende en duizeudo billetten ondereen go c -ngd en dan nagezien. Nooit kan het dus uitkomen voor wie. men gestemd heelt. Alle traktementen vi 01gedurende of na de kiezing zijn verboden onder zeer - rengo straffen zijn ook zeer streng verboden, alle bolofim van geld, van plaatsen, alle be dreigingen van lairf j pakken, of iemand te bcnadee- ligen, 't is gehjk op .voike manier: zeggen, wij "zullen uwe herberg, uwen siiei of uwen winkel kapot maken, wij zullen u niet meer ondersteunen van den arine daar alles staan grove l oot. op en kot. Eene klacht aan den prokureur is genoeg j, vervolging in te spannen. Op te merken 'vjg hut onverschillig is wie trakteert; ut" moet niet aio een kandidaat zijn; het mag een andere porsoo .i^ oudra men trakteert ten inzlchto van de kieziug, ij die trakteert, en hij die gel rak teert is alle bei g-^tt h Hel zelfde geldi ij die geld, beloften van plaat sen doet of aanvadni; Do eenige roei...lie wij hobbeu is do Bisschop. Hij, en Hij i!' leeft liet recht ons te vor- oordeelon. Nu die verooi h bestaat niet. Mgr. de Bkschoj van Gent, lijk de Patriatehot meest verspreidde katholiek blad van Belgie hot overigens schreef is rikt «npartijdig". Al de veroordeelingen togen ons door andere personen uitgesproken zou dus hoegenaamd van greoneii t<>l r zelfvan wogens du per sonen die zo d.am" ier rockelooze daad. Do hooge overheid alle ,00 schrijft Mrg. Do Bis- schoj) va n Luik, Ju het recht te' veroordoelen zij zal liet doen, w neer men valsche gedachten ol ouv<i'ji'zichtJigu st :.sifs vooruitzot. ooginnen dus n minste iu eono zeer groffe mivoorzichtigiien!. ..ij. die zich in de plaats wil- ViiU ®'8SC^°lk 0,1 z'(;h rechten aan matigen on toek nnen, die huu volst re Kt n iot l'-liikifLOOxfill. 't Tiopen i liunnodwaling oj> tijd zul len inzien Voor on oiiristene volksjongens, wij gaan moedig vooree. -.i volle gerustheid van geweten, steunend. waarheid ou christene recht vaardigheid. l is Nlooi'ssol. Wat de boeren willen. 0.0 is eerst er. vooral, eene wet up de margarine.wcrJ er iu Belgie omstreeks 25 millioe» kilogi-BHHkrgarine verbezigJ. Bijna al deze margarine dient olBflifeiatuurboler te vervalschen. Hier door is de prijs Ier iajttr, jaar in, jaar uil, een frank per kilo gedaald. 'YVi rdeu er geene ernstige maatregelen genomen, eer vijfflS^wiloopen, zal de prijs der boter vallen tot de waarde jptn de goede margarine. 'I is te zeggen tot 1,50 fr. de kilo. Dat is da val van de land bouwer, de °"derM$P"i stad 011 dorp. Wonderde smeek brieven naar de hebben op dezen netelachtigen toestand gewezen11 ulp der wetgeving afgesmeekt. Men had vod den 'jd, zich daarmede bezig te houden Allons done maanden werden vefspceld in hairklieverijen en a« vok.den gevechten. Maar om den landman te helpet®, was er geen uurketi over Ik bedrieg mij Men heelt bns ov. r de hall'deur, een almoes, een accijnsrecht van iO .eiBemen per kilo margarine willen toewerpen, en da van beweegreden die een bit- tore spot zijn ..a ren, Ehwel, he.-ren der Kamers, do boeren will n ene aalmoes, zij eisehen iveni op leven. Zij willen g.j.n iiJ\cenlieó>en, zij eisehen een frank accijusreuhlten Knju de'hindhouwers in andere streken met honig/pet .^yr.uen/.augeti in slaap te wiegen, hier in het larfd van Ad 1 is dat s^Iloken uit, en uit voor eeuwig Wat dè^fc^eren wilKn, dat is eïhijï wijziging dertswettop de keuring van la vleesch. Hel shMfsbefluur zbrnj ons keurders tegen wil Mi dank, dal het staatsübstuiif'ïtie ïribn- Scbenplagers II' Mak Wat de boeren wlleu, is dat er volle schadelooslelling worde betaald voorde beesten die in naam der openbare gezondheid worden m den grond gedolven 1 Wat de boeren wilLi. i dat de wet op de Vvcrvalsching der mestoSkn enz. gewijzigd woiiNj In dezen zin, dat hel vaststellen iN-r v. ils.'!iing niet op den'nek vallo van den boor (dal kos! «jma:Al en geld,) imiar toevertrouwd worde aan .ie biLmidoro agenten van - den slaat. Deze zouden ten alls ló vocht hebben staleiKlé nemen hij fabrikanten en uirorkobpers. Wat de boeren willen, is dat men de wet op den tabak afschafte, opdat de boer 's avonds een pijpje zou mogen rooken op zijn gernak. Wat de boeren willen, is dat men de grondlasten ver- mindere, cn eens gingjjA kloppen op de brandkast dor millionnairs. Wit de boeren willen, is dal uien de du Ischuld af ohaf- l'e iu rechte hjn. Uw vador ui moeder sterft. -Veel on kosten aan Ijk, uitvaart, dukloir.. Jaivu cu jaren liebbeii uw oudcis g.izwo.g.l gespaard voir ecu slukje grond. Hot is aan tl denkt j nee. 1 cn K.-rst hola!. 11 ..f niet erven Wat de boeren willen, dat is dal men niet meer soldaicn eische, als er volstiekt noodig z jn tot 's landsverdediging, en bij voorkeur degene nemen die er goesting voorheb ben. E11 ook dat men de jongens in den spantijd van het werk naar huis zende, in plaats van de verlofgangers dan juist op te eisehen, zooals dees jaar hun doen uit t raukrijk te komen 0111 hier of daar, een comediespe te gaan vertooncn. Wat de boeren willen, dat is eene wel op de bieren. Ik heb de oude representanten op hunne kiesronde hooren bollen, dal zij over vijf, zes jaar eene wet gemaakt heb ben, gaosch in het voordeel der brouwers. Dat zij nu eeue wet stemmen ten voordode der boeren, dat zij de brouwers verplichten eene zekers hoeveelheid hop per ton te gebruiken, dan zullen wij op de gezondheid der ka- raerheeren e.me lekkere pint kunnen drinken. Wat de boeren willen, is daler in alle besturen toezicht zij, 'lis te zeggen de vertegenwoordiging der minder heden in staat, provincie en vooral gemeentebesturen. Op vele gemeenten zouden er dan misschien veel min soupee» keus gegeven worden. WaN^le boeren willen, is dut pien onze naburèir me te met de maaN\yaarmede zij ons nieteXN Bij voorbeeld,\de duil- schers stelh»ninkom rechten op onTtaJiop. DoenSdj op onze beurt ile ouU^chc hop betalen 1 Wat de boeron willen, "is dat men liet kleed des priesters eerbiedige. Dat de biadcu onzer conservalours, wat min zouden liegen cn lasteren, want nog nooit hebben liberale of socialistische gazelten, ruiken lagen toon, zulken vaart» kapoenenlasler jegens een priester uitgebraakt, als zoc* gezegde katholieke schimpbladen, als e«» Standaard, een Klepel, eene Stad Ninove of een Zondagblad. E11 dat heeft de.pretenlie den katholieken Godsdienst te verdedigen! Achteruit, Pharazeërs, achteruit belovers. Wat do boeren willen, Is dat de Sieeman's ophouden de boeren ie beschimpen. Gij riekt naar den koestal snauwen de heeren in hunne gazellen onze volksjongens in liet we zen! Gij riekt naar den koestal. Wél. wel, heerkens, en gij durft onze stem komen vragen Zullen oiy.e stembriefjes soms naar den stal ook niet rieken kiest gij, voor welriekende heofen wij hoeren voor vijfde stal do hoog moed is en hot leven. Wij nemen mannen die rieken- naar den stal... Moor.;rl, *2'i September 1894. Een Volksjonckn De grootste reden, waarom de Kristene Volks» partij en bijzonderlijk Klolckc Roeland, zoo he** vig en zoo razend bekampten bevóchte'n wordt is dat zij aan het volk (ie waarheid, de zui vere waarheid, durft spreken. Er bestaan in de tegenwoordige samenleving oneindig vele misbruiken. Die misbruiken zi/n alleen hieraan te wijten dat de kleine man vroeger niets te zeggen had. liet waren de cijnskiezers die meester wa ren en alles schikten naar hun eigen belang. Stillckens aan ontstond er hier en daar on der 't volk een man, die den toestand dorst onderzoeken. Aanstonds vielen de oude be waarders op hem en zij benamen hem voor lang de gcfestinl om nog luide te spreken. Mij wierd weggezonden, zijn land of zijne kalan- disie afgepakt cn hij moest, hij, zwijgen, wil len of niet. Doch langzamerhand brak het vuur door de assche. Z. H. de Paus schilderde den toe stand in zijnen Rerum Novarum ai*. De volks- gezinden sprongen op cn vrij van alle banden, bekenden zij aan het volk dal er vele mis bruiken bestonden. Waar er onrechtvaardigheid bestaat is 't na tuurlijk dat er een en is, die te veel heeft. Nu de hoogcre standen hebben te veel gunsten, hebben te veel op de schouders van den klei nen belegd. Zij zijn bevoordeeligd, dat moet iedereen bekennen. Maar dat juist maakt de rekening van die gasten niet. Zij willen bewaren} De olkspartij wil ieder 't zijne geven en omdat zij ziet hoe wrckachtig de bewaarders aan hunne voordcelen houden, heeft zij al eens de ruwe zweep moeten bezigen. Dat heeft de bewaarders zéér gedaan. En vandaar hunne helsche gramschap. Doch 't spreekwoord zegt: da! degene, die zich kwaad maakt, ongelijk heeft, 't Is nu aan 't volk van daarover le oor- declen. Druïde. Kr. S l'Ellüv, Ninove (bureel van Klokke Roeland).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Democraat | 1894 | | pagina 2