Verschillig nieuws. Het schamiac vat Citeaux. Dat Dendert r u ig meê afkomen, daar hebben .i een oogenblilcsken aan getwii i nu de broederkens niet meev di plichtig zijn, 't is de liberale druk rs. Aan ons de fout dat zij van talrijke aanslagen op de zeden beticht achter de grendels-gezet zijn geworden. Volgens het gewijwaterd blad der Zoutstraat zijn die betichten zuiver man nekens, zoo onnoozel als Deezeken zelf. Luistert maar eens hoe fijn dit jesuie- ten-orgaan zijne lievelingen wit wascht In 't gesticht is een bestuurder, vijf priesters van d'orde van St Joseph, een dertigtal kloosterlingen en 70 andere personen, die niet het minste aan den religieuzen staat behoor en. Welnu, het personeel van dit ge- sticht wordt beticht van de schande- lijkste feiten. Zou men niet zeggen dat Denderbode wil beteekenen dat al die monsterachtige aanslagen door de wereldlijke bedienden bedreven zijn geworden Het vervolg van zijn artikel wil dit nog me r doen verstaan Het is valsclischrijft hij, dat broeder-overste het klooster heeft ontvlucht. Twee broeders, onplichtig erkend, zijn in vrijheid gesteld. Geen enkel priester of pater van K St. Joseph is aangehouden. Dat zullen wij niet loochenen, Den derbode, maar wat zeker is en wat gij ook niet loochenen kunt is, dat er reeds 13 PATERS van Citeaux in 't droog zitten, beschuldigd van talrijke aansla gen op de zeden. Ze zijn nog maar beschuldigd niet ver oordeeld, roept Denderbode. We zijn eens nieuwsgierig om te zien of Denderbode dan hun vonnis zal opnemen indien ze veroordeeld worden en durven zeggen 't is wel verdiend voor de vuillappen Want gewoonlijk gaat het geheel anders in de pastoorspers. V ij hebben daar staaltjes van gezien, met propere Morien, Knops, Renard, Duchêne, Fierlefyn, de broederkens (van Ronse, enz., enz., enz. Bij 't eerste geschreeuw, bij de eerste beschuldiging is alles overdreven, uit vindsel, logen en laster, de fout der liberale pers. Komen ze vrij dan hebben ze de han den vol troef. A orden de kerels met eenige jaren gevang vereerd dan maakt men er in de meeste gevallen liberalenen zoo dit mogelijk is, er martelars van. Is 't niet waar, Denderb jde Nog kwaad. Denderbode kan het maar niet ver koppen dat zondag laatst op de liberale betooging van Boom alles rustig afge- loopen is. Fiasco zucht hij, nog geen 500 man, alles bijeen. En stillekens prevelt hij er bij En niet eens er mogen tusschen schieten, u 't is spijtig De klerikale .Journal de Bruxélles is ook van zijn gedachtGefopt gefopt roept die kwaad uit Waaraan hadden die lekkere gasten zich dan verwacht Aan eene menschenslachting op groote schaal Merci Een en ander. Aschaffingf der kermissen. De Escaut van Antwerpen vraagt Je totale af schaffing der kermissen in alle steden en ge meenten van Belgie. Het blad geeft ze uit als dagen van zedeloosheid, verbeesting, ontucht, zatlapper ij en ellende voor de huisgezinnen. Alzoo wil de kristel ij ke gazet de zegepraal vieren van het klerikalism. Wanneer zal men nu eene wet vragen om alle herbergen af te schaffen en te sluiten. Natuurlijk kan en mag men niet halfweg blijven. Dan zal men misschien den tijd der gebradene kiekens en gestoofde verkenspootjes zien opkomen. Nationale Nijverheid. Er is dooi den minister van oorlog beslist het schoeisel van het leger te wijzigen en een nieuw model van schoenen aan te nemen voor de voetvolks regimenten. Dit nieuw model is reeds aan al de regimenten gezonden, om de schoenen tegen het einde der maand gereed te maken. Wil men nu weten, zegt een klerikaal blad van Luik, van waar het leder komt, gebruikt om de modellen te maken, even als de kleine slobkousen Uit Engeland. Het is waar, onze huidevetters bezitten die kwaliteit van leder niet, maar indien men ze den tijd hadde gelaten, zouden zij zich daar voor spoedig ingericht hebben ook hebben wij in ons land andere soorten van leer die zoo goed zijn als het engelsch en zelfs beterkoop, opdat het niet noodig zij dit uit Engeland te doen komen. Het is gekend dat do huidevetterij in ons land niet bloeiend is, en het klerikaal gouvernement reikt ze nu een brevet van onbekwaamheid uit, door zich in den vreemde te gaan bevoorraden, voor iets dat hier kan bekomen worden. Het was niet genoeg dat er vreemde granen worden gebruikt voor de militaire broodbakke rijen om den belgischen landbouw aan te moe digen, men doet nu het leer uit Engeland komen. Heeren klerikalen, gij zijt de meesters van hot land, en gij doet het ons erg gevoelen. Er zijn menschen die toch niets eerbie digen, zelfs de Heiligen niet. Uit eene aankon diging van het Diestersch blad Dijle-en Demerbode leeren wijdat een likeurmaker dier hagelandsche stad eenen nieuwen Elixir heeft uitgevonden en hij heeft geenen beteren naam voor zijnen dienst kunnen vinden dan deze van Elixir St. Jean Berchmans. Eenige klerikale bladen zijn er reeds tegen op gekomen, dat men namen van heiligen geeft aan paarden, koeien, enz.; wat zal het nu zijn als men aan dranken nu ook al die namen gaat geven, en dan nog namen van splinternieuwe heiligen. Den eenen dag of den anderen zien we de stokers,onder voorwendsel dat hun fabrikaat vooral door de metsers gewaardeerd wordt, den genever herdoopen in Elixir der HH. Vier Gekroonden. Groote Manoeuvres. De liberale mi nister van oorlog, Gratry, was de inrichter, in België, der groote krijgsbewegingen. Te dien tijde was het, in de klerikale bladjes van allen kaliber, een algemeen concert van afkeuring voor die kostelijke en gansch nuttelooze nieu wigheid, zooals het heette. Ook toen een kleri kaal kabinet in 1884 aan het roer kwam, bleven de Groote Manoeuvres de drie eerste jaren achterwegemaar verleden jaar wier den ze weer op kleine schaal ingevoerd, en dit jaar totaal hersteld en nog vermeerderd. Meent ge dat de klerikale bladen nu nog roepen dat het eene schandelijke geldverspilling is Wel neen, maar zij verhaasten zich om aan hunne lezers het programma van den aanstaan den kleinen oorlog mede te deelen. Troon en Autaar. Omdat de fanatieke keizer vanDuitsch- land vijandig is aan de vrijmetselarij en zijne officieren verbied van de logie deel te maken kent de uitzinnige blijdschap van Denderbode geene palen meer. Welke brave vorst, welke heilige man die met den Paus samenspant om die helsche (brr) instelling te dooden Minister Pontus moet hier tegenover die geheime genootschappen denzelfden maatregel nemen, laat Denderbode ver staan, want de logie werkt maar tot verspreiding van zedenbederf en godde loosheid, tot het om verre werpen van Autaar en Troon. Hebt ge 't beet, framassons Zedenbedervers waren Leopold I, den ouden Keizer Willem en zijn pas gestor ven zoon Frederik III Zedenbedervers zijn de prins van Wallis, de koning van Holland, en zoo vele andere vorston en adelijkepersonen, welke van de Logie deel maken Zedenbedervers en troonafbrekers al die duizenden geleerden en hooggeplaat ste personen van Kerk en Staat die bij de Vrijmetselarij behoord hebben of er nog bij behooren AllonsDenderbodeeen beetje bij het haar trekken is goed, maar zulke pillen willen doen slikken is wat grof. Te Citeaux. De personen in die zaak betrokken zijn wereldlijke en geene klooster lingen. Zoo zeggen de klerikale bladen. Was 't kereltje dat te Forges, bij de trappis ten aangehouden werd, ook een wereldlijke Indien ja, dan vinden wij t zonderling dat de overste van Citeaux hem eenen aanbeve lingsbrief gaf voor de Trappisten en dat deze alle leugens gebezigd hebben om 't broerken uit de handen van 't gerecht te redden. Nemen wij aan dat de dertien aangehoudene knechten van 't gesticht waren. Welk toezicht wordt er daar dan uitgeoefend indien zoovele knechten gedurende jaren hunne vuile drilten op de kostgangers hebben kunnen voldoen, zonder dat het geestelijk personeel er iets van geweten hebbe, zonder dat zij in iets medegeholpen hebbe om het schandaal te ontdekken- De knapen die'de vuile zaken aangeklaagd hebben waren slechte deugnieten, roepen de klerikale bladjes nog uit. Welk zonderling onderwijs gaven dan toch die broerkens van Citaux, indien er op vijf a zes honderd leerlingen, ruim honderd gevonden, worden die ondakbaar, verdorven genoeg zijn cm hunne meesters valschelijk te betichten. De klerikale gazetten deelen ook eene statis tiek meê, loopende over de jaren 1867 tot en met 1881, door bisschop Freppel in de fransche kamer afgelezen, waaruit blijkt dat er, op 15 jaren 196 wereldlijke onderwijzers meer ver oordeeld zijn dan wereldlijke, doch zij verge ten er bij te voegen 1° Dat een ander afgevaardigde die statistiek 0nmidellijk heeft afgebroken 2° dat M. Freppel als wereldlijke leeraars aanziet de leeraars der officiëele scholen, waar- nder zelfs de almoezeniers, en dat tot vóór weinige jaren de grootste meerderheid dier scholen in handen waren der broerkens. Nog meer de pausen Clement XII, Clement XIII, Leo XII en de bisschop van Brugge, een Belg, Franciscus Borsen, hebben aflaten ver leend aan de personen, die deel namen aan de processie ingericht om den zegepraal van dwang en geweld te vieren op recht en vrijheid. Maar kon men ook iets anders verwachten van mannen, die den bloeddorstigen Filips II" heilig verklaren en Alva vereeren als een wel doener des volks De kleine profijten der kerk. Ziehier eene kleine berekening wat de begrafenissen aan de kerken van Brussel opbrengen. Begijnhof, 10,000 fr.Bon secours, 5.850fr.; St. Jacobs-op-Kaudenberg, 12,5000 fr.; de Ka- pelle, 10,000 fr.; Finistère, 10,000 fr.; Minimes 5,155 fr. Rijke Klaren, 5,400 fr. Z ivel, 8,600 fr.; H. lvatharina, 6,000 fr.; St-Gudule, 27,000 fr. St-Nicolaas, 4,500 fr. Die winkel draait altijd goed. Pi-opaganda. De klerikalen zijn besmet met vele ondeug den. In arglistigheid en trouwloosheid zijn zij, bij voorbeeld, onbetwistbaar de baas, wat ook niet anders kan bij lieden, die, als zij uitgaan van het beginsel, door Loyola voorgehouden Het doel heiligt de middelen. Hierdoor be komt hun geweten eene verbazende rekbaar heid, zoodanig dat zij op den duur al weinig onderscheid tusschen het onzedelijke en het zedelijke nog ontwaren. Dit belet niet dat zij in liooge mate hoeda nigheden bezitten, die wij niet alleen bijna be wonderen, maar ook, rechtuit gesproken, hun benijden. Wij bedoelen hunne ongeëvenaarde werkzaamheid in het politiek leven, hun hel deren blik in de samenleving, waar zij telkens de neigingen en de zwakheden der menigte weten te ontdekken en met behendigheid te exploiteeren. Zoodra zij gewaar worden, dat de pees van hunnen boog versleten geraakt, gezwind span nen zij er eene andere op, berekend naar het nieuwe doel waarop zij loeren. Hunne taktiek blijft nooit dezelfde. Vroeger traden zij in het kiesstrijdperk met open vizier, enkel met Kerk en Geloof voor wapen doch bijna nergens, tenzij in de meest verachterde omschrijvingen, vonden zij daarbij hunne rekening. Dan werden Kerk en Geloof, als verroesten legertros, gansch eenvoudig in het arsenaal van den onbruikbaren rommel bijgezet. De klerikale partij onderwierp zich aan eene gedaanteverwisseling de geestelijke larf zou tot eene stoffelijke mot worden uitgebroeid, de katholieken zouden independenten worden. En onder die bedriegelijke gedaante, wisten zij eindelijk het kiezerskorps te verschalken Die nieuwe toestand eischte nieuwe aanvals- en verdedigingsmiddelen. Preêk- en biechtstoel werden door cle wending der gebeurtenissen nog enkel bijzaak. De independenten, den schijn aannemende van verdedigers der vrijheiden der stoffelijke belangen, zoo kon de stem dei propaganda niet beperkt blijven binnen den engen kring van kerken en krochten. Zij zouden den grooten negentiende-eeuwschen hefboom, de drukpers, ten dienste hunner zaak in bewe ging stellen. Op dit nieuwe terrein hebben wij weder een staal van de taaie doordrijvenheid der klerikale partij. In de VIaamsche gewesten vooral, daar waar zij hunne heerschappij voor goed trachten te vestigen, schieten de katholieke schriften op met de tierigheid van het onkruid. Onze straten wemelen van hunne vensters, onze ooren tuiten van het uitroepen der veelvuldige titels van katholieke bladen en blaadjes. En de zwarte mijn is verre van uitgeput Deze week ontvingen wij de eerste nummers van een geïllustreerd weekblad De Vlaam- sche Patriot, prachtig geïllustreerd en bos tende... 10 centimen per nummer van 12 blz in-folio, blijkbaar een propagandaprijs. Gelijktijdig vinden wij in Flandria die de primeur van het nieuws kreeg dat met 1™ October aanstaande te Brussel een dagblad za verschijnen, getiteld Het Land, zoo groot van formaat en omvang als de Nieuive Rotterdam- sche Courant. Flandria weet ook dat de stichters een kapitaal gestort hebben van drie millioen franks, en dat het Land Vlaamschge- zind en conservatief (lees paapsch) zal zijn. Dit cijfer van drie millioen deed ons een oogenblik denken aan een groote bluf. Doch, waarom niet Mits er alleen in de kas van het bisdom van Doornijk veertig millioen voor handen is, en misschien evenveel in de kas van elk ander bisdom, zou dat fooitje ten gunste der goede drukpers, toch maar eene spelt van hunne mouw zijn. Men ziet het, d!e klerikale propaganda bij middel van het Vlaamsch, reeds sints lang op een ontzachlijke voet ingericht, wordt nog ge stadig uitgebruid. De practische blik onzer tegenstrevers heeft niet lang gewacht te ont dekken en de ontdekking was waarlijk niet moeilijk dat de taal van het volk het mach tigste middel is om de massas te overpraten, zooniet te overreden. Moeten wij, voor de duizendste maal, onze A ssociations liberates herinneren hoe verkeerd zij handelen met de Viaamsche beweging tegen te werken, met hare volharding in hetbewer ken ii der massas schier uitsluitend bij middel van het Fransch, wat hier bijna gelijk staat met eene preêk in de woestijn Zullen zij met gevouwen armen blijven kij ken op de verwoestingen, die de Vlanmsch- katholieke drukpers hier fataal moet aanrich ten, en onze tegenstrevers van al het voordeel dier krachtige propaganda laten genieten Eilaas wij bleven tot heden aan doovemans deul kloppen Volksbelang Zondag 15 dezer werd te West-Rozebeke eene solenneele mis gevierd, met uitgang dei- processie, om den hemel te bedanken over de verplettering der Vlamingen in 1382 binnen die gemeente. En die mis en die processie worden alle jaren met hetzelfde inzicht gedaan den derden zondag van Juli. De geestelijkheid viert dust met alle praclp en praal eene gebeurtenis, die een openbare rouw voor 't vaderland was. Zij dankt God, omdat, zegt zij, hij toeliet dat zes tn twintig duizend vrijheidslievende Vlamingen, hunne gehechtheid aan de gemeentevrijheden met den dood bekochten. ons te Gent vertegenwoordigen. De eene deden zich kiezen om in deprovintie raad te zwijgen als karpers, een andere deed het om het vetbe- taald postjen van bestendige Afgevaardigde te bekomen en M. Mertens om den Raad te doen lachen dat hij schokt. M. Mertens vroeg het woord in de bespreking over een voorstel door M. Vermeire van St. Niklaas neêrgelegd. De voorzitter zegt dat M. Vermeire wou spreken en dat het dus best was dit raadslid hei woord te geven. En M. Mertens antwoordt Gelijk ge wilt, M. de Voorzitter ik ben altijd content, ik Op dit.... onnoozel gezegde schoot elkeen in een luiden lach. De achtbare burgemeester van Gyseghem dacht zeker dat hij daar iets won ders had uitgekraamd, want op het einde dier zelfde zitting herhaalde hij nog eens't zelfde Hij sprak eene redevoering uit tegen de ver plichtende stierenkeuring, eene redevoering zoodrollig, dat zij gedurig door het lachen der verdagingonderbroken wierd, en ein digde met het dag-orde voor te stellen. 't Is te zeggen de vergadering valt hem de Voor zitter in de rede.Zoo als ge wiltik ben altijd content, ik antwoorde M, Mertens. Ik geloof dat M. Mertens vooral content is van zich zeiven, maar of de kiezers, en bijzon derlijk de inwoners van Gyzeghem, over zul- kenhansworst te vredenzijn, valt, meen ik, nog al te betwijfelen. Denderbode. Wilt ge nu wat weten Gedurig preekt onze stadhuismoniteur den kruistocht tegen de slechte, 'tis te zeggen, tegen de liberale gazetten Een dier slechte gazetten, een der slechtste, onder klerikaal oogpunt, is de Etoile Beige. Weet ge wie de aalstersche correspondent is van het brusselsch blad Mijnheer Clemens Van de Puttedrukker uitgever en, volgens hij 't voor de Rechtbank beweerde, opsteller jjvan De Denderbode Landbouw. Tegen de ziekte van den Appelboom. De ziekte van den appelboom aangeduid on der de naam van kanker worden voortgebracht door eenen microscopischen paddestoel ge naamd Nectria ditissima (Tul). Een Engelsch blad heeft er onlangs de beschrijving van ge geven. Die paddestoel zou, naar het schijnt, kunnen leven niet alleenlijk op den appelboom, maar ook nog op den beukenboom en den moerbe- ziënboom. De schrijver van het Engelsch artikel raadt het volgende middel aan het ziek deel weg nemen en de wonde bedekken met coaltar. Tot hiertoe schijnt die behandeling inder daad het redematigste te zijn. Maar er is eene zorg welk men dikwijls aan de boomen zou moeten geven 't is de kalking welke men zou moeten toepassen gedurende gansch de lente. De toepassing eener kalkmelk op de takken van eenen boom, doet, zooals men weet, de oude schorsen afvallen, het mos dat er op groeit put hen uit en levert daaren boven 's winters eene verblijfplaats aan miljoe nen insecten. Die bewerking kuischt en ver jongt de schors en geeft terzelfder tijd kracht aan den boom. Indien de Nectria zich ontwikkelt op eenen krachtigen zooals op eenen zwakken boom, zal de eerste natuurlijk beter wederstaan dan de tweede, en de sporen van dien paddestoel moe ten zich min gemakkelijk vasthechten op eene effen schors, dan op eene ruw, bedekt met mos sen. De kalking is misschien een voorkomend middel tegen die ziekte, ernstige reden te meer om ze niet te verwaarloozen. had, enz. dit alles met begeleiding van eenige donderende witjoes. Het inrichtings-comiteit trok drupneuzend af. Die eerste misval moest op den verderen loop der gebeurtenissen eenen noodlottigen invloed uitoefenen. De Blaf was ïeeds moedigin de weer geweest en had zich krachtdadig aan het werk gezet, ongevraagd 't is waar. Maar toen hij vernam dat een rijkaard als de Beer geen tantjen willen stikken had, dan zei de Blaf bij zich zeiven dat kan nu toch niet zijn dat ik voor niet zou werken en hij trok bij het inrich- tings comiteit en diende zijne rekenningin. Daar lachte men hem vierkant uitmen had hem zijne diensten niet gevraagd, dus moest men hem ook niet betalen overigens 't was voor de Religie en voor de Religie moet men kosteloos werken. De Blaf kon|met dit raisonnement geen vrede hebben en zegde zijne diensten op Wat nu aangevangen Een gewezen gendarm bood kosteloos zijne diensten aan. Met genoegen zou men hem aanvaard hebben, maar eenige kwezels en kwe zelaars kwamen daar tegenop uit vrees,zeg den zijdat er kans was dat de triomfbogen wel honderd duizend keeren zoun bevloekt geweest zijn. De gewezen gendarm wierd dus als remplagant van den Blaf afgekeurd Gelukkiglijk heeft men bij tijds die moeië- lijkheid kunnen afweeren. Maar nu ontstond er een nieuwe. De Blaf, vóór zijn ontslag, was met 'ne gebuurbij 'ne koopman in speelgoed, in den excentrieken wijk onzer stad de lampions voor de verlichting gaan bestellen. Doch, zoohaast de Blaf vernomen had dat zijne rekening verworpen was, liep hij bij 'nen anderen koopman in speelgoed en bestelde daar liet noodig getal lampions. Het Comiteit was niet lang zonder die guitenstreek van den Blaf te vernemen en 't is er dan een hairkepluk geweest tusschen de partijgangers en de tegenstrevers van den wraakzuchtigen triomfboogmaker; en er zullen wel een karrevracht benedikties van Ilendrik- Karel noodig zijn om al de doodzonden af te wisschen die dan bedreven zijn. Wanneer Monseigneur onder die triomfbogen zal voorbijtrekken en 's avonds die verlichting zal zien, zal hij wellicht niet vermoeden dat dit feestelijk uitzicht bij Satan veel meer vreugde verwekt dan bij Zijne Hoogwaardigheid. (Medegedeeld). 't Is morgen dat de nieuwe bisschop zijnen trionaïtoeht in onze stad zal doen. Met het Liberaal Weeklad van St-Nikolaas verwelkomen wij den nieuwen bisschop met de volgendespreuken WELKOM MIJNHEER LAMBRECHT. *1» rokkeling-skes. Provintiale Raad. Ons gemeentebestuur had aan den Provintie Raad een hulpgeld ge vraagd voor het maken der bruggen aan chn Zwarten Hoek en het Moutmolengat. M. Yan der Ilaegheti deed, in zitting van verleden zaterdag daarover verslag en de Provintie Raad beslootdat hij in eenen lateren zittijd een besluit zou nemen. Geen der raadsleden door ons kanton afge vaardigd opende den snater om de belangen onzer stad te verdedigen. M. Mertens. 't Zijn mij de mannekens die Aalst en Omliggende. Programme du Concert qui sera donnó par l'École des pnpilles de l'armée, le Dimanche 29 Juillet,a 11 l/2heures du matin, sur la Grand' Place de la ville Toen ze vernamen dat Mgr. Lambrecht den 29 dezer maand als bisschop van Oost-Vlaan- deren zijne plechtige intrede zou doen in zijne goede stad van Aalst, kwamen de bijzonderste inwoners der straat bijeên. De bisschoppelijke stoet zou ongetwijfeld dooi de straat trekken, dus moest de gebuurte voor eene luisterijke versiering zorgen. Een comiteit werd gevormd, dat onmidde- lijk zijne werkzaamheden begon met het benoe men van eenen afgevaardigden die 's zondags naar Sint-Niklaas zou reizen om na te zien hoe Mgr. Hendrik-Karei in de hoofstad van 't Land van Waes ontvangen werd. Die afgevaar digde moest verslag maken over al wat hij zoo al gezien had in zake van versiering en verlichting. Die zending kon men slechts aan eeneu kuns tenaar opdragen, pok wierd de beeldhouwer der gebuurte er meê belast. Wanneer hij van zijne reis teruggekeerd was kwam het comiteit bijeên, de afgevaar digde trok een groot vel papier uit den zak, streek met de hand zijne hairen achteruit, kuchte eens en, met ontroerde stem, las Er waren nog al schoone arken, maar weinig versiering aan de huizen en een armoedje van verlichting. Dankbetuigingen wierden aan den schrande- ren afgevaardigden gestemd en het comiteit besliste Wij zullen St. Niklaas de loef af steken. ii Leden van het Comiteit wierden aangeduid om geldomhalingen in den wijk te doen. Een onder hen opperde deze meeuing De Beer heeft in onze straat nog al kalanten en met ons loopen en ketsen, bij" het optimmeren der arken en het versieren der huizenzal er nog al dapper gedronken worden laat ons bij den Beer ook om eene gifte gaan. Het voorstel werd bij toejuiching aangenomen. Men ging bij den Beer en legde het doel van het bezoek uit. Hoo het kwam weet ik nu zoo juist niet maar de Beer verkeerde dien dag in eene zeerbeerachtige luim en verklaarde rond uit dat hij niets gal en dat hij zijne kpar don, dat hij met Lambrecht geen uitstaans Aalst, Begijnhof. Dijnsdag avond 24 dezer, is op ons Begijnhof een smartelijk ongeluk voorgevallen. Juffer Barbara- Virginia Van den Bossche, bezondere, wonende aldaar N° 2, had, terwijl zij op een bidbankje neder- knielde om haar avondgebed te doen, de bran dende keers dienende om baar te verlichten neven baar op den vloer geplaats en sluimerde in. Rond 10 uren wierd zij uit haren slaap ge wekt door hevige pijnen en zij bemerkte weldra dat hare kleederen vuur hadden gevat. Op haar hulpgeschreeuw snelden juffer De Roo, begijn, het zelfde huis bewonende en juffer De Graeve aan den overkant gehuisvest haar ter hulp en doofden gelukkiglijk 't vuur uit. M. De Moor, geneesheer, bestatigde dat de brandwonden dei- ongelukkige hoogst gevaarlijk waren en dat, naar alle waarschijnelijkbeid, zij ze niet zou overleven. Juffer Van den Bossche is Woensdag om 2 uren overleden. De Betooging van Boom. De liberale betooging van Room werd zon dag begunstigd door een uitgelezen weder, iets wat dezen zomer buitengewoon zeldzaam is. Uit Antwerpen, Meebeden, Lier, Willebroeck en uit een groot getal andere gemeente waren talrijke groepen naar Boom gekomen om deel te nemen aan de betooging. Antwerpen was puik vertegenwoordigd en ware het niet ge weest dat een groot getal liberalen, die deel maken van de burgerwacht, door de vermoeie nisvan de revue en défilé, welke zondag hoeft plaats gehad, belet waren geworden de reis mede te doen, hun cijfer zou wel drij maal hooger geweest zijn. Iu vooruitzicht van alle gebeurlijkheden had de overheid strenge vooizorgsmaatregelen ge nomen. Veertig gendarmen te paard en dertig te voet waren geconsigneerd. ditmaal niet in den Katholieken Kring maar in de gen darmerie en in het policiebureel, Een bataljon van 200 man, voetvolk stond te Antwerpen gereed om met eenen bijzonderen trein, op den eersten oproep, naar Boom te verzenden. De proeureur des Konings, M. Berré en M. AAN Jezus droeg eene kroon van doornen. 1. Le ValeureuxLiégeois, Marche. 2. Le Barbier de Trouville, Fantaieie. Leeocq. 3. Le Reveil de la Nature, Schottisch. Vanderlinden. 4. Le Tambour Janssens, Quadrille. Miry. 5. Royal St. Mareeaux. Desormes. Jezus, geboren in eenen stal, leefde later in een sobrij nwerkershuis Jezus zegdegij zult geene aardsche goederen vergaderen. De scepter van Jezus was een riet waarmeê men hem had gegeeseld. Jezus ging blootvoets langs de straten, predi kende om de ongeloovigen te bekeeren. Jezus zegde: mijn rijlc is van dees aarde niet. Men stak eene spons met azijn onder den neus van Jezus. De stadskas, welke ledig is, zal |de kosten van het feest mogen betalen. Gare dj verhooging van con- tributiën Lambrecht draagt eenen mijter van goud en dia manten, dont coüt fr. 20,000 Lambreehtwoont gratis te Geut, in een prachtig versierd paleis. Lambrecht geniet een tractement van zestien duizend franks per jaar. zonder de steertjes Lambrecht draagt eenen staf van goud en zilver. Lambrecht, met zijne in goud geborduurde pan toffels, rijdt meest altijd uit in een prachtig gala rijtuig. Lambrecht noemt zich "zijnedoorluchtige hoog- weerdigheid Monsei gneur ii. Men brandt den besten wierook vcor Lambrecht. De bisschoppelijke kas, die millioeuen bevat, zal gesloten blijven

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 2